Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-033/2011/0005
Názov:
Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami určenými na ochranu pred povodňami a na odstránenie ich následkov.
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Krajský úrad životného prostredia Nitra

IČO
37961276
Sídlo
J.Kráľa 124, 94901 Nitra
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

nedodržanie termínu na aktializáciu pvoodňového plánu podľa nových predpisov(počet porušení 5)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
nedodržanie termínu na aktializáciu pvoodňového plánu podľa nových predpisov(počet porušení 5)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
počas vyhlásenia III. stupňa pvoodňovej aktivity neboli vypracované a predložené priebežné správy MŽP AR a MV SR
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
zasadnutia komisie neboli zvolané počas pvoodňovej aktivity
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
okresná povodňová komisia nekoordinovala a nevykonávala žiadne činnosti ako prevenciu pred povodňami
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
okresná povodňová komisia nekoordinovala a nevykonávala žiadne činnosti ako prevenciu pred povodňami
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
okresná povodňová komisia nekoordinovala a nevykonávala žiadne činnosti ako prevenciu pred povodňami
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
okresná povodňová komisia nekoordinovala a nevykonávala žiadne činnosti ako prevenciu pred povodňami
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
nezostavil povodňový plán obvodu do 31.10.2010
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
nezostavil povodňový plán obvodu do 31.10.2010
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
nevedel preukázať vykonanie povodňových prehliadok po povodni
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
nevedel preukázať vykonanie povodňových prehliadok po povodni
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
nevedel preukázať vykonanie povodňových prehliadok po povodni
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
na KÚŽP nepredkladal priebežné správy o povodňovej situácii (počet porušení 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
na KÚŽP nepredkladal priebežné správy o povodňovej situácii (počet porušení 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
na KÚŽP nepredkladal priebežné správy o povodňovej situácii (počet porušení 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
verfikačná komisia nespresnila rozsah povodňových škôd
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
verfikačná komisia nespresnila rozsah povodňových škôd
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
verfikačná komisia nespresnila rozsah povodňových škôd
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
súhrnná správa za povodne nebola úplná
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
nebola zaslaná súhrnná správa o priebehu povodní do 30 dní na NŽP SR a MV SR
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
nepredložil súhrnnú správu o povodniach KÚŽP do 25 dní
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname

Krajský úrad životného prostredia v Bratislave

IČO
30794692
Sídlo
Karloveská 2, 84219 Bratislava-Karlova Ves
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

KÚŽP BA nekontroloval Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave v zmysle zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
KÚŽP BA nedodržal termín zostavenia a aktualizácie povodňového plánu kraja
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
KÚŽP BA pred predložením povodňového plánu kraja MŽP SR na schválenie, neskontroloval a neschválil povodňové plány zabezpečovacích prác od obvodných úradov životného prostredia, a nedohliadol na zabezpečenie dodržania lehôt
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
KÚŽP BA pred predložením povodňového plánu kraja MŽP SR na schválenie, neskontroloval a neschválil povodňové plány zabezpečovacích prác od obvodných úradov životného prostredia, a nedohliadol na zabezpečenie dodržania lehôt
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
KÚŽP BA nezaevidoval zmestnancom osobne prevzaté doklady v podateľni
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 395/2002 Z.z.
KÚŽP BA zaslal súhrnnú správu ministerstvám v rozpore so zákonom o ochrane pred povodňami
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
OÚŽP BA nedodržal termín zostavenia a aktualizácie pvodňového plánu obvodu podľa zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
OÚŽP BA pred predložením povodňového plánu obvodu na schválenie KÚŽP BA, neschválil načas povodňový plán zabezpečovacích prác od subjektu vo svojej pôsobnosti a nedohliadol na zabezpečenie dodržania lehôt
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
OÚŽP BA pred predložením povodňového plánu obvodu na schválenie KÚŽP BA, neschválil načas povodňový plán zabezpečovacích prác od subjektu vo svojej pôsobnosti a nedohliadol na zabezpečenie dodržania lehôt
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname

Mesto Fiľakovo

IČO
00316075
Sídlo
Radničná 25, 98621 Fiľakovo
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

neuloženie všeobecne záväzným nariadením povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnickej osobe a fyzickej osobe
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
nedodržanie lehoty predloženia súhrnnej správy o priebehu povodní do 20 pracovných dní od času odvolania II. stupňa povodňovej aktivity
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
nevykonávanie činností, ktoré upravuje § 26 ods. 3 písm. a) bod 1., 2., 3., a 4.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
nepreukázanie vykonávania povodňových zabezpečovacích prác v čase od vyhlásenia II. stupňa povodňovej aktivity do jeho odvolania
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
nepreukázanie prvotnými účtovnými dokladmi vznik kapitálových výdavkov na vykonávanie povodňových zabezpečovacích prác
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Opatrenie
porušenie pravidiel a podmienok, za ktorých boli verejné prostriedky poskytnuté
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.

Obec Bernolákovo

IČO
00304662
Sídlo
Hlavná 111, 90027 Bernolákovo
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec neaktualizovala smernicu o verejnom obstarávaní v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.

Obec Horné Saliby

IČO
00305952
Sídlo
Horné Saliby 297, 92503 Horné Saliby
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

nedodržaný termín predloženia súhrnnej správy o následkoch povodní a vyčíslenie predpokladaných škôd
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
nedodržaný termín predloženia tabuľky s vyhodnotenými výdavkami
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
neoprávnene zúčtované výdavky na zabezpečovacie a záchranné práce počas I. stupňa povodňovej aktivity
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
verejné prostriedky boli použité nad rámec oprávnenia
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
výdavkom bol prradený nesprávny kód zdroja
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
povodňový plán záchranných prác nebol zaslaný na schválenie obvodnému úradu v stanovenom termíne
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname

Obec Krásny Brod

IČO
00323187
Sídlo
Krásny Brod 69, 06801 Krásny Brod
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

"Kontrolovaný subjekt nespracoval v roku 2010 povodňový plán zabezpečovacích prác a nepredložil ho na schválenie Obvodnému úradu životného prostredia v Humennom. "
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
"Kontrolovaný subjekt nespracoval v roku 2010 povodňový plán zabezpečovacích prác a nepredložil ho na schválenie Obvodnému úradu životného prostredia v Humennom. "
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
Obec nevypracovala a nepredložila v termíne do 15.10.2011 Obvodnému úradu v Humennom povodnový plán záchranných prác v stanovenom termíne.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
Obec neuložila VZN povinnosť vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorej objekt môže byt postihnutý povodňou.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
Povodňová komisia obce po povodni neprerokovala správu o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných opatreniach.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
Rozpočet obce nebol členený na programy a podprogramy.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt vykonával zmeny rozpočtu bez rozpočtových opatrení.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nevykonala zúčtovanie na úhradu nákladov na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti starostlivosti o životné prostredie na rok 2010 na formulári "Finančné zúčtovanie za rok 2010".
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
Obec nepreúčtovala na konci roka 2010 nevyčerpané finančné prostriedky z účtu 357 na účet 384.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
Obec nepreúčtovala na konci roka 2010 nevyčerpané finančné prostriedky z účtu 357 na účet 384.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.

Obec Ludanice

IČO
00310689
Sídlo
SNP 448/69, 95611 Ludanice
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

nemala vypracované VZN na ulpoženie povinnsoti vypracvoať a akutalizovať PPZP právnickým a fyzickým osobám
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
nemala vypracované VZN na ulpoženie povinnsoti vypracvoať a akutalizovať PPZP právnickým a fyzickým osobám
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
nevedela preukázať predloženie PPZP na schválenie OR HaZZ Topoľčany
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
aktualizácia PPZP nebola schválená obecným zastupiteľstvom
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
obec neaktualizovala PPZP do 15.10.2010
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
obec neaktualizovala PPZP do 15.10.2010
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
obec neaktualizovala PPZP do 15.10.2010
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
obec nevedela predložiť doklad o vyhlásení II. a III. stupňa povodňovej aktivity (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
obec neinformovala ObÚ Topoľčany o vyhlásení II. a III. stupňa povodňovej aktivity (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
obec nevedela preukázať zriadenie a vykonávanie hliadkovej služby od vyhlásenia III. stupňa povodňovej aktivity
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
obec nevedela preukázať zriadenie a vykonávanie hliadkovej služby od vyhlásenia III. stupňa povodňovej aktivity
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
obec nepreukázala predloženie preibežnej správy ObÚ Topoľčany o povodňovej situácii vypracovanej v čase vyhlásenia III. stupňa povodňovej aktivity
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
obec nepreukázala predloženie preibežnej správy ObÚ Topoľčany o povodňovej situácii vypracovanej v čase vyhlásenia III. stupňa povodňovej aktivity
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
obec nevedela preukázať účasť na vykonávaní povodňovej prehliadky bezprostredne po povodni na zaplavených územiach obce
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
obec nevedela preukázať účasť na vykonávaní povodňovej prehliadky bezprostredne po povodni na zaplavených územiach obce
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
obec nevedela preukázať účasť na vykonávaní povodňovej prehliadky bezprostredne po povodni na zaplavených územiach obce
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
obec nevedela preukázať vypracovanie súhrnnej správy o priebehu povodne a jej zaslanie na OÚŽP Topoľčany
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
povodňová komisia boce si neplnila svoje povonnosti
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
povodňová komisia boce si neplnila svoje povonnosti
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
povodňová komisia boce si neplnila svoje povonnosti
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
povodňová komisia boce si neplnila svoje povonnosti
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
obec porušila finančnú disciplínu tým, že použil a kapitálové výdavky na zabezpčovacie práce na odstraňovanie povodňových skôd
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
obec nevedela preukázať vypracovanie súhrnnej správy o priebehu povodne a jej zaslanie na OÚŽP Topoľčany
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname

Obec Pichné

IČO
00323411
Sídlo
Pichné 0, 06901 Pichne
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec tým, že nevypracovala povodňový plán záchranných prác.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
Obec tým, že nevypracovala povodňový plán záchranných prác.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
Obec Pichne nevypracovala povodňový plán v termíne ustanovenom vo Vyhláške, nakoľko povodňový plán mal byť uvedený do súladu do 15.10.2010.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
Obec počas povodňovej situácie nevypracovala priebežné informatívne správy o povodňovej situácii na území obce. (počet porušení 4)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
Obecná povodňová komisia neprerokovala správu o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných opatreniach.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
Obec neúčtovala o vzniku záväzkov v období, v ktorom záväzky vznikli, ale až pri úhrade záväzkov. (počet porušení 6)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
Obec nepreúčtovala nevyčerpané finančné prostriedky z úctu 357 – Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku na účet 384 – Výnosy budúcich období. (počet porušení 2 )
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname

Obec Smižany

IČO
00691721
Sídlo
Nám. M. Pajdušáka 1341/50, 05311 Smižany
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Aktualizovaný povodňový plán nebol schválený OZ, OÚŽP SNV, OÚ SNV
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
Obec nemala schválené VZN, v ktorom mala uložiť povinnosť vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnickej osobe-podnikateľovi, ktorej objekt môže byť posthnutý povodňou.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
Do aktualizovaného povodňového plánu, neboli zapracované povodňové plány zachranných prác právnických osôb a fyzických osôb-podnikateľov.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
Obec nepoužila finančné prostriedky do konca roku 2010 a ani ich nepreučtovala do výnosou budúcich období.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.

Obec Veľké Dvorany

IČO
00311243
Sídlo
Veľké Dvorany 2, 95601 Veľké Dvorany
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

obec neaktualizovala PPZP do 15.10.2010
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
povodňový plán obce neobsahoval informácie podľa prílohy č. 4 vyhlášky
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
povodňový plán obce neobsahoval informácie podľa prílohy č. 4 vyhlášky
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
povodňový plán obce neobsahoval informácie podľa prílohy č. 4 vyhlášky
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
obec neinformovala ObÚ Topoľčany o zriadení povodňovej komisie
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
v štatúte povodňovej komisie neboli vymedzené úlohy všetkých jej členov
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
nebolo preukázané vykonávanie činností oko usmerňovanie a kontrolvoanie činností osôb pri plnení úloh na úseku ochrany pred povodňami
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
nebolo preukázané vykonávanie činností oko usmerňovanie a kontrolvoanie činností osôb pri plnení úloh na úseku ochrany pred povodňami
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
nebolo preukázané vykonávanie činností oko usmerňovanie a kontrolvoanie činností osôb pri plnení úloh na úseku ochrany pred povodňami
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
nebolo preukázané vykonávanie činností oko usmerňovanie a kontrolvoanie činností osôb pri plnení úloh na úseku ochrany pred povodňami
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
pri mimoriadnej sutácii vyhlásenej v roku 2010 nebolo preukázané predkladanie priebežných správ ObÚ a OÚŽP Topoľčany
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
pri mimoriadnej sutácii vyhlásenej v roku 2010 nebolo preukázané predkladanie priebežných správ ObÚ a OÚŽP Topoľčany
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname

Obec Vojkovce

IČO
00329754
Sídlo
Vojkovce 37, 05361 Vojkovce
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec v kontrolovanom období nemala vydaný organizačný poriadok
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Nakoľko mala obec drobný vodný tok vo výpožičke a nevypracovala povodňový plán zabezpečovacích prác konala v rozpore zo zákonom o ochrane pred povodňami (7/2010 Z. z.).
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
Obec nemala schválené VZN, v ktorom mala uložiť povinnosť vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnickej osobe-podnikateľovi, ktorej objekt môže byť posthnutý povodňou.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
Do aktualizovaného povodňového plánu, neboli zapracované povodňové plány zachranných prác právnických osôb a fyzických osôb-podnikateľov.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
Rozpočet obce na rok 2010 neobsahoval dotáciu na prenesený výkon štátnej správyna životné prostredie v sume 53,00 EUR, ani finančný príspevok na projekt v obci v sume 510 473,93 EUR. ( počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nepredložil zúčtovanie bežných transférov KÚŽP Košice
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nepredložil zúčtovanie bežných transférov KÚŽP Košice
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt neuchovával žiadosti o pladbu č. 2, 7, 8.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
Kontrolovaný subjekt neuchovával žiadosti o pladbu č. 2, 7, 8.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
Kontrolovaný subjekt neuchovával dokumentáciu Záverečnej monitorovacej správy.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
Kontrolovaný subjekt neuchovával dokumentáciu Záverečnej monitorovacej správy.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
Kontrolovaný subjekt, tým že poistil stavebné dielo až 28.06.2010, pričom dokončené dielo bolo prevzaté od zhotoviteľa 11.05.2010, konal v rozpore s uvedeným čl. zmluvy o NFP.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
V kontrolovanom období nemala obec zriadenú povodňovú komisiu obce.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname

Obec Vozokany

IČO
00306321
Sídlo
Hlavná 57, 92505 Vozokany
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

povodňový plán záchranných prác za rok 2009 nebol predložený na schválenie Okresnému riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
povodňový plán záchranných prác nebol zosúladený so zákonom o ochrane pred povodňami
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
kompetencie obecnej povodňovej komisie uvedené v štatúte povodńovej komisie neboli prispôsobené na podmienky obce
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname

Obvodný úrad životného prostredia Galanta

IČO
37847660
Sídlo
Mierové námestie 1, 92481 Galanta
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

neúplný povodňový plán územného obvodu
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
povodňový plán obvodu nebol zosúladený so zákonom ochrane pred povodňami a nebol zaslaný na schválenie KÚŽP v termíne
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
súhrnná správa o priebehu povodní nebola zaslaná na KÚŽP v lehote
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
súhrná správa o priebehu povodní nebola vypracovaná k termínu odvolania II. Stupňa povodňovej aktivity
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
povodňové plány OÚŽP neboli schválené do konca roka
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
povodńový plán záchranný prác OÚ Trnava neobsahoval grafickú časť
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname

Obvodný úrad životného prostredia Humenné

IČO
37937944
Sídlo
Kukorelliho 1492/1, 06683 Humenné
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

"OÚŽP Humenné nepredložil povodňový plán obvodu na schválenie KÚŽP do 15.11.2010."
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
"OÚŽP Humenné nepredložil povodňový plán obvodu na schválenie KÚŽP do 15.11.2010."
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
OÚŽP Humenné tým, že nezostavil a nepredložil úplný povodňový plán obvodu.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
OÚŽP Humenné nepreukázal kontrolnej skupine, že v roku 2010 vykonával kontrolnú činnosť na obciach v oblasti prevencie pri plnení úloh na úseku ochrany pred povodňami
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
OÚŽP Humenné nevypracoval a nepredložil druhú súhrnnú správu o následkoch povodní po odvolaní II. stupňa povodňovej aktivity.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
OÚŽP Humenné nevypracoval a nepredložil druhú súhrnnú správu o následkoch povodní po odvolaní II. stupňa povodňovej aktivity.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
Obvodná povodňová komisia po povodni neprerokovala súhrnnú správu.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
"KÚŽP nezosúladil a nepredložil MŽP SR povodňový plán kraja v stanovenom termíne t. j. do 15.12.2010."
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname

Obvodný úrad životného prostredia Lučenec

IČO
37949900
Sídlo
Nám. Republiky 26, 98701 Lučenec
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

nevykonávanie výcviku a odborného školenia o povodňových záchranných prácach pre zamestnancov obvodných úradov, zamestnancov obcí a ďalších osôb zapojených do výkonu ochrany pred povodňami v spolupráci s OR HaZZ v Lučenci
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
nevypracovanie priebežnej správy o povodňovej situácii
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
neustanovenie verifikačnej komisie na overovanie povodňových škôd
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
nedodržanie termínu predloženia súhrnnej správy z povodňovej aktivity
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
nedodržanie termínu odovzdávania vyhodnotených výdavkov na povodňové zabezpečovacie práce a povodňové záchranné práce
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Opatrenie
nedodržanie termínu predloženia súhrnnej správy z povodňovej aktivity
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Opatrenie
neuvedenie povodňového plánu kraja do súladu s vyhláškou č. 261/2010 Z. z. v stanovenom termíne
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Opatrenie
neustanovenie verifikačnej komisie na overovanie povodňových škôd
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname

Obvodný úrad životného prostredia Spišská Nová Ves

IČO
35556960
Sídlo
Markušovská cesta 1, 05331 Spišská Nová Ves
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Nepredloženie povodňového plánu na schválenie KÚŽP Košice do 15.11.2010. Porušenie zákona č. 7/2011 Z. z.o ochrane pred povodňami.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
OÚŽP SNV nevykonával kontrolnú činnosť na obciach zákon č. 7/2011 Z. z.o ochrane pred povodňami.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
Nepredloženie povodňového plánu na schválenie MŽP SR do 15.12.2010. Porušenie zákona č. 7/2011 Z. z.o ochrane pred povodňami.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
KÚŽP Košice nevykonával kontrolnú činnosť na obciach zákon č. 7/2011 Z. z.o ochrane pred povodňami.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
Späť