Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-032/2022/1120
Názov:
Štátny program sanácie environmentálnych záťaží (2016 – 2021).
Účel kontrolnej akcie:
Vyhodnotiť plnenie Štátneho programu sanácie environmentálnych záťaží.
Stav KA:
Schválená v RPKČ

Podať príspevok ku kontrolnej akcii

Subjekty

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

IČO
42181810
Sídlo
Nám. Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2016 – 2021 a pre objektívne preverenie kontrolovaných skutočností aj iné súvisiace obdobia.
Termín kontroly
30.06.2022 - 24.10.2022
Stav kontroly
Pripravovaná

Zistenia

1. Dôsledné uplatňovanie princípu „znečisťovateľ platí“ v praxi okresných úradov v sídle kraja kontrolou NKÚ SR nebolo možné overiť. Do konania o určení povinnej osoby MŽP SR nemôže zasahovať z dôvodu, že je druhostupňový odvolací orgán a nemôže vykonávať kontrolu uplatňovania tohto princípu, čo by mohlo byť považované za ovplyvňovanie. To znamená, že rovnako nemôže kontrolou overiť naplnenie tohto opatrenia.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
2. Opatrenia zamerané na zlepšenie technického a personálneho zabezpečenia na všetkých stupňoch štátnej správy a územnej samosprávy na úseku manažmentu EZ a na administratívne posilnenie orgánov štátnej správy neboli splnené. Problematická bola najmä činnosť okresných úradov v sídle kraja podriadených MV SR, ktoré je pre nich služobným úradom a rieši ich ekonomické, personálne, administratívne a materiálno-technické zabezpečenie. MŽP SR nemá plnú manažérsku kontrolu nad ich fungovaním. Vývoj personálnych kapacít možno považovať za stagnujúci.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
3. Projekt „Geologický prieskum vybraných pravdepodobných environmentálnych záťaží 1“ financovaný z prostriedkov OPK ŽP obsahoval aj lokality nespĺňajúce podmienky oprávnenosti definované vo výzve, čo spôsobilo neoprávnenosť výdavkov na geologický prieskum a výdavky v celkovej výške 231 633,91 eur boli uhradené zo štátneho rozpočtu.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
4. Opatrenie na zabezpečenie realizácie sanačných prác na EZ, k riešeniu ktorých bol zaviazaný štát z hľadiska plnenia medzinárodných dohôd bolo prijaté formálne. SR nebola zaviazaná k žiadnym sanáciám na základe medzinárodných dohôd.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
5. Nastavenie procesov verejného obstarávania bolo zo strany NKÚ SR vyhodnotené ako neefektívne. Zrušenie VO zo strany MŽP SR na 14 lokalitách s vysokou prioritou riešenia z dôvodu príliš prísne nastavených podmienok limitujúcich počet spoločností zapojených do VO spôsobilo, že finančná podpora vo výške 61 418 903,00 eur z OP KŽP nebude využitá.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
6. MŽP SR nesledovalo plnenie povinností okresných úradov a SIŽP v súvislosti s povoľovaním, kontrolou a ukončovaním realizácie plánov prác na odstránenie EZ. Zároveň MŽP SR nevykonalo kontrolu ukončovania plánu prác na odstránenie EZ na lokalite Sliač - letisko – produktovod, kde už boli ukončené sanačné práce.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Slovenská agentúra životného prostredia

IČO
00626031
Sídlo
Tajovského 28, 97590 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
2016 – 2021 a pre objektívne preverenie kontrolovaných skutočností aj iné súvisiace obdobia.
Termín kontroly
30.06.2022 - 06.10.2022
Stav kontroly
Pripravovaná
Späť