Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-004/2020/1130
Názov:
Kvalita monitorovania podzemných zdrojov pitnej vody
Účel kontrolnej akcie:
Zhodnotiť, či je systém monitorovania podzemných zdrojov pitnej vody účinný.
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

IČO
42181810
Sídlo
Nám. Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2015 - 2020
Termín kontroly
04.05.2020 - 25.02.2021
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Ku kontraktom s ŠGÚDŠ v rokoch 2015 až 2020 neboli uzatvorené dodatky, ktoré bolo potrebné uzatvoriť v prípade zmien rozsahu alebo hodnoty kontrahovaných prác, čo nebolo v súlade s uzavretými kontraktami.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
MŽP SR nevydalo pre VÚVH poverenie v zmysle § 13 ods. 2 vodného zákona, na základe ktorého VÚVH malo vypracúvať návrh plánov manažmentu povodia v spolupráci s orgánmi štátnej vodnej správy, samosprávnymi krajmi, ostatnými dotknutými orgánmi štátnej správy a ďalšími zainteresovanými subjektmi.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 364/2004 Z.z.
MŽP SR vypracovalo čiastkové analýzy, rizikovú analýzu celého systému ochrany PzV od zberu údajov o zdrojoch znečistenia cez ich monitorovanie a spracovanie do programu opatrení pre zabezpečenie konzistentnosti systému DPSIR nevypracovalo. NKÚ SR zároveň konštatuje, že nebola vypracovaná metodika, prípadne interný predpis pre vypracovanie rizikovej analýzy systému ochrany podzemných vôd.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Zmapovanie zdrojov znečistenia bolo nedostatočné a nebolo vhodným východiskovým podkladom pre nasledujúce kroky systémovej ochrany podzemnej vody. Pre evidenciu zdrojov znečistenia ohrozujúcich PzV nebol zostavený súhrnný register zdrojov znečistenia. Do existujúcich registrov/databáz nemali prístup všetky subjekty zainteresované na ochrane podzemnej vody. Pre určovanie významnosti zdrojov znečistenia neboli stanovené kritéria.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
MŽP SR nevykonalo analýzu nedostatkov na základe posúdenia východiskových podkladov v rámci prípravy plánov manažmentu povodí pre zabezpečenie konkrétneho a adresného programu opatrení pre splnenie environmentálnych cieľov.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Spracovaná riziková analýza ÚPzV nezahŕňala identifikáciu neistôt najmä s ohľadom na nedostatočné vstupné informácie a zoznam konkrétnych environmentálnych cieľov pre jednotlivé rizikové útvary, ktoré pravdepodobne nebudú splnené. Pre hodnotenie rizika bol v rizikovej analýze ÚPzV použitý bodovací systém, ktorý nebol v súlade s RSV a metodickým usmernením č. 26.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Koncepčné modely útvarov podzemnej vody neboli dostatočným východiskovým podkladom pre nastavenie monitoringu chemického stavu útvarov podzemnej vody a programu opatrení plánov manažmentu povodí.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Úvodný popis pre vymedzené útvary podzemnej vody bol spracovaný čiastočne, pretože neobsahoval všetky ustanovené náležitosti podľa RSV. Zároveň nebol vypracovaný ďalší popis pre tie ÚPzV, ktoré boli identifikované ako rizikové s cieľom realizovať presnejšie vyhodnotenie významu príslušného rizika.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V procese ochrany PzV sa nestanovoval odhad množstva znečisťujúcich látok vnesených do PzV (sledoval sa len obsah znečisťujúcich látok v podzemnej vode).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Pre vyhodnotenie vplyvov a dopadov kontaminovaných lokalít boli z dôvodu nedostupnosti údajov z monitorovania zdrojov znečistenia použité kritériá upravené v smernici MŽP SR č. 1/2015-7 pre vypracovanie analýzy rizika znečisteného územia; neboli vyhodnocované trendy v zmysle RSV a smernice o ochrane podzemných vôd pred znečistením.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Vyhodnotenie vplyvov a dopadov z plošných zdrojov znečistenia z aplikácie prípravkov na ochranu rastlín (pesticídov) a dusíkatých hnojív za roky 2015 až 2019 bolo vykonané zo spriemerovaných údajov za jednotlivé okresy; vyhodnotenie nebolo vykonané podľa jednotlivých ÚPzV a výmery poľnohospodárskej pôdy.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
RPM vykazoval viaceré nedostatky s ohľadom na požiadavky RSV. Monitorovacia sieť základného monitoringu nebola navrhnutá v súlade s RSV, ktorá pri monitorovaní chemického stavu podzemnej vody vyžaduje, aby monitorovacia sieť bola navrhnutá tak, aby poskytovala ucelený a súhrnný prehľad o chemickom stave podzemnej vody v každom povodí a umožnila zistiť prítomnosť dlhodobo stúpajúcich trendov koncentrácií znečisťujúcich látok vyvolaných antropogénnymi vplyvmi. RSV stanovovala vykonať hodnotenie výsledkov monitorovania chemického stavu podzemných vôd raz za šesť rokov, čo v RPM nebolo uvedené. RPM nedefinoval, komu sa výsledky monitorovania predkladajú a kto ich následne vyhodnotí.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Na základe zistených nedostatkov v prvom kroku systémovej ochrany podzemnej vody a nedostatkov RPM hrozí riziko, že lokálny monitoring zdrojov znečistenia, vrátane EZ, neposkytoval reálny obraz o množstve znečisťujúcich látok vnesených do PzV, rozsahu kontaminačných mrakov a riziku zhoršovania stavu PzV.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Program monitorovania vôd na roky 2016 až 2021 nevychádzal z výsledkov analýzy rizika nedosiahnutia environmentálnych cieľov ÚPzV a koncepčných modelov. Proces hodnotenia vplyvov zdrojov znečistenia na PzV nebol prepojený s programom monitorovania chemického stavu ÚPzV a monitorovania kvality PzV. Výsledky monitoringu v nerizikových útvaroch vyvolávajú pochybnosti o správnosti výsledkov analýzy rizika nedosiahnutia environmentálnych cieľov ÚPzV.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Vývojové trendy obsahu znečisťujúcich látok v PzV boli spracované len čiastočne, ich vyhodnocovanie nebolo systematické a dostatočné.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
V rámci spracovania podkladov pre vypracovanie plánov manažmentu povodí neboli prepojené údaje z jednotlivých monitorovacích systémov (lokálny monitoring zdrojov znečistenia, monitoring útvarov podzemnej vody, monitoring ochranných pásiem vodárenských zdrojov).
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Pri hodnotení lokálneho znečistenia sa spracovávala riziková analýza podľa geologickej legislatívy (geologický zákon, smernica MŽP SR č. 1/2015-7 na vypracovanie analýzy rizika znečisteného územia). Zisteným nedostatkom je, že z údajov nebol vyhodnotený trend koncentrácie znečisťujúcich látok v podzemnej vode a jeho dopad na chemický stav dotknutého ÚPzV tak, ako to definuje RSV a smernica o ochrane podzemnej vody pred znečistením.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Hodnotenie chemického stavu ÚPzV bolo vypracované z neúplných údajov (z hľadiska kvality, kvantity a spracovania), výsledky z hodnotenia neumožňovali vypracovať konkrétny a adresný návrh opatrení na dosiahnutie dobrého stavu vôd.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Hodnoteniu chemického stavu geotermálnych ÚPzV malo predchádzať vypracovanie úvodného a ďalšieho popisu ÚPzV. Stav geotermálnych ÚPzV nebol vyhodnotený na základe monitoringu ÚPzV. Vyhodnotenie bolo urobené bez potrebných vstupných údajov, použitia zákonných kritérií a metodických prístupov pre hodnotenie chemického stavu geotermálnych ÚPzV.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Pracovná skupina Podzemná voda nebola žiadnym spôsobom formalizovaná, nemala štatút, ktorý by jasne vymedzoval systém, ciele, zodpovednosť a povinnosti členov ani mechanizmus zberu, zdieľania a odovzdávania informácií o kvalite podzemnej vody ako zdroja pitnej vody vo vzťahu k vypracovaniu plánov manažmentu povodí.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolou NKÚ SR boli identifikované slabé miesta v riadení procesu implementácie RSV, keď MŽP SR nezabezpečilo vykonávanie odborného posúdenia čiastkových úloh vo vzájomnom kontexte, ktoré zabezpečovali organizácie spolupracujúce na vypracovaní plánov manažmentu povodí (najmä VÚVH, SHMÚ, ŠGÚDŠ). Nebola tak zabezpečená konzistentnosť a nadväznosť údajov podľa princípu DPSIR.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Pre nezávislé posúdenie jednotlivých výstupných dokumentov ministerstvo a ani pracovná skupina Podzemná voda nezabezpečovali vypracovanie oponentských posudkov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Pre ochranu zdrojov podzemnej vody sa nevyužívali všetky existujúce údaje o znečistení vôd, ktorými disponovali orgány štátnej vodnej správy, SAŽP, VÚVH, ŠGÚDŠ, prípadne ďalšie subjekty (napr. SIŽP) patriace do rezortu životného prostredia (napr. množstvá znečistenia pochádzajúce z domových čističiek odpadových vôd a odlučovačov ropných látok).
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
MŽP SR nemalo zavedený systém včasného varovania, prostredníctvom ktorého by postupovalo závažné informácie zainteresovaným stranám pre včasné rozhodovanie (atrazín, geologické utajené správy).
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Vzhľadom na to, že neboli k dispozícií údaje z monitoringu znečisteného územia a vyhodnocované trendy hrozí riziko, že realizované opatrenia nebudú dostatočne účinné.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
V Správe o dosiahnutom pokroku v zavádzaní programu opatrení, ktorá bola zaslaná v roku 2018 EK, neboli uvedené žiadne informácie o realizovaných opatreniach na redukovanie znečistenia dusíkatými látkami, pesticídnymi látkami a ostatnými chemickými látkami. Opatrenia mali byť zavedené do troch rokov od prijatia druhého plánu manažmentu povodí podľa čl. 11 ods. 8 RSV, t. j. do 22. decembra 2018 (čl. 15 ods. 3 RSV). Dopad realizovaných opatrení mal byť vyhodnotený na základe aktualizácie hodnotenia vplyvov a dopadov na stav podzemných vôd. Záväzný termín bol december 2019.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Slovenský hydrometeorologický ústav

IČO
00156884
Sídlo
Jeséniova 17, 83315 Bratislava-Nové Mesto
Kontrolované obdobie
2015 - 2020
Termín kontroly
27.09.2020 - 07.01.2021
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrola NKÚ SR zistila, že SHMÚ rizikovú analýzu systému ochrany podzemných vôd nevypracovával. Správy z výsledkov monitoringu kvality PzV neboli spracované podľa systému DPSIR.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
SHMÚ v SEoV evidovalo údaje z vypúšťania odpadových vôd do PzV. Z dôvodu absencie zemepisných súradníc NKÚ SR považuje údaje využité v procese prípravy tretích plánov manažmentu povodí za neúplné a nepresné.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 364/2004 Z.z.
Úvodný a ďalší popis útvarov podzemných vôd (ÚPzV) a koncepčné modely pre prvý a druhý plánovací cyklus plánu manažmentu povodí neboli vypracované v zmysle prílohy II bod 2.1 RSV a metodických usmernení EK č. 7 a 26.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
NKÚ SR kontrolou zistil, že návrh programu monitorovania nevychádzal z komplexnej databázy zdrojov znečistenia a koncepčných modelov ÚPzV. Nebol vypracovaný v súlade so záväzným postupom podľa prílohy V bod 2.4 RSV. Rozmiestnenie monitorovacích bodov základného monitorovania nevychádzalo z charakterizácie ÚPzV podľa prílohy II bod 2 RSV a z koncepčných modelov ÚPzV. Program prevádzkového monitorovania nebol vytvorený na základe výsledkov základného monitorovania. Hustota monitorovacej siete základného a prevádzkového monitoringu, rozsah a frekvencia sledovaných parametrov v programe monitoringu nebola zdôvodnená. SHMÚ nepreukázal, či a v ktorých ÚPzV je monitoring chemického stavu dostatočný a v ktorých nadbytočný.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V rámci kontroly NKÚ SR boli identifikované neistoty, ovplyvňujúce hodnotenie trendov znečisťujúcich látok v PzV – najmä metodika hodnotenia trendov, nedostatočná dĺžka pozorovacích radov, absencia údajov o hĺbkovej úrovni monitorovacích bodov, nedostatočné mapové výstupy a nesúlad s hodnoteniami v iných hodnotiacich správach. Rozdielne závery v jednotlivých správach a zistené neistoty hodnotenia trendov môžu negatívne ovplyvniť spoľahlivosť hodnotenia trendov a využiteľnosť hodnotení pre návrh adresného programu opatrení.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Výskumný ústav vodného hospodárstva

IČO
00156850
Sídlo
Nábr.arm.gen.L.Svobodu 5, 81249 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2015-2020
Termín kontroly
05.05.2020 - 15.02.2021
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolou NKÚ SR bolo zistené, že VÚVH nemá od MŽP SR poverenie v zmysle § 13 ods. 2 vodného zákona na základe ktorého by malo vypracúvať návrh plánov manažmentu povodia v spolupráci s orgánmi štátnej vodnej správy, samosprávnymi krajmi, ostatnými dotknutými orgánmi štátnej správy a ďalšími zainteresovanými subjektmi.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 364/2004 Z.z.
NKÚ SR konštatuje, že VÚVH nevypracováva rizikovú analýzu celého systému ochrany podzemných vôd od zberu údajov o zdrojoch znečistenia podzemných zdrojov pitnej vody cez ich monitorovanie a spracovanie do programu opatrení vodného plánu Slovenska.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
NKÚ SR konštatuje, že neexistuje metodika, prípadne interný predpis pre vypracovanie rizikovej analýzy systému ochrany podzemných vôd.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolou NKÚ SR bolo zistené, že neexistuje komplexná databáza zdrojov znečistenia pre účely vypracovania plánov manažmentu povodí, ku ktorej by mali prístup všetky zainteresované strany. VÚVH má k dispozícii iba čiastkové databázy bodových zdrojov znečistenia. Využíva vlastnú databázu, vytvorenú z údajov monitorovania zdrojov znečistenia (databáza IMZZ cca 310 lokalít) a databázu EZ (kategória A a B - cca 1200 EZ).
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Podľa RSV a systému DPSIR databáza IMZZ nie je databázou zdrojov znečistenia, ale databázou kontaminovaných lokalít, ktoré predstavujú dopad (impact) bodových zdrojov znečistenia. Väčšina kontaminovaných lokalít neobsahuje podrobné údaje o zdrojoch znečistenia. Kontaminované lokality nie sú rozčlenené podľa typov zdrojov znečistenia (kódovanie podľa systému DPSIR) a významnosti zdrojov znečistenia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolou NKÚ SR bolo zistené, že plošné zdroje znečistenia z poľnohospodárstva sú zmapované nedostatočne. Pre odhad znečistenia z difúznych zdrojov sa používajú spriemerované údaje o aplikácii prípravkov na ochranu rastlín za okresy, ktoré VÚVH poskytuje ÚKSUP a nie množstvá aplikované na výmeru poľnohospodárskej pôdy v rámci jednotlivých útvarov podzemnej vody. Takto spracované údaje skresľujú hodnotenie významnosti vplyvov plošných zdrojov znečistenia a hodnotenie ich dopadov na stav podzemných vôd. Databáza vstupných údajov pre hodnotenie vplyvov a dopadov z plošných zdrojov znečistenina nebola kompletná, pretože VÚVH nemalo v čase výkonu kontroly NKÚ SR k dispozícii údaje od ÚKSÚP za rok 2019.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Podľa zistenia NKÚ SR koncepčné modely vychádzajú z Hydrogeologickej charakterizácie útvarov podzemnej vody (Malík et al. 2013), a nie z úvodného popisu podľa prílohy II bod 2.1 RSV. VUVH nedisponovalo aktualizovaným úvodným a ďalším popisom útvarov podzemnej vody (záväzný termín bol december 2019).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Podľa NKÚ SR malo VÚVH vykonať analýzu nedostatkov východiskových podkladov - databáz zdrojov znečistenia, ako súčasť analýzy systému DPSIR. Táto úloha je uvedená v metodickom usmernení EK č. 35 (WFD Reporting Guidance 2016).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
VÚVH nevypracovalo zoznam environmentálnych cieľov v útvaroch podzemnej vody, ktoré pravdepodobne nebudú splnené. Tento zoznam musí byť uvedený v plánoch manažmentu povodí (príloha VII bod 5 RSV). Bodovací systém, použitý v rizikovej analýze útvarov podzemnej vody, nie je v súlade s RSV a metodickým usmernením EK č. 26.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolou NKÚ SR bolo zistené, že pre vypracovanie plánov manažmentu povodí VÚVH spracoval len dostupné údaje o množstve a obsahu znečisťujúcich látok v podzemných vodách pochádzajúcich z bodových a plošných zdrojov znečistenia. Pre ochranu podzemnej vody však neboli využité všetky existujúce údaje o znečistení vôd, ktorými disponujú orgány štátnej vodnej správy na úseku vodného hospodárstva (napríklad okresné úrady, SIŽP).
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Koncepčné modely útvarov podzemnej vody nie sú dostatočným východiskovým podkladom pre nastavenie monitoringu chemického stavu útvarov podzemnej vody a programu opatrení plánov manažmentu povodí.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Hodnotenie zdrojov znečistenia/kontaminovaných lokalít z databázy IMZZ a IS EZ na základe indikačných a intervenčných kritérií nie je v súlade s Rámcovou smernicou o vode, Smernicou o ochrane podzemnej vody a vodným zákonom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
VÚVH v rámci spracovania podkladov pre vypracovanie plánov manažmentu povodí neprepojil údaje z jednotlivých monitorovacích systémov (lokálny monitoring zdrojov znečistenia, monitoring útvarov podzemnej vody, monitoring ochranných pásiem vodárenských zdrojov). Vyhodnotenie rizika nedosiahnutia environmentálnych cieľov preto neobsahuje konkrétne informácie o jednotlivých významných zdrojoch znečistenia, ohrozujúcich kvalitu podzemnej vody, ani informácie o ohrozených vodárenských zdrojoch, súvisiacich útvarov povrchovej vody a suchozemských ekosystémov na lokálnej úrovni.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
VÚVH v šesť ročných intervaloch aktualizoval iba rizikovú analýzu nedosiahnutia environmentálnych cieľov útvarov podzemnej vody, čo je iba jeden z podkladových dokumentov pre vypracovanie plánov manažmentu povodí. Riziková analýza útvarov podzemnej vody bola vypracovaná až v septembri 2020. Finálne vyhodnotenie vplyvov a dopadov na stav podzemných vôd VÚVH spracoval až v decembri 2020, súbežne so zverejnením návrhu tretích plánov manažmentu povodí.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Pri kontrole konkrétneho prípadu vyhodnotenia rizikovej analýzy skládky Budmerice, bolo NKÚ SR zistené, že z údajov lokálneho monitoringu VÚVH spracoval rizikovú analýzu podľa geologickej legislatívy (geologický zákon, smernica MŽP SR č. 1/2015-7 na vypracovanie analýzy rizika znečisteného územia) a nie podľa RSV. V uvedenom prípade nebol z údajov vyhodnotený trend koncentrácie znečisťujúcich látok v podzemnej vode a jeho dopad na chemický stav dotknutého útvaru podzemnej vody.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolou NKÚ SR bolo zistené, PS PzV nebola žiadnym spôsobom formalizovaná, nemá štatút, ktorý by jasne vymedzoval systém, ciele, zodpovednosť a povinnosti členov ani mechanizmus zberu, zdieľania a odovzdávania informácií o kvalite podzemnej vody ako zdroja pitnej vody, a to vo vzťahu k vypracovaniu plánov manažmentu povodí.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolou NKÚ SR bolo zistené, že v „Správe o dosiahnutom pokroku v zavádzaní programu opatrení“ nie sú uvedené žiadne informácie o realizovaných opatreniach na redukovanie znečistenia dusíkatými látkami, pesticídnymi látkami a ostatnými chemickými látkami. Opatrenia mali byť zavedené do troch rokov od prijatia druhého plánu manažmentu povodí, t. j. do 22. decembra 2018 (čl. 11 ods. 8 RSV). Dopad realizovaných opatrení mal byť vyhodnotený na základe aktualizácie hodnotenia vplyvov a dopadov na stav podzemných vôd. Záväzný termín bol december 2019.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky

IČO
00156582
Sídlo
Matúškova 21, 83316 Bratislava-Nové Mesto
Kontrolované obdobie
2015-2020
Termín kontroly
03.05.2020 - 13.10.2020
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

ÚKSÚP nepostupoval v súlade s MP č. 3/2019, v ktorom sú stanovené kontrolované miesta a frekvencia kontrol. Zo zistených skutočností vyplynulo, že ÚKSÚP nevykonával všetky plánované kontroly z dôvodu vyťaženosti fytoinšpektorov, ktorí prioritne riešili sťažnosti, podnety, hlásenia z rýchleho výstražného systému a kontroly pre PPA na úkor plánovaných kontrol, čím bolo spôsobené, že neboli pokrytí všetci prevádzkovatelia a bolo odobratých menej úradných vzoriek POR, ako bolo v pláne. Z celkového počtu plánovaných kontrol za roky 2016 až 2019 bolo vykonaných 67,74 %.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 405/2011 Z.z.

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

IČO
31753604
Sídlo
Mlynská dolina 1, 81704 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2015 - 2020
Termín kontroly
18.10.2020 - 14.01.2021
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Zistenie č.1: ŠGÚDŠ, pri zabezpečení čiastkových úloh pri vypracovaní plánu manažmentu povodí, nepostupoval v súlade s európskou legislatívou upravujúcou oblasť vodnej politiky, čím vzniklo riziko nenaplnenia cieľov RSV.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Zistenie č.2: V rokoch 2015-2020 neboli ku kontraktom vypracované dodatky, ktoré bolo potrebné uzatvoriť v prípade zmien rozsahu alebo hodnoty kontrahovaných prác.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Zistenie č.3: ŠGÚDŠ nevypracoval úvodný popis vymedzených ÚPzV s ustanovenými náležitosťami o vplyvoch, ktorým sú ÚPzV vystavené, vrátane plošných a bodových zdrojov znečistenia, odberov vody, umelého dopĺňania, ÚPzV, od ktorých sú priamo závislé ekosystémy povrchovej vody alebo suchozemské ekosystémy. Zároveň ŠGÚDŠ nevypracoval ani ďalší popis ÚPzV, ktoré boli identifikované ako rizikové s cieľom realizovať presnejšie vyhodnotenie významu príslušného rizika.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Zistenie č.4: ŠGÚDŠ nevyhodnotil EZ v zmysle RSV, čiže podľa významnosti- rizikovosti zdrojov znečistenia, vzhľadom na veľkosť zdroja znečistenia, rozsahu kontaminovaného územia ani podľa množstva a nebezpečnosti znečisťujúcich látok.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Zistenie č. 5: ŠGÚDŠ nepostupoval pri hodnotení znečistenia v lokalite EZ Poša- odkalisko Chemka Strážske v súlade s európskou legislatívou, ktorá je nadradenou nad národnými predpismi. Riziková analýza EZ bola vypracovaná na základe geologického prieskumu a nie monitoringu. Trend obsahu znečisťujúcich látok v PzV a ich dopad na chemický stav ÚPzV nebol vyhodnotený. Nebola zabezpečená previazanosť medzi lokálnym monitoringom EZ, monitoringom chemického stavu ÚPzV a hodnotením chemického stavu ÚPzV.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Zistenie č.6: ŠGÚDŠ nerealizoval hodnotenie stúpajúcich trendov v rámci vyhodnotenia vplyvov existujúcich kontaminačných mrakov v ÚPzV, najmä mrakov, ktoré sú spôsobené bodovými zdrojmi znečistenia a kontaminovanou zeminou s cieľom overiť, či sa mraky z kontaminovaných miest nešíria, nezhoršujú chemický stav ÚPzV a nevzniká riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie, čím vzniklo riziko nesplnenia environmentálneho cieľa - dosiahnuť dobrý stav vôd.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Zistenie č:7: ŠGÚDŠ nepostupoval pri hodnotení znečistenia v lokalitách EZ v súlade s európskou legislatívou, ktorá je nadradenou nad národnými predpismi. Riziková analýza EZ bola vypracovaná na základe geologického prieskumu a nie monitoringu. Trend obsahu znečisťujúcich látok v PzV a ich dopadu na chemický stav ÚPzV nebol vyhodnotený.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Zistenie č.8: ŠGÚDŠ vypracoval hodnotenie chemického stavu ÚPzV z východiskových údajov, ktoré neboli komplexné, a to z hľadiska ich počtu a ani z hľadiska ich spracovania. Ide o nedostatočné spracovanie charakterizácie ÚPzV, nedostatok údajov o plošných a bodových zdrojoch znečistenia (zohľadňovanie len EZ), nedostatočné spracovanie koncepčných modelov, ktoré boli použité v rizikovej analýze ÚPzV. Hodnotenie neobsahovalo porovnanie zmien koncentrácie obsahu znečisťujúcich látok a ani informácie o množstvách a obsahu znečisťujúcich látok vnesených do ÚPzV. Výsledkom je riziko, že všetky uvedené nedostatky môžu mať negatívny vplyv na hodnotenie chemického stavu ÚPzV, ako aj riziko, že nie je vytvorená taká monitorovacia sieť, ktorá by účinne odhaľovala ohrozenie PzV ako zdroja pitnej vody. Výsledky vyhodnotenia chemického stavu ÚPzV neumožňovali vypracovať konkrétny a adresný návrh opatrení na dosiahnutie dobrého stavu vôd.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Zistenie č.9: Hodnoteniu chemického stavu geotermálnych ÚPzV malo predchádzať vypracovanie úvodného a ďalšieho popisu ÚPzV. Stav geotermálnych ÚPzV nebol vyhodnotený na základe monitoringu ÚPzV. Vyhodnotenie bolo urobené bez potrebných vstupných údajov, použitia zákonných kritérií a metodických prístupov pre hodnotenie chemického stavu geotermálnych ÚPzV.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Späť