Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-006/2015/1080
Názov:
Hospodárenie s finančnými prostriedkami a nakladanie s majetkom v subjektoch štátnej správy a územnej samosprávy.
Účel kontrolnej akcie:
Kontrola súladu hospodárenia s verejnými prostriedkami so všeobecne záväznými právnymi predpismi a p
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Domov dôchodcov Rača

IČO
30804191
Sídlo
Pri vinohradoch 267, 83106 Bratislava-Rača
Kontrolované obdobie
2014 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
20.10.2015 - 23.11.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Do obstarávacej ceny keramickej pece nebola zaradená suma 351,31 eur vynaložená v súvislosti so zapojením tejto pece.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Inventárne karty o nehnuteľnom majetku boli vyplnené nedostačujúco, nemali žiadnu vypovedaciu hodnotu o konkrétnom majetku a neslúžili na riadnu operatívnu evidenciu majetku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
K faktúre za vzdelávací kurz v sume 1 400,00 eur nebol priložený žiadny dokument, z ktorého by bola zrejmá fakturovaná skutočnosť.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Predbežná finančná kontrola fa za vzdelávací kurz nebola vykonaná správne.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Faktúra za lektorné za workshop v cene 50,00 eur bola nepreukázateľným účtovným dokladom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Faktúra za seminár PAM v sume 60,00 eur bola nepreukázateľným účtovným dokladom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Dodávku a montáž odsávania ako drobný hmotný majetok v sume 579,59 eur kontrolovaný subjekt zaúčtoval na nesprávny účet 518 ako služby.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Dodávku a montáž odsávania kontrolovaný subjekt zatriedil na nesprávnu podpoložku služieb namiesto prevádzkových strojov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
DSS a ZPS Rača uzatváralo nájomné zmluvy na ubytovanie zamestnancov v rokoch 2014 a 2015 v zmysle predpisu VZN 1/2002, ktorý bol už v tom čase zrušený zásadami hospodárenia BSK.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb.
Zamestnanec bol 5 mesiacov ubytovaný bez platnej zmluvy o ubytovaní, keď už zrušená zmluva bola dodatkom znovu zrušená s termínom o 5 mesiacov neskôr.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb.
Trom zamestnancom bolo poskytnuté ubytovanie na obdobie 5 mesiacov bez písomnej zmluvy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 446/2001 Z.z.
DSS a ZPS Rača nepožadovalo od zamestnancov úhrady za ubytovanie aspoň vo výške ekonomicky oprávnených nákladov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 446/2001 Z.z.
DSS a ZPS Rača nepožadovalo od zamestnancov úhrady za ubytovanie aspoň vo výške ekonomicky oprávnených nákladov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Výpočtový list nákladov za energie ako príloha k zmluvám o ubytovaní uzatvoreným v rokoch 2014 -2015 bol z roku 2006, nezodpovedal skutočným reálnym nákladom, bol vypracovaný podľa neplatného VZN. Výška nájomného 1,66 eur/mesiac nepokrývala náklady za používanie bytov, inventáru, elektrospotrebičov, pranie bielizne a pod.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 446/2001 Z.z.
Náklady na energie potrebné na prevádzku troch automatov v priestoroch DSS a ZPS Rača, hradil kontrolovaný subjekt, a nie nájomca.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 446/2001 Z.z.
Za rovnaké automaty v dvoch budovách DSS a ZPS Rača boli s tým istým nájomcom dohodnuté neporovnateľné ceny nájmu (viac ako štvornásobný rozdiel).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Z faktúr advokátskej kancelárie bolo zistené, že fakturované boli aj iné právne služby ako boli dohodnuté v predmete zmluvy, z niektorých fakturovaných položiek nevyplývalo, čo bolo v skutočnosti vykonané.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Na rozdielne skupiny stravníkov nebola vedená oddelená analytická evidencia.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: MF/16786/2007-31
V zmluve o zabezpečení pracovnej zdravotnej služby a v zmluve o zabezpečení BOZP subjekt ako objednávateľ neuviedol svoj účel, z ktorého mali byť hradené služby.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Vstupná hodnota budov bola do účtovníctva zavedená v nesprávnej vstupnej cene, vrátane 3 pozemkov, ktoré nepatrili do správy subjektu a neboli vlastníctvom BSK (viac o 214 742,08 eur).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Účtovná závierka k 31.12.2014 neposkytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Odpisy nehnuteľného majetku boli vykonávané v nesprávnej výške.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nezohľadnil pri nehnuteľnom majetku zákonné zmeny odpisových sadzieb.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 595/2003 Z.z.
Odpisy elektrickej keramickej pece boli vykonávané v nesprávnej výške, nakoľko do jej obstarávacej hodnoty nebolo započítané jej zapojenie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Subjekt nevykonal zápis zmeny správy nehnuteľného majetku v katastri nehnuteľností.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 162/1995 Z.z.
Subjekt využíval nehmotný majetok (softvér, resp. licencie k softvéru), ktorý neviedol v operatívnej evidencii ani na podsúvahovom účte.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31
K inventarizácii zásob nebol vypracovaný a členmi čiastkovej inventarizačnej komisie podpísaný inventúrny súpis s požadovanými náležitosťami
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
K inventarizácii bankových účtov čiastková inventarizačná komisia nevyhotovila inventúrny súpis ani čiastkový inventarizačný zápis.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Štatutár subjektu neuložil vykonať inventúru interných stravných lístkov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: MF/16786/2007-31
Inventarizačná zápisnica (namiesto inventarizačného zápisu) neobsahovala povinný údaj obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky a jej sídlo.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2014 nebola vykonaná predpísaným spôsobom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.

MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.

IČO
31632157
Sídlo
Sedlišťská 1446/7, 02001 Púchov
Kontrolované obdobie
2014 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
09.09.2015 - 24.01.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

1. Kontrolovaný subjekt nepredložil inventárne karty majetku obstaraného pred rokom 2007 s príslušnými odpismi alebo prípadným technickým zhodnotením. V informačnom systéme majetku bola preverená správnosť výpočtu odpisov v prípade technického zhodnotenia majetku, kde boli zistené nedostatky pri prepočítaní odpisov zo zvýšenej vstupnej ceny aj za obdobia pred technickým zhodnotením.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
2. Zahraničné cesty nesúviseli s výkonom funkcie člena dozornej rady obchodnej spoločnosti, teda nemala charakter pracovnej cesty súvisiacej s výkonom funkcie člena voleného orgánu.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 283/2002 Z.z.
3. Zaradenie duplicitne poskytnutého stravného do daňových výdavkov. Výdavok na pracovnú cestu riaditeľa (konateľa) nesúvisel s dosiahnutým zdaniteľným príjmom.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 595/2003 Z.z.
4. Účtovný doklad o prevode obchodného podielu nebol podpísaný osobou zodpovednou za účtovníctvo
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.

Mesto Šahy

IČO
00307513
Sídlo
Hlavné námestie 1, 93601 Šahy
Kontrolované obdobie
2014 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
04.05.2015 - 15.07.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Mesto neviedlo operatívnu evidenciu o vykonaných rozpočtových opatreniach.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Mesto čerpaním kapitálových výdavkov počas rozpočtového provizória nedodržali finančnú disciplínu stanovenú v zásadách hospodárenias finančnými prostriedkami.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Mesto netriedilo príjmové a výdavkové finančné operácie v súvislosti s prijatým kontokorentným úverom a splátkami úveru na podpoložke ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
VZN o dotáciách upravovalo zúčtovanie prostriedkov dotácie najneskôr do 20.01. nasledujúceho kalendárneho roka a podľa VZN PO a FO-podnikateľ, ktorej boli poskytnuté prostriedky a neboli použité, bola povinná ich vrátiť v termíne zúčtovania, t.j. až 20.01. nasledujúceho roka
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Mesto FK poskytlo ďalšiu dotáciu na rtovnaký účel
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V 2 prípadoch vyúčtovania dotácie chýbali mená a podpisové záznamy osôb, ktoré overili zúčtovanie a v 7 prípadoch zúčtovanie overila iba hlavná kontrolórka mesta
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto akceptovalo vyúčtovanie nepreukázateľných výdavkov z dotácie, čím bola porušená finančná disciplína nedodržaním ustanoveného alebo určeného nakladania s verejnými prostriedkami
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Mesto akceptovalo vo vyúčtovaní dotácie použitie finančných prostriedkov nad rámec príslušného ustanovenie VZN o dotáciách
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Mesto poskytlo dotáciu vo výške alikvotnej časti nájomného občianskeho združenia na základe dodatku k nájomnej zmluve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Mesto uhradilo výdavok, ktorý nemalo zabezpečený v rozpočte
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Zmena rozpočtu nebola schválená MsZ ani vykonaná rozpočtovým opatrením
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Mesto poskytlo dotácie vo výške nájomného v rozpore s VZN o dotáciách a poskytlo dotáciu vo výške nájomného na základe nájomnej zmluvy.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
Mesto akceptovalo vo vyúčtovaní dotácie použitie finančných prostriedkov nad rámec príslušného ustanovenie VZN o dotáciách
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Mesto napriek tomu, že príjemca použil prostriedky dotácie v rozpore s určeným účelom nepožadovalo vrátenie finančných prostriedkov do rozpočtu mesta.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto poskytlo preddavky, ktoré neboli vopred v zmluve písomne dohodnuté
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Mesto pri triedení výdavkov nesprávne uplatňovalo rozpočtovú klasifikáciu
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
O použití prebytku rozpočtu na vysporiadanie záporného rozdielu z finančných operácií nerozhodlo MsZ
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Prerokovanie záverečného účtu v MsZ nebolo uzatvorené zákonom stanoveným výrokom
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
V účtovom rozvrhu chýbalo číselné a slovné označenie všetkých syntetických účtov a slovné označenie analytických účtov v niektorých prípadoch
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Mesto nemalo stanovený pokladničný limit v hlavnej pokladnici a vedľajších pokladniciach
Typ nedostatku: Neúčinné konanie Porušený predpis: 138/1991 Zb.
V priebehu mesiacov február až august 2013 neboli koncom mesiaca odvádzané do hlavnej pokladnice všetky zinkasované prijaté platby daní a poplatkov v hotovosti, čím nebola dodržiavaná mestom stanovená finančná disciplína
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
U pokladníkov mesta, s ktorými bola uzatvorená dohoda o hmotnej zodpovednosti, chýbalo preukázanie prevzatej hmotnej zodpovednosti za zverené finančné prostriedky vykonanou invenmtarizáciou
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 311/2001 Z.z.
Mesto nevykonalo počas roka 2013 inventarizáciu peňažných prostriedkov vo vedľajších pokladniciach
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Doklady boli vyhotovené v maďarskom jazyku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Účtovné doklady faktúr neobsahovali povinné náležitosti účtovných dokladov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Mesto neúčtovalo účtovné prípady v súlade s postupmi účtovania
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Mesto nevyhotovovalo účtovné doklady bez zbytočného odkladu pri pokladničných operáciách
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Účtovný zápis o vrátení preplatku dane nebol podložený VPD
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Mesto nezverejnilo zmluviu o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Mesto ako verejný obstarávateľ nezverejnilo na svojom webovom sídle správu o zákazkách s nízkou hodnotou za druhý štvrťrok 2013
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
VZN o dani z nehnuteľností nebolo v súlade so zákonom o miestnych daniach a miestnom poplatku, keď stanovilo sadzbu dane za umiestnenie zariadení, lunaparku, kolotoča, videoherne atď ako paušálnu sadzbu za zariadenie alebo jednotkovú plochu na deň a sadzbu za užívanie verejného priestranstva na športové účely ako paušálnu sadzbu za hodinu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb., 582/2004 Z.z.
Na daňových priznaniach k Dzn nebola vyznačená prezentačná pečiatka mesta s dátumom prevzatia daňového pruznania správcom dane
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z., 511/1992 Zb.
Daňové priznania neobsahovali skutočnosti rozhodujúce pre vyrubenie dane, boli podané ako neúplné alebo v nich subjekt neuviedol žiadne údaje. Správca dane nevyzýval daňové subjekty na doplnenie chýbajúcich údajov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z., 511/1992 Zb.
Daňovník predložil daňové priznanie na k DzN na nesprávnom tlačive
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 582/2004 Z.z.
V spisoch daňových subjektov sa nenachádzali daňové priznania DzN. Mesto nevedelo predložiť jeden spis daňového subjektu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 395/2002 Z.z.
Ani v jednom rozhodnutí DzN neboli v odôvodnení uvedené skutočnosti, ktoré boli podkladom pre jeho vydanie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
Na všetkých rozhodnutiach k DzN chýbala doložka právoplatnosti a vykonateľnosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
V piatich prípadoch bol daňovému subjektu rozhodnutím vyrubený rozdiel dane vo výške preplatku bez toho, aby daňový subjekt podal dodatočné daňové priznanie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 582/2004 Z.z.
Správca dane zúčtoval preplatok daňového subjektu s jeho daňovou pohľadávkou, ale o kompenzácii alebo použití daňového preplatku neupovedomil daňový subjekt
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
Správca dane nevyzval daňový subjekt na podanie čiastkového daňového priznania k zániku daňovej povinnosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
V spise daňovníkov sa nenachádzala kópia právoplatne doručeného rozhodnutia daňovému subjektu na rok 2013
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
V 18 prípadoch správca dane preukázal PPD nižšiu sumu zaplatenej dane za rok 2013 ako bola daňovníkom skutočne zaplatená daň podľa daňovej evidencie na základe predpisov a platieb. Zároveň bolo zaevidovaných päť ručne priradených platieb v hotovosti, ktoré boli vyššie ako 300 Eur
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
Správca dane vrátil daňový preplatok bez žiadosti daňovníka
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
Správca dane výzvy na úhradu nedoplatku v náhradnej lehote zasielal daňovým subjektom doporučene a nie do vlastných rúk
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
Mesto neinventarizovalo všetky účty
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Inventarizačný zápis nebol preukázateľný účtovný záznam, keď v ňom boli uvedené iné stavy účtov ako v inventúrnych súpisoch a v hlavnej knihe
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Mesto evidovalo v čase výkonu pohľadávku z roku 2013, od 10.06.2013 (kedy vyzvalo listom majiteľa účtu o vrátenie mylenj platby) ďalej nekonalo
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom neobsahovali podmienky oďňatia majetku organizáciám, ktoré mesto zriadilo
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Mesto nezverejnilo zámer predať majetok v regionálnej tlači
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Mesto uskutočnilo prevod priľahlých pozemkov (bez súčasného prevodu pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa) výnimkou z použitia zákonných prevodov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Mesto podalo návrh na vklad vlastníckeho práva pozemku do katastra nehnuteľností skôr ako bola pripísaná kúpna cena na účet mesta
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Mesto umožnilo plynúť nájomný vzťah bez zmluvného základu od roku 2007
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Mesto neodstúpilo od zmluvy a včasne neuplatnilo svoje práva, keď nájomca od uzatvorenia nájomnej zmluvy nájomné neplatil
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Mesto dodatkami k nájomnej zmluve neupravovalo výšku nájomného v zmysle zmluvy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Pri vyúčtovaní 9 dotácií nebola zabezpečená predbežná finančná kontrola
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
9 dotácií overila PFK overila iba poverená vedúca oddelenia kultúry
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Napriek nesúldu pripravovanej finančnej operácie s rozpočtom mesta, v nej kontrolovaný subjekt pokračoval a fakturovaný výdavok uhradil
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
PFK neboli overované rozhodnutia o miestnych daniach
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Mesto nevytvorilo systém vykonávania PFK v prípadoch príjmových pokladničných operácií
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Pri odberateľských faktúrach nebola PFK vykonávaná
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
HK vv správe uviedla popis kontrolného zistenia bez uvedenia všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorý kontrolovaný subjekt porušil
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
HK v správe stanovila kontrolovanému subjektu lehotu na podanie námietok ku kontrolným zisteniam v lehote tri dni od prerokovania správy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
HK v záznamoch neuviedla dátum ich vyhotovenia
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
HK stanovila kontrolovanému subjektu pri oboznámení sa so záznamom lehotu na podanie námietok
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
HK s výsledkami kontrol neoboznámila primátora mesta, ale tohto úkonu sa zúčastnil prednosta MsÚ bez písomného poverenia
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
HK vypracovala správu, ktorá nespĺňala náležitosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
V meste nebolo zabezpečené vytvorenie, zachovávanie a rozvíjanie finančného riadenia
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Mesto nedostatočne zabezpečilo overovanie vybraných finančných operácií následnou finančnou kontrolou a riadenie rizík tak, aby sa predchádzalo porušovaniu osobitných predpisov
Typ nedostatku: Neúčinné konanie Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
V zásadách hospodárenia s finančnými prostriedkami bolo nesprávne stanoveé, že počas rozpočtového provizória výdavky nesmú v každom mesiaci rozpočtového roka prekročiť 1/12 celkových výdavkov schváleného rozpočtu na predchádzajúci rok
Smernica o finančnje kontrole neobsahovala aktuálnu právnu úpravu a nebola v súlade s novelizovaným zákonom o finančnej kontrole
V účtovom rozvrhu, tvoriaceho prílohu k vnútorném predpisu na vedenie účtovníctva, chýbalo slovné a číselné označenie účtov, príloha k smernici o obehu účtovných dokladov nebola aktualizovaá, vo vnútornej smernici o obehu účtovných dokladov nebol stanovený pokladničný limit, čo bolo v rozpore aj so smernicou o vedení pokladníc na MsÚ
V roku 2012 boliv daňovej evidencii zachytené platby vyššie o 38 510,46 Eur oproti účtovníctvu, v roku 2013 boli platby v daňovej evidencii o 25 981,37 Eur vyššie ako v účtovníctve
Softvér umožnil nahrávať ručne priradené platby v daňovej evidencii, poskytoval nesmierne málo výstupných zostáv a filtrovania údajov z účtovníctva

Mestská časť Bratislava - Petržalka

IČO
00603201
Sídlo
Kutlíkova 17, 85212 Bratislava-Petržalka
Kontrolované obdobie
2014 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
21.10.2015 - 22.11.2015
Stav kontroly
Ukončená

MŠK Púchov s.r.o.

IČO
36332500
Sídlo
1. mája 834/29, 02001 Púchov
Kontrolované obdobie
2014 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
09.09.2015 - 27.01.2016
Stav kontroly
Ukončená

Obchodná akadémia

IČO
31956688
Sídlo
Polárna 1, 04012 Košice-Nad jazerom
Kontrolované obdobie
2014 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
18.10.2015 - 14.12.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolou povinných náležitostí zriaďovacej listiny bolo zistené, že neobsahovala dátum a číslo rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠ SR“ alebo „ministerstvo“) o zaradení do siete podľa § 22 ods. 2 písm. k) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štátnej správe v školstve“).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 596/2003 Z.z.
Výška obstarávacej ceny majetku zvereného do správy Obchodnej akadémie bola zmenená na základe listu zriaďovateľa z 08.09.2010 (bez zmeny výmery pozemkov). Zmena údajov v zriaďovacej listine vo forme dodatku podľa § 22 ods. 3 zákona o štátnej správe v školstve nebola vykonaná.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 596/2003 Z.z.
Pri triedení bežných výdavkov kontrolovaný subjekt v 7 prípadoch nedodržal § 4 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy“), keď nesprávne uplatnil ekonomickú klasifikáciu rozpočtovej klasifikácie stanovenú opatrením MF SR.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
bolo zistené v 2 prípadoch konanie v rozpore so zákonom č. 283/2002 Z. z. o cestových náhradách vyplatením stravného nad rámec oprávnenia v sume 8,40 eur, čím bola porušená finančná disciplína podľa § 31 ods. 1 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 283/2002 Z.z.
Kontrolou bolo zistené v 3 prípadoch konanie v rozpore so zákonom č. 283/2002 Z. z. o cestových náhradách -pri použití súkromného motorového vozidla na služobné účely nedošlo k písomnej dohode so zamestnávateľom, čím nebola dodržaná interná smernica S1/2013 o poskytovaní cestovných náhrad zamestnancom školy;Uvedený postup bol v rozpore s § 7 ods. 1 zákona o cestovných náhradách, čo malo za následok porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlách verenej správy celkom v sume 106,80 eur.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 283/2002 Z.z.
Pokuta Regionálneho úradu verej. zdravotníctva nebola prerokovaná v škodovej komisii a bola uhradená v plnej výške z vlastných prostriedkov školy, čo bolo v rozpore s § 13a ods. 1 zákona o výkone práce vo verejnom záujme, ktorý ukladá povinnosť zamestnávateľovi požadovať od zamestnanca náhradu škody, za ktorú mu zamestnanec zodpovedá.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 552/2003 Z.z.
Kontrolovaný subjekt tým, že zrealizoval tri platby v hotovosti, ktoré presahovali denný limit a sumu platieb v jednom mesiaci realizoval nad stanovený limit, nedodržal podmienky ustanovené v zmluve, ďalej nedošlo k bezodkladnému vráteniu nezúčtovaného rozdielu zálohovej platby. Bola porušená fin. disciplína - § 31 ods. 1 písm. n) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný subjekt určoval predpokladanú hodnotu zákazky pri obstarávaní tovarov, služieb a stavebných prác s daňou z pridanej hodnoty - 7 prípadov, čím konal v rozpore s § 5 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
V 2 prípadoch zistené nedostatky v postupe verejného obstarávateľa pri zadávaní zákaziek na poskytnutie právnej pomoci poukázali na neuplatňovanie princípu rovnakého zaobchádzania, princípu transparentnosti a princípu hospodárnosti a efektívnosti podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Verejný obstarávateľ tým, že neuchoval všetky doklady po uzavretí zmluvy (stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky) o poskytovaní právnej pomoci nepostupoval v súlade s § 102 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Nesplnením si povinnosti pri zadávaní zákaziek postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní v dvoch prípadoch bol porušený § 9 ods. 1 uvedeného zákona.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Predmet zákazky nezodpovedal nevyhnutným potrebám kontrolovaného subjektu minimálne v prípadoch pri zastupovaní v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi. Na predmet zákazky a následne na uzavretie zmluvy v danom rozsahu nebola dôvodnosť. Kontrolovaný subjekt pri zadávaní zákazky mal mať na zreteli povinnosť používať verejné prostriedky na krytie nevyhnutných potrieb podľa § 19 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
KS ako verejný obstarávateľ tým, že neuchoval všetky doklady po uzavretí zmluvy (stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky) o poskytovaní právnej pomoci nepostupoval v súlade s § 102 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Porušeni § 19 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy kontrolná skupina zistila v prípade vyplatenia mesačnej paušálnej odmeny za právne služby v plnej výške za mesiac apríl 2012, keď škola nekrátila odmenu za poskytnuté služby od dátumu účinnosti zmluvy (zmluva o poskytovaní právnych služieb bola podpísaná 04.04.2012, účinná od 06.04.2012). Úhradou paušálnej odmeny v plnej výške došlo zároveň k porušeniu finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy v sume 91,67 eur.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný subjekt na niektorých účtovných dokladoch (dodávateľské faktúry) nemal podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej jednotke, čím postupoval v rozpore s § 10 ods. 1 písm. f) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“). Uvedený nedostatok bol identifikovaný aj pri interných účtovných dokladoch za obdobie január až november 2014.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Preverením náležitostí účtovných dokladov bolo v dvoch prípadoch zistené, že doručené faktúry neobsahovali povinnú náležitosť v zmysle § 10 ods. 1 písm. b) zákona o účtovníctve nesprávnym označením účastníka, jeho identifikačného čísla. Kontrolovaný subjekt vykonal formálne predbežnú finančnú kontrolu, keď faktúry nevrátil v zákonnej lehote, ale pristúpil k úhrade fakturovaných služieb.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
V dvoch prípadoch boli uplatnené výdavky za poštovné skôr, ako nastalo plnenie. Kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s § 2 ods. 1 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov (ďalej len „postupy účtovania“), podľa ktorého dňom uskutočnenia účtovného prípadu je deň, v ktorom dôjde k vzniku záväzku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31
Nesprávnym účtovaním v 2 prípadoch kontrolovaný subjekt nezabezpečil časové rozlíšenie nákladov podľa § 6 ods. 1 písm. a) postupov účtovania, čím zároveň bol porušený § 3 ods. 2 zákona o účtovníctve, podľa ktorého účtovná jednotka účtuje náklady v tom účtovnom období, v ktorom vznikli bez ohľadu na deň ich úhrady.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolou vybraných účtovných dokladov bolo v dvoch prípadoch (z 24.01.2014 a z 31.03.2014) zistené, že kontrolovaný subjekt vykonal opravy, pri ktorých nebolo možné identifikovať kto opravu vykonal, resp. bolo vykonané preškrtnutie údajov. Uvedený postup vykonávania opráv účtovných záznamov bol v rozpore s § 34 ods. 2 zákona o účtovníctve, podľa ktorého oprava účtovného záznamu sa musí vykonať tak, aby bolo možné určiť zodpovednú osobu, ktorá vykonala príslušnú opravu, deň jej vykonania a obsah opravovaného účtovného záznamu pred opravou aj po oprave.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný subjekt netvoril rezervu na prebiehajúci súdny spor podľa § 14 ods. 9 písm. q) postupov účtovania a porušil § 26 ods. 6 zákona o účtovníctve. Úhrady účtoval na ťarchu účtu 538 – Ostatné dane a poplatky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nemal vypracovaný vnútorný predpis pre spôsob tvorby a používanie rezervy v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 postupov účtovania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31
Kontrolou bolo zistené, že škola nevykonala v roku 2014 inventarizáciu k 31.12.2014 v súlade s príkazom predsedu KSK a príkazom riaditeľa školy, čím nepostupovala v súlade s § 6 ods. 3 zákona o účtovníctve, podľa ktorého bola povinná inventarizovať majetok, záväzky a rozdiel majetku a záväzkov podľa § 29 a § 30 zákona o účtovníctve. Tým, že účtovná jednotka nevykonala inventarizáciu nezabezpečila preukázateľnosť svojho účtovníctva, porušila § 8 ods. 4 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
V troch prípadoch (zmluvy o nájme nebytového priestoru ) bolo kontrolou zistené, že nájomné nebolo účtované v súlade s uzavretou zmluvou. Nájomca neuhrádzal nájomné podľa zmluvy, ale podľa využitia predmetu nájmu. Rozdiel medzi zmluvne dohodnutým a skutočne uhradeným nájomným z vyššie uvedených zmlúv, bol v sume 140,00 eur. Zmenou zmluvných podmienok bez vyhotovenia písomných dodatkov k uzavretým zmluvám kontrolovaný subjekt nedodržal zmluvne dohodnuté podmienky (článok VII – Záverečné ustanovenie, bod 2) a § 40 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb.
Zmluvy boli podpísané štatutárom školy, ktorý však nedisponoval poverením predsedu KSK v zmysle § 9 ods. 11 zákona o štátnej správe v školstve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 596/2003 Z.z.
Kontrolou postupu školy pri priamom nájme bolo zistené, že nebola splnená zákonná podmienka zverejnenia zámeru prenajať majetok priamym nájmom najmenej na 15 dní (zámer zverejnený na úradnej tabuli 27.06.2014, v regionálnej tlači 25.06.2014 a posledný deň na prijatie ponúk 07.07.2014), čím kontrolovaný subjekt postupoval v rozpore s § 9a ods. 9 zákona o majetku vyšších územných celkov v nadväznosti na § 9a ods. 5 uvedeného zákona a § 7 ods. 5 zásad hospodárenia s majetkom KSK.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 446/2001 Z.z.
Obchodná akadémia tým, že nepristúpila k prenájmu bytových priestorov nepostupovala v súlade podľa § 6 ods. 2 zákona o majetku vyšších územných celkov v zmysle ktorého je správca oprávnený a povinný majetok vyššieho územného celku užívať na plnenie úloh v rámci predmetu činnosti alebo v súvislosti s ním, brať z neho úžitky a nakladať s ním v súlade s týmto zákonom a s § 4 ods. 3 písm. a) zásad hospodárenia s majetkom KSK.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 446/2001 Z.z.
Kontrolovaný subjekt tým, že prenechal do užívania zmluvou o výpožičke nehnuteľnú vec, bez súhlasu predsedu KSK, postupoval v rozpore s § 8 ods. 5 zásad hospodárenia s majetkom KSK.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt tým, že mzdové náklady v sume 225,02 eur nezahrnul do úhrady za služby spojené s užívaním predmetu výpožičky, postupoval v rozpore s § 19 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a porušil finančnú disciplínu podľa § 31 ods. 1 písm. j) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Škola si neuplatnila úroky z omeškania z oneskorených úhrad splátok nájomného podľa čl. 2 bod 4 zmluvy za prevádzkovanie bufetu v zmysle ustanovenia § 3 nariadenia vlády SR č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka. Na základe následného nekonania vo veci vymáhania pohľadávky a neuplatnenia úrokov z omeškania z oneskorených úhrad splátok za nájomné, nebol dodržaný § 7 ods. 2 písm. b) zákona o majetku vyšších územných celkov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 446/2001 Z.z.
Kontrolou pokladničných dokladov bolo zistené v 32 prípadoch, že objednávky boli zadané skôr ako bola vykonaná predbežná finančná kontrola, čím došlo k porušeniu § 9 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Kontrolou čerpania výdavkov za používanie telefónnych služieb bolo zistené, že škola nemala vypracovaný predpis pre prideľovanie a používanie služobných telefónov (mobilný operátor). Škola nesledovala hovory na súkromné a služobné účely. Za účelom zachovávania maximálnej hospodárnosti a efektívnosti bolo zo strany kontrolnej skupiny odporúčané vypracovať internú smernicu pre používanie telefónov, nakoľko používanie telefónov na súkromné účely zakladá povinnosť (používateľovi) zdanenia nepeňažného plnenia v zmysle § 5 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 595/2003 Z.z.

Obec Banský Studenec

IČO
00320510
Sídlo
Banský Studenec 0, 96901 Banský Studenec
Kontrolované obdobie
2014 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
17.09.2015 - 19.11.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Schválený rozpočet na rok 2014 obsahoval návrh rozpočtu na roky 2015 až 2017, neobsahoval očakávanú skutočnosť za rok 2013 a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za roky 2012 a 2011.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Rozpočet obce na rok 2014 nebol vnútorne členený na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a rozpočet finančných operácií.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec vykonávala zmeny rozpočtu jednou úpravou rozpočtu a nie formou rozpočtových opatrení v priebehu rozpočtového roka.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec v roku 2014 neviedla operatívnu evidenciu rozpočtových opatrení.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec v čase úhrady uvoľňovala k úhradám verejné prostriedky, ktoré neboli vôbec kryté rozpočtom resp. boli len čiastočne kryté rozpočtom.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Obec nesprávne uplatnila ekonomickú klasifikáciu rozpočtovej klasifikácie pri niektorých výdavkoch (pri troch dodávateľských faktúrach a jednej kúpnej zmluve).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nesprávne vykázala výsledok hospodárenia ako schodok rozpočtu v sume 14 466,64 eur, kedy do súhrnného výsledku rozpočtovaného hospodárenia obec zahrnula aj nerozpočtované príjmy a nerozpočtované výdavky v sume 333,38 eur. Rozpočtovaný rok po vylúčení finančných operácií bol ukončený schodkom rozpočtu v sume 14 133,26 eur.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nesprávne zaúčtovala drobný dlhodobý hmotný majetok - snehové reťaze na ťarchu nákladového účtu 511 – Opravy a udržiavanie a nie na účet 028, keďže pri účtovaní obstarania snehových reťazí a ich odpisovaní nepostupovala podľa internej smernice.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31
Obec o obstaranom majetku (krbové kachle v sume 500,00 eur, počítač v sume 524,00 eur a multifunkčná tlačiareň v sume 289,00 eur) účtovala na príslušných účtoch účtovej skupiny 02 a financovala ho z kapitálových výdavkov, pričom nepostupovala podľa internej smernice.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec akceptovala v rámci verejného obstarávania ponuky uchádzačov, ktoré vykazovali znaky koluzívneho správania, t. j. dohody obmedzujúcej súťaž spočívajúcej v koordinácii podnikateľov v procese verejného obstarávania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 136/2001 Z.z.
Obec nezverejnila štvrťročnú súhrnnú správu o zákazkách s predpokladanou hodnotou vyššou ako 1 000,00 eur v prípade obstarania vlečky za traktor v sume 7 440,00 eur v roku 2014. V priebehu výkonu kontroly obec uvedenú súhrnnú správu o zákazkách zverejnila v profile verejného obstarávateľa obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Obec nevypracovala inventarizačný zápis, tzn. neporovnala stav majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov zistený a zaevidovaný v inventúrnych súpisoch so stavom majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec vykonávala predbežnú finančnú kontrolu (PFK) na niektorých dokladoch len jednou zodpovednou osobou, uvedením dátumu jej vykonania a podpisom. Nebol uvedený dátum a podpis starostu obce o schválení vykonania finančnej operácie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Obec nezabezpečila vykonávanie PFK: - pri kúpnej zmluve na nákup traktora z 23.10.2013 a kúpnej zmluve na nákup krbových kachlí a krbového náradia z 30.07.2014 nebola PFK vôbec vykonaná - na niektorých faktúrach nebol uvedený dátum vykonania PFK - na niektorých faktúrach chýbalo jednoznačné vyjadrenie, či finančná operácia je alebo nie je v súlade so zákonom stanovenými skutočnosťami
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Obec nezabezpečila vykonávanie PFK podľa zákona platného v čase vykonávania PFK: - pri jednej kúpnej zmluve, šiestich faktúrach a dvoch výdavkových pokladničných dokladoch z roku 2014 v celkovom objeme použitých finančných prostriedkov v sume 41 481,09 eur bola PFK vykonaná len formálne, keďže v čase ich úhrad obec nemala na príslušnej rozpočtovej položke dostatočné finančné krytie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Obec nezabezpečila, aby sa voľba hlavného kontrolóra konala v lehote najneskôr do 60 dní odo dňa skončenia výkonu funkcie predchádzajúceho hlavného kontrolóra (vzdaním sa funkcie).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Návrh plánu práce hlavného kontrolóra obce na rok 2014 nebol predložený obecnému zastupiteľstvu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
HK nepostupoval v zmysle § 18f ods. 1 písm. e) zákona o obecnom zriadení, keď nepredložil ObZ do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku správu o kontrolnej činnosti za celý kalendárny rok.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
HK nepredložil priamo ObZ na žiadnom jeho zasadnutí vypracované záznamy z následných finančných kontrol.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Záznamy o výsledku následných finančných kontrol vykonaných HK v roku 2014 neobsahovali požadované náležitosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.

Obec Bernolákovo

IČO
00304662
Sídlo
Hlavná 111, 90027 Bernolákovo
Kontrolované obdobie
2014 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
15.09.2015 - 04.02.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

K 31.12.2014 nebola v registri uložená správa audítora o overení účtovnej závierky za rok 2013.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec v roku 2014 nezverejnila štvrťročnú súhrnnú správu o zákazkách s hodnotou rovnou alebo vyššou ako 1 000,00 eur.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Pri verejnom obstarávaní nadlimitnej zákazky splnenie podmienok účasti uchádzačov nevyhodnocovala najmenej trojčlenná komisia.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Obec neevidovala dokumentáciu z verejného obstarávania.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Obec nevymáhala pohľadávku po lehote splatnosti.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Obec netvorila opravné položky k nevymožiteľnej pohľadávke a k nedokončenému majetku.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec nevypracovala inventarizačný zápis z inventarizácie ani inventúrne súpisy z dokladovej inventúry, čím nebola vykonaná kompletná invetarizácia majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec nehospodárne využívala svoj majetok v športovom areáli.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Obec uzatvorila dohody o vykonaní práce, pričom na uvedené činnosti mali byť uzatvorené dohody o pracovnej činnosti.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 433/2003 Z.z.
Obec nevykonávala predbežnú finančnú kontrolu predpísaným spôsobom
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
účtovné doklady neobsahovali zákonom stanovené náležitosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
účtovné prípady k bankovým výpisom neboli doložené účtovnými dokladmi.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
dokumentácia z kontrol vykonaných hlavnou kontrolorkou nebola vypracovaná v súlade so zákonom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.

Obec Brehy

IČO
35659599
Sídlo
Brehy 117, 96801 Brehy
Kontrolované obdobie
2014 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
25.06.2015 - 13.08.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru obec vykázala v časti mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, čím nekonala v súlade s § 16 ods. 5 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
kontrolovaný subjekt netriedil rovnorodé druhy výdavkov správne podľa platnej rozpočtovej klasifikácie, nepostupoval v súlade s § 1 ods. 3 opatrenia MF SR z 08. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Nesprávnou aplikáciou nákladových účtov nepostupovala obec v súlade s § 58 ods. 4 opatrenia MF SR z 08. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolou vybraných faktúr bolo zistené, že žiaden z preverených dokladov neobsahoval podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej jednotke a jeho zaúčtovanie, čím kontrolovaný subjekt nekonal v súlade s § 10 ods. 1 písm. f) zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že dodržanie podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania nebolo preverené hlavnou kontrolórkou obce, čím obec nekonala v súlade s § 17 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
Typ nedostatku: Neúčinné konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
pri realizácii verejného obstarávania na predmet zákazky „Výmena okien v budove kultúrneho domu Brehy“ vybrala cenovú ponuku s najvyššou cenou a uzavrela zmluvu o dielo na cenu vyššiu ako bola vysúťažená, nekonala v súlade s § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní v nadväznosti na § 9 ods. 3 uvedeného zákona
Typ nedostatku: Neefektívne konanie Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
obec nevykonala na dodatočné práce týkajúce sa opravy chodníkov a miestnych komunikácií verejné obstarávanie, nekonala súlade s § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní
Typ nedostatku: Neefektívne konanie Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Kontrolou bolo ďalej zistené, že obec nezverejnila štvrťročnú súhrnnú správu o zákazkách s predpokladanou hodnotou vyššou ako 1 000,00 EUR, čím nedodržala § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní,
Typ nedostatku: Neefektívne konanie Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
2001 predbežná finančná kontrola bola vykonávaná aj starostom obce Brehy, čo nebolo v súlade s § 9 ods. 2 zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite,
Typ nedostatku: Neefektívne konanie Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Obec nepredložila k žiadnej z vykonaných kontrol písomný zoznam prijatých opatrení, ani písomnú správu o splnení opatrení, čím nekonala v súlade s § 14 ods. 2 písm. g) a h) zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite
Typ nedostatku: Neefektívne konanie Porušený predpis: 502/2001 Z.z.

Obec Drienovec

IČO
00324108
Sídlo
Drienovec 368, 04401 Drienovec
Kontrolované obdobie
2014 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
08.02.2015 - 17.03.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obecné zastupiteľstvo obce (OZ) v období od 26.11.2013 do 14.04.2014 nezasadalo podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace, čím bol porušený § 12 ods. 1 a ods. 2 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Plány kontrolnej činnosti HK, neboli zverejnené pred ich prerokovaním a plán na II. polrok nebol ani prerokovaný OZ, čo bolo v rozpore s § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Správy o výsledkoch kontroly HK neboli predkladané OZ, čím bol porušený § 18f ods. 1 písm. d) zákona č. 36í/1990 Zb.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
K návrhu záverečného účtu obce za rok 2013 nebolo vypracované stanovisko HK, čím bol porušený § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Hlavná kontrolórka obce (HK) nevykonala kontrolu na žiadosť OZ, čím bol porušený § 18f ods. 1 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Hlavná kontrolórka obce (HK) nepostupovala pri výkone kontrolnej činnosti podľa pravidiel, ktoré ustanovuje zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite, čím bol porušený § 18e zákona o obecnom zriadení
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Plat starostu obce odsúhlasený OZ 27.05.2013 a plat starostu obce odsúhlasený OZ 24.11.2014 nebol v zápisnici zo zasadnutia OZ uvedený v presnej výške stanovenej v eurách, čím bol porušený § 4 ods. 9 zákona č. 253/1994 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 253/1994 Z.z.
Obec nezúčtovala rozpočtové príjmy a rozpočtové výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória s rozpočtom obce po jeho schválení, čím bol porušený § 11 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Rozpočet výdavkov podľa programov obce neobsahoval zámery a ciele podľa § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
V poznámkach účtovnej závierky za rok 2013, overenej audítorom, nebola vymedzená aj suma vzniknutých nákladov voči audítorovi za účtovné obdobie v členení podľa uvedeného zákona podľa § 18 ods. 6 zákona č. 431/2002 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nesprávnym zaúčtovaním poskytnutých prevádzkových preddavkov dodávateľom pred splnením zmluvy zo strany dodávateľa nebol dodržaný § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve a § 43 ods. 4 opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Pokladnica kontrolovaného subjektu od mesiaca jún do mesiaca november roku 2014 bola vedená tak, že príjmové a výdavkové pokladničné doklady neboli označené poradovým číslom, neobsahovali účtovný predpis, niektoré neobsahovali podpis príjemcu, čím bol porušený § 10 ods. 1 a zároveň § 8 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolou inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov na obecnom úrade bolo zistené, že inventarizácia pokladnice bola vykonaná 02.01.2015, čo bolo v rozpore s § 29 ods. 3 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
0bec okrem inventarizácie bankových účtov, nemala vypracované inventúrne súpisy, čo bolo v rozpore s § 30 ods. 2 zákona o účtovníctve a nemala vypracovaný inventarizačný zápis, čo bolo v rozpore s § 30 ods. 3 uvedeného zákona
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec nesprávne triedila výdavky, čím nepostupovala v súlade s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 a s § 4 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Financovaním obstarania dlhodobého hmotného majetku z bežných výdavkov v sume 2 613,60 eur kontrolovaný subjekt porušil finančnú disciplínu podľa § 31 ods. 1 písm. k) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Obec financovala autobusovú prepravu do Maďarska na poznávacie zájazdy pre dôchodcov a mládež v celkovej sume 2 284,20 eur čo nepatrilo do plnenia samosprávnych pôsobností obce, na plnenie ktorých možno použiť výdavky rozpočtu obce, čím došlo k porušeniu finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. k) zákona č. 523/2004 Z.z.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Na základe dohody o vykonaní práce č. 15/2014 mala byť vyplatená odmena brutto v sume 450,00 eur. V skutočnosti bola vyplatená odmena brutto v celkovej sume 1 770,00 eur a to bez uzatvorenia ďalšej dohody o vykonaní práce. Vyplatením verejných prostriedkov v sume 1 320,00 eur bez právneho základu, napr. v podobe ďalšej dohody o vykonaní práce došlo k porušeniu finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. b) zákona č. 523/2004 Z.z.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Na základe dohody o vykonaní práce č. 09/2014 na pomocnú silu počas prezidentských volieb, bolo vyplatených naviac 10,00 eur oproti sume dohodnutej v dohode o vykonaní práce. Vyplatením verejných prostriedkov v sume 10,00 eur bez právneho základu, napr. v podobe ďalšej dohody o vykonaní práce došlo k porušeniu finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. b) zákona
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Vyplatením vyššej sumy za hodinu práce kuchára zamestnaného na záíklade dohody o vykonaní práce počas dňa dôchodcov oproti hodinovej mzde kuchárky obecného úradu boli verejné výdavky v sume 89,00 eur čerpané nehospodárne, podľa § 19 ods. 6 zákona a zároveň došlo k porušeniu finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. j) zákona č. 523/2004 Z.z.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie, Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Obec tým, že v evidencii jázd služobných áut viedla nákupy PHM nepreukázateľne a v jednom prípade vôbec a tým že, neviedla evidenciu používania motorových kosačiek a spotreby PHM v nich, nepreukázala skutočnú spotrebu PHM na plnenie nevyhnutných potrieb obce, čím porušila § 19 ods. 6 zákona a zároveň aj finančnú disciplínu podľa § 31 ods. 1 písm. k) zákona v sume 891,12 eur. Podľa vyjadrenia starostu obce z 02.03.2015 boli v niektorých prípadoch PHM nakupované aj do bandasiek a následne použité do jednotlivých služobných áut podľa potreby. Preverovaním prijatia nakúpených PHM na sklad a ich zaevidovania bolo zistené, že kontrolovaný subjekt neúčtoval o zásobách PHM na účte 112 - Materiál na sklade, čím porušil § 36 ods. 1 Postupov účtovania a § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 523/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt neviedol evidenciu vykonanej práce u zamestnancov, ktorí pracovali na základe vybraných dohôd o vykonaní práce, čím porušil § 224 ods. e) zákona č. 311/2001 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 311/2001 Z.z.
Písomná dohoda o vykonaní práce sa uzatvára najneskôr deň pred dňom začatia výkonu práce, čo nebolo dodržané pri uzatváraní troch dohôd (11/2014, 07/2014, 06/2014), čím obec porušila § 226 ods. 2 Zákonníka práce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 311/2001 Z.z.
Obec nemala na svojom webovom sídle obce zverejnený profil verejného obstarávateľa, ani súhrnnú správu o zákazkách nad 1 000 eur, čo bolo v rozpore s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Obec pri troch skontrolovaných zákazkách nevypočítala predpokladanú hodnotu zákazky, čím porušila § 5 zákona o verejnom obstarávaní
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Obec pri troch skontrolovaných zákazkách nevypracovala správu o zákazke v súlade s § 21 ods. 3 zákona a nezverejnila ju na svojom profile, čím porušila § 21 ods. 2 a 3 zákona č. 25/2006 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Obec nedodržala princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti, keď pri jednom verejnom obstarávaní uzavrela zmluvu s jedným zo záujemcov pred vyhodnotením predložených cenových ponúk, čím porušila § 9 ods. 3 zákona č. 25/2006 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Obec porušila § 9 ods. 1 zákona o verfejnom obstarávaní keď obstarávala tovary, práce a služby bez vykonania VO, t.j.: rozšírenie kamerového systému na budove domu smútku 991,25 eur; interaktívnu tabulu za cenu 2 613,60 eur; právne služby za celkovú cenu 1 058,00 eur za celý rok, údržbu počítačov za celkovú cenu 2 113,10 eur za celý rok a opravy osvetlenia za celkovú cenu 1 590,86 eur za celý rok
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Obec nemala zverejnené informácie podľa § 5 ods. 1 a ods. 8 zákona, čím porušila citované ustanovenia v spojení s § 2 ods. 1 a § 6 ods. 3 zákona č. 211/2000 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Obec nezverejnila na svojom webovom sídle 3 zmluvy vôbec a 5 zmlúv nie bezodkladne po ich uzavretí, čím porušila § 5a ods. 9 zákona č. 211/2000 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Obec viedla evidenciu svojho majetku neúplne, nezrozumiteľne a nepreukázateľne, čím porušila § 7 ods. 2 písm. d) zákona o majetku onbcí (neevidovala vôbec: osobné auto Škoda Felícia, nákladne auto zn. PV3S, motorovú pílu Stihl, niektoré pozemky, kamerový systém)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Obec nemala na liste vlastníctva zaevidovaný nehnuteľný majetok „Požiarna zbrojnica“, čo bolo v rozpore aj s § 19 ods. 1 písm. a) a § 20 ods. 1 písm. a) a c) zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľnosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 162/1995 Z.z., 162/1995 Z.z.
Obec ako správca miestnych daní a poplatkov nevyužila všetky právne kroky na zabezpečenie a vymoženie svojich pohľadávok na dani a poplatkoch podľa § 80 a § 81 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní. Obec evidovala k 31.12.2014 pohľadávky na daniach a poplatkoch v celkovej sume 9 852,39 eur
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
Kontrolovaný subjekt vykonal predbežnú finančnú kontrolu faktúr potvrdením, že predbežnou finančnou kontrolou neboli zistené nedostatky, navrhovaná finančná operácia bola v súlade s platným právnym predpisom a neboli prijaté opatrenia. Uvedené vykonanie predbežnej finančnej kontroly bolo v rozpore s § 9 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite, pretože sa mal overiť súlad finančnej operácie napr. s rozpočtom, osobitnými predpismi, uzatvorenými zmluvami, vnútornými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Starosta obce nezabezpečil rozvíjanie finančného riadenia v obci, pretože interné dokumenty upravujúce finančné riadenie v obci neboli upravované podľa noviel zákonov, podľa ktorých boli vypracované.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.

Obec Gemerské Teplice

IČO
00328235
Sídlo
Gemerské Teplice 0, 04916 Gemerské Teplice
Kontrolované obdobie
2014 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
28.05.2015 - 27.08.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Programový rozpočet obce mala na roky 2014 až 2016 neobsahoval zámery a ciele, ktoré mala obec realizovať z výdavkov svojho rozpočtu v príslušnom roku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Rozpočet obce na rok 2014, resp. na roky 2014 až 2016, nebol vnútorne členený na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a rozpočet finančných operácií.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Schválený rozpočet na roky 2014 až 2016 neobsahoval schválený rozpočet na rok 2013, očakávanú skutočnosť za rok 2013 a skutočnosť za roky 2012 a 2011.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 493/2011 Z.z.
V priebehu rozpočtového roka obec vykonala jednu zmenu rozpočtu, ktorú schválila starostka. Išlo o presun rozpočtovaných prostriedkov vo výdavkovej časti bežného rozpočtu v sume 2 290,00 eur, rozpočtové opatrenie z 08.12.2014. Starostka nemala od ObZ kompetenciu schvaľovať rozpočtové opatrenia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Obec nevykonávala v roku 2014 zmeny rozpočtu z prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a z prijatých darov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec v niektorých prípadoch nesprávne uplatňovala rozpočtovú klasifikáciu, keď nesprávne triedila výdavky na nákup materiálu a výdavky na propagáciu a na reprezentačné.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Obec uvoľňovala k úhradam verejné prostriedky, ktoré neboli kryté rozpočtom.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
ObZ schválilo uznesením celoročné hospodárenie za rok 2014 bez výhrad, pričom v uznesení nebolo uvedené rozhodnutie o použití prebytku hospodárenia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
obec nepostupovala podľa § 21 ods. 4 postupov účtovania pre ROPO, keď nedodržala vnútornú smernicu a zaúčtovala nakúpené notebooky na ťarchu nákladového účtu 501 – Spotreba materiálu a nie na účet 028 – Drobný dlhodobý hmotný majetok.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
obec uhradila dodávateľovi päť faktúr, ktoré neboli preukázateľné. Išlo o faktúry za bližšie nešpecifikované servisné práce; servisné práce boli fakturované v rôznych jednotkových cenách, faktúry neboli doložené súpisom vykonaných prác, resp. iným dokladom preukazujúcim vykonané práce, podľa ktorého by bolo možné overiť z hľadiska hospodárnosti, aké práce boli vykonané a v akom v rozsahu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec nepostupovala podľa § 58 ods. 4 opatrenia MF SR o postupoch účtovania pre ROPO, keď náklady na reprezentácie zaúčtovala na účet 501 – Spotreba materiálu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec nezverejnila na svoje webovej stránke údaje o vystavených objednávkach.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z., 211/2000 Z.z.
obec nezvrejnila na svojej webovej stránke údaje o niektorých faktúrach
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z., 211/2000 Z.z.
obec nezverejnila na svojej webovej stránke preverovanú zmluvu o dielo
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Obec nezabezpečila na internetovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie po zriadení elektronického úložiska vytvorenie svojho profilu verejného obstarávateľa.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Na preverovanej zmluve o dielo ani na príslušnej objednávke nevykonala obec predbežnú finančnú kontrolu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Obec nedostatočne, resp. len formálne overila, či pripravovaná finančná operácia je krytá rozpočtom a či bola v súlade s internými predpismi.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Obec neaktualizovala interný predpis o verejnom obstarávaní podľa neskorších noviel zákona o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec stanovila predpokladanú hodnotu zákazky vrátane dane z pridanej hodnoty.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Obec nezverejnila na internetovej stránke Úadu pre vrejné obstarávanie v profile obstarávateľa správu o zákazkach vyšších ako 1000,00 eur
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Obec nevypracovala inventarizačný zápis z inventarizácie vykonanej k 31.12.2014.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Obec nezaúčtovala v účtovnom období pohľadávky za cintorínske poplatky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Obec vôbec nevykonala fyzickú inventúru majetku od roku 2005 do roku 2014.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce neboli aktualizované v zmysle platnej legislatívy.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec uzatvorila nájomnú zmluvu na prenájom nebytových priestorov s odvolaním na nepríslušné legislatívne predpisy, čím neodstránila všetko čo by mohlo viesť k vzniku rozporov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb.
Rozhodnutia, ktorými obec vyrubila daň z nehnuteľností na rok 2014 neobsahovali odôvodnenie a právne predpisy, podľa ktorých sa rozhodovalo.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
Obec nezaokrúhlila vypočítanú daň z nehnuteľností na desiatky eurocentov nadol.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 582/2004 Z.z.
Obec nevyužila všetky právne prostriedky na ochranu pohľadávok, keď nedoručovala rozhodnutia, ktorými vyrubila daň z nehnuteľností a miestny poplatok za komunálne odpady do vlastných rúk a nevymáhala vzniknuté nedoplatky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z., 138/1991 Zb.
Hlavná kontrolórka obce nepredkladala ObZ správu o výsledku každej ukončenej následnej finančnej kontroly na najbližšom zasadnutí ObZ.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Obec viedla evidenciu miestnych daní a miestneho poplatku ručne, v ktorej nesledovala splatnosť v závislosti od doručenia jednotlivých rozhodnutí a pri oneskorených platbách nevyrubovala úroky z omeškania.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec nepožadovala od vybraných šiestich poplatníkov predložiť ohlásenia alebo oznámenia o vzniku poplatkovej povinnosti, ktorú boli poplatníci povinní ohlásiť alebo oznámiť podľa § 80 ods. 1 zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku a na splatenie tejto povinnosti ich nevyzvala.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 582/2004 Z.z.
Obec nevyžadovala pri nedodržaní splatnosti nájomného nájomcom, aby v súlade s nájomnou zmluvou zaplatil penále vo výške 0,5% za každý deň omeškania.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

IČO
34007521
Sídlo
Farská 37, 91935 Hrnčiarovce nad Parnou
Kontrolované obdobie
2014 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
19.01.2015 - 18.03.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Výdavky rozpočtu boli alokované do 12 programov, ktoré neobsahovali zámery a ciele.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec vykonala dve úpravy rozpočtu v sume 112 296,00 eur bez ich schválenia OZ.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nevypracovala k 30.06.2014 monitorovaciu správu.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Nesprávne vyčíslenie výsledku rozpočtového hospodárenia v sume 85 343,58 eur.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Nesprávne vyčíslenie výsledku rozpočtového hospodárenia v sume 85 343,58 eur.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Nesprávne zatriedenie výdavkov na výrobu odevov pre spevácky súbor a výdavkov na dopravu na dve podujatia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
Úhrada dvoch preddavkových v sume 1 300,00 eur bez vopred dohodnutého písomného zmluvného vzťahu.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt sprístupnil v zmluve aj rodné čísla kupujúcich.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 122/2013 Z.z.
VZN o dani z nehnuteľností, ktoré bolo zverejnené nebolo totožné s tým, ktoré bolo schválené na zasadaní OZ.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 369/1990 Zb., 369/1990 Zb.
Dvaja členovia komisie potvrdili čestným vyhlásením už pred oboznámením sa so zoznamom uchádzačov verejnému obstarávateľovi, že nenastali skutočnosti podľa zákona o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Jeden člen komisie nepotvrdil predmetné skutočnosti verejnému obstarávateľovi vôbec.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Zásady hospodárenia neobsahovali povinné náležitosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Kontrolovaný subjekt uzavrel nájomnú zmluvu bez súhlasu OZ.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Kontrolovaný subjekt nevyužil svoje právo vyplývajúce zo zmluvy na skončenie nájomného vzťahu včas.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Obec uzavrela 25.03.2013 na základe rozhodnutia OZ zmluvu o nájme nebytových priestorov bez vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže na uzavretie nájomnej zmluvy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Obec odpustila nájomcovi nájomné vo výške 1 200,00 eur nad rámec dohodnutých zmluvných podmienok.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Predbežná finančná kontrola nebola vykonávaná pred uzatvorením zmlúv a objednávok.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z., 502/2001 Z.z.
HK nepredložil OZ návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2014.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
HK bol povinný pri kontrolou zistených nedostatkoch vypracovať správu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Záznamy z vykonaných kontrol neobsahovali všetky taxatívne vymedzené náležitosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.

Obec Hubová

IČO
00315214
Sídlo
Hubová 0, 03493 Hubová
Kontrolované obdobie
2014 a súvisiace
Termín kontroly
30.06.2015 - 06.08.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Schválený rozpočet na rok 2012 neobsahoval zámery a ciele (program obce).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Zmeny schváleného rozpočtu na rok 2012 boli vykonávané aj bez schválenia príslušného orgánu obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Príslušný orgán obce nevykonal zmeny rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2012 rozpočtovými opatreniami.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Nebola vedená operatívna evidencia o všetkých rozpočtových opatreniach vykonaných v priebehu rozpočtového roka 2012.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Schválený rozpočet na rok 2013 nebol zostavený ako viacročný rozpočet.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Schválený rozpočet na rok 2013 neobsahoval zámery a ciele (program obce).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Zmeny schváleného rozpočtu na rok 2013 boli vykonávané aj bez schválenia príslušného orgánu obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Prísllušný orgán obce nevykonával zmeny rozpočtu v priebehu rozpočtovéhoho roka 2013 rozpočtovými opatreniami.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Nebola vedená operatívna evidencia o všetkých rozpočtových opatreniach vykonaných v priebehu rozpočtového roka 2013.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Zmeny schváleného rozpočtu na rok 2014 boli vykonávané aj bez schválenia príslušného orgánu obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Príslušný orgán obce nevykonal zmeny rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2014 rozpočtovými opatreniami.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Nebola vedená operatívna evidencia o všetkých rozpočtových opatreniach vykonaných v priebeho rozpočtového roka 2014.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Pri zatrieďovaní výdavkov nebola správne uplatňovaná rozpočtová klasifikácia podľa opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Pri zatrieďovaní výdavkov nebola správne uplatňovaná rozpočtová klasifikácia podľa opatrenia MF SR č.MF/010175/2004-42.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Záverečný účet za rok 2012 neobsahoval hodnotenie plnenia programov obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Pri zatrieďovaní výdavkov nebola správne uplatňovaná rozpočtová klasifikácia podľa opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Pri zatrieďovaní výdavkov nebola správne uplatňovaná rozpočtová klasifikácia podľa opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Pri zatrieďovaní výdavkov nebola správne uplatňovaná rozpočtová klasifikácia podľa opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Pri zatrieďovaní výdavkov nebola správne uplatňovaná rozpočtová klasifikácia podľa opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Obec nemala schválené VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce (v čase výkonu kontroly bol njedostatok odstránený).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Príslušný orgán obce nevykonal zmeny rozpočtu rozpočtovými opatreniami v priebehu rozpočtového roka 2012.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Pri zatrieďovaní výdavkov nebola správne uplatňovaná rozpočtová klasifikácia podľa opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Pri zatrieďovaní výdavkov nebola správne uplatňovaná rozpočtová klasifikácia podľa opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Projektová dokumentácia súvisiaca s výstavbou nebola zaúčtovaná prostredníctvom účtu 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku, čím neboli dodržané platné postupy účtovania podľa opatrenia MF SŔ č. MF/16786/2007-31.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Pri zatrieďovaní výdavkov nebola správne uplatňovaná rozpočtová klasifikácia podľa opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Pri zatrieďovaní výdavkov nebola správne uplatňovaná rozpočtová klasifikácia podľa opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
O účtovnom prípade z roku 2012 obec účtovala až v roku 2013.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Pri zatrieďovaní výdavkov nebola správne uplatňovaná rozpočtová klasifikácia podľa opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Pri zatrieďovaní výdavkov nebola správne uplatňovaná rozpočtová klasifikácia podľa opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Reprezentačné výdavky (darčekové predmety) boli zaúčtované ako spotreba materiálu, čím neboli dodržané platné postupy účtovania podľa opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Pri zatrieďovaní výdavkov nebola správne uplatňovaná rozpočtová klasifikácia podľa opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Pri zatrieďovaní výdavkov nebola správne uplatňovaná rozpočtová klasifikácia podľa opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku bolo nesprávne účtované do nákladov, čím neboli dodržané platné postupy účtovania podľa opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Pri zatrieďovaní výdavkov nebola správne uplatňovaná rozpočtová klasifikácia podľa opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Pri zatrieďovaní výdavkov nebola správne uplatňovaná rozpočtová klasifikácia podľa opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
V dvoch prípadoch vybudovania chodníkov neboli ku faktúram doložené súpisy vykonaných prác a dodávok, čo spochybňovalo nielen preukázateľnosť oboch fakturovaných súm, ale aj aj preukázateľnosť oboch účtovných záznamov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
V dôsledku zistenia nepreukázateľných účtovných záznamov bola spochybnená aj preukázateľnosť účtovníctva obce ako účtovnej jednotky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nehospodárne, neefektívne a neúčinné čerpanie verejných prostriedkov (v troch prípadoch reprezentačných výdavkov).
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Porušenie finančnej disciplíny v dôsledku nehospodárneho, neefektívneho a neúčinného vynakladanie verejných prostriedkov.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Pri zatrieďovaní výdavkov nebola správne uplatňovaná rozpočtová klasifikácia podľa opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Pri zatrieďovaní výdavkov nebola správne uplatňovaná rozpočtová klasifikácia podľa opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
O účtovnom prípade z roku 2013 obec účtovala až v roku 2014.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Preddavok na technické zhodnotenie budovy bolo zaúčtované priamo do nákladov, čím obec nedodržala platné postupy účtovania podľa opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nesprávnym zatriedením kapitálových výdavkov do bežných výdavkov nebola dodržaná povinnosť uplatňovať rozpočtovú klasifikáciu podľa opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Nesprávnym zatriedením kapitálových výdavkov do bežných výdavkov nebola dodržaná povinnosť uplatňovať rozpočtovú klasifikáciu podľa opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Poskytnutý preddavok nebol vopred v zmluve o dodávke výkonov a tovarov písomne dohodnutý.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Poskytnutý preddavok z verejných prostriedkov bol uhradený v rozpore s týmto zákonom.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Doplatok za technické zhodnotenie budovy bol zaúčtovaný priamo do nákladov, čím neboli dodržané platné postupy účtovania podľa opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nesprávnym zatriedením kapitálových výdavkov do bežných výdavkov nebola dodržaná povinnosť uplatňovať rozpočtovú klasifikáciu podľa opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Nesprávnym zatriedením kapitálových výdavkov do bežných výdavkov nebola dodržaná povinnosť uplatňovať rozpočtovú klasifikáciu podľa opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
V piatich prípadoch technického zhodnotenia budovy boli výdavky zaúčtované priamo do nákladov, čím neboli dodržané platné postupy účtovania podľa opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nesprávnym zatriedením kapitálových výdavkov do bežných výdavkov v piatich prípadoch súvisiacich s technickým zhodnotením budovy nabola dodržaná povinnosť uplatňovať rozpočtovú klasifikáciu podľa opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Nesprávnym zatriedením kapitálových výdavkov do bežných výdavkov nebola dodržaná povinnosť uplatňovať rozpočtovú klasifikáciu podľa opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Rekonštrukcia školského ihriska bola zaúčtovaná priamo do nákladov, čo bolo v rozpore s platnými postupmi účtovania podľa opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nesprávnym zatriedením kapitálových výdavkov do bežných výdavkov nebola dodržaná povinnosť uplatňovať rozpočtovú klasifikáciu podľa opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Nesprávnym zatriedením kapitálových výdavkov do bežných výdavkov nebola dodržaná povinnosť uplatňovať rozpočtovú klasifikáciu podľa opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Reprezantačné výdavky boli v dvoch prípadoch zatriedené na nesprávnu podpoložku, čím nebola dodržaná povinnosť uplatňovať rozpočtovú klasifikáciu podľa opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Reprezantačné výdavky boli v dvoch prípadoch zatriedené na nesprávnu podpoložku, čím nebola dodržaná povinnosť uplatňovať rozpočtovú klasifikáciu podľa opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Obec nemala zriadený na elektronickom úložisku ÚVO svoj profil verejného obstarávateľa.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Obec nezverňovala ani v jednom štvrťroku súhrnnú správu o realizovanom VO
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Obec nevypracovala správu o vykonanom VO.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Majetok obce (stavby) v troch prípadoch nebol vedený v účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Majetok obce (stavby) v troch prípadoch nebol vedený v účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nehnuteľný majetok obce nebol zapísaný na LV.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 162/1995 Z.z.
Nezapísanie práva k nehnuteľnosti do katastra.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Nesprávne účtovanie dopravných prostriedkov v dvoch prípadoch na účet 022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí, čo nebolo v súlade s platnými postupmi účtovania podľa opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Majetok obce (pozemky) nebol evidovaný v účtovníctve
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Majetok obce (pozemky) nebol evidovaný v účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nesprávnym zaúčtovaním obstarania dlhodobého hmotného majetku na ťarchu účtu 041 neboli dodržané platné postupy účtovania podľa opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nehospodárne, neefektívne a neúčinné použitie verejných prostriedkov v dôsledku odpísania celej sumy (zostatok vykázaný na účte 041) ako zmarenej investície.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Porušenie finančnej disciplíny v dôsledku nehospodárneho, neefektívneho a neúčinného vynakladania verejných prostriedkov.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Nesprávnym zaúčtovaním "revitalizácie zelene" na ťarchu účtu 042 neboli dodržané platné postupy účtovania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nesprávnym zatriedením bežných výdavkov do kapitálových výdavkov nebola dodržaná povinnosť uplatňovať rozpočtovú klasifikáciu podľa opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Nesprávnym zatriedením bežných výdavkov do kapitálových výdavkov nebola dodržaná povinnosť uplatňovať rozpočtovú klasifikáciu podľa opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Inventúrne súpisy neobsahovali všetky zákonom stanovené náležitosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
HK obce nepredkladal ObZ na schválenie plán kontrolnej činnosti na I. a na II. polrok príslušného roka.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
HK obce nepredkladal ObZ správu o výsledku kontroly a ani správu o kontrolnej činnosti najmenej raz ročne a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roka.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
HK obce nevypracoval odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce a ani k návrhu záverečného účtu obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
HK obce vypracoval záznam o výsledku kontroly, aj keď zistil nedostatky (vypracovaná mala byť správa).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Po ukončení kontroly HK nebola prerokovaná správa o výsledku kontroly.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Nebola vyhotovená zápisnica o prerokovaní správy o výsledku kontroly HK.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Nebola uložená povinnosť v určenej lehote prijať opatrenia na nápravu nedostatkov a predložiť správu o splnení týchto opatrení.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.

Obec Klin nad Bodrogom

IČO
00689718
Sídlo
Klin nad Bodrogom 34, 07631 Klin nad Bodrogom
Kontrolované obdobie
2014 a súvisiace obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Obec Kostolište

IČO
00304867
Sídlo
Kostolište 66, 90062 Kostolište
Kontrolované obdobie
2014 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
17.05.2015 - 29.06.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec nevykonala rozpočtové opatrenie pred použitím finančých prostriedkov nezabezpečených vo schválenom rozpočte.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec poskytla dotácie, pričom nedodržala pravidlá a podmienky, ktoré stanovila vo VZN
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Dohody o vykonaní práce neboli uzatvorené v rozsahu do 350 hod. a neobsahovali predpísané náležitosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 311/2001 Z.z.
Obec neviedla evidenciu o čase vykonávania prác zamestnancami v rámci dohôd o vykonaní práce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 311/2001 Z.z.
´´Učtovné doklady neobsahovali predpísané náležitosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec nezabezpečila trvalosť účtovných záznamov a preukaznosť termínu prijatia a úplnosť evidencie faktúr
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec nesprávne účtovala o nákladoch na transfer z rozpočtu obce a o poskytnutých preddavkoch na dlhodobý hmotný majetok.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Výkaz ziskov a strát obsahoval nesprávne údaje
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec poskytla preddavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku, pričom ich vopred zmluvne nedohodla.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
účtovný prípad z roku 2013 obec zaúčtovala v roku 2014.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec rozdelila zákazku na rekonštrukciu MS.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Obec nezabezpečila zápis svojho vlastníctva majetku do katastra nehnuteľností.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 162/1995 Z.z.
Zásady hospodárenia s majetkom neobsahovali spôsob výkonu práv vyplývajúcich z vlastníctva cenných papierov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Obec si neuplatnila svoje práva tým, že nevystavila odberateľské faktúry na platby nájomného.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Obec nezverejnila kúpnu zmluvu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Hlavný kontrol´´or obce nevypracoval dokumentáciu z jednotlivých kontrol.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.

Obec Kráľovičove Kračany

IČO
00305529
Sídlo
Kráľovičove Kračany 109, 93003 Kráľovičove Kračany
Kontrolované obdobie
2014 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
10.09.2015 - 19.11.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec nemala vypracovaný organizačný poriadok a poriadok odmeňovania zamestnancov obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Obec nevypracovala rokovací poriadok OZ, ktorý by upravoval podrobné pravidlá o rokovaní OZ.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Rozpočet obce neobsahoval zámery a ciele, ktoré bude obec realizovať z výdavkov rozpočtu obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Rozpočet na roky 2015 a 2016 neobsahoval zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov vrátane programov obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Rozpočtové prostriedky možno použiť len na účely, na ktoré boli v rozpočte schválené.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Obec vykonala zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením vo výške 14 873,00 eur bez jeho schválenia OZ.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec môže poskytnúť dotáciu právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území obce, alebo poskytujú služby obyvateľom obce za podmienok ustanovených VZN obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 369/1990 Zb.
Obec porušila pri poskytovaní dotácií pravidlá a podmienky pri poskytovaní prostriedkov z rozpočtu verejnej správy subjektom verejnej správy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Obec nezabezpečila riadny výkon kontroly vyúčtovania poskytnutých dotácií.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Obec zo svojho účtu hradila pohostenie pri príležitosti Dňa dôchodcov za miestnu organizáciu dôchodcov bez žiadosti o poskytnutie dotácie a uzatvorenej zmluvy o poskytnutí dotácie a uhradila poplatky za transfery hráčov a zabezpečenie športovej činnosti bez žiadosti o poskytnutie dotácie športovému klubu.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Obec bola v roku 2012 povinná zverejniť raz štvrťročne na svojom webovom sídle alebo v periodickej tlači, prípadne inou formou zverejnenia súhrnnú správu o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000,00 eur.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Obec uzatvorila zmluvu o dielo bez schválenia OZ.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb., 369/1990 Zb., 523/2004 Z.z.
V čl. VI. ods.1 zmluvy o dielo bola dohodnutá záruka na dobu 36 mesiacov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 254/1998 Z.z.
Zmluva o dielo nebola zverejnená na webovom sídle obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z., 211/2000 Z.z.
Obec účtovala dlhodobý záväzok ako krátkodobý.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Obec nesprávne účtovala poskytnutie dotácie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Obec nesprávne zatriedila výdavky jednorazovej dávky.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Obec na výdavkových pokladničných dokladoch nesprávne označovala „obecný úrad“ ako účastníka účtovného prípadu. Správne mala byť účastníkom účtovného prípadu uvedená obec Kráľovičove Kračany.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec v roku 2014 nezverejňovala na svojom webovom sídle objednávky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Faktúry obec zverejňovala na svojom webovom sídle iba štvrťročne.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Obec nezverejnila spôsob zriadenia povinnej osoby, jej právomoci a kompetencie a popis organizačnej štruktúry, postup pri vybavovaní žiadostí, návrhov a iných podaní, prehľad pokynov a smerníc, sadzobníky poplatkov, termíny zasadnutí atď.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Obec vo viacerých prípadoch uzatvorené zmluvy nezverejňovala resp. ich zverejnila s časovým odstupom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Obec si nezriadila v elektronickom úložisku elektronického vestníka profil verejného obstarávateľa, v ktorom by zverejňovala informácie a dokumenty súvisiace s verejným obstarávaním.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Obec nemala prijaté zásady hospodárenia s majetkom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Kontrolou inventúrnych súpisov bolo zistené, že vo viacerých prípadoch inventúrne súpisy (napr. inventúrne súpisy účtov – 019, 021, 022) neobsahovali povinné údaje - deň začatia a deň skončenia inventúry, meno, priezvisko a podpisový záznam hmotne zodpovednej osoby za príslušný majetok.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nevykonal inventarizáciu oprávok, účtovaných v skupinách účtov 07 – oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku a 08 – oprávky k dlhodobému hmotnému majetku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Preverením inventarizačného zápisu bolo zistené, že tento neobsahoval výsledky vyplývajúce z porovnania skutočného stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov a vyjadrenie k výsledkom vyplývajúcim z posúdenia reálnosti ocenenia majetku a záväzkov podľa § 26 a § 27 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Predbežná finančná kontrola nebola obcou vykonávaná pred uzatvorením desiatich zmlúv a 82 objednávok.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z., 502/2001 Z.z.
Predbežnú finančnú kontrolu nevykonával vedúci zamestnanec poverený vedúcim orgánu verejnej správy a zamestnanci zodpovední za rozpočet, verejné obstarávanie, správu majetku alebo za iné odborné činnosti podľa charakteru finančnej operácie alebo jej časti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Obec nepreukázala zverejnenie plánu kontrolnej činnosti spôsobom v obci obvyklým.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 369/1990 Zb.
V roku 2015 vypracoval hlavný kontrolór štyri správy týkajúce sa kontrolovaného obdobia roku 2014, ktoré neboli vypracované v súlade s ustanoveniami zákona o finančnej kontrole. Hlavný kontrolór pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa pravidiel, ktoré ustanovuje zákon o finančnej kontrole.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Správa o činnosti hlavného kontrolóra nebola predložená do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.

Obec Marianka

IČO
00304930
Sídlo
Školská 32, 90033 Marianka
Kontrolované obdobie
2014 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
19.01.2015 - 11.02.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec však nemala v záverečnom účte uvedenú informáciu o usporiadaní hospodárenia finančných vzťahov k založenej právnickej osobe v súlade s § 16 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že v 15 prípadoch bol nesprávne uvedený názov právnickej osoby a v 11 prípadoch nebolo uvedené identifikačné číslo organizácie i keď ho dodávateľ fakturovaného plnenia mal pridelené, čím obec nekonala v súlade s § 5b písm. b) bod 7a. a 7c. zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Obec v čase výkonu kontroly nemala zverejnené na svojom webovom sídle obce objednávky z roku 2014, čím nekonala v súlade § 5b zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Zásady hospodárenia s majetkom obce však neobsahovali v súlade s § 9 ods. 2 písm. f) a g) zákona o majetku obcí povinnosť obecným zastupiteľstvom schvaľovať vklady majetku obce do majetku zakladaných alebo existujúcich obchodných spoločností a koncesné zmluvy na uskutočnenie stavebných prác alebo koncesné zmluvy na poskytnutie služby uzatvorené podľa zákona o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 138/1991 Zb.

Obec Markovce

IČO
00325481
Sídlo
Markovce 48, 07206 Markovce
Kontrolované obdobie
2014 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
16.09.2015 - 23.11.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec v priebehu roka vykonala zmeny rozpočtu, ktorými ale nezabezpečila vyrovnanosť bežného rozpočtu ku koncu roka a bežný rozpočet skončil schodkom v sume 3 495,00 Eur
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec v priebehu roka rozpočtovými opatreniami navýšila príjmy spolu o 75 111,00 Eur a výdavky spolu o 51 354,00 Eur, pričom v rozpočtových opatreniach neuviedla konkrétne ustanovenie § 14 ods. 2. zákona č. 583/2004 Z. z. vykonaných zmien rozpočtu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nedodržala ustanovený alebo určený spôsob nakladania s verejnými prostriedkami tým, že použila na financovanie výdavkov prostriedky rezervného fondu v sume 9 947,29 Eur na úhradu nákladov na energie v sume 5 774,01 Eur a na úhradu nákladov na rekonštrukciu kuchyne v sume 3 173,28 Eur, ktoré neboli schválené obecným zastupiteľstvom.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Výdavky na reprezentačné a propagačné účely neboli preukázateľné a neobsahovali okrem všeobecne platných náležitostí účtovných dokladov aj konkrétne údaje o použití týchto výdavkov v celkovej výške 7 405,18 eur v rozpore s článkom IV.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Obec počas celého roka prekročovala denný limit v obecnej pokladnici stanovený internou smernicou, keď zostatky ku koncu a denné limity v priebehu jednotlivých mesiacov boli prekročené.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt neuzavrel prerokovanie záverečného účtu obce za rok 2014 predpísaným schvaľovacím výrokom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec zaúčtovala účtovný prípadu do nákladov roku 2014, ktoré nesúviseli s časovým obdobím roku 2014.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31
Obec vo viacerých prípadoch účtovala predpis nákladov na školenia priamo do nákladov pri ich úhrade bez zaúčtovania predpisu cez zúčtovacie vzťahy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31
Obec neviedla o použití služobného vozidla záznamy o prevádzke vozidla osobnej dopravy, neviedla súhrnné prehľady informácií o nákupe, spotrebe a zostatkoch pohonných hmôt podľa najazdených kilometrov a teda neviedla účtovníctvo preukázateľne.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Pri inventarizácii inventarizačná komisia neoverila, či skutočný stav PHM v osobnom motorovom vozidle zodpovedá stavu v účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec v troch prípadoch pri realizácií stavebných prác neurčila predpokladanú hodnotu zákazky a cena za vykonané stavebné práce bola určená až na základe cenových ponúk priamo oslovených uchádzačov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Obec v troch prípadoch ako obstarávateľ neevidovala všetky doklady a dokumenty z použitého postupu verejného obstarávania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Obec v roku 2012 nerealizovala verejné obstarávanie pri realizácií stavebných prác v rámci projektu „Revitalizácia poškodených častí a ochrana intravilánov obcí“ druhého realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky 2011 (finančné prostriedky boli poskytnuté Úradom vlády SR).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Obec nerešpektovala zásadu transparentnosti pri zadávaní zákazky podľa §9 ods.9 tým, že neoznačila prijaté ponuky dátumom a časom prijatia ponuky, a takto doručené neoznačené ponuky zaradila do vyhodnotenia ponúk.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Obec vo viacerých prípadoch realizovala stavebné práce bez súhlasu (schválenia) obecného zastupiteľstva.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
V prípade dvoch nájomných zmlúv o prenájme nebytového priestoru a náhradného bývania výška nájomného, uvedená len v Sk v sume 1,- Sk (0,03 Eur), resp. bezodplatne, nebola v takej výške, v akej sa v tom čase a na tom mieste obvykle prenechávali do nájmu na dohodnutý účel.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Inventarizácia pozemkov bola v kontrolovanom období vykonaná len formálne a viaceré pozemky, vedené v uvedenom liste vlastníctva, neboli predmetom inventarizačného zápisu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec nevyhotovila inventarizačný zápis z inventarizácie k 31.12.2012.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec nevykonávala predbežnú finančnú kontrolu pri všetkých hotovostných operáciách.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Obec nezabezpečila vykonanie volieb na funkciu hlavného kontrolóra obce sa konala najneskôr do 60 dní odo dňa skončenia výkonu funkcie predchádzajúceho hlavného kontrolóra, ktorý sa vzdal funkcie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za II. polrok 2012 nebol prerokovaný v obecnom zastupiteľstve, pretože hlavný kontrolór nepredložil OZ raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým. .
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Obecné zastupiteľstvo nebolo so správou o výsledku kontroly z 13.09.2012 oboznámené na najbližšom zasadnutí, t.j. 13.12.2012 a so správou o výsledku kontroly z 24.02.2014 na najbližšom zasadnutí, t.j. 21.03.2014
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Hlavný kontrolór nepredložil správu o kontrolnej činnosti za rok 2011 v zákonom stanovenej lehote do 60 dní po uplynutí kalendárneho roka.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Obec nemala zriadenú komisiu na ochranu verejného záujmu a starostka obce predkladala majetkové priznanie zamestnankyni obecného úradu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2004 Z.z.
Obec nevytvorila účinný systém kontroly a vhodné organizačné, finančné, personálne a materiálne podmienky na jeho nezávislý výkon tým, že nemala vypracované pravidlá kontrolnej činnosti, predbežná finančná kontrola nebola vykonávaná v požadovanom rozsahu, komisie neplnili kontrolnú funkciu a boli zistené nedostatky v činnosti hlavného kontrolóra.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.

Obec Mirkovce

IČO
00327484
Sídlo
Mirkovce 65, 08206 Žehňa
Kontrolované obdobie
2014 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
13.09.2015 - 27.10.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec použila verejné prostriedky nad rámec zmluvy.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Obec nesledovala vývoj hospodárenia podľa schváleného rozpočtu a nevykonala zmeny vo svojom rozpočte
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
Obecné zastupiteľstvo pri prerokúvaní záverečného účtu za rok 2014 nerozhodlo o použití prebytku rozpočtového hospodárenia
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec účtovala o záväzkoch vyplývajúcich z poistných zmlúv na nesprávnom účte.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 403/2012 z.z., 431/2002 Z.z.
Uzatvorením zmlúv s ustanovením, ktoré umožňovalo zhotoviteľovi pri zmene výmerov jednotlivých druhov prác zmeniť cenu diela a to pri nezmenených jednotkových cenách prác bez toho, aby boli bližšie zmluvne dohodnuté podmienky, za akých môže zhotoviteľ vykonať zmenu diela alebo práce naviac obec opakovane vytvorila priestor k možnému dodatočnému navyšovaniu ceny, čo z hľadiska princípov obstarávania predstavovalo neštandardný postup, najmä z princípu hospodárnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Nedodržala postupy pri zadávaní podlimitnej zákazky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z., 25/2006 Z.z.
Obec uzatvorila zmluvy, ktoré umožňovali zhotoviteľovi navyšovať cenu diela bez ďalších podmienok, ku ktorým patrí odsúhlasenie vykonaných prác pred ich vykonaním zo strany obce, zápisom v stavebnom denníku a uzatvorením dodatku ku zmluve, kontrolovaný subjekt dostatočne, čím nechránila svoj majetok.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Obec nezabezpečila, aby zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce obsahovali podmienky odňatia majetku organizáciám.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Obec uzavrela zmluvu, ktorá neobsahovala dátum uzatvorenia zmluvy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 141/1950 Zb.

Obec Myslina

IČO
00323268
Sídlo
Myslina 0, 06601 Myslina
Kontrolované obdobie
2014 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
27.01.2015 - 03.03.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec tým, že v štyroch prípadoch neúčtovala o záväzku v deň vzniku účtovného prípadu v zmysle § 2 ods. 1 opatrenia MF SR č. MF/16786/2007 - 31 a v období, s ktorým časove a vecne súviseli, nepostupovala v súlade § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nezverejnením dodatku č. 1 k zmluve o dielo č. 2/2008 nedodržal § 5a ods. 9 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého obec je povinná zverejňovať zmluvy na svojom webovom sídle. V zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, nezverejnením nenadobudol dodatok č. 1 účinnosť.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z., 40/1964 Zb.
Kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s § 9 ods. 1 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite“), keď pripravovanú finančnú operáciu v sume 5000,00 eur neoveril predbežnou finančnou kontrolou.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Kontrolovaný subjekt poskytol preddavok bez toho, aby vopred v zmluve o dielo č. 1/2012 tento preddavok dohodol, čím porušil § 19 ods. 8 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zároveň porušil finančnú disciplínu v zmysle § 31 ods. 1 písm. l citovaného zákona
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Obec o poskytnutom preddavku neúčtovala na účte 052 - poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok, ale na účte 042 - obstaranie dlhodobého hmotného majetku, čím postupovala v rozpore s § 26 ods. 5 opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31 a zároveň porušila § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec pri podprahovej zákazke ako aj dvoch zákazkach s nízkou hodnotou nestanovila predpokladanú hondotu zákazky, čím nepostupovala v súlade s § 5 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nezverejňoval raz štvrťročne na webovom sídle alebo v periodickej tlači súhrnnú správu o zákazkách s nízkou hodnotou, čím nepostupoval v súlade s § 102 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní. Od 01.07.2013 obec zverejňovala na webovom sídle súhrnnú správu o zákazkách, pričom neuviedla informáciu o hodnote zákazky a identifikáciu úspešného uchádzača v zmysle § 99 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z., 25/2006 Z.z.

Obec Nemčice

IČO
34075429
Sídlo
Hlohovska cesta 376, 95501 Nemčice
Kontrolované obdobie
2014 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
18.02.2015 - 21.04.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Štatút umožňoval podieľať sa na samospráve obce aj osobe, ktorá v obci trvalo pracuje. Štatút ukladal obecnému zastupiteľstvu určovať organizáciu obecnému zastupiteľstvu. Štatút nesprávne uvádzal, že zástupcu starostu môže kedykoľvek odvolať obecné zastupiteľstvo.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 369/1990 Zb., 369/1990 Zb., 369/1990 Zb.
Obec poskytla dotáciu neregistrovanému miestnemu spolku
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Konanie v rozpore s určeným účelom Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
Obec poukázala bezhotovostné platby (nezdokladované) na neidentifikovaný účet
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Záverečný účet neobsahoval hodnotenia plnenia programov obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Výročná správa obce neobsahovala účtovnú závierku za účtovné obdobie, za ktoré sa vyhotovuje.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec neúčtovala a nevykazovala účtovné prípady v období, s ktorým časovo a vecne súviseli.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec pri účtovaní nepostupovala v súlade s postupmi účtovania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec duplicitne zaúčtovala sumu DPH (bez riadneho účtovného dokladu, iba na základe nepreukázateľného účtovného záznamu).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Účtovníctvo obce nebolo správne, preukázateľné a zrozumiteľné.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
V oznámení o výsledku vyhodnotenia ponúk obec neuviedla lehotu, v ktorej mohla byť podaná námietka.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Daňové priznania neboli vyplnené úplne.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
Na daňových priznaniach nebol vo všetkých prípadoch vyznačený dátum ich prevzatia, čím nebolo možné určiť deň začatia daňového konania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
Rozhodnutia neobsahovali zákonom predpísané náležitosti. Rozhodnutia neobsahovali odôvodnenie. Na rozhodnutia chýbala doložka právoplatnosti a vykonateľnosti. Rozhodnutia neboli doručované do vlastných rúk.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z., 563/2009 Z.z., 563/2009 Z.z., 563/2009 Z.z.
Správca dane neukladal pokuty, ani nevyruboval úroky z omeškania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z., 563/2009 Z.z.
Obec v siedmich prípadoch nevyhotovila inventúrny súpis.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolou inventarizácie majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov boli zistené rozdiely medzi skutočným a účtovným stavom, napriek tomu, že účtovná jednotka inventarizačné rozdiely nezistila. Zároveň týmto nezabezpečila preukázateľnosť účtovníctva.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom neupravovali spôsoby výkonu práv vyplývajúcich z vlastníctva cenných papierov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Obec prenajala pozemok o výmere 47 983 m2 vo výške 20,00 Eur/mesiac. Obec nevedela kontrolnej skupine preukázať, že uvedený pozemok prenajala najmenej za také nájomné, za aké sa v tom čase a na tom mieste obvykle prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci. Obec prenechala majetok do nájmu len na základe žiadosti budúceho nájomcu. Prenechanie majetku do nájmu obec nevykonala zákonom stanoveným spôsobom. Obec tiež nezverejnila zámer prenajať svoj nehnuteľný majetok na svojej úradnej tabuli, na internetovej stránke obce a ani v regionálnej tlači.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb., 138/1991 Zb.
Obec nezverejnila zámer predať svoj majetok v regionálnej tlači.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Obec nevykonávala predbežnú finančnú kontrolu pri daňových rozhodnutiach.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z., 502/2001 Z.z.
Obecné zastupiteľstvo nevyhlásilo deň konania voľby hlavného kontrolóra najmenej 40 dní pred dňom konania voľby tak, aby sa voľba vykonala počas posledných 60 dní funkčného obdobia doterajšieho hlavného kontrolóra. Týmto konaním nemala obec v mesiacoch november a december 2013 zvoleného hlavného kontrolóra, čím nebolo zabezpečené vykonávanie následnej finančnej kontroly.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb., 502/2001 Z.z., 369/1990 Zb.
Hlavná kontrolórka vykonávala v kontrolovanom období kontrolnú činnosť pre ďalšiu obec. Obec nemala v kontrolovanom období uzatvorenú zmluvu s dotknutou obcou na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Kontrolou predloženej dokumentácie z vykonaných následných kontrol hlavnej kontrolórky bolo zistené, že správy a záznamy z vykonaných následných finančných kontrol v roku 2014 neobsahovali zákonom stanovené náležitosti.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.

Obec Ondrejovce

IČO
00587575
Sídlo
Ondrejovce 58, 93551 Ondrejovce
Kontrolované obdobie
2014 a súvisiace
Termín kontroly
28.01.2015 - 17.03.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Štatút obce obsahoval nesprávne údaje napr o orgánoch obce, medzi ktoré zaraďoval aj hlavného kontrolóra obce. Organizačný poriadok OZ obsahoval nesprávne údaje o orgánoch obce, medzi ktoré zaraďoval aj komisie a obecný požiarny zbor
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Schválené rozpočty obce na roky 2012 a 2013 neobsahovali zámery a ciele, ktoré bude obec realizovať z výdavkov rozpočtu (programy obce)
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nesledovala v priebehu rozpočtového roka vývoj hospodárenia podľa rozpočtu a v prípade potreby nevykonávala zmeny vo svojom rozpočte
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
Obec poskytla verejné prostriedky nad rámec oprávnenia, ktorým došlo k vyššiemu čerpaniu verejných prostriedkov
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Obec umožnila bezdôvodné obohatenie získaním finančného prospechu z verejných prostriedkov
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Obec nehospodárne, neefektívne a neúčinne vynakladala verejné prostriedky
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Obec verejné prostriedky nepoužila iba na krytie nevyhnutných potrieb a opatrení vyplývajúcich z osobitných predpisov a pri používaní verejných prostriedkov nezachovávala hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
štatutárny orgán obce nezabezpečil, aby sa verejné prostriedky uvoľňovali iba v takej výške, aká zodpovedala rozsahu plnenia úloh zahrnutých v rozpočte obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
Prerokovania záverečných účtov obce za roky 2012 a 2013 neboli uzatvorené zákonom predpísaným výrokom
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Výročná správa za rok 2013 neobsahovala účtovnú závierku za účtovné obdobie, za ktoré sa vyhotovovala
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
obec zaúčtovala faktúru napriek tomu, že účtovný doklad bol vystavený na fyzickú osobu a nie na obec. Uvedená faktúra nebola preukázateľným účtovným záznamom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
obec neúčtovala a nevykazovala účtovné prípady v období, s ktorým časovo a vecne súviseli
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
pri účtovaní obec nepostupovala v súlade s postupmi účtovania
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
päť dokladov neobsahovalo podpisový záznam osoby zodpovednej za ich zaúčtovanie a jeden účtovný doklad neobsahoval označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtoval.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
obec neinventarizovala majetok, záväzky a rozdiel majetku a záväzkov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Účtovníctvo obce nebolo správne, preukázateľné a zrozumiteľné
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
obec v kontrolovanom období roka 2014 nezverejnila na svojom webovom sídle žiadne objednávky a zverejnila iba sedem faktúr
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z., 211/2000 Z.z.
obec ako povinná osoba nepostúpila žiadosť do piatich dní odo dňa doručenia žiadosti povinnej osobe, ktorá mala požadované informácie k dispozícii.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
obec nedohodla so žiadateľom iný spôsob sprístupnenia informácie
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
žiadosť o sprístupnenie informácií obec nevybavila bez zbytočného odkladu, najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
obec neurobila rozhodnutie zápisom v spise
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
obec nevydala písomné rozhodnutia, keď nesprístupnila žiadateľovi všetky požadované dokumenty.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Obec nezverejňovala v profile súhrnné správy o zákazkách na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, ktoré nespĺňali podmienky podľa § 4 ods. 2 alebo ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Obec predala svoj majetok len na základe žiadosti budúceho vlastníka pozemku, bez rozhodnutia OZ o spôsobe prevodu majetku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Obec nezverejnila zámer predať svoj nehnuteľný majetok na svojej úradnej tabuli, na internetovej stránke obce a ani v regionálnej tlači
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Prevod vlastníctva majetku obce sa nevykonal na základe obchodnej verejnej súťaže, dobrovoľnou dražbou alebo priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa osobitného predpisu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Prenechanie majetku do nájmu obec nevykonala zákonom stanoveným spôsobom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Obec nezverejnila zámer prenajať svoj nehnuteľný majetok na svojej úradnej tabuli, na internetovej stránke obce a ani v regionálnej tlači
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
obec nezabezpečila včasné uplatnenie svojich práv
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Obec nemala v kontrolovanom období schválené zásady hospodárenia s majetkom obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb., 138/1991 Zb.
obec nevykonávala predbežnú finančnú kontrolu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z., 502/2001 Z.z.
HK predložila OZ návrh plánu kontrolnej činnosti na celý rok, ktorý zároveň nebol zverejnený najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve spôsobom v obci obvyklým
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
správy a záznamy z vykonaných následných finančných kontrol v roku 2014 neobsahovali zákonom stanovené náležitosti
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
HK nepredložila OZ správu o kontrolnej činnosti za rok 2013
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 369/1990 Zb.
obec nemala žiadny interný predpis na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
Obec nemala v kontrolovanom období vypracovaný žiadny interný predpis, ktorý by upravoval základné pravidlá, ciele a spôsob vykonávania finančnej kontroly v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov
Obec neuvádzala pri došlých faktúrach RK, z ktorej bude výdavok hradený.

Obec Ostrý Grúň

IČO
00320901
Sídlo
Ostrý Grúň 0, 96677 Ostrý Grúň
Kontrolované obdobie
2014 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
25.05.2015 - 26.08.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Rozpočet nebol vnútorne členený na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a rozpočet finančných operácií.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec v roku 2014 použila v troch prípadoch rezervný fond na základe rozhodnutia starostky a nie rozhodnutia obecného zastupiteľstva (ďalej len „ObZ“).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec v roku 2014 použila rezervný fond na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami svojho rozpočtu prostredníctvom rozpočtových opatrení, tzn. prostredníctvom rozpočtu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Operatívna evidencia rozpočtových opatrení obce v roku 2014 neuvádzala skutočný počet vykonaných opatrení, pretože počet opatrení bol totožný s počtom dní, v ktorých boli vykonané zmeny rozpočtu formou rozpočtových opatrení.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec uhrádzala podnikateľskú činnosť z jej hlavnej činnosti, pričom náklady na túto činnosť musia byť kryté výnosmi z nej.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Prostriedky rezervného fondu obec nesprávne triedila aj na podpoložke rozpočtovej klasifikácie 454002, kde sa triedia príjmy peňažných fondov obce, okrem rezervného fondu, ktorého prostriedky patria na podpoložku rozpočtovej klasifikácie 454001.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Obec nekonala v súlade s Občianskym zákonníkom, keď neupravila nájomnú zmluvu s nájomcom tak, aby z nej bolo zrejmé, ktoré pozemky sú predmetom nájmu a v ďalšom prípade nejasne stanovila cenu nájmu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb.
Obec nepostupovala v súlade s katastrálnym zákonom, keď nezabezpečila zápis údajov o nájomných právach k pozemkom do katastra nehnuteľností pri zmluvách, kde nájom trval viac ako päť rokov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 162/1995 Z.z.
Obec nekonala v súlade so zákonom o majetku obcí, keď uzatvorila nájomnú zmluvu na prenájom nebytových priestorov formou priameho prenájmu s poslancom ObZ.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Obec nepostupovala v súlade so zákonom o účtovníctve, keď nevykonala inventarizáciu všetkých účtov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
V inventúrnych súpisoch nebola uvedená hmotne zodpovedná osoba za príslušnú pokladnicu obce.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec účtovala a vykazovala pohľadávky, záväzky a poskytnuté a prijaté návratné finančné výpomoci voči svojej organizačnej jednotke na súvahových účtoch, čím si zvýšila svoje aktíva o 36 257,47 eur a pasíva o 36 613,21 eur.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Obec nevykonala predbežnú FK na niektorých zmluvách a faktúrach.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Predbežná FK na niektorých faktúrach nebola vykonaná dôkladne, resp. bola vykonaná len formálne, keď výdavky neboli kryté rozpočtom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Predbežná FK na príjmovom pokladničnom doklade (ďalej len „PPD“) nebola vykonaná dôkladne, resp. bola vykonaná len formálne, keď finančná operácia mala byť v súlade so zmluvou, ktorá ešte nebola uzatvorená.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Predbežná FK na PPD nebola vykonaná dôkladne, resp. bola vykonaná len formálne, keď nebola potvrdená podpisom kompetentného zamestnanca.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Hlavná kontrolórka (ďalej len „HK“) nepredložila v niektorých prípadoch správu o výsledku následnej finančnej kontroly na najbližšie zasadnutie ObZ, resp. nepredložila vôbec.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2013 nebola predložená na zasadnutie ObZ 25.02.2014 a správa o kontrolnej činnosti za rok 2014 nebola predložená na zasadnutie ObZ 18.03.2015, resp. 30.03.2015.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Termín na predloženie námietok obce k výsledkom následnej finančnej kontroly bol stanovený až po termíne prerokovania správy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Starostka uhradila pokutu v sume 100,00 eur priamo do pokladne mesta Žarnovica 23.12.2014 na základe výsledku správneho konania vedeného stavebným úradom mesta Žarnovica. Uvedená úhrada nebola vedená v účtovníctve obce.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec účelovo rozdelila predmet zákazky s cieľom znížiť predpokladanú hodnotu zákazky pod finančný limit, keď oddelila stavebné práce týkajúce sa základov multifunkčného ihriska (spodná stavba) od nadzemnej stavebnej časti multifunkčného ihriska, vrátane umelého trávnika.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Obec neuviedla vo výzve na predloženie ponuky predpokladanú cenu zákazky pre výstavbu multifunkčného ihriska
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Obec zverejnila výzvu na predloženie ponuky s predpokladanou hodnotou vrátane DPH.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Obec uzatvorila dodatok k zmluve o dielo, ktorý umožňoval poskytnutie preddavku, čo bolo v rozpore s výzvou na predloženie cenovej ponuky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Obec uvoľňovala k úhradám verejné prostriedky, ktoré neboli kryté rozpočtom, čím nekonala v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Nedodržaním určeného spôsobu nakladania s verejnými prostriedkami došlo zároveň k porušeniu finančnej disciplíny, podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, v sume 34 689,00 eur.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Záväzky vyplývajúce z dvoch zmlúv a objednávky neboli pri ich vzniku kryté rozpočtom na rok 2014 a nadväzne zaťažili aj rozpočet na rok 2015, čím nekonala obec v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Prekročením rozsahu splnomocnenia na prevzatie záväzkov došlo zároveň k porušeniu finančnej disciplíny, podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, v sume 39 614,82 eur.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Zálohové faktúry v sume 3 000,00 eur a v sume 2 000,00 eur vystavené dodávateľom neboli účtované ako poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec nevedela presne špecifikovať, kde a v akej dĺžke mala byť vykonaná oprava miestnej komunikácie, resp. kde presne mali byť vykonané stavebné práce, tzn. že neodstránila možné rozpory pri realizácii požadovaných prác
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb.
Obec nezverejňovala všetky zmluvy v takom rozsahu, v akom ich bola povinná zverejňovať.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Obec nezverejnila v rokoch 2013 a 2014 žiadnu objednávku a v rokoch 2013 až 2015 nezverejnila viacero faktúr.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Z výsledku hospodárenia za rok 2013 netvorila obec peňažný fond pre financovanie kapitálových výdavkov týkajúcich sa výstavby multifunkčného ihriska, ale použila v roku 2014 v dvoch prípadoch na úhradu kapitálových výdavkov prostriedky rezervného fondu v celkovej sume 15 726,34 eur
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec ako verejný obstarávateľ pri zákazke na výstavbu bytového domu v hodnote cca 402 500,00 eur vrátane DPH (bez ceny technickej infraštruktúry) nevybrala dodávateľa na výstavbu nájomného bytového domu verejným obstarávaním. Ešte nedošlo k výdavkom, takže preto to nebolo zároveň aj PFD.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Obec neocenila prijatý nepeňažný dar reprodukčnou obstarávacou cenou a nezaúčtovala ho v roku 2013 vo svojom účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec pri úhrade faktúry v sume 600,01 eur 19.07.2013 a faktúry v sume 500,02 eur 01.08.2013, za stavebné práce, dodanie a montáž žalúzií uvoľnila k úhradám verejné prostriedky, ktoré neboli kryté rozpočtom, čím nekonala v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Nedodržaním určeného spôsobu nakladania s verejnými prostriedkami došlo zároveň k porušeniu finančnej disciplíny, podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, v sume 1 100,03 eur.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Nesprávnym triedením výdavku v sume 500,02 eur na rozpočtovú podpoložku 635001 – Rutinná a štandardná údržba interiérového vybavenia a nie na rozpočtovú podpoložku 635006 – Rutinná a štandardná údržba budov nekonala obec v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
K 30.06.2015 bolo skutočné čerpanie na podpoložke 633006 – Všeobecný materiál o 2 636,88 eur vyššie, to znamená že obec uvoľňovala k úhradám verejné prostriedky, ktoré neboli kryté rozpočtom, čím nekonala v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Nedodržaním určeného spôsobu nakladania s verejnými prostriedkami došlo zároveň k porušeniu finančnej disciplíny, podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, v sume 2 636,88 eur.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Obec zúčtovala výnos z bežného transferu v prospech účtu 694 – Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy a nie na účet 697 – Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec nevykonala zmenu rozpočtu v príjmovej časti o hodnotu prijatých darov ani vo výdavkovej časti rozpočtu o hodnotu použitých darov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nezverejnila niektoré objednávky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Uvedením nesprávneho čísla uznesenia ObZ v kúpnej zmluve z 08.01.2014 obec nezabezpečila, aby sa pri úprave zmluvných vzťahov odstránilo všetko, čo by mohlo viesť k vzniku rozporov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb.
Zámer previesť majetok obce z dôvodu osobitného zreteľa nebol zverejnený na úradnej tabuli obce ani na internetovej stránke obce najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu ObZ.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Obec predala žiadateľovi pozemok za cenu značne nižšiu ako bola jeho skutočná hodnota, pričom nezohľadnila jeho dlhodobé užívanie žiadateľom bez nájomnej zmluvy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.

Obec Perín-Chym

IČO
00324612
Sídlo
Perín-Chym 180, 04474 Perín-Chym
Kontrolované obdobie
2014 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
13.04.2015 - 28.05.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Tým, že obec neschválila rozpočet na rok 2014 bol porušený § 11 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 583/2004 Z. z.“) v znení platnom od 01.01.2014, podľa ktorého obec schvaľuje počas rozpočtového provizória rozpočet na príslušný rozpočtový rok najneskôr do 31. decembra bežného roka.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec v roku 2014 v mesiacoch november a december prekročila výdavky v sume 1/12 celkových výdavkov schváleného rozpočtu obce na rok 2011, ktorá predstavovala 69 947,00 Eur. V mesiaci november výdavky obce prekročili túto sumu o 754,20 Eur a v mesiaci december o sumu 1 096,07 Eur. Bol tým porušený § 11 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z., podľa ktorého výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória nesmú v každom mesiaci rozpočtového roka prekročiť 1/12 celkových výdavkov rozpočtu obce predchádzajúceho rozpočtového roka.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Čerpanie rezervného fondu vo výške 17 543,90 Eur na kapitálové výdavky nebolo schválené OZ, čím bol porušený § 15 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z., podľa ktorého o použití peňažných fondov rozhoduje OZ.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Uznesením číslo 91/2014 OZ schválilo ZÚ s výhradami, výsledok rozpočtového hospodárenia – prebytok v sume 97 191,60 Eur OZ schválilo previesť do rezervného fondu obce. V rozpore s § 16 ods. 11 zákona č. 583/2004 Z. z. OZ neprijalo opatrenia na nápravu nedostatkov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Záverečný účet za rok 2013 nebol schválený najneskôr do 6 mesiacov po skončení rozpočtového roka, čo bolo v rozpore s § 16 ods. 12 zákona č. 583/2004 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec v šiestich prípadoch faktúry zaúčtovala do nákladov roku 2014, teda do obdobia s ktorými tieto časovo nesúviseli. Obec týmto konala v rozpore s § 3 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec ako účtovná jednotka nepostupovala v súlade s § 8 ods. 1, 2 a 4 zákona č. 431/2002 Z. z., pretože v piatich prípadoch účtovníctvo neviedla správne.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nesprávnym účtovaním obstarania majetku do nákladov a nesprávnym účtovaním preddavku priamo do nákladov, spolu v šiestich prípadoch obec postupovala v rozpore s § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. a s § 28 ods. 1 platných postupov účtovania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Tým, že obec v kontrolovanom období nezaradila obstaraný dlhodobý hmotný majetok v obstarávacej cene 48 857,87 Eur do majetku, neúčtovala na účte účtovnej skupiny 021–Stavby, porušila § 32 ods. 9 písm. a) platných postupov účtovania. Z dôvodu, že obec neviedla účtovníctvo v súlade s uvedeným opatrením, konala zároveň v rozpore s § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Výdavky obce na reprezentačné a propagačné účely v roku 2014 spolu v hodnote 603,91 Eur neboli doložené príslušnými dokladmi, ktoré by jasne a preukázateľne deklarovali napr. pri výdavkoch na občerstvenie a pohostenie pri akej príležitosti sa poskytli, presný počet resp. zoznam účastníkov, rozpis konzumácie; pri výdavkoch na dary príležitosť pri akej, komu a kedy bol dar poskytnutý, čo nebolo v súlade s § 34 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 523/2004 Z. z.“), podľa ktorého subjekt verejnej správy je oprávnený uhrádzať zo svojho rozpočtu v nevyhnutom rozsahu aj výdavky na reprezentačné a propagačné účely.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Obec ako verejný obstarávateľ tým, že nesprávne, resp. neúplne určila opis predmetu zákazky, ako aj rozsah predmetu zákazky, nedodržala pravidlá výpočtu predpokladanej hodnoty zákazky, čo nebolo v súlade s § 5 zákona č. 25/2006 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Obec neuplatnila primerane postup podľa § 9a ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. pri prenechávaní majetku obce do nájmu, nevytvorila súťažné, trhové a transparentnéˆprostredie na základe obchodnej verejnej súťaže alebo dobrovoľnej dražby, resp. priameho predaja ktoréˆby zabezpečilo prenechanie nehnuteľnej veci do nájmu za trhové nájomné.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Zásady hospodárenia s majetkom obce neobsahovali postup obce pri prenájme majetku, podmienky verejnej obchodnej súťaže, podmienky resp. postup pri priamom prenájme, ustanovenia vo veci domáhania sa neplatnosti právneho úkonu, podmienky pri prevode koncesného majetku, náležitosti spoločného podniku, prioritného majetku. Obec tým, že v platných zásadách hospodárenia s majetkom obce nemala upravené vyššie citované náležitosti, nepostupovala v súlade s § 9, § 9a, § 9b, § 9c, § 9d, § 9e zákona č. 369/1990 Zb.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Obec vo veci vymáhania nedaňových pohľadávok nekonala, keď spoločnosť nevyzvala na úhradu záväzku ani nevyužila možnosť zabezpečiť vymáhanie pohľadávok podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti a o zmene a doplnení ďalších zákonov. Obec pohľadávky neuplatnila návrhom (žalobou) na súde s označením veci ktorej sa to týka, popisom rozhodujúcich skutočností, z ktorých by bolo zrejmé čoho sa navrhovateľ domáha. Kontrolná skupina NKÚ SR hodnotí postup kontrolovaného subjektu pri zabezpečení, resp. vymáhaní pohľadávok ako konanie v rozpore s § 7 ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, podľa ktorého orgány obce boli povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Tým, že účtovná jednotka neoverila inventarizáciou či stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2012, k 31.12.2013 a k 31.12.2014 zodpovedá skutočnosti, nepostupovala v súlade s § 6 ods. 3 v nadväznosti na 29 ods. 3 a § 30 zákona č. 431/2002 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec nezabezpečila vzájomnú nezlučiteľnosť a oddelenie rozhodovacích právomocí vedúcich zamestnancov od právomocí zamestnancov zodpovedných za realizáciu finančnej operácie a od právomocí zamestnancov zodpovedných za vedenie účtovníctva, čo bolo v rozpore s § 8 ods. c) zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 502/2001 Z. z.“).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Komisie, ako orgány samosprávy obce, neplnili svoju kontrolnú funkciu podľa § 15 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Obec nemala vypracované pravidlá kontrolnej činnosti, nevykonávala predbežnú finančnú kontrolu, komisie neplnili kontrolnú funkciu, bola znefunkčnená činnosť HK. Z toho vyplýva, že obec nezabezpečila povinnosti vyplývajúce z § 4 ods. 3 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb., t.j. utvárať účinný systém kontroly a vytvárať vhodné organizačné, finančné, personálne a materiálne podmienky na jeho nezávislý výkon.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Obec nezačala daňové exekučné konanie podľa § 88 zákona č. 563/2009 Z. z. a tiež nevyužila možnosť zabezpečiť vymáhanie daňových nedoplatkov podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti a o zmene a doplnení ďalších zákonov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
Obec porušila procesnoprávny predpis, t. j. zákon o správe daní (daňový poriadok) pri vyznačovaní právoplatnosti rozhodnutí a nahrávaní splatnosti daní v personálnom počítači.Nie všetky rozhodnutia boli podpísané štatutárnym orgánom obce, obec nedoručovala všetky písomnosti do vlastných rúk predpísaným spôsobom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
Postup obce pri vybavovaní sťažnosti nebol v súlade s § 19 ods. 1 zákona č. 9/2010 o sťažnostiach, v platnom znení, keď obec nevyhotovila zápisnicu o prešetrení sťažnosti, ktorá by preukázala zistenia a tvrdenia uvedené v oznámení o prešetrení sťažnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 9/2010 Z.z.

Obec Plavé Vozokany

IČO
00307378
Sídlo
Plavé Vozokany 115, 93569 Plavé Vozokany
Kontrolované obdobie
2014 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
22.10.2015 - 01.03.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

OZ nezasadalo najmenej raz za 3 mesiace
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
zápisnica ani uznesenie z OZ neobsahovali informácie o sume schváleného rozpočtu v členení minimálne na úrovni hlavnej kategórie ekonomickej klasifikáciue
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Viacročný rozpočet nebol zostavený v súlade so zákonom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Šatút obce obsahoval ustanovenia, ktoré neboli v súlade so zákonom
Obec nezostavila programový rozpočet
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Zmeny rozpočtu neboli vykonané rozpočtovými opatreniami
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
obec čerpala výdavky nad rámec rozpočtu po vykonaných zmenách
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Uhradenie výdavkov nad rámec schváleného rozpočtu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Mesačné výdavky čerpané počas rozpočtového provizória prekročili zákonom stanovenú výšku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec počas rozpočtového provizória poskytla dotácie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec porušila finančnú disciplínu počas rozpočtového provizória
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Obec nesprávne uplatňovala rozpočtovú klasifikáciu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nevydala zriaďovacie listiny o zriadení školských zariadení.
Obec neposkytla dotácie za podmienok ustanovených VZN
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Prostriedky dotácií neboli rozpočtované na konkrétnu akciu alebo účel a obec nepožadovala ich zúčtovanie s rozpočtom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Porušenie finančnej disciplíny pri poskytovaní dotácií
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Porušenie finančnej disciplíny pri dotáciách nedodržaním ustanoveného spôsobu nakaldanai s finančnými prostriedkami
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Pri výdavkoch na PHM nebola dodržaná hospodárnosť, keď obec nevedela preukázať ich spotrebu
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Porušenie finančnej disciplíny nehospodárnym nakladaním pri PHM
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
K návrhu záverečného účtu nebolo vypracované stanovisko hlavnéo kontrolóra
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Záverečný účet neobsahoval hodnotenie plnenia programov obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Pri prerokovaní záverečného účtu OZ nerozhodlo o použití prebytku rozpočtu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nevytvorila rezervný fond z prebytku hospodárenia
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nepožiadala PPA o platbu schváleného nenávratného finančného príspevku a musela municipálny úver uhradiť z vlastných zdrojov
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Nepožiadaním o platbu NFP a uhradením projektu z vlastných zdrojov splatením úveru obec nehospodárne vynaložila verejné prostriedky na projekt
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Starosta neplnením svojich povinností pri výkone funkcie štatutárneho orgánu obce neochránil záujmy obce a porušil sľub, čím obci spôsobil škodu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Obec zadala zákazky priamo
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Výkonom stavebného dozoru nebola poverená žiadna osoba
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 50/1976 Zb.
Stavebný denník nespĺňal náležitosti podľa zákona
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 50/1976 Zb.
Zmluva o dielo nebola zverejnená na webovom sídle obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Obec pri účtovaní nedodržala postupy účtovania
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
VPD a výpisy z bežného účtu (nákup PHM, repre) neboli preukázateľné
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec akceptovala doklady na plnenia, ktoré boli preukázateľne plneniami iných subjektov a účtovala o nich vo svojom účtovníctve ako o vlastných nákladoch
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Účtovné doklady nespĺňali náležitosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Účtovníctvo obce nebolo správne a preukázateľné
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Absenciou evidencie dlhodobého drobného hmotného majetku obec nezabezpečila jeho ochranu pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Účtovná závierka obce neposkytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré boli predmetom účtovníctva
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec nedala overiť súlad výročnej správy s účtovnou závierkou
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec nezverejňovala informácie o objednávkach ani faktúry
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Obec nemala zriadený profil verejného obstarávateľa
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Obec nezverejňovala súhrnnú správu o zákazkách
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
VZN o miestnom poplatku nebolo v súlade so zákonom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Obec ako správca dane nevyzývala daňovníkov, aby doplnili chýbajúce údaje na daňových priznaniach
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
Účtovná a daňpvá evidencia nebola zosúladená, evidovali rozdielne nedoplatky na dani
Rozhodnutia DzN neobsahovali odôvodnenie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
Na rozhodnutiach DzN chýbala doložka právoplatnosti a vykonateľnosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
Obec nedoručovala rozhodnutia do vlastných rúk
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
Obec vyrubovala poplatky platobnými výmermi a nie rozhodnutiami
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 582/2004 Z.z.
Obec nevyzývala dlžníkov na zaplatenie DzN, neukladala pokuty ani nevyrubovala úroky z omeškania
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
Obec nevymáhala pohľadávky po lehote splatnosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Obec neinventarizovala majtok, záväzky a rozdiel majetku a záväzkov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec nevykonávala predbežnú finančnú kontrolu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Obec nemala uzatvorenú zmluvu s dotknutými obcami na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
HK nevypracovala a nepredložila OZ správu o kontrolnej činnosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Starosta nevytvoril podmienky pre zabezpečenie vytvorenia, zachovávania a rozvíjania finančného riadenia.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Faktúra zhotoviteľa 41 275,00 Eur bola uhradená neštandardným spôsobom, celková suma DPH v roku 2012, z toho 5000,00 Eur z účtu a 1879,17 Eur v hotovosti. Zdaniteľné plnenie 34395,83 Eur bbolo uhradené až 22.05.2013 čerpaním úveru.

Obec Rajecká Lesná

IČO
00321583
Sídlo
Rajecká Lesná 82, 01315 Rajecká Lesná
Kontrolované obdobie
2014 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
25.01.2015 - 17.05.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

nevedenie dvoch stavieb a všetkých pozemkov zapísaných na listoch vlastníctva obce v účtovnej evidencii majetku obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
neurčenie zásad hospodárenia s majetkom obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
nezverejnenie zámeru zámeny pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, neodsúhlasenie takéhoto zámeru pred samotným schvaľovaním zámenej zmluvy a nezdôvodnenie osobitného zreteľa zámeny pozemkov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
nezverejnenie zmlúv o predaji motorových palív prostredníctvom palivových kariet, na opravu mosta a troch nájomných zmlúv na webovom sídle obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
nezverejnenie zmlúv na vypracovanie projektovej dokumentácie bytového domu, na výrub drevín a na radar na meranie rýchlosti na webovom sídle obce po dobu 5 rokov od ich účinnosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
nezverejnenie objednávok na internetovej stránke obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
nezverejnenie povinných údajov o 25 doručených faktúrach
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
nesprávne určenie predpokladanej hodnoty zákazky s daňou z pridanej hodnoty
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
rozdelenie predmetu zákazky na vypracovanie projektových dokumentácií k stavbe bytového domu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z., 25/2006 Z.z.
neuchovanie dokladov o výpočte predpokladanej hodnoty zákaziek obstarávaných po 01.07.2013
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
nedodržanie princípu transparentnosti (neuvedením predpokladanej hodnoty zákaziek vo výzvach na predloženie ponúk, nezdokladovaním výpočtu predkladaných hodnôt zákaziek, nevyznačením dátumu prevzatia osobne doručených ponúk)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z., 25/2006 Z.z.
nezverejňovanie štvrťročných súhrnných správ o zákazkách s predpokladanou hodnotou rovnou alebo vyššou ako 1 000,00 €, ktoré nespĺňajú podmienk nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky, v profile verejného obstarávateľa
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
nezriadenie profilu verejného obstarávateľa na elektornickom úložisku vestníka pre verejné obstarávanie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
nevykonávanie kontrolnej činnosti hlavným kontrolórom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
nezverejnenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2014 a nepredloženie plánu kontrolnej činnosti novým hlavným kontrolórom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
neinformovanie o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
nepredloženie správy z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za predchádzajúci rok obecnému zastupiteľstvu do 60 dní od skončenia roka
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
nearchivovanie všetkých zmlúv o prenájme majektu obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 395/2002 Z.z.
nedodržanie platných postupov účtovania pri účtovaní a evidovaní majetku obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
skreslenie údajov o nehnuteľnom majetku v účtovnej závierke v dôsledku neevidovania všetkých stavieb a pozemkov v účtovnej evidencii obce
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
nesprávne a neúplné vedenie účtovníctva podľa platných postupov účtovania pri účtovaní a evidovaní majetku obce
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
uhradenie výdavkov na základe nepreukázateľných faktúr
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
nezabezpečenie overenia výročnej správy za rok 2013 s účtovnou závierkou za rok 2013 audítorom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
neocenenie dvoch stavieb a všetkých svojich pozemkov zapísaných v katastri nehnuteľností ako vlastníctvo obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
formálne vykonanie inventarizácie majetku na účtoch 021 - Stavby a 031 - Pozemky, nezistením, že nie všetky stavby a pozemky zapísané v katastri nehnuteľností ako majetok obce, sú aj v majetkovej evidencii obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
nevykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce k 31.12.2014
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
neuvedenie sídla obce v inventúrnych súpisoch
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
neuvedenie dátumu začatia a dátumu skončenia inventúry v inventúrnych súpisoch
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
neuvedenie mena, priezviska a podpisu hmotne zodpovednej osoby za príslušný druh majetku v inventúrnom súpise
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
neuvedenie mena, priezviska a podpisu osôb zodpovedných za zistenie skutočného stavu v inventúrnom súpise
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
neuvedenie sídla obce v inventarizačnom zápise
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
neoverenie zmlúv a faktúr predbežnou finančnou kontrolou pred ich podpisom, resp. úhradou
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
nedodržanie platnej ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie pri zatrieďovaní zatrieďovaní príjmu z finančného vyrovnania zámeny pozemkov a pri zatrieďovaní výdavkov za audit účtovnej závierky za rok 2013 a za obstaranie radaru na meranie rýchlosti
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
úhrada nerozpočtovaných výdavkov pred zmenou rozpočtu obce
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie, Nehospodárne konanie Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
poskytnutie preddavkov bez predchádzajúcej písomnej dohody
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
uvedenie nesprávnej výšky schválených bežných výdavkov obce vo finančnom výkaze FIN 1-12 k 31.12.2014
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 540/2001 Z.z.
neuvedenie zmien rozpočtu na rok 2012 v jednotlivých programoch a podprogramoch
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
nevykonanie zmien rozpočtov obce rozpočtovými opatreniami
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
nevedenie operatívnej evidencie o rozpočtových opatreniach vykonaných v priebehu rokov 2012 až 2014
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
neuvedenie prehľadu o poskytnutých dotáciách z vlastných prostriedkov obce v záverečnom účte obce za rok 2013
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
neuzatvorenie prerokovania záverečného účtu obce za rok 2013 OcZ príslušným legislatívnym výrokom
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
neoznámenie výsledku vyhodnotenia ponúk k zákazke s nízkou hodnotou všetkým prihláseným uchádzačom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nesprávna úprava obstarania dlhodobého majetku z bežných výdavkov v smernici o evidovaní, účtovaní a oceňovaní majetku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 690/2004 Z.z.
nesprávne evidovanie používaného radaru na meranie rýchlosti na účte 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z., 419/2007 Z.z.
nesprávne zaúčtovanie prevádzkového preddavku za záhradnú techniku na účet 501 - Spotreba materiálu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z., 419/2007 Z.z.
nesprávne zaúčtovanie kapitálového príjmu z finančného vyrovnania zámeny pozemkov na účet 633 - Výnosy z poplatkov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z., 419/2007 Z.z.
chýbajúce údaje o skutočnom plnení rozpočtu za rok 2012 v návrhu rozpočtu na roky 2014 - 2016
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 493/2011 Z.z.

Obec Suchohrad

IČO
00305090
Sídlo
Suchohrad 140, 90064 Suchohrad
Kontrolované obdobie
2014 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
16.07.2015 - 20.08.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec nevykonala rozpočtové opatrenia pred použitím finančných prostriedkov nezabezpečených v schválenom rozpočte
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nesprávne vykázala príjmy z bežných účelových transferov v rámci ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
obec poskytla dotácie právnickým osobám, pričom nedodržala podmienky ustanovené vo VZN
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Obec nesprávne vykázala výsledok hospodárenia
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
Účtovná jednotka nezabezpečila trvalosť účtovných záznamov, ich preukázateľnosť, termín prijatia faktúr a ich úplnosť
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Výkaz ziskov a strát obsahoval nesprávne údaje
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Preverované interné účtovné doklady neobsahovali dátum ich vyhotovenia, ani dátum uskutočnenia účtovného prípadu
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec nedodržiavala stanovený limit pokladničnej hotovosti, ktorý bol ustanovený vo vnútornom predpise pre vedenie pokladnice.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec účtovala nesprávne o nákladoch na transfer z rozpočtu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec nezverejnila, resp. oneskorene zverejnila povinne zverejňované zmluvy a faktúry
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Verejný obstarávateľ nevykonaním prieskumu trhu, resp. oslovením len jedného uchádzača nezabezpečil uplatnenie princípov rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie, transparentnosti, dostatočnej konkurencieschopnosti ponúk, hospodárnosti a efektívnosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
O zákazkách obec nezverejnila v profile verejného obstarávateľa raz štvrťročne súhrnnú správu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Obec vypovedala nájomnú zmluvu pred zmluvne dohodnutým termínom bez písomnej dohody zmluvných strán.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 116/1990 Zb.
Obec nevykonávala predbežnú finančnú kontrolu predpísaným spôsobom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
hlavný kontrolór nevypracoval z vykonaných kontrol predpísanú dokumentáciu a nepredložil ju obecnému zastupiteľstvu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.

Obec Svederník

IČO
00321664
Sídlo
Svederník 48, 01332 Svederník
Kontrolované obdobie
2014 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
25.01.2015 - 12.05.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Schválený rozpočet obce na rok 2014 neobsahoval údaje o plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky, čím obec nepostupovala podľa ustanovenia čl. 9 ods. 1 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti, podľa ktorého sú subjekty verejnej správy povinné zostavovať svoj rozpočet najmenej na tri rozpočtové roky, pričom súčasťou návrhu rozpočtu sú aj údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 493/2011 Z.z.
Rozhodnutím starostu obce bola formou rozpočtového opatrenia č. 6/2014 vykonaná šiesta zmena rozpočtu, ktorou došlo k navýšeniu rozpočtu v časti bežných príjmov o 5 085,00 eur, v časti bežných výdavkov o 1 566,47 eur a v časti kapitálových výdavkov o 1,00 eur. Predmetná zmena rozpočtu bola starostom obce schválená a vykonaná nad rámec uvedený v uznesení ObZ č. 41/2014, na základe ktorého bol starosta obce oprávnený vykonávať zmeny rozpočtu len formou presunov rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia jeho celkové príjmy a výdavky. Schválením a vykonaním šiestej zmeny rozpočtu nad rámec uvedený v uznesení ObZ č. 41/2014 nepostupoval kontrolovaný subjekt v súlade s ustanoveniami § 14 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z., podľa ktorých zmeny rozpočtu schvaľuje a vykonáva príslušný orgán obce, ktorým je podľa ustanovenia § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. ObZ a v rozsahu určenom ObZ môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 369/1990 Zb.
Použitie prostriedkov rezervného fondu bolo schválené uznesením ObZ č. 19/2014 z 25.06.2014. Predmetná schválená zmena rozpočtu však nebola vykonaná v priebehu rozpočtového roka formou rozpočtového opatrenia, čím obec nepostupovala podľa ustanovenia § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z., podľa ktorého príslušný orgán obce vykonáva zmeny rozpočtu v priebehu rozpočtového roka rozpočtovými opatreniami.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
V kontrolovanom období obec nevykonávala monitorovanie plnenia programov obce, na základe ktorého by vyhodnocovala napĺňanie plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov k 30.06.2014, čím nepostupovala podľa ustanovenia § 12 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z., podľa ktorého obce monitorujú a hodnotia plnenie programov obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Predmetné vykázané informácie a údaje potrebné na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy boli porovnané so skutočne schváleným rozpočtom a rozpočtovými opatreniami, pričom bolo zistené, že kvantifikácia bežných príjmov, bežných výdavkov a príjmových finančných operácií vykázaných v súhrnných finančných výkazoch nezodpovedala na strane upraveného rozpočtu schválenej skutočnosti. Rozdiely boli identifikované v podhodnotení vykázaných upravených bežných príjmov o 10,00 eur, v nadhodnotení vykázaných upravených príjmových finančných operácií o 20 140,52 eur a v podhodnotení vykázaných upravených bežných výdavkov o 1 024,00 eur.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Záverečný účet obce za rok 2013 v úvodnej časti nespoľahlivo informoval o zostavení, teda schválení prebytkového rozpočtu obce na rok 2013, hoci to nezodpovedalo skutočnosti o jeho vyrovnanosti. Identicky nesprávna skutočnosť bola zaznamenaná aj vo výročnej správe obce za rok 2013.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V prípade netriedenia rovnorodých druhov výdavkov správne podľa platnej rozpočtovej klasifikácie nepostupoval kontrolovaný subjekt v súlade s ustanovením § 1 ods. 3 opatrenia MF SR z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, podľa ktorého ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie triedi výdavky na položky a podpoložky a umožňuje tým ich identifikáciu. Povinnosť uplatňovať v rozpočte verejnej správy rozpočtovú klasifikáciu upravuje ustanovenie § 4 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. a ustanovenie § 4 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z., podľa ktorých sa v rozpočte obce uplatňuje rozpočtová klasifikácia, podľa ktorej sa jednotne určujú a triedia výdavky rozpočtu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
Kontrolou dodržiavania rozpočtových pravidiel pri vynakladaní verejných prostriedkov bolo v piatich prípadoch zistené porušenie finančnej disciplíny v celkovej sume 3 643,25 eur podľa ustanovenia § 31 ods. 1 písm. l) zákona č. 523/2004 Z. z., podľa ktorého je porušením finančnej disciplíny úhrada preddavku z verejných prostriedkov v rozpore s ustanoveniami § 19 ods. 6 a 8 zákona č. 523/2004 Z. z., podľa ktorých môže subjekt verejnej správy poskytovať preddavky, ak boli vopred v zmluve o dodávke písomne dohodnuté. Predmetné preddavky neboli písomne dohodnuté a v rozpore s platnými postupmi účtovania boli účtované v prípade bežných výdavkov priamo do nákladov a v prípade kapitálových výdavkov priamo do obstarania dlhodobého hmotného majetku. Nedodržaním postupov účtovania nepostupovala obec podľa ustanovenia § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Porušenie finančnej disciplíny, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z., 431/2002 Z.z.
V jednom prípade bolo zistené porušenie finančnej disciplíny v celkovej sume 2 059,16 eur podľa ustanovenia § 31 ods. 1 písm. j) zákona č. 523/2004 Z. z., podľa ktorého je porušením finančnej disciplíny nehospodárne, neefektívne a neúčinné vynakladanie verejných prostriedkov, ktoré je v rozpore s ustanovením § 19 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z., podľa ktorého je subjekt verejnej správy povinný pri používaní verejných prostriedkov zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia, t.j. minimalizovať náklady na obstaranie služieb, maximalizovať výsledky činnosti vo vzťahu k disponibilným verejným prostriedkom a dosiahnuť plánovaný výsledok činnosti vzhľadom na použité verejné prostriedky.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Nehospodárne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Nezverejňovaním žiadnych údajov o vyhotovených objednávkach a nezverejňovaním všetkých údajov o faktúrach nepostupoval kontrolovaný subjekt podľa ustanovenia § 5b ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 211/2000 Z. z., podľa ktorého údaje o vyhotovených objednávkach a faktúrach za tovary, služby a práce povinná osoba zverejňuje na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, v štruktúrovanej a prehľadnej forme, pričom v prípade faktúr povinne zverejňuje aj údaje identifikujúce faktúru podľa vlastného číselníka faktúr, popisujúce fakturované plnenie tak, ako je uvedené na faktúre, o tom, či je suma plnenia vrátane dane z pridanej hodnoty, identifikujúce zmluvu a objednávku, ak s nimi faktúra súvisí a identifikujúce dodávateľa nielen podľa mena, ale aj podľa adresy pobytu alebo sídla a jeho identifikačného čísla.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
V prípade nesprávnej aplikácie nákladových účtov nepostupovala obec podľa ustanovení § 58 ods. 2, 4 a 5 opatrenia MF SR z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, podľa ktorých sa náklady na externé opravy účtujú na účte 511 – Opravy a udržiavanie, náklady týkajúce sa reprezentácie sa účelovo účtujú na účte 513 – Náklady na reprezentáciu a náklady za všetky ostatné externé služby, ktoré svojim charakterom nepatria na iné účty účtovej skupiny 51 sa účtujú na ťarchu účtu 518 – Ostatné služby.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolou preukázateľnosti účtovných dokladov a preverením ich úplnosti z hľadiska obsahu všeobecných náležitostí bolo zistené, že výdavky za bližšie nekonkretizované tovary a služby boli uskutočnené na základe účtovných dokladov, ktorých obsah nedokazoval skutočnosť priamo ani nepriamo obsahom iných preukázateľných účtovných záznamov. Z obsahu účtovných dokladov nebolo zrejmé, aký tovar, služby a v akom rozsahu boli realizované, čo bolo ich výsledkom, absentoval údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva, čím neboli dodržané náležitosti preukázateľného účtovného záznamu podľa ustanovenia § 32 ods. 1, vo väzbe na ustanovenie § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z., čo malo vplyv na preukázateľnosť účtovníctva podľa ustanovenia § 8 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Vo svojom profile verejného obstarávateľa obec nemala za celý rok 2014 zverejnenú žiadnu štvrťročnú súhrnnú správu o zákazkách s predpokladanou hodnotou rovnou alebo vyššou ako suma 1 000,00 eur. Podľa knihy došlých faktúr obec v 29 prípadoch obstarala tovary, služby alebo stavebné práce v cene rovnej alebo vyššej ako 1 000,00 eur.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Na troch listoch vlastníctva obce nebola uvedená úplná adresa obce, čím obec nepostupovala v súlade s ustanovením § 19 písm. a) zákona č. 162/1995 Z. z., podľa ktorého vlastníci a iné oprávnené osoby sú povinní dbať, aby všetky údaje katastra týkajúce sa nehnuteľností alebo vlastníka nehnuteľností, ako aj zmeny týchto údajov mohli byť v katastri riadne evidované, a ohlásiť každú zmenu správe katastra do 30 dní odo dňa vzniku, zmeny alebo zániku rozhodujúcej skutočnosti.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 162/1995 Z.z.
V majetkovej evidencii obce bolo evidovaných 7 pozemkov ocenených v hodnote 2 388,17 eur, ktoré neboli podľa verejne dostupných údajov z katastra nehnuteľností majetkom obce, ale súkromným vlastníctvom fyzických a právnických osôb. Evidovanie siedmich pozemkov, ktoré neboli vo vlastníctve obce malo vplyv na spoľahlivosť informácií o hodnote aktív vykázaných v účtovníctve podľa ustanovenia § 7 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Porovnaním listov vlastníctva obce s majetkovou evidenciou uvedenou v inventarizácií majetku k 31.12.2014 bolo zistené, že obec vo svojej majetkovej evidencii neviedla stavbu so súpis. č. 195 (šatne futbalového areálu). Keďže tento stavebný objekt nebol ocenený, nebol ani vedený v účtovníctve obce. Nevedenie stavby zapísanej na liste vlastníctva obce vo svojom účtovníctve malo vplyv na spoľahlivosť informácií o hodnote aktív vykázaných v účtovníctve podľa ustanovenia § 7 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 138/1991 Zb., 431/2002 Z.z.
Na účte 032 – Umelecké diela a zbierky obec evidovala knihy miestnej obecnej knižnice. Celková obstarávacia cena týchto kníh bola k 31.12.2014 v sume 22 000,93 eur. Knihy však neslúžili na výzdobu interiéru a nemali povahu umeleckého diela. Jednotková obstarávacia cena jednotlivých kníh nepresiahla sumu ustanovenú osobitným predpisom pre ocenenie dlhodobého hmotného majetku. Z tohto dôvodu nemalo byť o nich účtované ako o dlhodobom majetku. Nesprávna evidencia (zaúčtovanie) kníh miestnej obecnej knižnice na účte dlhodobého hmotného majetku mala vplyv na spoľahlivosť informácií o hodnote aktív vykázaných v účtovníctve podľa ustanovenia § 7 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Podielové cenné papiere v akciovej spoločnosti v celkovej hodnote 167 543,12 eur obec nesprávne evidovala na účte 069 – Ostatný dlhodobý finančný majetok. Vzhľadom k tomu, že majetkový podiel obce vo forme cenných papierov v obchodnej spoločnosti predstavoval menej ako 20 % (0,292 %), tento finančný majetok mal byť evidovaný na účte 063 – Realizovateľné cenné papiere a podiely.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
V dokumentácii z vykonanej inventarizácie majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2014 predloženej NKÚ SR neboli žiadne inventúrne súpisy, ktoré by preukazovali vykonanie fyzickej či dokladovej inventúry.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Neuvedením sídla obce ako účtovnej jednotky v inventarizačnom zápise obec nepostupovala podľa ustanovenia § 30 ods. 3 písm. a) zákona č. 431/2002 Z. z., podľa ktorého stav majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov v inventúrnych súpisoch sa porovnáva so stavom majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve a výsledky porovnania sa uvedú v inventarizačnom zápise, ktorý musí okrem iného obsahovať aj sídlo účtovnej jednotky.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolou obsahových náležitostí zásad hospodárenia bolo zistené, že neupravovali spôsob výkonu práv vyplývajúcich z vlastníctva cenných papierov a majetkových podielov na právnických osobách založených obcou. Obec mala svoj majetkový podiel v jednej obchodnej spoločnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Na základe zámennej zmluvy bez finančného vyrovnania sa obec stala vlastníkom inej parcely. Túto zámennú zmluvu odsúhlasilo ObZ uznesením. ObZ však túto zámenu pozemkov neodsúhlasilo z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Tým pádom nebol tento zámer zámeny pozemkov zverejnený. Pritom inštitút zámennej zmluvy predstavuje jednu z výnimiek z pravidiel prevodu majetku obce najmenej za trhovú cenu. Dôvodom je skutočnosť, že za nehnuteľný majetok obce sa nezíska prevodom peňažná hodnota, ale sa recipročne získa iný konkrétne určený nehnuteľný majetok od presne špecifikovaného subjektu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Záhradu obec prenajala len na základe žiadosti budúcej nájomníčky bez použitia postupov výberu nájomcu uvedených v ustanovení § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. O uzatvorení NZ k vyššie uvedenej záhrade rozhodlo ObZ uznesením, a to bez uvedenia spôsobu výberu nájomcu, či zdôvodnenia výberu nájomcu ako prípadu hodného osobitného zreteľa. Výška nájomného bola určená na 10,00 eur/rok, pričom NZ bola podpísaná na dobu 20 rokov. Obec zámer prenajať pozemok nijakým spôsobom nezverejnila.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
V nájomnej zmluve k záhrade bol v prípade omeškania úhrady nájomného v určenom termíne splatnosti dohodnutý úrok z omeškania vo výške 0,05 % z výšky ročného nájomného za každý deň omeškania. Nájomníčka nájomné za rok 2014 zaplatila až s ročným oneskorením. Obec jej dohodnutý úrok z omeškania nevyrubila, keďže jeho výška predstavovala len 1,77 eur. Táto skutočnosť poukazuje na nízke ročné nájomné za 117 m2 (0,085 eur/m2). Obec nájomníčku v priebehu celého roka 2014 písomne nevyzvala na zaplatenie nájomného v náhradnom termíne. Nájomné nevymáhala.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb., 138/1991 Zb.
Účinnosť nájomnej zmluvy z 12.07.011 bola v jej čl. IX. ods. 4 nesprávne určená na deň jej podpisu zmluvnými stranami a nie na deň nasledujúci po dni jej zverejnenia, čo nebolo v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, podľa ktorého, ak zákon ustanovuje povinné zverejnenie zmluvy, zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Kedy bola táto NZ zverejnená sa z internetovej stránky obce nedalo zistiť. Dátum jej zverejnenia na nej nebol uvedený.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 40/1964 Zb.
Obec na svojej úradnej tabuli a internetovej stránke zverejnila zámer prenajať nebytové priestory v hasičskej zbrojnici z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Takýto zámer (spôsob výberu nájomcu) bol zverejnený bez toho, aby ho minimálne 15 dní predtým schválilo ObZ. V tomto prípade rozhodnutie o prenájme majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa bolo súčasťou toho istého uznesenia, ktorým ObZ schválilo nájomnú zmluvu. Osobitný zreteľ nebol v uznesení ObZ žiadnym spôsobom zdôvodnený a ani zo zápisnice zo zasadnutia ObZ nebol tento osobitný zreteľ zrejmý.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
V prípade prenájmu nebytových priestorov v kultúrnom dome neboli podrobne konkretizované hodnotiace kritériá pre posúdenie cenových ponúk záujemcov, v dôsledku čoho nebolo možné posúdiť hospodárnosť spôsobu výberu nájomcov v rámci dvoch obchodných verejných súťaží. V prípade prvej z nich uznesenie ObZ o jej schválení a ani zápisnica z jeho zasadnutia neobsahovali žiadne podmienky OVS. Podľa zápisnice zo zasadnutia ObZ podmienky druhej obchodnej verejnej súťaže ObZ schválilo, ale tieto podmienky neboli v zápisnici a ani v uznesení uvedené. Neschválením podmienok OVS na prenájom nebytových priestorov v kultúrnom dome ObZ obec nepostupovala v súlade s čl. IX. ods. IX.4. zásad hospodárenia, podľa ktorého podrobnosti o prenájme majetku obce, ktorý schvaľuje ObZ, stanoví ObZ. Neschválením nájomnej zmluvy z prvej obchodnej verejnej súťaže ObZ a podpisom nájomnej zmluvy z druhej OVS pred jej odsúhlasením ObZ obec nepostupovala v súlade s čl. IX. ods. IX.3 zásad hospodárenia, podľa ktorého prenájom majetku obce schvaľuje ObZ alebo starosta obce za podmienok uvedených v čl. IV.4., v nadväznosti na čl. IV. ods. IV.4 písm. a) zásad hospodárenia, podľa ktorého pokiaľ nie je v týchto zásadách ustanovené inak, úkony týkajúce sa nehnuteľného majetku vždy schvaľuje ObZ.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V nájomných zmluvách neboli dohodnuté finančné sankcie za nedodržanie zmluvných podmienok, najmä za neplatenie nájomného v určených termínoch splatnosti. Dvaja nájomcovia neplatili nájomné a za služby spojené s nájmom v stanovených termínoch splatnosti. Ich dlh narástol ku dňu vypovedania NZ na 2 714,47 eur, resp. 8 163,06 eur. Ani v jednom z týchto dvoch prípadov si však obec neuplatnila úrok z omeškania. Nevyrubením úrokov z omeškania za neplatenie nájomného a za služby s ním spojené v dohodnutých lehotách splatnosti obec nedodržala ustanovenie § 7 ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. a ustanovenie § 7 ods. 2 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb., 138/1991 Zb.
Pripravované finančné operácie spolu v sume 8 739,59 eur neboli overené predbežnou finančnou kontrolou pred ich vykonaním, t.j. pred realizovaním úhrady, resp. pred vstupom do záväzku na základe právneho úkonu, ale dodatočne a formálne až po ich uskutočnení, t.j. po použití verejných prostriedkov, resp. po objednaní tovaru, prác a služieb. Vykonanou kontrolou bolo zistené, že žiadna z kúpnych zmlúv, zámenná zmluva a ani nájomná zmluva neboli pred ich podpisom overené predbežnou finančnou kontrolou, a to i napriek skutočnosti, že finančnou operáciou sa rozumie aj právny úkon alebo iný úkon majetkovej povahy. Vykonaním finančných operácií bez ich predchádzajúceho overenia predbežnou finančnou kontrolou nepostupoval kontrolovaný subjekt podľa ustanovení § 9 ods. 4 a § 6 ods. 1 zákona č. 502/2001 Z. z., podľa ktorých je orgán verejnej správy povinný overiť predbežnou finančnou kontrolou každú pripravovanú finančnú operáciu a nemôže ju vykonať alebo v nej pokračovať bez jej overenia predbežnou finančnou kontrolou.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z., 502/2001 Z.z.
V prípade finančných operácií spolu v sume 1 223,20 eur nebolo na doklade súvisiacom s pripravovanou finančnou operáciou potvrdené vykonanie predbežnej finančnej kontroly spolu s uvedením dátumu jej vykonania. Neuvedením dátumu vykonania predbežnej finančnej kontroly na doklade súvisiacom s pripravovanou finančnou operáciou nepostupoval kontrolovaný subjekt podľa ustanovenia § 9 ods. 3 zákona č. 502/2001 Z. z., podľa ktorého sa jej vykonanie potvrdzuje uvedením dátumu jej vykonania.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Zásady hospodárenia nespresňovali postupy prevodu a prenájmu majetku obce určené v zákone č. 138/1991 Zb. s ohľadom na miestne pomery v obci. Nevymedzovali rámcové podmienky obchodnej verejnej súťaže a dobrovoľnej dražby pri prevode a prenájme majetku obce a pri priamom predaji, resp. prenájme. Zásady hospodárenia neobsahovali ani rámcovo neurčovali žiadne základné prípady hodné osobitného zreteľa pri prevode a prenájme majetku obce s ohľadom na jeho využitie, pri ktorých by bolo možné použiť postup podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) a § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. Pri nakladaní s majetkovými právami obce zásady hospodárenia neurčovali podmienky alebo dôvody, za ktorých môže ObZ od vymáhania pohľadávky dočasne alebo trvalo upustiť.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Obec Vaľkovňa

IČO
00313912
Sídlo
Vaľkovňa 0, 97669 Vaľkovňa
Kontrolované obdobie
2014 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
22.06.2015 - 03.09.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Schválený rozpočet obce na rok 2014 neobsahoval údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky 2013 a 2012, čím obec nepostupovala v súlade s čl. 9 ods. 1 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti v znení neskorších predpisov, podľa ktorého sú subjekty verejnej správy povinné zostavovať svoj rozpočet najmenej na tri rozpočtové roky, pričom súčasťou návrhu rozpočtu je aj schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok, údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 493/2011 Z.z.
Obec neviedla operatívnu evidenciu o všetkých rozpočtových opatreniach, vykonaných v priebehu rokov 2013 a 2014, čím nepostupovala v súlade s § 14 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého obec vedie operatívnu evidenciu o všetkých rozpočtových opatreniach vykonaných v priebehu rozpočtového roka.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Nesprávnym zaúčtovaním drobného dlhodobého hmotného majetku obec nedodržala § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve, podľa ktorého je účtovná jednotka povinná dodržiavať opatrenie vydané MF SR.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
V roku 2013 a 2014 obec nezverejnila na svojom webovom sídle objednávky, čím nepostupovala v súlade s § 5b ods. 1 písm. a) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov,v znení neskorších predpisov, podľa ktorého povinná osoba zverejňuje na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, v štruktúrovanej a prehľadnej forme údaje o vyhotovenej objednávke tovarov, služieb a prác.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Tým, že obec nezverejnila údaje o faktúre do 30 dní odo dňa jej zaplatenia, obec ako povinná osoba nepostupovala v súlade s § 5b ods. 2 zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Predmetná smernica nebola aktualizovaná a obsahovala neaktuálne vymedzenie pojmov a neplatné finančné limity.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nemala v roku 2014 zriadený profil verejného obstarávateľa v rámci elektronického úložiska na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie, čo nebolo v súlade s § 113 ods. 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Obec nepreukázala výber poskytovateľa uvedených odborných činností, a to výber odborne spôsobilej osoby pre verejné obstarávanie, ani výber stavebného dozoru počas realizácie v rámci prípravy a rekonštrukcie vodovodu I. etapa, čo nebolo v súlade s § 9 ods. 1 v tom čase platnom znení zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého bola obec povinná pri zadávaní zákaziek postupovať podľa tohto zákona.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Obec tým, že v roku 2014 nezabezpečila výkon vybraných činností vo výstavbe oprávnenou osobou na výkon stavebného dozoru nepostupovala v súlade s § 45 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov,podľa ktorého môžu vybrané činnosti vo výstavbe vykonávať len fyzické osoby, ktoré získali oprávnenie na výkon týchto činností.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 50/1976 Zb.
Kontrolou zásad hospodárenia bolo zistené, že v čl. 6 zásad hospodárenia – správa pohľadávok obce a iných majetkových práv bol uvedený zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov, pričom 23.12.2009 vstúpil do platnosti zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, účinný od 01.01.2010 s výnimkou článku I. účinného od 01.01.2012. V čl. 9 zásad hospodárenia – vedenie účtovníctva bol v ods.1 uvedený neplatný zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nepostupovala v súlade s čl. 8 ods. 1, písm. d) zásad hospodárenia, podľa ktorého ObZ schvaľuje nájomnú zmluvu, ktorou sa prenecháva nájomcovi majetok obce do nájmu, ktorého trvanie s tým istým nájomcom presiahne 10 dní v kalendárnom mesiaci.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolou nájomných zmlúv na prenájom nájomných bytov uzatvorených v roku 2014 bolo zistené, že 11 nájomných zmlúv neobsahovalo zoznam osôb tvoriacich domácnosť nájomcu, čím obec nepostupovala v súlade s čl. IV. - nájomná zmluva bod 1 písm. h) VZN č.1/2014, podľa ktorého nájomná zmluva musí obsahovať zoznam osôb tvoriacich domácnosť nájomcu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V jednom prípade bola uzatvorená nájomná zmluva s nájomcom na obdobie sedem mesiacov, čím obec nepostupovala v súlade s čl. IV. - nájomná zmluva, bod 2 VZN. č.1/2014, v ktorom bola stanovená doba nájmu v nájomnej zmluve najviac šesť mesiacov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec na inventúrnych súpisoch uvádzala ako obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky Obecný úrad Vaľkovňa, čím nepostupovala v súlade s § 30 ods. 2, písm. a) zákona o účtovníctve, podľa ktorého inventúrny súpis musí obsahovať obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky, právnické osoby uvedú sídlo.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Inventarizačný zápis z inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov ku dňu účtovnej závierky k 31.12.2014 vyhotovený 21.01.2015 neobsahoval všetky mená a priezviská a podpisové záznamy všetkých osôb zodpovedných za vykonanie inventarizácie majetku v účtovnej jednotke, uvedené v príkaze starostu obce na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2014, čím obec nepostupovala v súlade s § 30 ods. 3 písm. d) zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nevedením všetkých pozemkov vo vlastníctve obce zapísaných na LV v účtovníctve bolo podľa § 8 ods. 3 zákona o účtovníctve bolo účtovníctvo obce v časti majetok neúplné, pretože v účtovnom období neboli zaúčtované všetky účtovné prípady.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Tým, že obec neviedla majetok v účtovníctve nepostupovala v súlade s § 7 ods. 2 písm. d) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Pozemky zapísané na LV a nezaevidované v účtovnej evidencii nemala obec ocenené, čím došlo k nesúladu s § 24 ods. 1 písm. b) zákona o účtovníctve, podľa ktorého účtovná jednotka je povinná oceňovať majetok ku dňu zostavenia účtovnej závierky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Bolo zistené, že na faktúre č. 09053 z 02.10.2009 na sumu 49 790,70 EUR chýbal dátum vykonania PFK, ako aj vyznačenie či pripravovaná finančná operácia bola v súlade so schváleným rozpočtom, s uzatvorenými zmluvami alebo inými rozhodnutiami o hospodárení s verejnými prostriedkami a všeobecne záväznými právnymi predpismi, čím obec nepostupovala v súlade s § 9 ods. 1 a 3 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnej kontrole“).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Pri dvoch faktúrach z roku 2014 (číslo faktúr dodávateľa 21502211 a 112014) nebol uvedený dátum vykonania PFK, čo nebolo v súlade s § 9 ods. 3 zákona o finančnej kontrole, podľa ktorého vykonanie PFK potvrdzujú zamestnanci podľa ods. 2 predmetného zákona na doklade súvisiacom s pripravovanou finančnou operáciou aj podpisom a s uvedením dátumu jej vykonania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Pri vypracovaní výstupov z kontrol nepostupovala HK v súlade s § 21 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nakoľko z uvedených troch následných kontrol, ktoré neobsahovali porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov, nevypracovala záznamy o výsledku kontroly s predpísanými náležitosťami, ale zápisnice z vykonania kontrol.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Nevypracovaním odborného stanoviska k návrhu rozpočtu na rok 2015 nepostupovala HK v súlade s § 18f ods. 1 písm. c) zákona o obecnom zriadení.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.

Obec Viničné

IČO
00305154
Sídlo
Cintorínska 13, 90023 Viničné
Kontrolované obdobie
2013 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
19.01.2015 - 19.02.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

obec nevykonala rozpočtové opatrenia v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
obec neviedla operatívnu evidenciu o všetkých rozpočtových opatreniach
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
obec nemala svoj majetok v účtovej evidencii
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
nejednoznačne upravený termín splatnosti nájomného v nájomnej zmluve
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb.
obec nepreverila plnenie podmienok vyplývajúce z nájomnej zmluvy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
obec nepreverila úhradu nájomného zo zmluvného vzťahu za prenájom svojho nehnuteľného majetku
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
chybne vykonaná predbežná finančná kontrola , nebol súlad so zmluvou
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
obec vyrubila daň z nehnuteľnosti v rozpore so VZN
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
obec poskytla dotácie športovým organizáciám v rozpore so zákonom o rozpočtových pravidlách
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
chybne vykonaná inventarizácia , nezaúčtovaný inventarizačný rozdiel
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
nevykonaná inventarizácia majetku a záväzkov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
predbežnú finančnú kontrolu vykonala len jedna osoba
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
obec nesprávne stanovila pracovný čashlavnej kontrolórke
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
hlavná kontrolórka obce nemala schválený plán práce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.

Obec Vtáčkovce

IČO
00691305
Sídlo
Vtáčkovce 0, 04447 Vtáčkovce
Kontrolované obdobie
2014 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
29.09.2015 - 30.11.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

obec na obdobie rokov 2014-2016 nezostavila viacročný rozpočet, ktorého súčasťou mal byť rozpočet na príslušný rozpočtový rok 2014 ako záväzný
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
pri zostavovaní viacročného rozpočtu a rozpočtu na rok 2014 obec nesplnila povinnosť zostavovať rozpočet najmenej na tri rozpočtové roky, pričom súčasťou návrhu rozpočtu je aj schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok, údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky.Nesplnila informačnú povinnosť o zverejňovaní údajov o rozpočte do 30 dní po schválení rozpočtu a do 60 dní po skončení rozpočtového roka
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 493/2011 Z.z., 493/2011 Z.z.
hlavná kontrolórka nevypracovala odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2014 pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
obecné zastupiteľstvo schválilo zmenu rozpočtu, ktorá sa týkala účelovo určených prostriedkov z EÚ
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
nevykonávanie úprav rozpočtu v priebehu rozpočtového roka rozpočtovými opatreniami a nesledovanie vývoja hospodárenia podľa rozpočtu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
použitie rezervného fondu bez schválenia v obecnom zastupiteľstve na dofinancovanie kapitálových a bežných výdavkov projektu z EU fondov
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 583/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
poskytnutie dotácií právnickým osobám v rozpore s VZN
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
nesprávne uplatnenie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie pri triedení výdavkov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
nesprávne uvedenie kódu zdroja výdavkov súvisiacich s použitím rezervného fondu na dofinancovanie výdavkov projektu z EÚ
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/21513/2012-31
obec neviedla evidenciu uzatvorených dohôd o prácach mimo pracovného pomeru v poradí, v akom boli uzatvorené
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 311/2001 Z.z.
obec neviedla evidenciu pracovného času zamestnancov, ktorí vykonávali prácu na základe dohody o brigádnickej práci študentov a o vykonaní práce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 311/2001 Z.z.
písomná dohoda o vykonaní práce nebola uzatvorená najneskôr deň pred dňom začatia výkonu práce vo všetkých uzatvorených dohodách
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 311/2001 Z.z.
rozsah práce na ktorú sa dohoda uzatvorila nebol určený
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 311/2001 Z.z., 311/2001 Z.z., 311/2001 Z.z.
prevzatie prác zodpovednou osobou po dokončení práce na základe dohôd o prácach mimo pracovného pomeru, nebolo dokladované pracovným výkazom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z., 311/2001 Z.z., 502/2001 Z.z.
chýbajúce pravidlá odmeňovania prác vykonávaných na základe dohôd a neprimerané sadzby za niektoré výkony, bez vymedzenia rozsahu práce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 311/2001 Z.z.
uzatvorenie pracovnoprávneho vzťahu s poslancom OZ formou troch dohôd o vykonaní práce na kosenie verejných priestranstiev
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
v záverečnom účte za rok 2014 chýbal prehľad o poskytnutých dotáciách v členení podľa jednotlivých príjemcov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
prerokovanie záverečného účtu v OZ nebolo uzatvorené jedným z výrokov uvedeným v zákone
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
nepotvrdenie spôsobu financovania schodku rozpočtu pri prerokúvaní záverečného účtu zo strany OZ za rok 2014
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
neprijatie opatrení na nápravu nedostatkov po schválení záverečného účtu s výhradami obecným zastupiteľstvom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
v účtovnej závierke za rok 2014 nebolo uvedené vymedzenie a suma vzniknutých nákladov voči audítorovi za účtovné obdobie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
nespoľahlivé údaje o pohľadávkach po lehote splatnosti v poznámkach k účtovnej závierke
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
nedodržanie postupov účtovania pri účtovaní prevádzkových preddavkov dodávateľom pred splnením zmluvy, pri účtovaní preddavku na obstaranie dlhodobého hmotného majetku, pri účtovaní drobného dlhodobého hmotného majetku, pri obstaraní dlhodobého hmotného majetku a jeho technického zhodnotenia, pri účtovaní o vzniku záväzkov a pohľadávok
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
účtovné doklady neobsahovali číselné označenie dokladu, pod ktorým obec účtovala v účtovníctve dodávateľské faktúry
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
obec ako povinná osoba nezverejňovala objednávky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
zverejňované faktúry vo svojej štruktúre materiálov neobsahovali identifikáciu zmluvy/objednávky, adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby - podnikateľa alebo sídlo právnickej osoby
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
nezverejnenie súhrnnej správy o zákazkách podľa § 9 ods. 9 štvrťročne v profile verejného obstarávateľa na webovom sídle obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z., 25/2006 Z.z.
uzatvorenie rámcových zmlúv bez verejného obstarávania, pričom zmluvy neobsahovali podmienky zadávania zákaziek počas platnosti zmlúv, najmä čo sa týka ceny a predpokladaného množstva predmetu zákazky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z., 25/2006 Z.z.
porušenie princípov hospodárnosti, efektívnosti a nediskriminácie uchádzačov a neprimerané zvýhodnenie poslanca OZ priamym zadaním zákaziek na tovary a služby
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
obchádzanie zákona o verejnom obstarávaní zadávaním zákaziek na základe objednávok priamo vybraným uchádzačom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z., 25/2006 Z.z.
uzavretie zmluvy o dielo po lehote viazanosti ponúk
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
neevidovanie nadobudnutého pozemku v účtovníctve
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 138/1991 Zb.
odúčtovanie majetku z účtu stavieb bez schválenia v OZ
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
nezaúčtovanie vyradenia zlikvidovaného majetku v roku 2014
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb., 431/2002 Z.z.
neúčtovanie zaradenia dlhodobého hmotného majetku v užívaní na majetkový účet
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
vykazovanie neidentifikovaného majetku v obstaraní
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
nezaradenie stavebných objektov v užívaní do účtovnej evidencie na majetkové účty a neodpisovanie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
nevykonanie inventarizácie majetku a záväzkov v súlade so zákonom z dôvodu, že stav zistený fyzickou inventúrou v inventúrnom súpise nesúhlasil so skutočným stavom v inventarizačnom zápise v prípade troch majetkových účtov, nevykonanie dokladovej inventúry účtov pohľadávok a záväzkov, nepreukázanie vykonania inventúry cenných papierov a podielov, dopravných prostriedkov, pozemkov, peňažných prostriedkov v banke a hotovosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
uzavretie nájomnej zmluvy na nebytové priestory vo vlastníctve obce za neprimerane nízku cenu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
kompenzovanie nájomného formou investícií do prenajatého objektu bez písomného súhlasu obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb.
uzatvorenie nájomnej zmluvy za nevýhodných podmienok - sýpka za 100 eur mesačne vrátane energií a služieb a kompenzovanie bez odsúhlasovania investícií, prenechanie hnuteľného a nehnuteľného majetku do užívania inej právnickej osoby bez zmluvného titulu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb., 138/1991 Zb.
nezabezpečenie ochrany majetku obce proti poškodeniu, vlámaniu a odcudzeniu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb., 138/1991 Zb.
nevykonanie predbežnej finančnej kontroly pred uzatvorením obchodných zmlúv a objednávok, pred použitím AUV na služobné cesty, neúplné vykonanie PFK pred úhradou dodávateľských faktúr
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z., 502/2001 Z.z.
neuzatvorenie písomnej zmluvy s obcami, v ktorých vykonávala hlavná kontrolórka obce tú istú funkciu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
nezúčastňovanie hlavnej kontrolórky na zasadnutiach obecného zastupiteľstva
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
vypracovanie záznamu z kontroly HK aj v prípade, že boli zistené nedostatky - kontrola plnenia rozpočtu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.

Obec Zemné

IČO
00309371
Sídlo
Zemné 268, 94122 Zemné
Kontrolované obdobie
2014 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
06.09.2015 - 05.11.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec nemala vypracovaný organizačný poriadok.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Počas výkonu kontroly bola zistená priama podriadenosť medzi ekonómkou obce a starostom obce, ktorí boli manželia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 552/2003 Z.z.
Návrhy rozpočtov neobsahovali zámery a ciele, ktoré obec plánovala realizovať z výdavkov rozpočtov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec v rokoch 2013 a 2014 nevykonávala zmeny rozpočtu rozpočtovými opatreniami.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Kontrolou zriaďovacích listín škôl a školských zariadení obce bolo zistené, že obec mala v zriaďovateľskej pôsobnosti dve rozpočtové organizácie bez právnej subjektivity. Kontrolou bolo zistené, že školské zariadenia boli organizačnými zložkami obce financované z jej rozpočtu a nehospodárili samostatne.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2013 o poskytovaní dotácií (príspevkov) právnickým a fyzickým osobám, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce Zemné nesprávne upravovalo v článku 2: „Obec môže poskytnúť dotáciu na základe žiadosti právnickej alebo fyzickej osoby pôsobiacej na území obce“, nakoľko v zmysle ustanovenia § 7 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy môže obec poskytovať dotácie iba právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Preverením všetkých 15 zmlúv o poskytnutí finančných dotácií bolo zistené, že obec v dvoch prípadoch u toho istého príjemcu neuzatvorila zmluvu s jeho štatutárnym orgánom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb.

Obec Zámutov

IČO
00332968
Sídlo
Zámutov 0, 09415 Zámutov
Kontrolované obdobie
2014 a suvisiace obdobie
Termín kontroly
03.05.2015 - 10.06.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Súčasťou rozpočtu obce neboli aj rozpočty príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií zriadených obcou.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Programový rozpočet na roky 2014 – 2016 neobsahoval v niektorých prípadoch v rámci jednotlivých položiek zámery.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec v priebehu roka 2014 nemonitorovala a nehodnotila plnenie programov obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nevyužila všetky právne prostriedky na ochranu majetku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Obec poskytla preddavok, ktorý nebol zmluvne dohodnutý.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Obec poskytla preddavok, ktorý nebol zmluvne dohodnutý.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Obec určila starostovi obce ku mzde sumu 113,91 eur vrátane odvodov nad rámec ustanovený v zákone.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Poslancovi pripočítala odmenu v sume 61,34 eur vrátane odvodov nad rámec oprávnenia.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Obec vyplatila hlavnému kontrolórovi odmenu v nesprávnej výške v sume 271,00 eur vrátane odvodov.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Poskytla dotáciu nad rámec schváleného rozpočtu v sume 360,00 eur.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Obec nezmenila pracovnú zmluvu v nadväznosti na zmenu úväzku hlavného kontrolóra.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 311/2001 Z.z.
Zahrnutím mesačnej odmeny do platu hlavného kontrolóra došlo k jeho nesprávnemu určeniu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Obec vyplatila hlavnému kontrolórovi odmenu vo výške 100 %.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Nedodržal rozpočtovú klasifikáciu pri triedení bežných a kapitálových výdavkov počas roka 2014.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/010175/2004-42, 523/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
Neúčtovala o preddavku na účte účtovnej skupiny 05 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
Technické zhodnotenie majetku spojené s výmenou kotla a úpravou rozvodov ÚK nezaradila v roku 2014 do majetku, neúčtovala na príslušnej účtovnej skupine 02 po jeho uvedení do užívania a uvedený majetok neodpisovala.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31, MF/16786/2007-31, MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
Nedodržala postupy účtovania pri účtovaní o nákladoch na služby.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
Vodné a stočné v troch prípadoch v celkovej sume 723,22 eur obec zaúčtovala nesprávne na stranu MD účtu 501 – Spotreba materiálu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31, MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
Opravu vonkajšieho osvetlenia v sume 699,60 eur obec zaúčtovala nesprávne na stranu MD účtu 513 – Náklady na reprezentáciu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
Nákup ponorného čerpadla v sume 430,00 eur obec zaúčtovala nesprávne na stranu MD účtu 518 – Ostatné služby.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
Opravu krovinorezu a strojov v celkovej sume 506,03 eur obec zaúčtovala v troch prípadoch nesprávne na stranu MD účtu 518 – Ostatné služby
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt účtoval v niekoľkých prípadoch vznik záväzku oneskorene až v deň jeho úhrady
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt pri vzniknutých prácach naviac, ktoré neboli predmetom zmluvy o dielo, nepoužil postupy v zmysle zákona o verejnom obstarávaní
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Tri zákazky v celkovej sume 7 778,00 eur neboli zverejnené v súhrnných správach.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nevyhotovil inventúrny súpis k účtu 013 – Softvér, 041 – Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku, 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Inventarizačný zápis neobsahoval výsledky vyplývajúce z porovnania skutočného stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov s účtovným stavom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Na platobných poukazoch k faktúram, platových dekrétoch a zmluvách nebola predbežná finančná kontrola vykonávaná.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Správa o kontrolnej činnosti za rok 2014 nebola vôbec predložená ObZ.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.

Obec Červenica

IČO
00326917
Sídlo
Červenica 41, 08207 Červenica
Kontrolované obdobie
2014 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
13.09.2015 - 03.12.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Súčasťou návrhu rozpočtu obce na roky 2014 – 2016 nebol návrh rozpočtu výdavkov rozpočtovej organizácie obce na roky 2015 a 2016.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Rozpočet obce na rok 2014 neobsahoval zámery a ciele, ktoré mala obec realizovať z výdavkov rozpočtu obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec v roku 2014 nevykonala zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nesledovala vývoj hospodárenia podľa rozpočtu a v prípade potreby nevykonala zmeny vo svojom rozpočte,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec čerpala výdavky nad rámec schváleného, resp. upraveného rozpočtu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Stavebné práce na projekte „Rekonštrukcia a prístavba obecného úradu a komunitného centra“ neboli ukončené v zmluvne stanovenom termíne, t.j. do 31.10.2015.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec v období od 23.11.2014 do 05.11.2015 nemala počas rekonštrukcie Komunitného centra platné stavebné povolenie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 50/1976 Zb.
Obec vystavila objednávky bez čísla a nemali presne určený rozsah, miesto a cenu objednávaných prác.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb., 431/2002 Z.z.
Obec poskytla tri zálohové platby v sume 5 000,00 eur bez toho, aby boli zmluvne dohodnuté.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Prerokovanie záverečného účtu obce nebolo uzatvorené s jedným z dvoch výrokov stanovených v zákone.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Záverečný účet obce za rok 2014 neobsahoval zákonné náležitosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
V schválenom záverečnom účte nebolo jednoznačne uvedené, s akým výsledkom skončilo hospodárenie obce v roku 2014, či s prebytkom alebo schodkom rozpočtu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec neuviedla vo finančnom výkaze FIN 5-04 v rokoch 2013 a 2014 správnu sumu dlhu a vo výkaze FIN 6-04 neevidovala záväzky po lehote splatnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/21513/2012-31
Obec nevrátila požičanú sumu v zmluvne dohodnutom termíne.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
ObZ nerozhodovalo o prijatí štyroch pôžičiek.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Obec nepreukázala overenie účtovnej závierky za rok 2013 a 2014 audítorom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 369/1990 Zb., 583/2004 Z.z.
Obec v kontrolovanom období neúčtovala vznik daňovej, resp. nedaňovej pohľadávky na účte 318 – Pohľadávky z nedaňových príjmov a 319 – Pohľadávky z daňových príjmov obcí
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., MF/16786/2007-31
Účtovný stav pohľadávok nezodpovedal skutočnosti a bol skreslený.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec neúčtovala dlhodobý záväzok s dobou splatnosti dlhšou ako jeden rok na účte účtovej skupiny 47 – Dlhodobé záväzky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., MF/16786/2007-31
Obec odpisovala majetok vo vyššej sume ako bolo jeho ocenenie v účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec nevidovala v účtovníctve faktúru.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., MF/16786/2007-31
Účtovníctvo účtovnej jednotky bolo vedené v rozpore so zákonom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec nezverejnila zmluvy, objednávky a faktúry na svojom webovom sídle.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb., 211/2000 Z.z.
Obec uzatvorila zmluvu s obchodnou spoločnosťou priamo bez verejného obstarávania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Obec v jednom prípade nepredložila ku kontrole doklady preukazujúce výpočet predpokladanej hodnoty zákazky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Obec v štyroch prípadoch zákazky na stavebné práce boli zadané priamym zadaním, bez vykonania verejného obstarávania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Obec v rokoch 2013 a 2014 v štyroch prípadoch nezverejnila raz štvrťročne súhrnnú správu o zákazkách s nízkou hodnotou vyššou ako 1 000,00 eur vo svojom profile.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Obec neaktualizovala zásady hospodárenia s majetkom obce v súvislosti s novelou zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Obec evidovala v jednom prípade majetok duplicitne.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
Na inventúrnych súpisoch z roku 2013 nebolo uvedené meno a priezvisko zodpovednej osoby a zoznam rozdielu majetku a záväzkov .
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec v roku 2014 nevykonala inventarizáciu majetku a záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov a peňažných prostriedkov v hotovosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
ObZ neschvaľovalo pôžičku fyzickej osobe - podnikateľovi.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 369/1990 Zb., 523/2004 Z.z.
Obec nepreukázala právne kroky na vrátenie pôžičky, čím došlo k jej premlčaniu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Užívanie bytov, resp. nízkoštandardných domov Červenica nie je v súlade s podmienkami kolaudačného rozhodnutia pre užívanie stavby IBV Červenica.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 50/1976 Zb.
Obec nechránila IBV - nízkoštandardné domy Červenica pred ich poškodením.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb., 369/1990 Zb.
Predbežná finančná kontrola bola vykonávaná formálnym spôsobom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Následnú finančnú kontrolu vykonávala starostka obce v deň vykonania predbežnej a priebežnej kontroly.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Hlavný kontrolór nepredložil ObZ plán kontrolnej činnosti raz za šesť mesiacov .
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Hlavný kontrolór nevypracoval odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Hlavný kontrolór nepredkladal správu o kontrolnej činnosti na najbližšom zasadnutí ObZ.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Hlavný kontrolór nepredložil ObZ správu o kontrolnej činnosti do 60 dní od uplynutia kalendárneho roka.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Za rok 2012 neboli ku kontrole predložené žiadne doklady preukazujúce vykonávanie kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
ObZ nevyhlásilo voľby hlavného kontrolóra do 60 dní od skončenia výkonu funkcie hlavného kontrolóra.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Z predloženého dokumentu „Návrh rozpočtu – Obec Červenica“ na rok 2014 nebolo zrejmé, či tento návrh rozpočtu obce bol zverejnený.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.

Obec Čižatice

IČO
00324086
Sídlo
Čižatice 0, 04447 Čižatice
Kontrolované obdobie
2014 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
03.02.2015 - 19.02.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Viacročný rozpočet obce na roky 2014, 2015 a 2016 nebol vypracovaný.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nepreukázala zverejnenie rozpočtu spôsobom v obci obvyklým.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Rozpočet obce neobsahoval finančné operácie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Kontrolou čerpania výdavkov v čase rozpočtového provizória bolo zistené prekročenie výdavkov vo výške 1/12 (9 869,07 eur) celkových výdavkov obce (bežné a kapitálové) predchádzajúceho rozpočtového roka v mesiaci február 2014 o 7 172,20 eur a v mesiaci marec o 15 588,54 eur spolu o 22 760,74 eur.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória nezúčtovala s rozpočtom obce po jeho schválení.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nevykonala zmeny schváleného rozpočtu rozpočtovými opatreniami.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec v priebehu kontrolovaného obdobia nevykonávala monitorovanie a hodnotenie vecného a finančného plnenia rozpočtu obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nesprávne zatriedila výdavok v sume 26,05 eur na obstaranie umelého kameniva.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Nesprávne triedenie výdavkov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Nedodržanie ustanoveného alebo určeného spôsobu nakladania s verejnými prostriedkami.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt neúčtoval o účtovných prípadoch na základe preukázateľných účtovných dokladov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Zostavená účtovná závierka k 31.12.2014 nebola úplná, lebo neobsahovala povinnú súčasť závierky - poznámky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec za roky 2013 a 2014 nevypracovala výročnú správu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt konal v rozpore s § 9 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, keď pri obstaraní služieb a prác nepostupoval v zmysle uvedeného zákona.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Kontrolovaný subjekt tým, že nevykonal verejné obstarávanie, nezabezpečil zachovanie hospodárnosti a efektívnosti podľa § 19 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Nevykonal verejné obstarávanie v zmysle čl. IV. ods. 6 zmluvy č. 8/ZD1 – 73/14 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu v sume 5 282,00 eur a v zmysle čl. IV. ods. 6 zmluvy č. 13/POD – 73/13 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu sume 5 250,00 eur.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
K 31.12.2014 kontrolovaný subjekt neevidoval v účtovníctve obce na účte 318 - Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí pohľadávky v sume 7 470,00 eur.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Pri prenechávaní svojho majetku do prenájmu fyzickým a právnickým osobám obec nevyhlásila verejnú obchodnú súťaž alebo dobrovoľnú dražbu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Obec spolu uhradila za uvedenú kosačku 2 331,00 eur, čo predstavovalo 1 110,00 eur nad rámec dohodnutej kúpnej ceny. Pri kúpe kosačky nebola vôbec vykonaná predbežná finančná kontrola. V čase výkonu kontroly obec nemala predmetnú kosačku k dispozícii. Obec tým, že obstarala uvedenú kosačku za ktorú uhradila sumu o 1 110 eur viac, ako bola cena dohodnutá v kúpnej zmluve, konala v rozpore s § 19 ods. 1 prvá veta a ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Obec tým, že obstarala uvedenú kosačku za ktorú uhradila sumu o 1 110 eur viac, ako bola cena dohodnutá v kúpnej zmluve, konala v rozpore s § 19 ods. 1 prvá veta a ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Nezúčtovanie dotácií cirkvám v sume 5 000,00 eur
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec tým, že v roku 2014 financovala celoročnú činnosť Dobrovoľného hasičského zboru Čižatice.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Pri poskytnutí dotácií cirkvám obec konala v rozpore s § 19 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zároveň porušila finančnú disciplínu.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Pri poskytnutí dotácií Dobrovoľnému hasičskému zboru Čižatice obec konala v rozpore s § 19 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zároveň porušila finančnú disciplínu
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Obec nevykonala od roku 2010 inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Inventárne súpisy neobsahovali meno, priezvisko a podpisový záznam hmotne zodpovednej osoby alebo zodpovednej osoby za príslušný druh majetku a meno, priezvisko a podpisový záznam osôb zodpovedných za zistenie skutočného stavu majetku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt ako povinná osoba nezverejňoval objednávky a nezverejnil faktúru č. 201412 z 28.03.2014 a faktúru č. 201413 z 28.03.2014 na svojom webovom sídle.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Hlavná kontrolórka obce nevykonávala kontrolu, nepredkladala obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, nevypracúvala odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve, nepredkladala správu o výsledkoch kontroly priamo OZ na jeho najbližšom zasadnutí, nepredkladala obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu. o kontrolnej činnosti, nespolupracovala so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie a nevybavovala sťažnosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Preverením vykonávania predbežnej finančnej kontroly bolo zistené, že na doklade súvisiacom s finančnou operáciou alebo jej časťou, chýbalo potvrdenie, že finančná operácia bola v súlade vnútornými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami. Predbežná finančná kontrola ak bola vykonaná, tak bola vykonávaná iba jedným zamestnancom obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Obec v máji 2013 prijala vecný dar v sume 18 060,00 eur od fyzickej osoby takisto bez predchádzajúceho schválenia obecným zastupiteľstvom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Obec Šútovo

IČO
00316946
Sídlo
Fatranská 88, 03854 Šútovo
Kontrolované obdobie
2014 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
26.01.2015 - 12.05.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Porovnaním úprav rozpočtu schválených obecným zastupiteľstvom s údajmi o upravenom rozpočte vykázaných vo finančnom výkaze FIN 1-12 o plnení rozpočtu a o nerozpočtovaných pohyboch na účtoch subjektu verejnej správy zostavenému k 31.12.2014 bol v časti bežných a kapitálových príjmov identifikovaný rozdiel 1 150,00 Eur.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 540/2001 Z.z.
Záverečný účet za rok 2013 bol prerokovaný obecným zastupiteľstvom a následne schválený uznesením č. 298/2014 z 27.06.2014, t.j. v lehote stanovenej po uplynutí rozpočtového roka. Kontrolou predmetného uznesenia bolo zistené, že prerokovanie záverečného účtu bolo uzatvorené bez uvedenia príslušného legislatívou určeného výroku, podľa ktorej sa toto prerokovanie uzatvára jedným z výrokov: „celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“ alebo „celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami“.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
V rámci overovania účtovnej závierky audítorom nebolo overené dodržiavanie povinností obce: zostaviť svoj rozpočet podľa zákonom upravených pravidiel, prerokovať návrh záverečného účtu najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka a dodržiavať pravidlá používania návratných zdrojov financovania.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
V rámci overovania účtovnej závierky audítorom nebolo overené dodržiavanie povinností obce: zostaviť svoj rozpočet podľa zákonom upravených pravidiel, prerokovať návrh zéverečného účtu najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka a dodržiavať pravidlá používania návratných zdrojov financovania, čo nebolo v súlade s ustanovením § 16 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Netriedením rovnorodých druhov výdavkov správne podľa platnej rozpočtovej klasifikácie obec nekonala v súlade s ustanovením § 1 ods. 3 opatrenia Ministerstva financií SR z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov, podľa ktorého ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie triedi výdavky na položky a podpoložky a umožňuje tým ich identifikáciu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Netriedením rovnorodých druhov výdavkov správne podľa platnej rozpočtovej klasifikácie obec nekonala v súlade s ustanovením § 1 ods. 3 opatrenia Ministerstva financií SR z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov, podľa ktorého ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie triedi výdavky na položky a podpoložky a umožňuje tým ich identifikáciu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Kontrolou dodržiavania rozpočtových pravidiel pri vynakladaní verejných prostriedkov, vykonanou na rovnakej vzorke účtovných dokladov bolo v štyroch prípadoch zistené porušenie finančnej disciplíny, pričom došlo k úhrade preddavku z verejných prostriedkov bez vopred uzatvorenej písomnej dohody.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrolou dodržiavania rozpočtových pravidiel pri vynakladaní verejných prostriedkov, vykonanou na rovnakej vzorke účtovných dokladov bolo v štyroch prípadoch zistené porušenie finančnej disciplíny, pričom došlo k úhrade preddavku z verejných prostriedkov bez vopred uzatvorenia písomnej dohody.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
V prípade nesprávnej aplikácie nákladových účtov nepostupovala obecv zmysle ustanovenia § 57 ods. 2 opatrenia Ministerstva financií SR z 8. augusta 2007 č . MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov (ďalej len „opatrenie č. MF/16786/2007-31“), podľa ktorého sa náklady na spotrebovanú vodu účtujú v priebehu účtovného obdobia na ťarchu účtu 502 – Spotreba energie. Neúčtovaním o preddavku do splnenia dodávky zo strany dodávateľa, t.j. do prevzatia tovaru prostredníctvom účtu 314 – Poskytnuté prevádzkové preddavky, kde sa účtujú poskytnuté preddavky dodávateľom, nepostupovala obec v zmysle ustanovenia § 43 ods. 4 opatrenia č. MF/16786/2007-31.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolou preukázateľnosti účtovných dokladov a preverením ich úplnosti z hľadiska obsahu všeobecných náležitostí bolo zistené, že v prípade nákladov na opravu sanity a vodoinštalácie spolu v sume 120,00 Eur absentoval v dokladoch údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec nezverejňovala štvrťročné súhrnnné správy o zákazkách s predpokladanou hodnotou rovnou alebo vyššou ako 1 000,00 Eur v profile verejného obstarávateľa.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Nejednoznačné určenie vlastností umelého trávnika v súťažných podkladoch, resp. rozdielne určenie vlastností umelého trávnika v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer. Pri zadávaní podlimitných zákaziek verejný obstarávateľ postupuje podľa prvej časti a vypracuje súťažné podklady podľa ustanovenia § 34, v nadväznosti na ustanovenie § 34 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z., podľa ktorého predmet zákazky musí byť opísaný jednoznačne, úplne a nestranne.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Nejednoznačným určením vlastností umelého trávnika v súťažných podkladoch, resp. rozdielnym určením vlastností umelého trávnika v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer obec nedodržala ustanovenie § 100 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z. z., podľa ktorého pri zadávaní podlimitných zákaziek verejný obstarávateľ postupuje podľa prvej časti a vypracuje súťažné podklady podľa ustanovenia § 34, v nadväznosti na ustanovenie § 34 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z., podľa ktorého predmet zákazky musí byť opísaný jednoznačne, úplne a nestranne.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Nejednoznačným určením požiadaviek na potvrdenie bánk o finančnej kondícii uchádzačov, ktorým uchádzači mali preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, nakoľko sa pri zadávaní zákaziek musí uplatňovať princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Vymedzenie konkrétnych hospodárskych rokov 2011 – 2013, za ktoré mali uchádzači preukázať svoj dosiahnutý obrat v oblasti, ktorej sa predmet zákazky obstarávanej koncom roka 2014 týkal.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Stanovením podmienky účasti týkajúcej sa finančného a ekonomického postavenia vylučujúcej záujemcov alebo uchádzačov, ktorých hospodársky rok bol ukončený v priebehu roka 2014, obec nedodržala princíp nediskriminácie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Neuvedením kritérií na hodnotenie kvalitatívnych a funkčných vlastností požadovaných vzoriek preukazujúcich technickú alebo odbornú spôsobilosť v súťažných podkladoch, resp. vo výzve na predkladanie ponúk obec nedodržala princíp transparentnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Vyžadovaním 13,00 Eur za súťažné podklady, ktoré boli záujemcom zaslané elektronickou formou, nakoľko úhrada za súťažné podklady, ak sa vyžaduje, nesmie presiahnuť skutočné náklady na ich rozmnoženie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Nearchivovaním dokladu o zaslaní, resp. doručení zápisnice z otvárania ponúk prihláseným uchádzačom pričom verejný obstarávateľ eviduje všetky doklady a dokumenty z použitého postupu verejného obstarávania a uchováva ich päť rokov od uzavretia zmluvy, ak ide o podlimitnú zákazku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Nekonkretizovaním dôvodov vylúčenia ponuky jedného z uchádzačov v zápisnici z vyhodnotenia ponúk a uvedením nepresných a zmätočných informácií o jednom z členov komisie v tejto zápisnici obec nekonala v súlade s princípom transparentnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Podpis zmluvy v rozpore so súťažnými podkladmi, z dôvodu chýbajúcej prílohy s dokladom o zložení depozitu, nakoľko pri zadávaní podlimitných zákaziek verejný obstarávateľ postupuje podľa prvej časti a pri uzavretí zmluvy postupuje podľa ustanovenia § 45 primerane, v nadväznosti na ustanovenie § 45 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z., podľa ktorého uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Zmluva na stavbu viacúčelového ihriska bola s víťazným uchádzačom podpísaná 24.10.2014. Podľa stavebného denníka sa však práce na stavbe viacúčelového ihriska začali už 13.10.2014, t. j. 12 kalendárnych dní pred podpisom zmluvy a šesť kalendárnych dní od odoslania vyhodnotenia ponúk vo VO, t. j. 07.10.2014.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Zmluva na stavbu viacúčelového ihriska bola s víťazným uchádzačom podpísaná 24.10.2014. Podľa stavebného denníka sa však práce na stavbe viacúčelového ihriska začali už 13.10.2014, t. j. 12 kalendárnych dní pred podpisom zmluvy a šesť kalendárnych dní od odoslania vyhodnotenia ponúk vo VO, t. j. 07.10.2014. Verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi najskôr šestnásty deň odo dňa odoslania oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa ustanovenia § 44, ak nebola doručená žiadosť o nápravu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Účinnosť zmluvy s víťazným uchádzačom z 24.10.2014 bola v zmysle jej ustanovenia čl. 13 ods. 13.4 nesprávne stanovená na deň podpisu zmluvy a nie na deň nasledujúci po dni jej zverejnia. Ak zákon ustanovuje povinné zverejnenie zmluvy, zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb.
Obec nezabezpečila zápis svojho majetku (troch stavieb) do listu vlastníctva a týmnedostatočne chránila svoje oprávnené záujmy. Orgány obce a organizácie sú povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať. Sú povinné najmä používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Na štyroch listoch vlastníctva obce nebol uvedený názov obce len („Obec“) ako vlastník a chýbala aj jej úplná adresa. Vlastníci a iné oprávnené osoby sú povinní dbať, aby všetky údaje katastra týkajúce sa nehnuteľností alebo vlastníka nehnuteľností, ako aj zmeny týchto údajov mohli byť v katastri riadne evidované.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 162/1995 Z.z.
Nedodržaním platných postupov účtovania pri účtovaní umeleckého diela. Účtovná jednotka je povinná viesť účtovníctvo správne.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nedodržaním platných postupov účtovania pri účtovaní umeleckého diela. Účtovníctvo účtovnej jednotky je správne, ak účtovná jednotka vedie účtovníctvo podľa tohto zákona a ostatných osobitných predpisov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nedodržaním platných postupov účtovania pri účtovaní umeleckého diela Podrobnosti o postupoch účtovania ustanoví Ministerstvo financií SR opatrením. Opatrenie vyhlasuje ministerstvo oznámením o jeho vydaní v Zbierke zákonov SR a účtovná jednotka je povinná ho dodržiavať.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Neupravením nakladania s cennými papuermi a spôsobu výkonu práv vyplývajúcich z vlastníctva cenných ppaierov a majetkových podielov na právnických osobách v zásadách hospodárenia. Zásady hospodárenia s majetkom obce, ktoré určí ObZ, okrem iného upravia nakladanie s cennými papiermi a spôsoby výkonu práv vyplývajúcich z vlastníctva cenných papierov a majetkových podielov na právnických osobách založených obcou alebo v ktorých má obec postavenie ovládajúcej osoby alebo rozhodujúci vplyv s dôrazom na transparentnosť a efektívnosť nakladania s majetkom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Úpravou rozhodovania o prevode a prenájme majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov vo VZN č. 1/2009 obec nedodržala ustanovenie § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb., podľa ktorého ustanovenia odsekov 1 až 7 sa nepoužijú pri prevode majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorých ObZ rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Úpravou rozhodovania o prevode a prenájme majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov vo VZN č. 1/2009 obec nedodržala ustanovenie § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb., podľa ktorého ustanovenia odsekov 1 až 7 sa nepoužijú pri prevode majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorých ObZ rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, a ustanovenie § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb., podľa ktorého, ak tento alebo osobitný predpis neustanovuje inak, ustanovenia odsekov 1 až 3 a 5 až 7 je obec povinná primerane použiť aj pri prenechávaní majetku obce do nájmu okrem nájmov majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorých ObZ rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Odovzdanie predávaného hasičského automobilu pred zaplatením dohodnutej kúpnej ceny a nevymáhanie pohľadávky za predaný automobil.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Nedohodnutie sankcií za nesplnenie podmienok kúpnej zmluvy z 01.12.2014, najmä za nezaplatenie kúpnej ceny v určenej lehote.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Nezverejnenie zámerov prenajať nebytové priestory v troch objektoch v regionálnej tlači, pričm ustanovenia o prevode majetku obce obchodnou verejnou súťažou, dobrovoľnou dražbou alebo priamym predajom je obec povinná primerane použiť aj pri prenechávaní majetku obce do nájmu, a to najmenej za také nájomné, za aké sa v tom čase a na tom mieste obvykle prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Nezverejnenie zámerov prenajať nebytové priestory v troch objektoch v regionálnej tlači nakoľko obec zverejní zámer predať svoj majetok a jeho spôsob na svojej úradnej tabuli, na internetovej stránke obce, ak ju má obec zriadenú, a v regionálnej tlači.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
dve nájomné zmluvy k nebytovým priestorom neobsahovali spôsob úhrady dohodnutého nájomného, pričom zmluva musí okrem iného obsahovať i spôsob platenia nájomného.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 116/1990 Zb.
Nedohodnutie možnosti zvýšiť nájomné o ročnú mieru inflácie a nedohodnutím zmluvných pokút za nedodržanie nájomných zmlúv.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Nezrušením platnosti pôvodnej nájomnej zmluvy platnej do roku 2016 a nejednoznačným stanovením výšky nájomného za nebytové priestory v nájomnej zmluve zo 06.06.2011, nakoľko účastníci sú povinní dbať, aby sa pri úprave zmluvných vzťahov odstránilo všetko, čo by mohlo viesť k vzniku rozporov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb.
Účinnosť dvoch káúpnych zmlúv a nájomnej zmluvy bola nesprávne určená na deň ich podpisu zmluvnými stranami a na deň nasledujúci po dni ich zverejnenia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb.
Vykonaním finančných operácií (10 faktúr) bez ich predchádzajúceho overenia PFK nepostupovala pričom orgán verejnej správy je povinný overiť predbežnou finančnou kontrolou každú pripravovanú finančnú operáciu a nemôže ju vykonať alebo v nej pokračovať bez jej overenia predbežnou finančnou kontrolou.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
žiadna preverená kúpna zmluva a nájomná zmluva neboli pred ich podpisom overené PFK.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
žiadna preverená KZ a NZ neboli pred ich podpisom overené PFK.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
žiadna preverená KZ a NZ neboli pred ich podpisom overené PFK.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Kontrolou predloženého výstupného materiálu HK (záznam) z kontroly zo 17.07.2014 bolo zistené, že neobsahoval zákonom stanovené náležitosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že HK nepredložil správu z vykonanej kontroly počas roka ObZ priamo na jeho najbližšom zasadnutí.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.

Obec Žakovce

IČO
00326771
Sídlo
Žakovce 55, 05973 Žakovce
Kontrolované obdobie
2014 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
15.01.2015 - 11