Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-010/2020/1062
Názov:
Efektívnosť a účinnosť procesov v organizáciách riadenia a kontroly skládok a skládkovania odpadov.
Účel kontrolnej akcie:
Preverenie účinnosti a efektívnosti procesov inštitúcií zameraných na riadenie a výkon kontrolnej
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

IČO
42181810
Sídlo
Nám. Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2015 až 2019 a súvisiace obdobia
Termín kontroly
08.03.2020 - 06.12.2020
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Portál ISOH dostupný pre verejnosť nemal v čase kontroly zverejnených 11 zo 16 registrov podľa § 103 ods. 4 zákona o odpadoch, medzi nimi aj register podľa písm. h) zariadení na zneškodňovanie odpadov, kam spadajú SO. Túto skutočnosť považuje NKÚ SR za nedostatočnú aj vzhľadom na informačné nároky verejnosti a konštatuje v danom ohľade konanie MŽP SR v nesúlade s príslušnou právnou úpravou
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 79/2015 Z.z.
Kontrolou NKÚ SR sa preukázalo, že v kontrolovanom období nebol taktiež kompletný IS IPKZ, keď v ňom od začiatku jeho spustenia chýbali podrobné informácie o pokutách a opatreniach na nápravu, čo nebolo v súlade s ustanoveniami podľa § 5 ods. 2 písm. b) vyhlášky MŽP SR č. 11/2016 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 39/2013 Z.z.
Z celkového počtu 321 zostavených správ z kontrol vykonaných na SO SIŽP IPK, počas kontrolovaného obdobia 14 nebolo zverejnených v danom systéme, čo nebolo v súlade s ustanoveniami podľa § 5 ods. 2 písm. a) vyhlášky MŽP SR č. 11/2016 Z. z. Osem správ nebolo vložených z dôvodu zabudnutia konkrétnym inšpektorom a ostatné neboli viditeľné z technických dôvodov informačného systému. Kontrolou NKÚ SR bolo taktiež zistené, že MŽP SR v kontrolovanom období nekontroloval správnosť a úplnosť informácií a dokladov v IS IPKZ, čo je z pohľadu NKÚ SR nevyhovujúci postoj MŽP SR, vzhľadom na vyššie zistené nedostatky.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie Porušený predpis: 525/2003 Z.z.
Kontrolou NKÚ SR bolo zistené, že MŽP SR nemalo spracovanú rizikovú analýzu k svojej riadiacej, usmerňovacej a vyhodnocovacej činnosti orgánov vykonávajúci štátny dozor na SO. Taktiež nedisponovalo akýmkoľvek strategickým materiálom, z ktorého by vyplývala dôležitosť alebo prioritizácia konkrétnych subjektov a k nim viažucim sa usmernení na frekvenciu alebo podrobnosť procedúr vo veci výkonu štátneho dozoru týkajúceho sa využívaných SO, resp. iných subjektov podliehajúcich štátnemu dozoru.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie Porušený predpis: 525/2003 Z.z.
MŽP SR nespracovalo a nevydalo usmernenie, ani žiadnu konkrétnu metodiku vo veci „Plánov úprav“ SO týkajúcich sa prevádzkovateľov SO a orgánov štátnej správy pred 31.12.2018.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie Porušený predpis: 525/2003 Z.z.
Na konkrétne žiadosti SIŽP o usmernenie vo veci aplikácie vyhlášky 200/2018 Z. z. zo dňa 16.08.2019 a o usmernenie vo veci aplikácie § 35 písm. a) zákona o IPKZ zo dňa 10.03.2020 nedalo do času výkonu kontroly MŽP SR žiadnu odpoveď, čo NKÚ SR považuje za neprimerane dlhý čas vzhľadom na pretrvávajúcu nejasnosť prípadne riziko vykonania nesprávnych postupov SIŽP v danej záležitosti.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie Porušený predpis: 525/2003 Z.z.
MŽP SR konalo neúčinne vo veci zabezpečovania a uskutočňovania štátneho dozoru SIŽP v zmysle zákona o environmentálnych záťažiach, ktorý vôbec SIŽP nezačala vykonávať, hoci jej táto povinnosť vyplývala od účinnosti daného zákona, t. j. od 01.01.2012, resp. od spracovania plánov prác a ukončenia rekultivácií vybraných EZ v roku 2015. Z textu zákona taktiež nevyplývalo žiadne rozlíšenie okolností výkonu štátneho dozoru OÚ a SIŽP a nebol k nemu spracovaný žiadny vykonávací predpis. Situácia v oblasti bola sťažená aj skutočnosťou, že k výkonu úkonov štátnej správy a štátneho dozoru OÚ a SIŽP v zmysle zákona o environmentálnych záťažiach nebolo zabezpečené žiadne navýšenie finančných prostriedkov a ľudských zdrojov, čo predpokladala doložka vplyvov k zákonu
Typ nedostatku: Neefektívne konanie Porušený predpis: 525/2003 Z.z.
MŽP SR nemalo zavedený efektívny systém na vyhodnocovanie výsledkov kontrolnej činnosti SIŽP a OÚ, ktorú tieto orgány štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve, resp. IPK vykonávali na SO. SIŽP nezasielala a nepredkladala závažné problémy o kľúčových zisteniach z kontrol jednotlivo a systematickým spôsobom na MŽP SR, takže MŽP SR OOH IP neadresovalo poznatky z nich v rámci riadiaceho procesu spať SIŽP, ktorá by z nich mohla čerpať v nasledujúcom období vo výkone štátneho dozoru.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie Porušený predpis: 525/2003 Z.z.
Vyhodnotenie kontrolnej činnosti vykonávanej OSZP OÚ nebolo na MŽP SR zasielané vôbec, takže MŽP SR v danom ohľade nemalo podklady na poskytnutie spätnej väzby OÚ
Typ nedostatku: Neefektívne konanie Porušený predpis: 525/2003 Z.z.
Kontrolný systém MŽP SR vo vzťahu k úlohám štátneho dozoru bol neúčinný, keďže MŽP SR nevykonávalo kontrolu kvality a vecnej správnosti vykonávaných úkonov štátneho dozoru dotknutých orgánov v odpadovom hospodárstve a IPK ohľadom skládkovania odpadov.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie Porušený predpis: 10/1996 Z.z.
Vyťaženosť ľudských zdrojov OIOH IP súvisí s nedostatočnou početnosťou kontrol, keď za obdobie 2015 - 2019 bola vykonaná zo strany OOH IP iba jedna kontrola SIŽP IPK v roku 2017, a to zameraná na procesy konaní v integrovanom povoľovaní. Kontroly OÚ s krajskou pôsobnosťou vykonalo MŽP SR v počte dve ročne. Početnosť kontrol na ostatných úradoch vykonaných OOH IP bola dve za päť rokov. Kontrolou takéhoto zamerania a početnosti MŽP SR nedokáže získať dostatočný prehľad o problémoch a nedostatkoch výkonu štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve a teda nemôže disponovať vhodnými poznatkami z tejto oblasti pre riadiacu činnosť, ktorú je povinné realizovať v zmysle príslušnej legislatívy, ako aj vlastného štatútu a organizačného poriadku. V súvislosti s ťažkosťami a prekážkami OÚ pri výkone štátneho dozoru v ŽP NKÚ SR zistilo, že OSZP OÚ Bratislava nevedel zabezpečovať kontrolnú činnosť v ŽP vrátane odpadového hospodárstva v kvalite a rozsahu, akých si táto činnosť vyžaduje z dôvodu nedostatočnosti ľudských zdrojov. Okrem iných požiadaviek sa v danej záležitosti OÚ dňa 16.04.2020 obrátil na MV SR so žiadosťou o ich navýšenie.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie Porušený predpis: 10/1996 Z.z.

Slovenská inšpekcia životného prostredia

IČO
00156906
Sídlo
Grösslingová 5, 81109 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2015 až 2019 a súvisiace obdobia
Termín kontroly
04.05.2020 - 06.12.2020
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

SIŽP nemala vypracovaný strategický dokument, ktorý by určoval prioritnosť ako aj vyššie podrobnosti a frekvencie kontrol pre prevádzky spadajúce pod režim štátneho dozoru podľa zákona o odpadoch, ktorých významnosť z pohľadu ich charakteristík spôsobuje vyššie riziká, prípadne preukázané skutočnosti na znečisťovanie okolitého ŽP a s nimi spojené finančné a právne dôsledky
Typ nedostatku: Neefektívne konanie Porušený predpis: 525/2003 Z.z.
že hodnotenie rizík SO podľa zákona o IPKZ je spracovávané bez jednotnej metodiky, ktorá by vylučovala subjektivitu hodnotenia v závislosti od jednotlivých inšpektorátov. Prideľovanie skóre v hodnotení rizík za kritériá č. 1 a č. 6 nebolo dostatočne presné a výstižné. Ide o kritériá č. 1. Či sa prevádzka nachádza v chránenom území, citlivej oblasti a kritérium č. 6. Či je prevádzka v súlade s príslušnými závermi o BAT, ktoré sa na ňu vzťahujú. Tieto kritériá nevystihovali dostatočne skutočnú situáciu danej prevádzky vrátane SO vo význame týchto kritérií. V prípade kritéria č. 1, „Či sa prevádzka nachádza v chránenom území, citlivej oblasti“, prideľovala iba skóre 0 alebo 5 bodov (čo bolo a je prideľovanie skóre doteraz pre prípady v závislosti, či sa skládka nachádza alebo nenachádza v citlivej oblasti), avšak v praxi sa môže vyskytovať viac pozícií - polôh rôznych prevádzok podľa ich charakteru (veľkosť, produkcia emisií) k citlivej oblasti. V skutočnosti sa však vyskytujú viaceré kombinácie polôh SO k oblastiam, napr. úplná blízkosť – dotyk viac znečisťujúcej prevádzky s citlivou oblasťou alebo prienik časti menej znečisťujúcej prevádzky s citlivou oblasťou, ako aj iné kombinácie. Z tohto dôvodu považuje NKÚ SR súčasné prideľovanie skóre za nedostatočne vystihujúce danú lokalizáciu prevádzky, teda aj SO a jej vzťah k citlivej oblasti. Skóre by malo obsahovať celú škálu bodov od 0 do 5 v zmysle polohy a charakteru SO vo vzťahu k citlivej oblasti. V prípade kritéria č. 6, „ Či je prevádzka v súlade s príslušnými závermi o BAT, ktoré s na ňu vzťahujú“ SIŽP prideľovala iba skóre 0 alebo 5 (súlad alebo nesúlad SO s ustanoveniami vyhlášky o skládkovaní odpadov). Uvedené hraničné hodnoty, bez využitia celej škály nemôžu dostatočne vystihnúť charakter súladu SO s BAT, nakoľko v kontrolórskej praxi SIŽP IPK sa potvrdila rôznorodosť v početnosti a kombinácií porušení jednotlivých ustanovení danej vyhlášky. Z tohto dôvodu by malo hodnotenie daného kritéria taktiež využívať celú škálu hodnotenia 0 až 5. NKÚ SR sa zároveň stotožňuje s výstupmi prieskumu IRI, ktorý okrem iného uvádza viaceré nedostatky hodnotenia, ako sú nedostatočná presnosť, rovnaká váha všetkých kritérií a aj riziko subjektívneho prístupu k jeho spracovávaniu. V prílohe č.2 k tomuto protokolu sa nachádzajú ďalšie zistenia k hodnoteniu rizík SO, vrátane odporúčaní k procesu na jeho zostavovanie, spracované nezávislým expertom, ktorý bol zároveň prizvanou osobou ku kontrole. Podľa NKÚ SR ako aj v zmysle vyjadrenia SIŽP k vyžiadaniu dokladov NKÚ SR č: 3687110012020-1304412020 zo dňa 06.05.2020, SIŽP neplánovala inšpekčnú činnosť podľa strategických priorít, ale podľa povinností dodržiavania súladu daných prevádzok s ustanoveniami environmentálnej legislatívy. Takýto prístup v prípade inšpekčnej činnosti – výkonu štátneho dozoru SIŽP IOH podľa zákona o odpadoch neumožňuje výkon podrobnejších a častejších kontrol na významnejších a rizikovejších prevádzkach z hľadiska znečisťovania ŽP. SIŽP OIOH nemala spracované rizikové hodnotenie prevádzok, ako je prípad SIŽP OIPK, nakoľko SIŽP OIOH to nebolo uložené žiadnym predpisom.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie Porušený predpis: 39/2013 Z.z.
Kontrolou NKÚ SR bolo zistené, že interné metodické pokyny neobsahovali popis konkrétneho postupu inšpektorov ako pri miestnom zisťovaní na skládke odpadov preveriť, či uskladňovaný odpad bol odpadom určeným na príslušnú skládku v zmysle platného metodického pokynu. Ďalej nebol v metodických pokynoch uvedený spôsob preverenia, či z príslušnej SO neunikajú výluhy nebezpečných látok do okolitého prostredia, ktoré znečisťujú a poškodzujú ŽP a zároveň ohrozujú zdravie ľudí. V súčasnosti platný metodický pokyn OIOH na kontrolu skládok je univerzálny a zameraný na kontroly súladu prevádzky skládok s platnými vyhláškami MŽP SR k skládkam odpadov, taktiež neobsahuje podrobné metodiky na kontrolu skládok v závislosti na ich rizikovosť a poškodzovanie ŽP. Metodický pokyn OIPK bol taktiež univerzálny, zameraný na súladovú kontrolu danej prevádzky, teda aj skládky odpadov a usmerňoval inšpektora k vykonaniu kontroly dodržiavania podmienok integrovaného povolenia prevádzkovateľom zariadenia. MP SIŽP OIOH a OIPK vyššie neobsahoval podrobné postupy na kontrolu skládok v závislosti na ich rizikovosti a poškodzovaní ŽP a návod ako opísať, či a v akom rozsahu znečisťuje, resp. poškodzuje daná prevádzka okolité ŽP, vrátane súvisiacich dôsledkov.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie Porušený predpis: 79/2015 Z.z.
Kontrolou vybraných vzoriek kontrol u prevádzkovateľov SO bolo zistené, že najvyšší počet bodov bol podľa Plánov kontrol podľa zákona o IPKZ na roky 2014 - 2016 ako aj za roky 2017 - 2019 pridelený SO prevádzke Široká – prestavba skládky pre prevádzku Široká, VS: 770010103, a to 39 bodov (IŽP ZA), z čoho pre SIŽP vyplývala povinnosť každoročne vykonať kontrolu. SIŽP v roku 2015 nevykonala kontrolu uvedenej skládky, čím nepostupovala v súlade s § 34 ods. 5 zákona o IPKZ. Kontrola SO na rok 2015 nebola ani súčasťou Plánu kontrol podľa zákona o IPKZ na roky 2014 - 2016.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 39/2013 Z.z.
Zo správ o EK č. 31/2015/Z, 54/2016/Mem/P, 41/2019/Sob/Z vyplynulo, že uvedené mimoriadne kontroly neboli vykonané bezodkladne, čím kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s § 34 ods. 9 zákona o IPKZ.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 39/2013 Z.z.
Kontrolou správ o environmentálnej kontrole bolo zistené nedodržanie MP č. 1/2018: ako rozdielnosť v kvalite a rozsahu obsahovej náplne správ z kontrol:
Typ nedostatku: Neefektívne konanie Porušený predpis: 39/2013 Z.z.
Kontrolou správ o environmentálnej kontrole bolo zistené nedodržanie MP č. 3/2016. NKÚ SR zistil, že v preverovanej vzorke správ o kontrole tieto okrem dvoch prípadov (správa o EK č. 62/2017/P a správa z mimoriadnej environmentálnej kontroly č. 19/2015/Beň/Z) neobsahovali v zhrnutí konštatovanie alebo opis, či daná SO spôsobuje alebo nespôsobuje znečisťovanie alebo poškodzovanie ŽP, hoci z opisu niektorých miestnych zisťovaní na skládke to bolo nepriamo zrozumiteľné
Typ nedostatku: Neefektívne konanie Porušený predpis: 39/2013 Z.z.
Protokol č. 75/2015 nebol v súlade s MP č. 2/2004, nakoľko neobsahoval údaj o peňažnom ústave a čísle účtu, spôsobe vedenia prevádzkovej dokumentácie (k bodu 8.1 Kontrola vedenia prevádzkovej dokumentácie zariadenia podľa § 30 ods. 1 vyhlášky) ako ani spôsob a miesto uchovávania záznamov (k bodu 13. Kontrola uchovávania záznamov z monitoringu počas prevádzkovania SO podľa § 21 ods. 6 zákona o odpadoch). Tak ako aj správy o EK, ani záznamy/protokoly neobsahovali zhrnutie, v ktorom by bolo uvedené, či kontrolou bol zistený vplyv na ŽP, v čom a v akom rozsahu má alebo nemá vplyv na ŽP a v prípade zistení ani opis prípadných finančných nákladov (okrem pokuty), ktoré by pri neriešení stavu vznikli, napr. na sanáciu, dodatočné riešenie, postihy Infridžmentu zo strany EK a pod. Záznam č. 33/2019/Kur/P neobsahoval opis, ako bola vykonaná fyzická kontrola skládky a jej časti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 79/2015 Z.z.
SIŽP nenastavila výkon kontrol štátneho dozoru v zmysle zákona o environmentálnych záťažiach (medzi ktoré patrí viac ako 800 starých SO), hoci jej táto povinnosť vyplývala od účinnosti daného zákona k 01.01.2012, resp. od spracovania plánov prác a ukončenia rekultivácií vybraných EZ v roku 2015, čím konala v rozpore z ustanovením § 13 zákona o environmentálnych záťažiach. Z nevykonávania týchto povinných kontrol môže plynúť riziko neodhalenia prípadných nedostatkov plánov prác a sanovaných SO, ktoré by mohli spôsobovať znečisťovanie, resp. poškodzovanie okolitého ŽP.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 409/2011 Z.z.
Z 321 správ z kontrol, ktoré vykonala SIŽP IPK v kontrolovanom období na SO nezverejnila v IS IPKZ SIŽP 14, z toho osem z dôvodov opomenutia zverejnenia, ostatné z technických dôvodov. Uvedený stav nebol v súlade s ustanovením § 5 ods. 2 písm. a) vyhlášky k vykonávaniu zákona o IPKZ a následne s ustanovením § 38 zákona o IPKZ. Po upozornení NKÚ SR SIŽP tento nedostatok odstránila a správy zverejnila. Jedna správa z kontroly naviac k uvedeným 14 vyššie nebola zverejnená opodstatnene, z dôvodu trestného oznámenia viažuceho sa k predmetnej SO.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 39/2013 Z.z.
SIŽP IPKZ nezverejnil pre žiadnu SO ani inú prevádzku, ktorým boli na základe zistení z vykonaných kontrol uložené ONN podrobné informácie o uložených ONN, čo nebolo v súlade s § 5 ods. 2 písm. a) vyhlášky k vykonávaniu zákona o IPKZ a následne s ustanovením § 38 zákona o IPKZ.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 39/2013 Z.z.
SIŽP IPKZ taktiež pre žiadnu SO ani inú prevádzku nezverejnil podrobné informácie o uložených sankciách, hoci sa v samotnom systéme nachádzala kolonka: „Informácie o uložených sankciách“, táto bola aj v prípadoch uloženia sankcie prázdna. Uvedený stav nebol v súlade ustanovením § 5 ods. 2 písm. b) vyhlášky k vykonávaniu zákona o IPKZ a následne s ustanovením § 38 zákona o IPKZ.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 39/2013 Z.z.
Späť