Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-039/2011/0006
Názov:
Kontrola plnenia príjmov podľa ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie a podľa hlavných kategórií vo vybraných mestách a obciach nad 5 000 obyvateľov, ktoré nie sú okresnými mestami.
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Obec Bernolákovo

IČO
00304662
Sídlo
Hlavná 111, 90027 Bernolákovo
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec ako správca dane nevyzýval daňové subjekty k oprave DP neuplatňoval vytýkacie konanie (počet porušení 15)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
Za nezaplatenie dane v lehote alebo vo výške podľa osob. Zákonasprávca dane nevyrubil sankčný úrok (počet porušení 7)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
Za podanie DP po lehote ustanovenej osobitným zákonom správca dane neuložil pokutu (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
Platobný výmer vydaný správcom dane neobsahoval všetky zákonom predpísané náležitosti (počet porušení 4)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
Zároveň porušenie internej smernice a nájomných zmlúv za oneskorené platby prenajatých priestorov, resp. objektov obce (počet porušení 8)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Neaktualizované nájomné zmluvy a interná Smernice (s účinnosťou od 01.08.2008 platí mena Euro a nie SK) (počet porušení 6)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 659/2007 Z.z.
Účtovanie o nedaňových príjmoch na nesprávnych položkách rozpočtovej klasifikácie, zároveň aj porušenie opatrenia MF SR č. 010175/2004-42 (počet porušení 6)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Prenájom objektu obce bez písomného zmluvného vzťahu, zároveň porušenie interných zásad o hospodárení s majetkom obce
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Prenájom objektu obce bez písomného zmluvného vzťahu, zároveň porušenie interných zásad o hospodárení s majetkom obce
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Prenájom objektu obce bez písomného zmluvného vzťahu, zároveň porušenie interných zásad o hospodárení s majetkom obce
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Neúplné a nepreukazateľné pokladničné doklady, chýbajúce zákonné náležitosti napr. účtovací predpis, suma (počet porušení 8)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Neúplné a nepreukazateľné pokladničné doklady, chýbajúce zákonné náležitosti napr. účtovací predpis, suma (počet porušení 8)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Výkon predbežnej finančnej kontroly na pokladničných dokladoch u nedaň. príjmoch nebol potvrdený podpisom (počet porušení 48)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.

Obec Ivanka pri Dunaji

IČO
00304786
Sídlo
Štefánikova 12, 90028 Ivanka pri Dunaji
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec zaslala výzvy na zaplatenie dane v splátkach, kde dátum splatnosti v splátkovom kalendári nebol v súlade so zákonom (počet porušení 5)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
Obec zaslala výzvy na zaplatenie dane v splátkach, kde dátum splatnosti v splátkovom kalendári nebol v súlade so zákonom (počet porušení 5)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
Obec zaslala výzvy na zaplatenie dane v splátkach, kde dátum splatnosti v splátkovom kalendári nebol v súlade so zákonom (počet porušení 5)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
Vystavením PV, ktorým od roku 2009 chýbalo v časti „Poučenie“ miesto podania odvolania a nebola definovaná forma podania opravného prostriedku (počet porušení 23)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
Obec nevyužila možnosť vyrubenia sankčného úroku za nezaplatenie dane v lehote a výške určenej PV podľa zákona (počet porušení 13)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
Rozhodnutie, ktorým sa daň vyrubuje odchylne od DP, neobsahovalo odôvodnenie (počet porušení 4)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
Neuplatnením vytýkacieho konania zo strany obce, keď nebolo zrejmé, či sa jednalo o viacpodlažné budovy
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
Obec nesprávne zaslala výzvu na podanie DP v stanovenej lehote na základe zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a nie na základe zákona o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov, zároveň nepostupovala v súlade so zákonom a napriek tomu, že daňové subjekty zmeny skutočností pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností neoznámili obci, obec vyrubovala daň pôvodne priznanú daňovým subjektom (počet porušení 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
Obec nezisťovala, či boli splnené podmienky na začatie daňového exekučného konania a nevykonala daňovú exekúciu, keď daňový subjekt daň vyrubenú obcou ani po výzvach zaslaných obcou neuhradil (počet porušení 12)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
Výzvy na zaplatenie nedoplatku na dani z nehnuteľností na rok 2009 neboli v súlade so zákonom o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov, nakoľko sa v nich obec odvolávala na zákon, ktorý bol zrušený 01.01.2005 zákonom o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a zároveň zákon o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov porušila aj nesprávnym poučením o forme opravného prostriedku proti výzve (počet porušení 23)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
Vyhotovením PV namiesto rozhodnutia o uložení pokuty za oneskorené podanie DP na rok 2010
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
Neuvedením možnosti odvolania proti rozhodnutiu o uložení pokuty
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
Obec nevyužila možnosť udeliť daňovému subjektu pokutu napriek tomu, že podal DP po lehote ustanovenej týmto zákonom
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
Obec konala v rozpore so zákonom, nakoľko započítala ako daňovú pohľadávku svoj záväzok (pôžičku)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
O započítaní daňových pohľadávok neúčtovala a poskytnutú pôžičku ako záväzok neviedla vo svojom účtovníctve
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
O započítaní daňových pohľadávok neúčtovala a poskytnutú pôžičku ako záväzok neviedla vo svojom účtovníctve
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
O započítaní daňových pohľadávok neúčtovala a poskytnutú pôžičku ako záväzok neviedla vo svojom účtovníctve
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Účtovná závierka neposkytovala verný a pravdivý obraz o jej finančnej situácii a o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Na príjmovom PD neboli uvedené účty, na ktorých bol účtovný prípad zaúčtovaný
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec neviedla operatívnu evidenciu o všetkých rozpočtových opatreniach vykonaných v priebehu rozpočtového roka
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec vo VZN o dani z nehnuteľností oslobodila od dane z pozemkov pozemky tvoriace funkčný celok so stavbami slúžiacimi na sociálne účely a farskými úradovňami a tiež oslobodila od dane zo stavieb a bytov stavby a byty farských úradovní v rozpore so zákonom
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 582/2004 Z.z.
Obec vo VZN o dani z nehnuteľností oslobodila od dane z pozemkov pozemky tvoriace funkčný celok so stavbami slúžiacimi na sociálne účely a farskými úradovňami a tiež oslobodila od dane zo stavieb a bytov stavby a byty farských úradovní v rozpore so zákonom
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 582/2004 Z.z.
Späť