Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-019/2019/1063
Názov:
Overenie procesu monitorovania a kontroly projektov v podmienkach OP EŠIF
Účel kontrolnej akcie:
Preverenie súladu procesu monitorovania a výkonu finančných KNM s legislatívnymi požiadavkami a prev
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

A + Z Rišňovský, Halász, s.r.o.

IČO
31411665
Sídlo
Priemyselná 2, 92522 Veľké Úľany
Kontrolované obdobie
2014 - 2019
Termín kontroly
23.05.2019 - 03.06.2019
Stav kontroly
Ukončená

Bóna LABELS s.r.o.

IČO
35951541
Sídlo
Považská 18, 94001 Nové Zámky
Kontrolované obdobie
2014 - 2019
Termín kontroly
06.05.2019 - 03.06.2019
Stav kontroly
Ukončená

GASTRO - HAAL, s.r.o.

IČO
31435076
Sídlo
Považská 16, 94067 Nové Zámky
Kontrolované obdobie
2014 - 2019
Termín kontroly
06.05.2019 - 19.06.2019
Stav kontroly
Ukončená

GERI door s.r.o.

IČO
35960515
Sídlo
Mederčská 59/11, 94501 Komárno
Kontrolované obdobie
2014 - 2019
Termín kontroly
24.04.2019 - 02.05.2019
Stav kontroly
Ukončená

LYCOS - Trnavské sladovne, spol. s r.o.

IČO
35782803
Sídlo
Sladovnícka 15, 91701 Trnava
Kontrolované obdobie
2014 - 2019
Termín kontroly
11.04.2019 - 28.04.2019
Stav kontroly
Ukončená

Mesto SKALICA

IČO
00309982
Sídlo
Nám. slobody 145/10, 90901 Skalica
Kontrolované obdobie
2014-2019
Termín kontroly
05.09.2019 - 26.09.2019
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Prijímateľ nepredložil Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo so zhotoviteľom UNISTAV spol. s.r.o. po podpise na následnú kontrolu VO. V súlade so Systémom riadenia EŠIF a Príručkou k procesu VO bol prijímateľ povinný zaslať na kontrolu na SO návrh dodatku pred jeho podpisom oboma zmluvnými stranami a po podpise dodatku predložiť dodatok na následnú kontrolu v lehotách uvedených v Príručke k procesu VO. Uvedená povinnosť sa vzťahovala aj na prípady, keď sa dodatok vzťahuje na časť výdavkov, ktoré nie sú oprávnenými výdavkami, avšak sú súčasťou zákazky, ktorá je spolufinancovaná z fondov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Prijímateľ v ŽoNFP uviedol cieľovú hodnotu MU 954,41 m2, ktorá bola po schválení ŽoNFP následne premietnutá do Zmluvy o poskytnutí NFP. Uvedená hodnota predstavuje súčet podlahových plôch, na ktorých prebiehala rekonštrukcia hospodárskeho pavilónu – 311,80 m2 a odstránenie havarijného stavu podlahových konštrukcií a vnútornej kanalizácie - 642,61 m2. Celková podlahová plocha udaná v Energetickom certifikáte aj Tepelnotechnickom posudku, na ktorej sa projekt realizoval je 1 141,70 m2. MU P0614 zahŕňa podlahovú plochu, na ktorej sa realizuje projekt. V prípade MŠ Skalica - elokované pracovisko: Pod Kalváriou sa realizoval projekt na celej podlahovej ploche budovy. Predmetom projektu bolo aj zateplenie celého objektu MŠ. Podlahová plocha uvedená v Tepelnotechnickom posudku pred realizáciou projektu a podlahová plocha uvedená v Energetickom certifikáte po obnove budovy je vyššia ako je cieľová hodnota daného MU uvedená prijímateľom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Prijímateľ v ŽoNFP nesprávne uviedol cieľovú hodnotu MU 88 971 kWh/rok (uvedená hodnota bola po schválení ŽoNFP premietnutá do Zmluvy o poskytnutí NFP), nakoľko pri výpočte rozdielu hodnôt z Tepelnotechnického posudku pred významnou obnovou budovy a po významnej obnove budovy vychádzal z hodnôt ukazovateľa Potreba tepla na vykurovanie, pričom MU P0700 má vyjadrovať celkový pokles ročnej spotreby primárnej energie, nie celkový pokles potreby tepla na vykurovanie. Splnenie tohto MU bude prijímateľ preukazovať v prvej následnej MS.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Mestská časť Bratislava - Dúbravka

IČO
00603406
Sídlo
Žatevná 2, 84402 Bratislava-Dúbravka
Kontrolované obdobie
2014-2019
Termín kontroly
14.08.2019 - 25.09.2019
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

MČ Dúbravka ako objednávateľ podpísala zmluvu o dielo č. 689/2016 so zhotoviteľom RV stav, s.r.o., kde v Článku IV. Cena diela, bod 3) sa uvádza nasledovné: „Cena za zhotovenie diela je dohodnutá ako cena maximálna a konečná a nie je možné ju upravovať tzv. „naviac“ prácami z akéhokoľvek titulu.“ Prijímateľ uzavrel tri dodatky k zmluve o dielo, z toho prvé dva navyšovali cenu nasledovne: ? dodatok č. 1 - cena sa navýšila o 26 937,34 EUR bez DPH; ? dodatok č.2 - navýšila sa cena o 91 906,09 EUR bez DPH. Verejný obstarávateľ pri uzavretí dodatkov č. 1 a č.2 nepostupoval v súlade s §10 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý pojednáva o základných povinnostiach verejného obstarávateľa a dodržiavania princípoch rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie hospodárskych subjektov, transparentnosti, proporcionality, hospodárnosti a efektívnosti.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom Porušený predpis: 343/2015 Z.z.

Mestská časť Bratislava - Vajnory

IČO
00304565
Sídlo
Roľnícka 109, 83107 Bratislava-Vajnory
Kontrolované obdobie
2014 - 2019
Termín kontroly
16.09.2019 - 03.10.2019
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

V súlade so Systémom riadenia EŠIF a Príručkou k procesu VO bol prijímateľ povinný zaslať na kontrolu na RO návrh dodatku k zmluve so zhotoviteľom pred jeho podpisom oboma zmluvnými stranami a po podpise dodatku predložiť dodatok na následnú kontrolu v lehotách uvedených v Príručke k procesu VO. Uvedená povinnosť sa vzťahovala aj na prípady, keď sa dodatok vzťahuje na časť výdavkov, ktoré nie sú oprávnenými výdavkami, avšak sú súčasťou zákazky, ktorá je spolufinancovaná z fondov. Prijímateľ uvedenú povinnosť nesplnil, nakoľko nepredložil Dodatok č. 1 a Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo na kontrolu na RO pred jeho uzatvorením ani po jeho podpise. Dodatok č. 1 prijímateľ predložil na SO až v deň podpisu dodatku, avšak nie v súvislosti s kontrolou VO.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Podľa definície MU P0067 sa pod kapacitou myslí počet užívateľov, ktorí môžu používať nové alebo zlepšené zariadenia materských škôl. "Užívatelia" v tomto kontexte sú deti, nie učitelia, rodičia alebo iné osoby, ktoré môžu používať príslušné zariadenia. Ukazovateľ zahŕňa nové alebo zlepšené budovy poskytnuté projektom. Meria nominálnu kapacitu (t. j. počet možných užívateľov, ktorý je zvyčajne vyšší alebo sa rovná počtu skutočných užívateľov. Ukazovateľ sa vypočíta ako súčet počtu "užívateľov" infraštruktúry MŠ v dôsledku realizácie projektov. Prijímateľ v ŽoNFP stanovil ako cieľovú hodnotu MU P0067 88 detí. Po schválení ŽoNFP bola uvedená hodnota premietnutá do Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ v ŽoNFP nesprávne stanovil cieľovú hodnotu MU P0067, nakoľko stanovená cieľová hodnota vyjadrovala počet detí, o ktorý sa mala zvýšiť pôvodná kapacita MŠ a nie celkovú kapacitu MŠ po realizácii projektu (t. j. pôvodná kapacita zvýšená o novovytvorenú kapacitu) v zmysle definície MU P0067. Je potrebné vykonať opravu hodnôt MU P0067 v zmysle charakteru a definície MU P0067.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

IČO
00686832
Sídlo
Mlynské Nivy 44/a, 82715 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2014 - 2019
Termín kontroly
06.03.2019 - 02.07.2019
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Na overenej vzorke projektov bolo zistené, že v projektoch (I496, F723) neboli zo strany prijímateľa dodržané lehoty v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa predloženia povinných dokumentov (Hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít projektu, Hlásenie o ukončení realizácie hlavných aktivít projektu, Harmonogram finančnej realizácie projektu), pričom SO nevyzval prijímateľa na predloženie príslušného dokumentu po uplynutí lehoty na jeho predloženie. V niektorých prípadoch nebol dokument predložený vôbec (Harmonogram finančnej realizácie projektu v projektoch F419, F697).
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
V niektorých projektoch bolo zistené oneskorené predloženie MS projektu prijímateľom oproti lehotám stanoveným v zmluve o poskytnutí NFP a síce: - mimoriadna MS v rámci projektu I496 predložená až o tri mesiace neskôr - záverečná MS v rámci projektu F845 predložená o vyše dva mesiace a v projekte F419 až o vyše štyri mesiace neskôr V zmysle MSO bol projektový manažér v rámci riadenia implementácie jemu pridelených projektov povinný kontrolovať termíny predloženia MS. V prípade, že prijímateľ uvedené dokumenty v stanovenom termíne nepredložil, najneskôr do 15 dní od uplynutia termínu mal projektový manažér vyzvať prijímateľa listom riaditeľa odboru implementácie projektov na splnenie tejto povinnosti. SO nepostupoval v súlade s týmto postupom a nevyzval písomnou formou prijímateľa na predloženie MS. Oneskorené predloženie hlavne záverečnej MS môže mať vplyv na predlžovanie procesu schvaľovania záverečnej ŽoP (záverečnú MS má prijímateľ povinnosť predložiť najneskôr spolu so záverečnou ŽoP), a tým aj čerpanie finančných prostriedkov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V procese výkonu finančnej kontroly projektov boli na strane SO zistené viaceré významné prekročenia stanovených lehôt v zmysle MSO a síce: - v rámci výkonu kontroly VO: zo 16 vykonaných kontrol VO v rámci vybranej vzorky projektov zistené prekročenie lehoty v 10 VO (F567, F414, F723, F845, I496, F419), pričom najvyššie prekročenie predstavovalo až 65 pracovných dní (F414), v štyroch VO bolo prekročenie nad 50 pracovných dní (F567, F414, F723, F845), - v dvoch projektoch (F414, F723) zistené prekročenie lehoty v rámci výkonu finančnej kontroly záverečnej MS o 18 a 53 pracovných dní. Zároveň boli zistené dlhé lehoty trvania procesu od vykonania finančnej kontroly na mieste po vystavenie správy z finančnej kontroly na mieste (po zohľadnení doby prerušenia pre vznesenie námietok prijímateľa k návrhu správy z finančnej kontroly na mieste) v troch projektoch (F723, F845, F419) v rozmedzí 39 – 67 pracovných dní. Dĺžka trvania procesov kontroly projektov na strane SO má významný vplyv na realizáciu projektov (najmä dlhá kontrola VO) ako aj následne na samotné čerpanie finančných prostriedkov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

IČO
00156621
Sídlo
Dobrovičova 12, 81266 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2014 - 2019
Termín kontroly
20.06.2019 - 22.10.2019
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

PM je podľa IMP RO povinný v lehote na výkon kontroly MS vyzvať prijímateľa prostredníctvom ITMS2014+ na úpravu a/alebo doplnenie príslušnej MS do 14 kalendárnych dní od zaslania výzvy na úpravu a/alebo doplnenie príslušnej MS. PM RO nestanovil prijímateľovi v projekte H398 lehotu na doplnenie záverečnej MS. Prijímateľ bol vyzvaný na doplnenie záverečnej MS dňa 27.03.2018 a požadované doplnenie zaslal až 18.05.2018.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V procese výkonu kontroly boli na strane RO a SO TTSK zistené viaceré prekročenia stanovených lehôt v zmysle SR EŠIF a IMP a síce: PM je podľa IMP RO povinný vykonať kontrolu doručenej záverečnej MS projektu a vyplniť KZ MS v písomnej forme a posúdiť údaje v nej uvedené do 10 pracovných dní od jej registrácie v ITMS2014+. V projekte H398 bola lehota na vykonanie kontroly záverečnej MS prekročená o 28 pracovných dní. Nedodržanie stanovených lehôt v zmysle riadiacej dokumentácie (IMP SO TTSK) v prípade posúdenia významnejších zmien v projekte zo strany prijímateľa. V zmysle IMP mal SO TTSK vypracovať záznam o vyhodnotení žiadosti prijímateľa o významnejšiu zmenu projektu v termíne do 20 pracovných dní od prijatia žiadosti o zmenu projektu. SO TTSK v prípade významnejšej zmeny v projekte G787 vypracoval záznam o vyhodnotení žiadosti s meškaním 36 pracovných dní (pričom 44 pracovných dní trvalo RO zaslanie stanoviska k žiadosti o zmenu). Nedodržanie lehoty na vykonanie finančnej kontroly VO v zmysle SR EŠIF a IMP RO. V rámci vybranej vzorky projektov bolo zistené prekročenie lehoty v 6 projektoch (všetky projekty okrem H761) v rozmedzí od troch do 25 pracovných dní, pričom v projekte H398 bola vypracovaná správa z kontroly aj KZ v čase výkonu kontroly NKÚ SR a lehota na výkon kontroly VO bola prekročená až o 428 pracovných dní. Nedodržiavanie lehôt zo strany RO/SO TTSK má významný vplyv na realizáciu projektov (najmä kontrola VO) ako aj následne na samotné čerpanie finančných prostriedkov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V zmysle SR EŠIF, ako aj postupu stanoveného v IMP bol RO/SO TTSK povinný overiť každý dodatok k zmluve s dodávateľom/zhotoviteľom, pričom predmetom kontroly dodatku malo byť posúdenie jeho súladu s príslušnými ustanoveniami zákona o VO a to najmä ustanovením § 18 a zároveň posúdenie zmien z neho vyplývajúcich z hľadiska ich súladu so schválenou ŽoNFP a účinnou zmluvou o poskytnutí NFP. Orgán verejnej správy je podľa § 8 ods. 1 zákona č. 357/2015 Z.z. povinný vykonávať administratívnu finančnú kontrolu súladu každej finančnej operácie alebo jej časti s § 6 ods. 4, ak orgán verejnej správy poskytne verejné financie inej osobe alebo poskytol verejné financie inej osobe. SO TTSK nepostupoval v súlade s ustanoveniami zákona č. 357/2015 Z.z, SR EŠIF a postupu stanoveného v IMP, nakoľko nevykonal u prijímateľa (projekt G787) kontrolu VO Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 279/2018 po jeho podpise a predložení zo strany prijímateľa v rámci ŽoP – poskytnutie predfinancovania, nevypracoval príslušný KZ k finančnej kontrole VO – Dodatok po podpise a nevypracoval Správu z kontroly VO. RO nepostupoval v súlade s ustanoveniami zákona č. 357/2015 Z.z., SR EŠIF, a postupu stanoveného v IMP, nakoľko nevykonal u prijímateľa (projekt H388) finančnú kontrolu VO - Dodatku č. 3 k Zmluve o dielo č. 1/2017 po jeho predložení v rámci ŽoP – poskytnutie predfinancovania, nevypracoval KZ ani Správu z kontroly VO a rovnako RO nevykonal u prijímateľa (projekt H761) kontrolu predloženého Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo 167/2017/ZoD a nevykonal kontrolu predložených Dodatkov 1 až 3 k Zmluve o dielo č. 689/2016 u prijímateľa (projekt H398). V projekte H398 bolo identifikované zistenie pri podpise Dodatkov č.1 a č.2, kedy prijímateľ navýšil cenu diela, ktorú stanovil v zmluve o dielo ako cenu maximálnu a konečnú, ktorú nie je možné upravovať tzv. „naviac“ prácami z akéhokoľvek titulu. Verejný obstarávateľ pri uzavretí Dodatkov č.1 a č.2 nepostupoval v súlade s §10 ods. 2 zákona o VO, ktorý pojednáva o základných povinnostiach verejného obstarávateľa a dodržiavaní princípov rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie hospodárskych subjektov, transparentnosti, proporcionality, hospodárnosti a efektívnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Podľa čl. 6, ods. 2 a 3 všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutí NFP, majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa počas realizácie projektu a počas udržateľnosti projektu prevedený na tretiu osobu. Prijímateľ (projekt G787) v rámci ŽoP č. 1 – priebežná platba predložil ako súčasť ŽoP dokument o zverení majetku do správy tretej osoby (rozpočtovej organizácie obce) bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa. V KZ ani v Správe z kontroly ŽoP č. 1 SO TTSK neuviedol danú skutočnosť ani neuviedol svoje stanovisko k porušeniu povinnosti prijímateľa v zmysle čl. 6, ods. 7 všeobecných zmluvných podmienok, príp. ďalší postup. . SO TTSK vykonal formálnu a nedostatočnú administratívnu finančnú kontrolu (finančná kontrola ŽoP) a nepostupoval podľa zákona č. 357/2015 Z.z. podľa ktorého, cieľom finančnej kontroly je zabezpečiť najmä dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami a realizácii finančnej operácie alebo jej časti.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
V zmysle IMP RO/SO TTSK, mal PM v rámci kontroly ŽoP okrem iného posúdiť hospodárnosť každého výdavku deklarovaného v rámci predloženej ŽoP a do KZ k ŽoP uviesť akým spôsobom overil podmienku hospodárnosti a efektívnosti výdavkov a podmienku či výdavky zodpovedajú obvyklým cenám v danom mieste a čase (napr. na základe stanoveného benchmarku, finančných limitov, zrealizovaného VO, vykonaného prieskumu trhu alebo na základe iných nástrojov na overenie hospodárnosti a efektívnosti výdavkov). V KZ k predloženým ŽoP (projekty prijímateľov: G787- priebežná platba ŽoP č. 302021G787500201 a č. 302021G787500101, H398 – priebežná platba ŽoP č. 302021H3985002, H137 – priebežná platba č. 302021H1375002, H661 - priebežná platba ŽoP č. 302021H661500101, predfinancovanie ŽoP č. 302021H661300201, H761 – predfinancovanie ŽoP č. 302021H7613001, predfinancovanie ŽoP č. 302021H7613002, predfinancovanie ŽoP č. 302021H7613003, predfinancovanie ŽoP č. 302021H7613004, predfinancovanie ŽoP č. 302021H7613005) bola potvrdená primeranosť nárokovaných výdavkov, avšak v poznámke k príslušnej otázke nebolo uvedené, akým spôsobom PM overil podmienku hospodárnosti a efektívnosti výdavkov, čím RO/SO TTSK nepostupoval v súlade s IMP.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V súlade s charakterom a popisom MU P0700 – Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách uvedeným vo Výzve na predkladanie ŽoNFP mal prijímateľ pri stanovení cieľovej hodnoty MU P0700 vychádzať z energetického certifikátu, resp. energetického auditu alebo tepelnotechnického posudku vydaného pred významnou obnovou budovy. Tepelnotechnické posúdenie budovy – Projektové energetické hodnotenie bolo súčasťou projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie predloženej ako príloha k ŽoNFP. Cieľová hodnota daného MU mala predstavovať zníženie ročnej spotreby primárnej energie po obnove budovy (t.j. rozdiel medzi spotrebou primárnej energie pred a po významnej obnove budovy vychádzajúci z údajov v súlade s vypracovaným Tepelnotechnickým posúdením budovy). V rámci odborného hodnotenia ŽoNFP bolo odbornými hodnotiteľmi posudzované aj Kritérium č. 2.3 – Posúdenie primeranosti a reálnosti plánovaných hodnôt MU s ohľadom na časové, finančné a vecné hľadisko, v rámci ktorého mala byť posúdená primeranosť nastavenia hodnôt MU vzhľadom na rozsah navrhovaných aktivít projektu a časový harmonogram realizácie projektu. Zároveň mali odborní hodnotitelia posúdiť, či hodnoty MU sú nastavené reálne na výšku žiadaného NFP. Kontrolná skupina NKÚ SR vykonala kontrolu na vzorke siedmych projektov, z ktorých v štyroch bolo povinné vykazovať MU P0700 (prijímatelia projektov G787, H137, H661, H278). Vo všetkých štyroch projektoch boli nesprávne stanovené cieľové hodnoty daného MU, ktoré sa po schválení ŽoNFP preniesli do zmluvy o poskytnutí NFP. Na základe vyššie uvedeného NKÚ SR identifikoval riziko, že uvedený nedostatok sa môže vyskytovať aj pri ďalších projektoch vykazujúcich MU P0700. Nesprávne stanovené cieľové hodnoty prijímateľmi boli identifikované aj pri iných MU a to: ? v projekte H137 – nesprávne stanovená cieľová hodnota MU pri MU P0614; ? v projekte H661 - nesprávne stanovená cieľová hodnota MU pri MU P0614, MU P0103; ? v projekte H278 - nesprávne stanovená cieľová hodnota MU pri MU P0103; ? v projekte H761 - nesprávne stanovená cieľová hodnota MU pri MU P0067; V Hodnotiacich hárkoch všetkých ŽoNFP zo vzorky v rámci uvedeného Kritéria č. 2.3 bol odbornými hodnotiteľmi pridelený max. počet bodov za dané kritérium, t.j. 3 body. V žiadnom zo štyroch projektov odborní hodnotitelia (každý projekt hodnotili dvaja odborní hodnotitelia) neidentifikovali nesprávne stanovené cieľové hodnoty MU. Žiadateľmi navrhované hodnoty neposúdili voči relevantným prílohám ŽoNFP, z ktorých bolo možné túto skutočnosť identifikovať a prijať tak adekvátne opatrenia. Z uvedeného vyplýva nedostatočné odborné hodnotenie ŽoNFP v piatich projektoch z overenej vybranej vzorky projektov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
1. Z vykázaných dosiahnutých hodnôt MU P0700 a P0103 uvedených v záverečnej MS v projektoch H278 a G787, ktoré mali nesprávne stanovené cieľové hodnoty MU vyplývalo nenaplnenie (resp. v jednom prípade prekročenie) ich zazmluvnenej cieľovej hodnoty. Prijímatelia v záverečnej MS projektu neuviedli zdôvodnenie nedosiahnutia (resp. prekročenia) stanovených MU. SO TTSK k záverečnej MS vykonal kontrolu, ku ktorej vypracoval KZ. V KZ k záverečnej MS SO TTSK konštatoval pri každom projekte napĺňanie MU v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP. SO TTSK v KZ k záverečnej MS neidentifikoval nenaplnenie cieľových hodnôt daných MU, ako ani dôvod nenaplnenia stanovených cieľových hodnôt a záverečnú MS schválil. SO TTSK nepostupoval v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP a stanoveným postupom v IMP a PpP, časť týkajúca sa postupu pri schvaľovaní MS a Sankčný mechanizmus v prípade nenaplnenia MU s príznakom, t.j. nevyzval prijímateľa na predloženie zdôvodnenia nenaplnenia MU v projekte G787 (v projekte H278 SO TTSK prijímateľa vyzval na vysvetlenie), ktoré mal následne v zmysle stanovených postupov posúdiť z hľadiska rizík, ktoré boli predmetom analýzy pri predkladaní ŽoNFP a z hľadiska preukázania existencie faktorov, ktoré prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť. V nadväznosti na výsledky posúdenia mal zvoliť ďalší relevantný postup riešenia pre projekty G787 a H278. Z uvedeného možno konštatovať nedostatočný a formálny výkon kontroly záverečnej MS zo strany SO TTSK. Nenaplnenie cieľových hodnôt MU pritom bolo zo strany prijímateľov deklarované aj v záverečnej ŽoP (v projekte G787 už od prvej predloženej ŽoP) v rámci projektu v časti Doplňujúce monitorovacie údaje ŽoP, pričom SO TTSK v KZ ani správe z kontroly záverečnej ŽoP uvedené nedostatky neidentifikoval (v KZ k ŽoP potvrdil napĺňanie MU projektu). 2. RO/SO TTSK vykonal nedostatočnú kontrolu záverečnej MS a záverečnej ŽoP (doplňujúce monitorovacie údaje) vo vzťahu k vykázanej dosiahnutej hodnote MU P0614 (projekty H661, H137) a MU P0067 (projekt H761) v nadväznosti na nesprávne stanovenú cieľovú hodnotu. RO/SO TTSK vykonal formálnu a nedostatočnú administratívnu finančnú kontrolu/finančnú KnM záverečnej ŽoP, čím nepostupoval podľa zákona č. 357/2015 Z.z. podľa ktorého, cieľom finančnej kontroly je zabezpečiť najmä dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami a realizácii finančnej operácie alebo jej časti. Nesprávne stanovené cieľové a dosiahnuté hodnoty projektových MU vykázané v záverečnej MS sú uvedené v systéme ITMS2014+, z ktorého sa z úrovne projektov napočítavajú údaje do spoločných MU výstupu a MU špecifických pre program na účely EFRR (MU CO32, CO34, O0171, CO35, O0224), ktoré sú ďalej vykazované v jednotlivých správach na úrovni celého programu IROP (napr. správa o vykonávaní programu). MU na úrovni programu majú vyjadrovať pokrok pri vykonávaní programu a slúžia ako základ na monitorovanie, hodnotenie a preskúmanie výkonnosti. Nesprávne vykazované MU projektu tak majú negatívny dopad na vypovedaciu schopnosť MU na úrovni celého programu. MU O0171, do ktorého je agregovaný projektový MU P0067, je ukazovateľ monitorujúci výstupy špecifického cieľa 2.2.1 a bol vybraný ako míľnik do výkonnostného rámca. Hodnotenie plnenia výkonnostného rámca v rámci IROP bolo uskutočnené na základe Výročnej správy o vykonávaní IROP za rok 2018. Cieľom projektov v súlade s čl. 2.2 zmluvy o poskytnutí NFP bolo naplnenie MU projektu definovaných v Prílohe č. 2 Predmet podpory zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia MU projektu buď k dátumu ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu alebo po ukončení realizácie hlavných aktivít projektu a ich následné udržanie počas doby udržateľnosti projektu v súlade s podmienkami uvedenými v článku 71 všeobecného nariadenia a v zmluve o poskytnutí NFP. Správne stanovené cieľové hodnoty MU a vykázané dosiahnuté hodnoty sú tak hlavným predpokladom k úspešnému naplneniu cieľa projektu v súla
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Prijímateľ (projekt H661) realizoval v rámci projektu prístavbu MŠ, ktorá bola ako samostatný celok a bola len prevádzkovo spojená s existujúcim objektom MŠ a bola oddelená v rámci systému vykurovania a samostatne energeticky hodnotená. Pôvodná budova MŠ nebola v rámci projektu žiadnym spôsobom upravovaná s cieľom zníženia energetickej náročnosti. Prijímateľ však nesprávne už v PZ a následne v ŽoNFP uviedol, že bude realizovať hlavnú aktivitu projektu f) Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy MŠ a povinne si určil hodnoty pre MU P0700 a P0103, obe rovnako vo výške 0,0001 (kWh/rok, t ekviv. CO2). V celom procese hodnotenia PZ, ŽoNFP, či kontroly v priebehu implementácie projektu SO TTSK neidentifikoval nerelevantnú aktivitu projektu a neposúdil jej vplyv na realizáciu projektu a naplnenie povinných MU viažucich sa k tejto aktivite. V žiadnom z KZ a správ z vykonaných kontrol v rámci projektu nebola uvedená skutočnosť zaznamenaná. Na základe uvedeného možno konštatovať nedostatočné odborné hodnotenie ŽoNFP v hodnotiacich kritériách 2.1 a 2.2, ktorými sa overovalo nastavenie aktivít a kritéria 2.3 primeranosť a reálnosť MU, nedostatočnú kontrolu záverečnej MS a kontrolu doplňujúcich údajov k záverečnej ŽoP. SO TTSK vykonal formálnu a nedostatočnú administratívnu finančnú kontrolu/finančnú KnM ŽoP, čím nepostupoval podľa zákona č. 357/2015 Z.z. podľa ktorého, cieľom finančnej kontroly je zabezpečiť najmä dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami a realizácii finančnej operácie alebo jej časti.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
V zmysle čl. 2.5 zmluvy o poskytnutí NFP, podmienky poskytnutia príspevku, ktoré Poskytovateľ uviedol v príslušnej Výzve, musia byť splnené aj počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku je podstatným porušením zmluvy o poskytnutí NFP a prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 všeobecných zmluvných podmienok, ak z Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom nevyplýva vo vzťahu k jednotlivým podmienkam poskytnutia príspevku iný postup. Podmienky poskytnutia príspevku v zmysle čl. 2.5 zmluvy o poskytnutí NFP musia platiť aj počas obdobia implementácie projektu a obdobia udržateľnosti projektu. V zavedenom systéme kontroly RO/SO TTSK nie je preukázané zabezpečenie overovania všetkých relevantných podmienok poskytnutia pomoci. V KZ k MS a ŽoP je zapracované overenie len niektorých podmienok poskytnutia príspevku. Nie sú spomenuté napr. tieto podmienky poskytnutia príspevku: podmienka nebyť dlžníkom na daniach, na sociálnom poistení, podmienka nebyť dlžníkom poistného na zdravotnom poistení, podmienka, že voči prijímateľovi sa nenárokuje vrátenie pomoci na základe rozhodnutia EK, ktorým bola pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú so spoločným trhom, podmienka, že prijímateľ ani jeho štatutárny orgán, ani žiadny člen štatutárneho orgánu, ani prokurista/i, ani osoba splnomocnená zastupovať žiadateľa v konaní o ŽoNFP neboli právoplatne odsúdení za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov EÚ, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, alebo za trestný čin machinácie pri VO a verejnej dražbe. V rámci overenej vybranej vzorky projektov nebolo preukázané overovanie splnenia niektorých relevantných podmienok poskytnutia príspevku počas obdobia implementácie projektu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Zistenie pre vloženie odporúčania bez zistenia do KIS
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Obec Boleráz

IČO
00312282
Sídlo
Boleráz 586, 91908 Boleráz
Kontrolované obdobie
2014 - 2019
Termín kontroly
21.08.2019 - 14.10.2019
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

V nadväznosti na vykonanú zmenu stavby pred dokončením uzavrel prijímateľ dňa 16.07.2018 so zhotoviteľom Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 279/2018. V súlade so Systémom riadenia EŠIF a Príručkou k procesu VO bol prijímateľ povinný zaslať na kontrolu na SO návrh dodatku pred jeho podpisom oboma zmluvnými stranami a po podpise dodatku predložiť dodatok na následnú kontrolu v lehotách uvedených v Príručke k procesu VO. Uvedená povinnosť sa vzťahovala aj na prípady, keď sa dodatok vzťahuje na časť výdavkov, ktoré nie sú oprávnenými výdavkami, avšak sú súčasťou zákazky, ktorá je spolufinancovaná z fondov. Prijímateľ uvedenú povinnosť nesplnil, nakoľko nepredložil Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 279/2018 na kontrolu na SO pred jeho uzatvorením ani po jeho podpise. Dodatok prijímateľ predložil na SO až ako prílohu k ŽoP – predfinancovanie dňa 23.10.2018.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Prijímateľ predložil na SO v rámci prvej ŽoP – priebežná platba (doručená na SO dňa 15.10.2018) dokument Protokol číslo 3/2018 o zverení majetku do správy a o prevzatí majetku obce zo dňa 06.09.2018. Predmetom Protokolu bol prechod práva hospodárenia s majetkom obce na ZŠ s MŠ Boleráz na dobu neurčitú a týkal sa majetku – materiálno-technické vybavenie MŠ v sume 7 383,00 EUR obstaraného v rámci realizovaného projektu. Prechod práva hospodárenia s majetkom obce bol vykonaný v zmysle Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, pričom obec zostala naďalej vlastníkom majetku zvereného do správy. V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, čl. 6, ods. 2 písm. b.) a ods. 3 VZP majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa počas realizácie projektu a počas udržateľnosti projektu prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania tretej osoby, v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písm. b) bod (i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po udelení predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku. Prijímateľ pri prechode práva hospodárenia s majetkom nadobudnutým z NFP a podpise uvedeného protokolu nepostupoval v súlade s čl. 6, ods.2 a 3 VZP k Zmluve o poskytnutí NFP, nakoľko vopred nepožiadal SO o súhlas s prevedením správy majetku na tretiu osobu, t.j. prechod práva hospodárenia vykonal bez predchádzajúceho písomného súhlasu SO.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Prijímateľ v ŽoNFP uviedol cieľovú hodnotu MU P0700 - Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách 53 653,90 kW/h. Uvedená hodnota bola po schválení ŽoNFP následne premietnutá do Zmluvy o poskytnutí NFP. V záverečnej MS projektu vykázal prijímateľ dosiahnutú hodnotu MU P0700 na úrovni 39 530 kWh/rok, čo predstavovalo mieru plnenia MU P0700 vo výške 73,6759%. Prijímateľ v záverečnej MS projektu neuviedol zdôvodnenie nedosiahnutia stanovenej zazmluvnenej cieľovej hodnoty MU P0700. V súlade s charakterom a popisom MU P0700 uvedeným vo Výzve na predkladanie ŽoNFP mal prijímateľ pri stanovení cieľovej hodnoty MU P0700 vychádzať z energetického certifikátu, resp. energetického auditu alebo tepelnotechnického posudku vydaného pred významnou obnovou budovy. Tepelnotechnické posúdenie budovy – Projektové energetické hodnotenie bolo súčasťou projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie predloženej ako príloha k ŽoNFP. MU mal ukázať celkový pokles ročnej spotreby do konca daného obdobia, nie celkovú potrebu energie po obnove budovy. Nedosiahnutie stanovenej cieľovej hodnoty MU deklarované v záverečnej MS projektu bolo spôsobené nesprávnym stanovením cieľovej hodnoty MU P0700 v ŽoNFP, ktoré sa následne prenieslo aj do Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ na základe vyjadrenia stanovil cieľovú hodnotu MU na základe odhadu projektanta pred vypracovaním Tepelnotechnického posúdenia budovy – Projektového energetického hodnotenia aj napriek tomu, že mal k dispozícii Tepelnotechnické posúdenie budovy – Projektové energetické hodnotenie, ktoré bolo súčasťou projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a tvorilo jednu z príloh predloženej ŽoNFP. Cieľová hodnota bola zároveň nesprávne stanovená ako odhadovaná ročná potreba primárnej energie po obnove budovy, a nie ako zníženie ročnej spotreby primárnej energie po obnove budovy (t.j. rozdiel medzi potrebou primárnej energie pred a po významnej obnove budovy vychádzajúci z údajov v súlade s vypracovaným Tepelnotechnickým posúdením budovy). Rovnako dosiahnutá hodnota MU uvedená v záverečnej MS projektu bola vykázaná nesprávne ako ročná potreba primárnej energie po obnove budovy a nie ako dosiahnuté zníženie ročnej spotreby primárnej energie (t.j. rozdiel medzi potrebou primárnej energie pred a po významnej obnove budovy).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V ŽoNFP a následne v Zmluve o poskytnutí NFP bola stanovená cieľová hodnota MU P0103 – Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov na hodnotu 24,373 t ekviv. CO2. Cieľová hodnota MU bola stanovená na základe Tepelnotechnického posúdenia budovy – Projektové energetické hodnotenie ako celkový pokles emisií CO2 (rozdiel medzi pôvodným stavom pred a navrhovaným stavom po významnej obnove budovy). V záverečnej MS projektu vykázal prijímateľ dosiahnutú hodnotu MU P0103 na úrovni 6,68 t ekviv. CO2, čo predstavovalo mieru plnenia MU P0103 vo výške 27,4074%. Prijímateľ v záverečnej MS projektu neuviedol zdôvodnenie nedosiahnutia stanovenej zazmluvnenej cieľovej hodnoty MU P0103. Nedosiahnutie stanovenej cieľovej hodnoty MU bolo spôsobené vykázaním a porovnaním neporovnateľných hodnôt MU P0103 v záverečnej MS projektu (rovnako vykázané aj v doplňujúcich monitorovacích údajoch k záverečnej ŽoP). V záverečnej MS je uvedená ako dosiahnutá hodnota MU po realizácii projektu hodnota (stav) emisií CO2 po obnove budovy (6,68 t ekviv. CO2) v zmysle vypracovaného Energetického certifikátu budovy po obnove. Táto hodnota je však neporovnateľná so stanovenou cieľovou hodnotou MU v Zmluve o poskytnutí NFP, ktorá sa mala realizáciou projektu naplniť, nakoľko cieľová hodnota bola stanovená nie ako stav emisií CO2 po obnove budovy ale ako rozdiel medzi pôvodným stavom pred a navrhovaným stavom po významnej obnove budovy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Obec Horné Orešany

IČO
00312533
Sídlo
Horné Orešany 190, 91903 Horné Orešany
Kontrolované obdobie
2014 - 2019
Termín kontroly
21.08.2019 - 03.10.2019
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Prijímateľ v ŽoNFP uviedol cieľovú hodnotu MU 0614 – Podlahová plocha renovovaných verejných budov 579,70 m2. Uvedená hodnota bola po schválení ŽoNFP následne premietnutá do Zmluvy o poskytnutí NFP. V súlade s charakterom a popisom MU P0614 uvedeným vo Výzve na predkladanie ŽoNFP mal prijímateľ pri stanovení cieľovej hodnoty uviesť m2 obnovených budov - renovovaných - prístavba, nadstavba, dostavba. V tomto prípade malo ísť o plochu pristavenej časti MŠ. Celková plocha vybudovanej prístavby MŠ bola 146,30 m2 (údaj z projektovej dokumentácie ako aj Energetického certifikátu po obnove budovy). Prijímateľ nesprávne stanovil cieľovú hodnotu 579,70 m2, ktorá predstavovala súčet výmery existujúceho objektu MŠ, ktorý nebol realizáciou projektu renovovaný a prístavby. Takto stanovená hodnota MU bola premietnutá aj do záverečnej MS. V záverečnej MS projektu vykázal prijímateľ dosiahnutú hodnotu MU P0614 na úrovni 579,70 m2, čo predstavovalo mieru plnenia MU P0614 vo výške 100 %. Je potrebné vykonať opravu hodnôt MU P0614 v zmysle charakteru a definície MU P0614.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Prijímateľ v ŽoNFP uviedol ako jednu z hlavných aktivít projektu aj aktivitu – Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy MŠ, ktorá bola po schválení ŽoNFP následne premietnutá do Zmluvy o poskytnutí NFP. K uvedenej aktivite bol v zmysle Výzvy povinný MU P0700 a P0103, t. j. prijímateľ mal k uvedeným MU v ŽoNFP stanoviť cieľové hodnoty, ktoré sa mali realizáciou aktivity dosiahnuť a po realizácii projektu vykázať plnenie týchto MU. Prijímateľ v ŽoNFP stanovil cieľovú hodnotu MU P0700 - Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách 0,0001 kW/h a MU P0103 – Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov 0,0001 kW/h. Uvedené hodnoty boli po schválení ŽoNFP následne premietnuté do Zmluvy o poskytnutí NFP. V záverečnej MS projektu vykázal prijímateľ dosiahnutú hodnotu MU P0700 na úrovni 0,0001 kWh/rok, čo predstavovalo mieru plnenia MU P0700 vo výške 100 % a dosiahnutú hodnotu MU P0103 na úrovni 0,0001 kWh/rok, čo predstavovalo mieru plnenia MU P0103 vo výške 100 %. Výpočty týchto MU v zmysle ich definície vychádzajú z energetického certifikátu, resp. energetických auditov, tepelnotechnických posudkov vydaných a spracovaných pred a energetického certifikátu vydaného po významnej obnove budovy. Z výsledkov Energetického certifikátu vypracovaného po realizácii prístavby, ktorý bol predložený SO vyplývalo zvýšenie emisií skleníkových plynov a ročnej spotreby primárnej energie (teda nesplnenie vyššie uvedených MU). Na základe výzvy SO zaslal prijímateľ vyjadrenie, podľa ktorého „Prístavbou a stavebnými úpravami existujúceho objektu MŠ nedochádza ku znižovaniu ročnej spotreby primárnej energie. Energetická náročnosť objektu je doložená energetickým certifikátom. Rovnako teda nie je možné vypočítať zníženie emisií CO2 existujúceho objektu. Z dôvodu, že v systéme ITMS 2014+ v predmetom projekte nebolo možné do Očakávaných MU zadať nulové hodnoty (0,0000), boli v očakávaných MU Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov a Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách zadané hodnoty 0,0001.“ V rámci projektu bola riešená prístavba MŠ, ktorá je samostatný celok a je len prevádzkovo spojená s existujúcich objektom MŠ, je oddelená v rámci systému vykurovania a je samostatne energeticky hodnotená. Pôvodná budova MŠ nebola v rámci projektu žiadnym spôsobom upravovaná s cieľom zníženia energetickej náročnosti. Z uvedeného vyplýva, že prístavbou MŠ nebolo možné splniť MU P0700 a P0103, ktoré boli z vyššie uvedených dôvodov pre projekt nerelevantné. Vzhľadom na skutočnosť, že realizáciou prístavby k existujúcej budove MŠ nebola riešená významná obnova existujúcej budovy MŠ, prijímateľ nesprávne zahrnul do projektu aktivitu – Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy MŠ. Vykonané práce vykazované v rámci tejto aktivity boli v skutočnosti realizované v rámci hlavnej aktivity 1 – Rozšírenie kapacít existujúceho objektu MŠ prístavbou.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Obec Kopčany

IČO
00309613
Sídlo
Kollárova 318, 90848 Kopčany
Kontrolované obdobie
2014 -2019
Termín kontroly
05.09.2019 - 02.10.2019
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Prijímateľ v ŽoNFP stanovil hodnoty MU P0103 – Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov na úrovni 54,34 t ekviv. CO2 a P0700 - Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách na úrovni 196,17 kWh/rok. Uvedené hodnoty boli po schválení ŽoNFP následne premietnuté do Zmluvy o poskytnutí NFP. V záverečnej MS projektu vykázal prijímateľ dosiahnutú hodnotu MU P0103 na úrovni 42,90 t ekviv. CO2, čo predstavovalo mieru plnenia MU P0103 vo výške 78,9474 % a MU P0700 na úrovni 229,72 kWh/rok, čo predstavovalo mieru plnenia MU P0700 vo výške 117,1025 %. Prijímateľ v záverečnej MS projektu neuviedol zdôvodnenie nedosiahnutia stanovenej zazmluvnenej cieľovej hodnoty MU P0103 ani prekročenie miery plnenia MU P0700. V súlade s charakterom a popisom MU P0700 a P0103 uvedeným vo Výzve na predkladanie ŽoNFP mal prijímateľ pri stanovení cieľovej hodnoty MU P0700 a P0103 vychádzať z energetického certifikátu, resp. energetického auditu alebo tepelnotechnického posudku vydaného pred významnou obnovou budovy. Prijímateľ v ŽoNFP stanovil cieľové hodnoty MU P0700 a P0103, ktoré nevychádzali z hodnôt uvedených v Energetickom hodnotení zo 4/2017 vypracovanom pred významnou obnovou budovy. V záverečnej MS boli zo strany prijímateľa nesprávne vykázané dosiahnuté hodnoty po realizácii projektu pri MU P0700 a P0103. Vykázaná dosiahnutá hodnota MU P0700 nevychádzala z Energetického certifikátu po významnej obnove budovy zo dňa 26.09.2018. Dosiahnutá hodnota MU P0103 síce vychádzala z Energetického certifikátu po významnej obnove budovy, avšak bola uvedená v nesprávnej mernej jednotke kg (m2.a), pričom MU P0103 sa mal vykazovať v mernej jednotke t ekviv. CO2 (prijímateľ neprepočítal cieľovú hodnotu uvedenú v kg (m2.a) na hodnotu v t ekviv. CO2. Je potrebné vykonať opravu hodnôt MU P0700 a P0103 v zmysle charakteru a definície MU P0700 a P0103.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Obec Šelpice

IČO
00682225
Sídlo
Šelpice 195, 91909 Šelpice
Kontrolované obdobie
2014-2019
Termín kontroly
21.08.2019 - 08.10.2019
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Prijímateľ uzavrel k Zmluve o dielo č. 1/2017 so zhotoviteľom FAGUS SK, s.r.o. Dodatok č. 1, Dodatok č. 2 a Dodatok č. 3. V súlade so Systémom riadenia EŠIF a Príručkou k procesu VO bol prijímateľ povinný zaslať na kontrolu na RO návrh dodatku pred jeho podpisom oboma zmluvnými stranami a po podpise dodatku predložiť dodatok na následnú kontrolu v lehotách uvedených v Príručke k procesu VO. Prijímateľ mal zaslať predmetné dodatky k zmluve o dielo č. 1/2017 na následnú kontrolu VO (po podpise) najneskôr do 10 pracovných dní po zverejnení dodatku k zmluve a zároveň zaslať aj odkaz na internetovú adresu zverejnenia tohto dodatku. Povinnosti uvedené v Príručke k procesu VO prijímateľ splnil iba v prípade Dodatku č.2. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1/2017 zo dňa 09.11.2017 prijímateľ nepredložil na kontrolu RO pred jeho uzatvorením a doručil ho na RO až dňa 11.04.2018. Správa z kontroly Dodatku č. 1 po podpise bola vypracovaná dňa 16.07.2018. Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 1/2017 zo dňa 03.08.2018 nebol predložený na kontrolu RO ani pred podpisom ani po podpise dodatku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

STOFINGSTAV, s.r.o.

IČO
36236446
Sídlo
Dunajská 8, 81108 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2014 - 2019
Termín kontroly
23.05.2019 - 18.06.2019
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Prijímateľ v čase výkonu kontroly nespĺňal PPP Výzvy OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04 a to konkrétne: • podmienku č.2: nebyť dlžníkom na daniach; • podmienku č.3: nebyť dlžníkom na sociálnom poistení; • podmienku č.4: nebyť dlžníkom poistného na zdravotnom poistení.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

VALEUR, s.r.o.

IČO
34119850
Sídlo
Múzejná 208/4, 92901 Dunajská Streda
Kontrolované obdobie
2014 - 2019
Termín kontroly
24.04.2019 - 01.05.2019
Stav kontroly
Ukončená
Späť