Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-010/2022/1070
Názov:
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť hospodárenie s verejnými prostriedkami ÚPV SR prostredníctvom programového rozpočtu
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

IČO
30810787
Sídlo
Jána Švermu 43, 97405 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
2019-2021
Termín kontroly
15.02.2022 - 26.04.2022
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Preverením zostavenia programového rozpočtu a jeho aktívneho využívania bolo zistených niekoľko nedostatkov, na základe ktorých je možné konštatovať, že programový rozpočet vykazoval v kontrolovanom období, najmä v období pred rokom 2021, znaky formálnosti. Hlavné argumenty zosumarizované za celú oblasť programového rozpočtu sú nasledovné: ? žiadny z hlavných cieľov nesledoval počas celého kontrolovaného obdobia, s výnimkou roku 2021, zlepšenie sa úradu, ? hodnoty merateľných ukazovateľov nereagovali na skutočnosť z predchádzajúcich rokov, ? medzirezortné podprogramy neboli z hľadiska logiky zostavovania programového rozpočtu zaradené vhodne a v zmysle logických väzieb požadovaných metodickým pokynom pre programové rozpočtovanie, ? v niektorých prípadoch neboli z dôvodu zle nastavených merateľných ukazovateľov splnené ciele programu, ? vyhodnocovanie podprogramu zameraného na informačné technológie bolo formálne, na základe zle nastavených cieľov a bez preukázania výsledného hodnotenia, ? zaradenie prvku Zníženie energetickej náročnosti budovy do hlavného rezortného programu napriek tomu, že nemal logickú väzbu na zámer programu, ? ciele úradu analyzované na úrovni odborov neboli pretransformované do programového rozpočtu,
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Monitorovacia správa za rok 2021 bola predložená až v čase výkonu kontroly, nakoľko úrad čakal na vyhodnotenie merateľných ukazovateľov, od dodávateľských subjektov, najmä pri cieľoch týkajúcich sa rekonštrukcie budovy. Úrad nedodržal termín na predloženie monitorovacej správy v zmysle čl. 8 ods. 6 metodického pokynu pre programové rozpočtovanie, podľa ktorého správca kapitoly vypracováva v RIS-e monitorovaciu správu, a to najneskôr do 28. februára nasledujúceho roka. Podľa vyjadrenia úradu, monitorovacia správa bola pripravená, aj keď iba v pracovnej verzii, už v mesiaci február. Vzhľadom k chýbajúcim merateľným ukazovateľom projektu Zníženie energetickej náročnosti budovy musel úrad čakať, kým projektový manažér spracuje monitorovaciu správu s merateľnými ukazovateľmi k projektu za rok 2021.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Preverením vecného a finančného plnenia predmetnej zmluvy bolo zistené, že úrad nekonal v súlade s § 43 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého účastníci sú povinní dbať, aby sa pri úprave zmluvných vzťahov odstránilo všetko, čo by mohlo viesť k vzniku rozporov, keď v dodatku č. 3 k zmluve o dielo úrad: ? opomenul uviesť, že došlo k zmene rozmeru otvorovej výplne pri položke č. 75, ? uvádzal inú hrúbku izolácie pri položkách 74 a 75 v porovnaní s hrúbkou izolácie pri rovnakých položkách uvedených v prílohe č. 1 predmetného dodatku č. 3, ? uvádzal tie isté položky (č. 65, 66) pod iným číslom (č. 66, 67) v porovnaní s výkazom výmer, ktorý tvoril prílohu č. 1 dodatku č. 3 k Zmluve o dielo, ? neupravil znenie bodu 5.1 zmluvy o dielo (cena diela), ale navýšenie ceny diela o 5 378,15 eur bez DPH dohodol len prostredníctvom zmeny prílohy č. 1 k dodatku č. 3 k zmluve o dielo, pričom nesprávna cena diela bola uvedená aj dodatkoch č. 5 a 7 k predmetnej zmluve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb.
Kontrolou zverejňovania zmlúv bolo zistené, že pri dodatku č. 2 nebol zabezpečený súlad medzi zverejneným textom predmetného dodatku v Centrálnom registri zmlúv a medzi skutočným (podpísaným textom) tohto dodatku. V podpísanom dodatku č. 2 bol bod 2 členený na písmená a) až j). Vo zverejnenom dodatku č. 2 v Centrálnom registri zmlúv bol bod 2 členený len na písmená a) a b). Tým, že nebol zabezpečený súlad medzi zverejneným a podpísaným textom dodatku č. 2 zmluvy o dielo, úrad nekonal v zmysle § 5a bod 13 zákona o slobode informácií, podľa ktorého povinná osoba alebo účastník zmluvy podávajúci návrh na zverejnenie sú povinní zabezpečiť súlad zverejnenej zmluvy so skutočným stavom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Pri kontrole správnosti uplatňovania rozpočtovej klasifikácie bolo zistené, že úrad v roku 2019 a 2020 zatrieďoval výdavky v rámci projektu Veľký rozvoj na podpoložku 711 003 - nákup softvéru a nie na podpoložku 718 006 - rekonštrukcia a modernizácia softvéru. Uvedeným konaním úrad nepostupoval v súlade s § 4 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého sa v rozpočte verejnej správy uplatňuje rozpočtová klasifikácia, ktorú ustanovuje MF SR opatrením a zároveň nepostupoval v súlade s opatrením MF SR z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Späť