Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-034/2010/0011
Názov:
Kontrola plnenia opatrení z výkonu kontroly postupu daňových orgánov pri overovaní účelu a stanovených podmienok použitia podielu zaplatenej dane na osobitné účely a kontrola použitia týchto prostriedkov vo vybraných neziskových organizáciách.
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

DÚ Senec

IČO
00634816
Sídlo
Nová 13, 97504 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Správca dane neznížil daňovníkovi preplatok na dani o rozdiel medzi sumou poukázanou prijímateľovi a sumou zodpovedajúcou podielu zaplatenej dane z upravenej daňovej povinnosti. (počet porušení: 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 595/2003 Z.z.
bol vypracovany zaznam
Správca dane nevrátil preplatok do jedného mesiaca od doručenia žiadosti o jeho vrátenie.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
neuvedené
neuvedené
neuvedené
neuvedené
neuvedené
neuvedené
neuvedené
neuvedené

Humanitná nadácia zdravotne postihnutých

IČO
17333521
Sídlo
Tehelná 26, 83240 Bratislava-Nové Mesto
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

neuvedené

Klub priateľov zrakovo postihnutej mládeže na SOU pre zrakovo postihnutú mládež

IČO
31947182
Sídlo
Nám.Štefana Kluberta 1, 05401 Levoča
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolovaný subjekt čiastočne splnil opatrenie tým, že namiesto zmluvy o nájme uzatvoril zmluvu o výpožičke.
Typ nedostatku: Iné
Kontrolovaný subjekt neviedol účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne. (počet porušení: 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt neviedol účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne. (počet porušení: 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt neviedol účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne. (počet porušení: 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt čiastočne splnil opatrenie tým, že vypracoval vnútornú smernicu o účtovaní zásob do spotreby, ale nevyšpecifikoval aké zásoby budú účtované do spotreby.
Typ nedostatku: Iné

Nadácia ASPEKT

IČO
31870953
Sídlo
Akademická 4, 94901 Nitra
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

neuvedené

Nadácia Matador

IČO
36127817
Sídlo
Streženická cesta 1697/45, 02001 Púchov
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Účtovníctvo nebolo vedené správne.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Účtovný doklad neobsahoval dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ktorý nebol zhodný s dátumom vyhotovenia.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.

Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku

IČO
34074431
Sídlo
Tomášikova 8A, 82103 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

neuvedené

Združenie Senec a okolie

IČO
36068861
Sídlo
Svätoplukova 5, 90301 Senec
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

neuvedené

Združenie pre rozvoj regiónov Slovenska v európskom priestore

IČO
37916475
Sídlo
Považská Teplá 494/2, 01705 Považská Bystrica
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

neuvedené
Späť