Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-025/2021/1140
Názov:
Systém rezidentského štúdia a faktory ovplyňujúce jeho realizáciu
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť nastavenie systému rezidentského štúdia a zistiť faktory, ktoré vplývali na jeho realizáciu
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

LEKÁRSKA FAKULTA

IČO
00397784
Sídlo
Záborského 2, 03645 Martin
Kontrolované obdobie
2014 - 2020
Termín kontroly
13.04.2021 - 19.10.2021
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

V období od podpisu zmluvy o vzájomnej spolupráci (29.10.2015) do 01.10.2019 JLF nepredložila MZ SR žiadnu správu o zabezpečení a priebehu realizácie rezidentského štúdia, čo nebolo v súlade s ustanovením Čl. 6 ods. 1 písm. b) zmluvy o vzájomnej spolupráci, podľa ktorého bola JLF povinná písomne predkladať MZ SR minimálne raz za šesť mesiacov správu o zabezpečení a priebehu realizácie rezidentského štúdia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Lekárska fakulta Univerzity P. J. Šafárika

IČO
00397717
Sídlo
Tr.SNP 1, 04066 Košice-Západ
Kontrolované obdobie
2014 - 2020
Termín kontroly
28.04.2021 - 19.09.2021
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

UPJŠ sa nepodarilo naplniť v plnom rozsahu stanovené ciele projektu ESF vyjadrené výsledkovými a dopadovými merateľnými ukazovateľmi. NKÚ SR upozorňuje na riziko uloženia zmluvnej pokuty, ktorú môže uplatniť poskytovateľ NFP za nedosiahnutie hodnoty merateľného ukazovateľa výsledku – Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu, keďže tento ukazovateľ bol nenaplnený o viac ako 10 % oproti pôvodne dohodnutej hodnote v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP č. OPV/40/2014.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Podľa čl. 4 ods. 2 Zmluvy o vzájomnej spolupráci č. 236/2015 a jej dodatkov, bola univerzita povinná v rokoch 2015 – 2018 písomne informovať rezidentov o dátume začiatku a ukončenia realizácie povinných vzdelávacích aktivít študijného programu. Kontrolovaný subjekt v uvedenom období písomne neinformoval rezidentov o dátume ukončenia realizácie povinných vzdelávacích aktivít študijného programu, čím nekonal v súlade s vyššie uvedenou zmluvou č. 236/2015. Táto povinnosť bola zrušená Dodatkom č. 6 zo 14. 9. 2018.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Univerzita bola povinná predložiť MZ SR správu o zabezpečení a priebehu realizácie RP (vecné a finančné aspekty), minimálne raz za šesť mesiacov. Uvedená správa v stanovenom intervale nebola MZ SR predkladaná, čím univerzita nekonala v súlade so zmluvou č. 236/2015 o vzájomnej spolupráci, článok 6 ods. 1 písm. b).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

IČO
00165565
Sídlo
Limbová 2, 83752 Bratislava-Nové Mesto
Kontrolované obdobie
2014 - 2020
Termín kontroly
12.04.2021 - 19.10.2021
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Nemožnosť získať akreditáciu pre výučbové zdravotnícke zariadenie platnú pre rovnaký študijný program viacerých univerzít.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Nezanalyzovanie a nezhodnotenie stavu RŠ k 31.10.2015 a možných rizík jeho ďalšieho pokračovania po jeho prevzatí MZ SR od MŠVVaŠ SR.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Neprehľadnosť a pomerná zložitosť podmienok a pravidiel RŠ v dôsledku ich zásadných zmien v krátkom čase za sebou.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Napriek viacerým zmenám a úpravám RŠ nedoriešenie viacerých otvorených otázok.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Nejednoznačná a nejasná legislatívna úprava vo veci zmeny špecializačného štúdia v rámci RŠ.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
S výnimkou rozšírenia RŠ o ďalšie špecializačné odbory zmeny RŠ bez analýzy potrieb praxe, dopadov a rizík, bez zhodnotenia dovtedajšej úpravy v praxi. Chýbajúce systematické analyzovanie možných dopadov a rizík zmien RŠ.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Zmeny RŠ bez ich jasného, zrozumiteľného a presvedčivého zdôvodnenia, bez bližšej konkretizácie potrieb aplikačnej praxe.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Zmeny RŠ ako reakcia na čiastkové problémy a tlak požiadaviek a nespokojnosti zúčastnených strán bez ohľadu na dopad na RŠ ako celok. Chýbajúce cieľavedomé a systematické hodnotenie dopadov prijatých zmien RŠ.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Neurčenie pravidelného a predvídateľného financovania RŠ v dôsledku nedohodnutia presných dátumov predkladania žiadostí univerzít o transfer na realizáciu RŠ a poukázania tohto transferu zo strany MZ SR univerzitám.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Z hľadiska procesu a postupu, nie obsahu, rozšírenie RŠ o ďalšie špecializačné odbory na základe zisťovania potrieb praxe – chýbajúcich špecialistov v praxi.
Neurčenie jednoznačných, konkrétnych a záväzných oficiálnych cieľov s logicky súvisiacimi merateľnými ukazovateľmi RŠ v programovom rozpočte MZ SR alebo v inom záväznom programovom dokumente.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Nehodnotenie účinnosti a úspešnosti RŠ pre chýbajúce ciele a merateľné ukazovatele RŠ. Nesledovanie a nehodnotenie dopadov RŠ na všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
RŠ nesplnilo všetky svoje verejne deklarované ciele: • neviedlo k zníženiu vekového priemeru všeobecných lekárov a pediatrov, • nezabezpečilo dostatočný počet všeobecných lekárov a pediatrov v regiónoch, • nezatraktívnilo odbor všeobecného lekárstva pre absolventov lekárskych fakúlt, • neponúklo odborné uplatnenie mladým všeobecným lekárom a pediatrom na Slovensku. Čiastočne prispelo k: • podpore ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v špecializačných odboroch všeobecné lekárstvo a pediatria, • vytvoreniu reálneho programu na rozvoj kvality a udržateľnosti poskytovania primárnej zdravotnej starostlivosti.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Chýbajúce systémové opatrenia na uľahčenie prechodu absolventov RŠ do všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, najmä na podporu začínajúcich lekárov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti aj v menej atraktívnych regiónoch, častiach okresov a pri generačnej obmene všeobecných lekárov v teréne.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Systematické nesledovanie a neanalyzovanie počtov chýbajúcich všeobecných lekárov a pediatrov.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Prijímanie zmien RŠ bez potrebnej analýzy ich dopadov na pôvodnú myšlienku RŠ a v rozpore s jeho pôvodným zámerom: • znížiť vekový priemer všeobecných lekárov – zvýšenie maximálneho veku uchádzačov o RŠ z pôvodných 36 rokov na 55 rokov a nakoniec úplné zrušenie vekovej hranice, • zabezpečiť dostatočný počet všeobecných lekárov v regiónoch – rozšírenie RŠ o ďalšie špecializačné odbory, uzákonenie možnosti absolventom pediatrie ostať pracovať v nemocnici a nevykonávať ambulantnú prax, v rokoch 2016 – 2018 vykonávať ambulantnú prax na území celej SR a nie v konkrétnom kraji, • zatraktívnenie odboru všeobecného lekárstva pre absolventov lekárskych fakúlt – zavedenie nepravej retroaktivity podmienok a pravidiel rezidentského štúdia 01.05.2017, výška sankcií pre rezidentov a absolventov rezidentského štúdia pre porušenie jeho podmienok a pravidiel (od 01.05.2017 do 30.06.2018 celková výška finančných prostriedkov vynaložených na špecializačné štúdium, od 01.07.2018 paušálne 5 000,00 € za každý začatý rok rezidentského štúdia).
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Nedostatočná metodická podpora RŠ. Bez metodického riadenia financovania ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov formou RŠ.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Nezorganizovanie žiadneho koordinačného stretnutia s univerzitami vo veci RŠ v roku 2018.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Chýbajúca kontrola zmluvných vzťahov medzi univerzitami a zamestnávateľmi rezidentov, univerzitami a rezidentmi a zamestnávateľmi, univerzitami a školiteľmi zo strany MZ SR.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Tvorba – úprava zmluvných vzťahov medzi MZ SR a univerzitami za účasti dotknutých strán.
Nedostatočná, z vecného hľadiska žiadna kontrola realizácie RŠ zo strany MZ SR, vrátane dodržiavania zákonných a zmluvných podmienok absolventmi RŠ.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Chýbajúci mechanizmus na vrátenie finančných prostriedkov do rozpočtovej kapitoly MZ SR v prípade sankcie za porušenie podmienok a pravidiel RŠ zo strany rezidentov a absolventov RŠ.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Chýbajúce vymedzenie prípadov hodných osobitného zreteľa vo vzťahu k RŠ.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

IČO
00165361
Sídlo
Limbová 12, 83303 Bratislava-Nové Mesto
Kontrolované obdobie
2014 - 2020
Termín kontroly
07.04.2021 - 02.09.2021
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

V jednom prípade si zamestnávateľ v roku 2016 ustanovil v zmluvnom vzťahu s rezidentom podmienku, že rezident zostane v pracovnom pomere u zamestnávateľa a bude u neho vykonávať špecializované pracovné činnosti po dobu troch rokov po úspešnom absolvovaní RŠ a ak pracovný pomer ukončí skôr má povinnosť uhradiť zamestnávateľovi náklady spojené s už ukončeným špecializačným štúdiom. V tejto súvislosti NKÚ SR konštatuje, že táto podmienka bola nad rámec zákonných povinností, ktoré boli rezidentovi ukladané a bola v tomto prípade znevýhodňujúca
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
SZU sa nepodarilo naplniť v plnom rozsahu stanovené ciele projektu ESF vyjadrené výsledkovými a dopadovými merateľnými ukazovateľmi. NKÚ SR upozorňuje na riziko uloženia zmluvnej pokuty, ktorú môže uplatniť poskytovateľ NFP za nedosiahnutie hodnoty dvoch merateľných ukazovateľov výsledku – Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu a Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov (muži), keďže tieto merateľné ukazovatele boli nenaplnené o viac ako 10 % oproti ich pôvodne dohodnutých hodnôt v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Vo viacerých prípadoch SZU písomne neinformovala rezidentov o dátume začiatku a ukončenia realizácie povinných vzdelávacích aktivít študijného programu, čím nepostupovala v súlade so Zmluvou o vzájomnej spolupráci v znení neskorších dodatkov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
SZU v dvoch prípadoch neuskutočnila špecializačnú skúšku v rámci RŠ najneskôr do dvoch mesiacov od prijatia písomnej prihlášky zdravotníckeho pracovníka na vykonanie špecializačnej skúšky. Uvedené konanie nebolo v súlade s ustanovením § 40 ods. 13 písm. n) zákona č. 578/2004 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 578/2004 Z.z.
Späť