Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-035/2010/0012
Názov:
Kontrola postupu daňových orgánov pri správe a kontrole DPH
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

DÚ Komárno

IČO
00634816
Sídlo
Nová 13, 97504 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

nesprávne odvolanie sa na lehotu na vrátenie NO v rozhodnutí o priznaní NO
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
správca dane nepotvrdil daňovým subjektom prevzatie dokladov a iných vecí (počet porušení: 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
nesprávne odvolanie sa na lehotu na vrátenie NO v rozhodnutí o priznaní NO
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
správca dane umožnil, aby daňový subjekt mal v tej istej veci viac ako jedného zástupcu
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
správca dane neuviedol v zápisnici z ústneho pojednávania zrejmé skutočnosti, ktoré vyplývajú z uvedeného ustanovenia (počet porušení: 5)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
správca dane počas miestneho zisťovania konal za daňový subjekt s osobou, ktorá v tom čase nebola oprávnená konať za  daňový subjekt
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
správca dane nedoručil písomnosť daňovému subjektu, resp. jeho splnomocnenému zástupcovi (počet porušení: 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
správca dane na rozhodnutí o priznaní NO vo výrokovej časti uviedol nesprávne ustanovenie zákona o DPH (počet porušení: 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
správca dane neoveril správnosť registrácie daňového subjektu
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
správca dane nevyzval daňový subjekt na opravu nesprávnych údajov, resp. na odstránenie nedostatkov, v podanom daňovom priznaní k DPH (počet porušení: 5)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
na osobnom účte daňového subjektu bol uvedený nesprávny dátum splatnosti predpisu
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
správca dane vrátil nadmerný odpočet do 30 dní od uplynutia lehoty na podanie daňového priznania, i keď neboli splnené všetky podmienky na ich vrátenie
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 222/2004 Z.z.
správca dane nevrátil NO v lehote desiatich dní od skončenia kontroly
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 222/2004 Z.z.
v zápisniciach o ústnom pojednávaní neboli uvedené všetky náležitosti (počet porušení: 15)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
nevyhotovil úradný záznam
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
žiadal doklady od daňového subjektu pred vydaním poverenia na výkon kontroly (počet porušení: 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
nepreveril doklad od sociálnej poisťovne
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
nevystavil potvrdenie o prevzatí dokladov (počet porušení: 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
vo výzve na vyjadrenie sa k protokolu uviedol nesprávny názov daňového subjektu
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
dátum vypracovania protokolu nebol jednoznačný (počet porušení: 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
protokol neobsahoval podpis 1 zamestnanca správca dane, ktorý vykonal kontrolu
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
nepreukázal doručenie výzvy a protokolu (počet porušení: 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
porušil daňové tajomstvo, keď konal s osobou, ktorá nebola poverená na zastupovanie v daňovom konaní
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
urobil chyby vo vydaných rozhodnutia
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
urobil chyby vo vydaných rozhodnutia
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
začal daňové konanie bez podnetu
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
nezapísal do registra daňových subjektov
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
nesprávny výpočet sankčného úrok
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
nevyzval n a opravu v daňovom priznaní, resp. na doplnenie chýbajúcich dokladov (počet porušení: 7)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
nesprávna evidencia daňových povinností (počet porušení: 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
v protokoloch, rozhodnutiach a upovedomeniach citoval nesprávne lehotu pre vrátenia NO (počet porušení: 5)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 222/2004 Z.z.
v protokoloch, rozhodnutiach a upovedomeniach citoval nesprávne lehotu pre vrátenia NO (počet porušení: 5)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 222/2004 Z.z.
vrátil NO aj keď neboli splnenie podmienky (počet porušení: 5)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 222/2004 Z.z.
správca dane nevyzval daňový subjekt, aby odstránil vzniknuté pochybnosti o správnosti, pravdivosti a úplnosti podaného daňového priznania.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
Daňový úrad nezaslal daňovému subjektu oznámenie o výkone daňovej kontroly, ktoré je zasielané v prípade začatia kontroly po uplynutí lehoty na vrátenie nadmerného odpočtu DPH
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
Daňový úrad vrátil nadmerný odpočet daňovému subjektu v skrátenej lehote i napriek tomu, že mal v období 12 kalendárnych mesiacov nedoplatky na povinných odvodoch poistného
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 222/2004 Z.z.
správca dane nevrátil daňovému subjektu uplatnený nadmerný odpočt v zákonom stanovenej lehote a kontrolu na zistenie oprávnenosti nároku na vrátenie nadmerného odpočtu začal až po uplynutí lehoty na vrátenie nadmerného odpočtu
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 222/2004 Z.z.
vo výrokovej časti rozhodnutia priznaného NO po kontrole, správca dane uviedol nesprávny ods. (ods. 2) § 79 zákona o DPH, podľa ktorého DÚ vrátil NO, mal byť uvedený § 79 ods. 4 zákona o DPH..
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 222/2004 Z.z.
správca dane uviedol nesprávne ustanovenia zákona o DPH v upovedomení o začatí kontroly na zistenie oprávnenosti nároku na vrátenie NO, podľa ktorého si platiteľ dane uplatňoval nárok na vrátenie NO.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 222/2004 Z.z.
správca dane nezapočítal NO s daňovou povinnosťou za nasledujúce zdaňovacie obdobie,
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 222/2004 Z.z.
správca dane nevyzval daňový subjekt na opravu chybných údajov a nejasností v podanom daňovom priznaní.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
správca dane nezačal kontrolu na zistenie oprávnenosti nároku na vrátenie NO tretí deň od doručenia upovedomenia
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
správca dane neviedol správnu evidenciu daní na osobných účtoch platiteľov dane. (počet porušení: 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
správca dane nedoručil písomností splnomocnenému zástupcovi daňového subjektu (počet porušení: 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
správca dane nevydal rozhodnutie do 10 dní od ukončenia kontroly.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
správca dane neuviedol vo výrokovej časti rozhodnutia v akej veci rozhodoval
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
Správca dane nepožiadal súčinnosť tretích osôb pri zisťovaní majetku daňového dlžníka.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
Správca dane nepožiadal pri zisťovaní majetku o informácie peňažné ústavy a poisťovne.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
Správca dane nevyzval daňový subjekt, aby doplnil chýbajúce údaje.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
Správca dane neuviedol dátum prevzatia písomnosti adresátom, dátum doručenia je rozhodujúci pre začiatok plynutia lehoty, ktorej nesplnenie by pre adresáta mohlo byť spojené s právnou ujmou (počet porušení: 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
Správca dane vrátil dvom daňovým subjektom NO DPH v čase, keď bola začatá kontrola oprávnenosti nároku na vrátenie NO (počet porušení: 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 222/2004 Z.z.
správca dane pred lehotou stanovenou zákonom prerokoval protokol a následne spísal zápisnicu o ústnom pojednávaní vo veci záverečného prerokovania protokolu ešte k tomu s osobou, ktorá v tom čase nebola oprávnená konať  za kontrolovaný daňový subjekt a nepotvrdil kontrolovanému daňovému subjektu prevzatie dokladov v požadovanom rozsahu, a taktiež keď stanovil lehotu na prerokovanie protokolu kratšiu ako mu ukladá zákon (počet porušení: 4)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
Správca dane nesprávne zaslal písomnosti adresátovi a nie splnomocnenému zástupcovi.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
nesprávne odvolanie sa na lehotu na vrátenie NO v rozhodnutí o priznaní NO
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
nesprávne odvolanie sa na lehotu na vrátenie NO v rozhodnutí o priznaní NO
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
správca dane nepotvrdil daňovým subjektom prevzatie dokladov a iných vecí (počet porušení: 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
DÚ vrátil nadmerný odpočet DPH do 30 dní aj v prípade, že platitelia mali vykazované nedoplatky na povinných odvodoch poistného voči Sociálnej poisťovni. (počet porušení: 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 222/2004 Z.z.
Správca dane nevyzval daňové subjekty, aby riadne preukázali pravdivosť údajov uvedených v daňových priznaniach, aj to že nemajú nedoplatky v Sociálnej poisťovni. (počet porušení: 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
Zápisnicu o ústnom pojednávaní nepodpísali všetky osoby, ktoré sa úkonu predloženia dokladov zúčastnili.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
DÚ v čase vrátenia nadmerného odpočtu DPH nepožiadal o súčinnosť Sociálnu poisťovňu, ktorá vykazovala nedoplatok. (počet porušení: 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
Správca dane po kontrole na zistenie oprávnenosti nároku na vrátenie nadmerného odpočtu DPH za zdaňovacie obdobie roku 2009 nevydal rozhodnutie.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
DÚ vrátil nadmerný odpočet DPH do 30 dní aj v prípade, že platitelia mali vykazované nedoplatky na povinných odvodoch poistného voči Sociálnej poisťovni. (počet porušení: 5)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 222/2004 Z.z.
Správca dane nevyzval daňové subjekty, aby riadne preukázali pravdivosť údajov uvedených v daňových priznaniach, aj to že nemajú nedoplatky v Sociálnej poisťovni. (počet porušení: 5)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
DÚ v čase vrátenia nadmerného odpočtu DPH nepožiadal o súčinnosť Sociálnu poisťovňu, ktorá vykazovala nedoplatok. (počet porušení: 4)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
Správca dane nevrátil zapožičané doklady kontrolovanému daňovému subjektu najneskôr do 30 dní od predloženia posledného dokladu. (počet porušení: 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
Protokol o daňovej kontrole neobsahoval vlastnoručný podpis zamestnanca správcu dane, ktorý vykonával daňovú kontrolu.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
nevydal rozhodnutie do 10 dní od ukončenia kontroly
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
DÚ neoprávnene vrátil nadmerný odpočet v skrátenej lehote 3 platiteľom DPH za 5 zdaňovacích období (počet porušení: 5)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 222/2004 Z.z.
správca dane nevrátil daňovému subjektu uplatnený nadmerný odpočt v zákonom stanovenej lehote a kontrolu na zistenie oprávnenosti nároku na vrátenie nadmerného odpočtu začal až po uplynutí lehoty na vrátenie nadmerného odpočtu
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 222/2004 Z.z.
Správca dane prejednával protokol so štatutárom bez toho, aby o tomto konaní vyrozumel splnomocneného zástupcu
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
Zápisnicu o ústnom pojednávaní nepodpísali všetky osoby, ktoré sa úkonu prerokovania protokolu zúčastnili.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
vo výrokovej časti rozhodnutia priznaného NO po kontrole, správca dane uviedol nesprávny ods. (ods. 2) § 79 zákona o DPH, podľa ktorého DÚ vrátil NO, mal byť uvedený § 79 ods. 4 zákona o DPH..
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 222/2004 Z.z.
správca dane uviedol nesprávne ustanovenia zákona o DPH v upovedomení o začatí kontroly na zistenie oprávnenosti nároku na vrátenie NO, podľa ktorého si platiteľ dane uplatňoval nárok na vrátenie NO.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 222/2004 Z.z.
správca dane nezapočítal NO s daňovou povinnosťou za nasledujúce zdaňovacie obdobie,
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 222/2004 Z.z.
správca dane nevyzval daňový subjekt na opravu chybných údajov a nejasností v podanom daňovom priznaní.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
správca dane nezačal kontrolu na zistenie oprávnenosti nároku na vrátenie NO tretí deň od doručenia upovedomenia
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
správca dane neviedol správnu evidenciu daní na osobných účtoch platiteľov dane. (počet porušení: 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
správca dane nedoručil písomností splnomocnenému zástupcovi daňového subjektu (počet porušení: 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
správca dane nevydal rozhodnutie do 10 dní od ukončenia kontroly.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
správca dane neuviedol vo výrokovej časti rozhodnutia v akej veci rozhodoval
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
neuvedené
neuvedené
neuvedené
DÚ neoprávnene vrátil nadmerný odpočet v skrátenej lehote 3 platiteľom DPH za 5 zdaňovacích období (počet porušení: 5)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 222/2004 Z.z.
DÚ vrátil nadmerný odpočet DPH do 30 dní aj v prípade, že platitelia mali vykazované nedoplatky na povinných odvodoch poistného voči Sociálnej poisťovni.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 222/2004 Z.z.
Správca dane nevyzval daňové subjekty, aby riadne preukázali pravdivosť údajov uvedených v daňových priznaniach, aj to že nemajú nedoplatky v Sociálnej poisťovni.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Z.z.
DÚ v čase vrátenia nadmerného odpočtu DPH nepožiadal o súčinnosť Sociálnu poisťovňu, ktorá vykazovala nedoplatok.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Z.z.
Správca dane nevrátil zapožičané doklady kontrolovanému daňovému subjektu najneskôr do 30 dní od predloženia posledného dokladu.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Z.z.
Protokol o daňovej kontrole neobsahoval vlastnoručný podpis zamestnanca správcu dane, ktorý vykonával daňovú kontrolu.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Z.z.
Zápisnicu o ústnom pojednávaní nepodpísali všetky osoby, ktoré sa úkonu prerokovania protokolu zúčastnili.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Z.z.
DÚ vrátil nadmerný odpočet DPH do 30 dní aj v prípade, že platitelia mali vykazované nedoplatky na povinných odvodoch poistného voči Sociálnej poisťovni.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 222/2004 Z.z.
Správca dane nevyzval daňové subjekty, aby riadne preukázali pravdivosť údajov uvedených v daňových priznaniach, aj to že nemajú nedoplatky v Sociálnej poisťovni.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Z.z.
Zápisnicu o ústnom pojednávaní nepodpísali všetky osoby, ktoré sa úkonu predloženia dokladov zúčastnili.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Z.z.
DÚ v čase vrátenia nadmerného odpočtu DPH nepožiadal o súčinnosť Sociálnu poisťovňu, ktorá vykazovala nedoplatok.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Z.z.
Správca dane po kontrole na zistenie oprávnenosti nároku na vrátenie nadmerného odpočtu DPH za zdaňovacie obdobie roku 2009 nevydal rozhodnutie.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Z.z.
vo výrokovej časti rozhodnutia priznaného NO po kontrole, správca dane uviedol nesprávny ods. (ods. 2) § 79 zákona o DPH, podľa ktorého DÚ vrátil NO, mal byť uvedený § 79 ods. 4 zákona o DPH..
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 222/2004 Z.z.
správca dane uviedol nesprávne ustanovenia zákona o DPH v upovedomení o začatí kontroly na zistenie oprávnenosti nároku na vrátenie NO, podľa ktorého si platiteľ dane uplatňoval nárok na vrátenie NO.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 222/2004 Z.z.
správca dane nezapočítal NO s daňovou povinnosťou za nasledujúce zdaňovacie obdobie,
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 222/2004 Z.z.
správca dane nevyzval daňový subjekt na opravu chybných údajov a nejasností v podanom daňovom priznaní.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
správca dane nezačal kontrolu na zistenie oprávnenosti nároku na vrátenie NO tretí deň od doručenia upovedomenia
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
správca dane neviedol správnu evidenciu daní na osobných účtoch platiteľov dane. (počet porušení: 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
správca dane neuviedol preplatok za rok 2008 v oznámeniach o preúčtovaní preplatku v mene „Sk“
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
správca dane neuviedol preplatok za rok 2008 v oznámeniach o preúčtovaní preplatku v mene „Sk“
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
správca dane nedoručil písomností splnomocnenému zástupcovi daňového subjektu (počet porušení: 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
správca dane nevydal rozhodnutie do 10 dní od ukončenia kontroly.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
správca dane neuviedol vo výrokovej časti rozhodnutia v akej veci rozhodoval
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
neuvedené
Späť