Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-014/2019/1032
Názov:
Využívanie služobných bytov vo vlastníctve SR
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti využívania služobných bytov.
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany

IČO
34000666
Sídlo
Pri Šajbách 12, 83106 Bratislava
Kontrolované obdobie
2015 - 2018
Termín kontroly
21.02.2019 - 12.05.2019
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

BARMO rozhodlo zmeniť charakter predmetného bytu zo služobného na neslužobný, t. j. byt na byt vo všeobecnom nájomnom režime.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 189/1992 Zb.
Všetky preverované zmluvy o prevode vlastníctva služobných bytov (v počte 25 bytov) boli uzavreté v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z., ktorý sa na predaj služobných bytov, resp. bytov v správe štátnych rozpočtových a príspevkových organizácií nevzťahuje, t. j. išlo o nezákonný predaj bytov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 182/1993 Z.z.
BARMO uzatváralo s nájomcami pred odpredajom bytov účelovo nové nájomné zmluvy na dobu neurčitú alebo dodatkom k pôvodnej zmluve menilo dobu nájmu z doby určitej na dobu neurčitú.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 189/1992 Zb.
Prevodom vlastníctva služobných bytov zo štátneho vlastníctva SR na vlastníctvo fyzickej osoby, t. j. na súkromné vlastníctvo, nebola zachovaná právna povaha služobného bytu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 189/1992 Zb.
Predaj bytov sa temer vo všetkých prípadoch uskutočňoval z titulu zabezpečenia bytovej náhrady, pričom bytovou náhradou bol práve užívaný služobný byt. Podľa ustanovenia § 4 zákona č. 189/1992 Zb. pri zániku nájmu dohodnutého na dobu určitú nájomca nemá právo na bytovú náhradu, okrem prípadu, ak nájom bytu skončil pred uplynutím dohodnutej doby z dôvodu, že byt bez zavinenia nájomcu nie je možné ďalej užívať. BARMO túto zákonnú možnosť nevyužívalo.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie Porušený predpis: 189/1992 Zb.
Podľa ustanovenia § 712 ods. 1 Občianskeho zákonníka bytovými náhradami sú náhradný byt, náhradné ubytovanie a prístrešie. Zároveň podľa ustanovenia § 5 ods. 4 zákona č. 189/1992 Zb. zabezpečením bytovej náhrady pre účely tohto zákona je predloženie písomného vyhlásenia osoby, ktorá poskytne náhradný byt alebo náhradné ubytovanie, o tom, že uzavrie zmluvu o nájme alebo podnájme bytu s osobou, ktorá má vypratať byt. BARMO ani túto možnosť v prípade potreby zabezpečenia bytovej náhrady nevyužívalo.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie Porušený predpis: 40/1964 Zb.
Prevodom vlastníctva bytov podľa zákona č. 182/1993 Z. z. bola z účtovníctva odúčtovaná obstarávacia hodnota bytov, ktorá v každom prípade tvorila oveľa vyššiu finančnú hodnotu ako bol samotný výnos z predaja týchto bytov. Nakoľko odpisy majetku sú nákladmi organizácie správcu tohto majetku štátu a sú zahrnuté do hospodárenia organizácie, predajom bytov podľa zákona č. 182/1993 Z. z. bola spôsobovaná v rámci hospodárenia finančná strata na majetku štátu. Tým išlo o neefektívne a nehospodárne naloženie s majetkom štátu, čo bolo v rozpore s ustanoveniami § 3 ods. 2 a 3 zákona o správe majetku štátu.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
Preverené zmluvy o nájme dostatočne neupravovali podmienky skončenia nájmu, najmä možnosť dať výpoveď zo strany prenajímateľa, nakoľko BARMO nebolo v jednej osobe prenajímateľom a zároveň zamestnávateľom vojakov. V nájomných zmluvách nebola uložená povinnosť nájomcu hlásiť skončenie jeho služobného alebo pracovného pomeru a s ich zamestnávateľom nebola uzavretá dohoda o hlásení skončenia pracovného pomeru. Preto sa BARMO o tejto skutočnosti nedozvedelo včas a nemohlo uplatniť ustanovenie § 711 ods. 1 písm. b) Občianskeho zákonníka, podľa ktorého prenajímateľ môže vypovedať nájom bytu, ak nájomca prestal vykonávať prácu, na ktorú je nájom služobného bytu viazaný.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie Porušený predpis: 40/1964 Zb.

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

IČO
30845572
Sídlo
Námestie generála Viesta 2, 83247 Bratislava-Nové Mesto
Kontrolované obdobie
2015 - 2018
Termín kontroly
21.02.2019 - 11.04.2019
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Metodický pokyn MO SR o ustanovení postupu pri prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov z roku 2008 bol vypracovaný v rozpore s ustanoveniami zákona č. 182/1993 Z. z. a v rozpore s ustanoveniami zákona č. 189/1992 Zb.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 182/1993 Z.z.
MO SR nenaložilo s 5-izbovým bytom s 2 garážami spolu v obstarávacej hodnote 395 662,65 eur od jeho prevzatia v júni 2014 žiadnym spôsobom, majetok nevyužívalo na plnenie úloh v rámci predmetu činnosti alebo v súvislosti s ním, ani o ňom nerozhodol ako o prebytočnom alebo dočasne prebytočnom majetku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
Nehospodárnym a neefektívnym používaním finančných prostriedkov pri platení úhrad za udržiavacie poplatky 5-izbového bytu konalo MO SR v rozpore s ustanovením § 19 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
V protokole o prevzatí bytu medzi prenajímateľom a preberajúcim nájomcom zo 06.08.2014 chýbal podpis preberajúceho.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb.
Zmluva o nájme služobného bytu bola uzatvorená s nájomcom na dobu neurčitú, ale zároveň na obdobie výkonu funkcie, čo bola doba určitá.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 189/1992 Zb.
MO SR nenaložilo so štyrmi nevyužívanými služobnými bytmi v bytovom dome Glória žiadnym spôsobom, majetok nevyužívalo na plnenie úloh v rámci predmetu činnosti alebo v súvislosti s ním, ani o ňom nerozhodol ako o prebytočnom alebo dočasne prebytočnom majetku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
V súvislosti s nevyužívanými štyrmi bytmi uhrádzalo MO SR správcovskej spoločnosti výdavky spojené s mesačnými zálohovými udržiavacími predpismi, čo za kontrolované obdobie boli výdavky vo výške 24 535,40 eur.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

IČO
00151866
Sídlo
Pribinova 2, 81272 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2015 - 2018
Termín kontroly
06.03.2019 - 29.05.2019
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Nájomné zmluvy boli uzatvárané dvoma spôsobmi. Na dobu určitú, buď na konkrétne obdobie alebo viazané na trvanie služobného pomeru nájomníka a na dobu neurčitú. Doba určitá bola z titulu predaja bytu nájomníkovi zmenená na dobu neurčitú. V ostatných ustanoveniach boli nájomné zmluvy vyvážené a obsahovali štandardné zákonné ustanovenia a podmienky pre prenájom bytu vrátane sankcií. Ustanovenia zmlúv uzatvárajúcich zmluvy na dobu neurčitú neboli v súlade s povinnosťou prenajímateľa definovanou v ustanovení § 1 ods. 4 zákona č. 189/1992 Z. z., to znamená, že mohli byť uzatvorené iba na dobu určitú. Všetky služobné byty nemohli byť prevedené na nájomcov, pretože vymedzenie služobných bytov a podmienky, za akých možno uzavrieť nájomnú zmluvu na služobný byt boli a sú definované v ustanovení § 1 ods. 1 a 4 zákona č. 189/1992 Zb. Podľa ods. 1 služobným bytom je byt, ktorého nájomca vykonáva prácu, na ktorú je nájom služobného bytu viazaný. Podľa ods. 4 nájomcom služobného bytu môže byť iba ten, kto vykonáva prácu, na ktorú je nájom služobného bytu viazaný. Z toho vyplýva, že nájom v služobných bytoch môže a mohol byť uzavretý len na dobu určitú. Tieto ustanovenia zákona 189/1992 Zb. vylučovali splnenie podmienok doby nájmu na dobu neurčitú pre možnosť prevodu vlastníctva služobného bytu uvedených v nariadení MV SR č. 62/2014 a v zákone 182/1993 Z. z. Podľa uvedených ustanovení zákona č. 189/1992 Zb. prevod vlastníctva služobných bytov na nájomníkov nebol možný.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 189/1992 Zb.
Späť