Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-055/2013/1030
Názov:
Kontrola vynakladania verejných prostriedkov na úhradu nákladov z činnosti vo vybraných zdravotníckych zariadeniach.
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť hospodárenie vo vybraných zdravotníckych zariadeniach, dodržiavanie všeobecne záväzných prá
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Detská fakultná nemocnica Košice

IČO
00606715
Sídlo
Trieda SNP 1, 04011 Košice-Západ
Kontrolované obdobie
2010-2012
Termín kontroly
08.09.2013 - 10.11.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

V zriaďovacej listine príspevkovej organizácie nebolo deklarované vecné a finančné vymedzenie spravovaného majetku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nesplnenie si povinnosti oznámenia zmeny živnostenskému úradu - týkajúce sa zmeny štatutára nemocnice
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt nesprávne zatriedil výdavok vynaložený na úhradu nákladov súvisiacich s technickým zhodnotením, čím došlo k nesprávnemu vykazovaniu čerpania bežných výdavkov. Verejné prostriedky použité na rekonštrukciu nevyužívaných hygienických zariadení boli použité nehospodárne;
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt nevyužil možnosť podľa stavebného zákona, keď pred uplynutím platnosti rozhodnutí o umiestnení stavby a stavebného povolenia nepožiadal o predĺženie platnosti týchto rozhodnutí. Vyplatením inžinierskej činnosti a nevyužitím možnosti predĺženia pôvodných rozhodnutí boli verejné prostriedky použité nehospodárne a neefektívne.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Finančné prostriedky použil na úhradu nákladov na technické zhodnotenie cudzieho majetku, t.j. nad rámec oprávnenia.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Niektoré nákladové položky neboli zaúčtované v súlade s platnými postupmi účtovania – výroba pečiatok, poskytnutý preddavok na Zbierku zákonov SR, úhrady za opakované dodávky zemného plynu v zmysle harmonogramu budúcich platieb;
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt do účtovného obdobia roku 2012 zaúčtoval vyúčtovanie zákonných úrokov z omeškania za oneskorenú úhradu faktúr za obdobie r. 2008-2011 v sume 47 835,35 eur a náklady na spotrebu energetických médií za mesiac december 2011 v sume 17 428,21 eur; Nesprávnym zaúčtovaním vyššie uvedených nákladov boli vykázané vo výkaze ziskov a strát vyššie náklady o sumu 65 263,56 eur.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Porušenie z dôvodu nesprávneho postupu zadávania zákazky z hľadiska finančných limitov (pri zmene stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky); Doručené ponuky prevyšujúce finančný limit určený zákonom o verejnom obstarávaní kontrolovaný subjekt neoznačil za neprijateľné a nezrušil použitý postup zadávania zákazky, ale pokračoval v elektronickej aukcii, ktorá bola neúspešná a zrušená, o čom tiež neupovedomil uchádzačov;
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Oslovením len jedného uchádzača nebolo zo strany kontrolovaného subjektu zabezpečené uplatnenie princípov rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie, transparentnosti, dostatočnej konkurencieschopnosti ponúk, nebola zachovaná ich hospodárnosť v sume 618 737,12 eur;
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Pri obstarávaní liekov v deviatich prípadoch bolo zo strany kontrolovaného subjektu zistené neuplatňovanie postupov pre zadávanie podprahových a podlimitných zákaziek;
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Kontrolovaný subjekt v procese obstarávania liekov a špeciálneho zdravotníckeho materiálu pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou nevyhotovoval dokumentáciu o prieskume trhu;
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Rozdelením zákazky projektu informačného systému kontrolovaný subjekt nepostupoval podľa citovaného ustanovenia, podľa ktorého zákazku nemožno rozdeliť ani zvoliť spôsob určenia jej predpokladanej hodnoty s cieľom znížiť predpokladanú hodnotu zákazky pod finančné limity podľa zákona o verejnom obstarávaní;
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Porušenie bolo zistené v dvoch prípadoch z dôvodu nedodržania bezodkladného zaslania zmluvy na zverejnenie, v jednom prípade z dôvodu nesprávne zverejnenej sumy;
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Kontrolovaný subjekt porušil tým, že zmluvu na výkon inžinierskej činnosti pre stavebné povolenie nezverejnil v Centrálnom registri zmlúv ani v zákonnej trojmesačnej lehote;
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Porušenia citovaných ustanovení boli zistené preverením zúčtovaných nákladov na odvoz a zneškodnenie obyčajného odpadu z dôvodu vyúčtovania vyššej ako zmluvne dohodnutej sumy o 562,22 eur, čím došlo k porušeniu finančnej disciplíny a zákona o finančnej kontrole.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Verejné prostriedky boli požité na rekonštrukciu nevyužívaných hygienických zariadení, t.j. neboli použité na krytie nevyhnutných potrieb a boli použité nehospodárnym spôsobom.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
K pohľadávke, pri ktorej bolo opodstatnené predpokaldať, že ju dlžník nezaplatí z dôvodu jej neuznania, nebola tvorená opravná položka.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca

IČO
17335469
Sídlo
Palárikova 2311, 02216 Čadca
Kontrolované obdobie
2010-2012
Termín kontroly
05.09.2013 - 10.11.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Práce naviac pri rekonštrukcii sociálnych zariadení neboli predmetom zmluvnej úpravy formou písomného dodatku k zmluve
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Uhradenie celej ceny diela pred odstránením nedorobkov
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Uhradenie troch platieb na základe účtovných dokladov, ktorých obsah priamo alebo nepriamo nedostatočne preukazoval fakturovanú skutočnosť
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Uhradenie preddavku za opravu zdravotníckeho prístroja, pričom poskytnutie preddavku nebolo zmluvne dohodnuté
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Uhradenie preddavku za opravu zdravotníckeho prístroja, pričom poskytnutie preddavku nebolo zmluvne dohodnuté
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Výdavok za obstaranie softvérových licencií nebol zatriedený na správnu podpoložku
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Výdavok za obstaranie softvérových licencií nebol zaúčtovaný v prospech správneho účtu
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Výdavok za obstaranie softvérových licencií nebol zaúčtovaný v prospech správneho účtu
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Nevykonanie verejného obstarávania na výber dodávateľov liekov, špeciálnych zdravotníckych materiálov, všeobecných potravín a nesprávnou formou verejného obstarávania pre výber dodávateľa mäsa
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Uhradenie výdavkov za obstaranie tovarov dodávateľom, ktorí neboli vybraní v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Výdavok za obstaranie softvérových licencií nebol zaúčtovaný v prospech správneho účtu
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
V šiestich prípadoch uzatvorené zmluvy neboli overené predbežnou finančnou kontrolou
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V šiestich prípadoch uzatvorené zmluvy neboli overené predbežnou finančnou kontrolou
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V šiestich prípadoch uzatvorené zmluvy neboli overené predbežnou finančnou kontrolou
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V zmluve o dielo na dodávku projektovej dokumentácie nebola uvedená správne účinnosť zmluvy
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Oznámenie o výsledku verejného obstarávania nebolo úradu pre verejné obstarávanie zaslané v stanovenom termíne
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Pred uzatvorením dodatku k supervíznej zmluve poskytovateľ bol vybraný prieskumom trhu (zákazka s nízkou hodnotou), pričom podľa zákona č. 25/2006 Z. z. cena plnenie dosiahla limit podprahovej zákazky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica

IČO
00610411
Sídlo
Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica
Kontrolované obdobie
2010-2012
Termín kontroly
08.09.2013 - 07.11.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Projektová dokumentácia nebola správne zatriedená podľa ekonomickej klasifikácie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Neboli uhradené dohodnuté splátky v bežnom rozpočtovom roku a zaťažili rozpočet nasledujúceho rozpočtového roka
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Poskytovanie preddavkov na materiál nebolo vopred zmluvne dohodnuté s dodávateľmi.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Neboli uhradené dohodnuté splátky v bežnom rozpočtovom roku a zaťažili rozpočet nasledujúceho rozpočtového roka
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Poskytovanie preddavkov na materiál nebolo vopred zmluvne dohodnuté s dodávateľmi.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Neboli časovo rozlíšené náklady za používanie virtuálnej aukčnej siene.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Neboli časovo rozlíšené náklady za používanie virtuálnej aukčnej siene.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
K faktúram za poskytnuté právnické služby neboli priložené súpisy vykonaných prác , bola iba dohodnutá paušálna mesačná suma.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Dodávateľské faktúry a účtovné doklady neobsahovali podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
K faktúram za poskytnuté právnické služby neboli priložené súpisy vykonaných prác , bola iba dohodnutá paušálna mesačná suma.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Nebola správne určená hodnota zákazky a metóda verejného obstarávania , keď do predpokladanej hodnoty zákazky nebola zahrnutá hodnota opakovaných konaní.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Nebola správne určená hodnota zákazky a metóda verejného obstarávania , keď do predpokladanej hodnoty zákazky nebola zahrnutá hodnota opakovaných plnení.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Poskytovateľ služieb nebol vybraný postupom verejného obstarávania , ale služby boli poskytované priamym zadaním na základe písomných objednávok.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom
Poskytovateľ služieb nebol vybraný postupom verejného obstarávania , ale služby boli poskytované priamym zadaním na základe písomných objednávok.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom
Správy o zákazke neobsahovali zákonom stanovené náležitosti.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kúpna zmluva na dodávku ŠZM nebola s úspešným uchádzačom uzatvorená v lehote viazanosti ponúk.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Správy o zákazke neobsahovali odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 108j ods. 1 písm. h) a l) a prekročenia podielu podľa § 108j ods. 1 písm. k), odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 108h ods. 2
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Poskytovateľ služieb nebol vybraný postupom verejného obstarávania , ale služby boli poskytované priamym zadaním na základe písomných objednávok.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom
Predbežná finančná kontrola nebola vykonávaná v súvislosti s vystavovaním objednávok..
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Predbežná finančná kontrola nebola vykonávaná v súvislosti s vystavovaním objednávok..
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V troch prípadoch boli z následných finančných kontrol, vypracované záznamy , ktoré obsahovali porušenia.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Predložené záznamy a správy z vykonaných následných finančných kontrol neobsahovali zákonné náležitosti.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Z vykonanej následnej finančnej kontroly bola vyhotovená správa aj napriek tomu, že neboli zistené žiadne porušenia.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Zápisnice o prerokovaní správy o výsledku následnej finančnej kontroly neobsahovali zákonné náležitosti.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V štyroch prípadoch nebola správne určená účinnosť uzatvorených zmlúv s dodávateľmi,keď v nich bolo uvedené že nadobúdajú účinnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Na webovom sídle NsP PB neboli zverejnené povinné údaje o faktúrach za tovary, služby a práce.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kapitálový výdavok za projektovú dokumentáciu bol zatriedený na podpoložku ekonomickej klasifikácie Rekonštrukcia a modernizácia a nie na podpoložku Prípravná a projektová dokumentácia.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom
Neboli časovo rozlíšené náklady za používanie virtuálnej aukčnej siene.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Národná transfúzna služba SR

IČO
30853915
Sídlo
Ďumbierska 3/L, 83101 Bratislava-Nové Mesto
Kontrolované obdobie
2010-2012
Termín kontroly
08.09.2013 - 07.11.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

nepenalizovanie odberateľov za oneskorené úhrady - KS sa nestarasl o pohľadávky štátu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nesplnenie zmluvných povinnosti včas, t.j. úhrady faktúr boli po lehote splatnosti, tým sa vystavoval penalizácii zo strany dodávateľov
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
nerealizovanie verejného obstarávania na dodávku minerálnej vody
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nesprávne stanovená predpokladaná hodnota VO - nezahrnuté opakovanie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
rozdelenie predmetu zákazky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
uzatvorenie rámcových zmlúv v rozpore so súťažnými podmienkami ako aj s ponukou uchádzačov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Psychiatrická nemocnica

IČO
00607274
Sídlo
Rinok 334, 95135 Veľké Zálužie
Kontrolované obdobie
2010-2012
Termín kontroly
03.09.2013 - 12.11.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Nemocnica vykonávala podnikateľskú činnosť bez súhlasu zriaďovateľa a v kontrolovanom období zároveň podnikala bez živnostenského alebo iného oprávnenia na výkon podnikateľskej činnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nemocnica neuviedla všetky výnosy z podnikateľskej činnosti a náklady na túto činnosť vynaložené v daňovom priznaní k dani z príjmov právnickej osoby,
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Nemocnica v rokoch 2010 a 2011 nesprávne účtovala o spotrebe plynu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V roku 2011 prekročila nemocnica čerpanie rozpočtových výdavkov o 0,40 %, čo v absolútnom vyjadrení predstavovalo sumu 17 816,68 EUR.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nemocnica nesprávne triedila výdavky v rozpočtovej klasifikácii, keď obstaranie dlhodobého hmotného majetku spolu v sume 7 082,40 EUR hradila z bežných výdavkov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Došlé faktúry vo všetkých prípadoch neobsahovali podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad a v 159 prípadoch zároveň neobsahovali označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje, čo nebolo v súlade s ustanovením § 10 ods. 1 písm. f) a g) zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
kontrolovaný subjekt zaúčtoval nájom za oceľové fľaše na účet 501 – Spotreba materiálu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
kontrolovaný subjekt nerozúčtoval faktúry v celkovej sume 174,72 EUR podľa obdobia s ktorým časovo a vecne súviseli,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Údaje uvedené v účtovnej závierke za roky 2010 až 2012 neboli v oblasti sumy nákladov, uvedených vo výkazoch ziskov a strát zhodné s údajmi v hlavných knihách za príslušné roky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nemocnica účtovala na účtoch mimo platného účtovného rozvrhu a hlavnej knihy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Ku kontrole verejného obstarávania vykonaného na základe mandátnej zmluvy č. 58/2012 nebola kontrolnej skupine NKÚ SR nemocnicou predložená žiadna dokumentácia z verejného obstarávania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nemocnica uhradila faktúry za služby, ktorých vykonanie nebolo možné preukázať.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Nemocnica nevykonala verejné obstarávanie na služby externého dodávateľa vo verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nemocnica zakúpila užívateľský prístup na portál verejného obstarávania externého dodávateľa, nevyužívala ho a zároveň všetky verejné obstarávanie v kontrolovanom období vykonávala prostredníctvom toho istého externého dodávateľa za ktoré mu hradila fakturované ceny. V rovnakom čase bol pre subjekty verejnej správy bezplatne prístupný obdobný portál ÚVO.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Vykonanie PFK bolo vyznačené na každej došlej faktúre pomocou pečiatky s predtlačou. Vykonávanie PFK nebolo v súlade s ustanovením § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nemocnica v 7 prípadoch nevykonala pred prijatím finančných prostriedkov od rôznych subjektov PFK, čo nebolo v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona o finančnej kontrole, podľa ktorého PFK orgán verejnej správy overuje každú pripravovanú finančnú operáciu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V dvoch prípadoch bola PFK vykonaná iba formálne z toho v jednom prípade bolo pri vykonaní PFK uvedené, že doklad v sume 2 640,00 EUR je v súlade s neplatnou hospodárskou zmluvou a v jednom prípade bol duplicitne uhradený ročný poplatok v sume 288,00 EUR.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya Kremnica

IČO
00606987
Sídlo
Čsl. armády 234/139, 96712 Kremnica
Kontrolované obdobie
2010-2012
Termín kontroly
10.09.2013 - 29.10.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Zriaďovacia listina z 18.12.1990 vrátane jej zmien neobsahovala vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý bol PN Kremnica zverený do správy pri jej zriadení.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Výdavky boli uhradené pred overením súladu pripravovanej finančnej operácie predbežnou finančnou kontrolou.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Predbežné finančné kontroly boli pri odberateľských faktúrach vykonávané len čiastočne, osobou zodpovednou za rozpočet. Predbežnú finančnú kontrolu nepotvrdil podpisom s uvedením dátumu vedúci zamestnanec poverený vedúcim orgánu verejnej správy.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Vykázaním bežných výdavkov na nesprávnej podpoložke rozpočtovej klasifikácie nebola v rozpočte verejnej správy uplatnená správna rozpočtová klasifikácia ustanovená opatrením MF SR.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Pri bežných výdavkoch bola uplatnená rozpočtová klasifikácia na nesprávnej podpoložke ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Výnosy a náklady na podnikateľskú činnosť za roky 2010, 2011 a 2012 neboli sledované na samostatnom účte.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Nebol dodržaný postup ustanovený opatreniami MF SR, keď náklady a výnosy na podnikateľskú činnosť nevykázali vo výkazoch ziskov a strát k 31.12.2010, k 31.12.2011 a k 31.12.2012 a poznámky k účtovnej závierke za rok 2012 neobsahovali všetky náležitosti a informácie.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Náklady a výnosy vo výkazoch ziskov a strát k 31.12.2010, k 31.12.2011 a k 31.12.2012 neboli v stĺpcoch 1, 2 a 3 vykázané za bežné účtovné obdobie v členení na hlavnú činnosť a podnikateľskú činnosť,
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Poznámky k účtovnej závierke za rok 2012 neobsahovali všetky náležitosti a informácie podľa vzoru Poznámky Úč ROPO SFOV 1 – 01.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Slovné a číselné označenie niektorých účtových tried, účtových skupín a syntetických účtov v účtovom rozvrhu na rok 2012 nebolo uvedené podľa opatrenia MF SR a rámcovej účtovej osnovy.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Niektoré syntetické účty v účtovom rozvrhu na rok 2012 neobsahovali slovné a číselné označenie z rámcovej účtovej osnovy.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Pri vykonávaní následnej finančnej kontroly neboli dodržané základné pravidlá následnej finančnej kontroly.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
O kontrolných zisteniach následnej finančnej kontroly nebol vypracovaný záznam o výsledku následnej finančnej kontroly, keď kontrolný orgán nezistil nedostatky.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Písomné poverenia na vykonanie kontroly neobsahovali označenie kontrolovaného subjektu.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Protokoly o výsledku vykonaných kontrol neobsahovali označenie kontrolovaného subjektu, kontrolované obdobie, dátum oboznámenia vedúceho kontrolovaného subjektu s protokolom a podpis vedúceho kontrolovaného subjektu, ktorý bol s protokolom oboznámený.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
O prerokovaní protokolov o výsledku vykonaných kontrol neboli vypracované zápisnice o prerokovaní protokolov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Proces verejného obstarávania začal skôr ako bol vyžiadaný súhlas MZ SR.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Záchranná zdravotná služba Bratislava

IČO
17336210
Sídlo
Antolská 11, 85107 Bratislava-Petržalka
Kontrolované obdobie
2010-2012
Termín kontroly
08.09.2013 - 30.10.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

§ 25 zákona tým, že ZaDZS BA za rok 2011 a 2012 vykazovala kladný HV a netvorila rezervný fond
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
§ 28 ods. 3 zákona tým, že ZaDZS BA zaznamenala stratu z podnikateľskej činnosti a v stratovej podnikateľskej činnosti pokračovala aj v nasledujúcich rozpočtových rokoch
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
§ 19 ods. 6 zákona tým, že ZaDZS BA vyplatila neoprávnene sumu 190,80 Eur na základe faktúry SZČO. Zároveň došlo k porušeniu finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods. 1 písm j) § 31 ods. 1 písm. j) tým že, verejné prostriedky boli použité nehospodárne, neefektívne a neúčinne
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
§ 23 ods. 4 tým, že v oznámení o výsledku verejného obstarávania bol uvedený nesprávny dátum uzatvorenia zmluvy
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
§ 4 ods. 2 a § 3 ods. 1 zákona tým, že ZaDZS BA nevykazovala účtovné prípady v období, s ktorými časovo a vecne súviseli
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
ZaDZS BA nemala spôsob účtovania zásob špeciálneho zdravotníckeho materiálu upravený internou smernicou a o tejto skutočnosti účtovala nejednotne.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
ZaDZS BA vo výkaze ziskov a strát k 31.12.2012 vykázala náklady, výnosy a výsledok hospodárenia za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie vsprávnej výške. Súčasne nepostupovala pri vypracovaní a predkladaní účtovnej závierky a informácií z účtovníctva v súlade s opatrením MF SR č MF/25755/2007-31 a č. 20414/2007-31
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
ZaDZS BA nevykonala inventarizáciu účtu 381- náklady budúcich období k 31.12.2012
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
ZaDZS BA do ukončenia výkonu kontroly nepredložila kontrolnej skupine jednu faktúru za nájom nebytových priestorov
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
ZaDZS BA pri šiestich účtovných prípadoch za právne služby a trovy právneho zastúpenia nevyhotovila účtovný doklad
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Späť