Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-030/2023/1100
Názov:
Majetok VÚC.
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť hospodárenie s majetkom samosprávneho kraja.
Stav KA:
Schválená v RPKČ
Správa o výsledku kontroly:
-

Podať príspevok ku kontrolnej akcii

Subjekty

Banskobystrický samosprávny kraj

IČO
37828100
Sídlo
Námestie SNP 23, 97401 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
2020-2022, v prípade vecných súvislostí aj obdobia predchádzajúce a nasledujúce
Stav kontroly
Pripravovaná

Bratislavský samosprávny kraj

IČO
36063606
Sídlo
Sabinovská 16, 82005 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2020-2022, v prípade vecných súvislostí aj obdobia predchádzajúce a nasledujúce
Stav kontroly
Pripravovaná

Košický samosprávny kraj

IČO
35541016
Sídlo
Námestie Maratónu mieru 1, 04266 Košice-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2020-2022, v prípade vecných súvislostí aj obdobia predchádzajúce a nasledujúce
Stav kontroly
Pripravovaná

Nitriansky samosprávny kraj

IČO
37861298
Sídlo
Rázusova 2A, 94901 Nitra
Kontrolované obdobie
2020-2022, v prípade vecných súvislostí aj obdobia predchádzajúce a nasledujúce
Termín kontroly
27.06.2023 - 14.11.2023
Stav kontroly
Pripravovaná

Prešovský samosprávny kraj

IČO
37870475
Sídlo
Námestie mieru 5043/2, 08001 Prešov
Kontrolované obdobie
2020-2022, v prípade vecných súvislostí aj obdobia predchádzajúce a nasledujúce
Termín kontroly
21.06.2023 - 28.11.2023
Stav kontroly
Pripravovaná

Trenčiansky samosprávny kraj

IČO
36126624
Sídlo
K dolnej stanici 7282/20A, 91101 Trenčín
Kontrolované obdobie
2020-2022, v prípade vecných súvislostí aj obdobia predchádzajúce a nasledujúce
Termín kontroly
11.06.2023 - 26.11.2023
Stav kontroly
Pripravovaná

Trnavský samosprávny kraj

IČO
37836901
Sídlo
Starohájska 6868/10, 91701 Trnava
Kontrolované obdobie
2020-2022, v prípade vecných súvislosti aj obdobia predchádzajúce a nasledujúce
Termín kontroly
12.06.2023 - 02.11.2023
Stav kontroly
Pripravovaná

Žilinský samosprávny kraj

IČO
37808427
Sídlo
Komenského 2622/48, 01109 Žilina
Kontrolované obdobie
2020-2022, v prípade vecných súvislostí aj obdobia predchádzajúce a nasledujúce
Termín kontroly
18.06.2023 - 22.11.2023
Stav kontroly
Pripravovaná

Zistenia

Preverením čerpania vybraných druhov KV bolo zistené, že v roku 2020 ŽSK prekročil čerpanie rozpočtovaných KV v kategórií 718 – Rekonštrukcia a modernizácia o sumu 9 358,36 eur. Jednalo sa o výdavok za kabeláž v sume 8 529,36 eur pôvodne rozpočtovaný na položke 717 002 – Rekonštrukcia a modernizácia, uhradený z položky 718 007 – Komunikačné infraštruktúry a výdavok za nákup softvéru sume 828,80 eur pôvodne klasifikovaný v rozpočte ako bežný výdavok a uhradený z položky 718 006 –Softvér podľa FIN 1-12 k 31.12.2020. V uvedených prípadoch ŽSK nevykonal zmenu rozpočtu v priebehu rozpočtového roka rozpočtovým opatrením podľa § 14 ods. 2 písm. a) zákona o rozpočtových prostriedkov územnej samosprávy, podľa ktorého mal byť v týchto prípadoch vykonaný presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom suma celkových výdavkov sa nezmenila.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Preverením čerpania vybraných druhov KV kategórie 713 – Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia a kategórie 718 – Rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení bolo zistené, že v roku 2022 ŽSK prekročil čerpanie KV bez vykonania zmeny rozpočtu v príslušnom rozpočtovom období rozpočtovým opatrením podľa § 14 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy spolu v sume 235 036,05 eur. Prečerpanie bolo preukázané na položkách: - 713 001 – Interiérové vybavenie o sumu 36 777,80 eur, - 713 002 – Výpočtová technika o sumu 6 362,53 eur, - 713 003 – Telekomunikačná technika o sumu 8 270,85 eur, - 713 005 – Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia, technika, náradia a materiálu o sumu 182 700,87 eur, - 718 006 - Softvér o sumu 924,00 eur, a tým ŽSK počas roka nekontroloval hospodárenie s uvedenými rozpočtovými prostriedkami kapitálového rozpočtu podľa § 12 ods. 2 zákona o rozpočtových prostriedkov územnej samosprávy. K prečerpaniu celkových KV v kontrolovaných rokoch 2020 – 2022 nedošlo.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Späť