Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-016/2015/1090
Názov:
Majetok a finančné prostriedky, s ktorými hospodária organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC pôsobiace v oblasti kultúry
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s finančnými prostried
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Banícke múzeum v Rožňave

IČO
31297765
Sídlo
Šafárikova 31, 04801 Rožňava
Kontrolované obdobie
2014
Termín kontroly
10.03.2015 - 22.04.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

V piatich prípadoch bolo zistené poskytnutie preddavku dodávateľom pred splnením dodávky.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Preverením bolo zistené, že kontrolovaný subjekt na účtovných dokladoch nemal podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie, čím postupoval v rozpore s § 10 ods. 1 písm. f) zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt tým, že vo viacerých prípadoch nedodržal platné postupy účtovania, postupoval v rozpore s § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve, podľa ktorého účtovná jednotka je povinná dodržiavať ustanovené postupy účtovania vydané Ministerstvom financií SR.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolou interných účtovných dokladov bolo zistené, že kontrolovaný subjekt vykonával opravy, pri ktorých nebolo možné identifikovať obsah opravovaného účtovného záznamu pred opravou aj po oprave.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt v uvedenom prípade postupoval v rozpore s § 50 ods. 2 postupov účtovania a zároveň v účtovnej závierke k 31.12.2014 vo výkaze ziskov a strát mal vykázané vyššie náklady v sume 25,73 eur, čím si nesplnil povinnosť v zmysle § 7 ods. 1 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
V jednotlivých prípadoch, kedy kontrolovaný subjekt netriedil rovnorodé druhy výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie, nekonal v súlade s ustanovením § 1 ods. 3 opatrenia MF SR, podľa ktorého ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie triedi tieto výdavky na položky a podpoložky a umožňuje tým ich identifikáciu. Súčasne tým nepostupoval podľa ustanovenia § 4 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého sa v rozpočte uplatňuje rozpočtová klasifikácia, podľa ktorej sa jednotne určujú a triedia výdavky rozpočtu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Banícke múzeum tým, že nevypracovalo v 4 zákazkach správu, nekonalo v súlade s § 21 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z., 25/2006 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný subjekt nemal do výkonu kontroly NKÚ SR zriadený profil na elektronickom úložisku Úradu pre verejné obstarávanie, na ktorom sa uverejňujú informácie a dokumenty, o ktorých to ustanovuje zákon, čím nekonal v súlade s § 113 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Zároveň si nemohol splniť povinnosť podľa § 9 ods. 9 uvedeného zákona, podľa ktorého je verejný obstarávateľ povinný v profile zverejniť raz štvrťročne súhrnnú správu o zákazkách s hodnotou vyššou ako 1 000,00 eur.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z., 25/2006 Z.z.
Preverením čerpania výdavkov bolo zistené, že kontrolovaný subjekt v kontrolovanom období nevykonal verejné obstarávanie na opravu a údržbu výpočtovej techniky celkom v sume 3 890,40 eur. Oslovením len jedného uchádzača nebol zabezpečený princíp rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie, transparentnosti, dostatočnej konkurencieschopnosti ponúk v zmysle § 9 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Následkom uvedeného boli finančné prostriedky v sume 3 890,40 eur použité nehospodárne, čím kontrolovaný subjekt konal v rozpore s § 19 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zároveň týmto konaním bola porušená finančná disciplína podľa § 31 ods. 1 písm. j) uvedeného zákona.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Porušenie finančnej disciplíny, Nehospodárne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z., 25/2006 Z.z.
Preverením dokumentácie z vykonanej inventarizácie bolo zistené, že kontrolovaný subjekt o výsledku porovnania stavu majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov v roku 2014 nevyhotovil inventarizačný zápis, čím nekonal v súlade s § 30 ods. 3 zákona o účtovníctve, podľa ktorého sa výsledky porovnania pri inventarizácii uvedú v inventarizačnom zápise.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Inventárny súpis účtu 032-Umelecké diela a zbierky neobsahoval meno, priezvisko a podpisový záznam hmotne zodpovednej osoby za príslušný druh majetku, čo nebolo v súlade s § 30 ods. 2 písm. e) zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.

Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici

IČO
35985381
Sídlo
Skuteckého 14, 97401 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
2014
Termín kontroly
09.03.2015 - 15.04.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Bábkové divadlo v kontrolovanom období netvorilo rozpočet nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia, čím nepostupovalo v súlade s § 24 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z., podľa ktorého príspevková organizácia hospodári podľa svojho rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt v kontrolovanom období nezabezpečil na internetovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie po zriadení elektronického úložiska 27.02.2014 vytvorenie svojho profilu verejného obstarávateľa a nemal ho vytvorený ani v čase výkonu kontroly, čím nepostupoval v súlade s § 113 ods. 3 zákona č. 25/2006 Z. z., podľa ktorého osobitnou časťou vestníku je elektronické úložisko, na ktorom je verejný obstarávateľ povinný zabezpečiť si zriadenie profilu, v ktorom uverejňujú informácie a dokumenty, o ktorých to ustanovuje zákon.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Nezverejnením súhrnnej správy o zákazkach nad 1 000,00 eur bábkové divadlo nekonalo v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z., podľa ktorého je verejný obstarávateľ povinný v profile zverejniť raz štvrťročne súhrnnú správu o týchto zákazkách, v ktorej pre každú zákazku uvedie hodnotu zákazky, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Tým, že bábkové divadlo nevykonávalo PFK aj pred úhradou výdavkov, nepostupovalo v súlade s uvedenou smernicou, v ktorej mali túto povinnosť uvedenú. Potvrdením správnosti vykonania PFK pred úhradou s odvolaním sa na dátum vykonania PFK k objednávke resp. k zmluve, kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 502/2001 Z. z., podľa ktorého predbežnou finančnou kontrolou orgán verejnej správy overuje každú pripravovanú finančnú operáciu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.

Hvezdáreň v Partizánskom

IČO
34059105
Sídlo
Malé Bielice 177, 95804 Partizánske
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre

IČO
35630272
Sídlo
Samova 1, 95051 Nitra
Kontrolované obdobie
2014
Termín kontroly
12.02.2015 - 28.04.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolovaný subjekt v piatich prípadoch prepisoval dátumy na predbežnej finančnej kontrole vykonanej na odberateľských faktúrach.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nezverejnil na svojom webovom sídle dve nájomné zmluvy - krátkodobé.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
V dvoch prípadoch bola predbežná finančná kontrola vykonaná až po uskutočnení finančných operácií.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.

Krajské múzeum v Prešove

IČO
37781278
Sídlo
Hlavná 86, 08001 Prešov
Kontrolované obdobie
2014
Termín kontroly
12.02.2015 - 29.04.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolovaný subjekt nezostavil rozpočet nákladov, výnosov a hospodárskeho výsledku za rok 2014.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrolou bolo v piatich prípadoch v celkovej sume 96,78 eur zistené nesprávne účtovanie o poskytnutých prevádzkových preddavkoch na účte 321 – Dodávatelia a nie na účte 314 - Poskytnuté prevádzkové preddavky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nesprávne účtovanie o záväzkoch na nákladových účtoch
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nesprávnym uplatneňoval ekonomickú klasifikácie rozpočtovú klasifikáciu v rámci triedenia bežných výdavkov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt o vzniknutých záväzkoch účtoval v deň ich úhrad bez ohľadu na to, kedy boli doručené príslušné faktúry od dodávateľov a o ich úhrade účtoval raz mesačne, a to ku koncu príslušného mesiaca.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt o vzniku pohľadávky účtoval v deň jej úhrady, nie v deň vystavenia príslušnej odberateľskej faktúry a o zániku pohľadávky účtoval raz mesačne, a to ku koncu príslušného mesiaca, v ktorom bola vykonaná úhrada.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Podľa štatistického výkazu KULT (MK SR) 9-01 Ročný výkaz o múzeu za rok 2014 bol počet neplatiacich návštevníkov výstav a expozícií spolu v počte 2 911 osôb a počet neplatiacich návštevníkov kultúrno-výchovných a vzdelávacích aktivít 438 osôb.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nevyhotovil inventúrne súpisy v súlade so zákonom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že predbežná finančná kontrola nebola v 22 prípadoch vykonávaná pri odberateľských faktúrach.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.

Kysucké múzeum v Čadci

IČO
36145076
Sídlo
Moyzesova 50, 02201 Čadca
Kontrolované obdobie
2014
Termín kontroly
16.02.2015 - 07.04.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Verejné prostriedky boli použité na účely, ktoré neboli v súlade s osobitnými predpismi
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Porušenie finančnej disciplíny tým, že verejné prostriedky boli použité v rozpore s určeným účelom
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Pri používaní verejných prostriedkov nebola zachovaná hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Pri používaní verejných prostriedkov nebola zachovaná hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Porušenie finančnej disciplíny nehospodárnym, neefektívnym a neúčinným vynakladaním verejných prostriedkov
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Porušenie finančnej disciplíny nehospodárnym, neefektívnym a neúčinným vynakladaním verejných prostriedkov
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Nebola dodržaná povinnosť uplatňovať rozpočtovú klasifikáciu v zmysle Opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42, keď v štyroch prípadoch boli bežné výdavky zatriedené na nesprávnu položku, resp. podpoložku rozpočtovej klasifikácie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
V piatich prípadoch neboli dodržané platné postupy účtovania v zmysle Opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
V piatich prípadoch neboli fakturované položky bližšie špecifikované, čím nebola dodržaná preukázateľnosť účtovníctva
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
V piatich prípadoch nedodržaná povinnosť viesť účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne a zrozumiteľne.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Úplné odpísanie dlhodobého majetku (hnuteľná kultúrna pamiatka v obstarávacej cene 8 962,36 eur), pričom z odpisovania sú vylúčené hnuteľné národné kultúrne pamiatky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 595/2003 Z.z.
Odpisovanie novozisteného majetku v sume 5 000,00 eur, pričom z odpisovania sú vylúčené prebytky hmotného majetku a nehmotného majetku zistené pri inventarizácii.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 595/2003 Z.z.
V dôsledku dlhodobo neriešeného problému zaraďovania majetku (účtovne vedeného na účte 042 v sume 914 401,69 eur) do užívania, nebola dodržaná povinnosť majetok zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať a najmä udržiavať a užívať
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 446/2001 Z.z.
V celkovo 52 prípadoch neboli pozemky ocenené a neboli vedené v účtovníctve podľa osobitného zákona.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 446/2001 Z.z.
V profile verejného obstarávateľa neboli zverejnené súhrnné správy o realizovaných zákazkách v súlade so zákonom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.

Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

IČO
00180289
Sídlo
Horná 20, 90001 Modra
Kontrolované obdobie
2014
Termín kontroly
24.02.2015 - 31.03.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

MOS netvorilo rezervný fond z výsledku hospodárenia za celú dobu existencie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. Uvedeným postupom MOS konalo v rozpore s ustanovením § 25 zákona č. 523/2004 Z. z., podľa ktorého rezervný fond príspevkovej organizácie sa tvorí z výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Účtovný doklad, ktorým MOS objednalo kompletné upratovanie priestorov organizácie bol vystavený neúplne, bez uvedenia peňažnej sumy a vyjadrenia množstva objednaných výkonov. V uvedenom prípade subjekt nevykonal predbežnú finančnú kontrolu v súlade s § 9 ods. 1 písm. a) a písm. e) zákona č. 502/2001 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Kontrolovaný subjekt pri uhrádzaní výdavku na komplexné upratovanie svojej budovy v sume 1 800,00 eur nevykonal predbežnú finančnú kontrolu v súlade s § 9 ods.1 a ods.3 zákona č. 502/2001 Z. z. Kontrolovaný subjekt uvedenou predbežnou finančnou kontrolou uvádzal , že finančná operácia bola v súlade so zmluvou ako aj s rozpočtom, pričom kontrolou bolo zistené, že toto tvrdenie nebolo pravdivé.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Kontrolovaný subjekt vydal internú normu k oblasti vnútornej finančnej kontroly a jej prílohu - Metodický postup pre výkon vnútornej finančnej kontroly, ktoré po obsahovej stránke neboli v súlade s platným znením zákona č. 502/2001 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi

IČO
31297927
Sídlo
Letná 50, 05201 Spišská Nová Ves
Kontrolované obdobie
2014
Termín kontroly
10.03.2015 - 27.04.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný subjekt reálne vykonával podnikateľskú činnosť bez oprávnenia a súhlasu zriaďovateľa.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Preverením bol zistený nesprávny postup pri vykazovaní tržieb s vplyvom na výpočet pokrytia výrobných nákladov tržbami.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt z výsledku hospodárenia netvoril rezervný fond;
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt porušil uvedené ustanovenie zákona tým, že nezostavil rozpočet nákladov a výnosov, čím nehospodáril podľa svojho rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Preverením odplatných poskytovaní výkonov bolo v 5 449 prípadoch zistené, že kontrolovaný subjekt umožnil bezplatnú prehliadku výstav a expozícií. Poskytovanie svojich výkonov bezodplatne je porušením zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt pri predaji doplnkového tovaru nepoužíval na evidenciu tržieb registračnú pokladňu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 289/2008 Z.z.
Kontrolovaný subjekt zriadený profil na elektronickom úložisku, na ktorom sa uverejňujú informácie a dokumenty, o ktorých to ustanovuje zákon. Tento zriadil 16.02.2015.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Kontrolou povinnosti povinnej osoby zverejňovať na svojom webovom sídle údaje o faktúre za tovary, služby a práce kontrolná skupina zistila, že múzeum nezverejnilo dodávateľské faktúry od 01.11.2014-31.12.2014.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Kontrolou povinnosti povinnej osoby zverejňovať na svojom webovom sídle údaje o faktúre za tovary, služby a práce kontrolná skupina zistila, že múzeum nezverejnilo zmluvy o komisionálnom predaji. Nezverejnená zmluvy do troch mesiacov je neplatná.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb., 211/2000 Z.z.
Kontrolovaný subjekt si nesplnil povinnosť zverejňovať na webovom sídle úradu pre verejné obstarávanie raz štvrťročne súhrnnú správu o zákazkách, ktorých predpokladaná hodnota bola rovnaká alebo vyššia než 1000,00 s predmetom zákazky a identifikáciou dodávateľa.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný subjekt ako verejný obstarávateľ z verejného obstarávania nevylúčil uchádzača, ktorý nesplnil podmienky účasti.Uvedeným postupom nebol uplatňovaný princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov, princíp transparentnosti..
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z., 25/2006 Z.z.
Kontrolou procesu verejného obstarávania bolo zistené nedodržanie transparentnosti postupov a rovnosti zaobchádzania z dôvodu podpísania dodatku k platne uzatvorenej zmluve a nezrealizovaním verejnej súťaže pri zadávaní novej zákazky (sťahovanie hudobných nástrojov z 1. Poschodia);
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z., 25/2006 Z.z.
Kontrolovaný subjekt pri popise predmetu zákazky v špecifikácií uviedlo presný typ traktora a výrobcu dvojvalcového motora, čím mohlo znevýhodniť alebo vylúčiť určitých záujemcov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Neoslovením viacerých reštaurátorov vedených v komore reštaurátorov (pri reštaurovaní fasády Provinčného domu) ale priamym zadaním zákazky Pamiatkovému úradu nebol zabezpečený princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov, princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Inventúrne súpisy v troch prípadoch kontrolovaného subjektu neobsahovali názov účtovnej jednotky s uvedením sídla; ďalej neobsahovali deň začatia a ukončenia inventúry, podpisový záznam hmotne zodpovednej osoby.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Inventarizačný rozdiel nebol zaúčtovaný do účtovného obdobia, za ktoré sa inventarizáciou overoval stave majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov;
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nezabezpečenie ochrany majetku – zbierkových predmetov jeho nepoistením;
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 446/2001 Z.z.

Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove

IČO
31297706
Sídlo
M. R. Štefánika 257/65, 07501 Trebišov
Kontrolované obdobie
2014
Termín kontroly
09.02.2015 - 13.04.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolovaný subjekt na rok 2014 nezostavil rozpočet nákladov a výnosov, čím postupoval v rozpore s § 24 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Preverením bolo zistené, že kontrolovaný subjekt na účtovných dokladoch nemal podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie, čím postupoval v rozpore s § 10 ods. 1 písm. f) zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Preddavky v sume 171,14 eur boli poskytnuté v rozpore s § 19 ods. 8 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, t.j. bez písomnej dohody.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Preddavky v sume 171,14 eur boli poskytnuté v rozpore s § 19 ods. 8 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, t.j. bez písomnej dohody, čím bola porušená finančná disciplína podľa § 31 ods. 1 písm. l) citovaného zákona.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nesprávnym zatriedením výdavkov, vynaložených na úhradu nákladov súvisiacich s bežnými výdavkami v sume 1 690,00 eur, postupoval v rozpore s § 1 ods. 4 písm. a) Opatrenia Ministerstva financií SR č. MF/010 175/2004-42 z 8. decembra 2004, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov(ďalej len „Opatrenie MF SR“) a porušil § 4 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt tým, že vo viacerých prípadoch nedodržal platné postupy účtovania, postupoval v rozpore s § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve, podľa ktorého účtovná jednotka je povinná dodržiavať ustanovené postupy účtovania vyhlásené Ministerstvom financií SR.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt tým, že na náklady v predchádzajúcom roku nemal tvorenú rezervu, postupoval v rozpore s § 26 ods. 3 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nebolo dodržané ustanovenie § 3 ods. 1uvedeného zákona, podľa ktorého účtovná jednotka účtuje a vykazuje účtovné prípady v období, s ktorým časovo a vecne súvisia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nesprávnym zaúčtovaním nákladov, boli v účtovnej závierke roku 2014 vykázané vyššie náklady o 702,50 eur, čím nebola splnená povinnosť v zmysle § 7 ods. 1 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolou interných účtovných dokladov bolo zistené, že kontrolovaný subjekt vykonával opravy, pri ktorých nebolo možné identifikovať kto opravu vykonal, resp. bolo vykonané premazanie údajov, boli zistené opravy vykonávané ceruzou, čím nebola zabezpečená trvanlivosť záznamu, nebol uvedený deň vykonania opravy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nesprávnym postupom boli v účtovnej závierke k 31.12.2014 vo výkaze ziskov a strát vykázané vyššie náklady v sume 133,60 eur, čím si kontrolovaný subjekt nesplnil povinnosť v zmysle § 7 ods. 1 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt netriedil rovnorodé druhy výdavkov podľa platnej rozpočtovej klasifikácie, nekonal v súlade s ustanovením § 1 ods. 3 Opatrenia MF SR, podľa ktorého ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie triedi tieto výdavky na položky a podpoložky a umožňuje tým ich identifikáciu. Súčasne tým nepostupoval podľa ustanovenia § 4 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého sa v rozpočte uplatňuje rozpočtová klasifikácia, podľa ktorej sa jednotne určujú a triedia výdavky rozpočtu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt bol povinný zverejňovať zmluvy v súlade s § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Tým, že zmluva o dielo č. 3/11/2013 nebola zverejnená v zákonnej trojmesačnej lehote, bol porušený § 47a ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb.
Preverením predloženej dokumentácie zistené, že MaKCjZ neuverejnilo na profile správu o podlimitnej zákazke na vypracovanie projektovej dokumentácie stavby s názvom „Kaštieľ v Trebišove – obnova národnej kultúrnej pamiatky, I. etapa“ do desiatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy o dielo č. 3/11/2013, čím nekonalo v súlade s § 21 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Kontrolovaný subjekt v roku 2014 zrealizoval jednu podlimitnú zákazku na dodanie a montáž 15 ks digitálnych kamier s názvom „Kamerový zabezpečovací systém - 2. etapa“. Zmluva o dielo na dodávku stavebných prác, tovarov a služieb medzi objednávateľom a zhotoviteľom v bola uzatvorená 07.07.2014.Kontrolou predloženej dokumentácie bolo zistené, že nebola vypracovaná správa o podlimitnej zákazke, čím kontrolovaný subjekt nekonal v súlade s § 21 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. Zároveň nebolo dodržané ustanovenie § 9a ods. 3 písm. a) uvedeného zákona, podľa ktorého bol kontrolovaný subjekt povinný vyhotoviť referenciu do 30 dní odo dňa skončenia alebo zániku zmluvy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný subjekt nemal do výkonu kontroly NKÚ SR zriadený profil na elektronickom úložisku, na ktorom sa uverejňujú informácie a dokumenty, o ktorých to ustanovuje zákon, čím nekonal v súlade s § 113 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Zároveň si nemohol splniť povinnosť podľa § 9 ods. 9 uvedeného zákona, podľa ktorého je verejný obstarávateľ povinný v profile zverejniť raz štvrťročne súhrnnú správu o zákazkách s hodnotou vyššou ako 1000,00 eur.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Preverením dodávateľských faktúr bolo zistené, že kontrolovaný subjekt v kontrolovanom období nevykonal verejné obstarávanie pri nákupe kancelárskych potrieb v celkovej sume 1 933,51 eur, pri nákupe drogistického tovaru v celkovej výške 3 477,23 eur a pri nákupe tovarov a služieb pre výpočtovú techniku celkom v sume 4 200,96 eur. Oslovením len jedného uchádzača nebol zabezpečený princíp rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie, transparentnosti, dostatočnej konkurencieschopnosti ponúk v zmysle § 9 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Následkom uvedeného boli finančné prostriedky v sume 9 611,70 eur použité nehospodárne, čím kontrolovaný subjekt konal v rozpore s § 19 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zároveň týmto konaním bola porušená finančná disciplína podľa § 31 ods. 1 písm. j) uvedeného zákona.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Preverením dokumentácie z vykonanej inventarizácie bolo zistené, že kontrolovaný subjekt o výsledku porovnania stavu majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov v roku 2014 nevyhotovil inventarizačný zápis, čím nekonal v súlade s § 30 ods. 3 zákona o účtovníctve, podľa ktorého sa výsledky porovnania pri inventarizácii uvedú v inventarizačnom zápise.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.

Novohradské múzeum a galéria v Lučenci

IČO
35984791
Sídlo
Kubínyiho nám. 3, 98401 Lučenec
Kontrolované obdobie
2014
Termín kontroly
12.02.2015 - 19.04.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

NMaG v Lučenci nemalo zostavený rozpočet nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia na rok 2014. Nevypracovaním rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia za rok 2014 NMaG v Lučenci nekonalo v súlade s § 24 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z., podľa ktorého príspevková organizácia hospodári podľa svojho rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
NMaG v Lučenci interným účtovným dokladom z 31.12.2014 zaúčtovalo storno faktúry zo 07.02.2014 na sumu 98,00 eur bez doloženia účtovného prípadu preukázateľným účtovným dokladom, čím nepostupovalo v súlade s § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 431/2002 Z. z.“), podľa ktorého je účtovná jednotka povinná doložiť účtovné prípady účtovnými dokladmi
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
NMaG v Lučenci v jednom prípade zaúčtovalo úhradu došlej faktúry skôr, než bola zaúčtovaná na účet 321-dodávatelia, čím nedodržalo opatrenie MF SR č. MF/16786/2007-31 z 08.08.2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov (ďalej len „opatrenie MF SR č. MF/16786/2007-31“), ktorým sa vykonáva § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
NMaG v Lučenci v hotovosti uhradilo došlú faktúru na sumu 385,00 eur. NMaG v Lučenci uvedenú faktúru nezaevidovalo v knihe došlých faktúr a ani nezaúčtovalo na účte 321-dodávatelia, čím nedodržalo opatrenie MF SR č. MF/16786/2007-31, ktorým sa vykonáva § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
NMaG v Lučenci žiadnu vydanú faktúru nezaúčtovalo na účte 311-odberatelia, čím nedodržalo opatrenie MF SR č. MF/16786/2007-31, ktorým sa vykonáva § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
NMaG v Lučenci v dvoch prípadoch uhradilo členský príspevok v združení, ktorý namiesto podpoložky 642006-členské príspevky zatriedilo na podpoložku 637012-poplatky a odvody, čím podľa § 4 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. neuplatnilo pri triedení výdavkov správnu ekonomickú klasifikáciu rozpočtovej klasifikácie ustanovenú Opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 z 08.12.2004, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších zmien.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
NMaG v Lučenci na internetovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie (po zriadení elektronického úložiska dňa 27.02.2014) nevytvorilo svoj profil verejného obstarávateľa a nemalo ho vytvorený ani ku dňu začatia kontroly, čím nepostupovalo v súlade s § 113 ods. 3 zákona č. 25/2006 Z. z., podľa ktorého osobitnou časťou vestníku je elektronické úložisko, na ktorom je verejný obstarávateľ povinný zabezpečiť si zriadenie profilu, v ktorom uverejňuje informácie a dokumenty, o ktorých to ustanovuje zákon.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Inventarizačný zápis neobsahoval výsledky porovnania skutočného stavu s účtovným stavom pri účtoch 472-záväzky zo sociálneho fondu a 384-výnosy budúcich období, čím NMaG v Lučenci nepostupovalo podľa § 30 ods. 3 písm. b) zákona č. 431/2002 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
NMaG v Lučenci jednu nájomnú zmluvu nezverejnilo, čím nepostupovalo v súlade s § 5a ods. 9 zákona č. 211/2000 Z. z., podľa ktorého sa povinne zverejňovaná zmluva zverejní bezodkladne po jej uzavretí.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.

Slovenské komorné divadlo Martin

IČO
36145301
Sídlo
Divadelná 1, 03601 Martin
Kontrolované obdobie
2014
Termín kontroly
10.02.2015 - 03.05.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Podľa upraveného rozpočtu nákladov a výnosov z 31.12.2014 boli výnosy organizácie upravené na sumu 2 563 444,00 EUR. Podľa výkazu ziskov a strát Úč. ROPO SFOV 2-01 k 31.12.2014 predstavovali v skutočnosti celkové výnosy organizácie sumu 1 918 989,00 EUR, čo znamená, že SKD Martin nedosiahlo výnosy, ktoré si plánovalo. Uvedenou skutočnosťou nebolo dodržané ustanovenie § 24 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z., podľa ktorého príspevková organizácia je povinná dosahovať výnosy určené svojim rozpočtom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
V rámci dodržiavania povinností vyplývajúcich zo zákona č. 523/2004 Z. z. bolo preverené na vzorke dodávateľských a odberateľských faktúr aj uplatňovanie rozpočtovej klasifikácie pri triedení rovnorodých druhov výdavkov, pričom bolo zistené: • výdavky za vyhotovenie geometrických plánov (DF/0011/14 v sume 137,00 EUR a DF/0137/14 v sume 90,00 EUR) boli nesprávne rozpočtovo zatriedené na podpoložke 637004 – Všeobecné služby, čím došlo k nadhodnoteniu hlavnej triedy 600 – Bežné výdavky a podhodnoteniu hlavnej triedy 700 – Kapitálové výdavky. Uvedené výdavky boli súčasťou ocenenia dlhodobého hmotného majetku – rekonštrukcie nádvoria zaradeného do majetku v roku 2014. V uvedených dvoch prípadoch, keď kontrolovaný subjekt netriedil správne rovnorodé druhy výdavkov podľa platnej rozpočtovej klasifikácie, nekonal v súlade s ustanovením § 1 ods. 3 opatrenia MF SR z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov, podľa ktorého ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie triedi príjmy a výdavky na položky a podpoložky a umožňuje tým ich identifikáciu. Povinnosť uplatňovať v rozpočte verejnej správy rozpočtovú klasifikáciu upravuje ustanovenie § 4 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. Nesprávne uplatňovanie rozpočtovej klasifikácie malo vplyv na nadhodnotenie, resp. podhodnotenie rozpočtových položiek ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie vykázaných vo finančných výkazoch o 227 EUR.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Dňa 16.10.2014 zaevidoval a 17.10.2014 uhradil kontrolovaný subjekt zálohovú faktúru č. DF/0615/14 v sume 345,60 EUR, ktorej predmetom bol nákup 30 ks molitanu na realizáciu scénickej výpravy k predstaveniu. Vyúčtovacia faktúra DF/620/14 bola vystavená 20.10.2014 a doručená SKD Martin spolu s uhradeným materiálom 21.10.2014. Kontrolou bolo zistené, že kúpa materiálu bola realizovaná len na základe objednávky, t.j. bez písomnej zmluvy. Dňa 10.11.2014 zaevidoval a 12.11.2014 uhradil kontrolovaný subjekt zálohovú faktúru č. DF/0669/14 v sume 32,28 EUR, ktorej predmetom bol nákup 2 kg pasty na odstránenie farieb, lepidiel, živíc. Vyúčtovacia faktúra DF/681/14 bola vystavená 12.11.2014 a doručená SKD Martin spolu s uhradeným materiálom 13.11.2014. Kontrolou bolo zistené, že kúpa materiálu bola realizovaná len na základe objednávky, t.j. bez písomnej zmluvy. Poskytnutím preddavkov v dvoch uvedených prípadoch v celkovej sume 377,88 EUR bez úpravy týchto skutočnosti v písomných zmluvách nepostupoval kontrolovaný subjekt v súlade s ustanovením § 19 ods. 8 zákona č. 523/2004 Z. z., podľa ktorého subjekt verejnej správy môže poskytovať preddavky, ak boli vopred v zmluve o dodávke výkonov a tovarov písomne dohodnuté, a to najviac na obdobie troch mesiacov v závislosti od vecného plnenia dodávok výkonov a tovarov. Zároveň tým SKD Martin porušilo finančnú disciplínu podľa ustanovenia § 31 ods. 1 písm. l) uvedeného zákona, podľa ktorého je porušením finančnej disciplíny úhrada preddavku z verejných prostriedkov v rozpore s týmto zákonom alebo v rozpore s podmienkami určenými pri poskytnutí verejných prostriedkov.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Dňa 16.10.2014 zaevidoval a 17.10.2014 uhradil kontrolovaný subjekt zálohovú faktúru č. DF/0615/14 v sume 345,60 EUR, ktorej predmetom bol nákup 30 ks molitanu na realizáciu scénickej výpravy k predstaveniu. Vyúčtovacia faktúra DF/620/14 bola vystavená 20.10.2014 a doručená SKD Martin spolu s uhradeným materiálom 21.10.2014. Kontrolou bolo zistené, že kúpa materiálu bola realizovaná len na základe objednávky, t.j. bez písomnej zmluvy. Dňa 10.11.2014 zaevidoval a 12.11.2014 uhradil kontrolovaný subjekt zálohovú faktúru č. DF/0669/14 v sume 32,28 EUR, ktorej predmetom bol nákup 2 kg pasty na odstránenie farieb, lepidiel, živíc. Vyúčtovacia faktúra DF/681/14 bola vystavená 12.11.2014 a doručená SKD Martin spolu s uhradeným materiálom 13.11.2014. Kontrolou bolo zistené, že kúpa materiálu bola realizovaná len na základe objednávky, t.j. bez písomnej zmluvy. Poskytnutím preddavkov v dvoch uvedených prípadoch v celkovej sume 377,88 EUR bez úpravy týchto skutočnosti v písomných zmluvách nepostupoval kontrolovaný subjekt v súlade s ustanovením § 19 ods. 8 zákona č. 523/2004 Z. z., podľa ktorého subjekt verejnej správy môže poskytovať preddavky, ak boli vopred v zmluve o dodávke výkonov a tovarov písomne dohodnuté, a to najviac na obdobie troch mesiacov v závislosti od vecného plnenia dodávok výkonov a tovarov. Zároveň tým SKD Martin porušilo finančnú disciplínu podľa ustanovenia § 31 ods. 1 písm. l) uvedeného zákona, podľa ktorého je porušením finančnej disciplíny úhrada preddavku z verejných prostriedkov v rozpore s týmto zákonom alebo v rozpore s podmienkami určenými pri poskytnutí verejných prostriedkov.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Na vybranej vzorke dodávateľských a odberateľských faktúr boli preverené povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 431/202 Z. z.“), t.j. náležitosti účtovných dokladov, dodržiavanie predpísaných postupov účtovania, doloženie účtovných prípadov účtovnými dokladmi – správnosť, úplnosť, preukázateľnosť a zrozumiteľnosť účtovania, pričom boli zistené nasledovné nedostatky: • výdavky na občerstvenie pri otvorení a závere festivalu organizovaného SKD Martin a pri realizácií akcie „Workshop day 2014“ (DF/0431/14 v sume 1 000,00 EUR a DF/0743/14 v sume 1 616,08 EUR) boli nesprávne zaúčtované na ťarchu účtu 501 – Spotreba materiálu, pričom z povahy faktúr a zatriedenia výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie sa jednalo o službu na zabezpečenie občerstvenia realizovanú dodávateľským spôsobom, účtovanú prostredníctvom účtu 518 – Ostatné služby. • výdavky na občerstvenie pri príležitosti 70. Výročia SKD Martin (DF/0056/14 v sume 1 250,00 EUR) boli nesprávne zaúčtované na ťarchu účtu 501 – Spotreba materiálu, pričom z povahy faktúry a zatriedenia výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie sa jednalo o náklady na reprezentáciu, účtovanú prostredníctvom účtu 513 – Náklady na reprezentáciu. • výdavky na tlač bulletinov, plagátov a výrobu reklamných plachiet (DF/0663/14 v sume 180,00 EUR, DF/410/14 v sume 545,00 EUR, DF/0767/14 v sume 637,50 EUR, DF/0376/14 v sume 1 465,20, DF/0220/14 v sume 180,00 EUR a DF/0712/14 v sume 180,00 EUR) boli nesprávne zaúčtované na ťarchu účtu 501 – Spotreba materiálu. Z povahy faktúr a zatriedenia výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie vyplývalo, že išlo o zabezpečenie služieb na polygrafické spracovanie, osvit, tlač a výrobu bulletinov, plagátov a reklamných plachiet realizované dodávateľským spôsobom účtované prostredníctvom účtu 518 – Ostatné služby. Vo vyššie uvedených prípadoch účtovania nákladov nepostupoval kontrolovaný subjekt podľa ustanovenia § 57 opatrenia MF SR z. 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „opatrenie č. MF/16786/2007-31“), podľa ktorých sa náklady na spotrebované položky materiálu účtujú v priebehu účtovného obdobia na ťarchu účtu 501 – spotreba materiálu a náklady na externé služby prostredníctvom účtu 518 – Ostatné služby, prípadne na ťarchu účtu 513 – Náklady na reprezentáciu v závislosti od povahy predmetných faktúr. Neúčtovaním podľa príslušného ustanovenia opatrenia č. MF/16786/2007-31 nebolo vo vyššie uvedených prípadoch kontrolovaným subjektom dodržané ustanovenie § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z., podľa ktorého je účtovná jednotka povinná príslušné opatrenie MF SR dodržiavať.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Na vybranej vzorke dodávateľských a odberateľských faktúr boli preverené povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 431/202 Z. z.“), t.j. náležitosti účtovných dokladov, dodržiavanie predpísaných postupov účtovania, doloženie účtovných prípadov účtovnými dokladmi – správnosť, úplnosť, preukázateľnosť a zrozumiteľnosť účtovania, pričom boli zistené nasledovné nedostatky: • výdavky na občerstvenie pri otvorení a závere festivalu organizovaného SKD Martin a pri realizácií akcie „Workshop day 2014“ (DF/0431/14 v sume 1 000,00 EUR a DF/0743/14 v sume 1 616,08 EUR) boli nesprávne zaúčtované na ťarchu účtu 501 – Spotreba materiálu, pričom z povahy faktúr a zatriedenia výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie sa jednalo o službu na zabezpečenie občerstvenia realizovanú dodávateľským spôsobom, účtovanú prostredníctvom účtu 518 – Ostatné služby. • výdavky na občerstvenie pri príležitosti 70. Výročia SKD Martin (DF/0056/14 v sume 1 250,00 EUR) boli nesprávne zaúčtované na ťarchu účtu 501 – Spotreba materiálu, pričom z povahy faktúry a zatriedenia výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie sa jednalo o náklady na reprezentáciu, účtovanú prostredníctvom účtu 513 – Náklady na reprezentáciu. • výdavky na tlač bulletinov, plagátov a výrobu reklamných plachiet (DF/0663/14 v sume 180,00 EUR, DF/410/14 v sume 545,00 EUR, DF/0767/14 v sume 637,50 EUR, DF/0376/14 v sume 1 465,20, DF/0220/14 v sume 180,00 EUR a DF/0712/14 v sume 180,00 EUR) boli nesprávne zaúčtované na ťarchu účtu 501 – Spotreba materiálu. Z povahy faktúr a zatriedenia výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie vyplývalo, že išlo o zabezpečenie služieb na polygrafické spracovanie, osvit, tlač a výrobu bulletinov, plagátov a reklamných plachiet realizované dodávateľským spôsobom účtované prostredníctvom účtu 518 – Ostatné služby. Vo vyššie uvedených prípadoch účtovania nákladov nepostupoval kontrolovaný subjekt podľa ustanovenia § 57 opatrenia MF SR z. 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „opatrenie č. MF/16786/2007-31“), podľa ktorých sa náklady na spotrebované položky materiálu účtujú v priebehu účtovného obdobia na ťarchu účtu 501 – spotreba materiálu a náklady na externé služby prostredníctvom účtu 518 – Ostatné služby, prípadne na ťarchu účtu 513 – Náklady na reprezentáciu v závislosti od povahy predmetných faktúr. Neúčtovaním podľa príslušného ustanovenia opatrenia č. MF/16786/2007-31 nebolo vo vyššie uvedených prípadoch kontrolovaným subjektom dodržané ustanovenie § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z., podľa ktorého je účtovná jednotka povinná príslušné opatrenie MF SR dodržiavať.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Zároveň bola preverená povinnosť kontrolovaného subjektu zverejňovať faktúry podľa ustanovenia § 5b ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. Kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný subjekt nezverejňoval faktúry, ktorých plnenie bolo predmetom zápočtu s plnením druhej strany záväzkovo-právneho vzťahu. Vo vybranej vzorke bolo identifikovaných 17 faktúr, ktoré boli predmetom zápočtu s plnením druhej strany. Tým, že kontrolovaný subjekt nezverejňoval faktúry, ktoré boli predmetom zápočtu nepostupoval v súlade s ustanoveniami § 5b ods. 2, podľa ktorého povinná osoba zverejňuje údaje podľa ustanovenia § 5b ods.1 písmeno b) (faktúry) do 30 dní odo dňa zaplatenia faktúry. Podľa vyjadrenia kontrolovaného subjektu bolo oneskorené zverejňovanie objednávok, resp. nezverejňovanie zápočtových faktúr spôsobené technickými nedostatkami súvisiacimi s prechodom na nový informačný systém. V priebehu výkonu kontroly boli uvedené faktúry dodatočne zverejnené.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Z fyzickej a dokladovej inventúry boli vyhotovené inventúrne súpisy. Preverením obsahových náležitostí inventúrnych súpisov podľa ustanovení § 30 ods. 2 písmená a) až j) bolo zistené, že inventúrne súpisy majetku na účtoch 022 – Samostatne hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí, 023 – Dopravné prostriedky, 028 – Drobný dlhodobý hmotný majetok a 032 – Umelecké diela neobsahovali miesto uloženia majetku. Neuvedením miesta uloženia majetku vedeného na vyššie menovaných účtoch nepostupovalo SKD Martin v súlade s ustanovením § 30 ods. 2 písmeno d) zákona č. 431/2002 Z. z.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolou zaradenia a vyradenia majetku bolo zistené, že SKD Martin 31.12.2014 zaradilo na účet 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku a následne preúčtovalo na účet 021 – Stavby technické zhodnotenie nehnuteľného majetku „Gašparíkovho domu“ v obstarávacej cene 1,00 EUR; technické zhodnotenie bolo odkúpené na základe dohody od nájomcu priestorov v „Gašparíkovom dome“. Predávajúci si prenajímal priestory v „Gašparíkovom dome“ na základe nájomnej zmluvy za účelom prevádzky predajne; v priebehu nájmu došlo k technickému zhodnoteniu majetku ŽSK v správe prenajímateľa SKD Martin. SKD Martin odkúpilo technické zhodnotenie na základe faktúry č. DF 801/14 vystavenej 30.12.2014, doručenej 13.01.2015 a zaplatenej 30.01.2015. Faktúra sa odvolávala na kúpnu zmluvu uzavretú medzi zmluvnými stranami; kontrolou však bolo zistené, že v čase vystavenia faktúry kúpna zmluva uzatvorená nebola. Zmluva bola uzatvorená a zverejnená až v priebehu výkonu kontroly. Tým, že SKD Martin odkúpilo a do svojho majetku zaradilo majetok ešte pred uzatvorením kúpnej zmluvy nepostupovalo v súlade s ustanovením § 43 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, podľa ktorého sú účastníci povinní dbať, aby sa pri úprave zmluvných vzťahov odstránilo všetko, čo by mohlo viesť k vzniku rozporov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb.
SKD Martin ako verejnému obstarávateľovi vyplývala povinnosť mať podľa ustanovení § 113 ods. 3 zákona č. 25/2006 Z. z. zriadený profil verejného obstarávateľa a na ňom zverejňovať informácie a dokumenty, o ktorých to ustanovuje zákon. Elektronické úložisko bolo zriadené dňa 27.02.2014. Kontrolou bolo zistené, že SKD Martin nemalo v čase výkonu kontroly vytvorený profil verejného obstarávateľa, čím nepostupovalo v súlade s ustanovením citovaného § 113 ods. 3 zákona č. 25/2006 Z. z. K zriadeniu profilu verejného obstarávateľa došlo v priebehu kontroly. Tým, že SKD Martin nemalo zriadený profil verejného obstarávateľa, nemohlo splniť ani povinnosť podľa ustanovení § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z., konkrétne uverejňovať vo svojom profile verejného obstarávateľa raz štvrťročne súhrnnú správu o zákazkách s predpokladanou hodnotou rovnakou alebo vyššou ako 1000,00 EUR a stanovené informácie o týchto zákazkách, t.j. hodnotu zákazky, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa. Nezverejňovaním súhrnných štvrťročných správ nepostupovalo SKD Martin v súlade s ustanovením § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
SKD Martin ako verejnému obstarávateľovi vyplývala povinnosť mať podľa ustanovení § 113 ods. 3 zákona č. 25/2006 Z. z. zriadený profil verejného obstarávateľa a na ňom zverejňovať informácie a dokumenty, o ktorých to ustanovuje zákon. Elektronické úložisko bolo zriadené dňa 27.02.2014. Kontrolou bolo zistené, že SKD Martin nemalo v čase výkonu kontroly vytvorený profil verejného obstarávateľa, čím nepostupovalo v súlade s ustanovením citovaného § 113 ods. 3 zákona č. 25/2006 Z. z. K zriadeniu profilu verejného obstarávateľa došlo v priebehu kontroly. Tým, že SKD Martin nemalo zriadený profil verejného obstarávateľa, nemohlo splniť ani povinnosť podľa ustanovení § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z., konkrétne uverejňovať vo svojom profile verejného obstarávateľa raz štvrťročne súhrnnú správu o zákazkách s predpokladanou hodnotou rovnakou alebo vyššou ako 1000,00 EUR a stanovené informácie o týchto zákazkách, t.j. hodnotu zákazky, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa. Nezverejňovaním súhrnných štvrťročných správ nepostupovalo SKD Martin v súlade s ustanovením § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Kontrolou zmluvných vzťahov bolo zistené, že v prípade zmluvy č. 72/14 uzatvorenej 10.06.2014 bola predmetom úprava práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí fotografických služieb zo strany poskytovateľa pre SKD Martin. Zmluva bola uzatvorená na základe § 269 ods. 2 s použitím § 536 Obchodného zákonníka. Cena za poskytovanie fotografických služieb bola zmluvnými stranami dohodnutá na 3 319,40 EUR bez DPH s tým, že plnenie zo strany SKD Martin za služby poskytnuté poskytovateľom bolo v podobe poskytnutia miestnosti v budove SKD Martin, ktorú bol poskytovateľ služieb počas trvania zmluvného vzťahu oprávnený používať. SKD Martin tak prenechalo do používania miestnosť na obdobie trvania zmluvného vzťahu vyplývajúceho z uvedenej zmluvy bez toho, aby s poskytovateľom služieb uzatvoril nájomnú zmluvu so všetkými zákonnými náležitosťami podľa ustanovení zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a postupmi upravenými v Zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja. Tým, že kontrolovaný subjekt prenechal do užívania nebytový priestor bez toho, aby uzavrel s druhou zmluvnou stranou zmluvu o nájme nepostupoval podľa ustanovení Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja a zároveň tým nepostupoval v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého je správca povinný hospodáriť s majetkom vyššieho územného celku podľa tohto zákona a v súlade so zásadami hospodárenia s majetkom vyššieho územného celku schválenými zastupiteľstvom. Podľa vyjadrenia kontrolovaného subjektu bola uvedená zmluva konzultovaná s právnym zástupcom a zároveň bol jeden výtlačok odovzdaný zriaďovateľovi.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 446/2001 Z.z.
Kontrolou povinnosti zverejňovania zmlúv podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. bolo zistené, že SKD Martin mal v roku 2014 uzatvorených a zverejnených sedem obchodných zmlúv o spolupráci; všetky sa odvolávali na Všeobecné zmluvné podmienky, ale ani pri jednej z týchto zmlúv neboli tieto zverejnené, resp. ani jedna zo zverejnených zmlúv neobsahovala odkaz na inú povinne zverejňovanú zmluvu zverejnenú SKD Martin, ktorá nadobudla účinnosť a obsahovala všeobecné obchodné podmienky, na ktoré sa vyššie uvedených sedem zmlúv odvolávalo. SKD Martin tým nepostupoval v súlade s ustanovením § 5a ods. 4 zákona č. 211/2000 Z. z. podľa ktorého sa ustanovenia všeobecných obchodných podmienok nemusia zverejniť, ak časť obsahu povinne zverejňovanej zmluvy je určená odkazom na ne a zároveň totožné ustanovenia všeobecných obchodných podmienok boli zverejnené tou istou povinnou osobou spolu s inou povinne zverejňovanou zmluvou, ktorá už nadobudla účinnosť; pri takto povinne zverejňovanej zmluve sa uvedie v Centrálnom registri zmlúv alebo na webovom sídle odkaz na inú povinne zverejňovanú zmluvu, ktorá už nadobudla účinnosť. V čase výkonu kontroly boli všeobecné zmluvné podmienky, na ktoré sa uvedené zmluvy odvolávali dodatočne zverejnené.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že SKD Martin v prípade faktúr, ktoré boli vystavované na základe zmlúv nevyznačoval súlad overovanej pripravovanej finančnej operácie so zmluvou, čím nepostupoval v súlade s ustanovením § 9 ods. 3 písmeno e) zákona č. 502/2001 Z. z., podľa ktorého vykonanie predbežnej finančnej kontroly potvrdzujú zamestnanci na doklade súvisiacom s pripravovanou finančnou operáciou podpisom, uvedením dátumu jej vykonania a vyjadrením, či pripravovaná finančná operácia je alebo nie je v súlade s – okrem iného – uzatvorenými zmluvami, alebo internými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
V súvislosti s kontrolou zmlúv bolo zistené, že kontrolovaný subjekt neoveroval predbežnou finančnou kontrolou pred uzatváraním zmlúv finančné nároky, ktoré tieto zmluvy zakladali na rozpočet organizácie. Zmluva, na základe ktorej dochádza k použitiu verejných prostriedkov je v zmysle § 2 ods. 2 písmeno j) zákona č. 502/2001 Z. z. tiež finančnou operáciou. Neoverovaním uzatváraných zmlúv predbežnou finančnou kontrolou nepostupoval kontrolovaný subjekt v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 zákona č. 502/2001 Z. z. Každá zmluva bola nesprávne označená pečiatkou s vykonaním priebežnej finančnej kontroly a podpisom zodpovednej osoby.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.

Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici

IČO
35987138
Sídlo
Dolná 35, 97401 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
2014
Termín kontroly
09.03.2015 - 16.04.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

SOS BB nemalo v kontrolovanom období schválený rozpočet nákladov a výnosov a ich výsledku hospodárenia
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
SOS BB po zriadení elektronického úložiska nevytvoprilo svoj profil verejného obstarávateľa
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
SOS BB v roku 2014 nezverejňovalo štvrťročne súhrnné správy o zákazkach, ktroé boli vyššie ako 1 000,00 eur na svojom profile.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Smernica na výkon finančnej konrtoly obsahovala neplatné zákony
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Tekovská knižnica v Leviciach

IČO
36102814
Sídlo
ul. A. Sládkoviča 2, 93468 Levice
Kontrolované obdobie
2014
Termín kontroly
12.02.2015 - 28.04.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

TK v Leviciach neviedla zoznam číselných znakov alebo iných symbolov používaných v účtovných knihách a v ostatných účtovných záznamoch s uvedením ich významu tak, ako boli v skutočnosti používané
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
analytické účty k účtu 221 - Bankové účty neboli vytvorené podľa účtov otvorených v Štátnej pokladnici
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
nesprávne uvádzané sídlo v účtovných dokladoch
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
chýbajúci podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej jednotke
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
nebol vyhotovený účtovný doklad na opravu účtovného zápisu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
ocenenie DM v účtovnej závierke 2013 bolo vyššie v dôsledku nezaúčtovaných oprávok k dopravným prostriedkom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
inventarizačný zápis neobsahoval správne výsledky porovnania stavu analytických účtov k účtu 221 podľa dokladov a stavu v účtovníctve
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
pri úprave zmluvných vzťahov nebolo odstránené všetko, čo by mohlo viesť k vzniku rozporov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb.
PFK vykonával zamestnanec v jednej osobe vedúci a zodpovedný za príslušné odborné činnosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
nevykonanie PFK objednávok a faktúr v niektorých prípadoch
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.

Trenčianske múzeum v Trenčíne

IČO
34059199
Sídlo
Mierové námestie 46, 91101 Trenčín
Kontrolované obdobie
2014
Termín kontroly
12.02.2015 - 26.04.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolou Organizačného poriadku bol zistený nesúlad článku o územnej pôsobnosti múzea s odvolávkou na neplatný zákon, ktorým sa uvádza pôsobnosť múzea.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Na väčšine vybraných dodávateľských faktúr do vzorky bol nesprávne označený účastník účtovného prípadu – odberateľ
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Faktúra nebola správne zaúčtovaná v období, s ktorým časovo a vecne súvisela, a tým nebol dodržaný postup v zmysle ustanovenia § 3 ods. 1 a 2 zákona o účtovníctve, podľa ktorých účtovná jednotka účtuje a vykazuje účtovné prípady v období, s ktorým časovo a vecne súvisia a náklady účtuje v tom účtovnom období, v ktorom vznikli bez ohľadu na deň ich úhrady.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nesprávne zatriedenie výdavkov na položky ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Trenčianske múzeum uhradilo fakturované práce v celkovej sume 11 596,46 eur aj bez ich prevzatia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
KS použitím prostriedkov zo svojho rozpočtu na zaplatenie členského príspevku v sume 284,00 eur bez predchádzajúceho súhlasu zriaďovateľa porušil ustanovenie § 26 ods. 8 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
V inventúrnych súpisoch v prípade 3 218 záznamov nebolo uvedené miesto uloženia majetku (v sume 4 951 777,24 eur z celkovej hodnoty majetku). Tiež bolo zistené, že IS hmotného a nehmotného majetku neobsahovali meno, priezvisko a podpisový záznam hmotne zodpovednej osoby za príslušný druh majetku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Na viacerých inventarizačných zápisov nebol uvedený názov účtovnej jednotky.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolou LV nehnuteľného majetku prenechaného do správy kontrolovanému subjektu bolo zistené, že na LV č. č. 1466, 909, 2216, 543 a 2026 v časti B – Vlastníci a iné oprávnené osoby nebola uvedená správna adresa vlastníka nehnuteľnosti a taktiež nebola uvedená správna adresa správcu majetku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 162/1995 Z.z.
Kontrolou uzatvorených NZ bolo vo viacerých prípadoch zistené nehospodárne nakladanie s majetkom zvereným do správy KS, keď neboli uzatvárané v súlade s platnými cenníkmi KS.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie, Nehospodárne konanie, Nehospodárne konanie Porušený predpis: 446/2001 Z.z.
V nájomných zmluvách bolo zistené, že v 38 prípadoch nebol uvedený správny názov prenajímateľa/odberateľa (kontrolovaného subjektu) ako jednej zo zmluvných strán.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 40/1964 Zb.
Kontrolou bolo zistené, že návrhy uzatváraných zmlúv v roku 2014 neboli schvaľované predsedom TSK.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu
KS zverejnil zo 74 uzatvorených zmlúv iba 23, čím neboli dodržané ustanovenia zákona o slobode informácii. Viaceré zmluvy zverejnené na webovom sídle kontrolovaného subjektu neboli publikované v úplnom znení.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nepodnikol žiadne kroky na vymoženie pohľadávok po lehote splatnosti.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie, Nehospodárne konanie, Nehospodárne konanie Porušený predpis: 446/2001 Z.z.
Na uzavretých zmluvách (68) nebola vykonaná predbežná finančná kontrola, čím došlo k porušeniu § 9 ods.1 zákona o finančnej kontrole.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.

Vlastivedné múzeum v Galante

IČO
36087033
Sídlo
Hlavná 976/8, 92400 Galanta
Kontrolované obdobie
2014
Termín kontroly
12.02.2015 - 16.04.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolou bolo zistené, že príspevková organizácia nehospodárila podľa rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia. Pretože takýto rozpočet nebol zostavený, bolo porušené ustanovenie § 24 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Tým, že kontrolovaný subjekt nezostavoval rozpočet nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia nepostupoval v súlade s ustanovením § 24 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého je príspevková organizácia povinná dosahovať výnosy určené svojím rozpočtom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Podľa § 26 ods. 8 zákona o rozpočtových pravidlách príspevkové organizácie môžu použiť prostriedky zo svojho rozpočtu na zaplatenie členského príspevku len so súhlasom zriaďovateľa. Z vyjadrenia múzea vyplynulo, že o tento súhlas nežiadalo, čím nepostupovalo v súlade s vyššie uvedeným ustanovením zákona.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nepredložil ku kontrole zmluvu o združení, preto nepreukázal dohodnutie majetkového podielu podľa ustanovenia § 27 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách, podľa ktorého príspevková organizácia je povinná dohodnúť v zmluve o združení podiel na majetku získanom spoločnou činnosťou zodpovedajúci výške vložených prostriedkov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, faktúra č. 186/14 zo strany dodávateľa nemala rozpis jednotlivých položiek za poskytnuté občerstvenie, iba za „podané jedlá a nápoje“. Tým, že uvedená faktúra neobsahovali všetky účtovné náležitosti, kontrolovaný subjekt nepostupoval v zmysle ustanovenia § 10 ods. 1 písm. c) zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Vo viacerých inventúrnych súpisoch boli miesto konkrétnej hmotne zodpovednej osoby uvedení ako zodpovední pracovníci všetci zamestnanci, alebo všetci odborní zamestnanci. Vo všetkých uvedených prípadoch bolo porušené ustanovenie § 30 ods. 2 písm. e) zákona o účtovníctve, podľa ktorého inventúrny súpis musí obsahovať meno priezvisko a podpisový záznam hmotne zodpovednej osoby za príslušný druh majetku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že múzeum v jednom prípade vo výzve na predloženie cenovej ponuky nesprávne stanovilo PHZ ako sumu s daňou z pridanej hodnoty, čím nepostupovalo v súlade s ustanovením § 5 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nezabezpečil na internetovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie po zriadení elektronického úložiska dňa 27.02.2014 vytvorenie svojho profilu verejného obstarávateľa a nemal ho vytvorený ani v čase výkonu kontroly, čím nepostupoval v súlade s § 113 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého osobitnou časťou vestníku je elektronické úložisko, na ktorom je verejný obstarávateľ povinný zabezpečiť si zriadenie profilu, v ktorom uverejňuje informácie a dokumenty, o ktorých to ustanovuje zákon.“
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Múzeum svoj profil verejného obstarávateľa nemalo vytvorený, pri všetkých štyroch verejných obstarávaniach nezverejnilo v zmysle § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní raz štvrťročne súhrnnú správu o zákazkach vyšších než 1 000,00 Eur.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve, ktorej predmetom boli garáže nebol zverejnený v Centrálnom registri zmlúv TTSK, čím bolo porušené ustanovenie § 5a ods. 9 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Nezverejnením dodatku č. 2 k nájomnej zmluve kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s § 47a ods. 1 a ods. 4 Občianskeho zákonníka.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Kontrolou povinného zverejňovania zmlúv o výpožičke bolo zistené, že v štyroch prípadoch neboli zmluvy o výpožičke zverejnené v Centrálnom registri zmlúv TTSK, čím bolo porušené ustanovenia § 5a ods. 9 zákona o informáciách, podľa ktorého povinne zverejňovaná zmluva, ktorá sa nezverejňuje v registri, sa zverejňuje na webovom sídle povinnej osoby, ktorá zmluvu uzatvára, a to bezodkladne po uzavretí zmluvy alebo po doručení súhlasu, ak sa na jej platnosť vyžaduje súhlas príslušného orgánu. Ak táto osoba nemá webové sídlo, zmluva sa zverejňuje na webovom sídle jej zriaďovateľa alebo bezodplatne v Obchodnom vestníku. Nezverejnením štyroch zmlúv o výpožičke zároveň kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s § 47a ods. 1 a ods. 4 Občianskeho zákonníka.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
PFK na odoslaných faktúrach za rok 2014 (5 ks) nebola vykonaná v súlade s ustanovením zákona o finančnej kontrole, obsahovala iba pečiatku s jedným dátumom a podpisom ekonómky múzea. Ďalej bolo zistené, že na zmluvách za rok 2014 (22 ks), ani pri verejných obstarávaniach v roku 2014 (4 ks) nebola PFK vykonaná vôbec. Kontrolovaný subjekt tým nepostupoval v súlade s ustanovením § 9 ods. 1, resp. § 9a zákona o finančnej kontrole.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.

Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici

IČO
34059041
Sídlo
Ulica slovenských partizánov 1132/52, 01701 Považská Bystrica
Kontrolované obdobie
2014
Termín kontroly
10.02.2015 - 26.04.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Nesprávne označený účastník účtovného prípadu (odberateľ - kontrolovaný subjekt) - 11 prípadov a nesprávne uvedená adresa odberateľa - 18 prípadov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nesprávne zaúčtovanie dodávateľských faktúr - 22 prípadov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nesprávne zaúčtovanie účtovných prípadov s ktorým časovo a vecne súviseli - 2 prípady.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Na 37 odberateľských faktúrach nebola náležite vyznačená vykonaná predbežná finančná kontrola (28 556,25 eur) a na 8 testovaných odberateľských faktúrach chýbalo na vyznačenej predbežnej finančnej kontrole overenie súladu finančnej operácie s uzatvorenými zmluvami (6 980,77 eur).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Inventúrne súpisy dlhodobého a krátkodobého hmotného majetku neobsahovali meno, priezvisko a podpisový záznam hmotne zodpovednej osoby za príslušný druh majetku (5 prípadov).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Zmluva na zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných lístkov dodávateľa, obsahovala nesprávny názov objednávateľa (kontrolovaného subjektu) ako jednej zo zmluvných strán.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb.

Východoslovenské múzeum v Košiciach

IČO
31297803
Sídlo
Hviezdoslavova 3, 04001 Košice
Kontrolované obdobie
2014
Termín kontroly
09.02.2015 - 15.04.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Preverením bolo zistené, že v zriaďovacej listine kontrolovaného subjektu bola nesprávne vymedzená forma hospodárenia; ďalej bol zistený nesprávny postup pri vykazovaní tržieb s vplyvom na výpočet pokrytia výrobných nákladov tržbami.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný subjekt reálne vykonával podnikateľskú činnosť bez oprávnenia a súhlasu zriaďovateľa.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt z výsledku hospodárenia netvoril rezervný fond;
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Preverením bolo zistené v dvoch prípadoch nesprávne triedenie výdavkov na obstaranie informačných terminálov a mobilnej plošiny, čo malo dopad na výšku bežných a kapitálových výdavkov vo finančnom výkaze o plnení rozpočtu k 31.12.2014.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
V troch prípadoch bolo zistené uhradenie členských príspevkov bez súhlasu zriaďovateľa.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt prijal rozhodnutie neuhrádzať cestovné zamestnancom. Kontrolou bolo zistené nevyplácanie zákonných nárokov zamestnancom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 283/2002 Z.z.
Preverením odplatných poskytovaní výkonov bolo v 8 442 prípadoch zistené, že kontrolovaný subjekt umožnil bezplatnú prehliadku výstav a expozícií. Poskytovanie svojich výkonov bezodplatne je porušením zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt pri predaji doplnkového tovaru nepoužíval na evidenciu tržieb registračnú pokladňu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 289/2008 Z.z.
Kontrolou povinnosti povinnej osoby zverejňovať na svojom webovom sídle údaje o faktúre za tovary, služby a práce kontrolná skupina zistila, že múzeum nezverejnilo zmluvy o výpožičke zbierkových predmetov, zmluvy o komisionálnom predaji a štrnásť zmlúv o nájme zbierkových predmetov. Nezverejnená zmluvy do troch mesiacov je neplatná.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb., 211/2000 Z.z.
Nesprávne stanovená lehota na vyžiadanie súťažných podkladov verejným obstarávateľom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Kontrolou bolo zistené porušenie postupov pri verejnom obstarávaní – kontrolovaný subjekt zadal zákazku na preklad textov z maďarského a ukrajinského jazyka priamym zadaním, bez vykonania prieskumu trhu v sume 2 697,36 eur.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 25/2006 Z.z., 523/2004 Z.z.
Kontrolná skupina v ôsmich prípadoch v celkovej sume 483,35 eur zistila, že kontrolovaný subjekt pri komisionálnom predaji na prelome rokov neúčtoval o nevyfakturovaných dodávkach, resp. účtoval o nich do obdobia, s ktorým vecne a časovo nesúviseli.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Nevykázaním pohľadávok z neukončených súdnych sporov v účtovníctve v sume 23 926,40 eur nebol zinventarizovaný majetok podľa zákona o účtovníctve; Účtovníctvo účtovnej jednotky nebolo úplné;
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Nezabezpečenie ochrany majetku – zbierkových predmetov jeho nepoistením, resp. nepreverením jeho poistenia nájomcami.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 446/2001 Z.z.

Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici

IČO
36086959
Sídlo
Sadová 619/3, 90501 Senica
Kontrolované obdobie
2014
Termín kontroly
15.02.2015 - 27.04.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Príspevková organizácia nehospodárila podľa rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
V rámci inventarizácie brožúr a kníh boli kontrolnej skupine predložené zoznamy brožúr a kníh, ktoré nespĺňali náležitosti inventúrnych súpisov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Galéria v piatich prípadoch vo výzve na predloženie cenovej ponuky nesprávne stanovila predpokladanú hodnotu zákazky ako sumu s DPH.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Galéria nezabezpečila na internetovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie po zriadení elektronického úložiska dňa 27.02.2014 vytovrenie svojho profilu verejného obstarávateľa a nemal ho vytvorený ani v čase výkonu kontroly.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Dve zmluvy o výpožičke a jeden dodatok k zmluve o výpožičke neboli zvrejnené v Centrálnom registri zmlúv TTSK.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb., 211/2000 Z.z.
Na liste vlastníctva č. 6977 bol ako vlastník uvedený TTSK- Záhorská galéria Senica, pričom kontrolovaný subjekt nie je vlastníkom, ale správcom daného majetku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 162/1995 Z.z.
Predebežná finančná kontrola 11 zmlúv a šiestich zmlúv týkajúcich sa verejného obstarávania nebola vykonaná vôbec.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z., 502/2001 Z.z.

Šarišské múzeum

IČO
37781316
Sídlo
Radničné námestie 13, 08501 Bardejov
Kontrolované obdobie
2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolou bolo zistené nesprávne účtovanie o poskytnutých prevádzkových preddavkoch o nákladoch budúcich období.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt neuplatnil správne ekonomickú klasifikáciu rozpočtovej klasifikáciev rámci triedenia bežných výdavkov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt uhradil členský príspevok bez súhlasu zriaďovateľa.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt poskytol preddavok bez toho, aby jeho poskytnutie bolo vopred v uzatvorenej zmluve písomne dohodnuté
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Nesprávne zaúčtovanie preddavku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nevykonal inventarizáciu účtu 211 - Pokladnica a inventarizáciu účtu 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nevyhotovil inventarizačné zápisy v súlade so zákonom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nevyhotovil inevntúrne súpisy v súlade so zákonom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolou odberateľských faktúr a ich úhrad bolo zistené, že v 23 prípadoch nájomca platil za nájom oneskorene.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 446/2001 Z.z.
Späť