Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-008/2015/1060
Názov:
Správnosť zostavenia záverečných účtov vo vybraných kapitolách a za príslušné štátne fondy za rok 2014
Účel kontrolnej akcie:
Prekontrolovať správnosť zostavenia záverečných účtov kapitol MDVRR SR, MPRV SR, MŽP SR, MH SR a prí
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Environmentálny fond

IČO
30796491
Sídlo
Nevädzová 5, 82101 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2014
Termín kontroly
01.02.2015 - 23.04.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

K faktúram nebol priložený a objednávateľom potvrdený súpis vykonaných prác (prevzatie prác) za príslušný mesiac. Tento stav nebol v súlade s § 8 ods. 1 zákona č. 431/2002 o účtovníctve, podľa ktorého je účtovná jednotka povinná viesť účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov a v zmysle § 10 ods. 1 je účtovný doklad preukázateľný účtovný záznam, ktorý musí obsahovať obsah účtovného prípadu a označenie jeho účastníkov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
V roku 2014 bola na základe Pokynu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zo dňa 24.04.2014 na prevod finančných prostriedkov, prevedená suma vo výške 5 810 000,- eur na zelený kooperačný účet Európskej banky pre obnovu a rozvoj (ďalej len ,,EBRD“). Prevod finančných prostriedkov bol z bežných výdavkov v súlade s § 4 ods. 1 písm. p) zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde v znení neskorších predpisov a v zmysle článku 5 ods. 5.1 zmluvy č. 131/2013-8.2 uzatvorenej medzi Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky a EBRD o vytvorení slovenského zeleného technického kooperačného účtu v roku 2013. Zmluva bola vyhotovená len v anglickom jazyku. V zmluve bolo uvedené číslo účtu Environmentálneho fondu a podľa článku (19) uvedenej zmluvy na účet Environmentálneho fondu môžu byť prevedené prípadné finančné prostriedky pri ukončení platnosti zmluvy dňa 31.07.2016, prípadne, kým sa neminú všetky prostriedky, aj skôr.
Nesúlad s § 8 ods.1 ako aj s § 10 ods.1 zákona č. 431/2002 o účtovníctve v znení neskorších predpisov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

IČO
30416094
Sídlo
Námestie Slobody 6, 81005 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2014
Termín kontroly
01.02.2015 - 04.05.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Európska komisia v roku 2014 pozastavila platby na 3 projekty. V marci 2015 boli odblokované platby pre 2 projekty. Podľa písomného vyjadrenia MDVRR SR, pozastavenie platieb nemalo dopad na čerpanie prostriedkov EÚ v roku 2014 a v roku 2015.
Dokumentácia o zúčtovaní finančných vzťahov so štátnym rozpočtom za rok 2013 bola predložená MF SR 4 dni po stanovenom termíne. Z povinnej sumy odvodu v sume 2 022 670,43 eur bolo na účet MF SR odvedených 2 015 800,75 eur, neodvedená suma 6 869,68 eur bola postupne poukazovaná na účet MF SR v roku 2014 a 2015.
Inventárne karty pozemkov obstaraných v roku 2014 neobsahovali údaj o výmere pozemkov, inventárne karty obstaraného hmotného majetku neobsahovali údaje o dobe odpisovania a odpisovej sadzbe a v 5 prípadoch chýbal dátum zaradenia majetku do používania. K 31.12.2014 ministerstvo evidovalo obstaraný hmotný majetok v sume 2 235 290,50 eur, ktorý nebol zaradený do majetku a používania.
Z kontrolnej vzorky verejného obstarávania bolo zistené, že cena za dodanie služby dohodnutá v Zmluve o realitnom a finančnom poradenstve bola vyššia o 4 666,67 eur bez DPH, ako bol výsledok elektronickej aukcie. Zmluva o dielo na dodávku služieb v oblasti stavebného konania nebola dohodnutá v súlade s podmienkami súťaže tým, že zmluvná cena za konzultácie bola dohodnutá v osobohodinách, avšak v podmienkach súťaže a v celom obstarávacom procese boli súťažné ceny deklarované v „človekodňoch".
Ministerstvo vydalo v roku 2014 spolu 17 povolení na používanie súkromného motorového vozidla na používanie na služobné účely, z toho 4 povolenia neboli zaregistrované v zmysle zákona o archívoch a registratúrach. Zamestnancom pracujúcim na základe dohody o vykonaní práce, ktorým bolo vydané povolenie na používanie súkromného motorového na služobné účely bolo preplatené stravné aj napriek tomu, že tento benefit nebol písomne dohodnutý.
V súvislosti s plnením opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z predchádzajúcej kontroly správnosti zostavenia záverečného účtu kapitoly bolo preukázané, že opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov predložilo ministerstvo NKÚ SR v stanovenom termíne a správu o plnení prijatých opatrení doručilo NKÚ SR 7 dní po stanovenom termíne.
V súvislosti s prevádzkou motorových vozidiel bolo v roku 2014 zaznamenaných 9 škodových udalostí. Ministerstvo nepreukázalo činnosť škodovej komisie v roku 2014 a spôsob riešenia škodových udalostí z roku 2014.

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

IČO
00686832
Sídlo
Mlynské Nivy 44/a, 82715 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2014
Termín kontroly
01.02.2015 - 28.04.2015
Stav kontroly
Ukončená

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

IČO
00156621
Sídlo
Dobrovičova 12, 81266 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2014
Termín kontroly
26.01.2015 - 29.04.2015
Stav kontroly
Ukončená

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

IČO
42181810
Sídlo
Nám. Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2014
Termín kontroly
01.02.2015 - 23.04.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

MŽP SR je majiteľom zeleného kooperačného účtu v EBRD a podľa článku (19) uvedenej zmluvy na účet EF môžu byť prevedené prípadné finančné prostriedky pri ukončení platnosti zmluvy dňa 31.07.2016, prípadne, kým sa neminú všetky prostriedky, aj skôr
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
• MŽP SR sa zapojilo do spolupráce v EBRD v roku 2013 podpísaním dvoch zmlúv. Dňa 30. augusta 2013 pod č.130/2013-8.2. uzatvorilo zmluvu o predaji priznaných jednotiek a dňa 4. septembra 2013 pod č. 131/2013-8.2. zmluvu o vytvorení zeleného kooperačného účtu. Zmluvy boli uzatvorené len v anglickom jazyku. K zmluve o vytvorení zeleného kooperačného účtu nebol vyhotovený preklad v slovenskom jazyku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Dňa 24.04.2014 bola na základe Pokynu ministra MŽP SR zo dňa 24.04.2014 na prevod finančných prostriedkov, prevedená suma vo výške 5 810 000,- eur na zelený kooperačný účet EBRD z účtu EF.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
•Čerpanie finančných prostriedkov Európskej únie (ďalej len ,,EÚ“) v roku 2014 dosiahlo úroveň 53,5 % v porovnaní so schváleným rozpočtom (307 231 063,- eur). Čerpanie prostriedkov EÚ v rámci OP ŽP bolo počas celého obdobia poznačené nízkym využívaním finančných prostriedkov z EÚ. Príčinou tohto stavu bola najmä oblasť prípravy jednotlivých projektov na kontraktáciu. Problémy a nedostatky boli spôsobené najmä nedôsledným dodržiavaním jednotlivých ustanovení zákona o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie

Národný jadrový fond na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi

IČO
30865433
Sídlo
Mierová 19, 82715 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2014
Termín kontroly
01.02.2015 - 27.04.2015
Stav kontroly
Ukončená

Štátny fond rozvoja bývania

IČO
31749542
Sídlo
Lamačská cesta 8, 83304 Bratislava
Kontrolované obdobie
2014
Termín kontroly
01.02.2015 - 29.04.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

kontrolou výkazov spotreby pohonných hmôt za jednotlivé mesiace roku 2014 boli v jednom prípade zistené nedostatky pri vykazovaní zostatku pohonných hmôt v nádrži ku začiatku, resp. na konci mesiaca, čím došlo k porušeniu §8 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, v znení neskorších predpisov
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Po neúspešnom ponukovom konaní na odpredaj prebytočného hnuteľného majetku – motorového vozidla z dôvodu zdĺhavého procesu a následného nezáujmu úspešného uchádzača o kúpu motorového vozidla, fond novým uchádzačom motorové vozidlo neponúkal čím nekonal v súlade so zákonom č. 278/2002 Z. z. o správe majetku štátu
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
Späť