Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-023/2022/1063
Názov:
Čistiarne odpadových vôd a odkanalizovanie SR.
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť plnenie záväzku SR voči EÚ v oblasti čistiarní odpadových vôd a kanalizácií prostredníctvom
Stav KA:
Schválená v RPKČ

Podať príspevok ku kontrolnej akcii

Subjekty

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

IČO
42181810
Sídlo
Nám. Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2016 - 2022
Termín kontroly
11.10.2022 - 17.05.2023
Stav kontroly
Pripravovaná

Zistenia

Zameranie kontrolnej činnosti RO vyplývajúcej zo Zmluvy RO/SO bolo podporené rizikovou analýzou pre účely výberu vzorky projektov, avšak plány kontrol zahŕňali iba všeobecný (rozsiahly) popis oblastí vykonávaných kontrol. tzn. v Pláne kontrol nebolo jednoznačne stanovené aké plnenie podmienok ustanovených v Zmluve RO/SO má byť kontrolované. Určenie oblastí vykonávaných kontrol a ani určenie konkrétneho predmetu kontroly nebolo predmetom zhodnotenia rizikových faktorov. Kontroly na mieste sa z prevažnej miery zamerali na overenie postupov a procesov pri VO a na široko zadefinované dodržiavanie podmienok pre správnu a včasnú realizáciu vybraných projektov. Z uvedeného vyplýva, že nie sú známe okolnosti, na základe ktorých bola, podľa správ z FKnM, špecifikovaná „bližšia identifikácia predmetu kontroly“.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Predpoklady, ktorými sa riadi politika finančných potrieb MŽP SR pre oblasť stokových sietí a ČOV, boli definované v Pláne rozvoja verejných kanalizácií pre územie SR na roky 2021 - 2027. Tieto požiadavky sú modelované na základe inflácie zo Štatistickej ročenky 2017 a materiálu Inštitútu finančnej politiky „Prognóza vývoja ekonomiky SR na roky 2019 - 2022“. V súvislosti s významne zmenenými kľúčovými ukazovateľmi makroekonomického stavu a ukazovateľov (najmä inflácia) máme za to, že je potrebné tieto predpoklady, resp. požiadavky zreálniť. Z tohto dôvodu, existuje reálny predpoklad, že suma nezabezpečených finančných prostriedkov, ako rozdiel medzi požiadavkami a predpokladanými finančnými zdrojmi, bude významne vyššia.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Zameranie kontrolnej činnosti RO vyplývajúcej zo Zmluvy RO/SO bolo podporené rizikovou analýzou pre účely výberu vzorky projektov, avšak plány kontrol zahŕňali iba všeobecný (rozsiahly) popis oblastí vykonávaných kontrol. tzn. v Pláne kontrol nebolo jednoznačne stanovené aké plnenie podmienok ustanovených v Zmluve RO/SO má byť kontrolované. Určenie oblastí vykonávaných kontrol a ani určenie konkrétneho predmetu kontroly nebolo predmetom zhodnotenia rizikových faktorov. Kontroly na mieste sa z prevažnej miery zamerali na overenie postupov a procesov pri VO a na široko zadefinované dodržiavanie podmienok pre správnu a včasnú realizáciu vybraných projektov. Z uvedeného vyplýva, že nie sú známe okolnosti, na základe ktorých bola, podľa správ z FKnM, špecifikovaná „bližšia identifikácia predmetu kontroly“.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Vyplnený KZ sa považuje za dokument zachytávajúci spôsob overenia. Jednoznačný spôsob overenia MU nemá SO popísaný v Manuáli procedúr, a preto máme za to, že v KZ je potrebné zaviesť povinnosť uvádzať ho v poznámke. NKÚ SR považuje takto všeobecne zadefinované otázky vo vnútornom písomnom postupe bez povinnosti preukázania rozsahu kontroly, správnosti prepočtov MU, určenia dokumentov na overenie a uvedenia referencie na zdrojový podklad dôkazu za nedostatočné. Obdobne, SO písomným postupom nedefinoval jednotný spôsob preukazovania dosahovania cieľových hodnôt MU, k plneniu ktorých sa prijímateľ zaviazal v ŽoNFP a v Zmluve o NFP . RO (MŽP SR) nevydalo v predmetnej oblasti žiadne metodické usmernenie. Zistenie je podporené aj na základe výsledkov testovania vybraných projektov
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
KZ nezahrňujú preverenie koeficientu naplnenia ukazovateľov bez príznakov a s príznakom - jeho hraničnú hodnotu 0,94. KZ taktiež nezahrňujú závery posúdenia odôvodnenia, na základe ktorých sa nemusí pristúpiť k uplatneniu sankčného mechanizmu alebo sa môže uplatniť nižšia sadzba finančnej opravy.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V 1. výzve na predkladanie Žiadostí o NFP zameranej na kanalizácie, ČOV a vodovody (kód výzvy: OPKZP-PO1-SC121/122-2015) bol nesprávne nastavený čas plnenia MU zvýšený počet obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych odpadových vôd. V prílohe 3 výzvy na predkladanie Žiadostí o NFP (Zoznam merateľných ukazovateľov) bolo uvedené, že tento MU má byť splnený v rámci obdobia udržateľnosti projektu (najneskôr do 5 rokov od ukončenia realizácie projektu, resp. do 31.12.2023 podľa toho, ktorý termín nastane skôr). Avšak uvedený termín sa týka oprávnenosti výdavkov a takto definovaný čas plnenia MU by znamenal, že projekty, ktorých realizácia skončila v priebehu roku 2019 a neskôr by mali obdobie udržateľnosti kratšie ako 5 rokov. Takto nastavený termín plnenia MU považujeme za nesprávny.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Počas kontroly bolo identifikované, že žiadatelia, resp. prijímatelia NFP neboli zo strany MŽP SR metodicky usmernení o spôsobe stanovenia východiskovej hodnoty počtu EO v žiadosti o NFP a následne pri vykazovaní konečnej hodnoty počtu EO v MS. Žiadatelia/prijímatelia NFP stanovovali tieto údaje rôzne, tzn. zvolili rozdielny prístup, a preto existuje riziko nejednotnosti a nekompatibilnosti ich vykazovania. Najčastejšie sa zvolil prístup stanovenia priemerného počtu členov domácností vynásobený počtom domácnosti alebo počet EO bol totožný s počtom obyvateľov. Podľa vyjadrenia kontrolovaného subjektu, počet EO je totožný s počtom obyvateľov v prípade, ak v rámci projektu (obci) nebol priemyselný podnik. Uvedené však nebolo písomne zadefinované. Máme za to, že v obciach pôsobia aj iné právnické osoby ako tie so zameraním na priemysel. Tieto právnické osoby boli v niektorých prípadoch vykazovaní ako zamestnanci a nie obyvatelia. Kontrolná skupina NKÚ SR poukazuje na riziko nejednotnosti a nekompatibilnosti stanovenia a vykazovania počtu EO.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolou vybraných projektov bola zistená absencia preukázania spôsobu overenia MU. Ide najmä o prípady súvisiace s overením MU v rámci predložených MS. V ITMS, resp. v dokumentácii k projektom na SO chýbali doklady preukazujúce overenie MU zvýšený počet obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych odpadových vôd projektov (pre každý projekt v inom rozsahu) ako napr.: - čestné vyhlásenie prijímateľa o počte pripojených EO - zoznam zmlúv o pripojení, preverené zmluvy o pripojení - nevyplnené poznámky v KZ k overeniu MS - rozsah, predmet overenia, referencie V nadväznosti na vyjadrenie kontrolovaného subjektu a kontrolou vybraných projektov, NKÚ SR konštatuje, že nebola zavedená detailná kontrola (vecnej a matematickej správnosti) plnenia MU z dôvodu identifikovania absencie preukázania spôsobu a rozsahu overenia MU. Výsledky kontrol boli zaznamenané v KZ k overeniu MS, ktoré však boli vyplňované formálne, chýbali dôkazy podporujúce a preukazujúce správnosť uvedenej odpovede, resp. spôsob overenia.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Pri údajoch „plánovaný stav“ a „skutočný stav kumulatív“ vo všetkých MS bol pri dvoch projektoch (310011A009 a 310011A030) uplatnený odlišný prístup v ich vykazovaní (uvádza sa len počet novonapojených EO). Odlišné vykazovanie nebolo zistené a zaznamenané v príslušných KZ. Uvedené predstavuje riziko chyby pri sumárnom vykazovaní.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Na základe návrhu zmeny zo strany poskytovateľa (poradové č. 8) došlo k oprave plánovaného stavu MU - dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí. Pôvodne uvádzaná celková dĺžka kanalizácie 43,3363 km bola opravená na 31,3973 km z dôvodu, že opravený údaj je bez prípojok, „čo vyplýva z opisu projektu“ a ide o „odstránenie zjavných chýb pri písaní“. Návrh na zmenu bol vypracovaný 17.12.2018 a po zmenovej komisii schválený GR SAŽP dňa 16.01.2019. Na uvedený nesúlad sa došlo až po viac ako troch rokoch posúdenia žiadosti o NFP, pričom základné parametre (vrátane MU) boli predmetom hodnotenia a finančných kontrol viackrát. Okolnosti, na základe ktorých došlo k identifikácii tejto chyby, nie sú známe. Prepočítaním nového MU sme nezistili porušenie princípu hodnoty za peniaze.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
4. NMS bola schválená projektovým manažérom dňa 14.04.2023. V ITMS v čase testovania kontroly NMS nebol doložený príslušný kontrolný zoznam. Súčasťou predloženej 4. NMS bola dohoda o úhrade poistného, daňový doklad k poisteniu majetku, potvrdenie o zrealizovaní transakcie, poistná zmluva, fotodokumentácia (preukazujúca publicitu), zoznam napojených (s uvedením adries pripojenia) podpísaný predsedom združenia, menný zoznam pripojených (prvá verzia a verzia po doplnení). Preverením menného zoznamu po doplnení sme zistili, že: - absentuje vyhlásenie prijímateľa k MU P0714 - zvýšený počet obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych odpadových vôd, ktorým boli stanovené priemerné stavy domácností v troch obciach. Za základ sa brali do úvahy priemerné stavy domácností so stavom k 31.01.2022 deklarované prijímateľom dňa 24.02.2022. Máme za to, že v medziročnom období mohlo dôjsť k zmenám . - niektoré osoby a subjekty - boli vyplnené anonymne ako „novonapojená domácnosť“, „právnická osoba“. Navyše, v zozname sa raz vykazuje bytový dom všeobecne s počtom bytových jednotiek, druhýkrát s konkrétnym uvedením mena a priezviska. Z tohto dôvodu zoznam nemá homogénny spôsob vykazovania. Riadne preverenie správnosti údajov nebolo možné (zo strany projektového manažéra), keďže miesta pripojenia - konkrétne adresy vykázané bez bližšej špecifikácie sa nachádzajú aj s uvedením mena a priezviska. Ide o adresy: Hronovce - Družstevná 4; Pohronský Ruskov - Hlavná 67, Hlavná 75, Mládežnícka 25. Fakt, že medzi troma obcami existujú a sú vykazované rovnaké názvy ulíc (vrátane rovnakých popisných čísel), zvyšuje detekčné riziko. - Existuje predpoklad nesprávne vyplnenej adresy - Hronovce - Levická cesta 223 - v zozname sa nachádza 22 miest (t. j. 22 domácností) s rovnakou adresou. Berieme do úvahy, že v niektorých prípadoch mohlo ísť o bytové domy. Naopak, k niektorým totožným adresám je priradená právnická osoba a aj pripojená domácnosť (fyzická osoba). Uvedené nebolo možné overiť z titulu absencie zmlúv o pripojení. Máme za to, že uvedené neoveril ani projektový manažér. - v zozname sú vykázané totožné osoby dvakrát. Ide o duplicitné vykázanie údajov, napr. na adresách: Hronovce - Školská 1 (nie je možné overiť prostredníctvom majiteľa); Pohronský Ruskov - Hlavná 19 (nie sú majiteľmi); Čata - Hlavná 9. Máme za to, že uvedenými nedostatkami/ chybami je sumárny stav EO dotknutý. Počas výkonu kontroly NKÚ SR (po schválení 4. NMS) bol predložený, prijímateľom dodatočne doplnený, menný zoznam.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Späť