Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-052/2012/1120
Názov:
Kontrola vynakladania verejných prostriedkov a oprávnenosti čerpania finančnej dotácie poskytnutej samosprávnymi krajmi v zmysle zmluvy o výkone vo verejnom záujme v regionálnej autobusovej doprave.
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť systém financovania, cenotvorby, zmluvných vzťahov s prepravcami v regionálnej autobusovej
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Bratislavský samosprávny kraj

IČO
36063606
Sídlo
Sabinovská 16, 82005 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2010 a 2011, v prípade potreby údaje z predchádzajúceho alebo nasledujúceho obdobia
Termín kontroly
07.10.2012 - 22.11.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Písomný výstup z kontroly za štvrtý štvrťrok roka 2010 nebol vypracovaný v súlade s § 16 ods. 1 zákona o finančnej kontrole. Podľa uvedeného zákona mal BSK vypracovať správu, záznam, čiastkovú alebo priebežnú správu.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Záverečná správa z kontroly dopravcu za kontrolované obdobie tretieho a štvrtého štvrťroka roku 2010 neobsahovala termín na vznesenie námietok voči zisteniam kontrolovaným subjektom, ani dátum oboznámenia so správou, čím nebolo dodržané ustanovenie § 17 písm. k) zákona o finančnej kontrole
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Nebolo uvedené ani písomné potvrdenie o prevzatí správy kontrolovaným subjektom v súlade s § 17 písm. l) zákona o finančnej kontrole.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V správe chýbali podpisy člena a vedúceho kontrolnej skupiny, čo bolo v rozpore s § 17 písm. j) zákona o finančnej kontrole.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Košický samosprávny kraj

IČO
35541016
Sídlo
Námestie Maratónu mieru 1, 04266 Košice-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2010 a 2011, v prípade potreby údaje z predchádzajúceho alebo nasledujúceho obdobia
Termín kontroly
01.10.2012 - 22.11.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolovaný subjekt pri poskytovaní mesačných úhrad za služby vo verejnom záujme v mesiacoch 7-11/2010 nepostupoval u dvoch dopravcov podľa čl. 3 ods. 7 zmluvy o službách, keď do času schválenia dodatku k zmluve na príslušný rok 2010 nesplnil podmienku poskytovať mesačné platby minimálne vo výške zodpovedajúcej platbám v príslušných mesiacoch predchádzajúceho kalendárneho roka, t.j. roka 2009. Dopravcovia boli o zhoršenom stave príjmovej časti rozpočtu KSK priebežne informovaní. Z podkladov zo vzájomných rokovaní KSK s dopravcami pri príležitosti vyúčtovania za rok 2009 vyplynulo, že dopravcovia uprednostnili úhradu nedoplatku za rok 2009 do 30.06.2010 a akceptovali zníženie mesačných úhrad za služby od júla 2010.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Nitriansky samosprávny kraj

IČO
37861298
Sídlo
Rázusova 2A, 94901 Nitra
Kontrolované obdobie
2010 a 2011, v prípade potreby údaje z predchádzajúceho alebo nasledujúceho obdobia
Termín kontroly
01.10.2012 - 29.11.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

konečné zúčtovanie nákladov, výnosov a hospodárskeho výsledku nebolo vykonané a podpísané oprávnenými osobami v stanovenom termíne
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
záloha na úhradu predpokladanej straty nebola poukazovaná v stanovenom termíne a v jednom prípade v stanovenej výške
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Prešovský samosprávny kraj

IČO
37870475
Sídlo
Námestie mieru 5043/2, 08001 Prešov
Kontrolované obdobie
2010 a 2011, v prípade potreby údaje z predchádzajúceho alebo nasledujúceho obdobia
Termín kontroly
27.09.2012 - 12.11.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Plán dopravnej obslužnosti nebol zostavený v súlade so zákonom, pretože neobsahoval zákonom predpísané náležitosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt uzatvoril s dopravcami dňa 26.03.2009 zmluvy o službách bez verejnej súťaže
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Zmluvy o službách neobsahovali konkrétne ustanovenia akou formou PSK zabezpečí kontrolu finančných prostriedkov použitých na vykrytie straty u dopravcu a zároveň svoj záväzok a počet km účtovaný dopravcom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt nepredložil vzájomne odsúhlasenú ekonomickú analýzu výšky nákladových položiek, ktoré tvorili u dopravcov výšku EON - za roky 2009, 2010 a 2011. Zmluvne uvedený spôsob výpočtu oprávnených nákladov bol v rozpore so zákonom, podľa ktorého zmluvy musia obsahovať spôsob preukazovania vynaložených nákladov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Zmluvne stanovený spôsob EON bol zároveň v rozpore so zmluvou o službách, podľa ktorej spôsob výšky nákladových položiek je určený na základe ekonomickej analýzy výšky nákladových položiek dopravcov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Zmluvne stanovený spôsob EON bol zároveň v rozpore so zmluvou o službách, na základe ktorej výšky úhrad musí byť primeraná a musí odrážať snahu o efektívnosť a kvalitu služieb
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt nesprávne triedil bežný výdavok na zabezepčenie prímestskej dopravy na podpoložke 644 001 - transfery právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt nesprávne triedil bežný výdavok na zabezepčenie prímestskej dopravy, pričom v rozpočte VÚC sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia v súlade s osobitným predpisom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt nesprávne triedil bežný výdavok na zabezepčenie prímestskej dopravy,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Zmluvne sa samosptávny kraj zaviazal uhrádzať dopravcom zálohové platby jeden krát štvrťročne. Kontrolovaný subjekt tým, že vyplatil dopravcom zálohové platby v roku 2010 na 1. štvrťrok v januári a zálohové platby za 3. a 4. štvrťtok vyplatil vopred a rozdelil vyplácanie na mesačné splátky, rovnako aj v roku 2011 vyplácal zálohové platby mesačne, konal v rozporeso zmluvami o službách a zároveň nerešpektoval záverečné ustanovenia zmluvy, podľa ktorého zmluvu možno meniť alebo dopĺňať len po vzájomnom súhlase strán. Zmeny a doplnky musia mať písomnú formu a budú tvoriť dodatky k zmluve o službách. K dátumu výkonu kontroly dodatok upravujúci periodicitu zálohových platieb nebol uzatvorený.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

SAD Humenné a.s.

IČO
36477508
Sídlo
Fidlikova 1, 06643 Humenné
Kontrolované obdobie
2010 a 2011, v prípade potreby údaje z predchádzajúceho alebo nasledujúceho obdobia
Termín kontroly
01.10.2012 - 18.11.2012
Stav kontroly
Ukončená

SAD LIORBUS, a. s.

IČO
36403431
Sídlo
Bystrická cesta 62, 03401 Ružomberok
Kontrolované obdobie
2010 a 2011, v prípade potreby údaje z predchádzajúceho alebo nasledujúceho obdobia
Termín kontroly
26.09.2012 - 07.11.2012
Stav kontroly
Ukončená

SAD Michalovce, a.s.

IČO
36214078
Sídlo
Lastomírska 1, 07180 Michalovce
Kontrolované obdobie
2010 a 2011, v prípade potreby údaje z predchádzajúceho alebo nasledujúceho obdobia
Termín kontroly
01.10.2012 - 22.11.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Príjem a priznanie náhrad z rozpočtu KSK boli účtované na účte 346 – Dotácie zo štátneho rozpočtu, čo nezodpovedalo vecnej náplni použitého účtu podľa § 52 ods. 13 Opatrenia MF č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Podľa bodu 2. písmena d) smernice pre normovanie a vyhodnocovanie spotreby pohonných látok maximálna prípustná hodnota turnusovej prirážky bola 1,05.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Pri vyčíslení nadspotreby za rok 2011 kontrolovaný subjekt postupoval tak, že od vykázanej nadspotreby odpočítal vykázanú úsporu a tento rozdiel zaúčtoval do neoprávnených nákladov. V roku 2011 za prímestskú autobusovú dopravu bola zaúčtovaná nadspotreba 328,36 litrov v sume 363,45 eur. Nadspotreba bola vykázaná len za stredisko 1210 Michalovce. Kontrolou bolo zistené, že vyčíslený rozdiel za stredisko 1210 Michalovce medzi nadspotrebou a úsporou, predstavoval vykázanú celkovú úsporu, ktorá bola za rok 2011 omylom zaúčtovaná do neoprávnených nákladov ako nadspotreba.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt uviedol v poznámkach k overenej riadnej účtovnej závierke zostavenej k 31.12. kontrolovaných rokov v časti účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady nesprávnu informáciu o odpisovaní dlhodobého hmotného majetku v prvom roku odpisovania, podľa ktorej sa majetok začína odpisovať až prvým dňom mesiaca nasledujúcom po uvedení majetku do užívania
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Zahrnutie nákladov na služobné vozidlo v plnom rozsahu do základne pre rozúčtovanie správnej réžie ovplyvnilo výšku ekonomicky oprávnených nákladov PAD. Údaje o rozsahu a nákladoch na zahraničné pracovné cesty neboli kontrole predložené a samostatne vyčíslené
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Rozvrhovanie výnosov z reklamy na prímestskú dopravu nebolo pri účtovných dokladoch – odberateľských faktúrach roka 2010 a 2011 preukázateľne doložené súpisom autobusov, na ktorých sa reklamné plagáty nachádzali, resp. fotodokumentáciou tak, aby bolo možné overiť správnosť pomernej výšky výnosov na jednotlivé druhy dopravy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

SAD Poprad, a.s.

IČO
36479560
Sídlo
Wolkerova 466, 05849 Poprad
Kontrolované obdobie
2010 a 2011, v prípade potreby údaje z predchádzajúceho alebo nasledujúceho obdobia
Stav kontroly
Ukončená

SAD Prievidza, a.s.

IČO
36324043
Sídlo
Ciglianska cesta 1, 97136 Prievidza
Kontrolované obdobie
2010 a 2011, v prípade potreby údaje z predchádzajúceho alebo nasledujúceho obdobia
Termín kontroly
23.09.2012 - 25.11.2012
Stav kontroly
Ukončená

Slovak Lines, a.s.

IČO
35821019
Sídlo
Mlynské Nivy 31, 82109 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2010 a 2011, v prípade potreby údaje z predchádzajúceho alebo nasledujúceho obdobia
Termín kontroly
21.10.2012 - 25.11.2012
Stav kontroly
Ukončená

Slovenská autobusová doprava Dunajská Streda, akciová spoločnosť

IČO
36245488
Sídlo
Bratislavská cesta 918/2, 92913 Dunajská Streda
Kontrolované obdobie
2010 a 2011, v prípade potreby údaje z predchádzajúceho alebo nasledujúceho obdobia
Stav kontroly
Ukončená

Slovenská autobusová doprava Nové Zámky, akciová spoločnosť

IČO
36545317
Sídlo
Považská 2, 94014 Nové Zámky
Kontrolované obdobie
2010 a 2011, v prípade potreby údaje z predchádzajúceho alebo nasledujúceho obdobia
Termín kontroly
01.10.2012 - 20.11.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

konečné zúčtovanie nákladov, výnosov a hospodárskeho výsledku nebolo vykonané a podpísané oprávnenými osobami v súlade s článkom II ods. 6 zmluvy o službách v stanovenom termíne do 15. marca 2011 a 2012
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Slovenská autobusová doprava Trenčín, akciová spoločnosť

IČO
36323977
Sídlo
Zlatovská cesta 29, 91137 Trenčín
Kontrolované obdobie
2010 a 2011, v prípade potreby údaje z predchádzajúceho alebo nasledujúceho obdobia
Stav kontroly
Ukončená

Slovenská autobusová doprava Žilina, akciová spoločnosť

IČO
36407771
Sídlo
Košická 2, 01065 Žilina
Kontrolované obdobie
2010 a 2011, v prípade potreby údaje z predchádzajúceho alebo nasledujúceho obdobia
Termín kontroly
26.09.2012 - 21.11.2012
Stav kontroly
Ukončená

Trenčiansky samosprávny kraj

IČO
36126624
Sídlo
K dolnej stanici 7282/20A, 91101 Trenčín
Kontrolované obdobie
2010 a 2011, v prípade potreby údaje z predchádzajúceho alebo nasledujúceho obdobia
Termín kontroly
25.09.2012 - 26.11.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

návrh na začatie správneho konania vo veci udelenia dopravnej licencie na osobitnú pravidelnú autobusovú dopravu neobsahoval údaje o technickej základni autobusov a to zabezpečenie v rozsahu poskytovaných dopravných a súvisiacich činností ďalšieho vybavenia potrebného na prevádzku, parkovanie, na starostlivosť o osádky vozidiel o cestujúcich a o náklad.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Návrh na začatie konania o udelenie dopravnej licencie obsahoval opis technickej základne.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
TSK ako správny orgán v konaní o udelenie dopravnej licencie nedožiadal štátne orgány a iné právnické osoby, ktorých stanoviská a pripomienky sú potrebné na rozhodnutie a to obce, v ktorých majú byť zastávky, správcu ciest, po ktorých má viesť trasa autobusovej linky a útvar policajného zboru.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
TSK rozhodnutím o udelení dopravnej licencie povolil zriadenie autobusovej linky a nebol skúmaný stav a priepustnosť pozemných komunikácií, bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt za obdobie I. štvrťroka 2010 nezaúčtoval náklady a nezúčtoval preddavky poskytnuté zmluvným dopravcom priebežne, ale až po uplynutí viac ako dvoch mesiacov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt v šiestich prípadoch poukázal dopravcom finančné prostriedky až po dvadsiatom dni aktuálneho mesiaca, v ktorom sa dopravné výkony vykonávali, čím nebolo dodržané ustanovenie bodu 6.1 uzatvorených zmlúv s dopravcami.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Trnavský samosprávny kraj

IČO
37836901
Sídlo
Starohájska 6868/10, 91701 Trnava
Kontrolované obdobie
2010 a 2011, v prípade potreby údaje z predchádzajúceho alebo nasledujúceho obdobia
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

kontrolovaný subjekt nemal vypracovaný plán dopravnej obslužnosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
platnosť licencie udelenej dopravcovi presahovala obdobie 10 rokov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
kontrolovaný subjekt netvoril rezervu na doplatok poskytnutej straty
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť

Veolia Transport Nitra, a.s.

IČO
36545082
Sídlo
Štúrova 72, 04944 Nitra
Kontrolované obdobie
2010 a 2011, v prípade potreby údaje z predchádzajúceho alebo nasledujúceho obdobia
Termín kontroly
02.10.2012 - 29.11.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

kontrolovaný subjekt nedodržal lehotu na predloženie správy o splnení, resp. plnení prijatých opatrení stanovenú NKÚ SR v zápisnici o prerokovaní protokolu
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
konečné zúčtovanie nákladov, výnosov a hospodárskeho výsledku nebolo vykonané a podpísané oprávnenými osobami v stanovenom termíne
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

eurobus, a.s.

IČO
36211079
Sídlo
Staničné námestie 9, 04204 Košice
Kontrolované obdobie
2010 a 2011, v prípade potreby údaje z predchádzajúceho alebo nasledujúceho obdobia
Termín kontroly
04.10.2012 - 15.11.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

nesprávne vyplnené povinné prílohy zmluvy o službách predkladané k zúčtovaniu čl. 2 bod 7 zmluvy a čl. 2 bod 4.2
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
vyradenie dvoch autobusov a následne neodpredanie aspoň za cenu štrotu, aj keď autobusy boli predtým plne využívané v PAD, t.j. nezefektívňovanie svojich výnosov - čl. 2 bod 12 zmluvy o službách
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Žilinský samosprávny kraj

IČO
37808427
Sídlo
Komenského 2622/48, 01109 Žilina
Kontrolované obdobie
2010 a 2011, v prípade potreby údaje z predchádzajúceho alebo nasledujúceho obdobia
Termín kontroly
30.09.2012 - 28.11.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Pri kontrole dokumentácie k prideľovaniu dopravných licencií a s tým súvisiacich dopravných liniek bolo zistené, že linka č. 510402 (Trstená – Námestovo – Nižná – Dolný Kubín – Kraľovany – Martin – Žilina) presahovala vzdialenosť 100 km a napriek tomu bola vedená ako PAD, čo nebolo v súlade s ustanovením § 6 ods. 3 zákona č. 168/1996 Z. z., podľa ktorého diaľková autobusová doprava je vnútroštátna doprava osôb, ak vzdialenosť od východiskovej zastávky po cieľovú zastávku presahuje 100 km
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
zmluvy o službách nedefinovali prepravné výkony, ktoré mali byť zrealizované (pozn.: prepravný výkon je súčinom počtu prepravených osôb a prepravnej vzdialenosti). Zmluvy definovali len dopravné výkony a tým neboli v súlade s ustanovením § 15 ods. 4 zákona č. 168/1996 Z. z
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolou bolo zistené, že ŽSK v roku 2010 u jedného dopravcu so spätnou účinnosťou upravil výšku poskytovaných mesačných platieb časti preukázanej straty, a tým nekonal v súlade so zmluvou o službách. V roku 2011 ŽSK poskytol dopravcom v mesiaci august platbu časti preukázanej straty vo vyššej sume, ako bola dohodnutá dodatkom k zmluve o službách, a tým nekonal v súlade so zmluvou o službách.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Späť