Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-076/2010/0001
Názov:
Kontrola účtovných a finančných výkazov vo vzťahu k vykázaným výsledkom hospodárenia ostatných subjektov verejnej správy za rok 2009.
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

AGRISLOV, s.r.o., Svrčinovec

IČO
35910925
Sídlo
Svrčinovec 261, 02312 Svrčinovec
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

ŽSK neviedol majetok v účtovníctve podľa zákona č. 431/2002 Z. z.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 446/2001 Z.z.

Žilinský samosprávny kraj

IČO
37808427
Sídlo
Komenského 2622/48, 01109 Žilina
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

ŽSK neviedol majetok v účtovníctve podľa zákona č. 431/2002 Z. z.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 446/2001 Z.z.
ŽSK neviedol účtovne majetkový podiel správne (v reálnej hodnote), t. j. podľa zákona č. 431/2002 Z. z. a ďalších osobitných predpisov, nesprávne účtoval o nákladoch
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
ŽSK neviedol účtovne majetkový podiel správne (v reálnej hodnote), t. j. podľa zákona č. 431/2002 Z. z. a ďalších osobitných predpisov, nesprávne účtoval o nákladoch
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
neúčtovanie o majetku v skutočnej hodnote a podhodnotenie, resp. nadhodnotenie nákladových účtov malo negatívny vplyv na účtovnú závierku z pohľadu poskytovania verného a pravdivého obrazu o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
neúčtovanie o majetku v skutočnej hodnote a podhodnotenie, resp. nadhodnotenie nákladových účtov malo negatívny vplyv na účtovnú závierku z pohľadu poskytovania verného a pravdivého obrazu o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
ŽSK neviedol účtovne majetkový podiel správne (v reálnej hodnote), t. j. podľa zákona č. 431/2002 Z. z. a ďalších osobitných predpisov, nesprávne účtoval o nákladoch (počet porušení: 11)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
ŽSK neviedol účtovne majetkový podiel správne (v reálnej hodnote), t. j. podľa zákona č. 431/2002 Z. z. a ďalších osobitných predpisov, nesprávne účtoval o nákladoch (počet porušení: 11)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
neúčtovanie o majetku v skutočnej hodnote a podhodnotenie, resp. nadhodnotenie nákladových účtov malo negatívny vplyv na účtovnú závierku z pohľadu poskytovania verného a pravdivého obrazu o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva (počet porušení: 11)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
neúčtovanie o majetku v skutočnej hodnote a podhodnotenie, resp. nadhodnotenie nákladových účtov malo negatívny vplyv na účtovnú závierku z pohľadu poskytovania verného a pravdivého obrazu o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva (počet porušení: 11)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
neúčtovanie o majetku v skutočnej hodnote a nesprávne účtovanie o nákladoch (podhodnotenie, resp. nadhodnotenie účtov) malo negatívny vplyv na užitočnosť a spoľahlivosť informácií v účtovnej závierke (počet porušení: 11)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
ŽSK nepredložil riadnu účtovnú závierku za rok 2009 do 1. februára nasledujúceho účtovného obdobia Ministerstvu financií SR
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
ŽSK nepostupoval podľa Opatrenia MF SR č. MF/25755/2007-31 tým, že nepredložil riadnu účtovnú závierku za rok 2009 do 1. februára nasledujúceho účtovného obdobia Ministerstvu financií SR, pri účtovaní o nákladoch nepostupoval podľa Opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31 (počet porušení: 11)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
ŽSK neúčtoval a nevykázal účtovné prípady v období, s ktorým časovo a vecne súviseli (počet porušení: 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
ŽSK nevykonal fyzickú inventúru zásob (stavu účtu 112 - Materiál na sklade) v priebehu príslušného účtovného obdobia
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
inventarizácia stavu zásob nebola vykonaná v termíne stanovenom zákonom o účtovníctve
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
inventúrne súpisy zásob ako účtovné záznamy neboli v dôsledku nesprávnej invetarizácie materiálu preukázateľné, t.j. nebola preukázateľne zistená skutočnosť
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
ŽSK nevykonal zúčtovanie rozpočtových príjmov a výdavkov uskutočnených počas rozpočtového provizória s rozpočtom ŽSK na rok 2009 po jeho schválení
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
príslušný orgán ŽSK nevykonal poslednú zmenu rozpočtu ŽSK na rok 2009 rozpočtovými opatreniami v priebehu rozpočtového roka, t. j. v priebehu príslušného kalendárneho roka
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
ŽSK vo svojom rozpočte neuplatňoval rozpočtovú klasifikáciu (počet porušení: 5)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
ŽSK vo svojom rozpočte neuplatňoval rozpočtovú klasifikáciu (počet porušení: 5)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
ŽSK netriedil rovnorodé druhy príjmov a výdavkov podľa platnej rozpočtovej klasifikácie (počet porušení: 5)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Opatrenie
ŽSK nepredložil riadnu účtovnú závierku za rok 2009 do 1. februára nasledujúceho účtovného obdobia Ministerstvu financií SR
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Opatrenie
ŽSK nesprávne uplatňoval postupy účtovania, t.j. pri vedení účtovníctva nesprávne účtoval o nákladoch (počet porušení: 10)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Opatrenie
ŽSK nesprávne uplatňoval postupy účtovania, t.j. pri vedení účtovníctva nesprávne účtoval o nákladoch (počet porušení: 10)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Opatrenie
ŽSK nesprávne uplatňoval postupy účtovania, t.j. pri vedení účtovníctva nesprávne účtoval o nákladoch (počet porušení: 10)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Opatrenie
ŽSK nesprávne uplatňoval postupy účtovania, t.j. pri vedení účtovníctva nesprávne účtoval o nákladoch (počet porušení: 10)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Opatrenie
interný predpis pre vedenie účtovníctva nebol zosúladený so zákonom č. 595/2003 Z.z. v časti týkajúcej sa zmeny vstupnej ceny pre hmotný a nehmotný majetok, resp. pre technické zhodnotenie majetku
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 595/2003 Z.z.
interný predpis pre vedenie účtovníctva nebol zosúladený so zákonom č. 595/2003 Z.z. v časti týkajúcej sa zmeny vstupnej ceny pre hmotný a nehmotný majetok, resp. pre technické zhodnotenie majetku
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 595/2003 Z.z.
interný predpis pre vedenie účtovníctva nebol zosúladený so zákonom č. 595/2003 Z.z. v časti týkajúcej sa zmeny vstupnej ceny pre hmotný a nehmotný majetok, resp. pre technické zhodnotenie majetku
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 595/2003 Z.z.
v správe o výsledku kontroly realizovanej ÚHK ŽSK absentovalo stanovenie lehoty na podanie námietok ku kontrolným zisteniam
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
finančné operácie boli vykonané bez ich overenia, resp. pred ich overením predbežnou finančnou kontrolou (počet porušení: 8)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
finančné operácie boli vykonané bez ich overenia, resp. pred ich overením predbežnou finančnou kontrolou (počet porušení: 8)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
finančné operácie boli vykonané bez ich overenia, resp. pred ich overením predbežnou finančnou kontrolou (počet porušení: 8)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Smernice
neúčtovanie o majetku v skutočnej hodnote a nesprávne účtovanie o nákladoch (podhodnotenie, resp. nadhodnotenie účtov) malo negatívny vplyv na užitočnosť a spoľahlivosť informácií v účtovnej závierke
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
ŽSK nepredložil riadnu účtovnú závierku za rok 2009 do 1. februára nasledujúceho účtovného obdobia Ministerstvu financií SR
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
ŽSK nepostupoval podľa Opatrenia MF SR č. MF/25755/2007-31 tým, že nepredložil riadnu účtovnú závierku za rok 2009 do 1. februára nasledujúceho účtovného obdobia Ministerstvu financií SR, pri účtovaní o nákladoch nepostupoval podľa Opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
ŽSK neúčtoval a nevykázal účtovné prípady v období, s ktorým časovo a vecne súviseli (počet porušení: 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
ŽSK nevykonal fyzickú inventúru zásob (stavu účtu 112 - Materiál na sklade) v priebehu príslušného účtovného obdobia
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
inventarizácia stavu zásob nebola vykonaná v termíne stanovenom zákonom o účtovníctve
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
inventúrne súpisy zásob ako účtovné záznamy neboli v dôsledku nesprávnej invetarizácie materiálu preukázateľné, t.j. nebola preukázateľne zistená skutočnosť
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
ŽSK nevykonal zúčtovanie rozpočtových príjmov a výdavkov uskutočnených počas rozpočtového provizória s rozpočtom ŽSK na rok 2009 po jeho schválení
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
príslušný orgán ŽSK nevykonal poslednú zmenu rozpočtu ŽSK na rok 2009 rozpočtovými opatreniami v priebehu rozpočtového roka, t. j. v priebehu príslušného kalendárneho roka
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
ŽSK vo svojom rozpočte neuplatňoval rozpočtovú klasifikáciu (počet porušení: 5)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
ŽSK vo svojom rozpočte neuplatňoval rozpočtovú klasifikáciu (počet porušení: 5)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
ŽSK netriedil rovnorodé druhy príjmov a výdavkov podľa platnej rozpočtovej klasifikácie (počet porušení: 5)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Opatrenie
ŽSK nepredložil riadnu účtovnú závierku za rok 2009 do 1. februára nasledujúceho účtovného obdobia Ministerstvu financií SR
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Opatrenie
ŽSK nesprávne uplatňoval postupy účtovania, t.j. pri vedení účtovníctva nesprávne účtoval o nákladoch (počet porušení: 10)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Opatrenie
ŽSK nesprávne uplatňoval postupy účtovania, t.j. pri vedení účtovníctva nesprávne účtoval o nákladoch (počet porušení: 10)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Opatrenie
ŽSK nesprávne uplatňoval postupy účtovania, t.j. pri vedení účtovníctva nesprávne účtoval o nákladoch (počet porušení: 10)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Opatrenie
ŽSK nesprávne uplatňoval postupy účtovania, t.j. pri vedení účtovníctva nesprávne účtoval o nákladoch (počet porušení: 10)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Opatrenie
interný predpis pre vedenie účtovníctva nebol zosúladený so zákonom č. 595/2003 Z.z. v časti týkajúcej sa zmeny vstupnej ceny pre hmotný a nehmotný majetok, resp. pre technické zhodnotenie majetku
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 595/2003 Z.z.
interný predpis pre vedenie účtovníctva nebol zosúladený so zákonom č. 595/2003 Z.z. v časti týkajúcej sa zmeny vstupnej ceny pre hmotný a nehmotný majetok, resp. pre technické zhodnotenie majetku
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 595/2003 Z.z.
interný predpis pre vedenie účtovníctva nebol zosúladený so zákonom č. 595/2003 Z.z. v časti týkajúcej sa zmeny vstupnej ceny pre hmotný a nehmotný majetok, resp. pre technické zhodnotenie majetku
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 595/2003 Z.z.
v správe o výsledku kontroly realizovanej ÚHK ŽSK absentovalo stanovenie lehoty na podanie námietok ku kontrolným zisteniam
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
finančné operácie boli vykonané bez ich overenia, resp. pred ich overením predbežnou finančnou kontrolou (počet porušení: 8)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
finančné operácie boli vykonané bez ich overenia, resp. pred ich overením predbežnou finančnou kontrolou (počet porušení: 8)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
finančné operácie boli vykonané bez ich overenia, resp. pred ich overením predbežnou finančnou kontrolou (počet porušení: 8)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Smernice
Späť