Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-045/2009/0004
Názov:
Kontrola projektu prostriedkov EÚ poskytnutých prijímateľom pomoci v rámci SOP ľudské zdroje
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Mesto Liptovský Hrádok

IČO
00315494
Sídlo
Hviezdoslavova 170, 03301 Liptovský Hrádok
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
03.05.2009 - 29.06.2009
Stav kontroly
Ukončená

Obec Belá

IČO
00321168
Sídlo
Oslobodenia 183, 01305 Belá
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
03.05.2009 - 21.06.2009
Stav kontroly
Ukončená

Obec Štiavnik

IČO
00321672
Sídlo
Štiavnik 0, 01355 Štiavnik
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
03.05.2009 - 02.07.2009
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Predmet a účel zmlúv nájmu techniky sa nevzťahoval na zákon o nájme a podnájme nebytových priestorov (počet porušení 5)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 116/1990 Zb.
Ako prenajímateľ uzatvoril zmluvu o nájme nebytových priestorov s nájomcom a nebol vlastníkom týchto priestorov (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 116/1990 Zb.
Faktúry ani iné účtovné doklady neobsahovali označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtoval (počet porušení 13)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nehospodárne, neefektívne a nehospodárne použitie poskytnutých verejných prostriedkov (počet porušení 14)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt konal v rozpore s pravidlami a podmienkami dohodnutými v zmluve na základe ktorých boli verejné prostriedky poskytnuté (počet porušení 14)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Uložený odvod podľa ust. § 20 ods. 6 zo strany RO, kontrolovaný subjekt neodviedol v určenej lehote
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Nedodržanie harmonogramu realizácie projektu (počet porušení 7)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
Písomné neoznámenie zmeny harmonogramu realizácie projektu riadiacemu orgánu (počet porušení 7)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
Nesprávne určenie monitorovacieho obdobia a nedodržanie termíne predkladania monitorovacích správ (počet porušení 4)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
Nezabezpečená spoľahlivosť údajov v monitorovacích správach (počet porušení 4)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
Neoprávnené výdavky projektu (počet porušení 13)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
Nevedenie jasne rozlíšeného účtovníctva (počet porušení 14)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
Neuzatvorenie dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v období mesiaca november 2005 (počet porušení 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 311/2001 Z.z.
Absencia písomne uzatvorenej dohody o vykonaní práce v mesiaci november 2005 (počet porušení 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 311/2001 Z.z.
Uzatvorenie dohody o vykonaní práce s vedúcim zamestnancom vykonávajúcim funkciu štatutárneho orgánu zamestnávateľa (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 552/2003 Z.z.
Rozdelenie predmetu zmluvy a tým sa vyhol použitiu metód a postupov verejného obstarávania pri uzatvorení zmlúv na prenájom nebytových priestorov a techniky (počet porušení 8)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2003 Z.z.
Neuskutočnil výber uchádzača pri rokovacom konaní bez zverejnenia na základe informácii získaných prieskumom trhu (počet porušení 9)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2003 Z.z.
Pred uzatvorením zmlúv na prenájom techniky, prenájom nebytových priestorov a zhotovenie plagátu projektu nevykonal prieskum trhu (počet porušení 9)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2003 Z.z.
Nedodržaná povinnosť postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní pri obstaraní služby (počet porušení 9)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
Predmet a účel zmlúv nájmu techniky sa nevzťahoval na zákon o nájme a podnájme nebytových priestorov (počet porušení 5)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 116/1990 Zb.

Spojená škola

IČO
17050448
Sídlo
Hattalova 471, 02743 Nižná
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
03.05.2009 - 05.07.2009
Stav kontroly
Ukončená

Žilinská univerzita v Žiline

IČO
00397563
Sídlo
Univerzitná 8215/1, 01026 Žilina
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
03.05.2009 - 08.07.2009
Stav kontroly
Ukončená

Žilinský samosprávny kraj

IČO
37808427
Sídlo
Komenského 2622/48, 01109 Žilina
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
18.05.2009 - 30.06.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť