Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-007/2018/1060
Názov:
Opatrenia na ochranu pred povodňami
Účel kontrolnej akcie:
Vyhodnotiť stav implementácie opatrení na ochranu pred povodňami na rôznych úrovniach.
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Mesto Kolárovo

IČO
00306517
Sídlo
Kostolné námestie 1, 94603 Kolárovo
Kontrolované obdobie
2015 - 2017
Termín kontroly
09.05.2018 - 21.08.2018
Stav kontroly
Ukončená

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

IČO
42181810
Sídlo
Nám. Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2015 - 2017
Termín kontroly
10.05.2018 - 27.11.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

V prípade projektov: ITMS 310021P121 Krompachy, Hornád rkm 99,800 - rekonštrukcia hate, ITMS 310021L054 Protipovodňová ochrana dolného úseku Malého Dunaja - I. etapa a ITMS 310021M648 Vitanová - Oravica, úprava toku v intraviláne, sú predpokladané náklady na základe ktorých bol poskytnutý NFP vyššie, ako uvádzaná zabránená škoda, čo je v rozpore s princípom stanoveným v zákone o ochrane pred povodňami. V zmysle § 8 ods. 9 zákona o ochrane pred povodňami platí, že „Plán manažmentu povodňového rizika nesmie obsahovať opatrenie na ochranu pred povodňami, ktoré má odhadnuté výdavky na prípravu, realizáciu, prevádzku, údržbu a opravy počas celého predpokladaného obdobia životnosti vyššie, ako sú odhadnuté povodňové škody, ktoré by mohli spôsobiť povodne na dotknutom území počas rovnakého obdobia bez realizácie opatrenia.“ V zmysle § 8 ods. 9 zákona o ochrane pred povodňami platí, že „Plán manažmentu povodňového rizika nesmie obsahovať opatrenie na ochranu pred povodňami, ktoré má odhadnuté výdavky na prípravu, realizáciu, prevádzku, údržbu a opravy počas celého predpokladaného obdobia životnosti vyššie, ako sú odhadnuté povodňové škody, ktoré by mohli spôsobiť povodne na dotknutom území počas rovnakého obdobia bez realizácie opatrenia.“
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 7/2010 Z.z.
V rámci kontroly NKÚ SR bolo zistené, že dlhodobý a pretrvávajúci stav nedostatočného financovania potrieb SVP, š. p. na zabezpečenie riadnej údržby a opráv existujúceho vodohospodárskeho majetku vyplýva zo skutočnosti, že normatív na opravy a údržbu na kalendárny rok, je stanovený na sumu 39 443 tis. eur, avšak skutočne realizované objemy opráv a údržby v rokoch 2010 - 2016 preukazujú, že ani v jednom z uvedených rokov tento normatív nebol dodržaný v stanovenej výške. Podľa § 53 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov je vlastník vodnej stavby, t. j. SVP, š. p., povinný udržiavať vodnú stavbu v riadnom stave a zabezpečovať jej údržbu a prevádzku tak, aby okrem iného, neohrozovala bezpečnosť osôb, majetku a vodohospodárskych a iných právom chránených záujmov. Taktiež je povinný zabezpečovať odborný technicko-bezpečnostný dohľad nad jej prevádzkou, udržiavať v riadnom stave dno a brehy vodného toku atď.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 364/2004 Z.z.
V rámci kontrol vykonaných na SVP, š. p. a vybraných obciach bolo zistené, že niektoré obce nemali vypracovaný povodňový plán zabezpečovacích prác na zverený úsek toku a vodnú stavbu, čo bolo v rozpore s ustanoveniami § 10 ods. 1 až 3 zákona č. 7/2010 Z. z o ochrane pred povodňami.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 7/2010 Z.z.
Zákon o ochrane pred povodňami jednoznačne nestanovuje povinnosť obce ako vykonávať preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami v katastrálnom území obce. Uvedené sa deje dobrovoľne zo strany obcí, takmer výlučne na základe ich ochoty a úspešnosti predkladania a získavania príspevkov z EŠIF. Zvážiť novelizáciu zákona ochrane pred povodňami s cieľom upraviť neurčitú definíciu uvedenú v § 26 ods. 3, písm. a), bod 4 ohľadom povinnosti obce „spolupracovať v rámci svojich možností na vykonávaní preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami v katastrálnom území obce“.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 7/2010 Z.z.
Po dobudovaní týchto stavieb a uplynutí doby udržateľnosti sa dotknuté vodné stavby s prenajatým úsekmi tokov plánujú vracať do správy SVP, š. p., od ktorého mali obce úseky tokov vo výpožičke alebo v nájme. Tento trend spolu s trendom poklesu zamestnancov v SVP, š. p. a stúpajúceho počtu spravovaných objektov môže spôsobovať prehlbovanie už existujúcich problémov s udržiavaním vodných stavieb v dobrom technickom stave.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Obec Hlinné

IČO
00332411
Sídlo
Hlinné 74, 09435 Hlinné
Kontrolované obdobie
2015 - 2017
Termín kontroly
25.04.2018 - 19.08.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec nemá vypracovaný povodňový plán zabezpečovacích prác, čo je v rozpore s § 10 ods. 2 a 4 a § 26 ods. 3, písm. a) bod 5 zákona o ochrane pred povodňami
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 7/2010 Z.z.
Obec nemá prijaté VZN v zmysle § 26 ods. 3 písm. a) bod 6 zákona o ochrane pred povodňami, ktorým by uložila povinnosť vypracovať a aktualizovať povodňové plány záchranných prác právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom, ktorých objekty môžu byť postihnuté povodňou, a ktoré sa prikladajú k povodňovému plánu obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 7/2010 Z.z.

Obec Prakovce

IČO
00329517
Sídlo
Prakovce 333, 05562 Prakovce
Kontrolované obdobie
2015 - 2017
Termín kontroly
24.04.2018 - 21.06.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec nemala vypracovaný povodňový plán zabezpečovacích prác, čím si nesplnila svoju povinnosť uvedenú v § 10 ods. 2 písm. b), § 26 ods. 3 písm. a) bod 5 zákona o ochrane pred povodňami a nesplnila si povinnosť č. 8 uvedenú v rozhodnutí orgánu ŠVS o povolení na uvedenie do užívania vodnej stavby.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 7/2010 Z.z., 7/2010 Z.z.

Obec Roztoky

IČO
00330949
Sídlo
Roztoky 84, 09011 Vyšný Orlík
Kontrolované obdobie
2015 - 2017
Termín kontroly
01.05.2018 - 05.08.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolu bolo zistené, že povodňový plán záchranných prác nezahŕňal povodňové plány záchranných prác PO a FO – podnikateľov, ktorých objekt mohol byť na území obce postihnutý povodňou. Zároveň obec nemala vypracované a schválené VZN, ktorým by uložila povinnosť pre PO a FO – podnikateľov vypracovať a aktualizovať povodňové plány záchranných prác. Tým, že obec VZN neuložila povinnosť PO a FO – podnikateľom vypracovať povodňové plány a tieto neboli súčasťou povodňového plánu obce Roztoky nepostupovala v súlade s § 26 ods. 3 písm. a) bod 6 a bod 7 zákona o ochrane pred povodňami.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 7/2010 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že v oblasti prevencie na úseku protipovodňovej ochrany obec ako správca vodného toku nemá vypracovaný povodňový plán zabezpečovacích prác, čím nepostupovala v súlade § 26 ods. 3, písm. a) bod 5 zákona o ochrane pred povodňami, podľa ktorého povodňový plán zabezpečovacích prác vypracúva obec ak má drobný vodný tok alebo jeho ucelený úsek v nájme alebo vo výpožičke a predkladá ho na schválenie okresnému úradu. Zároveň obec nepostupovala v súlade s § 10 ods. 2 písm. b) a písm. d) podľa ktorého povodňový plán zabezpečovacích prác vypracúva ... b) správca drobného vodného toku ...d) vlastník, správca a užívateľ stavby, objektu alebo zariadenia, ktoré je umiestnené na vodnom toku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 7/2010 Z.z.
Kontrola preukázala, že obec nemá vypracovaný prevádzkový poriadok vodnej stavby, čím nestupovala v súlade s podmienkami pre užívanie stavby stanovené v kolaudačnom rozhodnutí č. OU-SK-OSZP-2014/001582-009.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Obec Teplička nad Váhom

IČO
00648264
Sídlo
Nám. Sv. Florána 290/2, 01301 Teplička nad Váhom
Kontrolované obdobie
2015 - 2017
Termín kontroly
24.04.2018 - 23.08.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec v kontrolovanom období nevypracovala Povodňový plán zabezpečovacích prác na existujúcu vodnú stavbu spočívajúcu z opevnenia brehov a úpravy koryta rieky v celej dĺžke realizovaného projektu, čím nepostupovala podľa zákona o ochrane pred povodňami, čím došlo k porušeniu § 26 ods. 3 písm. a) bod 5 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami. Vypracovať Povodňový plán zabezpečovacích prác vyplývalo obci aj z čl. 7 bod 7.3 nájomnej zmluvy, v ktorej SVP, š. p., ako prenajímateľ delegoval povinnosti správcu drobného vodného toku na obec ako nájomcu vyplývajúcu najmä z § 10 ods. 2 písm. b) zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami, podľa ktorého Povodňový plán zabezpečovacích prác vypracúva správca drobného vodného toku, a to na celú dobu nájmu, t. j. do roku 2020. V zmysle § 3 ods. 2 písm. b) vyhlášky MŽP SR č. 261/2010 bola obec povinná predložiť Povodňový plán zabezpečovacích prác na schválenie do jedného mesiaca od nadobudnutia platnosti zmluvy o nájme obvodnému úradu životného prostredia. Obec mala v čase výkonu kontroly vypracovaný len Povodňový plán záchranných prác, ktorý bol schválený Okresným úradom Žilina.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 7/2010 Z.z.

Obec Voznica

IČO
00321087
Sídlo
Voznica 135, 96681 Voznica
Kontrolované obdobie
2015 - 2017
Termín kontroly
01.05.2018 - 18.07.2018
Stav kontroly
Ukončená

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Banská Bystrica

IČO
36022047
Sídlo
Partizánska cesta 69, 97498 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
2015 - 2017
Termín kontroly
01.05.2018 - 13.08.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Tým, že SVP, š. p. OZ BB v kontrolovanom období spravoval vodné stavby, ktoré si plnia funkciu opatrení na ochranu pred povodňami, došlo v dôsledku nedostatočného financovania k uvedeniu vodných stavieb do havarijného alebo poruchovému stavu, a na odstránenie tohto stavu boli vydané aj rozhodnutia orgánov ŠVS (uvedená skutočnosť vyplýva aj z materiálu č. UV-20703/2018 predloženého na rokovanie vlády dňa 13.06.2018), nebolo ich udržiavanie v súlade s ustanoveniami § 48 ods. 4 písm. g) a § 53 písm. a) zákona o vodách.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 364/2004 Z.z.

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava

IČO
36022047
Sídlo
Karloveská 2, 85235 Bratislava
Kontrolované obdobie
2015 - 2017
Termín kontroly
23.04.2018 - 21.01.2019
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

SVP, š.p. dlhodobo v 2009 -2016 nerealizoval opravy vo výške stanoveného NOaÚ .Za uvedené obdobie vykonal opravy kumulatívne o 67 625 000 eur menej, ako stanovoval NOaÚ 39 443 000 za kalendárny rok
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
kontrolóri NKÚ SR zistili, že SVP š.p, vypracoval PMPR pre čiastkové povodia Váhu a Moravy spôsobom, že obsahoval POOP, ktorých odhadnuté výdavky na výstavbu boli vyššie, ako odhadnuté povodňové škody, ktoré by mohli povodne bez POOP spôsobiť, čo nebolo v súlade s ustanovením zákona o ochrane pred povodňami § 8, ods. 9.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 7/2010 Z.z.
V rokoch 2010 -2017 boli kumulatívne zo ŠR poskytnuté pre SVP š.p. prostriedky na správu vodných ciest a údržbu POOP o 198,65 mil. €. menej, ako boli tieto požadované v súlade so zákonom 364/2004 Z.z.. o vodách, Nariadením Vlády SR č.755/2004 a Smernicou MŽP SR č. 4/2008-8.3
Typ nedostatku: Neúčinné konanie Porušený predpis: 364/2004 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že u vodných stavieb v celkovom počte 43 nebol dodržaný ich dobrý stav, čo nebolo v súlade s ustanovením podľa § 48 ods. 4 písm. g) zákona o vodách, (Na základe TBD bolo 22 vodných stavieb v havarijnom stave a 21 spejúcich k havarijnému stavu)
Typ nedostatku: Neúčinné konanie Porušený predpis: 364/2004 Z.z.

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Košice

IČO
36022047
Sídlo
Ďumbierska 14, 04159 Košice-Sever
Kontrolované obdobie
2015 - 2017
Termín kontroly
25.04.2018 - 23.08.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Nebola zabezpečená aktualizácia manipulačného poriadku vodnej stavby.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 457/2005 Z.z.
V kontrolovanom období na vybraných vodných dielach v správe OZ Košice, ktoré si plnia funkciu opatrení na ochranu pred povodňami, došlo v dôsledku nedostatočného financovania k uvedeniu vodných stavieb do v protokole opísaného stavu, a na odstránenie tohto stavu boli vydané aj rozhodnutia orgánov ŠVS (uvedená skutočnosť vyplýva aj z materiálu č. UV-20703/2018 predloženého na rokovanie vlády dňa 13.06.2018), bolo ich udržiavanie v rozpore s ustanovením § 48 ods. 4 písm. g) a § 53 písm. a) zákona o vodách.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 365/2004 Z.z., 364/2004 Z.z.

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany

IČO
36022047
Sídlo
Nábrežie I. Krasku 3/834, 92180 Piešťany
Kontrolované obdobie
2015 - 2017
Termín kontroly
23.04.2018 - 23.09.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Technický stav prívodného kanála Mikšová a prívodného kanála Považská Bystrica bol z hľadiska odborného TBD definovaný ako havarijný, čo nebolo v súlade s ust. § 48 ods. 4 písm. g) zákona č. 364/2004 Z. z., podľa ktorého správca vodných tokov prevádzkuje a udržiava v riadnom stave vodné stavby zabezpečujúce funkcie vodného toku.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 364/2004 Z.z.
Späť