Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-058/2014/1080
Názov:
Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v subjektoch štátnej správy a územnej samosprávy.
Účel kontrolnej akcie:
Kontrola súladu hospodárenia s verejnými prostriedkami so všeobecne záväznými právnymi predpismi a p
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Mesto Brezová pod Bradlom

IČO
00309443
Sídlo
M.R.Štefánika 1/1, 90613 Brezová pod Bradlom
Kontrolované obdobie
2013 a súvisiace
Termín kontroly
20.03.2014 - 11.05.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

finančné prostriedky na poskytnutie dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom, neboli rozpočtované na konkrétnu akciu, úlohu alebo účel
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
výdavky viacročného rozpočtu mesta neboli členené na podpoložky ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
dotácia nebola poskytnutá za podmienok stanovených VZN o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu mesta
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
neboli vykonané rozpočtové opatrenia v piatich prípadoch
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
výdavky piatich podprogramov boli prekročené, to znamená, že boli čerpané nad rámec upraveného rozpočtu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
čerpanie výdavkov nad rámec upraveného rozpočtu bez vykonania rozpočtových opatrení pred samotným použitím finančných prostriedkov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
porušenie pravidiel a podmienok, za ktorých boli verejné prostriedky poskytnuté, bolo porušením finančnej disciplíny
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
výdavky viacročného rozpočtu mesta neboli členené na podpoložky ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie,
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
v jednom prípade žiadateľ o dotáciu - futbalový klub nepredložil žiadosť o poskytnutie dotácie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
dotácia bola zúčtovaná po termíne stanovenom vo VZN o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu mesta
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
v dvoch prípadoch uzatvorených darovacích zmlúv nebola správne určená účinnosť uzatvorených zmlúv s darcami, keď v nich bolo uvedené, že nadobúdajú účinnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
v 72 prípadoch nebola zabezpečená trvalosť účtovných záznamov, keď bloky z registračnej pokladnice, ktoré preukazovali použitie výdavkov boli vyhotovené na teplocitnom papieri, na ktorom údaje na ňom uvedené sa časom stávajú nečitateľné
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
sedem zmlúv o poskytnutých dotáciách nebolo správne zverejnených na webovom sídle mestav a aj štyroch prípadoch bolo nesprávne zverejňovanie zmlúv na webovom sídle mesta
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
šiestich prípadoch neboli zverejnené objednávky do 10 pracovných dní odo dňa ich vyhotovenia
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
pri všetkých kontrolovaných faktúrach z roku 2013 zverejnených na webovom sídle mesta neboli uvedené odvolávky na prípadné zmluvy alebo objednávky, ktoré s nimi súviseli
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
siedmich dohách o pracovnej činnosti a jednej dohode o vykonaní práce neboli zamestnanci prihlásení do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia najneskôr pred začatím výkonu činnosti a v súvislosti s tromi dohodami o vykonaní práce zamestnanci neboli odhlásení z registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia najneskôr v deň nasledujúci po zániku tohto poistenia
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
v jednom prípade nebola písomná dohoda o vykonaní práce uzatvorená najneskôr deň pred dňom začatia výkonu práce
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
mestskému zastupiteľstvu neboli predložené dve správy o výsledkoch následných kontrol
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
čerpanie reprezentačných výdavkov v 27 výdavkových pokladničných dokladoch na občerstvenie a pohostenie neboli uvedené nasledovné náležitosti, a to charakter akcie, termín a miesto konania akcie, trvanie akcie, počet účastníkov a rozpis konzumácie a pri výdavkoch na kvety a dar nebolo určené komu a pri akej príležitosti boli kvety a dar poskytnuté
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
siedmich zmlúv o poskytnutých dotáciách, dvoch darovacích zmlúv a 24 vystavených objednávok bolo zistené, že nebol správne zaznamenaný výkon predbežnej finančnej kontroly
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
v správe neboli uvedené mená a priezviská zamestnancov kontrolného orgánu a prizvaných osôb, ktoré následnú finančnú kontrolu vykonali, kontrolované obdobie, miesto a čas vykonania následnej finančnej kontroly, označenie všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré boli porušené, dátum oboznámenia kontrolovaného subjektu so správou, stanovenie lehoty na podanie námietok ku kontrolným zisteniam a písomné potvrdenie o prevzatí správy kontrolovaným subjektom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
v zápisnici o prerokovaní správy o výsledku kontroly nebolo uvedené potvrdenie kontrolovaného subjektu o vrátení dokladov a písomností poskytnutých na vykonanie následnej finančnej kontroly
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
v správe neboli uvedené podpisy zamestnancov kontrolného orgánu, dátum oboznámenia kontrolovaného subjektu so správou a stanovenie lehoty na podanie námietok ku kontrolným zisteniam, písomné potvrdenie o prevzatí správy kontrolovaným subjektom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
o  prerokovaní správy nebola vypracovaná zápisnica,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
 v jednom zázname o výsledku následnej finančnej kontroly nebol uvedený dátum oboznámenia kontrolovaného subjektu so záznamom a v troch záznamoch z vykonaných následných finančných kontrol nebolo písomné potvrdenie o ich prevzatí kontrolovaným subjektom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
kontrolovaný subjekt uzatvoril štyri darovacie zmluvy a vystavil tri objednávky bez vykonania predbežnej finančnej kontroly
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Mesto Kremnica

IČO
00320781
Sídlo
Štefánikovo námestie 1/1, 96701 Kremnica
Kontrolované obdobie
2013 a suvisiace
Termín kontroly
22.01.2014 - 17.03.2014
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Liptovský Mikuláš

IČO
00315524
Sídlo
Štúrova 1989/41, 03142 Liptovský Mikuláš
Kontrolované obdobie
2013 a súvisiace
Termín kontroly
22.01.2014 - 28.04.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Mesto nezaslalo športovému klubu výzvu na vrátenie dotácie, za nedodržanie termínu určeného na vyúčtovanie finančného príspevku v sume 60 000,00 eur zo strany prijímateľa
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
zákona Dodatok č. 1 k správe č. 7/KO/2013 z 03.12.2013 vypracovaný HK mesta neobsahoval mená a priezviská zamestnancov kontrolného orgánu a prizvaných osôb, ktoré následnú finančnú kontrolu vykonali (ďalej len „NFK“), predmet NFK a čas vykonania NFK.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Mestská knižnica Bratislava

IČO
00179736
Sídlo
Klariská 16, 81479 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2013 a súvisiace
Termín kontroly
23.01.2014 - 24.02.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

MKB poskytla v dvoch prípadoch preddavok vo výške 242 Eur na dodávku tovaru bez toho, aby preddavok vopred zmluvne dohodla, čím porušila § 19 ods. 8 zákona č. 523/2004 Z. z., podľa ktorého subjekt verejnej správy môže poskytovať preddavky, ak boli vopred v zmluve o dodávke výkonov a tovarov dohodnuté
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
MKB nevypracovala technické špecifikácie na opis predmetu podlimitnej zákazky Počítačové zostavy a LCD monitory v súlade s § 34 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
MKB uzatvorením zmluvy s vybraným dodávateľom na zákazku s nízkou hodnotou na zabezpečenie základného servisu výťahového zariadenia na dobu neurčitú porušila § 9 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z. (platného do 01.07.2013)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Právo správy k uvedeným nehnuteľnostiam nebolo v čase kontroly príspevkovej organizácie MKB (január 2014) zapísané v katastri nehnuteľností, čím nebol dodržaný § 19 písm. a) zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 162/1995 Z. z.“), podľa ktorého sú vlastníci povinní dbať, aby všetky údaje katastra týkajúce sa nehnuteľností alebo vlastníka nehnuteľností, ako aj zmeny týchto údajov mohli byť v katastri riadne evidované, a ohlásiť každú zmenu správe katastra do 30 dní odo dňa vzniku.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Budova MKB na Kapucínskej č. 1 nebola zapísaná do listu vlastníctva.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Mestská časť Bratislava - Petržalka

IČO
00603201
Sídlo
Kutlíkova 17, 85212 Bratislava-Petržalka
Kontrolované obdobie
2013 a súvisiace
Termín kontroly
22.01.2014 - 13.03.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

MČ vydala zriaďovacie listiny rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie, ktoré neobsahovali vecné a finančné vymedzenie zvereného majetku
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
MČ z dôvodu neplnenia zmluvy zo strany obchodnej spoločnosti nevyužila svoje právo uplatniť príslušné ustanovenia zmluvy na vrátenie finančných prostriedkov, resp. od zmluvy včas odstúpiť
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
MČ poskytla dodávateľovi preddavok v sume 500 Eur bez toho, aby túto skutočnosť vopred písomne dohodla
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
MČ neuplatnila odvod a penále voči prijímateľovi dotácie z dôvodu porušenia finančnej disciplíny použitím prostriedkov v sume 16 748,56 Eur na iný účel ako bol stanovený v zmluve
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
MČ neoznámila správe katastra právo správy k majetku, ktorý zverila do správy základných škôl
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Inventúrne súpisy neobsahovali podpisové vzory hmotne zodpovedných osôb a osôb zodpovedných za zistenie skutočného stavu majetku MČ
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Predbežná finančná kontrola nebola vykonávaná potvrdením dvomi zamestnancami s uvedením dátumu jej uskutočnenia
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Správa o výsledku kontroly neobsahovala stanovenie lehoty na podanie námietok ku kontrolným zisteniam, čím nebol dodržaný § 17 písm. k) zákona č. 502/2001 Z. z. a zápisnica o prerokovaní správy o výsledku kontroly neobsahovala určenie lehoty na predloženie správy o plnení opatrení na nápravu nedostatkov zistených kontrolou
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Mestská časť Košice-Západ

IČO
00690970
Sídlo
Tr. SNP 39, 04011 Košice-Západ
Kontrolované obdobie
2013 a súvisiace
Termín kontroly
20.05.2014 - 14.07.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolou dodržiavania rozpočtových pravidiel územnej samosprávy NKÚ SR zistil, že MČ Košice – Západ schválený schodok bežného rozpočtu kryla prostriedkami z rezervného fondu na úhradu výdavkov týkajúcich sa opráv majetku, ku ktorému nemala vlastnícky vzťah, čo nebolo v súlade s § 12 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Financovaním obstarania dlhodobého majetku (výpočtová technika a programové vybavenie) z bežných výdavkov v sume 6 323,49 eur kontrolovaný subjekt porušil finančnú disciplínu podľa § 31 ods. 1 písm. k) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, ktorým je nedodržanie ustanoveného alebo určeného spôsobu nakladania s verejnými prostriedkami.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Financovaním opráv a obstarania parkových lavíc a smetných košov z kapitálových výdavkov v sume 32 407,20 eur kontrolovaný subjekt porušil finančnú disciplínu podľa § 31 ods. 1 písm. k) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, ktorým je nedodržanie ustanoveného alebo určeného spôsobu nakladania s verejnými prostriedkami.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
nedodržaním zmluvných podmienok a vyplatenie verejných prostriedkoch v rozpore s dohodnutými podmienkami
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
nesprávne triedenie výdavkov
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
spolufinancovanie autobusovej dopravy pre dôchodcov v denných centrách na výlety - 15 výletov
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
neevidovanie darobvaného majetku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 138/1991 Zb.
o darovaných pozemkoch nebolo účtované v období s ktorým časovo a vecne súviseli
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
formálne vykonanie dokladovej inventarizácie účtu 042, a účtu 318
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
na účete 042 bolo účtované o majetku, ktorý už bol v používaní a k niektorým položkám nebol preukázaný vlastnícky vzťah
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
neúčtovaním o opravných položkách k účtu 042 z dôvodu neexistencie niektorých účtovných dokladov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
nevypracovanie správy o zákazke po ukončení verejného obstarávania
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
nezaslanie informácie o uzatvretí zmluvy Úradu pre verejné obstarávanie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
nedodržanie rozpočtovej klasifikácie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
kontrolovaný subjekt zverené pozemky do správy neprecenil v súlade so majetiľom - mestom Košice
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 138/1991 Zb.
použitie finančných prostriedkov na kompenzovanie nákladov občianskeho združenia - materské centrum Delfínik - právnickej osoby
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
neodúčtovaním neexistujúcich a prekludovaných pohľadávok z aktív MČ
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
včasným neukončením nájomných zmlúv po naplnení účelu predmetu nájmu boli verejné prostriedky za nájomné vynaložené nehospodárne, neefektívne a neúčinne
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Nehospodárne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
vykonanie predbežnej finančnej kontroly formálne v 41 prípadoch
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
MČ neviedla evidenciu príjimateľom sociálnej služby v požadovanom rozsahu
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
priestory denného centra boli využívané bezplatne a bez zmluvného základu aj inými organizáciami
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
pri kontrole dotácií bolo zistené, že v zmluvách boli dohodnuté rôzne výšky sankcií alebo neaplikovateľný sankčný postih
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Poznámky k účtovnej závierke neobsahovali informácie o účtovaní a financovaní drobného dlhodobémho majetku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
MČ sa zaviazala vykonávať správu a údržbu novovybbudovaných parkovacích miest, aj keď na to nemala kompetencie v zmysle štatútu mesta Košice
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 401/1990 Zb.
v 9 prípadoch sa MČ zaviazala novovybudované investície ako parkovacie plochy bezodplatne odovzdať mestu košice
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
v 21 prípadoch bol prenájom pozemkov upravený výstavbou kontajnerovísk, chodníkov,... , pričom v osobitných dojednaniach bolo uvedené, že v pípade ukončenia nájomného vzťahu je MČ povinná uviesť predmet nájmu do pôvodného stavu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.

Obec Baka

IČO
00305260
Sídlo
Baka 262, 93004 Baka
Kontrolované obdobie
2013 a súvisiace
Termín kontroly
21.01.2014 - 27.03.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

rozpočet obce neobsahoval zámery a ciele, ktoré bude obec realizovať z výdavkov rozpočtu obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
vo viacročnom rozpočte neboli vyjadrené zámery rozvoja územia
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec v rozpočte rozpočtovala prostriedky, ktoré mali byť poskytnuté ako dotácie, pričom tieto prostriedky nerozpčtovala na konkrétnu akciu, úlohu alebo účel použitia prostriedkov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec po schválení rozpočtu nevykonala jeho rozpis na rozpočtovú organizáciu vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti vrátane rozpisu výdavkov na programy obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
druhá zmena rozpočtu nebola schválená ObZ a vykonaná v priebehu rozpočtového roka,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
O rozpočtových opatreniach vykonaných v priebehu rozpočtového roka neviedla obec operatívnu evidenciu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolou upraveného rozpočtu a skutočného čerpania výdavkov bolo zistené, že plnenie rozpočtu obce k 31.12.2012 bolo prekročené v deviatich programoch z celkového počtu 13 programov obce, t. j. obec vo viacerých prípadoch podpoložiek ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie čerpala výdavky nad rámec schváleného rozpočtu bez vykonanej zmeny rozpočtu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec realizovala úhrady výdavkov, ktoré nemala schválené v rozpočte
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec realizovala úhrady výdavkov, ktoré nemala schválené v rozpočte a štatutárny orgán obce nezabezpečil, aby sa verejné prostriedky uvoľňovali iba v takej výške, aká zodpovedá rozsahu plnenia úloh zahrnutých v rozpočte subjektu verejnej správy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nemonitorovala plnenie programov obce Obec zároveň nehodnotila plnenie programov obce a hodnotiaca správa neobsahovala informáciu o plnení cieľov s využitím porovnania plánovaných a dosiahnutých hodnôt merateľných ukazovateľov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nevytvorila rezervný fond vo výške určenej ObZ
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec nevyhotovila výročnú správu za rok 2012
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
kontrolou uzatvorenej zmluvy o dielo, týkajúcej sa opravy letného javiska bolo zistené, že predmet plnenia nebol jednoznačne špecifikovaný
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec ako verejný obstarávateľ v dvoch prípadoch neevidovala všetky doklady týkajúce sa zákazky s nízkou hodnotou a neuchovávala ich päť rokov po uzatvorení zmluvy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec uzatvorila zmluvu o dielo a zaviazala sa na úhradu sumy, ktorú nemala schválenú v rozpočte, čím nedodržala zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec nezverejňovala raz štvrťročne súhrnnú správu o zákazkách s nízkou hodnotou
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec poskytovala dotácie napriek tomu, že nemala platné a schválené VZN, týkajúce sa podmienok poskytovania dotácií
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec porušila finančnú disciplínu tým, že nedodržala pravidlá a podmienky pri poskytovaní prostriedkov z rozpočtu verejnej správy subjektom verejnej správy - poskytovala dotácie bez platného VZN
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
výdavky reprezentačného charakteru neboli v mnohých prípadoch doložené tak, aby bolo možné výdavok posúdiť z hľadiska dodržania účelu použitia verejných prostriedkov, ako aj primeranosti výdavku, z predložených dokladov nebolo vždy zrejmé, na aký účel boli použité
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt pri čerpaní výdavkov na reprezentačné účely nedodržal zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého je subjekt verejnej správy povinný pri používaní verejných prostriedkov zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
kontrolovaný subjekt tým, že pri používaní verejných prostriedkov na reprezentačné účely nezachovával hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť, porušil finančnú disciplínu
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Internetové pripojenie na základe zmluvy s poskytovateľom telekomunikačných služieb bolo zriadené v mieste trvalého bydliska starostky obce a uhrádzané z finančných prostriedkov rozpočtu obce, pričom súhlas ObZ nebol udelený. Obec týmto nedodržala povinnosť pri používaní verejných prostriedkov zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
obec pri uhrádzaní internetového pripojenia v mieste bydliska starostky obce porušila finančnú disciplínu podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého je porušením finančnej disciplíny nehospodárne, neefektívne a neúčinné vynakladanie verejných prostriedkov
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Kontrolou bolo zistené, že prijaté dodávateľské faktúry za služobný mobilný telefón využívaný starostkou obce obsahujú o. i. poplatok v mesačnej výške 2,42 eur s DPH. Ide o poplatok za doplnkovú službu – aplikáciu, ktorá umožňuje účastníkovi sťahovanie hier. Za kontrolované obdobie rokov 2011 a 2012 bola takto z rozpočtu obce uhradená čiastka 58,08 eur. Uvedeným konaním obec nepostupovala v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého verejné prostriedky sa môžu používať na krytie nevyhnutných potrieb a opatrení vyplývajúcich z osobitných predpisov a subjekt verejnej správy je povinný pri používaní verejných prostriedkov zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
úhradou faktúr za mobilný telefón využívaný starostkou obce, ktoré obsahovali poplatok za aplikáciu na sťahovanie hier, nebola dodržaná zásada hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti využívania verejných prostriedkov a bola porušená finančná disciplína
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
obec uzatvorila dve zmluvy s poskytovateľom telekomunikačných služieb, týkajúce sa online služieb televízie a internetu, kontrolou bolo zistené, že online TV nebola vôbec využívaná, pri fyzickej obhliadke sa TV set-top boxy nachádzali na obecnom úrade zabalené v pôvodnom obale a nepoužívané. Uvedené potvrdila aj starostka v zázname z rozhovoru.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Uhrádzaním faktúr za online TV, pričom táto nebola vôbec využívaná, bola tiež porušená finančná disciplína podľa § 31 ods.1 j), podľa ktorého je porušením finančnej disciplíny nehospodárne, neefektívne a neúčinné vynakladanie verejných prostriedkov
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Účtovný doklad týkajúci sa opravy letného javiska v sume 5 268,00 eur nebol preukázateľný podľa ustanovenia § 32 zákona o účtovníctve a kontrolovaný subjekt tak nepostupoval podľa zákona o účtovníctve, podľa ktorého účtovníctvo účtovnej jednotky je preukázateľné, ak všetky účtovné záznamy sú preukázateľné.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nesprávne zaúčtovanie účtovných dokladov vo viacerých prípadoch, čím neboli dodržané platné postupy účtovania
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Zatriedenie výdavkov na nesprávnu podpoložku ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Náhrada platu za riadnu dovolenku za rok 2010 bola starostke vyplatená aj napriek tomu, že ju bolo možné vyčerpať do konca nasledujúceho roku, čo nebolo v súlade so zákonom o platových pomeroch starostov a primátorov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec vyplatila pedagogickým zamestnancom materskej školy v rokoch 2011 a 2012 odmeny v celkovej výške 1 507,05 eur, pričom návrhy na poskytnutie odmien písomne neodôvodnila.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec uzatvárala dohody s fyzickými osobami až v deň, kedy reálne došlo k začiatku výkonu práce a v troch prípadoch nebola dohodnutá odmena za vykonanie práce, čím obec nekonala v súlade so Zákonníkom práce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Napriek existujúcej dohode o výkone právneho poradenstva a administratívnych prácach, za ktorú obec mesačne platila paušálne sumu 100,00 eur, podpísala starostka obce ďalšie dve dohody o vykonaní práce na obdobie dvoch mesiacov. Predmetom týchto dohôd boli právne služby pre obec a poradenstvo v oblasti úradných písomností. Uvedeným konaním obec nepostupovala v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého je subjekt verejnej správy povinný pri používaní verejných prostriedkov zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Uzatvorením dvoch dohôd o vykonaní práce na právne služby a poradenstvo napriek tomu, že obec mala uzatvorenú a platnú dohodu o výkone právneho poradenstva, obec nedodržala finančnú disciplínu podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého je porušením finančnej disciplíny nehospodárne, neefektívne a neúčinné vynakladanie finančných prostriedkov
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Obec nezverejňovala na svojom webovom sídle vystavené objednávky v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám, podľa ktorého povinná osoba zverejní zákonom stanovené údaje do desiatich pracovných dní odo dňa vyhotovenia objednávky tovarov, služieb a prác.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nezverejnila na svojom webovom sídle zmluvy uzatvorené v roku 2011, čím nepostupovala v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám, podľa ktorého sa povinne zverejňovaná zmluva zverejňuje na webovom sídle povinnej osoby, ktorá zmluvu uzaviera.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Ku kontrole vybraná vzorka zmlúv za rok 2012 a 2013 nebola zverejnená na webovom sídle obce bezodkladne po uzatvorení zmluvy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Faktúry za rok 2012 boli zverejnené formou štruktúrovaného prehľadu, pričom prehľad neobsahoval všetky povinné náležitosti v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Nebol uvedený údaj o tom, či je uvedená fakturovaná suma vrátane DPH alebo či je suma bez DPH, chýbala identifikácia zmluvy, resp. objednávky, na základe ktorej bola faktúra vystavená, dátum doručenia faktúry a IČO dodávateľa.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Časť faktúr za rok 2012 (od interného čísla 288 do 327) nebola zverejnená vôbec, čím obec nepostupovala v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolou zásad hospodárenia s majetkom obce Baka bolo zistené, že tieto neobsahovali zákonom stanovené náležitosti, a to práva a povinnosti organizácií, ktoré obec zriadila pri správe majetku obce, podmienky odňatia majetku organizáciám, ktoré obec zriadila, úkony organizácií, ktoré podliehajú schváleniu orgánmi obce a spôsoby výkonu práv vyplývajúcich z vlastníctva cenných papierov a majetkových podielov na právnických osobách založených obcou, alebo v ktorej má obec postavenie ovládajúcej osoby alebo rozhodujúci vplyv s dôrazom na transparentnosť a efektívnosť nakladania s majetkom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolou zásad hospodárenia bolo tiež zistené, že niektoré v nich uvedené ustanovenia neboli v súlade, resp. boli nad rámec zákona o majetku obcí. Napr. v § 18 obec stanovila, že podmienky prevodu nehnuteľností a ceny odpredávaných nehnuteľností určuje obec, čo nie je v súlade s § 9a zákona o majetku obcí, v ktorom sú upravené spôsoby prevodov vlastníctva majetku obce a tiež je stanovené, že v prípade prevodu vlastníctva majetku obce priamym predajom musí byť prevod majetku najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa osobitného predpisu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Ustanovenie § 22 ods. 5 zásad hospodárenia je v rozpore s § 9a ods. 2 zákona o majetku obcí tým, že obec si stanovila povinnosť zverejniť zámer predať svoj majetok priamym predajom iba na úradnej tabuli, pričom podľa § 9a ods. 2 zákona o majetku obcí obec zverejní zámer predať svoj majetok a jeho spôsob na svojej úradnej tabuli, na internetovej stránke obce (obec ju má zriadenú) a v regionálnej tlači.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Tým, že obec nevykonávala inventarizáciu majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov nepostupovala v súlade so zákonom o účtovníctve, podľa ktorého inventarizáciou overuje účtovná jednotka, či stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti. Kontrolou bolo zistené, že obec nevykonávala v kontrolovanom období inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov. Podľa písomného vyjadrenia starostky obce bola inventarizácia naposledy vykonaná v roku 2008, doklady preukazujúce jej uskutočnenie neboli ku kontrole predložené a obec jej vykonanie v roku 2008 nepreukázala.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nevykonávala inventarizáciu, čím porušila zákon o účtovníctve, podľa ktorého je účtovná jednotka povinná inventarizovať majetok, záväzky a rozdiel majetku a záväzkov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Tým, že obec nevykonávala inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov konala v rozpore so zákonom o účtovníctve, podľa ktorého je účtovníctvo účtovnej jednotky preukázateľné, ak všetky účtovné záznamy sú preukázateľné a účtovná jednotka vykonala inventarizáciu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
funkčné obdobie HK trvalo sedem rokov, čo je v rozpore so zákonom o obecnom zriadení, podľa ktorého trvá funkčné obdobie HK šesť rokov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
kontrolovaný subjekt uzatvoril pracovnú zmluvu s HK tak, že jeho funkčné obdobie následne trvalo v rozpore so zákonom sedem rokov, čím zároveň bol porušený zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy podľa ktorého je subjekt verejnej správy povinný pri používaní verejných prostriedkov zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
uzatvorením pracovnej zmluvy s HK trvalo jeho funkčné obdobie sedem rokov, čím nebola dodržaná zásada hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti a zároveň bola porušená finančná disciplína
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
ObZ nevyhlásilo voľby HK tak, aby sa voľba konala počas posledných 60 dní funkčného obdobia doterajšieho HK
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec uzatvorila s HK pracovnú zmluvu v rozpore so Zákonníkom práce na dobu určitú šesť rokov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V správach z následnej finančnej kontroly HK neuvádzala dátum oboznámenia kontrolovaného subjektu so správou, stanovenie lehoty na podanie námietok ku kontrolným zisteniam a písomné potvrdenie o prevzatí správy kontrolovaným subjektom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolou dokladov súvisiacich s pripravovanou finančnou operáciou bolo zistené, že predbežnú finančnú kontrolu vykonávala, resp. jej vykonanie potvrdzovala svojím podpisom starostka obce, čím obec nepostupovala v súlade so zákonom o finančnej kontrole, podľa ktorého predbežnú finančnú kontrolu vykonáva vedúci zamestnanec poverený vedúcim orgánu verejnej správy a zamestnanci zodpovední za rozpočet, verejné obstarávanie, správu majetku alebo iné odborné činnosti podľa charakteru finančnej operácie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Ďalej bolo kontrolou predložených dokladov zistené, že obec pri vykonávaní predbežnej finančnej kontroly postupovala v rozpore so zákonom o finančnej kontrole tým, že neuvádzala dátum jej vykonania. V mnohých prípadoch chýbalo tiež vyjadrenie, či pripravovaná finančná operácia je alebo nie je v súlade so skutočnosťami uvedenými v zákone o finančnej kontrole.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrola NKÚ SR zistila, že vo viacerých prípadoch bola predbežná finančná kontrola vykonaná len formálne, pretože pripravovaná finančná operácia bola uskutočnená napriek tomu, že nebola v súlade so schváleným rozpočtom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Preverením vzorky zmlúv bolo zistené, že na zmluvách príp. na ich krycích listoch nebolo vyznačené (potvrdené) vykonanie predbežnej finančnej kontroly, čím kontrolovaný subjekt nekonal v súlade so zákonom o finančnej kontrole. Podobný nedostatok bol zistený aj pri preverení objednávok k faktúram, vzorky pokladničných dokladov za obdobie do októbra 2012 a dohôd o vykonaní práce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Obec Boheľov

IČO
00305316
Sídlo
Boheľov 12, 92901 Boheľov
Kontrolované obdobie
2013 a súvisiace
Termín kontroly
23.04.2014 - 18.05.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

-Obec nevykonávala zmeny rozpočtu v priebehu roka rozpočtovými opatreniami, čím porušila ustanovenia zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
-Obec porušila zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého si mala vytvárať rezervný fond vo výške určenej jej zastupiteľstvom, najmenej však 10 % z prebytku rozpočtu.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
-Účtovné doklady neobsahovali predpísané náležitosti podľa zákona o účtovníctve
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
-Obec nesprávnym označením zákazky z hľadiska finančných limitov nedodržala zákon o verejnom obstarávaní
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
-Obec nevykonávala predbežnú finančnú kontrolu, čím porušila zákon o finančnej kontrole.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
-Obec porušila zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého rozpočtové prostriedky možno použiť len na účel, na ktorý boli v rozpočte schválené
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
-Obec porušila zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého rozpočtové prostriedky možno použiť len na účel, na ktorý boli v rozpočte schválené
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
-Obec porušila zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého rozpočtové prostriedky možno použiť len na účel, na ktorý boli v rozpočte schválené
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
-Obec vykazovala schodok rozpočtu vo výške -19 924,65 Eur, ale v skutočností mala prebytok rozpočtu vo výške +2 120,84 Eur (vrátane finančných operácií), čím porušila zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.

Obec Bory

IČO
00587656
Sídlo
Bory 84, 93587 Bory
Kontrolované obdobie
2013 a súvisiace
Termín kontroly
29.01.2014 - 31.03.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Zmluva o dielo bola podpísaná skôr ako bol určený termín na predkladanie ponúk a tiež skôr ako boli verejnému obstarávateľovi doručené ponuky všetkých uchádzačov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Návrh rozpočtu obec zverejnila na obecnej tabuli až po jeho schválení
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec výdavkové finančné operácie zahrnula do výdavkov obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V rozpočte nebola uplatnená rozpočtová klasifikácia v súlade s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 z 08.12.2004, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších zmien (ďalej iba „rozpočtová klasifikácia“)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec zostavila rozpočet v programovej štruktúre, no nestanovila zámery a ciele, ktoré bude realizovať zo svojho rozpočtu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec plnenie programov nemonitorovala ani nehodnotila.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec v priebehu rozpočtového roka nevykonávala v prípade potreby zmeny vo svojom rozpočte.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Uhradením výdavkov nad rámec schváleného rozpočtu štatutárny orgán obce nezabezpečil, aby sa verejné prostriedky uvoľňovali iba v takej výške, aká zodpovedala rozsahu plnenia úloh zahrnutých v rozpočte
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Záverečný účet obce neobsahoval bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu a hodnotenie plnenia programov obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Návrh záverečného účtu nebol prerokovaný OZ
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nevytvorila z prebytku rozpočtu rezervný fond
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Ustanovenie VZN o miestnom poplatku za KO – Sadzba poplatku bolo určené v rozpore so zákonom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Na daňových priznaniach nebol vyznačený dátum ich prevzatia, čím nebolo možné určiť deň začatia daňového konania
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Rozhodnutia, ktorými obec vyrubovala miestne dane a poplatky, neobsahovali zákonom predpísané náležitosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Rozhodnutia neobsahovali odôvodnenie alebo v ňom neboli správne uvedené skutočnosti, ktoré boli podkladom rozhodnutia
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Na všetkých rozhodnutiach v kontrolovanom období chýbala doložka právoplatnosti a vykonateľnosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Poučenie rozhodnutí neobsahovalo ustanovenie daňového poriadku, na základe ktorého bolo možné podať odvolanie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nedoručovala rozhodnutia fyzickým osobám a právnickým osobám neboli doručované do vlastných rúk
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nezabezpečila včasné uplatnenie svojich práv.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Podľa ustanovenia VZN o dotáciách možno dotáciu z rozpočtu obce poskytnúť právnickej osobe alebo fyzickej osobe
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec vo VZN o dotáciách nezabezpečila ročné zúčtovanie dotácií s rozpočtom obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec poskytla zo svojho rozpočtu dotáciu neregistrovanému miestnemu športovému klubu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec uhradila priamo zo svojho rozpočtu výdavky športového klubu na rozhodcov, ktoré mali byť predmetom dotácie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec vynaložila prostriedky nad rámec schváleného rozpočtu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Štatutárny orgán nezabezpečil, aby sa verejné prostriedky uvoľňovali iba v takej výške, aká zodpovedá rozsahu plnenia úloh zahrnutých v rozpočte
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec pri triedení výdavkov nesprávne uplatňovala rozpočtovú klasifikáciu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec pri triedení výdavkov nesprávne uplatňovala rozpočtovú klasifikáciu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec pri účtovaní nedodržiavala postupy účtovania
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Účtovné doklady v niektorých prípadoch neobsahovali označenie účtov, na ktorých sa zaúčtujú
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec hmotný a nehmotný majetok neodpisovala
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec inventarizáciou neoverila, či stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Účtovná závierka obce neposkytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré boli predmetom účtovníctva
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Účtovníctvo obce nebolo správne, preukázateľné a zrozumiteľné
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nezverejnila na svojom webom sídle údaje o vyhotovených objednávkach a faktúrach
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nemala v kontrolovanom období vypracovaný pracovný poriadok a poriadok odmeňovania zamestnancov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Pri výpočte platu zamestnankyne nebolo zvýšenie tarifného platu a osobného príplatku zaokrúhlené na 50 eurocentov nahor
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Výška tarifného platu bola určená v rozpore so základnou stupnicou platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nedodržaním ustanoveného alebo určeného spôsobu nakladania s verejnými prostriedkami bola porušená finančná disciplína
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
OZ neprerokovalo plat starostu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec poskytla verejné prostriedky nad rámec oprávnenia, ktorým došlo k vyššiemu čerpaniu verejných prostriedkov
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Doručené ponuky neboli označené poradovým číslom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Zmluva o dielo bola podpísaná skôr ako bol určený termín na predkladanie ponúk a tiež skôr ako boli verejnému obstarávateľovi doručené ponuky všetkých uchádzačov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nezaslala Úradu pre verejné obstarávanie informáciu o uzavretí zmluvy do 14 dní po jej uzavretí
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nezverejnila faktúry za zhotovenie diela na svojom webovom sídle
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nesprávne vyhodnotila finančný limit zákazky v závislosti od jej predpokladanej hodnoty
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec obstarala stavebné práce bez uplatnenia postupov verejného obstarávania
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec zverejnila zámer predať majetok iba na svojej úradnej tabuli
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kúpna cena nebola stanovená vo výške všeobecnej hodnoty majetku na základe znaleckého posudku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nepoužila všetky právne prostriedky na ochranu majetku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Neskoré zverejnenie kúpnej zmluvy na webovom sídle obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
OZ nevyhlásilo deň konania voľby HK najmenej 40 dní pred dňom konania voľby tak, aby sa voľba vykonala počas posledných 60 dní funkčného obdobia doterajšieho HK.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nevytvorila účinný systém kontroly a nevytvorila vhodné organizačné, finančné, personálne a materiálne podmienky na jeho nezávislý výkon
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Predbežná finančná kontrola bola vykonávaná starostom obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Predbežnou finančnou kontrolou neboli overované zmluvy a rozhodnutia o miestnych daniach a poplatkoch
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Obec Bošany

IČO
00310255
Sídlo
SNP 112, 95618 Bošany
Kontrolované obdobie
2013 a súvisiace
Termín kontroly
20.01.2014 - 25.02.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Pri jednotlivých programoch neboli stanovené zámery, ciele a merateľné ukazovatele, ktoré chcela obec v kontrolovanom období dosiahnuť.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Pri zostavení viacročného rozpočtu obce nebola uplatnená funkčná klasifikácia rozpočtovej klasifikácie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V kontrolovanom období mala obec vo svojom rozpočte zapracované aj výdavky na poskytnutie dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom, pričom tieto finančné prostriedky neboli rozpočtované na konkrétnu akciu, úlohu alebo účel použitia prostriedkov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Do príjmovej časti viacročného rozpočtu obce na roky 2013 – 2015 neboli započítané vlastné príjmy základnej školy, ktorá bola rozpočtovou organizáciou obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Rozpočtová organizácia nebola svojimi príjmami a výdavkami zapojená na rozpočet obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Po schválení rozpočtu obce nebol vykonaný rozpis rozpočtu na rozpočtovú organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Nebola vedená operatívna evidencia o všetkých vykonaných rozpočtových opatreniach.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Nebolo vykonané monitorovanie a hodnotenie plnenia programového rozpočtu obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nesprávne zatriedenie výdavku obce - v jednom prípade bola uhradená faktúra za nákup počítačaz bežných výdavkov faktúra za nákup počítača, ktorá mala byť správne zatriedená do kapitálových výdavkov.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Nesprávne zatriedenie výdavku obce - v jednom prípade bola uhradená z bežných výdavkov faktúra za nákup počítača, ktorá mala byť správne zatriedená do kapitálových výdavkov.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Účastníci zmluvných vzťahov nedbali, aby sa pri úprave zmluvných vzťahov odstránilo všetko, čo by mohlo viesť k vzniku rozporov, keď zmluva o dielo obsahovala údaj o dĺžke jej trvania v rozpore s jej uzatvoreným dodatkom a bankový účet dodávateľa uvedený v zmluve o dielo nebol totožný s bankovým účtom dodávateľa uvedeným na faktúrach .
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Oneskorené zaúčtovanie kapitálového výdavku, čím účtovný prípad nebol zaznamenaný priebežne.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Účtovná jednotka nezaznamenávala účtovné zápisy v účtovnom období priebežne.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Nesprávne zaúčtovanie dlhodobého záväzku - o záväzku nebolo účtované správne, keď tento bol zaúčtovaný ako krátkodobý záväzok na účet Dodávatelia napriek tomu, že išlo o dlhodobý záväzok a mal byť zaúčtovaný na ťarchu účtu Ostatné dlhodobé záväzky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nebolo dodržané opatrenie MFSR k postupom účtovania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Vybrané kontrolované faktúry zverejnené na webovom sídle obce neobsahovali odvolávky na zmluvy alebo objednávky, ktoré s nimi súviseli. (zákon o slobode informácií).
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V jednom prípade nebola dodržaná zákonná lehota na vybavenie žiadosti o sprístupnenie informácií, keď žiadosť o sprístupnenie informácií bola vybavená do deviatich pracovných dní a nie do ôsmich pracovných dní.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Pri podprahovej zákazke nebola vypracovaná správa o zákazke.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nebola zverejnená raz štvrťročne na webovom sídle obce alebo v periodickej tlači, prípadne inou formou zverejnenia súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 eur.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Verejný obstarávateľ vyžadoval vo výzve na zverejnenie ponúk zábezpeku, ale v súťažných podkladoch neboli určené podmienky jej zloženia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V súvislosti s prípravou a vyhotovením súťažných podkladov pre podprahovú zákazku nebolo vypracované vyhlásenie o nestrannosti a dôvernosti spracúvaných informácií.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V dokumentácii z verejného obstarávania sa nenachádzali čestné vyhlásenia, v ktorých by členovia komisie po zoznámení sa so zoznamom uchádzačov potvrdili, že nastali alebo nenastali skutočnosti, pre ktoré nemôžu byť členmi komisie.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Oznámenia o vylúčení z verejného obstarávania pre dvoch vylúčených uchádzačov, v ktorých bol uvedený dôvod vylúčenia – nesplnené podmienky účasti a nebola uvedená lehota, v ktorej môže byť podaná námietka.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Nebola vykonaná predbežná finančná kontrola v súvislosti s uzatvorením zmlúv, úhradou faktúr a vystavením objednávok.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V zápisniciach o prerokovaní správ nebolo uvedené uloženie povinnosti v určenej lehote prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku a predložiť písomný zoznam týchto opatrení, uloženie povinnosti v určenej lehote predložiť kontrolnému orgánu písomnú správu o splnení opatrení na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku, o určení zamestnancov zodpovedných za tieto nedostatky a potvrdenie kontrolovaného subjektu o vrátení dokladov a písomností poskytnutých na vykonanie následnej finančnej kontroly a v jednej zápisnici nebol uvedený dátum oboznámenia kontrolovaného subjektu s o správou.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Nesprávne zaúčtovanie účtovného prípadu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Obec Breznička

IČO
00330337
Sídlo
Breznička 0, 09101 Breznička
Kontrolované obdobie
2013 a súvisiace
Termín kontroly
22.01.2014 - 13.02.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Prekročením výšky čerpania výdavkov v roku 2012 v štyroch mesiacoch o 1/12 celkových výdavkov rozpočtu obce predchádzajúceho rozpočtového roka.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nebol schválený rozpočet za kontrolované obdobie rokov 2012 a 2013
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Orgány obce neplnili svoju funkciu, keď obecné zástupiteľstvo neschválilo rozpočet a záverečný účet
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Poskytnutie preddavku v sume 4 200,00 eur bez zmluvného dohodnutia na obdobie dlhšie ako 3 mesiace, čím došlo k porušeniu finančnej disciplíny.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Poskytnutie preddavku v sume 4 200,00 eur bez zmluvného dohodnutia na obdobie dlhšie ako 3 mesiace, čím došlo k porušeniu finančnej disciplíny.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V troch prípadoch boli uhradené fakturované sumy bez doloženenia dodacích listov, súpisu použitého spotrebného materiálu a bez uvedenia normovanej spotreby pohonných látok, čím zároven došlo k porušeniu finančnej disciplíny v sume 10 950,66 eur
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V troch prípadoch boli uhradené fakturované sumy bez doloženenia dodacích listov, súpisu použitého spotrebného materiálu a bez uvedenia normovanej spotreby pohonných látok, čím zároven došlo k porušeniu finančnej disciplíny v sume 10 950,66 eur
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nevykonaním verejného obstarávania na uskutočnenie stavebných prác a obstaranie tovaru v sume 9 040,80 eur priamym zadaním došlo k porušeniu finančnej disciplíny.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nevykonaním verejného obstarávania na uskutočnenie stavebných prác a obstaranie tovaru v sume 9 040,80 eur priamym zadaním došlo k porušeniu finančnej disciplíny.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Záverečný účet za rok 2011 obec neprerokovala do 6 mesiacov po uplynutí rozpočtového roka a zároveň schválila záverečný účet s výhradou bez prijatia opatrení na odstránenie nedostatkov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nevykonaním verejného obstarávania na uskutočnenie stavebných prác a obstarnie tovaru v celkovej sume 17 515,40 eur došlo k porušeniu finančnej disciplíny.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nevykonaním verejného obstarávania na uskutočnenie stavebných prác a obstarnie tovaru v celkovej sume 17 515,40 eur došlo k porušeniu finančnej disciplíny.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Pri použití súkromného motorového vozidla na pracovné cesty v rokoch 2011 a 2012 bez súhlasu OZ nebolo zabezpečené hospodárne, efektívne a účinné použitie verejných prostriedkov a zárovň došlo k porušeniu finančnej disciplíny v celkovej sume 1 645,78 eur.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Pri použití súkromného motorového vozidla na pracovné cesty v rokoch 2011 a 2012 bez súhlasu OZ nebolo zabezpečené hospodárne, efektívne a účinné použitie verejných prostriedkov a zárovň došlo k porušeniu finančnej disciplíny v celkovej sume 1 645,78 eur.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V rokoch 2011 a 2012 bol vykonaný nákup PHM bez preukázania ich vyúčtovania do spotreby, čím došlo k porušeniu finančnej disciplíny v celkovej sume 1 159,02 eur v 96 prípadch.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nepredložením kompletnej dokumentácie čerpania finančných prostriedkov z projektu s preventívnou protipovodňovou funkciou. Nezabezpečil preukázateľnosť účtovných záznamov
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
K zostavenej účtovnej závierke za rok 2011 neboli vypracované poznámky.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Účtovne výkazy za rok 2011 a 2012 neobsahovali deň ich zostavenia a podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Účtovné závierky za roky 2011 a 2012 neboli overené audítorom
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Nezabezpečil preukázateľnosť účtovných záznamov pri spotrebe PHM
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Neuplatnením žiadneho pravidla ani postupu podla zákona o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Odstráňovanie následkov povodní bolo realizované bez výberového konania dodávateľov, zákazky boli zadávané priamo
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Pri pracovných cestách bolo používané vlastné a cudzie motorové vozidlo bez súhlasu obecného zastupiteľstva
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec uhradzala finančné prostriedky z rozpočtu obce bez schválenia finančných operácii starostom obce, resp. bez vykonania predbežnej finančnej kontroly.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Bola uzavretá pracovná zmluva s HK napriek tomu, že tento nespĺňal kvalifikačný predpoklad (nemal úplné stredné vzdelanie) na výkon funkcie.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
O uzavretých dohodách o vykonaní práce nebola vedená evencia
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Obec Cigeľ

IČO
00318027
Sídlo
Cigeľ 192, 97101 Cigeľ
Kontrolované obdobie
2013 a súvisiace
Termín kontroly
20.01.2014 - 27.02.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Preverením schvaľovacieho procesu rozpočtu bolo zistené, že rozpočet bol zostavený ako programový až o šesť mesiacov po jeho schválení.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V obci nebolo vykonané monitorovanie plnenia programov obce.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Čerpanie jednotlivých podpoložiek rozpočtu nad rámec upraveného rozpočtu.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Obec nevykonávala zmeny rozpočtu v priebehu rozpočtového roka.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Pri kontrole odmien bolo zistené, že chýbali vypracované návrhy na poskytnutie odmien vrátane zdôvodnenia.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolou vybraných piatich dohôd o vykonaní práce (ďalej len ,,DoVP“) bolo zistené, že všetky DoVP boli uzatvorené v deň začatia výkonu práce, pričom v jednom prípade nebola v DoVP uvedená odmena za vykonanie práce.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec neviedla evidenciu uzatvorených dohôd o vykonaní práce.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V jednom prípade nebola dotácia v sume 30 eur zúčtovaná s rozpočtom obce.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V dvoch prípadoch bola faktúra za prepravu autobusom zatriedená na nesprávnu podpoložku rozpočtovej klasifikácie.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Nebola dodržaná ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v zmysle metodického usmernenia.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V jednom prípade nebola nájomná zmluva zverejnená na webovom sídle obce.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Viaceré faktúry boli zverejňované s časovým oneskorením.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Niektoré objednávky obec vôbec nezverejňovala.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Verejný obstáravateľ nezaslal v lehote stanovenej zákonom informácie o uzavretí zmluvy Úradu pre verejné obstarávanie.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Na webovom sídle obce nebola zverejnená súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 eur.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Zásady hospodárenia s majetkom obce neboli schválené v OcZ.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec v dvoch prípadoch neuviedla lehotu, do ktorej môžu podať záujemcovia svoju ponuku.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V kúpnej zmluve a v nájomných zmluvách neboli stanovené sankčné podmienky v prípade neuhradenia dohodnutej kúpnej ceny resp. zaplatenia nájomného v stanovenej lehote.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Preverením spôsobu zverejnenia zámeru prenajať majetok z dôvodu osobitného zreteľa bolo zistené, že zámer prenajať pozemok nebol zverejnený od doby zverejnenia až po dobu schválenia prevodu v OcZ.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Dlhodobý prenájom nebol vyznačený na liste vlastníctva obce.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V jednom prípade záznam o výsledku kontroly obsahoval porušenie zákona o verejnom obstarávaní a z toho dôvodu mal hlavný kontrolór vypracovať správu.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Správa o výsledku kontroly nebola s kontrolovaným subjektom prerokovaná v zastupiteľstve.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec neúčtovala o projekte z EÚ v analytickej evidencii a na analytických účtoch.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Obec Drahovce

IČO
00312461
Sídlo
Drahovce 429/127, 92241 Drahovce
Kontrolované obdobie
2013 a súvisiace
Termín kontroly
22.01.2014 - 13.03.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec nestanovila v rozpočte zámery a ciele, ktoré realizovala z výdavkov rozpočtu
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolou rozpočtu a skutočného čerpania výdavkov bolo zistené, že plnenie rozpočtu bolo prekročené pri viacerých podprogramoch a podpoložkách a obec nevykonala pri prekročení rozpočtu nevykonala rozpočtové opatrenia
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolou rozpočtu a skutočného čerpania výdavkov bolo zistené, že plnenie rozpočtu bolo prekročené pri viacerých podprogramoch a podpoložkách a obec nevykonala pri prekročení rozpočtu nevykonala rozpočtové opatrenia
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolou rozpočtu a skutočného čerpania výdavkov bolo zistené, že plnenie rozpočtu bolo prekročené pri viacerých podprogramoch a podpoložkách a obec nevykonala pri prekročení rozpočtu nevykonala rozpočtové opatrenia
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Poplatky predpísané v roku 2012 na obdobie rokov 2012 a 2013 neboli časovo rozlíšené
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Poplatky predpísané v roku 2012 na obdobie rokov 2012 a 2013 neboli časovo rozlíšené
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Poplatky predpísané v roku 2012 na obdobie rokov 2012 a 2013 neboli časovo rozlíšené
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Obec nezatriedila výdavky na správne podpoložky
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Nejasnosti v termínoch začatia prác (28.12.2010) a uzatvorenia zmluvy (29.12.2010).
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Inventúrne súpisy, ktoré zabezpečujú preukázateľnosť účtovníctva, neboli vypracované pri dokladovej inventúre účtov dlhodobého finančného majetku, drobného majetku vedené v operatívno-technickej evidencii, k účtom obežného majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Inventarizačný zápis neobsahoval sídlo účtovnej jednotky, výsledky z porovnania skutočného stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov s účtovným stavom a tiež meno, priezvisko a podpisový záznam osôb zodpovedných za vykonanie inventarizácie v účtovnej jednotku.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Účty 213 - Ceniny, 326 - Nevyfakturované dodávky, 372 - Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektmi mimo verejnej správy, ktoré vykazovali zostatok k 31.12.2012 neboli predmetom inventarizácie.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
HK nepredložila OZ správu o kontrolnej činnosti v termíne stanovenom zákonom.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec nevykonala predbežnú finančnú kontrolu pred uzatvorením zmluvy o dielo
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec nevykonala predbežnú finančnú kontrolu pred uzatvorením zmluvy o dielo
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Obec Hodejov

IČO
00318752
Sídlo
Hodejov 141, 98031 Hodejov
Kontrolované obdobie
2013 a súvisiace
Termín kontroly
22.01.2014 - 20.03.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Výdavky rozpočtu boli rozpísané vo forme programov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Celkový rozpočet obce bol schválený ako schodkový.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Výdavky viacročného rozpočtu boli rozpísané vo forme programov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nevykonala rozpis rozpočtu na Základnú školu - RO a múzeum - PO.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nesledovala plnenie vybraných výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec ako účtovná jednotka nemala vypracovaný účtový rozvrh platný pre rok 2013.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolované účtovné doklady nemali požadované podpisy o prevzatí materiálu a jeho zaúčtovaní.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec účtovala obstarané zásoby priamo do nákladov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nevykonala inventarizáciu ku dňu zostavenia účtovnej závierky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Niektoré inventúrne súpisy neobsahovali predpísané zákonné náležitosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Dokumentácia z inventarizácie majetku neobsahovala správu o výsledku inventarizácie majetku - inventarizačný zápis.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Účtovníctvo obce nebolo správne pretože obec nevykonala riadnu inventarizáciu majetku podľa § 29 a 30 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Účtovníctvo obce nebolo preukázateľné, pretože účtovné záznamy neboli preukázateľné a obec si nesplnila povinnosti vykonať inventarizáciu majetku podľa § 29 a § 30 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec rozdielne vykazovala stav majetku v súvahe na účte 021 – Stavby a účte 031 – Pozemky a v evidencii majetku a nevyradila nehnuteľnosť predanú v roku 2009 z evidencie.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Obec na účte 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku účtovala náklady, ktoré boli súčasťou prevádzkových nákladov.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Obec neevidovala obstarané zásoby čím ich nedostatočne chránila pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec v dvoch prípadoch vykonala predbežnú finančnú kontrolu tri dni po úhrade výdavku a v štyroch prípadoch nákupu nevykonala predbežnú finančnú kontrolu vôbec.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nemala vypracovaný interný predpis k spôsobu účtovania a zatrieďovania obstaraného majetku ako drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého prevádzkovo-technické funkcie boli dlhšie ako jeden rok a vstupná cena rovná alebo nižšia ako 1 700,00 eur.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom
Zásady hospodárenia uvádzali niektoré všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré ku dňu účinnosti smernice boli už neplatné. Išlo o zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov citovaný v Čl. 6 ods. 1 písm. r) a zákon č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov citovaný v Čl. 7 ods. 9 Zásad hospodárenia.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Skutočný počet zamestnancov obecného úradu v priebehu roka 2013 a k 31.12.2013 nebol v súlade s počtami zamestnancov v organizačnom poriadku.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Záznamy o prevádzke jednotlivých motorových kosačiek s preukázaním spotreby PHM neboli vedené.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie

Obec Holčíkovce

IČO
00332429
Sídlo
Holčíkovce 0, 09405 Holčíkovce
Kontrolované obdobie
2013 a súvisiace
Termín kontroly
27.11.2014 - 04.12.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Súčasťou rozpočtu neboli rozpočty príjmov a výdavkov na roky 2014 a 2015.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nezverejnila najmenej 15 dní pred schválením rozpočet týkajúci sa rozpočtovej organizácie zriadenej obcov - ZŠ.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec v priebehu roka 2013 nemonitorovala a nehodnotila plnenie programov obce a ani k 31.12.2013 nevykonala vyhodnotenie programového rozpočtu.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nevykonávala zmeny rozpočtu rozpočtovými opatreniami.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Operatívna evidencia neobsahovala všetky rozpočtové opatrenia vykonané v roku 2013.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
ObZ neschválilo neuplatňovanie programu obce na rok 2014.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
ObZ neuzatvorilo prerokovanie záverečného účtu obce za rok 2013 jedným z dvoch stanovených výrokov.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Záverečný účet obce neobsahoval údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou a hodnotenie plnenia programov obce.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Nesprávne vyčíslenie výsledku rozpočtového hospodárenia za rok 2013.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
ObZ nesprávne rozhodlo prideliť celý prebytok do rezervného fondu.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Prenechanie pozemku do nájmu bezodplatne.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom, Konanie v rozpore s určeným účelom Porušený predpis: 40/1964 Zb., 138/1991 Zb.
Hlavná kontrolórka nepredložila na rokovanie ObZ návrh plánu kontrolnej činnosti za II. polrok 2013 a I. a II. polrok 2014.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Hlavná kontrolórka nepredložila ObZ žiadnu správu, resp. záznam o výsledku následnej finančnej kontroly.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Obec poskytla obchodnej spoločnosti preddavok na obdobie dlhšie ako je zákonom stanovené 3-mesačné obdobie.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom, Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Obec nemala záväzky vyplývajúce zo zmluvy o budúcej kúpnej zmluve zabezpečené v rozpočte na bežný rozpočtový rok a zaťažovali nasledujúce rozpočtové roky z dôvodu nedostatku zdrojov.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom Porušený predpis: 523/2004 Z.z.

Obec Hontianske Moravce

IČO
00319911
Sídlo
Hontianske Moravce 0, 96270 Hontianske Moravce
Kontrolované obdobie
2013 a súvisiace
Termín kontroly
22.01.2014 - 05.03.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

obec nezahrnula do rozpočtu v plnom rozsahu rozpočet príjmov a výdavkov rozpočtovej organizácie ZŠ s MŠ
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
rozpočet obce na rok 2013 neobsahoval zámery a ciele, ktoré bude obec realizovať z výdavkov rozpočtu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec po schválení rozpočtu nevykonala jeho rozpis na rozpočtovú organizáciu ZŠ s MŠ vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti vrátane rozpisu výdavkov na programy obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec v priebehu rozpočtového roka nesledovala vývoj hospodárenia podľa rozpočtu a následne nevykonávala v prípade potreby zmeny vo svojom rozpočte
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec pri výdavkoch v Programe 8 „Vzdelávanie“ nesprávne uplatnila rozpočtovú klasifikáciu
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
obec nemala v roku 2013 platné VZN, v ktorom by určila výšku finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
predbežná finančná kontrola vykonávaná obcou nespĺňala predpísané náležitosti
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
obec v niektorých prípadoch nevykonala predbežnú finančnú kontrolu pred vykonaním finančnej operácie, ale až po jej realizácii
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
hlavný kontrolór o zisteniach následných finančných kontrol nevypracoval správu alebo záznam o výsledku kontroly
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
hlavný kontrolór nepredložil ObZ plány kontrolnej činnosti na rok 2013
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
hlavný kontrolór o zistených nedostatkoch nepredložil správu o výsledkoch kontroly priamo ObZ na jeho najbližšom zasadnutí
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Obec Jastrabá

IČO
00320714
Sídlo
Jastrabá 0, 96632 Jastrabá
Kontrolované obdobie
2013 a suvisiace
Termín kontroly
26.01.2014 - 16.03.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec realizovala úhrady niektorých výdavkov, ktoré nemala v rozpočte schválené v dostatočnej výške.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec v priebehu roku 2013 nevykonala všetky zmeny rozpočtu rozpočtovými opatreniami.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nesledovala dôsledne v priebehu rozpočtového roka vývoj hospodárenia podľa rozpočtu a v prípade potreby nevykonala všetky zmeny vo svojom rozpočte.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nepreukázala zostavenie účtového rozvrhu obce platného pre roky 2012 a 2013.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec v poznámkach k individuálnej ÚZ k 31.12.2012 neuviedla v predpísanom členení vymedzenie a sumu vzniknutých nákladov voči audítorovi alebo audítorskej spoločnosti za účtovné obdobie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec pri výbere poskytovateľa audítorských a účtovníckych služieb nepostupovala podľa pravidiel a postupov, ktorými sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác a zákazky na poskytnutie služieb.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Prerokovanie a schválenie záverečného účtu za rok 2012 nebolo uzatvorené výrokom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec realizovala úhradu faktúry z 29.03.2010 pred schválením rozpočtového opatrenia, týkajúceho sa kapitálového rozpočtu na rekonštrukciu KD.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nemala schválené zásady hospodárenia s majetkom obce,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nemala niektoré miestne komunikácie evidované na liste vlastníctva.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nepreukázala správnosť a úplnosť zaradenia všetkých pozemkov do účtovníctva.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nepreukázala správnosť a úplnosť zaradenia všetkých pozemkov do účtovníctva.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nerozčlenila syntetický účet - pozemky na príslušné analytické účty a nepostupovala podľa zásad pre vytváranie analytických účtov a analytickej evidencie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nerozčlenila syntetický účet - pozemky na príslušné analytické účty a epostupovala podľa zásad pre vytváranie analytických účtov a analytickej evidencie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec nerozčlenila syntetický účet - pozemky na príslušné analytické účty a epostupovala podľa zásad pre vytváranie analytických účtov a analytickej evidencie. Obec neviedla analytickú evidenciu podľa jednotlivých položiek majetku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec pri prevode majetku priamym predajom najskôr schválila jeho prevod konkrétnym záujemcom a až následne zverejnila zámer o predaji na úradnej tabuli
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nezverejnila lehotu na doručenie cenových ponúk záujemcov o kúpu pozemkov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec vo výzvach dlžníkom uviedla nesprávnu lehotu na úhradu daňového nedoplatku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nesprávne zaúčtovala zúčtovanie kapitálového transferu zo ŠR zápisom 357/384, týkajúceho sa DPH.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec v roku 2012 nevykonala inventarizáciu a v roku 2013 nebolo možné inventarizáciou overiť stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov, čím bolo účtovníctvo obce nepreukázateľné.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec v roku 2012 nevykonala inventarizáciu a v roku 2013 nebolo možné inventarizáciou overiť stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov, čím bolo účtovníctvo obce nepreukázateľné.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nepreukázala zostavenie odpisového plánu obce platného pre roky 2012 a 2013.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec v niektorých prípadoch nevykonala predbežnú finančnú kontrolu, resp. vykonala predbežnú finančnú kontrolu formálne.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec v roku 2013 pri vykonávaní predbežnej finančnej kontroly používala odtlačok pečiatky, ktorý neobsahoval predpísané náležitosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec v niektorých prípadoch nevykonala predbežnú finančnú kontrolu, resp. vykonala predbežnú finančnú kontrolu formálne.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nemala v kontrolovanom období platný organizačný poriadok obecného úradu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nepreukázala zverejnenie návrhu plánu kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2012 spôsobom v obci obvyklým 15 dní pred jeho prerokovaním v OZ.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Hlavný kontrolór obce nevypracoval v roku 2012 odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2013.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Hlavný kontrolór obce nepredkladal správy o výsledkoch kontroly priamo OZ na jeho najbližšom zasadnutí.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Hlavný kontrolór obce nepredložil za roky 2011 a 2012 OZ najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roka.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Obec Kráľovce

IČO
00324388
Sídlo
Kráľovce 97, 04444 Kráľovce
Kontrolované obdobie
2013 a súvisiace
Termín kontroly
19.01.2014 - 06.03.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolovaný subjekt neviedol operatívnu evidenciu o rozpočtových opatreniach vykonaných v priebehu rozpočtového roka 2013, t.j. o rozpočtových opatreniach schválených OZ
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Preverovaním programového rozpočtu bolo zistené, že kontrolovaný subjekt nemonitoroval programový rozpočet a nevypracoval hodnotenie efektívnosti a účinnosti dosiahnutia naplánovaných cieľov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt k účtovným dokladom nedoložil objednávky alebo zmluvy, pri vykonávaní predbežnej kontroly.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Mnohé účtovné doklady neobsahovali označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrola NKÚ SR zistila, že účtovný doklad nebol zaúčtovaný viac ako 27 mesiacov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V zmluve na nakúp potraviny nebola dohodnutá kúpna cena alebo spôsob jej dodatočného určenia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec Kráľovce v roku 2013 nakúpila potraviny v celkovej sume 8 256,78 eur pre Základnú školu v Kráľovciach na základe zmluvy o dodávkach a odbere tovaru uzatvorenej 28.03.2007 na dodávku potravinárskeho a nepotravinárskeho tovaru podľa objednávky (ďalej len „zmluva“). Zmluva bola uzatvorená na dobu neurčitú.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec Kráľovce v roku 2013 nakúpila potraviny v celkovej sume 8 256,78 eur pre Základnú školu v Kráľovciach na základe zmluvy o dodávkach a odbere tovaru uzatvorenej 28.03.2007 na dodávku potravinárskeho a nepotravinárskeho tovaru podľa objednávky (ďalej len „zmluva“). V zmluve nebola dohodnutá kúpna cena alebo spôsob jej dodatočného určenia a bola uzatvorená na dobu neurčitú.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Kontrolou správnosti dokumentácie z vykonanej inventarizácie majetku a záväzkov k 31.12.2013 bolo zistené, že inventúrne súpisy z vykonanej inventarizácie neobsahovali podpisový záznam hmotne zodpovednej osoby za príslušný druh majetku, meno a priezvisko osôb zodpovedných za zistenie skutočného stavu majetku a záväzkov a zoznam skutočného stavu rozdielu majetku a záväzkov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Riadna inventarizácia k 31.12.2013 bola vykonaná bez príkazu na vykonanie inventarizácie.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt písomne neurčil najmenej trojčlennú inventarizačnú komisiu menovacím dekrétom.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt nevykonal inventarizáciu majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v zmysle § 29 a § 30 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolou dodržiavania ustanovení zákona o obecnom zriadení bolo zistené, že starosta nevydal pracovný poriadok a poriadok odmeňovania zamestnancov obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V kontrolovanom období webové sídlo obce Kráľovce bolo zriadené, napriek tomu obec nemala zverejnený prehľadný zoznam platných zmlúv s jasne definovaným názvom. Webové sídlo obce nebolo vedené v štruktúrovanej a prehľadnej forme. V záložke Zmluvy boli umiestnené výzvy na predkladanie ponúk, uznesenia OZ, niektoré zmluvy bez výstižného názvu, všeobecne záväzné nariadenia, oznám o voľbe hlavného kontrolóra a niektoré zmluvy neboli zverejnené vôbec. V záložke Uznesenia boli umiestnené iba uznesenia zo zasadnutia OZ z 15.09.2013, ďalšie uznesenia boli umiestnené v záložke Novinky. V záložke Faktúry neboli zverejnené žiadne faktúry a neboli zverejňované ani objednávky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Tým, že niektoré zmluvy neboli zverejnené, obec Kráľovce nekonala v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka podľa ktorého zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec Kráľovce neposkytla informácie v lehote na vybavenie žiadosti, resp. nevydala rozhodnutie o odmietnutí alebo nepostúpila žiadosť v stanovenom termíne povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Preverovaním registratúrnych kníh z uvedeného obdobia bolo zistené, že neboli v nich uvedené záznamy o došlých faktúrach č. 0092011 z 30.06.2011 a č. 0222011 z 08.11.2011 na celkovú sumu 9 500,00 eur.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Predbežnú finančnú kontrolu faktúr uhradených obcou Kráľovce bankovým prevodom v prvom štvrťroku 2013 vykonával starosta obce na doklade súvisiacom s pripravovanou finančnou operáciou podpisom, bez uvedenia dátumu jej vykonania a bez vyjadrenia, či pripravovaná finančná operácia je alebo nie je v súlade s rozpočtom, osobitnými predpismi, uzatvorenými zmluvami.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Starosta obce Kráľovce na tom istom doklade súvisiacom s pripravovanou finančnou operáciou v prvom štvrťroku 2013, ktorou bolo potvrdené vykonanie predbežnej finančnej kontroly svojim podpisom deklaroval aj vykonanie priebežnej finančnej kontroly.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V II. polroku 2013 hlavný kontrolór nepredložil OZ návrh plánu kontrolnej činnosti na schválenie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nebolo preukázané zverejnenie plánov kontrolnej činnosti za rok 2013 spôsobom v obci obvyklým.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Správy z vykonaných kontrol vypracované hlavným kontrolórom v roku 2013 neobsahovali tieto náležitosti podľa § 17 zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite: označenie kontrolovaného subjektu, kontrolované obdobie, miesto a čas vykonania následnej finančnej kontroly, úplný popis kontrolných zistení, označenie všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa porušili, dokladov a písomností preukazujúcich správnosť kontrolných zistení, čo nebolo v súlade s uvedeným zákonom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec Kráľovce pri výkone samosprávy nevytvorila účinný systém kontroly.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Obec Lehota

IČO
00308153
Sídlo
Lehota 16, 95136 Lehota
Kontrolované obdobie
2013 a súvisiace
Termín kontroly
23.01.2014 - 01.04.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

obec nestanovila merateľné ukazovatele, na základe ktorých by bolo možné monitorovať a vyhodnocovať plnenie programov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec neuplatnila rozpočtovú klasifikáciu u plánovaných kapitálových výdavkov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
pokladničné doklady neobsahovali stanovené náležitosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
pokladničný doklad neobsahoval stanovené náležitosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
z obsahu dokladov nebolo možné priamo dokázať skutočnosť a tým nebola dodržaná preukázateľnosť účtovníctva
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
vyúčtovanie cestovných náhrad bolo predložené spätne za obdobie pred uzatvorením dohody o použití súkromného motorového vozidla
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
neola dodržaná lehota na predloženie vyúčtovania cestovných náhrad
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
boli vyplatené neoprávnene cestovné náhrady a vedľajšie výdavky v celkovej sume 283,38 eur a došlo tým k bezdôvodnému obohateniu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec uhradila cudzie výdavky v sume 1 920,00 eur a umožnila tak bezdôvodné obohatenie právnickej osobe
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec neviedla evidenciu pracovného času hlavného kontrolóra
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nevedela preukázať opodstatnenosť výdavkov za stravovacie lístky pre hlavného kontrolóra
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec pri poskytovaní dotácií nedodržala podmienky a pravidlá stanovenévo VZN o dotáciách
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec pri poskytovaní dotácií nedodržala podmienky a pravidlá stanovené vo VZN obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec nezverejnila zmluvy o poskytovaní dotácií
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nezverejnila nájomnú zmluvu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec neúčtovala účtovné prípady do obdobia, s ktorým časovo a vecne súviseli
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nevyradila z majetku obce predaný majetok (pozemky)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec z inventarizácie majetku nevyhotovila inventarizačný zápis
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec uzatvorila dohody o vykonaní práce a pracovnej činnosti s poslancami obecného zastupiteľstva
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Hlavný kontrolór nepredložil obecnému zastupiteľstvu plán kontrolnej činnosti na druhý polrok
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Hlavný kontrolór nepredkladal obecnému zastupiteľstvu správy o výsledkoch kontroly
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Hlavný kontrolór sa neriadil pravidlami kontrolnej činnosti, keď nevypracoval žiadnu dokumentáciu z následných finančných kontrol v zmysle § 16 až § 22 zákona o finančnej kontrole
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec pri prenájmenebytových priestorov neuplatnila obvyklé nájomné
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Predbežná finančná kontrola nebola vykonávaná dostatočne, resp. nebola vykonávaná vôbec
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Predbežná kontrola nebola vykonávaná dostatočne, resp. nebola vykonávaná vôbec
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Hlavný kontrolór uprednostnil osobný záujem pred verejným
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Hlavný kontrolór požadoval preplatenie cestovných náhrad v sume 684,20 eur súčasne v dvoch obciach a tým sa bezdôvodne obohatil
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Obec Lipová

IČO
00309044
Sídlo
Lipová 203, 94102 Lipová
Kontrolované obdobie
2013 a súvisiace
Termín kontroly
30.01.2014 - 25.03.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

obec neskoro zaúčtovala predaj pozemkov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec neuplatnila možnosť upraviť nájomné o výšku inflácie napriek tomu, že nájomná zmluva takúto možnosť upravovala
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
nájomné zmluvy neobsahovali sankcie za oneskorneé platby nájomného ani úroky za omeškanie platby nájmu
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
obec prenechala svoj majetok do nájmu bezodplatne a nevedela preukázať, že ceny nájmu boli včase uatvorenia zmluvy cenami obvyklými
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov neobsahovala presné vymedzenie prenajatých priestorov, ani ich výmeru v m2
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
naviazanie na odporúčania bez zistených porušení všeobecne záväzných právnych predpisov
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Obec Ložín

IČO
00325449
Sídlo
Ložín 31, 07205 Ložín
Kontrolované obdobie
2013 a súvisiace
Termín kontroly
19.01.2014 - 02.03.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Starosta obce nevydal organizačný a pracovný poriadok obecného úradú platný a účinný pre kontrolované obdobie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec ako zamestnávateľ v kontrolovanom období neviedla evidenciu pracovného času zamestnancov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec uhradila výdavky za tovary a služby, ktoré neboli v rozpočtr obce rozpočtované
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Obec nepostupovala hospodárne a efektívne pri uhrade výdavku za poskytovanie právnych služieb, keď poskytovateľke uhradila nad rámec zmluvy 618,84 eur za stratu času.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Obecné zastupiteľstvo nezvolilo zástupcu starostu obce, ktorým mohol byť len poslanec obecného zastupiteľstva
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec voči príjemcovi dotácií poskytnutých z rozpočtu obce napriek nedodržaniu podmienok zmluvy nekonala, čím nedostatočne chránila majetok obce a nepoužila všetky prostriedky na jeho ochranu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Postup obce pri účtovaní a vykazovaní pohonných látok nebol v súlade s opatrením MF SR
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec bez verejného obstarávania uzatvorila zmluvu o poskytovaní právnych služieb na dobu neurčitú.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec neviedla evidenciu o prevádzke služobného motorového vozidla, čím nezabezpečila zachovávanie hospodárnosti použitia finančných prostriedkov
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Obec ako osoba povinná nezverejnila zmluvu a dodatok k zmluve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec ako osoba povinná nezverejnila prijate a uhradené faktúry za dodané tovary.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nevykonávala predbežnú finančnú kontrolu v zákonom stanovenom rozsahu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra obce nebola vykonávaná v zmysle zákona obecnom zriadení.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nehospodárne a neefektívne použitie finančných prostriedkov spojené s uhradou za stratu času poskytovateľke právnych služieb
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Nehospodárne použitie finančných prostriedkov na nákup pohonných látok
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie

Obec Lutiše

IČO
00321451
Sídlo
Lutiše 66, 01305 Lutiše
Kontrolované obdobie
2013 a súvisiace
Termín kontroly
28.01.2014 - 05.05.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

nefakturovanie spotrebovaných energií súvisiacich s užívaním predmetu nájmu nájomcom, nedohodnutie finančných sankcií za nezaplatenie nájomnej v lehote splatnosti, nevyrubenie dohodnutého úroku z omeškania za nezaplatenie nájomného v určenom termíne splatnosti, nevystavenie dohodnutých mesačných faktúr za nájomné a tým posunutie splatnosti nájomného v rozpore s nájomnou zmluvou
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
nefakturovanie spotrebovaných energií súvisiacich s užívaním predmetu nájmu nájomcom, nedohodnutie finančných sankcií za nezaplatenie nájomnej v lehote splatnosti, nevyrubenie dohodnutého úroku z omeškania za nezaplatenie nájomného v určenom termíne splatnosti, nevystavenie dohodnutých mesačných faktúr za nájomné a tým posunutie splatnosti nájomného v rozpore s nájomnou zmluvou
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
nezapísanie troch užívaných budov na list vlastníctva obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nevymedzenie úkonov organizácií obce podliehajúcich schváleniu orgánmi obce v zásadách hospodárenia
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
neupravenie spôsobu výkonu práv vyplývajúcich z vlastníctva cenných papierov a majetkových podielov na právnických osobách v zásadách hospodárenia
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nezverejnenie zámerov prenájmu majetku obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nesprávna úprava schvaľovania prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov v zásadách hospodárenia
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nezverejnenie zámeru predaja káblovej televízie a neodsúhlasenie tohto predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa napriek takémuto zámeru
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
prenajatie majetku obce len na základe žiadosti budúceho nájomcu a bez použitia súťažných postupov či posúdenia prenájmu ako prípadu hodného osobitného zreteľa
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nesprávna úprava schvaľovania prenájmu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov v zásadách hospodárenia
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
neuvedenie oficiálneho názvu a adresy obce na listoch vlastníctva obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nezverejnenie dvoch zmlúv o pôžičkách s nebankovými subjektmi a zmluvy o poskytovaní služieb projektového manažéra
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nezverejnenie ceny objednávky na internetovej stránke obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nezverejnenie povinných údajov o troch faktúrach za odstraňovanie následkov snehovej kalamity
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nedodržanie základných princípov verejného obstarávania - princíp nediskriminácie (uvedením konkrétnych značiek výrobkov vo výkazoch výmer), transparentnosti (podpisom zmluvy na iný predmet zákazky a s odlišnými obchodnými podmienkami ako boli uvedené vo výzve, vyhodnocovaním ponuky starostom obce, ktorú predložila spoločnosť, ktorej bol starosta spoločníkom) a princíp rovnakého zaobchádzania (neumožnením úpravy ponuky všetkým uchádzačom)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
neschválenie zmeny rozpočtu obecným zastupiteľstvom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
neschválenie prijatia pôžičiek od nebankových subjektov obecným zastupiteľstvom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nezverejnenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2013
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
neinformovanie o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nepredloženie správy z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za predchádzajúci rok obecnému zastupiteľstvu do 60 dní od skončenia roka
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
neuvedenie dátumu podpisu zmluvy o pôžičke, ku ktorému bola viazaná jej platnosť a účinnosť
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nekonkretizovaním prenajímaných priestorov na prízemí obecného úradu v troch nájomných zmluvách
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nesprávne stanovenie účinnosti troch zmlúv o pôžičkách, zmluvy o poskytovaní služieb projektového manažéra a jednej nájomnej zmluvy dňom ich podpisu a nie dňom nasledujúcim po dni ich zverejnenia
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nedodržanie platných postupov účtovania pri účtovaní a evidovaní majetku obce
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
nesprávne a neúplné vedenie účtovníctva podľa platných postupov účtovania pri účtovaní a evidovaní majetku obce
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
formálne vykonanie inventarizácie majetku na účte 031 - Pozemky, nezistením neexistencie pozemku evidovaného pod kultúrnym domom (neevidovanom v katastri nehnuteľností)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
neuvedenie sídla obce v inventúrnom súpise
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
neuvedenie dátumu začatia a dátumu skončenia inventúry v inventúrnom súpise
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
neuvedenie miesta uloženia majetku v inventúrnom súpise
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
neuvedenie mena, priezviska a podpisu hmotne zodpovednej osoby za príslušný druh majetku v inventúrnom súpise
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
neuvedenie mena, priezviska a podpisu osôb zodpovedných za zistenie skutočného stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v inventúrnom súpise
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nezdokladovanie prírastkov a úbytkov hmotného majetku za obdobie od konca účtovného obdobia do konca vykonania fyzickej inventúry a vykonanie fyzickej inventúry majetku k 31.12.2012 v mesiacu február 2013
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
neoverenie zmlúv predbežnou finančnou kontrolou pred ich podpisom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
vykonávanie predbežnej finančnej kontroly starostom obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
neuplatnenie platnej funkčnej a ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie pri zmenách rozpočtu obce a pri zatrieďovaní príjmov z návratných zdrojov financovania, výdavkov na splácanie istín návratných zdrojov financovania a bežných výdavkov na údržbu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
neuvedenie všetkých výdavkov obce vo finančnom výkaze FIN 1-04 k 31.12.2012
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
zostavenie programového rozpočtu aj pre príjmy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
neuplatnenie platnej funkčnej a ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie pri zmenách rozpočtu obce a pri zatrieďovaní príjmov z návratných zdrojov financovania, výdavkov na splácanie istín návratných zdrojov financovania a bežných výdavkov na údržbu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nesprávna úprava zostavenia rozpočtu na jeden rok v štatúte obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nevykonanie rozpisu rozpočtovaných prostriedkov základnej škole s materskou školou
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nevypracovanie monitorovacích správ k programovému rozpočtu (za rok 2012 a 2013)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
neuvedenie zmien rozpočtu v jednotlivých programoch a podprogramoch
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
neschválenie zmeny rozpočtu obecným zastupiteľstvom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
zmena výdavkov rozpočtu základnej školy financovaných z vlastných prostriedkov obce bez príslušného rozpočtového opatrenia
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nevykonanie zmeny rozpočtu obce rozpočtovým opatrením
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nevedenie operatívnej evidencie o rozpočtových opatreniach vykonaných v priebehu rokov 2012 a 2013
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nesprávna úprava prevodu prebytkov rozpočtu do mimorozpočtových fondov v štatúte obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
neodvedenie žiadnych prostriedkov do rezervného fondu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nesprávny výpočet výsledku rozpočtového hospodárenia zahrnutím príjmových a výdavkových finančných operácií
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nepreverenie splnenia podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania hlavným kontrolórom obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nedodržanie minimálneho objemu finančných prostriedkov pridelených na prevádzkové náklady školy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nesprávne evidovanie používaného motorového vozidla na účte 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nesprávne zaúčtovanie a evidovanie prenosnej hasičských striekačiek na účte 023 - Dopravné prostriedky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nesprávne zaúčtovanie prevádzkových preddavkov na periodickú tlač na účet 501 - Spotreba materiálu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nesprávne účtovanie nákladov budúcich období na účet 518 - Ostatné služby
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nesprávne zaúčtovanie nákladov za občerstvenie podávané na spoločensko-reprezentačných podujatiach organizovaných obcou na účet 518 - Ostatné služby
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nesprávne zaúčtovanie nákladov za ubytovanie a stravovanie nesúvisiace s reprezentáciou obce na účet 513 - Náklady na reprezentáciu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nezverejnenie výziev na predkladanie ponúk na internetovej stránke obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nerozhodnutím o spôsobe prenájmu majetku obce obecným zastupiteľstvom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nezverejnením zámerov prenájmu majetku obce minimálne 15 dní pred rozhodovaním obecného zastupiteľstva
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Obec Malatíny

IČO
00315605
Sídlo
Malatíny 0, 03215 Malatíny
Kontrolované obdobie
2013 a súvisiace
Termín kontroly
22.01.2014 - 24.04.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Štatút obce obsahoval ustanovenia, ktoré neboli v súlade s ustanovením § 11 a § 16 platného znenia zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Uvedením nepravdivých údajov vo finančnom výkaze FIN 1 -12 obec nedodržala ustanovenie § 18 ods. 3 zákona o štátnej štatistike
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Obec neviedla operatívnu evidenciu o vykonaných rozpočtových opatreniach v priebehu rozpočtového roka podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nemala prijatý programový rozpočet v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nemala výročnú správu za rok 2012 overenú audítorom čím nebolo dodržané ustanovenie § 20 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nesprávne zatriedenie výdavkov obce na správnu podpoložku podľa opatrenia MF SR č.MF/010175/2004-42 z 8.decembra 2004
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nezverejnila na svojom webovom sídle dodávateľské faktúry z roku 2013 podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nesprávne zaúčtovala výdavky za uhradenie dodávateľských faktúr
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Inventúrne súpisy neobsahovali údaje o prírastkoch alebo úbytkoch dlhodobého hmotného majetku za obdobie od 01.01.2014 do 15.01.2014
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nezaradila do svojho účtovníctva pozemky, ktoré vlastnila
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nezaradila do svojho účtovníctva pozemky, ktoré vlastnila
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nevykonávala predbežnú finančnú kontrolu pred uzatváraním zmlúv, čím nepostupovala podľa ustanovenia § 6 ods. 1 v nadväznosti na § 2 ods. 2 písm. j) a § 9 ods.1 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nemala zvoleného hlavného kontrolóra, čím nebol vytvorený účinný systém kontroly podľa ustanevenia § 4 ods. 3 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Obec Nová Ves nad Žitavou

IČO
00308331
Sídlo
Nová Ves nad Žitavou 76, 95151 Nová Ves nad Žitavou
Kontrolované obdobie
2013 a súvisiace
Termín kontroly
20.05.2014 - 17.06.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Starostkou obce nebol vydaný organizačný poriadok obecného úradu.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Rozpočet obce bol členený na bežné príjmy a výdavky, kapitálové príjmy a výdavky a finančné operácie
Typ nedostatku: - Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nesprávne zatriedila výdavok.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Obecné zastupiteľstvo v roku 2012 neprerokovalo plat starostky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 253/1994 Z.z.
Obec, ako zamestnávateľ, neviedla dochádzku hlavného kontrolóra.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 311/2001 Z.z.
Obec si nesplnila povinnosť inventarizovať majetok, záväzky a rozdiel majetku a záväzkov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec chybne vypracovala inventarizačné zápisy za rok 2011 a za rok 2012.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec nesprávne vykonala inventarizáciu v roku 2011 a v roku 2012.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec nedodoržala postupy účtovania, keď nesprávne zaúčtovala úhradu dohody o vykonaní práce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Predbežná finančná kontrola bola vykonaná až po úhrade výdavku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Hlavným kontrolórom obce nebol dodržaný termín na predloženie správy o kontrolnej činnosti za rok 2012.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Naviazanie na odporúčanie bez zistených porušení všeobecne záväzných právnych predpisov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Obec Oravské Veselé

IČO
00650498
Sídlo
Oravské Veselé 0, 02962 Oravské Veselé
Kontrolované obdobie
2013 a súvisiace
Termín kontroly
22.01.2014 - 18.05.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

programový rozpočet obce neobsahoval zámery a ciele, ktoré mala obec zrealizovať zo svojho rozpočtu
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
obec zahrnula príjmové a výdavkové finančné operácie do výpočtu výsledku rozpočtového hospodárenia
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
obec rozpočtovala výdavky použité na výstavbu miestnej komunikácie ako bežné výdavky, správne mali byť rozpočtované ako kapitálové výdavky
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
obec nesprávne zatriedila výdaky použité na výstavbu miestnej komunikácie ako bežné výdavky, správne mali byť rozpočtované ako kapitálové výdavky
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
obec poskytla preddavok na stavebné práce na zdravotnom stredisku bez predchádzajúcej uzatvorenej písomnej zmluvy o jeho poskytnutí
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
obec poskytla preddavok na stavebné práce na zdravotnom stredisku bez predchádzajúcej uzatvorenej písomnej zmluvy o jeho poskytnutí
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
obec nejasne zadefinovala predmet zákazky, podpísala zmluvu pred termínom na vyhodnotenie ponúk s uchádzačom, ktorý ponúkol drahší prenájom osobného motorového vozidla a nevyhodnotila ponuku jedného z uchádzačov k zákazke na projektovú dokumentáciu cesty pod cintorínom, tým neoddržala základné princípy verejného obstarávania, a to princíp rovnakého zaobchádzania, princíp transparentnosti a hospodárnosti
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
dokumentácia z prieskumu trhu realizovaného obcou na obstaranie nákladného motorového vozidla neobsahovala ponuku od víťazného uchádzača
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
obec v troch prieskumoch trhu, kde predpokladaná hodnota zákazky bola vyššia ako 1000,00 Eur ich zadávanie nezverejnila na webovom sídle
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
obec s víťaznými uchádzačmi verejných obstarávaní na zateplenie budovy a stavebný materiál k prácam a na nákladné motorové vozidlo nepodpísala zmluvy ale vystavila im objednávky, ktoré nezverejnila na svojom webovom sídle
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
obec nezverejnila štvrťročné súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,00 Eur na webovom sídle obstarávateľa alebo v periodickej tlači, prípadne inou formou zverejnenia
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
obec vo viacerých prípadoch nepostupovala pri účtovaní výdavov za práce, tovary a služby s platnými postupmi účtovania, nakoľko účtovná jednotka je povinná viesť účtovníctvo správne, účtovníctvo účtovnej jednotky je správne, ak účtovná jednotka vedie účtovníctvo podľa zákona o účtovníctve a ostatných osobitných predpisov. Podrobnosti o postupoch účtovania ustanovuje MF SR opatrením (platné postupy účtovania)
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
obec neocenila dve darované motorové vozidlá evidované na majetkovom účte, ktoré mali podľa majetkovej evidencie nulovú obstarávaciu cenu
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
obec pri zaradení software nedodržala platné postupy účtovania
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
obec v zásadách hospodárenia nemala uvedený spôsob výkonu práv vyplývajúcich z vlastníctva cenných papierov a majetkových podielov na právnických osobách
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 138/1991 Zb.
obec mala v jednom z ustanovení článkov v zásadách hospodárenia uvedené, že o vklade hnuteľného majetku od 500,00 Eur do základného imania zakladanej alebo už existujúcej obchodnej spoločnosti rozhodoval starosta obce
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 138/1991 Zb.
obec mala v zásadách hospodárenia v jednom z článkov uvedené, že na úpravu schvaľovania prevodu a prenájmu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa stačí nadpolovičná väčšina prítomných poslancov
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 138/1991 Zb.
obec prenajímala nebytové priestory len na základe žiadostí budúcich nájomcov a bez predchádzajúceho zverejnenia týchto zámerov
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 138/1991 Zb.
v nájomnej zmluve obec nedohodla splatnosť štvrťročných splátok nájomného za prenajaté nebytové priestory
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 116/1990 Zb.
obec v nájomných zmluvách nekonkretizovala spôsob určenia cienza služby spojené s nájmom a rozdielne určila prenajatú plochu v zmluve a na výpočtovom liste
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 40/1964 Zb.
obec nedostatočne chránila svoje oprávnené záujmy tým, že v nájomných zmluvách nedohodla finančné sankcie za nedodržanie zmluvných podmienok
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 138/1991 Zb.
obec nezverejnila zmluvu o výpožičke a dodatok k nájomnej zmluve
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
inventúrne súpisy majetku neobsahovali deň začatia adeň skončenia inventúry, deň, ku ktorému bol inventúra vykonaná, miesto uloženia majetku, men, priezvisko a podpisový záznam hmotne zodpovednej osoby za príslušný druh majetku, meno, priezvisko a podpisový záznam osôb zodpovedných za zistenie skutočného stavu majetku a poznámky
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
inventarizačný zápis neobsahoval sídlo účtovnej jednotky a podpisové záznamy osôb zodpovedných za vykonanie inventarizácie
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
v inventúrnych súpisoch z inventúry pokladnice chýbalo sídlo účtovnej jednotky
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
v správe z kontroly vykonanej hlavnm kontrolórom obce chýbali porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov, dátum oboznámenia kontrolovaného subjektu so správou a stanovenie lehoty na podanie námietok ku kontrolým zisteniam a písomné potvrdenie o prevzatí správy kontrolovaným subjektom
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
predbežnú finančnú kontrolu vykonával v obci starosta, čo bolo zistené zo všetkých preverených účtovných dokladov - dodávateľských faktúr
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
žiadna z preverených kúpnych, nájomných zmlúv, zmlúv o výpožičke neboli opatrené doložkou o vykonaní predbežnej finančnej kontroly
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.

Obec Ruská

IČO
00331881
Sídlo
Ruská 0, 07677 Ruská
Kontrolované obdobie
2013 a súvisiace
Termín kontroly
19.01.2014 - 23.02.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

V mesiacoch január, február a jún 2013 obec dosiahla výdavky vyššie ako 14 211,07 eur, čo bola 1/12 celkových výdavkov rozpočtu obce za rok 2012. Obec týmto nesplnila podmienky rozpočtového provizória v mesiacoch január, február a jún, čím konala v rozpore s § 11 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Po schválení rozpočtu obec nezúčtovala rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória s rozpočtom obce, čo bolo v rozpore s § 11 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec konala v rozpore s § 12 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z., keď v priebehu roka nesledovala vývoj hospodárenia podľa rozpočtu a nevykonala zmeny rozpočtu, ktoré by zabezpečili vyrovnanosť bežného rozpočtu ku koncu roka.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Viaceré výdavky v jednotlivých položkách rozpočtovej klasifikácie, najmä v programe predškolská výchova, neboli ku dňu ich čerpania schválené v rozpočte obce. Niektoré v rozpočte schválené výdavky, najmä v programe rozvoj obce, neboli čerpané vôbec. Čerpaním, resp. použitím jednotlivých položiek nad rámec schváleného rozpočtu bolo porušené ustanovenie § 13 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z., podľa ktorého rozpočtové prostriedky možno použiť len na účely, na ktoré boli v rozpočte obce schválené.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Tým, že obecné zastupitešstvo 27.09.2013 uznesením č. 4 schválilo záverečný účet obce za rok 2012 (bez špecifikácie výsledku hospodárenia obce), obec nepostupovala v súlade s § 16 ods. 12 zákona č. 583/2004 Z. z., podľa ktorého bola obec povinná prerokovať návrh záverečného účtu najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
O použití prebytku rozpočtu obecné zastupiteľstvo pri prerokúvaní záverečného účtu obce nerozhodlo podľa § 16 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Tým, že obecné zastupiteľstvo záverečný účet obce prerokovalo bez uzatvorenia jedným z výrokov – celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad, resp. celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami, nepostupovalo v súlade s § 16 ods. 10 zákona č. 583/2004 Z. z.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec zaúčtovaním účtovných prípadov z rokov 2012 a prípadu z roka 2014 v období roku 2013, teda v období, s ktorými tieto časovo nesúviseli, konala v rozpore s § 3 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Zaúčtovanie potravín v školskej jedálni do spotreby za jednotlivé mesiace roka 2013 bolo vykonané 31.12.2013, čo bolo v rozpore s § 11 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z., podľa ktorého mala účtovná jednotka zaznamenávať účtovné zápisy v účtovnom období priebežne.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec neuvádzala na pokladničných dokladoch označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad mal zaúčtovať, čím postupovala v rozpore s § 10 ods. 1 písm. g) zákona č. 431/2002 Z. z.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec neviedla dokumentáciu zo zadávania zákazky z nízkou hodnotou, resp. takúto dokumentáciu nearchivovala päť rokov od uzavretia zmluvy, čím došlo zo strany obce k porušeniu § 102 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec zákazku s nízkou hodnotou v sume 6 083,50 eur zadala fyzickej osobe priamym zadaním bez vykonania prieskumu trhu. Postup obce bol v rozpore s § 9 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z., podľa ktorého pri zadávaní zákazky sa musí uplatňovať princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov, princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nepostupovala v súlade s § 29 ods. 1 a 2 zákona č. 431/2002 Z. z. tým, že nevykonala inventarizáciu ku dňu, ku ktorému zostavila riadnu účtovnú závierku, t. j. k 31.12.2013.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec tým, že technické zhodnotenie majetku (rekonštrukcia miestneho rozhlasu) v sume 12 017,00 eur nezaradila v roku 2013 do majetku a neúčtovala na príslušný účet účtových skupín 02 a 03 po jeho uvedení do užívania a neodpisovala majetok, nepostupovala v súlade s § 26, § 30 a § 32 ods. 9 platných postupov účtovania. Z dôvodu, že obec neviedla účtovníctvo v súlade s uvedeným opatrením, konala zároveň v rozpore s § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec tým, že zmluvy po ich uzavretí bezodkladne nezverejnila na webovom sídle obce ako aj zmluvy nezverejnila v Obchodnom vestníku nepostupovala v súlade s § 5a) ods. 1 a 9, § 5b a § 5c zákona č. 211/2000 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
VZN č. 1/OZ/2013 o miestnych daniach z 14.12.2012 nebolo v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 369/1990 Zb.“) z dôvodu, že obec vydala nariadenie, v ktorom v § 12 ods. 1 (záverečné ustanovenia) citovala neúčinný zákon o správe daní, čím nekonala vo veciach územnej samosprávy v súlade s platným a účinným zákonom č. 563/2009 Z. z.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec nepostupovala v súlade s § 8 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. v nadväznosti na § 3 ods. 4 písm. e) VZN č. 1/OZ/2013 o miestnych daniach. Týmto konaním boli krátené príjmy obce, v prvom prípade o sumu 59,13 eur, v druhom o sumu 12,58 eur, spolu v sume 71,71 eur.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Účtovníctvo účtovnej jednotky nebolo preukázateľné podľa § 8 ods. 3 a 4 zákona č. 431/2002 Z. z., pretože obec nevedela preukázať že účtovná jednotka zaúčtovala v účtovnom období v účtovných knihách všetky účtovné prípady.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Evidencia daní nezodpovedala stavu podľa účtovníctva, rozdiel bol ako na strane predpisov tak aj na strane platieb. Účtovná jednotka nepostupovala v súlade s § 11 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. tým, že účtovné zápisy podľa citovaného zákona nezaznamenávala v účtovnom období priebežne. Účtovníctvo účtovnej jednotky nebolo preukázateľné podľa § 8 ods. 3 a 4 zákona č. 431/2002 Z. z., pretože obec nevedela preukázať že účtovná jednotka zaúčtovala v účtovnom období v účtovných knihách všetky účtovné prípady.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Podľa § 10 ods. 6 písm. a) VZN č. 1/OZ/2013 o miestnych daniach výška poplatku pre jednu osobu bola určená na 0,014 eur na osobu a deň, spolu 5,11 eur na rok. Obec poplatok vyrubovala v nesprávnej výške tým, že poplatok pre jednu osobu na rok vyrubovala v sume 5,00 eur. Týmto konaním obec ako správca dane nepostupovala v súlade s § 10 ods. 6 písm. a) VZN č. 1/OZ/2013 o miestnych daniach v nadväznosti na § 101 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z., podľa ktorého poplatok podľa tohto zákona sa mal zaokrúhliť na eurocenty nadol. Týmto konaním obec krátila vlastné príjmy u každého poplatníka v sume 0,11 eur.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Obec v zmysle § 88, § 89 a § 90 zákona č. 563/2009 Z. z. nevymáhala daňové nedoplatky, nezačala daňové exekučné konanie na základe právoplatného a vykonateľného rozhodnutia, ktorým bolo uložené peňažné plnenie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Predbežnou finančnou kontrolou so zameraním na hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť použitia verejných prostriedkov obec neoverovala súlad pripravovanej finančnej operácie s rozpočtom obce, uzatvorenými zmluvami a internými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami. Obec nepostupovala v súlade s § 9 zákona č. 502/2001 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nepreukázala skutočnosť, že OZ vyhlásilo deň voľby hlavného kontrolóra na úradnej tabuli spôsobom v mieste obvyklým najmenej 40 dní pred dňom konania voľby, čím nekonala v súlade s § 18a zákona č. 369/1990 Zb.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nepostupovala v súlade s § 18 d) zákona č. 369/1990 Zb. tým, že nezabezpečila výkon kontrolnej činnosti, t.j. kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užívala, kontrolu príjmov, výdavkov a finančných operácií obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Obec Skačany

IČO
00311057
Sídlo
Skačany 451, 95853 Skačany
Kontrolované obdobie
2013 a súvisiace
Termín kontroly
20.01.2014 - 24.02.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Návrhy na poskytnutie odmeny zamestnancom obce neobsahovali písomné odôvodnenia druhu kvalitne vykonanej práce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nemonitorovala a nehodnotila plnenie programov obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec neuviedla hodnotenie plnenia programov v záverečnom účte
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Práce za opravu odvetrania bytového domu boli nesprávne zaúčtované na účet ostatné služby
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec zaúčtovala do nákladov roku 2013 faktúru za alikvotnú časť nákladov štvrtého štvrťroka 2012 spoločného stavebného úradu, na ktoré v roku 2012 nevytvorila rezervu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Poistné za obdobie na prelome rokov nebolo časovo rozlíšené
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Náklady na spoločný stavebný úrad a na poistenie neboli účtované do obdobia, s ktorým vecne a časovo súviseli
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Náklady a výnosy neúčtovala obec v tom účtovnom období, v ktorom vznikli, bez ohľadu na deň ich úhrady, inkasa alebo na deň vyrovnania iným spôsobom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nepreúčtovala časť dlhodobého záväzku k ŠFRB a k obchodnej spoločnosti vo výške ročných splátok do krátkodobých záväzkov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nezverejňovala objednávky na tovary, služby a práce (10 prípadov)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nevypracovala a nezverejnila súhrnnú správu o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 eur
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Evidencia nehnuteľností nebola preukázateľná (8 prípadov)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Evidencia majetku nebola vedená správne, úplne a preukázateľne (rozdiely v názvoch piatich objektov a neevidovanie 3 nehnuteľností v majetku na liste vlastníctva)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Evidencia majetku nebola vedená správne, úplne a preukázateľne (8 prípadov)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nezabezpečila, aby kataster nehnuteľností zaznačil na LV pri budove základnej školy správu majetku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Inventúrne súpisy nehnuteľného majetku v štyroch prípadoch neobsahovali meno, priezvisko a podpisový záznam hmotne zodpovednej osoby za príslušný druh majetku (4 prípady)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Predbežná finančná kontrola nebola vykonávaná oprávnenou osobou (78 prípadov)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2013 nebol predložený zastupiteľstvu obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Dokumentácie z následných finančných kontrol neobsahovala predpísané náležitosti (2 prípady)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Zápisnica o prerokovaní správy neobsahovala predpísané náležitosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Pri predbežnej finančnej kontrole nebol overovaný súlad pripravovanej finančnej operácie so všeobecne záväznými predpismi
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2012 nebola vypracovaná
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Obec Slovenská Ves

IČO
00326500
Sídlo
Slovenská Ves 45, 05902 Slovenská Ves
Kontrolované obdobie
2013 a súvisiace
Termín kontroly
19.01.2014 - 16.02.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolovaný subjekt nedodržal ekonomickú klasifikáciu rozpočtovej klasifikácie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Rozpočet obce na rok 2013 neobsahoval zámery a ciele, ktoré bude obec realizovať z výdavkov rozpočtu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nesprávne triedenie výdavkov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec čerpala finančné prostriedky nad rámec schváleného rozpočtu
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Obec poskytla preddavky bez písomnej dohody
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Poskytnutý predávok nebol účtovaný na účte 051 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nezaúčtovala obstarané plastové profily výrobkov na sklad
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Neboli rozpočtované prostriedky na nákup plastových výrobkov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nehodnotila plnenie programu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nesprávny výrok pri prerokovaní záverečného účtu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec neúčtovala o poskytnutých preddávkach na účte 314 - Poskytnuté prevádzkové preddavky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Peňažné prostreidky v hotovosti boli nesprávne účtované na 314- Poskytnuté prevádzkové preddavky, správne mali byť účtované na účte 335 - Pohľadávky voči zamestnancom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Peňažné prostreidky v hotovosti boli nesprávne účtované na 314- Poskytnuté prevádzkové preddavky, správne mali byť účtované na účte 335 - Pohľadávky voči zamestnancom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nepreukáznosť počtu hodín stravených na pracovnej ceste vodiča a starostky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Účtovníctvo nebolo vedené preukázne, zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V knihe jázd nebol stanovený rozsah doby služobnývh ciest vodiča (manžel starostky) a starostky obce. Nebola vykonaná predbežná finančná kontrola vedúcim zamestnancom azamestnancom zodpovedným za odborné činnosti podľa charakteru finančnej operácie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nazaslaná ponúka najmenej trom vybratým uchádzačom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt neposlal ozámenie používané vo verejnom obstarávaní publikačnému úradu a Úradu pre verejné obstarávanie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt nezaslal informáciu o uzavretí zmluvy do 14 dní po jej uzavretí Úradu pre verejné obstarávanie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt nezverejnil štvrťročne súhrnú správu o zákazkách s nízkou hodnotou s cenou vyššou ako 1 000,00 eur
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt nemal vypracované zásady hospodárenia s majetkom obce. Prenájimal a realizoval predaj majetku obce bez schválených zásad hospodárenia s majetkom obce OZ.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt nevykonával predbežnú finančnú kontrolu pred uzatvorením kúpnych zmlúv
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt nevykonával predbežnú finančnú kontrolu pred uzatvorením kúpnych zmlúv
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Obec Studenec

IČO
00329673
Sídlo
Studenec 0, 05304 Studenec
Kontrolované obdobie
2013 a súvisiace
Termín kontroly
19.01.2014 - 13.02.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Rozpočet obce neobsahoval zámery a ciele, ktoré mala obec realizovať.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt nezabezpečil správnosť triedenia výdavkov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Výdavky rozpočtu neboli rozpísané na programy a nemonitorovala a nehodnotila plnenie programov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Zmeny rozpočtu neboli vykonané rozpočtovými opatreniami.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Záverečný účet obce za rok 2012 neobsahoval všetky zákonom predpísané náležitosti, konkrétne údaje o plnení rozpočtu neboli uvedené v členení podľa § 10 ods. 3 uvedeného zákona v súlade s rozpočtovou klasifikáciou a prehľad o vývoji dlhu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nesprávne vyčíslila prebytok rozpočtu obce za rok 2012.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Záverečný účet obce za rok 2012 nebol schválený jedným z výrokov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt nezabezpečil správnosť triedenia výdavkov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Starosta používal vlastné motorové vozidlo bez schválenia ObZ (rok 2011 - 2013), čím nezachovával pri použití verejných prostriedkov ich hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec uhradila v roku 2012 z rozpočtu obce cestovné náhrady dvom fyzickým osobám, ktoré v danom čase neboli zamestnancami obce. Kontrolovaný subjekt nezabezpečil použitie verejných prostriedkov na krytie nevyhnutných potrieb a opatrení vyplývajúcich z osobitných predpisov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec poskytla preddavky bez toho, aby boli vopred v zmluve o dodávke výkonov a tovarov písomne dohodnuté.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt nezabezpečil použitie verejných prostriedkov na krytie nevyhnutných potrieb a opatrení vyplývajúcich z osobitných predpisov. Obec použila verejné prostriedky nad rámec oprávnenia, ktorým došlo k vyššiemu čerpaniu verejných prostriedkov.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Starosta používal vlastné motorové vozidlo bez schválenia ObZ (rok 2011 - 2013), čím nezachovával pri použití verejných prostriedkov ich hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia. Uhradením výdavku v sume 50,00 eur obech nezachovala hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť pri použití verejných prostriedkov.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Obec poskytla preddavky bez toho, aby boli vopred v zmluve o dodávke výkonov a tovarov písomne dohodnuté.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Poverenie starostu obce na zastupovanie neobsahovalo rozsah, v akom zástupca starostu zastupuje starostu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Základné dokumenty obce (štatút, organizačný poriadok obecného úradu a rokovací poriadok ObZ) neboli aktualizované v zmysle platného zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Plán kontrolnej činnosti nebol predložený raz za šesť mesiacov, ale na celý rok.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec neevidovala osobné motorové vozidlo v majetku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V troch prípadoch neboli náklady účtované v období, s ktorým vecne a časovo súviseli. V jednom prípade bolo zistené, že obec zaúčtovala časové rozlíšenie nákladov v nesprávnej výške.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec pri účtovaní nákladov za opravu ciest neúčtovala o vzniku záväzku v deň vzniku záväzku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec neposutpovala podľa platných postupov účtovania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec účtovala účtovné prípady v účtovných knihách účtovnými zápismi bez účtovných dokladov (pri opravách na účtoch pohľadávok).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Neocenením osobného motorového vozidla v roku 2009 kontrolovaný subjekt nezabezpečil správnosť vedenia účtovníctva a neúčtoval tak, aby účtovná závierka poskytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec tým, že neevidovala osobné motorové vozidlo v majetku, nezabezpečila, aby bolo účtovníctvo vedené správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Neocenením osobného motorového vozidla v roku 2009 kontrolovaný subjekt nezabezpečil správnosť vedenia účtovníctva.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec neúčtovala o vzniku pohľadávky vyplývajúcej z uzatvorenej kúpnej zmluvy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt nezabezpečil, aby jeho účtovníctvo bolo preukázateľné.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Pri účtovaní predpisu pohľadávok kontrolovaný subjekt nezabezpečil, aby bolo účtovníctvo zrozumiteľné, pretože neumožňovalo jednotlivo aj v súvislostiach spoľahlivo a jednoznačne určiť obsah účtovných prípadov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt neocenil majetok a záväzky ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu, a to v prípade bezodplatného nadobudnutia majetku reprodukčnou obstarávacou cenou (osobné motorové vozidlo).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt tým, že neviedol záznam o prevádzke osobného auta (v rokoch 2009 - 2011) nezabezpečil, aby všetky jeho účtovné záznamy boli preukázateľné.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec neuchovávala účtovné záznamy, ktoré sú nositeľmi informácie týkajúcej sa spôsobu vedenia účtovníctva a ktorými účtovná jednotka dokladuje formu vedenia účtovníctva (§ 31 ods. 2) počas piatich rokov nasledujúcich po roku, v ktorom sa naposledy použili.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec neevidovala žiadne doklady a dokumenty z použitého postupu verejného obstarávania a neuchovávala ich päť rokov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Starosta používal vlastné motorové vozidlo bez schválenia ObZ (rok 2011 - 2013).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Cestovné náhrady neboli vyúčtované do 10 pracovných dní odo dňa skončenia pracovnej cesty.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Zásady nakladania s majetkom obce neboli upravené a aktualizované podľa platného a účinného zákona č. 138/1991 Zb.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nevyužila ďalšie právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec neevidovala osobné motorové vozidlo v majetku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt nepoužil všetky právne prostriedky na ochranu majetku pri odpredaji osobného motorového vozidla.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec pri uzatvorení nájomnej zmluvy (pohostinstvo) nepostupovala v súlade s § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Predbežná finančná kontrola vykonaná neskôr ako bol zrealizovaný výdavok v hotovosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Oznámenia v rokoch 2010 - 2012 neobsahovali potvrdenie o podanom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb alebo iný doklad vydávaný na daňové účely potvrdzujúci sumu príjmov, ktoré verejný funkcionár získal za predchádzajúci kalendárny rok najneskôr do 30. apríla bežného roka.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
U jedného daňovníka kontrolovaný subjekt nevedel preukázať doručenie troch výziev.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Výzvy na úhradu daňových nedoplatkov boli vo všetkých prípadoch doručované doporučene, ale nie do vlastných rúk.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nevyzvala daňovníka, aby uhradil daň, resp. poplatok za komunálny odpad v náhradnej lehote.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nevyužila možnosť vyrubenia úroku z omeškania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Obec Tomášikovo

IČO
00306223
Sídlo
Hlavná 319, 92504 Tomášikovo
Kontrolované obdobie
2013 a súvisiace
Termín kontroly
19.01.2014 - 13.03.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Rozpočet obce neobsahoval zámery a ciele
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Zostavený rozpočet obce nebol vnútorne členený na bežné príjmy a výdavky, kapitálové príjmy a výdavky ako aj na finančné operácie
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec nemonitorovala a nehodnotila plnenie programov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec čerpala výdavky nad rámec upraveného rozpočtu bez vykonania rozpočtových opatrení
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Zmeny rozpočtu neboli schválené obecným zastupiteľstvom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec neviedla operatívnu evidenciu o rozpočtových opatreniach
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Záverečný účet neobsahoval všetky zákonom stanovené náležitosti
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Obec nevyčíslila výsledok rozpočtového hospodárenia ako rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Obec pri projekte záverečnú monitorovaciu správu vypracovala po uplynutí stanoveného termínu
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec pri inventarizácii majetku za rok 2012 inventúrne súpisy a inventarizačný zápis neobsahovali zákonom stanovené náležitosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec neúčtovala o vykonaní jednostranného zápočtu v roku 2012, čím vykazovala nesprávnu hodnotu pohľadávok a záväzkov v účtovnej závierke
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Zmeny rozpočtu neboli schválené obecným zastupiteľstvom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Záverečný účet obce pred schválením nebol zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Štatutárny zástupca obce nekonal v súlade s rozhodnutím obecného zastupiteľstva
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Hlavný kontrolór nevykonával svoju činnosť v súlade so všetkými ustanoveniami tohto zákona
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec predala dva pozemky priamym predajom bez znaleckého posudku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Pri predaji pozemky neboli v uznesení obecného zastupiteľstva jednoznačne identifikované
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec uzatvorila kúpne zmluvy, v ktorých výmery pozemkov presahovali výmery pozemkov schválených obecným zastupiteľstvom
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec nevymáhaním pohľadávky nechránila a nepoužívala všetky právne prostriedky na ochranu majetku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt nevykonal predbežnú finančnú kontrolu pred uzatvorením zmluvy v súlade so zákonom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontroplovaný subjekt v roku 2011 nepostupoval pri uzatvorení pracovného pomeru s hlavným kontrolórom v súlade s týmto zákonom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec vypracovala záverečnú monitorovaciu správu po uplynutí stanoveného termínu.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Obec Vajkovce

IČO
00324841
Sídlo
Vajkovce 81, 04443 Vajkovce
Kontrolované obdobie
2013 a súvisiace
Termín kontroly
20.01.2014 - 06.03.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec neviedla operatívnu evidenciu o všetkých rozpočtových opatreniach vykonaných v priebehu rozpočtového roka
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec v priebehu roka nekontrolovala hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami a nevykonala zmeny v rozpočte, z dôvodu čerpania výdavkov, ktoré neboli ku dňu ich čerpania schválené v rozpočte obce
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Čerpaním, resp. použitím jednotlivých položiek nad rámec schváleného resp. upraveného rozpočtu bez vykonania zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením, kontrolovaný subjekt nepostupoval v zmysle
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Čerpaním, resp. použitím jednotlivých položiek nad rámec schváleného resp. upraveného rozpočtu bez vykonania zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením, kontrolovaný subjekt nepostupoval v zmysle
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Po schválení rozpočtu obec nevykonala rozpis výdavkov na programy obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nevykonala monitorovanie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
OZ rokovalo obodoch, ktoré neboli súčasťou schválených programov zasadnutí OZ
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec nepoužila účelovo určené prostriedky na úhradu nákladov spojených so starostlivosťou o dreviny rastúce na jej území v zmysle § 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
V troch prípadoch nevedela preukázať rozsah a ocenenie vykonaných stavebných prác
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
na vybranej vzorke 7 zákaziek s nízkou hodnotou bolo zistené, že ani v jednom prípade nebola v archivovanej dokumentácii priložená správa o zákazke
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec pri obstaraní trochzákaziek si nesplnila povinnosť verejného obstarávateľa tým, že nepostupovala podľa zákona o verejnom obstarávaní
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V troch prípadoch obstarávania zákaziek obec konala nehospodárne,
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Vtroch prípadoch obec konala nehospodárne,
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Pri obstaraní zákazky Revitalizácia zelene cintorín Vajkovce predložili cenové ponuky na základe individuálnej fyzickej obhliadky priamo na mieste dvaja záujemcovia obe ponuky mali pre jednotlivé položky rozpočtu stanovené identické množstvá v merných jednotkách s presnosťou na 3 desatinné miesta Mohlo by to signalizovať zneužívanie koordinovaného správania uchádzačov v procese verejného obstarávania. Takéto správanie eliminuje alebo aspoň redukuje súťaž medzi účastníkmi dohody.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt tým, že na svojej webovej stránke nezverejnil zmluvy, tak v 12 prípadoch porušil zákon o slobodnom prístupe k informáciám. Uvedené zmluvy sa týmto stali neplatné.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nezverejnením zmlúv kontrolovaný subjekt zároveň nedodržal ustanovený alebo určený spôsob nakladania s verejnými prostriedkami.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt počas roka 2013 nezverejňoval na svojom webovom sídle v štruktúrovanej forme údaje o vyhotovenej objednávke tovarov, služieb a prác a o faktúrach za tovary, služby a práce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolou bolo zistené, že obec pri inventarizácií obstaranie dlhodobého hmotného majetku, evidovaného na účte 042-Obstaranie dlhodobého hmotného majetku, pohľadávok z nedaňových a daňových príjmov evidovaných na účte 318-Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a 319-Pohľadávky z daňových príjmov obcí, nevykonala posúdenie reálnosti ocenenia tohto majetku,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nedošlo k posúdeniu opodstatnenosti ich evidovania na tomto účte
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nevykonala predbežnú finančnú kontrolu v súlade so zákonom,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Obec Vasiľov

IČO
00314943
Sídlo
Vasiľov 0, 02951 Vasiľov
Kontrolované obdobie
2013 a súvisiace
Termín kontroly
25.02.2014 - 15.04.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

prekročenie čerpania 1/12 výdavkov v rozpočtovom provizóriu za marec 2013
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Preverením zostavenia programového rozpočtu obce na rok 2013 bolo preukázané, že neobsahoval zámery a ciele, ktoré obec plánovala realizovať zo svojich výdavkov (nebol zostavený a prijatý ako programový rozpočet). Nedefinovaním zámerov a cieľov v rozpočte obce na rok 2013, t. j. nezostavením programového rozpočtu na rok 2013 obec nedodržala ustanovenie § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z., podľa ktorého rozpočet obce obsahuje aj zámery a ciele, ktoré bude obec realizovať z výdavkov rozpočtu. Keďže obec nemala v tomto rozpočtovom období prijatý a schválený programový rozpočet, nemohla ho ani monitorovať a hodnotiť podľa ustanovenia § 12 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom
Keďže obec nemala v tomto rozpočtovom období prijatý a schválený programový rozpočet, nemohla ho ani monitorovať a hodnotiť podľa ustanovenia § 12 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Preverením splnenia tejto zákonnej povinnosti bolo obci preukázané, že účtovnú závierku za rok 2012 nemala overenú auditom, čím porušila ustanovenie § 16 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom
Obec ako účtovná jednotka podľa ustanovenia § 20 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 431/2002 Z. z.“), bola povinná vyhotoviť výročnú správu, ktorej súlad s účtovnou závierkou zostavenou za to isté účtovné obdobie musí byť overený audítorom do jedného roka od skončenia účtovného obdobia. Preverením overenia vypracovanej konsolidovanej výročnej správy obce za rok 2012 z 27.06.2013 audítorom, bolo preukázané, že obec si túto povinnosť nesplnila, čím konala v rozpore s ustanovením § 20 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom
Preverením dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedkami bolo obci preukázané, že pred uzatvorením troch zmlúv s dodávateľmi nevykonala výber dodávateľa služby v rámci verejného obstarávania. Na základe týchto zmluvných vzťahov bolo obcou uhradených celkom 23 výdavkov v celkovej sume 7 946,82 eur. Z dôvodu porušenia zákona o verejnom obstarávaní obec NKÚ SR nepreukázala hospodárne použitie finančných prostriedkov v tejto výške, čo nebolo v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
V jednom prípade obec uzatvorila zmluvu podľa zákona, ktorý v tom čase nebol účinný a tým nekonala podľa Občianskeho zákonníka. Rovnako v jednom prípade vykonala do platnej zmluvy zásah bez uvedenia osoby, ktorá zmenila znenie jeho článku a v jednom prípade neupravila výšku nájomného po zmene legislatívy upravujúcej oblasť poľovníctva, čo nebolo v súlade s Občianskym zákonníkom a v prípade nájomného aj so zákonom o majetku obcí.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec v bode 4 zmluvy č. 01/2013 nedohodla, za akú mernú jednotku bola táto cena určená, čo nebolo v súlade s ustanovením § 43 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) podľa ktorého, účastníci sú povinní dbať, aby sa pri úprave zmluvných vzťahov odstránilo všetko, čo by mohlo viesť k vzniku rozporov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
S účinnosťou od 01.09.2009 bol zákon č. 23/1962 Zb. zrušený a pre danú oblasť výkonu poľovníckych práv začal platiť zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vrátane vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 344/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve. Účinnosťou týchto právnych noriem došlo k zmene sadzieb výšky nájomného pre výkon práva poľovníctva v poľovnom revíri, ktoré neboli implementované do platnej zmluvy č. 1/2004/2 (podľa znenia článku VI ods. 3 a tým súvisiacich zmien nájomného uvedeného v bode III.). Uvedené nebolo v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, podľa ktorého orgán obce je povinný hospodáriť s majetkom obce v prospech rozvoja obce a jej občanov. Preverením obsahových náležitostí zmluvy č. 1/2004/2 bolo preukázané, že bod IV v pôvodnom znení doby nájmu „nájomná zmluva sa uzatvára na dobu 10 rokov od schválenia dátumu obvodným lesným úradom“, bol prekrytý korekčnou opravnou páskou a ručne dopísaným textom „nájomná zmluva sa uzatvára na dobu 10 rokov od 01.01.2005 do 31.12.2014“, bez uvedenia mena, priezviska osoby a dátumu, preukazujúcich takúto zmenu dohodnutých zmluvných podmienok, čo nebolo v súlade s ustanovením § 43 Občianskeho zákonníka.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolou vykonávania PFK bolo obci preukázané jej nevykonávanie v jednom prípade pred uzatvorením zmluvného vzťahu v sume 2 400,00 eur a v štyroch prípadoch pred vykonanou úhradou vystavených faktúr v sume 800,00 eur, čo nebolo v súlade so zákonom o finančnej kontrole a vnútornom audite a smernicou obce č. 3/2012.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Preverením vykonania verejného obstarávania bolo obci preukázané, že uvedené nevykonala podľa uhradených šiestich faktúr vystavených dodávateľmi v celkovej sume 10 810,00 eur, čím došlo k porušeniu zákona o verejnom obstarávaní a zároveň k nepreukázateľnému hospodárnemu použitiu finančných prostriedkov v tejto výške podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Kontrolou dodržiavania účtovníctva bolo obci preukázané, že desať faktúr v sume 2 000,00 eur priamo alebo nepriamo dostatočne nepreukazovali fakturovanú skutočnosť. Päť uhradených účtovných dokladov v sume 1 500,00 eur neobsahovalo peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku, čím došlo k porušeniu zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom
Preverením povinnosti zverejňovania uzatvorených zmlúv, uhradených faktúr a vystavených objednávok podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám bolo obci preukázané, že na svojom webovom sídle za rok 2013 nezverejnila celkom dve uzatvorené zmluvy pre ktoré platí, že ak nebola dodržaná lehota ich zverejnenia tak podľa Občianskeho zákonníka k ich uzatvoreniu nedošlo. Zároveň nebolo zverejnených celkom 34 faktúr v úhrnnej sume 19 920,21 eur a celkom päť vystavených objednávok v objeme 1 800,00 eur. Vo všetkých týchto prípadoch došlo k porušeniu zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom
Preverením povinnosti zverejňovania uzatvorených zmlúv, uhradených faktúr a vystavených objednávok podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám bolo obci preukázané, že na svojom webovom sídle za rok 2013 nezverejnila celkom dve uzatvorené zmluvy pre ktoré platí, že ak nebola dodržaná lehota ich zverejnenia tak podľa Občianskeho zákonníka k ich uzatvoreniu nedošlo. Zároveň nebolo zverejnených celkom 34 faktúr v úhrnnej sume 19 920,21 eur a celkom päť vystavených objednávok v objeme 1 800,00 eur. Vo všetkých týchto prípadoch došlo k porušeniu zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom
Preverením povinnosti zverejňovania uzatvorených zmlúv, uhradených faktúr a vystavených objednávok podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám bolo obci preukázané, že na svojom webovom sídle za rok 2013 nezverejnila celkom dve uzatvorené zmluvy pre ktoré platí, že ak nebola dodržaná lehota ich zverejnenia tak podľa Občianskeho zákonníka k ich uzatvoreniu nedošlo. Zároveň nebolo zverejnených celkom 34 faktúr v úhrnnej sume 19 920,21 eur a celkom päť vystavených objednávok v objeme 1 800,00 eur. Vo všetkých týchto prípadoch došlo k porušeniu zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom
Preverením dodržiavania všeobecne záväzných predpisov pri nakladaní s majetkom obce bolo obci preukázané, že v roku 2013, ani v predchádzajúcom a nasledujúcom období nemala ObZ určené zásady hospodárenia s majetkom obce podľa zákona o majetku obcí.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom
V jednom prípade podľa uzatvorenej zmluvy odpredala formou priameho predaja nehnuteľný majetok (pozemky) za cenu zmluvne stanovenú dohodou medzi účastníkmi zmluvného vzťahu a nie za cenu určenú všeobecnou hodnotou týchto pozemkov, čím nepostupovala podľa zákona o majetku obcí a o obecnom zriadení.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom
V jednom prípade podľa uzatvorenej zmluvy odpredala formou priameho predaja nehnuteľný majetok (pozemky) za cenu zmluvne stanovenú dohodou medzi účastníkmi zmluvného vzťahu a nie za cenu určenú všeobecnou hodnotou týchto pozemkov, čím nepostupovala podľa zákona o majetku obcí a o obecnom zriadení.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom
Aplikáciu zákona č. 502/2001 Z. z. v podmienkach obce upravovala smernica č. 3/2012. Podľa článku 3 ods. 5 a ods. 7 smernice č. 3/2012 vykonával predbežnú finančnú kontrolu starosta obce. Preverením vybraných účtovných dokladov bolo preukázané, že starosta obce skutočne predbežnú finančnú kontrolu vykonával, čo bolo v rozpore s ustanovením § 9 ods. 2 zákona č. 502/2001 Z. z., podľa ktorého PFK kontrolu vykonáva zamestnanec poverený vedúcim orgánom verejnej správy a zamestnanci zodpovední za rozpočet, verejné obstarávanie, správu majetku alebo za iné odborné činnosti podľa charakteru finančnej operácie. Podľa ustanovenia § 10 ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. je starosta orgánom obce a nie jej zamestnancom.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom
Kontrolou bolo preukázané, že HK predložil ObZ jeden plán kontrolnej činnosti (ďalej len „PKČ“) na celý rok 2013 na jeho schválenie, čím nepostupoval podľa ustanovenia §18f písm. b) zákona č. 369/1990 Zb., podľa ktorého HK predkladá návrh PKČ raz za šesť mesiacov, t.j. dvakrát za rok.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom
ObZ 15.11.2013 uložilo HK vykonať kontrolu pokladnice a účtov obce k 29.11.2013 s podmienkou predloženia správy o výsledku kontroly do 29.11.2013. HK nepredložil ObZ žiadnu správu o vykonanej kontrole, čím došlo k porušeniu ustanovenia § 18f ods. 1 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb., podľa ktorého je HK povinný vykonať kontrolu, ak ho o to ObZ požiada. NKÚ SR zároveň upozorňuje na neprimerane krátky čas pre vykonanie kontroly HK, a to vzhľadom na termín skončenia jeho funkčného obdobia.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom

Obec Vinosady

IČO
00305162
Sídlo
Pezinská 95, 90201 Vinosady
Kontrolované obdobie
2013 a súvisiace
Termín kontroly
19.01.2014 - 13.02.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

•obec pri zostavovaní viacročného rozpočtu, aj rozpočtu na príslušný rozpočtový rok nepostupovala v súlade s rozpočtovými pravidlami územnej samosprávy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
•obec nevykonala povinné zúčtovanie rozpočtových príjmov a výdavkov realizovaných počas rozpočtového provizória so schváleným rozpočtom v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
•obec mala schválené OZ dva dokumenty rozpočtového provizória s rozdielnymi rozpočtovanými bežnými, aj kapitálovými výdavkami a výdavkovými finančnými operáciami, čím konala v rozpore s vyššie uvedeným zákonom
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
•v rozpočte na príslušný rozpočtový rok nebol naplánovaný mimorozpočtový výdaj, splácanie istiny z úveru,
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
•nepreukázané stanovenie podmienok pre poskytnutie dotácií z rozpočtu obce vydaním všeobecne záväzného nariadenia, čím došlo k porušeniu finančnej disciplíny a príslušných ustanovení zákona o účtovníctve,
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
•pri triedení výdavkov pre občianske združenie pri MŠ (poskytnutá dotácia) nebola dodržaná rozpočtová klasifikácia v zmysle zákona,
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
•nesprávne a nepreukázateľné účtovníctvo nedodržaním dvojročnej zákonnej lehoty na vykonanie riadnej inventarizácie hmotného majetku na obecnom úrade, rozdiel medzi fyzickou inventúrou dlhodobého hmotného majetku a krátkodobého hmotného majetku (budovy, stavby, stroje a prístroje a pozemky) a účtovníctvom, neúplná dokumentácia z vykonanej inventarizácie a tým nehodnoverná účtovná závierka obce za kontrolované obdobie a porušenie príslušného ustanovenia zákona o majetku obcí,
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
•chýbajúce interné predpisy pre oblasť účtovníctva napriek odvolávaniu sa na ne v platných zásadách hospodárenia s majetkom obce Vinosady (vo VZN),
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
•ustanovení zákona o majetku obcí a účtovníctva nezrealizovaním vyradenia pozemku z majetku obce a neúčtovaním o úbytku dlhodobého hmotného majetku pri jeho odpredaji,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
vnútorná kontrola nebola upravená VZN ( podľa zákona č. 369/1990 Zb. s odvolaním sa na záklon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a VA, obec môže ustanoviť vo VZN podrobnosti o pravidlách kontrolnej činnosti )
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Obec Vištuk

IČO
00305171
Sídlo
Vištuk 353, 90085 Vištuk
Kontrolované obdobie
2013 a súvisiace
Termín kontroly
19.01.2014 - 20.02.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

§ 19 zákona č. 523/2004 Z. z., tým, že nebola oprávnená zaväzovať sa v bežnom rozpočtovom roku na také úhrady, ktoré nemala zabezpečené v rozpočte na rozpočtový rok 2009.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
§ 31 ods. 1 písm. b) zákona č. 523/2004 Z. z., podľa ktorého porušením finančnej disciplíny je použitie verejných prostriedkov nad rámec oprávnenia, ktorým dôjde k vyššiemu čerpaniu verejných prostriedkov.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
§ 9 ods. 1 zákona č. 502/2001 Z. z., tým, že nevykonala predbežnú finančnú kontrolu, ktorou sa overuje súlad pripravovanej finančnej operácie so schváleným rozpočtom orgánu verejnej správy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
§ 7 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z., tým, že presun finančných prostriedkov z rezervného fondu a hospodárskeho výsledku z minulých rokov z účtu 428 v sume 70 053,91 eur nebolo v účtovníctve obce zaúčtované, na základe čoho účtovná závierka neposkytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva a o finančnej situácii účtovnej jednotky“.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
§ 15 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z., tým, že o použití prostriedkov z fondov obce nerozhodlo OZ.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
§ 5 ods. 5 písm. c) VZN č. 6/2003, tým, že o využití vlastných mimorozpočtových peňažných fondov rozhodol starosta obce sám, bez schválenia OZ.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nemala zosúladené VZN č. 6/2003 a VZN č. 1/2011 so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec konala v rozpore s § 8 ods. 2 písm. c) VZN č. 6/2003 tým, že poskytla v čase rozpočtového provizória v 1. štvrťroku 2009 dotáciu (bežný transfer) občianskemu združeniu spolu vo výške 562,00 eur na položke 642 001 ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Poskytnutím dotácie v čase rozpočtového provizória obec porušila § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z., podľa ktorého obec môže poskytnúť dotácie za podmienok ustanovených VZN.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Zriaďovacia listina rozpočtovej organizácie neobsahovala predpísané náležitosti, čím nebolo dodržané ustanovenie § 21 ods. 9 písm. g) zákona č. 523/2004 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt konal v rozpore s § 102 ods.1 a ods. 6 zákona č. 25/2006 Z. z., tým, že nepreukázal, že pri obstarávaní zákaziek s nízkou hodnotou postupoval tak, aby vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky boli primerané jeho kvalite a cene a tým, že sa v spisovej dokumentácií VO nenachádzal doklad o stanovení predpokladanej hodnoty zákazky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
OZ prijalo uznesenie o splnomocnení starostu vykonávať zmeny rozpočtu, v ktorom nesprávne aplikovalo § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z..
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Obec Vyšný Mirošov

IČO
00331244
Sídlo
Vyšný Mirošov 100, 09011 Vyšný Mirošov
Kontrolované obdobie
2013 a súvisiace
Termín kontroly
27.01.2014 - 18.06.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Programový rozpočet obce neobsahoval zámery a ciele, ktoré obec chcela realizovať z výdavkov rozpočtu obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec dostatočne nechránila svoj majetok pred zneužitím tým, že verejné prostriedky vynaložila nehospodárnym, neefektívnym a neúčinným spôsobom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Starosta obce použité prostriedky na úhradu výdavkov nezdokladoval účtovným dokladom. Kontrolovaný subjekt nezdokladovaním použitých verejných prostriedkov nezabezpečil, aby sa verejné prostriedky uvoľňovali iba v takej výške, aká zodpovedá rozsahu plnenia úloh zahrnutých v rozpočte subjektu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Porušenie finančnej disciplíny, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nepreukázal stanovenie podmienok pre poskytnutie dotácií z rozpočtu obce vydaním všeobecne záväzného nariadenia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec poskytla dotáciu FK v sume 19 900,00 eur bez jej schválenia OcZ a bez uzatvorenia dohody.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Obec účtovala účtovné prípady súvisiace s príjmom a výdavkom peňažných prostriedkov v hotovosti nesprávne prostredníctvom účtu 221 – Bankové účty.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 419/2007 Z.z., 431/2002 Z.z.
Obec neúčtovala o vzniku pohľadávky, záväzku a jeho úhrady v deň vzniku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 419/2007 Z.z.
Obec nesprávnym zaúčtovaním účtovných prípadov nezabezpečila správnosť a zrozumiteľnosť vedenia účtovníctva.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec nevykonala inventarizáciu peňažných prostriedkov v hotovosti štyrikrát za účtovné obdobie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
V troch prípadoch obec vôbec neuplatnila rozpočtovú klasifikáciu ekonomickej klasifikácie pri triedení príjmov súvisiacich s vkladmi starostu obce do pokladnice .
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 67/2012 Z.z., 523/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
Obec nezverejnila na webovom sídle žiadne údaje o faktúrach za tovary a služby v celkovej sume 533,30 eur.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
HK nepredložil na rokovanie OcZ plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2013.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
HK nepredložil OcZ najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.

Obec Čakajovce

IČO
00307807
Sídlo
Čakajovce 58, 95143 Čakajovce
Kontrolované obdobie
2013 a súvisiace
Termín kontroly
20.01.2014 - 27.03.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec nesprávne zaúčtovala došlé faktúry.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Obec nesprávne triedila výdavky v rozpočtovej klasifikácii.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Obec prenajala pozemky vedené na liste vlastníctva ako zastavané plochy a nádvoria ako poľnohospodársku pôdu, čím pri uzatvorení zmluvy neodstránila všetko, čo by mohlo viesť k vzniku rozporov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec neprenajala pozemky za obvyklú cenu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec uzatvorila v dvoch prípadoch dohody o vykonaní práce až v deň, kedy sa práca mala začať vykonávať.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec v dvoch prípadoch uzatvorila dohodu o vykonaní práce namiesto dohody o pracovnej činnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nevyhlásila deň konania voľby hlavného kontrolóra na úradnej tabuli a spôsobom v miest obvyklým; kandidát na funkciu hlavného kontrolóra neodovzdal svoju písomnú prihlášku pre dňom konania voľby na obecnom úrade
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Hlavný kontrolór obce vykonával podnikateľskú činnosť bez súhlasu obecného zastupiteľstva.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec neupravovala mzdu hlavného kontrolóra.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Plány kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok rokov 2011, 2012 a 2013 neboli predložené obecnému zastupiteľstvu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Hlavný kontrolór nepredkladal obecnému zastupiteľstvu správu o kontrolnej činnosti raz ročne do 60 dní po uplynutí kalendárneho roka.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Výsledné materiály z činnosti hlavného kontrolóra nespĺňali náležitosti výsledných materiálov následnej finančnej kontroly, vymedzené zákonom o finančnej kontrole a vnútornom audite.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Obec Čierne

IČO
00313980
Sídlo
Čierne 0, 02313 Čierne
Kontrolované obdobie
2013 a súvisiace
Termín kontroly
28.01.2014 - 06.05.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

nedostatočné a nesprávne uplatnenie rozpočtovej klasifikácie v schválenom rozpočte obce
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
nedostatočné a nesprávne uplatnenie rozpočtovej klasifikácie v schválenom rozpočte
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
nevykonanie zmeny rozpočtu formou rozpočtového opatrenia týkajúcej sa prebytku predchádzajúceho rozpočtového roka
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
obecné zastupiteľstvo neschválilo príslušnú zmenu rozpočtu
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 369/1990 Zb.
nesprávne uplatnenie platnej rozpočtovej klasifikácie pri triedení výdavkov
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
nesprávne uplatnenie platnej rozpočtovej klasifikácie pri triedení výdavkov
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
nesprávne účtovanie vybraných výdavkov
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
nesprávne účtovanie vybraných výdavkov
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
uhradené faktúry nespĺňali náležitosti účtovných dokladov
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
uhradené faktúry nespĺňali všetky náležitosti účtovných dokladov
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
vo výzvach na predladanie ponúk chýbali zákonom predpísané náležitosti
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
zrušenie postupu zadávania podprahovej zákazky bez uvedenia dôvodu všetkým uchádzačom
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
nezdôvodnenie zrušenia postupu zadávania zákazky v oznámení zaslanom uchádzačom
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
nearchivovanie dokladu o doručení oznámenia o zrušení postuúu zadávania zákazky jednému z uchádzačov a nearchivavoanie predložených ponúk uchádzačov o zákazku
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
obec po zrušení postupu zadávania zákazky nevypracovala správu o predmetnej zákazke a jej kópiu spolu s kópiou ponúk všetkých uchádzačov doručených v lehote na predkladanie ponúk a kópiu zápisnice z otvárania ponúk nezaslala Úradu pre verejné obstarávanie
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
obec nevypracovala správu o podprahovej zákazke
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
podmienky, ktoré určila obec ako verejný obstarávateľ na preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti neboli primerané a nesúviseli s predmetom zákazky
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
obec vylúčila uchádzačov verejného obstarávania bez náležitého preverenia všetkých nimi deklarovaných skutočností a nepožiadala ich o vysvetlenie alebo o doplnenie predložených dokladov, ktorými preukazovali splnenie podmienok účasti, a na základe ktorého by bolo možné posúdiť komplexne splnenie podmienok účasti
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
obec ako verejný obstarávateľ vylúčila uchádzačov, torí splnili lacnejšie ponuky ako víťazný uchádzač, pritom kritériom bola najnižšia suma. Obec nevyužila všetky možnosti na preskúmanie skutočností, či títo uchádzači splnili podmienky účasti
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
nejdenoznačné určenie platnosti zmluvy o dielo s víťazom verejného obstarávania na predmetnú zákazku
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 40/1964 Zb.
obec nezverejnila zmluvu na webovom sídle bezodkladne po jej uzavretí, resp. v Obchodnom vestníku
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
obec nezverejnila objednávku, na základe ktorej boli realizované dodatočné práce na predmetnom diele na svojom webovom sídle
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
obec vo výzve uviedla nesprávny druh zákazky a tým postupovala v procese verejného obstarávania ako pri nesprávnom type zákazky
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
obec nedodržala platné postupy účtovania pri zaraďovaní majetku s obstarávacou cenou vyššou ako 1 700,00 eur a pri účtovaní cenných papierov spoločnosti, v ktorej má podiel menje ako 20 %
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
zásady hospodárenia s majetkom obce neupravovali spôsoby výkonu práv z vlaszníctva cenných papierov a majetkovývh podieloch na právnických osobách založených obcou alebo v ktorých má obec postavenie ovládajúcej osoby alebo rozhodujúci vplyv s dôrazom na transparentnosť a efektívnosť nakladania s majetkom
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 138/1991 Zb.
zásady hospodárenia boli v rozpore s týmto ustanovením zákona nakoľko v nich bolo uvedené, že o vklade hnuteľného majetku do 3 000,00 eur do základného imania zakladanej alebo už exustujúcej obchodnej spoločnosti rozhodoval starosta obce
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 138/1991 Zb.
obec nerozhodla o zámere previesť pozemok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa najmenej 15 dní pred schaľovaním samotnéhoprevodu vlastníckeho práva a tento zámer nezverejnila
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 138/1991 Zb.
obec nesprávne uplatnila postup pri prevode vlastníctva k určitým pozemkom z dôvodu hodnýc osobitného zreteľa , nezdôvodnila takýto zámer, zverejnila zmätočný oznam o zámere prevodu vlastníctva priamym predajom a zároveň z dôvodu hodného osobitného zreteľa len na webovom sídle obce alebo na jej úradnej tabuli a odsúhlasilaprevod vlastníctva z dôvod hodného osobitného zreteľa bez predchádzajúceho rozhodnutia obecného zastupiteľstva
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 138/1991 Zb.
obec podpísala zmluvu o úhrade kúpnej ceny až po vklade vlastníckeho práva v prospech kupujúcich podala návrh na vklad vlastníckeho práva k pozemkom v prospech kupujúcich ešte pred zaplatením kúpnej ceny
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 138/1991 Zb.
v dvoch kúpnych zmluvách boli uvedené protichodné informácie
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 40/1964 Zb.
v kúpnej zmluve bol uvedený nsprávny dátum jej uzavretia v potvrdení o zverejnení tejto zmluvy
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
obec nezabezpečila pravdivosť údajov uvedených v katastri nehnuteľností
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 162/1995 Z.z.
obec prenajala nehnuteľnosti a časti pozemku len na základe žiadostí budúcich nájomcov a bez predchádzajúceho zverejnenia týchto zámerov
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 138/1991 Zb.
obec nejednoznačne dohodla začiatok užívania nebytových priestorov, nejasne a chybne stanovila ceny nájomného a nedohodla vyrovnanie starých a nových záväzkov za užívanie nebytovývh priestorov
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 40/1964 Zb.
v nájomných zmluvách bolo zakotvené, že nájomcovia mali platiť okrem energií aj daň z nehnuteľností, ktorá sa za majetok obce ako správcu dane neplatí
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 582/2004 Z.z.
nájomcovia si podľa preverených nájomných zmlúv k nebytovým priestorom boli povinní zabezpečiť nádobu na likvidáciu komunálneho odpadu
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 223/2001 Z.z.
nájomcovia si podľa preverených nájomných zmlúv k nebytovým priestorom boli povinní zabezpečiť nádobu na likvidáciu komunálneho odpadu
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 582/2004 Z.z.
účinnosť všetkých preverených nájomných zmlúv k nebytovým priestorom bola nesprávne stanovená na deň ich podpisu
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 40/1964 Zb.
nájomné zmluvy neboli zverejnené na webovom sídle obce, a ani do troch mesiacov nedošlo od ich podpisu k zverejneniu pozerá sa na ne akoby k uzavretiu zmlúv ani nedošlo
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
obec nevyrúbila dohodnuté penále z omeškania za oneskorené zaplatenie nájomného
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 138/1991 Zb.
na príkaze starostu vykonať inventarizáciu absentovalo ustanovenie, že je potrebné vykonať inventarizáciu rozdielu majetku a záväzkov
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
v inventúrnych súpisoch chýbali ich náležitosti
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
obec nezdokladovala možné prírastky a úbytky hmotného majetku za obdobie od skončenia roka za ktorý bola fyzická inventúra vykonaná do dňa vykonania fyzickej inventúry
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
plány kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra neboli predmetom rokovania obecného zastupiteľstva
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 369/1990 Zb.
vo výstupných materiáloch z kontrol vykonaných hlavným kontrolórom chýbali zákonom predpísané náležitosti
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
hlavný kontrolór nepredkladal správy o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližších zasadnutiach
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 369/1990 Zb.
na všetkých preverených zmluvách a viacerých dodávateľských faktúrach a výdavkových pokladničných dokladoch chýbala doložka o vykonaní predbežnej finančnej kontroly
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.

Obec Ľubietová

IČO
00313564
Sídlo
Nám. V. Dunajského 1/1, 97655 Ľubietová
Kontrolované obdobie
2013 a súvisiace
Termín kontroly
23.01.2014 - 21.09.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

obec nesledovala dostatočne plnenie príjmov a výdavkov rozpočtu a tým neviazala zodpovedajúcu časť rozpočtových výdavkov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
operatívna evidencia rozpočtových opatrení obce v roku 2013 neuvádzala počet vykonaných opatrení, ale len počet dní, v ktorých boli vykonané zmeny rozpočtu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
v rámci zmien rozpočtu boli rozpočtovými opatreniami presúvané rozpočtové prostriedky z hlavnej činnosti obce na jej podnikateľskú činnosť, pričom výnosy a náklady na podnikateľskú činnosť sa nerozpočtujú
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
obec nevykrývala náklady podnikateľskej činnosti z jej výnosov, čím odčerpávala prostriedky z hlavnej činnosti do podnikateľskej činnosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
obec uvoľňovala k úhradám verejné prostriedky, ktoré neboli kryté rozpočtom, čím zároveň došlo k porušeniu finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. k) v sume 20 204,35 EUR
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
obec akceptovala, že mesačné faktúry ju neinformovali čo pre ňu poskytovateľ právnych služieb vykonal, čím nepreukázala opodstatnenosť, hospodárnosť a efektívnosť uzatvorenia zmluvy o právnej pomoci formou paušálnych úhrad, čím zároveň došlo k porušeniu finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. j) v sume 2 117,64 EUR,
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
obec nezabezpečovala ubytovanie a dopravu na akcii, ktorú organizovala, priamo u poskytovateľov týchto služieb, ale prostredníctvom osoby blízkej starostovi obce, ktorá navyše nepreukázala spôsobilosť skutočného poskytovateľa dopravných služieb, týmto nehospodárnym a neefektívnym vynakladaním verejných prostriedkov došlo zároveň k porušeniu finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. j) v sume 692,50 EUR
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Obec nekonala v súlade s § 19 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. tým, že nerešpektovala čl. 10, bod 1, písm. c) všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutí NFP, podľa ktorého je obec povinná vrátiť časť NFP, ak poruší povinnosti uvedené v zmluve o NFP a porušenie povinností znamená porušenie finančnej disciplíny. Obec uhrádzala faktúry za drobnú architektúru, ktorej ceny nezodpovedali cenám bežným na trhu v čase ich vzniku a v mieste ich vzniku a za ceny, ktoré nespĺňali kritérium hospodárnosti a efektívnosti, čím zároveň porušila aj finančnú disciplínu podľa § 31 ods. 1 písm. b) v sume 37 254,59 EUR
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
obec pri zadávaní zákaziek nepoužila verejné obstarávanie, čím nezabezpečila maximálnu hospodárnosť pri vynakladaní verejných prostriedkov, týmto zároveň porušila finančnú disciplínu podľa § 31 ods. 1 písm. j) v sume 111 102,94 EUR
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
obec tri faktúry súvisiace s rekonštrukciou námestia zatriedila ako bežný výdavok
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
obec akceptovala v dodatku k zmluve o dielo pojmy patriace do mandátnej zmluvy, tzn. že nebolo zrejmé aká zmluva bola v skutočnosti uzavretá, obec neupravila v zmluve termín uhradenia zostávajúcej časti kúpnej ceny, v zmluve o dielo z 01.01.2013 bol dohodnutý termín začatia realizácie prác 04.10.2012 a termín dokončenia realizácie prác 30.06.2012, obec poverila úlohou hlavného stavbyvedúceho tú istú osobu, ktorá bola v zmysle mandátnej zmluvy na rovnakej stavbe aj stavebným dozorom, čím sa pri úprave uvedených zmluvných vzťahov neodstránilo všetko, čo by mohlo viesť k vzniku rozporov
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 40/1964 Zb.
súčet výdavkov jednému dodávateľovi z jedného právneho vzťahu bol vyšší ako 5 000,00 EUR, čím nekonala obec v súlade so zákonom o obmedzení platieb v hotovosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 394/2012 Z.z.
obec akceptovala dodávateľskú faktúru za dopravu hostí autobusom a nákladným vozidlom Praga V3S v rámci sympózia, ktoré organizačne zabezpečovala, ktorá priamo ani nepriamo nepreukazovala skutočnosti, ktoré boli jej predmetom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
obec vo svojom účtovníctve niektoré pozemky zaevidovala duplicitne, pričom hodnota duplicitne zaevidovaných pozemkov bola 35 004,95 EUR a niektoré pozemky zapísané na LV vôbec nezaevidovala
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
inventúrny súpis pozemkov nebol dostatočne preukázateľný
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
obec v roku 2013 nezverejňovala na svojom webovom sídle žiadne objednávky tovarov, služieb a prác
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
obec pred úhradou dodávateľských faktúr nepožadovala od stavebného dozoru plnenie jeho zmluvnej povinnosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
nerešpektovanie výsledkov predbežnej finančnej kontroly starostom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
obec nedostatočne overila, či pripravovaná finančná operácia je krytá rozpočtom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
nevypracovanie správy o splnení, resp. plnení opatrení na odstránenie nedostatkov zistených vnútornou následnou finančnou kontrolou
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
nevykonanie uznesenia ObZ ohľadom výšky nájmu pre obchodnú spoločnosť založenú obcou
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
obec na valnom zhromaždení schválila zmenu zakladateľskej listiny/spoločenskej zmluvy obchodnej spoločnosti bez predchádzajúceho súhlasu obecného zastupiteľstva.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Obecná píla Ľubietová,spol. s r.o.

IČO
31605397
Sídlo
Zábava 442/44, 97655 Ľubietová
Kontrolované obdobie
2013 a súvisiace
Termín kontroly
26.01.2014 - 27.03.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Valné zhromaždenie spoločnosti, ktorého pôsobnosť za obec vykonával starosta, schválilo zmeny zakladateľskej listiny bez súhlasu obecného zastupiteľstva, čo nebolo v súlade s bodom 3 písm. c) článku 10 zásad hospodárenia s majetkom obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Spoločnosť uzatvorila s fyzickou osobou - podnikateľom rámcovú zmluvu o poskytovaní služieb, pričom predmet vzájomných záväzkov nebol dostatočne určený.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Spoločnosť uhradila faktúry, ktoré neboli dostatočne preukázateľné podľa zákona o účtovníctve. Z predmetných faktúr nebolo zrejmé, aké činnosti a služby boli vykonané, v akom rozsahu boli poskytnuté, akým spôsobom boli odovzdané.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Niektoré výdavky nesúviseli so zabezpečením a udržaním príjmov, išlo o výdavky na ošatné pre konateľa a pohostenie v závere roka.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Spoločnosť v súvahe nesprávne vykázala krátkodobé pohľadávky ako dlhodobé.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Inventúrne súpisy a inventarizačné zápisy neobsahovali požadované náležitosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Obecné lesy Ľubietová,spol. s r.o.

IČO
31579043
Sídlo
J.J. Kmeťa 90/92, 97655 Ľubietová
Kontrolované obdobie
2013 a súvisiace
Termín kontroly
26.01.2014 - 27.03.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Valné zhromaždenie spoločnosti, ktorého pôsobnosť za obec vykonával starosta , schválilo zmeny zakladateľskej listiny bez súhlasu obecného zastupiteľstva, čo nebolo v súlade s bodom 3 písm. c) článku 10 zásad hospodárenia s majetkom obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Na základe zmluvy o nájme majetku spoločnosť uhrádzala nájomné za lesy. Napriek tomu, že sa predmet nájmu roky nemenil, ceny nájmu boli v jednotlivých rokoch výrazne odlišné. Netransparentným pohybom ceny nájmu lesných pozemkov prenajímateľ pozemkov (obec) mohla regulovať výšku zisku, resp. straty spoločnosti
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Niektoré výdavky nesúviseli so zabezpečením a udržaním príjmov, išlo o výdavky na ošatné pre konateľa a pohostenie v závere roka.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Spoločnosť ako prenajímateľ neúčtovala pohľadávky z nájmu na správnom účte
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Konateľské oprávnenia týkajúce sa nakladania s majetkom spoločnosti boli zakladateľskou listinou obmedzené, pričom bolo zistné, že nákup a predaj hnuteľného majetku nebol v súlade so zakladateľskou listinou spoločnosti, keď nebol daný súhlas valného zhromaždenia na nákup a predaj hnuteľného majetku.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Spoločnosť nemala zapísané na liste vlastníctva byt (podkrovné miestnosti), ktorý vlastnila a evidovala v účtovníctve
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Inventúrne súpisy dlhodobého hmotného majetku nemali potrebné náležitosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V zmluve o poskytovaní účtovníctva nebola priamo uvedená osoba, prostredníctvom ktorej bude externá firma vykonávať dohodnuté služby pre spoločnosť, v predmete zmluvy nebolo priamo uvedené, že externá firma bude viesť fyzicky pokladňu a nakladať s peňažnou hotovosťou spoločnosti, taktiež nebola stanovená zodpovednosť eternej firmy za finančnú hotovosť v pokladni. Existuje riziko, že v prípade vzniknutého manka v pokladni nebude možné vymáhať vzniknutú škodu od externej fimy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

PE-ES, n.o.

IČO
37923251
Sídlo
Diviacka Nová Ves 465, 97224 Diviacka Nová Ves
Kontrolované obdobie
2013 a súvisiace
Termín kontroly
09.07.2014 - 10.09.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Správnej rade nebolo predložené vyjadrenie revízora k účtovnej závierke a výročnej správe.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 213/1997 Z.z.
Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch nebol uvedený vo výročnej správe.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 213/1997 Z.z.
Hospodárenie neziskovej organizácie nebolo podľa schváleného rozpočtu.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 213/1997 Z.z.
Náklady na podnikateľskú činnosť neboli účtované oddelene od nákladov spojených so všeobecne prospešnými službami.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 213/1997 Z.z.
V poznámkach k účtovnej závierke neboli uvedené informácie o poskytnutom preddavku na obstaranie majetku, ktoré významným spôsobom poskytovali pohľad na finančnú situáciu a ktoré vysvetľovali a doplňovali údaje v súvahe.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
V účtovníctve nebolo účtované o stave a pohybe záväzku voči dodávateľovi, ktorému bol poskytnutý preddavok.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Na účtovnom doklade bolo uvedené iné číslo účtu ako číslo účtu, na ktorom bol v účtovníctve doklad zaúčtovaný.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Účtový rozvrh bol zostavený tak, že obsahoval analytický účet, ktorý nebol predmetom účtovníctva.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Účtovníctvo nebolo vedené správne, úplne, preukázateľne a zrozumiteľne, pretože boli zistené porušenia zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Výdavky zúčtované z príspevku samosprávneho kraja neboli uhrádzané priamo z osobitného dotačného účtu, pričom nebolo zabezpečené samostatné účtovníctvo výdavkov.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Na origináloch účtovných dokladov uhradených z príspevku samosprávneho kraja nebol uvedený text, a to - hradené z príspevku TSK vo výške.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Finančná disciplína bola porušená tým, že neboli dodržané podmienky, za ktorých boli poskytnuté verejné prostriedky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Sociálne poistenie za zamestnancov a zamestnávateľa bolo opakovane zaplatené po stanovenom termíne a to aj napriek tomu, že v pokladnici neziskovej organizácie boli v stanovenom termíne peňažné prostriedky v sume prevyšujúcej hodnotu splatného záväzku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 461/2003 Z.z.
Úhrada za sociálne služby bola v dodatku ku zmluvám o poskytovaní sociálnej služby rozdelená na dve čiastky, pričom nižšia suma bol pomenovaná ako bezúčelový dar.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
Časť darov, pri ktorých nebol určený účel použitia, nebola použitá v súlade s predmetom činnosti neziskovej organizácie, ale bola vrátená späť darcom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
Rozpočet nebol zostavený ako rozpočet príjmov a výdavkov, ale ako rozpočet príjmov a nákladov, teda použitím údajov, ktoré neboli vo vzájomnej ekonomickej súvislosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 213/1997 Z.z.

Základná umelecká škola

IČO
37840851
Sídlo
Čsl. armády 1207, 90845 Gbely
Kontrolované obdobie
2013 a súvisiace
Termín kontroly
27.05.2014 - 29.06.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

ZUŠ ako spravodajská jednotka povinná úplne a pravdivo poskytovať údaje požadované na štatistické zisťovanie.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
ZUŠ nevrátila na účet mesta fin. prostriedky z dotácie nad rámec ich použitia na mzdy a odvody za december.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
ZUŠ nezatriedila tržby a náklady podľa rozpočtovej klasifikácie do príjmov a výdavkov
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti neobsahovala všetky potrebné údaje.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 9/2006 Z.z.
ZUŠ nezverejnila správu o výchovno-vzdelávacej činnosti na webovom sídle.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 9/2006 Z.z.
Nehospodárne vynakladanie finančných prostriedkov na reklamu.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Nehospodárne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Úhrada preddavkov v rozpore so zákonom.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Nesprávne zaúčtované preddavky.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
ZUŠ nezverejňovala na svojom webovom sídle objednávky.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
ZUŠ nestanovila predpokladanú hodnotu zákazky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
ZUŠ neobjednala tovary a služby u úspešného uchádzača verejného obstarávania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
ZUŠ nezverejnila na webovom sídle zákazky s predpokladanou hodnotou vyššou ako 1000 eur.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
ZUŠ nemala zosúladené oprávky k hudobným nástrojom v podsystéme majetok s účtovníctvom.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Inventúrne súpisy neobsahovali povinné údaje.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Stav zistený inventúrou nebol v súlade so stavom v hlavnej knihe.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
ZUŠ nevykonala inventarizáciu účtu 355, výsledku hospodárenia a podsúvahového účtu 771.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Pri inventarizácií nebol vypracovaný inventarizačný zápis a výsledky v súpisoch neboli porovnané so stavom majetku v účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Inventarizačný zápis neobsahovalvyjadrenie k výsledkom vyplývajúcim z posúdenia reálnosti ocenenia majetku a záväzkov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Predbežná finančná kontrola nebola vykonávaná v súlade so zákonom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Späť