Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-049/2010/0013
Názov:
Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolami vykonanými NKÚ SR v roku 2009 a v I. polroku 2010
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

IČO
00686832
Sídlo
Mlynské Nivy 44/a, 82715 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Pri uzatváraní zmlúv o investičnej pomoci nebol použitý zabezpečovací prostriedok na ochranu majetku štátu
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 513/1991 Zb.
Späť