Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-015/2015/1130
Názov:
Plnenie opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z kontrol vykonaných NKÚ SR v rokoch 2010 – 2014.
Účel kontrolnej akcie:
Kontrola a vyhodnotenie stavu plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z pred
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca

IČO
17335469
Sídlo
Palárikova 2311, 02216 Čadca
Kontrolované obdobie
2011 - 2014
Termín kontroly
28.05.2015 - 10.08.2015
Stav kontroly
Ukončená

Liptovské múzeum v Ružomberku

IČO
35993154
Sídlo
Nám. Š.N.Hýroša 10, 03450 Ružomberok
Kontrolované obdobie
2011 - 2014
Termín kontroly
26.01.2015 - 27.04.2015
Stav kontroly
Ukončená

Matica slovenská

IČO
00179027
Sídlo
ul. P. Mudroňa 1, 03601 Martin
Kontrolované obdobie
2011 - 2014
Termín kontroly
02.06.2015 - 19.08.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

V rámci prípravy úpravy Stanov MS navrhnúť nadchádzajúcemu snemu MS doplnky vyplývajúce zo zákona č. 176/2004 Z. z. v znení noviel a zákona č. 278/1993 Z. z. v znení noviel o správe majetku štátu vo vzťahu ku kolektívnym orgánom: špecifikáciu ich kompetencií a právomocí pri nakladaní s vlastným majetkom a majetkom štátu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Vypracovať a predložiť Výboru MS na schválenie novelizovaný návrh „Štandardných pravidiel nakladania s majetkom MS“, rozšírený o nakladanie s majetkom štátu v správe MS.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Novelizovať „Smernicu MS o systéme vedenia účtovníctva a o obehu účtovných dokladov v MS“ a uviesť ju do súladu s novelou zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.
Vypracovať internú smernicu o systéme verejného obstarávania v MS v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. v znení noviel.
Trvale zabezpečovať aktuálnu informovanosť vedúcich pracovníkov a kompetentných zamestnancov o hospodárení MS a o povinnostiach, ktoré pre nich vyplývajú.
Bez zbytočného odkladu zabezpečiť správne zaúčtovanie úhrady dodávateľských faktúr za nákup stravných lístkov a obstaranie 4 ks pneumatík tak, aby zaúčtovanie bolo v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o účtovníctve, resp. podobným nedostatkom zamedziť úpravou smernice o systéme vedenia účtovníctva.
V záujme nespochybniteľného preukazovania fakturovaných skutočností zabezpečiť a doplniť k dodávateľským faktúram u projektov 3, 2, 6 a 4 prepravné listy, súpisy vykonaných prác, dodacie listy a prijať konkrétne opatrenia, aby k takýmto prípadom v budúcnosti nedochádzalo.
S okamžitou platnosťou nariaďujem, aby príslušnými vedúcimi pracovníkmi bola vykonávaná „predbežná finančná kontrola“ podľa zákona č. 502/2001 Z. z. v znení noviel, najmä v súlade s § 9 uvedeného zákona a Smernice o systéme vedenia účtovníctva a obehu účtovných dokladov v MS a v záujme transparentnosti vydať najneskôr do 30.06.2014 vnútornú smernicu o vykonávaní predbežnej finančnej kontroly.
S okamžitou platnosťou zaviesť písomný evidenčný „Register verejných obstarávaní MS“ s dôrazom na verejné obstarávanie stravných poukazov a tlač Slovenských národných novín s povinnosťou vykonať prieskum trhu aspoň u troch dodávateľov v súlade s novelizovanou smernicou.
Trvale zabezpečiť aktualizáciu vedenia účtovníctva a evidencie pozemkových a stavebných nehnuteľností vo vlastníctve štátu, ale v správe MS, ako aj vlastných nehnuteľností. V tejto súvislosti systematicky zvyšovať zhodnocovanie pozemkov o stavebné prírastky (stavby, zhodnocovanie stavieb, malé stavby a pod.).
S okamžitou platnosťou zaviesť do účtovníctva MS parcelu č. 632/2 (k. ú. Fiľakovo), a dať do súladu súpisné číslo nehnuteľností, ktorá bola predmetom zámennej zmluvy, pričom iné označenie vykazuje znalecký posudok hodnotiaci zamieňanú nehnuteľnosť (k. ú. Martin).
Vypracovať a prerokovať s účastníkmi kúpnopredajných zmlúv, ktoré zmluvy neboli predmetom prerokovania a schválenia v kolektívnom orgáne MS, resp. neboli podpísané štatutárnym orgánom (ale boli zapísané v katastri nehnuteľností) dohodu o urovnaní v záujme odstránenia právnej neistoty vo vlastníckych vzťahoch.
S okamžitou platnosťou zaviesť evidenčný „Register kúpy, predaja a správy nehnuteľností v MS“. Osobitne registrovať a zaviesť „Register nájomných zmlúv k nehnuteľnému majetku MS“.
Zaviesť evidenciu prijatých uznesení orgánov MS o schválení zmlúv o predaji alebo kúpe nehnuteľností, ako aj zmlúv o nájme alebo výpožičke trvale zabezpečovať číslované výpisy z uznesení s vyznačením právoplatnosti schváleného právneho úkonu.
Venovať trvalú pozornosť stavu pohľadávok a záväzkov formou pravidelnej štvrťročnej informácie štatutárneho orgánu s návrhmi na ich operatívne riešenie (úhrada, vymáhanie súdne, mimosúdne a pod.).
S trvalou platnosťou a okamžitou účinnosťou ukladám: • garantovi realizácie prijatých opatrení a všetkým vedúcim pracovníkom rozpracovať a prijať organizačné, technické a personálne opatrenia vrátane uloženia terminovaných úloh a konkrétnej zodpovednosti s cieľom zvyšovať efektívnosť a účelné vynakladanie verejných i vlastných prostriedkov, efektívneho zhodnocovania majetku MS a majetku, ktorý má MS od štátu vo svojej správe, • všetkým zamestnancom MS dodržiavať prísnu hospodársku disciplínu, poznať príslušné zákony a nimi sa riadiť, vrátane Stanov MS a platných vnútorných predpisov.
Bez zbytočného odkladu, na základe výzvy predsedu MS požiadať účastníkov nájomných zmlúv (nájomcov) pri zmluvách, ktoré neboli schválené, aby vypratali nehnuteľnosti, resp. v prípade záujmu MS predložiť novú nájomnú zmluvu kolektívnemu orgánu na schválenie (Výbor MS, resp. na základe poverenia výborom Predsedníctvo MS).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 176/2004 Z.z.

Mesto Modra

IČO
00304956
Sídlo
Dukelská 38, 90001 Modra
Kontrolované obdobie
2011 - 2014
Termín kontroly
22.01.2015 - 19.02.2015
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Nováky

IČO
00318361
Sídlo
Nám.SNP 349/10, 97271 Nováky
Kontrolované obdobie
2011 - 2014
Termín kontroly
04.02.2015 - 07.04.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Mesto neodstránilo príčiny konania, ktoré bolo zistené predchádzajúcou kontrolou a svojím postupom naďalej konalo v rozpore s § 7 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a s § 29 ods. 4 zákona o neziskových organizáciách.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Nevykonanie úpravy vzťahov s mandatárom smerujúcim k výkonu činnosti správy fondu opráv a údržby.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Neprehodnotenie nájomného so spoločnosťami, s ktorými boli uzavreté nájomné zmluvy s monimálnou výškou nájmu.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie

Mesto Spišská Stará Ves

IČO
00326526
Sídlo
Štúrova 228, 06101 Spišská Stará Ves
Kontrolované obdobie
2011 - 2014
Termín kontroly
23.06.2015 - 02.07.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Nesprávne triedenie výdavkov v dvoch prípadoch.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 690/2004 Z.z., 523/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
Nesprávne účtovanie 2 preddavkových faktúr na periodickú tlač a nesprávne účtovanie stočného.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 419/2007 Z.z., 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Neodúčtovanie predaného majetku z účtovníctva.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 419/2007 Z.z., 138/1991 Zb., 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Oneskorené zaradenie obstaraného majetku do užívania.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom, Konanie v rozpore s určeným účelom, Konanie v rozpore s určeným účelom Porušený predpis: 419/2007 Z.z., 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Kúpno-predajné zmluvy neobsahovali sankcie za porušenie zmluvných podmienok.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Správa z následnej finančnej kontroly neobsahovala predpísané náležitosti.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Predbežná finančná kontrola bola vykonávaná len jedným zamestnancom.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Predbežná finančná kontrola nebola v 4 prípadoch vykonaná v etape pred vstupom do záväzku.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.

Mestská časť Bratislava - Jarovce

IČO
00304603
Sídlo
Palmová 1, 85110 Bratislava-Jarovce
Kontrolované obdobie
2011 - 2014
Termín kontroly
02.09.2015 - 17.09.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Rozpočet výdavkov na rok 2014 členený na 12 programov programového rozpočtu neobsahoval zámery a ciele podľa § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, čím nebolo dodržané citované ustanovenie zákona č. 583/2004 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
MČ v roku 2014 nevykonávala predbežnú finančnú kontrolu v súvislosti s pripravovanými finančnými operáciami pokladne a pri objednávaní tovarov a služieb, čím porušila § 6 ods. 1 zákona č. 502/2001 Z. z., podľa ktorého predbežnou finančnou kontrolou vykonávanou ako administratívna kontrola orgán verejnej správy overuje každú finančnú operáciu alebo jej časť.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
V jednom prípade v nájomnej zmluve nebol uvedený účel nájmu. MČ týmto porušila § 3 ods. 3 zákona č. 116/1990 Zb., podľa ktorého zmluva musí obsahovať predmet a účel nájmu, výšku a splatnosť nájomného a spôsob jeho platenia, inak je neplatná.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 116/1990 Zb.

Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice

IČO
00641383
Sídlo
Trojičné nám. 11, 82561 Bratislava-Pod.Biskup.
Kontrolované obdobie
2011 - 2014
Termín kontroly
03.09.2015 - 19.10.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

- Porušenie zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite - § 12 ods.2
Typ nedostatku: -, -, -, - Porušený predpis: 502/2001 Z.z., 502/2001 Z.z., 502/2001 Z.z., 431/2002 Z.z.

Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice

IČO
00641383
Sídlo
Trojičné nám. 11, 82561 Bratislava-Pod.Biskup.
Kontrolované obdobie
2011 - 2014
Termín kontroly
03.09.2015 - 19.10.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

- Porušenie zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite - § 12 ods.2
Typ nedostatku: -, -, -, - Porušený predpis: 502/2001 Z.z., 502/2001 Z.z., 502/2001 Z.z., 431/2002 Z.z.

Obec Beluša

IČO
00317063
Sídlo
Farská 1045/6, 01861 Beluša
Kontrolované obdobie
2011 - 2014
Termín kontroly
05.02.2015 - 09.04.2015
Stav kontroly
Ukončená

Obec Belža

IČO
00323951
Sídlo
Belža 0, 04458 Belža
Kontrolované obdobie
2011 - 2014
Termín kontroly
27.01.2015 - 06.04.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Rozpočet obce neobsahoval programy obce, zámery a ciele, ktoré bude obec realizovať z výdavkov rozpočtu obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Hlavný kontrolór obce nevypracoval odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce pred jeho schválením v OZ.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Obec Belža zaslala výzvu daňovníkom na úhradu miestnej dane a miestnych poplatkov s termínom úhrady kratším ako 15 dní od prevzatia výzvy.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
Obec nevedela doložiť obsah účtovného záznamu priamo alebo, obsahom iných preukázateľných účtovných záznamov. Zároveň nebolo v uvedenom prípade vedené účtovníctvo preukázateľným spôsobom, čo bolo v rozpore s § 8 ods. 4 uvedeného zákona.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec nemala schválený vnútorný predpis určujúci výšku nájomného na m2 plochy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.

Obec Benkovce

IČO
00332267
Sídlo
Benkovce 0, 09402 Benkovce
Kontrolované obdobie
2011 - 2014
Termín kontroly
12.05.2015 - 02.08.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Záverečný účet obce za rok 2013 nebol prerokovaný do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nesprávne vyčíslila výsledok rozpočtového hospodárenia
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nerozhodla o použití prebytku resp. vysporiadaní schodku rozpočtu pri prerokovaní záverečného účtu obce za rok 2013
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nevykonala riadnu inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2013
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec vykonala inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2014 počas januára až apríla 2015
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Účtovná závierka za roky 2012 a 2013 vrátane výročnej správy nebola overená audítorom
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Starostovi bolo vyplatené k mzde za roky 2012 až 2014 naviac celkom 837,00 eur
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Neuvedenie odsúhlaseného platu starostu v presnej výške v zápisnici zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 253/1994 Z.z.
Neprerokovanie platu starostu raz ročne za obdobie rokov 2012 až 2014
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 253/1994 Z.z.

Obec Bernolákovo

IČO
00304662
Sídlo
Hlavná 111, 90027 Bernolákovo
Kontrolované obdobie
2011 - 2014
Stav kontroly
Ukončená

Obec Bošany

IČO
00310255
Sídlo
SNP 112, 95618 Bošany
Kontrolované obdobie
2011 - 2014
Termín kontroly
25.05.2015 - 16.07.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Nákup dvoch softvérov MS Office 2013 nebol správne zaúčtovaný na podpoložky ekonomickej klasifikácie a tým nebola dodržaná ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v zmysle metodického usmernenia k opatreniu Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších opatrení.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Kontrolou rozpočtu obce za rok 2014 bolo zistené, že v rozpočte neboli stanovené zámery, ciele a merateľné ukazovatele.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Nebolo vykonávané monitorovanie a hodnotenie programového rozpočtu.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Žiadateľom o dotáciu cirkvou v obci nebola predložená žiadosť, čím bolo porušené ustanovenie článku 5 ods. 1 VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, podľa ktorého dotácie sa poskytujú na základe písomnej žiadosti na predpísanom tlačive.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
Po schválení rozpočtu nebol vykonaný rozpis rozpočtu na rozpočtové organizácie v súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Kontrolou 380 dodávateľských faktúr za rok 2014 bolo zistené, že pri zverejňovaných faktúrach neboli uvádzané odvolávky na zmluvy alebo objednávky, ktoré s nimi súviseli.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Kontrolou podlimitnej zákazky Športová hala – zvýšenie energetickej úspornosti budovy (stavebné úpravy) za rok 2014 bolo zistené, že nebola vypracovaná správa o zákazke.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Bezodkladne po uzavretí zmluvy nebola poslaná elektronicky publikačnému úradu a úradu pre verejné obstarávanie kópia zápisnice o posúdení splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, kópie ponúk všetkých uchádzačov doručené v lehote na predkladanie ponúk, kópia zápisnice z otvárania ponúk, kópia zápisnice o zasadnutí poroty a kópia správy o zákazke.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Bola uzatvorená zmluva na uskutočnenie prác na rekonštrukciu Ulice Park Garbiarov. K uvedenej zákazke nebola predložená dokumentácia z realizovaného verejného obstarávania.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Zároveň bolo zistené, že v roku 2014 neboli zverejňované raz štvrťročne v profile súhrnné správy o zákazkách.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Kontrolou vykonávania predbežnej finančnej kontroly v súvislosti s úhradou desiatich faktúr bolo zistené, že pri dvoch faktúrach nebolo na dokladoch súvisiacich s pripravovanou finančnou operáciou uvedené, či pripravovaná finančná operácia je alebo nie je v súlade s rozpočtom, osobitnými predpismi, uzatvorenými zmluvami, rozhodnutiami alebo internými aktmi riadenia.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Bolo zistené, že predbežná finančná kontrola v súvislosti s uzatvorením troch zmlúv o dielo a jednej zmluvy na uskutočnenie prác nebola vykonaná.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
V správe o výsledku následnej finančnej kontroly nebolo uvedené písomné potvrdenie o prevzatí správy kontrolovaným subjektom.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Ďalej bolo zistené, že o prerokovaní správy bola vypracovaná zápisnica o prerokovaní správy, v ktorej nebolo uvedené: - uloženie povinnosti v určenej lehote prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku a predložiť písomný zoznam týchto opatrení, - uloženie povinnosti v určenej lehote predložiť kontrolnému orgánu písomnú správu o splnení opatrení na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a o odstránení príčin ich vzniku, o určení zamestnancov zodpovedných za tieto nedostatky a o uplatnení opatrení podľa osobitného predpisu, - potvrdenie kontrolovaného subjektu o vrátení dokladov a písomností poskytnutých na vykonanie následnej finančnej kontroly.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.

Obec Bošáca

IČO
00311430
Sídlo
Bošáca 257, 91307 Bošáca
Kontrolované obdobie
2011 - 2014
Termín kontroly
05.02.2015 - 09.04.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec realizovala úhradu niektorých svojich výdavkov nad rámec schváleného rozpočtu bez úpravy rozpočtu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
Obec nesprávne zaúčtovala faktúru za spracovanie štúdie a faktúru za spracovanie projektu v prospech účtu 518 - Ostatné služby na ťarchu účtu 321 - Dodávatelia, pričom faktúry súviseli s nadstavbou a stavebnými úpravami existujúceho domu do nákladov obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 419/2007 Z.z., 431/2002 Z.z.
Obec uzatvorila v štyroch prípadoch dohodu o vykonaní práce v deň začiatku výkonu prác.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 311/2001 Z.z.
Obec nestanovila v troch nájomných zmluvách sankčné podmienky v prípade neuhradenia dohodnutej sumy v stanovenej lehote.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.

Obec Breznička

IČO
00330337
Sídlo
Breznička 0, 09101 Breznička
Kontrolované obdobie
2011 - 2014
Termín kontroly
21.06.2015 - 30.07.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Nepredloženie správy o plnení opatrení v stanovenom termíne
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 39/1993 Z.z.
Neuvedenie dátumu zostavenia účtovnej závierky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Neprerokovanie záverečného účtu obce za rok 2013
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Nezabezpečenie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti spotreby pohonných hmôt
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Nevedenie evidencie o uzatvorených dohodách o vykonaní práce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 311/2001 Z.z.

Obec Breznička

IČO
00330337
Sídlo
Breznička 0, 09101 Breznička
Kontrolované obdobie
2011 - 2014
Termín kontroly
21.06.2015 - 30.07.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Nepredloženie správy o plnení opatrení v stanovenom termíne
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 39/1993 Z.z.
Neuvedenie dátumu zostavenia účtovnej závierky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Neprerokovanie záverečného účtu obce za rok 2013
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Nezabezpečenie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti spotreby pohonných hmôt
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Nevedenie evidencie o uzatvorených dohodách o vykonaní práce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 311/2001 Z.z.

Obec Cerovo

IČO
00319775
Sídlo
Cerovo 0, 96252 Cerovo
Kontrolované obdobie
2011 - 2014
Termín kontroly
20.01.2015 - 18.02.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Návrhy rozpočtov na roky 2013 a 2014 neobsahovali finančné operácie. Tým obec nepostupovala v súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého rozpočet obce sa vnútorne člení na a) bežné príjmy a bežné výdavky b) kapitálové príjmy a kapitálové výdavky c) finančné operácie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Návrhy viacročných programových rozpočtov na roky 2013 a 2014 neobsahovali finančné operácie. Tým obec nepostupovala v súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že obec v rokoch 2013 a 2014 nevykonala všetky zmeny rozpočtovými opatreniami, čím nepostupovala v súlade s § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. Zároveň obec neviedla operatívnu evidenciu o všetkých rozpočtových opatreniach, čím nepostupovala v súlade s § 14 ods. 4 citovaného zákona.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že obec v roku 2013 nesledovala vývoj hospodárenia podľa rozpočtu tým, že nevykonala všetky rozpočtové opatrenia, keď došlo k vyššiemu čerpaniu niektorých výdavkových položiek rozpočtu oproti upravenému rozpočtu. Bežné výdavky obce podľa upraveného rozpočtu boli v sume 273 532,00 EUR a skutočné čerpanie bolo v sume 302 021,33 EUR, t.j. bežné výdavky boli čerpané na 110,42 %. Tým obec nepostupovala v súlade s § 12 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z., podľa ktorého obec sleduje v priebehu rozpočtového roka vývoj hospodárenia podľa rozpočtu a v prípade potreby vykonáva zmeny vo svojom rozpočte, najmä zvýšenie vlastných príjmov alebo zníženie výdavkov, s cieľom zabezpečiť vyrovnanosť bežného rozpočtu ku koncu rozpočtového roka.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nemonitorovala a nehodnotila plnenie programov, čím nepostupovala v súlade s § 12 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. ObZ v súlade s § 4 ods. 5 citovaného zákona rozhodlo o neuplatňovaní programu obce od roku 2016.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
V záverečnom účte za rok 2012 bol uvedený zostatok rezervného fondu k 31.12.2012 v sume 743,29 EUR, ktorý bol totožný so stavom uvedeným v záverečnom účte k 31.12.2013. Z prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2012 obec netvorila rezervný fond, čím nepostupovala v súlade s § 15 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z., podľa ktorého obec vytvára rezervný fond vo výške určenej zastupiteľstvom, najmenej však 10 % z prebytku rozpočtu zisteného podľa § 16 ods. 6 citovaného zákona.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec za roky 2012 – 2014 nemala ocenené a zaevidované pozemky v účtovníctve analyticky vedené na účte 031 - pozemky, ktoré má evidované na listoch vlastníctva. Tým obec nepostupovala v súlade s § 24 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, podľa ktorého účtovná jednotka je povinná oceňovať majetok a § 8 ods. 1 citovaného zákona, podľa ktorého účtovná jednotka je povinná viesť účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Tým, že obec na účte 031 – pozemky neviedla ich analytickú evidenciu nebolo možné overiť ich účtovný stav so stavom na listoch vlastníctva. Vykonaná inventarizácia majetku bola formálna.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Na základe vyžiadania bol kontrolnej skupine predložený organizačný poriadok obce z 30.03.2013, ktorého prerokovanie v obecnom zastupiteľstve (ďalej len „ObZ“) obec nepreukázala. Podľa vyjadrenia starostky obce bude organizačný poriadok predložený na rokovanie ObZ na jeho najbližšom zasadnutí.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 396/1998 Z.z.

Obec Chocholná - Velčice

IČO
00311642
Sídlo
Chocholná - Velčice 312, 91304 Chocholná-Velčice
Kontrolované obdobie
2011 - 2014
Termín kontroly
05.02.2015 - 09.04.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec realizovala úhradu niektorých svojich výdavkov nad rámec schváleného rozpočtu bez úpravy rozpočtu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
Obec v jednom prípade poskytla v roku 2013 preddavok v sume 6000,00 eur, ktorý nebol zmluvne dohodnutý.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Obec nesprávne zaúčtovala zálohovú faktúru v sume 6 000,00 eur za rozšírenie a oplotenie cintorína na ťarchu účtu 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku v prospech účtu 321 – Dodávatelia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 419/2007 Z.z.
Obec nesprávne zaúčtovala zálohovú faktúru za plastové okná v sume 7 500,00 eur na ťarchu účtu 518 - Ostatné služby v prospech účtu 321 - Dodávatelia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 419/2007 Z.z.
Obec nezverejňovala v období od 01.01.2013 do 30.06.2013 zákazky s nízkymi hodnotami vyššími ako 1 000,00 eur.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Obec nevykonala kompletnú inventarizáciu majetku obce z dôvodu, že neevidovala v majetku obce napr. obecný vodovod, osobný automobil.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec nezverejnila v dvoch prípadoch zámer prenajať majetok od dňa zverejnenia až po deň schválenia prenájmu majetku v obecnom zastupiteľstve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Obec pri vyplatení preddavku v sume 6 000,00 eur potvrdila predbežnou finančnou kontrolou súlad vybranej finančnej operácie so zmluvou, pričom preddavok nebol písomne v zmluve dohodnutý.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Správy resp. záznamy z následnej finančnej kontroly neobsahovali označenie kontrolného orgánu, označenie kontrolovaného subjektu, miesto a čas vykonania následnej finančnej kontroly, úplný popis kontrolných zistení, označenie všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa porušili, dokladov a písomností, preukazujúcich správnosť kontrolných zistení, dátum vyhotovenia správy, dátum oboznámenia kontrolovaného subjektu so správou, stanovenie lehoty na podanie námietok ku kontrolným zisteniam a písomné potvrdenie o prevzatí správy kontrolovaným subjektom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Správy o následnej finančnej kontrole neboli ukončené prerokovaním správy a to vypracovaním zápisnice o prerokovaní správy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.

Obec Chrabrany

IČO
00699187
Sídlo
Mlynská 326/3, 95501 Chrabrany
Kontrolované obdobie
2011 - 2014
Termín kontroly
02.09.2015 - 18.10.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec schvália bežný rozpočet ako schodkový.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Ministerstvo financií Slovenskej republiky zaviedlo nútenú správu obce Chrabrany s účinnosťou od 01.03.2014. Obec následne nezostavila a neschválila krízový rozpočet.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Zmena rozpočtu nebola vykonaná v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec čerpala výdavky nad rámec rozpočtu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 583/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
Vybrané zmeny rozpočtu boli schválené až po tom, ako prišlo k skutočnému zakúpeniu a uhradeniu príslušných tovarov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
V zmluve s obchodnou spoločnosťou, ktorá dodávala obci stravné lístky, nebolo písomne dohodnuté poskytovanie preddavkov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Obec nemala v čase poskytnutia dotácie platné a účinné všeobecne záväzné nariadenie obce k poskytnutiu dotácií.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
Obec zaúčtovala úhradu zálohy z bankového účtu účtovacím predpisom MD 321/ D 221, pričom správne mala obec účtovať uvedenú sumu na účtoch MD 314/ D 221.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Na vybraných inventúrnych súpisoch nebolo uvedené meno, priezvisko a podpisový záznam hmotne zodpovednej osoby za príslušný druh majetku a meno, priezvisko a podpisový záznam osôb zodpovedných za zistenie skutočného stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Na všetkých inventúrnych súpisoch nebolo uvedené meno, priezvisko a podpisový záznam hmotne zodpovednej osoby za príslušný druh majetku.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
V troch prípadoch neboli návrhy programov obecného zastupiteľstva zverejnené aspoň tri dni pred zasadnutím obecného zastupiteľstva.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
V zásadách hospodárenia s majetkom obce, ktoré boli platné a účinné v kontrolovanom období, nebolo vyslovene uvedené aj to, že pri nájmoch majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený; zámer prenajať majetok týmto spôsobom je obec povinná zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním nájmu obecným zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, ak ju má obec zriadenú, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Obec akceptovala právnu formu „príspevková organizácia bez právnej subjektivity“ napriek tomu, že príspevková organizácia je právnická osoba štátu, obce alebo vyššieho územného celku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
V zriaďovateľskej listine chýbal vyučovací jazyk.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 596/2003 Z.z.
Kontrolou vybranej vzorky všetkých 17 prijatých faktúr za január 2014 v sume 5627,28 eur a 31 prijatých faktúr za február 2014 v sume 4737,42 eura bolo zistené, že na krycom liste faktúry č. 1613900739 v sume 32,40 eur nepotvrdil svojim podpisom vedúci zamestnanec vykonanie predbežnej finančnej kontroly.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Na všetkých kontrolovaných faktúrach obec neuviedla, či je pripravovaná finančná operácia v súlade s osobitnými predpismi a uzatvorenými zmluvami.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Kontrolovaný subjekt mal organizačný poriadok obecného úradu, ktorý bol vypracovaný 27.03.2013. Kontrolou uvedeného dokumentu bolo zistené, že organizačný poriadok nie je aktuálny, keďže od vypracovania nastali viaceré zmeny na kontrolovanom subjekte.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 369/1990 Zb.

Obec Cífer

IČO
00312347
Sídlo
Nám. A. Hlinku 31, 91943 Cífer
Kontrolované obdobie
2011 - 2014
Termín kontroly
22.01.2015 - 24.02.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec nezostavila viacročný rozpočet na roky 2014-2016 vrátane programov obce
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Záverečný účet neobsahoval hodnotenia plnenia programov
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Programový rozpočet na rok 2015 neobsahoval zámery a ciele, ktoré obec realizovala z výdavkov rozpočtu
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.

Obec Dobroč

IČO
00316059
Sídlo
Dobroč 140, 98553 Dobroč
Kontrolované obdobie
2011 - 2014
Termín kontroly
22.01.2015 - 04.02.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Smernica pre vedenie účtovnícva - Obeh účtovných dokladov z 22.05.2007 vrátane prílohy č. 1 nebola aktualizovaná.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Záznamy o prevádzke motorového vozidla Škoda Felicia neobsahovali podpis vodiča.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec k 31.12.2013 viedla v účtovníctve osobný automobil Lada Niva, ktorý bol predaný na základe kúpnej zmluvy z 13.08.2013.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
V rámci zákazky "Výmena okien Materská škola Dobroč" obec uzavrela zmluvu o dielu na sumu vyššiu ako bola suma vybratá v rámci vyhodnotenia ponúk.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
V rámci zákazky "Rekonštrukcia parkoviska v cintoríne Dobroč" sa vyhodnotenie ponúk zrealizovalo podľa zápisnice z ich vyhodnotenia 01.07.2013, kým zmluva o dielo bola s víťazným uchádzačom uzavretá už 30.06.2013.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Obec nevypracovala správu o zákazke ani v jednom zo štyroch verejných obstarávaní vykonaných v roku 2013.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Obec v prvej polovici roku 2013 nezverejňovala súhrnnú správu o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 EUR.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
V rámci verejného obstarávania na "Nákup traktora Starjet exclusive" uskutočneného v roku 2014 obec nevypracovala správu o zákazke.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý bol zverený obci Dobroč, bol na prenechanie majetku obce do nájmu v prípadoch hodných osobitného zreteľa potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 138/1991 Zb.

Obec Dolné Orešany

IČO
00312410
Sídlo
Dolné Orešany 210, 91902 Dolné Orešany
Kontrolované obdobie
2011 - 2014
Termín kontroly
25.01.2015 - 26.02.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec v kontrolovanom období rokov 2012 a 2013prekročila plnenie rozpočtu pri niektorých podpoložkách, pričom nevykonanla zmeny rozpočtu. Obec tiež v uvedenom kontrolovanom období čerpala viaceré výdavky bežného rozpočtu, pričom na podpoložkách neboli rozpočtované žiadne prostriedky.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 583/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
Preverením FIN 1-04 k 31.12.2012 a FIN 1-12 k 31.12.2013 a schváleného rozpočtu na roky 2012 a 2013, boli v troch prípadoch zistené nesprávne uvedené podpoložky ekonomickej klasifikácie oproti schválenému rozpočtu.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 540/2001 Z.z.
Kontrolou inventarizácie k 31.12.2013 bolo zistené, že niektoré inventúrne súpisy neobsahovali miesto uloženia majetku
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Predbežná finančná kontrola pred uzatvorením zmlúv bola vykonávaná formálne, nakoľko túto potvrdzovala svojím podpisom len starostka obce.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.

Obec Dolné Vestenice

IČO
00318086
Sídlo
Dolné Vestenice 0, 97223 Dolné Vestenice
Kontrolované obdobie
2011 - 2014
Termín kontroly
25.05.2015 - 16.07.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Dohody o vykonaní práce a dohoda o pracovnej činnosti neboli evidované v poradí v akom boli uzatvorené.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 311/2001 Z.z.
Obec zaúčtovala faktúry s nesprávne uvedeným názvom obce ako odberateľom.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
V kúpnych zmluvách neboli stanovené sankčné podmienky v prípade neuhradenia dohodnutej kúpnej ceny v stanovenej lehote.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Obec uzatvorila prenájom majetku obce priamo konkrétnym fyzickým osobám a v jednom prípade súkromnej spoločnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb., 138/1991 Zb., 138/1991 Zb., 138/1991 Zb.
Na liste vlastníctva obce bol v dvoch prípadoch uvedený nesprávny druh pozemkov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 162/1995 Z.z.
Obec nemala zriadený profil verejného obstarávateľa v elektronickom úložisku vestníka úradu pre verejné obstarávanie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Obec nezverejňovala raz štvrťročne za obdobie roka 2014 v profile verejného obstarávateľa súhrnné správy o zákazkách s predpokladanou hodnotou rovnou alebo vyššou ako 1 000,00 eur.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z., 25/2006 Z.z.
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Dolné Vestenice na 2. polrok 2014 zo dňa 24.06.2014 OZ zobralo na vedomie bez predchádzajúceho zverejnenia. Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly neobsahoval písomné potvrdenie štatutára obce o ich prevzatí a oboznámení. Hlavný kontrolór obce o výsledkoch kontrol neinformoval OZ.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z., 502/2001 Z.z., 502/2001 Z.z., 369/1990 Zb., 369/1990 Zb.

Obec Drahovce

IČO
00312461
Sídlo
Drahovce 429/127, 92241 Drahovce
Kontrolované obdobie
2011 - 2014
Termín kontroly
14.04.2015 - 12.05.2015
Stav kontroly
Ukončená

Obec Horné Orešany

IČO
00312533
Sídlo
Horné Orešany 190, 91903 Horné Orešany
Kontrolované obdobie
2011 - 2014
Termín kontroly
19.03.2015 - 06.05.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Prebytok rozpočtu bol nesprávne vyčíslený ako rozdiel všetkých príjmov a všetkých výdavkov rozpočtu vrátane finančných operácií
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 583/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt z dôvodu nesprávneho vyčíslenia hospodárskeho výsledku zároveň nesprávne tvoril rezervný fond
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
obec v dvoch prípadoch zatriedila výdavky za prenájom rohoží a nákup reklamných predmetov vo výške 1 030,01 eur na nesprávnu podpoložku ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Dodávateľská faktúra č. 2014208 na sumu 1 017,00 eur za nákup reklamných predmetov bola zaúčtovaná na nesprávny účet nákladov 501 – spotreba materiálu, správne mala byť zaúčtovaná na účet 513 – náklady na reprezentáciu.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Kontrolou dodávateľskej preddavkovej faktúry č. 931158 z 19.11.2014 za nákup softvéru v sume 79,08 eur bolo zistené, že obec uvedený preddavok nesprávne zaúčtovala na účte 381 -Náklady budúcich období, správne mal byť zaúčtovaný na účte 314 – Poskytnuté prevádzkové preddavky.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
V ustanovení čl. 10 ods. 5 VZN o miestnych daniach stanovila obec vznik daňovej povinnosti prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa predajný automat začal prevádzkovať, čo nebolo v súlade s § 48 zákona o miestnych daniach, podľa ktorého daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa predajný automat začal prevádzkovať a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie. V ustanovení čl. 11 ods. 6 VZN o miestnych daniach stanovila obec vznik daňovej povinnosti prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa nevýherný automat začal prevádzkovať, čo nebolo v súlade s § 48 zákona o miestnych daniach, podľa ktorého daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa nevýherný hrací prístroj začal prevádzkovať.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 582/2004 Z.z.
správca dane v jednom prípade stanovil splatnosť dane naraz do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia v sume nad 100,00 eur, čo bolo v rozpore so schváleným VZN o miestnych daniach (čl. 14 ods. Splatnosť a platenie daní v splátkach), podľa ktorého daň z nehnuteľností nad 100,00 eur je splatná u fyzických osôb v dvoch splátkach.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec ako správca dane daňovým dlžníkom na dani z nehnuteľnosti a poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady nezasielala výzvy na zaplatenie daňového nedoplatku podľa § 80 ods. 1 zákona o správe daní, podľa ktorého správca dane môže daňovníka vyzvať, aby daňový nedoplatok odviedol alebo zaplatil v ním určenej náhradnej lehote.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb., 563/2009 Z.z.
Kontrolou inventúrnych súpisov a inventarizačného zápisu bolo zistené, že kontrolovaný subjekt nevykonal inventarizáciu oprávok k dlhodobému hmotnému majetku (účtov 081, 082, 083)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
- predbežnú finančnú kontrolu potvrdzoval svojím podpisom len jeden zamestnanec obce, - preverením daňových priznaní v celkovej výške 13 038,97 eur bolo zistené, že na žiadnom z rozhodnutí, ktorými správca dane vyrubil fyzickým osobám a právnickým osobám daň z nehnuteľností a poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, nevyznačil vykonanie predbežnej finančnej kontroly
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z., 502/2001 Z.z.
HK nepredložil plán kontrolnej činnosti OZ na prerokovanie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Podľa § 18f ods. 1 písm. e) zákona o obecnom zriadení, HK predkladá OZ najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku. Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2013 bola OZ predložená 17.03.2014, čím nebolo dodržané ustanovenie § 18f ods. 1 písm. e) zákona o obecnom zriadení.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.

Obec Horňa

IČO
00325180
Sídlo
Horňa 50, 07301 Horňa
Kontrolované obdobie
2011 - 2014
Termín kontroly
23.06.2015 - 12.07.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

obec zaslala prijaté opatrenia po stanovenokm termíne v zápisnici
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 39/1993 Z.z.
neschválením rozpočtu výdavkov podľa programov obce spolu s rozpočtom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
obec poskytla dotáciu aj ked nedodržala postup podľa prijatého VZN
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
nákup alkoholických nápojov z poskytnutých dotácií
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
zmluvy o poskytnutí dotácií neobsahovali požadované náležitosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nedodržanie postupov účtovania , keď bola oprava pozemnej komunikácie zaúčtovaná na 042 a následne na 021 a nie do nákladov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
obec nevysporiadala pozemky pod domom smútku a ani ich nemala na LV - opatrenie č. 16 nebolo splnené
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nevykonávanie predbežnej finančnej kontroly pokladne za roky 2013 a 2014 v súlade so zákonom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
obec nesplnila opatrenie č. 21 - nevymáhala 1000 eur za vykonanie verejného obstarávania
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť

Obec Hul

IČO
00308919
Sídlo
Námestie Cyrila Minárika 435/16, 94144 Hul
Kontrolované obdobie
2011 - 2014
Termín kontroly
24.03.2015 - 21.05.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Správu o plnení opatrení predložil kontrolovaný subjekt NKÚ SR, Expozitúre Nitra 27.03.2013, t.j. po stanovenej lehote, čím konal v rozpore s § 18 písm. e) zákona o NKÚ SR.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 39/1993 Z.z.
Záverečný účet obce za rok 2013 prerokovalo obecné zastupiteľstvo na zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo 04.07.2014.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Kontrolou vystavených faktúr v rokoch 2013 a 2014 v celkovej sume 48 071,99 eur bolo zistené, že kontrolovaný subjekt v daných rokoch nevykonával predbežnú finančnú kontrolu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z., 502/2001 Z.z.
Kontrolou prijatých faktúr za mesiace november a december v rokoch 2013 a 2014 v celkovej sume 55 477,61 eur bolo zistené, že pri vykonávaní predbežnej finančnej kontroly neboli vyznačené všetky formálne náležitosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Kontrolou príjmových a výdavkových pokladničných dokladov z decembra 2013 a 2014 v celkovej sume 66 496,95 eur bolo zistené, že kontrolovaný subjekt pri vykonávaní predbežnej finančnej kontroly pred vykonaním pripravovanej finančnej operácií nevyznačil formálne náležitosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Na dokladoch vystavených v januári 2014 nepotvrdil ani v jednom prípade vykonanie predbežnej finančnej kontroly svojim podpisom vedúci zamestnanec.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Kontrolou cestovného príkazu, ktorý bol prílohou výdavkového pokladničného dokladu č. 2014001286 vystaveného na sumu 56,45 eur bolo zistené, že cestovný príkaz neobsahoval určenie použitia dopravného prostriedku, ako aj dátum a podpis zodpovedného pracovníka, ktorý služobnú cestu povolil.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 283/2002 Z.z.
Na 18 prijatých faktúrach v celkovej sume 3 071,49 eur nebolo správne uvedené označenie účastníka účtovného prípadu (odberateľ - kontrolovaný subjekt).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolou inventarizačného zápisu z roku 2010, vypracovaného v zmysle prijatého opatrenia, kontrolná skupina NKÚ SR aktuálne zistila, že kontrolovaný subjekt v roku 2010 dodatočne vypracoval inventarizačný zápis, chýbalo na ňom však uvedenie sídla, ako aj mena a priezviska osoby alebo osôb zodpovedných za vykonanie inventarizácie v účtovnej jednotke.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
V roku 2012, ako aj v roku 2013 na inventúrnom súpise dlhodobého majetku 021 Stavby nebolo uvedené sídlo obce, deň začatia inventúry a deň skončenia inventúry.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
V roku 2014 kontrolná skupina zistila, že na inventúrnom súpise dlhodobého majetku 021 Stavby, 022 Stroje prístroje a zariadenia, 023 Dopravné prostriedky, 032 Umelecké diela a zbierky a 013 softvér nebolo uvedené sídlo obce meno, priezvisko a podpisový záznam hmotne zodpovednej osoby za príslušný druh majetku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Na inventarizačnom zápise k inventarizácií vykonanej k 31.12.2014 chýbal podpisový záznam člena inventarizačnej komisie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Zámerom kontrolovaného subjektu bolo vymôcť náhradu škody voči úpadcovi v rámci konkurzného konania. Súčasťou podania prihlášky do konkurzu však neboli podľa listov z 08.01.2013 vo veci konkurzného konania č. 3K/14/2012, ktoré vypracoval správca úpadcu, relevantné písomné doklady svedčiace o vzniku škody.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Pri 56 rozhodnutiach a výzvach na zaplatenie miestnych daní a poplatkov nebol zdokladovaný spôsob doručenia rozhodnutia o vyrubení dane s vyznačením ich prevzatia príslušným daňovníkom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
Obec nezverejnila súhrnnú správu o zákazkách s nízkymi hodnotami za 2. štvrťrok 2013.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
V roku 2014 kontrolovaný subjekt obstarával „Rekonštrukciu ústredného vykurovania pre Obecný úrad Hul“ v sume 1 500,00 eur a „Odpočívadlo pre cyklistov“ v sume 1 667,00 eur. Obec v týchto prípadoch nepostupovala v súlade s § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého bola povinná v profile zverejniť raz štvrťročne súhrnnú správu o zákazkách, ktoré nespĺňali podmienky nadlimitných a podlimitných zákaziek, s predpokladanou hodnotou rovnou alebo vyššou ako 1 000,00 eur s uvedením hodnoty zákazky, predmetu zákazky a identifikáciu dodávateľa.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Pri predmete zákazky na odborné prehliadky a odborné skúšky elektronických zariadení – viacúčelová budova Hul, ktorú obec uskutočnila v prvom polroku 2013, neboli v dokumentácii z verejného obstarávania (ďalej aj „VO“) zachované jednotlivé cenové ponuky uchádzačov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
V spisovej dokumentácií z verejného obstarávania sa nenachádzali doklady o stanovení predpokladanej hodnoty štyroch zákaziek: ?kamerový systém v sume 3 175,00 eur (VO realizované v auguste 2013), ?opravu krovu a strechy v sume 12 156,01,00 eur (VO realizované v novembri 2013), ?rekonštrukciu ústredného vykurovania v sume 1 500,00 eur (VO realizované v júli 2014), ?odpočívadlo pre cyklistov v sume 1667,00 eur (VO realizované v auguste 2014).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
V prípade plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2013 nebolo súčasťou uznesení z rokovania obecného zastupiteľstva konkrétne uznesenie, ktoré by potvrdzovalo, že uvedený plán kontrolnej činnosti bol predložený na rokovanie obecného zastupiteľstva. V prípade plánov kontrolnej činnosti v roku 2014 obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie uznesením č. XV/2013 z 13.12.2013 návrh plánu kontrolnej činnosti na rok 2014. V kontrolovanom období nebolo prijaté iné uznesenie, ktoré by potvrdzovalo prerokovanie plánu kontrolnej činnosti na prvý alebo druhý polrok 2014.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Pri zistení hlavného kontrolóra nebol uvedený úplný popis porušeného ustanovenia zákona.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.

Obec Ivanka pri Dunaji

IČO
00304786
Sídlo
Štefánikova 12, 90028 Ivanka pri Dunaji
Kontrolované obdobie
2011 - 2014
Termín kontroly
29.01.2015 - 04.03.2015
Stav kontroly
Ukončená

Obec Kalinkovo

IČO
00304841
Sídlo
Kalinkovo 211, 90043 Kalinkovo
Kontrolované obdobie
2011 - 2014
Termín kontroly
19.05.2015 - 01.06.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolou dodatkov k zriaďovacím listinám základnej školy a materskej školy, ktoré obec 27.02.2012 ako zriaďovateľ vypracovala bolo zistené, že dodatky k zriaďovacím listinám základnej školy a materskej školy neobsahovali údaje o vecnom a finančnom vymedzení majetku v zmysle § 21 ods. 9 písm. g) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy“).
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že na vybranej vzorke účtovných dokladov nebola vykonaná PFK, čím obec nepostupovala v súlade s § 6 ods. 1 zákona 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o finančnej kontrole“), podľa ktorého PFK orgán verejnej správy overuje každú pripravovanú finančnú operáciu. Účtovné doklady ďalej neobsahovali podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej jednotke a podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie podľa § 10 ods. 1 písm. f) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z., 431/2002 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný subjekt pri schvaľovaní záverečného účtu v roku 2013 a 2014 nepostupoval v súlade s § 16 ods. 12 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého je obec povinná prerokovať návrh záverečného účtu obce najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka. Počas výkonu kontroly bol záverečný účet obce za rok 2014 schválený v zákonnej lehote.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.

Obec Kamenná Poruba

IČO
00332461
Sídlo
Kamenná Poruba 207, 09303 Kamenná Poruba
Kontrolované obdobie
2011 - 2014
Termín kontroly
12.05.2015 - 25.06.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec nemonitorovala a nehodnotila plnenie programov obce za rok 2013.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Záverečný účet za roky 2012 a 2013 neobsahoval informácie o usporiadaní finančných vzťahov obce k fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým obec poskytla prostriedky zo svojho rozpočtu a k štátnemu rozpočtu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Záverečné účety za roky 2012 a 2013 neobsahovali údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3., údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti a hodnotenie plnenia programov obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obstaranie kotla obec nezaúčtovala na účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku, ale na účet 518 - Ostatné služby.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec nesprávne zaúčtovala za opravu oplotenia okolo areálu školy a opravy v areály školy v celkovej sume 17 611,76 eur na účet 518 - Ostatné služby.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nesprávne triedenie výdavkov malo vplyv na hodnotu majetku, ktorá bola nižšia o sumu 1 531,00 eur.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec nesprávne triedila kapitálové výdavky ako bežné výdavky.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Obec nezverejnila zoznam faktúr do 30 dní odo dňa zaplatenia faktúry.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Obec nezverejnila objednávky na svojom webovom sídle..
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.

Obec Kapušianske Kľačany

IČO
00331571
Sídlo
Kapušianske Kľačany 0, 07901 Kapušianske Kľačany
Kontrolované obdobie
2011 - 2014
Termín kontroly
25.06.2015 - 20.08.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

návrh rozpočtu obce na rok 2013 bol zostavený bez programov obce, čo bolo v rozpore s § 4 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
návrh rozpočtu obce na rok 2013 bol zostavený iba na rok 2013 a neobsahoval návrh rozpočtu na ďalšie dva nasledujúce roky, čo bolo v rozpore s § 9 ods. 1 v spojení s § 10 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
Obec tým, že počas rozpočtového provizória v roku 2014 neschválila rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok najneskôr do 31. decembra, porušila § 11 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
obec v roku 2013 nemonitorovala a nehodnotila plnenie programov obce, čím porušila § 12 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Kontrolou záverečného účtu za rok 2011 a záverečného účtu za rok 2012 bolo zistené, že neboli zverejnené pred ich schvaľovaním najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým, čím bol porušený § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb., 583/2004 Z.z.
Obec tým, že v roku 2013 poskytla dotácie v celkovej sume 1 536,00 eur bez toho, aby mala ustanovené podmienky ich poskytovania vo VZN, konala v rozpore s § 7 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zároveň porušila finančnú disciplínu podľa § 31 ods. 1 písm. k) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
Obec tým, že neurčila výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni prijatím VZN, porušila § 140 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 245/2008 Z.z.
Obec tým, že v roku 2013 a 2014 uhradila režijne náklady aj za cudzích stravníkov z účtu ZŠ v celkovej sume 430,50 eur, čo bolo nehospodárne, čím došlo k porušeniu § 19 ods. 6 a finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. j) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Nehospodárne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
obec objednala geodetické zameranie budov podľa opatrení na odstránenie nedostatkov zistených NKU SR, bez vykonania verejného obstarávania, čím porušila § 6 ods. 1 písm. b) a § 9 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z., 25/2006 Z.z.
Obec využívaním troch stavieb bez kolaudačného rozhodnutia porušovala § 82 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 50/1976 Zb.
Preverovaním postupu obce pri obstarávaní hygienickej maľby miestností základnej školy a škôlky bolo zistené, že obec nezverejnila v profile zadávanie tejto zákazky najmenej tri pracovné dni pred jej zadaním, čím porušila § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Obec tým, že od predchádzajúcej kontroly NKÚ SR v roku 2012 do času kontroly predmetného opatrenia 22.07.2015 nemala na LV zaevidovaný všetok nehnuteľný majetok obce porušila § 20 ods. 1 písm. a) a c) zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľnosti a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 162/1995 Z.z.
Obec tým, že neocenila nezaevidovaný majetok, porušila § 24 ods. 1 písm. a) zákona č. 431/2004 Z. z. o účtovníctve
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec tým, že od predchádzajúcej kontroly NKÚ SR v roku 2012 do času kontroly predmetného opatrenia 22.07.2015 viedla evidenciu majetku obce neúplne a nesprávne, čím porušila § 7 ods. 2 písm. d) zákona o majetku obcí
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
VZN č. 1/2013 o miestnych daniach a VZN č. 2/2013 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kapušianske Kľačany a VZN č. 1/2014 o miestnych daniach a VZN č. 2/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kapušianske Kľačany, neboli zverejnené pred ich schvaľovaním najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým, čím bol porušený § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 369/1990 Zb.
Obec tým, že nemala zverejnené povinne zverejňované informácie, zmluvy za rok 2014 a 2015 a faktúry za rok 2015, porušila § 5, § 5a a § 5b zákona o slobodnom prístupe k informáciám v spojení s § 2 a § 6 ods. 2 a 3 uvedeného zákona
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z., 211/2000 Z.z.
Obec tým, že nemala na webovom sídle zriadený profil verejného obstarávateľa a nemala zverejnené zákazky s predpokladanou hodnotou rovnou a vyššou ako 1000,00 eur porušila § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Nevyhlásením voľby nového hlavného kontrolóra obce v zákonom stanovenom termíne do 60 dní odo dňa skončenia výkonu funkcie doterajšieho hlavného kontrolóra obce, došlo k porušeniu § 18a ods. 4 zákona o obecnom zriadení
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Kontrolou vybratej vzorky faktúr a výdavkových pokladničných dokladov z roku 2013 bolo zistené, že kontrolovaný subjekt nevykonával predbežnú finančnú kontrolu pri výdavkových pokladničných dokladoch vôbec a pri faktúrach nevykonával predbežnú finančnú kontrolu v zákonom stanovenom rozsahu, čím porušil § 9 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.

Obec Kapušianske Kľačany

IČO
00331571
Sídlo
Kapušianske Kľačany 0, 07901 Kapušianske Kľačany
Kontrolované obdobie
2011 - 2014
Termín kontroly
25.06.2015 - 20.08.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

návrh rozpočtu obce na rok 2013 bol zostavený bez programov obce, čo bolo v rozpore s § 4 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
návrh rozpočtu obce na rok 2013 bol zostavený iba na rok 2013 a neobsahoval návrh rozpočtu na ďalšie dva nasledujúce roky, čo bolo v rozpore s § 9 ods. 1 v spojení s § 10 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
Obec tým, že počas rozpočtového provizória v roku 2014 neschválila rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok najneskôr do 31. decembra, porušila § 11 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
obec v roku 2013 nemonitorovala a nehodnotila plnenie programov obce, čím porušila § 12 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Kontrolou záverečného účtu za rok 2011 a záverečného účtu za rok 2012 bolo zistené, že neboli zverejnené pred ich schvaľovaním najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým, čím bol porušený § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb., 583/2004 Z.z.
Obec tým, že v roku 2013 poskytla dotácie v celkovej sume 1 536,00 eur bez toho, aby mala ustanovené podmienky ich poskytovania vo VZN, konala v rozpore s § 7 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zároveň porušila finančnú disciplínu podľa § 31 ods. 1 písm. k) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
Obec tým, že neurčila výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni prijatím VZN, porušila § 140 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 245/2008 Z.z.
Obec tým, že v roku 2013 a 2014 uhradila režijne náklady aj za cudzích stravníkov z účtu ZŠ v celkovej sume 430,50 eur, čo bolo nehospodárne, čím došlo k porušeniu § 19 ods. 6 a finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. j) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Nehospodárne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
obec objednala geodetické zameranie budov podľa opatrení na odstránenie nedostatkov zistených NKU SR, bez vykonania verejného obstarávania, čím porušila § 6 ods. 1 písm. b) a § 9 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z., 25/2006 Z.z.
Obec využívaním troch stavieb bez kolaudačného rozhodnutia porušovala § 82 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 50/1976 Zb.
Preverovaním postupu obce pri obstarávaní hygienickej maľby miestností základnej školy a škôlky bolo zistené, že obec nezverejnila v profile zadávanie tejto zákazky najmenej tri pracovné dni pred jej zadaním, čím porušila § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Obec tým, že od predchádzajúcej kontroly NKÚ SR v roku 2012 do času kontroly predmetného opatrenia 22.07.2015 nemala na LV zaevidovaný všetok nehnuteľný majetok obce porušila § 20 ods. 1 písm. a) a c) zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľnosti a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 162/1995 Z.z.
Obec tým, že neocenila nezaevidovaný majetok, porušila § 24 ods. 1 písm. a) zákona č. 431/2004 Z. z. o účtovníctve
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec tým, že od predchádzajúcej kontroly NKÚ SR v roku 2012 do času kontroly predmetného opatrenia 22.07.2015 viedla evidenciu majetku obce neúplne a nesprávne, čím porušila § 7 ods. 2 písm. d) zákona o majetku obcí
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
VZN č. 1/2013 o miestnych daniach a VZN č. 2/2013 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kapušianske Kľačany a VZN č. 1/2014 o miestnych daniach a VZN č. 2/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kapušianske Kľačany, neboli zverejnené pred ich schvaľovaním najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým, čím bol porušený § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 369/1990 Zb.
Obec tým, že nemala zverejnené povinne zverejňované informácie, zmluvy za rok 2014 a 2015 a faktúry za rok 2015, porušila § 5, § 5a a § 5b zákona o slobodnom prístupe k informáciám v spojení s § 2 a § 6 ods. 2 a 3 uvedeného zákona
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z., 211/2000 Z.z.
Obec tým, že nemala na webovom sídle zriadený profil verejného obstarávateľa a nemala zverejnené zákazky s predpokladanou hodnotou rovnou a vyššou ako 1000,00 eur porušila § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Nevyhlásením voľby nového hlavného kontrolóra obce v zákonom stanovenom termíne do 60 dní odo dňa skončenia výkonu funkcie doterajšieho hlavného kontrolóra obce, došlo k porušeniu § 18a ods. 4 zákona o obecnom zriadení
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Kontrolou vybratej vzorky faktúr a výdavkových pokladničných dokladov z roku 2013 bolo zistené, že kontrolovaný subjekt nevykonával predbežnú finančnú kontrolu pri výdavkových pokladničných dokladoch vôbec a pri faktúrach nevykonával predbežnú finančnú kontrolu v zákonom stanovenom rozsahu, čím porušil § 9 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.

Obec Kechnec

IČO
00690261
Sídlo
Kechnec 19, 04458 Kechnec
Kontrolované obdobie
2011 - 2014
Termín kontroly
27.01.2015 - 24.03.2015
Stav kontroly
Ukončená

Obec Koprivnica

IČO
00322164
Sídlo
Koprivnica 146, 08643 Koprivnica
Kontrolované obdobie
2011 - 2014
Termín kontroly
26.01.2015 - 05.02.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec o vzniku pohľadávok za nájom nebytových priestorov účtovala až po ich úhrade.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Inventúrne súpisy ostatného DNM; strojov, prístrojov zariadení; zvláštnych strojojov, prístrojov, technických zariadení; dopravných prostriedkov a drobného DHM neobsahovali všetky predpísané náležitosti. Obsahovali len názov účtovnej jednotky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec poskytla zálohové platby bez uzatvorenej zmluvy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Obec nemala v liste vlastníctva zapísaný majetok evidovaný v účtovníctve, a to hasičskú zbrojnicu a dom nádeje.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 162/1995 Z.z.
Obec "Úpravu Klinského potoka v obci" - DHM zaradila pred nadobudnutím právoplatnosti a vykonateľnosti kolaudačného rozhodnutia
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.

Obec Kosihy nad Ipľom

IČO
00319406
Sídlo
Kosihy nad Ipľom 164, 99111 Kosihy nad Ipľom
Kontrolované obdobie
2011 - 2014
Termín kontroly
22.01.2015 - 10.02.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Záverečný účet obce za rok 2013 nebol vypracovaný, čím obec nekonala v súlade s § 16 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Nebol vypracovaný záverečný účet za rok 2013, takže nebolo možné preveriť jeho obsah.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Nezverejňovaním účtovných dokladov podliehajúcich zverejneniu nekonala obec v súlade s § 5a ods. 1 a § 5b ods. 1 zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Obec nesprávne účtovala dlhodobý úver so zostatkom k 31.12.2014 v sume 3 996,89 eur na účte 231 – Krátkodobé bankové úvery, čím nekonala v súlade s § 55 ods. 1 opatrenie MF SR o postupoch účtovania obce.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec neinventarizovala záväzky týkajúce sa NZF, čím nekonala v súlade s § 6 ods. 3 zákona o účtovníctve, podľa ktorého účtovná jednotka je povinná inventarizovať majetok, záväzky a rozdiel majetku a záväzkov podľa § 29 a § 30 zákona o účtovníctve
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec nezabezpečila oddelenie rozhodovacích právomocí vedúcich zamestnancov (starostky) od právomocí zamestnancov zodpovedných za realizáciu finančnej operácie a od právomocí zamestnancov zodpovedných za vedenie účtovníctva, keďže v roku 2014, ako aj ku dňu začatia kontroly (23.01.2015), naďalej vykonávala starostka sama všetky rozhodovacie právomoci, čím obec nekonala v súlade s § 8 ods. c) zákona o finančnej kontrole.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Obec nevykonávala predbežnú finančnú kontrolu, čím nekonala v súlade s § 9 ods. 1 až 3 zákona o finančnej kontrole.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Obec nevypracovala poznámky k účtovnej závierke za rok 2013, čím nepostupovala v súlade s § 17 ods. 3 zákona o účtovníctve, podľa ktorého účtovná závierka obsahuje súvahu, výkaz ziskov a strát a poznámky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nedodržaním stanovených termínov na predloženie účtovnej závierky daňovému úradu obec nekonala v súlade s § 1 ods. 5 Opatrenia MF SR o vymedzení a predkladaní účtovnej závierky obce, podľa ktorého sa súvaha a výkaz ziskov a strát predkladá do 5. februára a poznámky do 30. apríla nasledujúceho účtovného obdobia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Účtovná závierka za rok 2013 nebola overená audítorom, čím obec nekonala v súlade § 19 ods. 3 zákona o účtovníctve, podľa ktorého účtovná závierka musí byť overená do jedného roka od skončenia účtovného obdobia za ktoré sa zostavuje.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Výročná správa za rok 2013 nebola vypracovaná, čím obec nekonala v súlade s § 20 zákona o účtovníctve, podľa ktorého je obec povinná vypracovať výročnú správu, ktorej súlad s účtovnou závierkou zostavenou za to isté účtovné obdobie musí byť overený audítorom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Neoddelením dlhodobých záväzkov, ktorých splatnosť je do jedného roka od dlhodobých záväzkov a ich nevykázaním ako krátkodobé záväzky obec nekonala v súlade s § 2 ods. 3 opatrenia MF SR o vymedzení a predkladaní účtovnej závierky obce, podľa ktorého sa záväzky v súvahe vykazujú ako dlhodobé alebo krátkodobé podľa zostatkovej doby splatnosti ku dňu zostavenia účtovnej závierky. Zároveň obec nekonala v súlade s § 5 ods. 1 písm. c) opatrenia MF SR o postupoch účtovania obce, keď nevytvorila analytické účty k syntetickému účtu 461 - Bankové úvery podľa zostatkovej doby splatnosti.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec nevypracovala finančné výkazy v zmysle § 1 ods. 1 a 2 opatrenia MF SR o predkladaní informácií z účtovníctva a z rozpočtu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 291/2002 Z.z.
Obec nevykazovala správne údaje o NZF vo finančných výkazoch obce v zmysle § 1 ods. 1 a 2 opatrenia MF SR o predkladaní informácií z účtovníctva a z rozpočtu.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 291/2002 Z.z.

Obec Košeca

IČO
00317390
Sídlo
Košeca 36, 01864 Košeca
Kontrolované obdobie
2011 - 2014
Termín kontroly
05.02.2015 - 09.04.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Poskytnutá dotácia bola zúčtovaná s rozpočtom obce bez účtovného dokladu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Dotácia bola poskytnutá bez uzatvorenia písomnej zmluvy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
V troch prípadoch v roku 2013 – 01/2013, 03/2013, 07/2013 a v dvoch prípadoch v roku 2014 – 04/2014, 05/2014 následná finančná kontrola nebola skončená prerokovaním správy a nebola vypracovaná zápisnica o prerokovaní správy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
V jednom prípade v roku 2014 – 01/2014 bola hlavnou kontrolórkou spísaná zápisnica o prerokovaní záznamu z následnej finančnej kontroly.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Obec neviedla vozový zošit za každé služobné motorové vozidlo a mesačne nevyhodnocovala spotrebu vozidiel.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Obec Lipovce

IČO
00327387
Sídlo
Lipovce 92, 08236 Lipovce
Kontrolované obdobie
2011 - 2014
Termín kontroly
25.01.2015 - 01.02.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec neaktualizovala Zásady verejného obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Obec pri poskytovaní dotácií nepostupovala v súlade so Všeobecne záväzným nariadením obce tým, že v jednom prípade neuzatvorila písomnú dohodu o poskytnutej dotácii vôbec a v dvoch prípadoch neuzatvorila písomný dodatok k uzatvoreným dohodám o poskytnutých dotáciách.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.

Obec Lipovník

IČO
00328464
Sídlo
Lipovník 164, 04942 Lipovník
Kontrolované obdobie
2011 - 2014
Termín kontroly
22.06.2015 - 09.07.2015
Stav kontroly
Ukončená

Obec Lodno

IČO
00314102
Sídlo
Lodno 228, 02334 Lodno
Kontrolované obdobie
2011 - 2014
Termín kontroly
28.05.2015 - 20.08.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Tým, že obec Lodno upustila od uplatňovania programového rozpočtu, počnúc rozpočtovým rokom 2014, bola obsahová náplň záverečného účtu v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. Napriek vyššie uvedenému si obec Lodno prijala v roku 2013 také opatrenie, ktorým obsah záverečného účtu bližšie špecifikovala (napr. uvedenie splatenej istiny úveru v rámci prehľadu o stave dlhu). Záverečný účet za rok 2014 neobsahoval uvedenie splatenej istiny úveru za rok 2014.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolný subjekt si prijal opatrenie na odstránenie zistených nedostatkov a to zverejňovať štvrťročne súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000,00 eur na webovej stránke obce. Tieto boli na webovej stránke obce aj zverejňované. Tým, že obec Lodno nemala zriadený profil verejného obstarávateľa, nemohla ani splniť povinnosť podľa ustanovení § 9 ods. 9) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení platnom v kontrolovanom období, konkrétne uverejňovať vo svojom profile verejného obstarávateľa raz štvrťročne súhrnnú správu o zákazkách s predpokladanou hodnotou rovnakou alebo vyššou ako 1 000,00 eur a stanovené informácie o týchto zákazkách, t.j. hodnotu zákazky, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.

Obec Lošonec

IČO
00682292
Sídlo
Lošonec 62, 91904 Lošonec
Kontrolované obdobie
2011 - 2014
Termín kontroly
21.01.2015 - 26.02.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolou schváleného rozpočtu obce na rok 2014, NKÚ SR zistil, že obec v rozpočte nestanovila zámery a ciele, ktoré realizovala z výdavkov rozpočtu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Rozpočet na rok 2013 nebol schválený do 31.12.2012, obec bola v mesiacoch január až december 2013 v rozpočtovom provizóriu. Výdavky rozpočtu obce v roku 2013 prekročili v mesiacoch február, apríl, máj, júl až december 1/12 celkových výdavkov rozpočtu
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Rozpočet obce na rok 2014 nebol pred jeho schválením zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Výdavky rozpočtu obce v roku 2014 prekročili v mesiacoch január, marec až november 1/12 celkových výdavkov rozpočtu
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec po schválení rozpočtu v roku 2014 nevykonala žiadne úpravy rozpočtu napriek tomu, že čerpanie rozpočtových prostriedkov bolo vo viacerých položkách vyššie oproti schválenému rozpočtu pre rok 2014.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Výdavky v roku 2014 vo viacerých položkách rozpočtovej klasifikácie boli čerpané nad rámec schváleného rozpočtu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Zmeny rozpočtu neboli schválené príslušným orgánom obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec pri niektorých vybraných faktúrach vykonávala predbežnú finančnú kontrolu iba formálne
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Pri zmluvách a objednávkach nevykonávala predbežnú finančnú kontrolu vôbec.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Pri zmluvách a objednávkach nevykonávala predbežnú finančnú kontrolu vôbec.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Obec ako verejný obstarávateľ v rokoch 2013 a 2014 nakupoval potraviny pre stravovňu materskej školy od dodávateľov bez ich obstarania
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Obec nezverejňovala na svojom sídle zmluvy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Obec nezverejňovala na webovom sídle objednávky a faktúry
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Faktúry vo viacerých prípadoch neobsahovali peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Inventúrne súpisy majetku neobsahovali podpisový záznam hmotne zodpovednej osoby za príslušný druh majetku a podpisový záznam osôb zodpovedných za zistenie skutočného stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolou inventarizačného zápisu bolo zistené, že neobsahoval názov a sídlo účtovnej jednotky a výsledky vyplývajúce z porovnania skutočného stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov s účtovným stavom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Peňažné prostriedky v hotovosti neboli inventarizované najmenej štyrikrát za účtovné obdoebie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
V dohodách o vykonaní práce nebol uvedený údaj o tom, kto pri ich uzatváraní konal v mene zamestnávateľa.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 311/2001 Z.z.
Obec neuzatvorila dohody o vykonaní práce najneskôr deň pred dňom začatia výkonu práce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 311/2001 Z.z.
Na dohodách o vykonaní práce nebolo vyznačené vykonanie predbežnej finančnej kontroly
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Na bezbariérový byt bola uzavretá nájomná zmluva na dobu určitú tri roky, čím nebol dodržaný čl. 3 ods. 3 VZN, podľa ktorého nájomná zmluva na bezbariérový byt s občanom, ktorý nie je zdravotne postihnutý sa uzatvára na dobu určitú, ktorá neprevýši jeden rok,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nájomcovia tri mesiace pred ukončením platnosti nájomnej zmluvy nepodali žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy s požadovanými doklady na Obecný úrad
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Predĺženie nájmu neschválilo OZ
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V štyroch prípadoch nebola podpísaná nájomná zmluva prenajímateľom ani nájomcom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb.
V štyroch prípadoch nebola podpísaná nájomná zmluva prenajímateľom ani nájomcom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.

Obec Malé Straciny

IČO
17061750
Sídlo
- 0, 99001 Malé Straciny
Kontrolované obdobie
2011 - 2014
Termín kontroly
20.01.2015 - 18.02.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Rozpočet obce na rok 2013 neobsahoval zámery a ciele, ktoré bude obec realizovať z výdavkov rozpočtu obce. Tým obec nepostupovala v súlade s § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Záverečné účty obce za roky 2012 a 2013 neobsahovali prehľad o stave a vývoji dlhu a hodnotenie plnenia programov obce, čím obec nepostupovala v súlade s § 16 ods. 5 písm. c) a g) zákona č. 583/2004 Z.z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nemonitorovala a nehodnotila plnenie programov obce k 30.06.2012 a k 30.06.2013, čím nepostupovala v súlade s § 12 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z., podľa ktorého obec počas roka monitoruje a hodnotí plnenie programov obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Tým, že Súvaha k 31.12.2012 a Výkaz ziskov astrát k 31.12.2012 boli zostavené 27.02.2013, obec nepostupovala v súlade s Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. decembra 2007 č. MF 25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní , označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspoevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.

Obec Malčice

IČO
00325465
Sídlo
Malčice 176, 07206 Malčice
Kontrolované obdobie
2011 - 2014
Termín kontroly
26.01.2015 - 09.03.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

obec neurčila výšku dotácie na stravovanie žiaka na rok 2013 vo VZN
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 596/2003 Z.z.
obec zaúčtovala účtovné prípady v období, s ktorým tieto časovo a vecne nesúviseli
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
obec môže hnuteľné veci prenechať nájomnou zmluvou inej právnickej alebo fyzickej osobe vždy odplatne
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
obec nepreukázala spôsob, resp. formu, ako chcela uskutočniť prevod vlastníctva nehnuteľného majetku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
OZ písomne neupozornilo hlavného kontrolóra obce na opakované zanedbávanie povinnosti vyplývajúcich z funkcie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
obec neoverila predbežnou finančnou kontrolou súlad finančnej operácie s rozpočtom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
obec nepoužila všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.

Obec Mojtín

IČO
00317543
Sídlo
Mojtín 0, 02072 Mojtín
Kontrolované obdobie
2011 - 2014
Termín kontroly
25.05.2015 - 19.07.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Termín na doručenie správy o plnení, resp. splnení opatrení nebol dodržaný, správa o plnení resp. splnení opatrení bola na NKÚ SR predložená 17 dní po termíne stanovenom v zápisnici o prerokovaní protokolu o výsledku kontroly.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 39/1993 Z.z.
Dokumentácia predložená kontrolnej skupine k vykonaniu inventarizácie mala charakter tlačových výstupov z účtovného programu alebo iného softvéru a neobsahovala podpisy osôb. Uvedenú dokumentáciu nebolo možné považovať za inventarizáciu k 31.12.2013
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Kontrolou predloženej dokumentácie bolo zistené, že v roku 2014 nebola vykonávaná predbežná a priebežná finančná kontrola.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Záznam o výsledku kontroly neobsahoval podpisy zamestnancov kontrolného orgánu a písomné potvrdenie o prevzatí záznamu kontrolovaným subjektom.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Správy o výsledku kontrol neobsahovali podpisy zamestnancov kontrolného orgánu, stanovenie lehoty na podanie námietok ku kontrolným zisteniam a písomné potvrdenie o prevzatí správy kontrolovaným subjektom a k správam neboli vypracované zápisnice.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z., 502/2001 Z.z.
Obcou ako zamestnávateľom vysielajúcim zamestnanca na pracovnú cestu nebolo písomne určené miesto jej nástupu, miesto výkonu práce, čas trvania, spôsob dopravy a miesto skončenia pracovnej cesty.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 283/2002 Z.z.
Obec fyzicky netvorila a nerealizovala prevody peňažných prostriedkov z bežného účtu na účet sociálneho fondu a následne použitie sociálneho fondu neuhrádzala z bankového účtu sociálneho fondu.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 152/1994 Z.z.
Nebolo vykonané zúčtovanie prostriedkov sociálneho fondu za kalendárny rok 2014.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 152/1994 Z.z.
Kontrolou piatich predložených objednávok bolo zistené, že štyri objednávky neboli zverejnené na webovom sídle obce.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Kontrolou 15 dohôd o vykonaní práce bolo zistené, že v dvoch prípadoch nebola dohodnutá odmena za jej vykonanie, v troch prípadoch nebola stanovená doba, v ktorej sa má pracovná úloha vykonávať a v piatich prípadoch neboli DoVP podpísané najneskôr deň pred dňom začatia výkonu práce. Desať DoVP z vybranej vzorky neobsahovalo údaj o tom, kto pri uzatváraní konal v mene zamestnávateľa.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 311/2001 Z.z., 311/2001 Z.z.
Nebola vedená evidencia uzatvorených dohôd.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 311/2001 Z.z.
Nebola vedená evidencia vykonanej práce.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 311/2001 Z.z.
Nebol zriadený profil verejného obstarávateľa na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Kontrolou predloženej dokumentácie nebolo možné vyhodnotiť realizáciu verejného obstarávania a plnenie zákonných podmienok v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.

Obec Most pri Bratislave

IČO
00304964
Sídlo
Bratislavská 96/98, 90046 Most pri Bratislave
Kontrolované obdobie
2011 - 2014
Termín kontroly
27.01.2015 - 10.02.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

- porušenie zákona o obecnom zriadení
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 369/1990 Zb.
- piorušenie zákona o finančnej kontrole
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.

Obec Nesluša

IČO
00314137
Sídlo
Nesluša 978, 02341 Nesluša
Kontrolované obdobie
2011 - 2014
Termín kontroly
27.01.2015 - 16.03.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec Nesluša nevypracovala hodnotiacu správu programového rozpočtu za rok 2013
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
64 dodávateľských faktúr v celkovej sume 39 581,51 eur bolo uhradených bez vykonania predbežnej finančnej kontroly
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z., 502/2001 Z.z., 502/2001 Z.z.
obec Nesluša nevypracovala inventarizačný zápis k inventarizácii majetku k 31.12.2013
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
obec Nesluša nemala aktualizované zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
obec Nesluša neaktualizovala smernicu starostu obce pre vykonávanie verejného obstarávania
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
obec Nesluša nezriadila v elektronickom úložisku elektronického vestníka svoj profil verejného obstarávania
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
organizačná štruktúra obecného úradu nebola zmenená
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Obec Nesvady

IČO
00306606
Sídlo
Obchodná 23, 94651 Nesvady
Kontrolované obdobie
2011 - 2014
Termín kontroly
08.09.2015 - 08.11.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec v roku 2014 vykonala úhradu za čalúnnické práce, pričom k uhradeniu príslušnej sumy prišlo 19.11.2014. K zmene rozpočtu, na základe ktorého boli presunuté rozpočtové prostriedky na čalúnnické práce prišlo na základe schváleného rozpočtového opatrenia č. 11 dňa 19.12.2014.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
Obec sa zaviazala vyplatiť určitú časť dotácie do desiatich dní od účinnosti zmluvy. Jedna z kontrolovaných zmlúv na poskytnutie dotácie sa stala účinnou 12.02.2014, pričom kontrolovaný subjekt mal vyplatiť 8 000,00 eur do desiatich dní. Kontrolou bankových výpisov bolo zistené, že kontrolovaný subjekt vyplatil 4 000,00 eur dňa 20.02.2014 a ďalšie finančné prostriedky poskytol podľa výpisu č. 61 až 31.03.2014, čo nebolo v súlade so zmluvou o poskytnutí dotácie a kontrolovaný subjekt tak nekonal v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého porušenie finančnej disciplíny je porušenie pravidiel a podmienok, za ktorých boli verejné prostriedky poskytnuté.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Obec vydala rozhodnutia o priznaní jednorazových dávok v hmotnej núdzi pred preukázaním skutočných výdavkov žiadateľa, čo nebolo v súlade so zákonom o pomoci v hmotnej núdzi, podľa ktorého možno jednorazovú dávku priznať jednorazovo do výšky preukázaných skutočných výdavkov. V roku 2013 uvedeným spôsobom priznala sumu 144,80 eur a v roku 2014 išlo o sumu 31,84 eur, teda spolu 176,64 eur.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 599/2003 Z.z.
V súvislosti s rozhodnutiami č. 1333/2014 z 23.12.2014 aj 1334/2014 z 23.12.2014, ktorými boli občanom priznané jednorazové dávky v hmotnej núdzi bolo zistené, že v textovej časti sa uvádzalo, že jednorazovú dávku v hmotnej núdzi bolo možné poskytnúť do výšky preukázateľných skutočných nákladov, najviac do výšky trojnásobku životného minima, t. j. 594,24 eur. V čl. XIII, ods. 3 VZN č. 2/2012 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby bolo pritom uvedené, že jednorazová dávka v hmotnej núdzi je maximálne vo výške do 332,00 eur na osobu a závisela od finančných možností obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolou bolo zistené, že VZN č. 2/2012 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby aj s prijatými zmenami a doplnkami bolo už neaktuálne, keďže sa odvolávalo na zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov. Od 01.01.2014 bol účinný zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Obec Nálepkovo

IČO
00329398
Sídlo
Stredný riadok 384/1, 05333 Nálepkovo
Kontrolované obdobie
2011 - 2014
Termín kontroly
17.06.2015 - 27.07.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Zásady hospodárenia s majetkom obce účinné od 01.12.2011 nereflektovali na zmeny zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon č. 138/1991 Zb.“), ktorý bol novelizovaný zákonom č. 507/2010 Z. z. Zásady hospodárenia s majetkom obce neobsahovali náležitosti podľa § 9 ods. 1 písm. a), b), a f) zákona č. 138/1991 Zb.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Kontrolou plnenia opatrenia bolo zistené, že kontrolovaný subjekt v rokoch 2012, 2013 a 2014 nevypracoval monitorovacie správy ani hodnotiace správy programového rozpočtu. Tým, že obec nevypracovala monitorovacie správy a hodnotiace správy plnenia programov, cieľov a merateľných ukazovateľov, nevykonala hodnotenie výstupov, výsledkov, dôsledkov a celkových účinkov programu, konala v rozpore s § 12 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec porušila ustanovenia § 29 a § 30 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, keď nevykonala inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2012, k 31.12.2013 a k 31.12.2014.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Tým, že obec súhrnnú správu o realizovaných zákazkách v II. štvrťroku 2014 nezverejnila v profile verejného obstarávateľa, v ktorej pre každú zákazku mala uviesť hodnotu zákazky, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa, nekonala v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Preverením bolo zistené, že obec majetok, ktorý viedla na podsúvahových účtoch ako majetok v správe TKŠ s.r.o., nepreúčtovala na jednotlivé majetkové účty účtovnej skupiny 0-Dlhodobý majetok. Stav na podsúvahových účtoch bol rovnaký k 01.01.2012 tak aj v priebehu rokov 2012, 2013 a 2014. Nebol vykonaný žiadny obrat na týchto účtoch.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt tým, že predbežnou finančnou kontrolou so zameraním na hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť pri hospodárení s verejnými prostriedkami neoveril súlad finančnej operácie alebo jej časti s rozpočtom orgánu verejnej správy nepostupoval v súlade s § 9 ods. 1 písm. a) zákona č. 502/2001 Z. z. Obec nepostupovala v súlade § 9 ods. 4 zákona č. 502/2001 Z. z. v nadväznosti na body 3.3.1 až 3.3.3 Smernice č. 1/2013 o predbežnej a priebežnej finančnej kontrole, podľa ktorých finančné operácie nie je možné vykonať, alebo v nich pokračovať bez overenia predbežnou finančnou kontrolou.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.

Obec Oravské Veselé

IČO
00650498
Sídlo
Oravské Veselé 0, 02962 Oravské Veselé
Kontrolované obdobie
2011 - 2014
Termín kontroly
25.05.2015 - 05.08.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolovaný subjekt nezverejňoval vo svojom profile v elektronickom úložisku vestníka ÚVO súhrnné správy o zákazkách, ktorých predpokladaná hodnota bola rovná alebo vyššia ako 1 000,00 eur.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Súčasťou prijatého opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov z predchádzajúcej kontroly bolo vypracovanie novej smernice upravujúcej zásady hospodárenia s majetkom obce, pričom bolo zistené, že predmetná smernica nebola prijatá.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Obec Petrikovce

IČO
00325597
Sídlo
Petrikovce 71, 07206 Petrikovce
Kontrolované obdobie
2011 - 2014
Termín kontroly
25.06.2015 - 28.07.2015
Stav kontroly
Ukončená

Obec Pribeta

IČO
00306649
Sídlo
Hlavná 113, 94655 Pribeta
Kontrolované obdobie
2011 - 2014
Termín kontroly
24.03.2015 - 20.04.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolovaný subjekt nedodržal ustanovenie § 18 písm. e) zákona č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, podľa ktorého bol povinný predložiť NKÚ SR v ním určenej lehote správu o plnení opatrení.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 39/1993 Z.z.
Viacročný rozpočet obce na roky 2011 – 2013 sa vnútorne členil na bežné príjmy, kapitálové príjmy, príjmové finančné operácie a bežné výdavky. Aj keď obec neplánovala kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie, vnútorné členenie viacročného rozpočtu na roky na roky 2011 – 2013 nebolo v súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
K záverečnému účtu na rok 2013 nebolo predložené odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Nesúlad zásad o hospodárení s finančnými prostriedkami obce Pribeta so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Obec nevykonala hodnotenie plnenia programov k 31.12.2012
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Súčasťou záverečných účtov nebolo hodnotenie plnenia programov obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Pri deviatich úpravách rozpočtu nebolo vypracované odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu na zmenu rozpočtu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Hlavný kontrolór nevypracoval odborné stanovisko k hodnotiacim a monitorovacím správam.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V troch prípadoch boli monitorovacie správy predložené na rokovanie obecného zastupiteľstva po stanovenom termíne a štatutár obce nepredkladal monitorovacie správy obecnému zastupiteľstvu, ale tieto dokumenty na jeho rokovanie predkladala pracovníčka obecného úradu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Obec Príbelce

IČO
00319520
Sídlo
Príbelce 234, 99125 Príbelce
Kontrolované obdobie
2011 - 2014
Termín kontroly
06.07.2015 - 11.08.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

obec nesprávne uplatnila ekonomickú klasifikáciu rozpočtovej klasifikácie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
obec ocenila bezodplatne nadobudnutý majetok hodnotou 1,00 euro a nie reprodukčnou obstarávacou cenou
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
na zmluve o dielo na dodávku a montáž verejného rozhlasu chýbalo jednoznačné vyjadrenie, či finančná operácie je alebo nie je v súlade so zákonom stanovenými skutočnosťam
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
predbežnú finančnú kontrolu vykonala len jedna zodpovedná osoba resp. aj starosta, zároveň ale obec nemala vytvorené organizačné podmeinky na jej zabezpečovanie v súlade so zákonom
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z., 502/2001 Z.z.
hlavná kontrolórka nepredložila správy o výsledkoch kontrol ObZ na jeho najbližšom zasadnutí
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 369/1990 Zb.
záznamy o výsledku následnej finančnej kontroly za II. polrok 2014 neobsahovali zákonom stanovené náležitosti
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.

Obec Radzovce

IČO
00316369
Sídlo
Radzovce 506, 98558 Radzovce
Kontrolované obdobie
2011 2014
Termín kontroly
01.10.2015 - 19.11.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec nevykonala všetky potrebné zmeny rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2014 včas, t. j. ešte pred prekročením čerpania rozpočtu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nemala v čase výkonu kontroly vytvorený profil verejného obstarávateľa.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Obec nesprávne uplatňovala ekonomickú klasifikáciu rozpočtovej klasifikácie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec počas inventarizácie k 31.12.2013 nevykonala inventarizáciu celého majetku a inventarizáciu k 31.12.2014 nevykonala vôbec.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec nepotvrdzovala podpisom vykonanie predbežnej finančnej kontroly.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.

Obec Ratková

IČO
00318990
Sídlo
Ratková 1, 98265 Ratková
Kontrolované obdobie
2011 - 2014
Termín kontroly
21.01.2015 - 12.02.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Zriaďovacia listina ZŠ v znení jej dodatkov neobsahovala vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý škola spravuje. V časti vecné a finančné vymedzenie majetku bolo uvedené všeobecné konštatovanie, že škola hospodári s majetkom, ktorý je vo vlastníctve obce a tento majetok vedie vo svojej účtovnej a operatívnej evidencii.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Zriaďovacia listina ZŠ v znení jej dodatkov neobsahovala identifikačné číslo, formu hospodárenia, vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý škola spravuje. V časti vecné a finančné vymedzenie majetku bolo uvedené všeobecné konštatovanie, že škola hospodári s majetkom, ktorý je vo vlastníctve obce a tento majetok vedie vo svojej účtovnej a operatívnej evidencii.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 596/2003 Z.z.
Obec nepreukázala zverejnenie viacročného rozpočtu na roky 2013 – 2015 vrátane programov obce najmenej 15 dní pred jeho schválením spôsobom v obci obvyklým.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Rozpočet obce neobsahoval ciele, ktoré bude obec realizovať z výdavkov rozpočtu obce - program obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu obce k 31.12.2013 a k 30.06.2014 nemonitorovali vecné plnenie programov obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Záverečný účet obsahoval hodnotenie plnenia programov obce, v ktorom nebolo hodnotené plnenie vecnej stránky programov tak, aby poskytovalo závery o výstupoch, výsledkoch, dôsledkoch a celkových účinkoch programov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec vykonala v roku 2014 tri rozpočtové opatrenia - povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov, ktoré neboli v roku 2014 stanovené v zákone č. 583/2004 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Operatívna evidencia o rozpočtových opatreniach, ktorú obec zaviedla, neobsahovala všetky údaje o rozpočtových opatreniach vykonaných v priebehu rozpočtového roka 2013 a 2014 stanovené v prijatom opatrení č. 6, keď neuviedla položky ekonomickej klasifikácie, ktorých sa príslušné rozpočtové opatrenie týkalo, sumu na dotknutých položkách pred zmenou a po zmene rozpočtu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec neuplatnila postupy verejného obstarávania podľa zákona č. 25/2006 Z. z., keď nevykonala výber dodávateľa projektovej dokumentácie pre stavbu „Rekonštrukcia budovy ZŠ.“
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Pri používaní verejných prostriedkov nebola zachovaná hospodárnosť a efektívnosť ich použitia v tom, že obec v roku 2014 uhradila dodávateľskú faktúru v sume 3 000,00 EUR za obstaranie projektovej dokumentácie na stavbu „Rekonštrukcia budovy ZŠ“ bez výberu dodávateľa podľa zákona č. 25/2006 Z. z.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Obec porušila finančnú disciplínu tým, že 14.10.2014 nehospodárne a neefektívne vynaložila verejné prostriedky v sume 3 000,00 EUR na obstaranie projektovej dokumentácie na stavbu "Rekonštrukcia budovy ZŠ" bez výberu dodávateľa.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Obec vykonávala podnikateľskú činnosť v oblasti služieb v doprave od 04.12.2013 napriek tomu, že živnostenské koncesie na vykonávanie vnútroštátnej cestnej dopravy získané do 30.06.2010 stratili platnosť 03.12.2013.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 56/2012 Z.z.
Náklady na podnikateľskú činnosť v roku 2013 a 2014 neboli kryté výnosmi z nej. Obec do konca rozpočtového roka 2014 nezabezpečila, aby strata z podnikateľskej činnosti bola vyrovnaná, ani neurobila opatrenia na ukončenie podnikateľskej činnosti. Straty v podnikateľskej činnosti v roku 2013 a 2014 boli vykrývané hlavnou činnosťou.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Nebolo preukázané, či bol návrh plánu kontrolnej činnosti na I. a II. polrok 2014 najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Hlavný kontrolór nepredkladal správu o výsledkoch kontroly priamo ObZ na jeho najbližšom zasadnutí.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Hlavný kontrolór obce nepredložil ObZ do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku správu o kontrolnej činnosti za rok 2013.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.

Obec Rokycany

IČO
00327701
Sídlo
Rokycany 45, 08241 Rokycany
Kontrolované obdobie
2011 - 2014
Termín kontroly
25.01.2015 - 01.02.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Nesprávne účtovanie o drobnom hmotnom majetku priamo do spotreby bez jeho účtovania na sklad a nezabezpečenie jeho evidencie na podsúvahových účtoch
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Hlavný kontrolór nevykonával činnosť v zmysle § 18f zákona č. 369/1993 Zb. o obecnom zriadení.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Záverečný účet obce nebol prerokovaný v obecnom zastupiteľstve v zákonom stanovenej lehote a jeho uzatvorenie nebolo vykonané so správnym výrokom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
Obec nemala aktualizovanú internú smernicu - zásady obehu účtovných dokladov v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a príslušným opatrením MF SR č. MF/16786/2007-31.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec nevyparacovala výročnú správu za rok 2013.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Záznamy z vykonaných kontrol hlavným kontrolórom obce neobsahovali zákonnom predpísané náležitosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.

Obec Rosina

IČO
00647519
Sídlo
Rosina 167, 01322 Rosina
Kontrolované obdobie
2011 - 2014
Termín kontroly
27.01.2015 - 26.04.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

obec Rosina nezaslala v stanovenom termíne správu o splnení, resp. plnení prijatých opatrení
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 39/1993 Z.z.
schválený rozpočet na rok 2013 neobsahoval zámery, ciele a merateľné ukazovatele
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
obec Rosina v roku 2013 nevypracovala monitorovaciu a hodnotiacu správu programového rozpočtu
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
voľba hlavného kontrolóra obce Rosina nebola vypísaná v zákonnej lehote
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 369/1990 Zb.

Obec Ružindol

IČO
00312941
Sídlo
Ružindol 130, 91961 Ružindol
Kontrolované obdobie
2011 - 2014
Termín kontroly
21.01.2015 - 02.03.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

obec neaktualizovala všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v súlade s aktuálnou právnou úpravou zákona
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb., 582/2004 Z.z.
obec nepotvrdila na rozhodnutiach týkajúcich sa dane z nehnuteľností a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vykonanie predbežnej finančnej kontroly podpisom zamestnanca zodpovedného za dane a miestne poplatky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
obec nevyzvala daňové subjekty na doplnenie chýbajúcich údajov v daňových priznaniach
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.

Obec Ráztočno

IČO
00318469
Sídlo
Morovnianska 464/1, 97231 Ráztočno
Kontrolované obdobie
2011 - 2014
Termín kontroly
04.02.2015 - 07.04.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Faktúry obsahovali nesprávne označenie účastníka účtovného prípadu.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Na inventúrnych súpisoch nebolo uvedené meno a priezvisko hmotne zodpovednej osoby za príslušný druh majetku a jej podpisový záznam.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Pri prenechávaní majetku do nájmu nebol pri jednotlivých nájmoch zverejnený zámer prenajať majetok obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
O prerokovaní správy z následnej finančnej kontroly nebola vypracovaná zápisnica.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.

Obec Skačany

IČO
00311057
Sídlo
Skačany 451, 95853 Skačany
Kontrolované obdobie
2011 - 2014
Termín kontroly
25.05.2015 - 21.07.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolou náležitostí zverejňovaných objednávok a samotného zverejňovania na webovom sídle obce preukázané, že medzi zverejňovanými náležitosťami nebola uvedená funkcia fyzickej osoby, ktorá objednávku podpísala a zverejnenie objednávok presahovalo desať pracovných dní.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z., 211/2000 Z.z.
Doplatok zamestnanca za stravné líst-ky bol v deviatich prípadoch zaúčtovaný na ťarchu účtu 568-ostatné finančné náklady v prospech účtu 213-ceniny.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., MF/16786/2007-31
Tesárske práce boli v jednom prípade vyplatené na základe zmluvy o dielo zaúčtované na žarchu účtu 568-Ostatné finančné náklady v prospech účtu 221-Bankové účty
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
Práce na tvorbe novín a grafické práce na tvrobe novín boli v dvoch prípadoch zaúčtované na ťarchu účtu 568-Ostatné finančné náklady v prospech účtu 211-Pokladnica.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., MF/16786/2007-31
Preverením úplnosti zverejňovania súhrnných správ bolo zistené, že obec nezverejnila v profile súhrnnú správu o zákazkách s cenami vyššími ako 1 000eur za 2.štvrťrok 2014.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z., 25/2006 Z.z.
Preverením úplnosti vykonania inventarizácie bolo zistené, že obec nevykonala inventarizáciu rozdielu majetku a záväzkov, t.j. vlastného imania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Hlavná kontrolórka obce predložila OZ správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Skačany za rok 2014 dňa 3.3.2015 čo je 62 deň po skončení kalendárneho roka.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.

Obec Slanec

IČO
00324728
Sídlo
Hlavná 55/114, 04417 Slanec
Kontrolované obdobie
2011 - 2014
Termín kontroly
26.01.2015 - 01.03.2015
Stav kontroly
Ukončená

Obec Slovinky

IČO
00329550
Sídlo
Slovinky 58, 05340 Slovinky
Kontrolované obdobie
2011 - 2014
Termín kontroly
27.01.2015 - 12.02.2015
Stav kontroly
Ukončená

Obec Tekovské Lužany

IČO
00307548
Sídlo
SNP 43, 93541 Tekovské Lužany
Kontrolované obdobie
2011 - 2014
Termín kontroly
28.01.2015 - 19.02.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolovaný subjekt nedodržal lehotu na vybavenie žiadostí o poskytnutie informácií v súlade s § 17 ods. 1 zákona o slobode informácií
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Kontrolvaný subjekt nezverejnil všetky faktúry na webovom sídle obce v súlade s §5b ods. 2 zákona o slobode informácií v lehote do 30 dní od ich zaplatenia
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
V oznámení o výsledku vyhodnotenia ponúk na podlimitnú zákazku na zhotovenie stavby Komunitné centrum Tekovské Lužany obec neuviedla lehotu, v ktorej mohla byť podaná námietka podľa § 138 ods. 2 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní, čo nebolo v súlade s § 44 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Pri zákazke s nízkou hodnotou na výber dodávateľa služby – externý projektový manažment pri implementácii projektu: „Zberný dvor pre separovaný odpad – Obec Tekovské Lužany“ v návrhu postupu verejného obstarávania kontrolovaný subjekt uviedol, že ide o zákazku s nízkou hodnotou s DPH. Uvedenie ceny s DPH nebolo v súlade s § 5 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Obec ako verejný obstarávateľ nezverejnila raz štvrťročne súhrnnú správu o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000,00 eur, čím nepostupovala v súlade s § 102 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Na kontrolovaných zmluvách o dielo kontrolovaný subjekt nevyznačil vykonanie predbežnej finančnej kontroly, čím nepostupoval v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite, podľa ktorého predbežnou finančnou kontrolou orgán verejnej správy overuje každú pripravovanú finančnú operáciu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
V inventúrnych súpisoch k inventarizácií k 31.12.2012 a k 31.12.2013 účtov 013, 028, 042, 112, 311, 318, 319, 211, 221, 277, 381, 357, 321, 325, 372, 331, 336, 342, 461, 384 nebol uvedený deň začatia a deň skončenia inventúry, meno, priezvisko hmotne zodpovednej osoby, meno, priezvisko osôb zodpovedných za zistenie skutočného stavu majetku, čím bolo porušené ustanovenie § 6 ods. 3 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
V inventúrnych súpisoch k inventarizácií k 31.12.2012 a k 31.12.2013 účtov 013, 028, 042, 112, 311, 318, 319, 211, 221, 277, 381, 357, 321, 325, 372, 331, 336, 342, 461, 384 nebol uvedený deň začatia a deň skončenia inventúry, meno, priezvisko hmotne zodpovednej osoby, meno, priezvisko osôb zodpovedných za zistenie skutočného stavu majetku, čím bolo porušené ustanovenie § 30 ods. 2 písm. b), e), i) zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Ústredná inventarizačná komisia vypracovala inventarizačný zápis o vykonanej inventarizácii obce Tekovské Lužany ku dňu 31.12.2012, ako aj ku dňu 31.12.2013, v ktorej konštatovala, že nebol zistený inventarizačný rozdiel ale neuviedla, či účtovný stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov sa zhoduje so skutočným stavom v zmysle § 30 ods. 3 písm. b) zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec jednoznačne neurčila (na základe zistenia z predchádzajúcej kontroly NKÚ SR) zodpovednosť zamestnanca zodpovedného za to, že v konaní obce prišlo k porušeniu finančnej disciplíny a pri určení miery zavinenia z pohľadu osobnej zodpovednosti zamestnanca za vznik škody nepostupovala podľa § 179 – § 181 Zákonníka práce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 311/2001 Z.z.
Obec nezabezpečila vykonávanie priebežnej finančnej kontroly v súlade so zákonom o finančnej kontrole a vnútornom audite
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.

Obec Tomášikovo

IČO
00306223
Sídlo
Hlavná 319, 92504 Tomášikovo
Kontrolované obdobie
2011 - 2014
Termín kontroly
12.07.2015 - 11.08.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Rozpočet nebol vnútorne členený na bežný, kapitálový a finančné operácie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec vo viacerých prípadoch realizovala úhrady viacerých výdavkov bez zmeny rozpočtu rozpočtovými opatreniami, keď ich čerpala nad rámec schváleného rozpočtu alebo neboli rozpočtované žiadne prostriedky na niektoré úhrody, pričom obec čerpanie vykázala.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 583/2004 Z.z., 369/1990 Zb.
Obec vo FIN 1-12 k 31.12.2014 vykázala použitie finančných prostriedkov z dlhodobého bankového úveru z bežných výdavkov.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Inventúrne súpisy dlhodobého hmotného majetku a drobného hmotného majetku neobsahovali všetky zákonom stanovené náležitosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Zápisnica o priebehu a výsledku inventarizácie majetku obce k 31.12.2014 neobsahovala výsledky vyplývajúce z porovnania skutočného stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov s účtovným stavom a výsledky z posúdenia reálnosti ocenenia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec nezverejnila rozpočet 15 dní pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.

Obec Tomášikovo

IČO
00306223
Sídlo
Hlavná 319, 92504 Tomášikovo
Kontrolované obdobie
2011 - 2014
Termín kontroly
12.07.2015 - 11.08.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Rozpočet nebol vnútorne členený na bežný, kapitálový a finančné operácie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec vo viacerých prípadoch realizovala úhrady viacerých výdavkov bez zmeny rozpočtu rozpočtovými opatreniami, keď ich čerpala nad rámec schváleného rozpočtu alebo neboli rozpočtované žiadne prostriedky na niektoré úhrody, pričom obec čerpanie vykázala.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 583/2004 Z.z., 369/1990 Zb.
Obec vo FIN 1-12 k 31.12.2014 vykázala použitie finančných prostriedkov z dlhodobého bankového úveru z bežných výdavkov.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Inventúrne súpisy dlhodobého hmotného majetku a drobného hmotného majetku neobsahovali všetky zákonom stanovené náležitosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Zápisnica o priebehu a výsledku inventarizácie majetku obce k 31.12.2014 neobsahovala výsledky vyplývajúce z porovnania skutočného stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov s účtovným stavom a výsledky z posúdenia reálnosti ocenenia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec nezverejnila rozpočet 15 dní pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.

Obec Tvrdošovce

IČO
00309338
Sídlo
Novozámocká cesta 56, 94110 Tvrdošovce
Kontrolované obdobie
2011 - 2014
Termín kontroly
29.06.2015 - 09.08.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Vybrané zmeny rozpočtu boli schválené až po tom, ako prišlo k skutočnému zakúpeniu a uhradeniu príslušných tovarov .
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Za roky 2013 a 2014 nevypracovala monitorovacie správy v zmysle rozpočtového harmonogramu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Súčasťou záverečných účtov obce za roky 2012, 2013 a 2014 nebolo hodnotenie plnenia programov obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Hlavný kontrolór obce následne nevypracoval odborné stanovisko k monitorovacej a tiež hodnotiacej správe za obdobie II. polroka 2012 a v rokoch 2013 a 2014.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nedisponovala uzneseniami, ktoré by potvrdzovali, že obecné zastupiteľstvo prerokovalo plány kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. a II. polrok 2013. Na obecnom úrade sa nenachádzal návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2013, pričom za uvedené obdobie nebolo preukázané, že hlavný kontrolór predložil obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov plán kontrolnej činnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Kontrolovaný subjekt v rokoch 2012 – 2014 neurčil zodpovednosť zamestnanca zodpovedného za to, že v konaní obce prišlo na základe predchádzajúcej kontroly NKÚ SR k porušeniu finančnej disciplíny.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 311/2001 Z.z.
V súvislosi s poskytovaním sociálnej pomoci zo strany obce bolo zistené, že vo viacerých prípadoch nebolo súčasťou spisovej dokumentácie potvrdenie o výške dávok v hmotnej núdzi a príspevkoch k dávkam.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 599/2003 Z.z.
V jednom rozhodnutí obec nesprávne uviedla, že občanovi priznáva jednorazovú finančnú výpomoc, pričom pmala uviesť, že mu priznáva jednorazovú dávku v hmotnej núdzi.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec neposúdila spoločensky uznanú minimálnu hranicu príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze v súlade so zákona o životnom minime.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 601/2003 Z.z.
Kontrolou vykonávania predbežnej finančnej kontroly bolo zistené, že obec nevykonávala v rokoch 2012, 2013 a 2014 predbežnú finančnú kontrolu na faktúrach, ktoré vyhotovovala.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Kontrolovaný subjekt na 17 výdavkových pokladničných dokladoch neuviedol, či je pripravovaná finančná operácia v súlade rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky, osobitnými predpismi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a na základe ktorých sa jej poskytujú prostriedky zo zahraničia, rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov a internými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Na obecnom úrade sa nachádzala vytlačená správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2012 bez uvedenia podpisu zhotoviteľa a správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2013, pričom nebolo preukázané, že uvedené dokumenty boli predložené na rokovanie obecného zastupiteľstva a že v tejto veci boli prijaté uznesenia, ktoré by to jednoznačne potvrdzovali.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.

Obec Uhliská

IČO
00587621
Sídlo
Uhliská 104, 93505 Uhliská
Kontrolované obdobie
2011 - 2014
Termín kontroly
28.01.2015 - 02.03.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolovaný subjekt obec Uhlsiká nezabezpečila uchovávanie a ochranu účtovných dokladov v súlade s § 35 zákona o účtovníctve, podľa ktorého bola ako účtovná jednotka povinná zabezpečovať ochranu účtovnej dokumentácie proti strate, odcudzeniu, zničeniu alebo poškodeniu,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Za roky 2012 a 2014 nemala obec zverejnené žiadne objednávky na svojom webovom sídle. Na webovom sídle kontrolovaného subjektu bola zverejnená kniha objednávok za rok 2013. V knihe objednávok kontrolovaný subjekt neuvádzal pri zverejnených objednávkach údaje podľa § 5b ods. 1 písm. a), napríklad celkovú hodnotu objednaného plnenia, dátum vyhotovenia objednávky, identifikačné údaje dodávateľa a iné.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
V roku 2014 kontrolovaný subjekt nemal zverejnené žiadne faktúry na svojom webovom sídle, čo bolo v rozpore s § 5b ods. 1 písm. b) zákona o slobode informácií. V kontrolovanom období mal subjekt na webovom sídle zverejnenú knihu došlých faktúr za roky 2012 a 2013. V daných knihách faktúr kontrolovaný subjekt nezverejňoval povinné údaje v súlade s § 5b ods. 1 písm. b) zákona o slobode informácií.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
V 23 prípadoch kontrolovaný subjekt mal vo fakturovanej sume aj sumy za upomienky oneskorenej platby vo výške 4,99 eur s DPH, alebo sumu 16,50 eur s DPH za obmedzovanie služby - neplatenie, alebo kombináciu týchto poplatkov navyše (okrem služieb poskytovaných telekomunikačným operátorom) spolu vo výške 163,87 eur s DPH.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Na došlých faktúrach za rok 2013 z faktúr za terénne úpravy a odpratávanie snehu nebolo zrejmé, v akom rozsahu boli vykonané práce, resp. nebola k faktúram pripojená žiadna príloha, na základe ktorej by bolo možné určiť rozsah vykonaných prác. Za odpratávanie snehu boli tri faktúry spolu vo výške 1 896,00 eur s DPH a za terénne úpravy boli faktúry vo výške 860,00 eur s DPH.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Pre rok 2013 sa obecné zastupiteľstvo zaoberalo schvaľovaním rozpočtu na 3. zasadnutí konanom dňa 14.12.2012. Podľa zápisnice a uznesenia z uvedeného rokovania obecného zastupiteľstva obec schválila „Rozpočet obce“. V texte zápisnice bolo uvedené, že „starostka obce predstavila poslancom obecného zastupiteľstva rozpočet obce na roky 2013 – 2017“. Časové ohraničenie v zmysle uvedenej zápisnice schvaľovaného rozpočtu nebolo vymedzené v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého viacročný rozpočet tvorí a) rozpočet obce na príslušný rok, b) rozpočet obce na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku, c) rozpočet obce na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písmena b).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Z faktúr , ako aj z krycích listov faktúr sa tak nedalo jednoznačne skontrolovať, či boli správne triedené výdavky kontrolovaného subjektu a údaje o rozpočtovej klasifikácii.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Obec nemala v čase vykonávania kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov vykonanú inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v zmysle ustanovení zákona o účtovníctve k 31.12.2014.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolou predložených daňových priznaní k dani z nehnuteľnosti z rokov 2013 a 2014 bolo zistené, že na 14 daňových priznaniach nebol vyznačený dátum a odtlačok prezenčnej pečiatky obce, čím správca dane nekonal v zmysle zákona o správe daní, podľa ktorého daňové konanie je začaté dňom doručenia podania daňového subjektu orgánu príslušnému konať vo veci.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
Zo vzorky desiatich rozhodnutí – platobných výmerov, ktorými obec vyrubila daň z nehnuteľnosti za rok 2014 boli štyri zaslané poštou do vlastných rúk. Pri ďalších šiestich, ktoré mali byť odovzdané osobne nebol zdokladovaný spôsob doručenia platobného výmeru.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
Obec neurčila mieru zavinenia z pohľadu osobnej zodpovednosti zamestnanca za vznik škody a nepristúpila k uplatneniu postupu podľa Zákonníka práce vo veci obchodnej spoločnosti – kontrola NKÚ SR, ktorá sa uskutočnila v roku 2012 konštatovala, že jej obchodná spoločnosť nevykonávala predmet činnosti, pričom obec naďalej ponechala svoj finančný majetok v nefungujúcej obchodnej spoločnosti, čím nedodržala hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť použitia verejných preostriedkov a tým podľa predchádzajúcej kontroly NKÚ SR prišlo k porušeniu zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 311/2001 Z.z.
Obec nemala vypracovanú účtovnú závierku za rok 2014. Podľa správy audítora zo dňa 12.02.2015 bol uskutočnený audit účtovnej závierky obce za rok 2014, táto závierka neobsahovala súvahu k 31.12.2014, ani výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, ani poznámky, ktoré by obsahovali súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód ani ďalšie vysvetľujúce informácie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Na 121 faktúrach za rok 2013 v sume 19 507,68 eur a 83 faktúrach za rok 2014 v sume 14 170,70 eur ani na jednej z týchto faktúr, ako aj krycích listov k faktúram sa nenachádzalo označenie účtov – predkontácií, na ktorých sa mal zaúčtovať účtovný prípad.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 431/2002 Z.z.
Obec Uhliská nemala v rokoch 2012 – 2014 zvoleného hlavného kontrolóra obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov neboli doručené v stanovenom termíne. Správu o plnení opatrení obec Uhliská rovnako nepredložila v určenom termíne. Kontrolovaný subjekt týmto konaním porušil zákon o NKÚ SR.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 39/1993 Z.z.
Kontrolou aplikácie zásad hospodárenia s majetkom obce bolo zistené, že obecný úrad mal podľa článku „10. Evidencia a inventarizácia majetku“ raz do roka predkladať hodnotenie stavu majetku v rámci vykonanej inventarizácie na rokovanie obecného zastupiteľstva. Tým, že podľa zápisníc a uznesení z rokovania obecného zastupiteľstva v kontrolovanom období 2012 – 2014 nebolo „hodnotenie stavu majetku v rámci vykonanej inventarizácie“ predmetom ich rokovaní, obec nepostupovala podľa schválených zásad hospodárenia s majetkom obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Obec Valča

IČO
00317021
Sídlo
Valča 375, 03835 Valča
Kontrolované obdobie
2011 - 2014
Termín kontroly
27.01.2015 - 25.03.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Prijaté opatrenia boli predložené NKÚ SR 09.01.2012, t. j. desať dní po lehote určenej obci v zápisnici z prerokovania protokolu o výsledku kontroly. Taktiež správa o plnení resp. splnení prijatých opatrení na odstránenie zistených nedostatkov bola predložená NKÚ SR 28 dní po stanovenom termíne, čím nebola zo strany obce dodržaná povinnosť vyplývajúca z ustanovenia § 18 písm. e) zákona o NKÚ SR.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 39/1993 Z.z.
kontrolovaný subjekt nemal schválené obecným zastupiteľstvom zásady hospodárenia s majetkom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
obec si nezriadila v elektronickom úložisku elektronického vestníka profil verejného obstarávateľa, v ktorom by zverejňovala informácie a dokumenty súvisiace s verejným obstarávaním
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.

Obec Vasiľov

IČO
00314943
Sídlo
Vasiľov 0, 02951 Vasiľov
Kontrolované obdobie
2011 - 2014
Termín kontroly
25.05.2015 - 05.08.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

obec pri zverejňovaných faktúrach neuvádzala identifikáciu zmluvy (ak fa súvisela s povinne zverejnenou zmluvou) a identifikáciu obvjednávky (ak fa súvisela s oobjednávkou
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Obec nezabezpečila overenie svojej výročnej správy
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec vykonalauhradu za služby, na ktoré neurobila výber dodávateľa
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Obec nezabezpečila zverejnenie súhrnnej správy
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Obec nevykonala PFK na zmluvách a objednávkach
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z., 502/2001 Z.z.
Správy a záznamy hlavného kontrolora neobsahovali náležitosti. HK nevypracoval zápisnicu z z prerokovaných správ.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb., 502/2001 Z.z., 502/2001 Z.z., 502/2001 Z.z.

Obec Vinné

IČO
00325953
Sídlo
Vinné 508, 07231 Vinné
Kontrolované obdobie
2011 - 2014
Termín kontroly
16.06.2015 - 05.07.2015
Stav kontroly
Ukončená

Obec Vištuk

IČO
00305171
Sídlo
Vištuk 353, 90085 Vištuk
Kontrolované obdobie
2011 - 2014
Termín kontroly
19.05.2015 - 02.06.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolovaný subjekt na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov z predchadzajúcej kontroly NKÚ SR prijal opatrenie, že hlavný kontrolór bude vykonávať kontrolu postupov zadávania podprahových zákaziek a zákaziek s nízkou hodnotou. Kontrolou opatrení bolo zistené, že opatrenie nebolo splnené, resp, splnené.

Obec Vyšný Mirošov

IČO
00331244
Sídlo
Vyšný Mirošov 100, 09011 Vyšný Mirošov
Kontrolované obdobie
2011 - 2014
Termín kontroly
12.05.2015 - 28.06.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec si neuplatňovala od futbalového klubu svoje finančné nároky.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Obec zúčtovala poskytnutú dotáciu futbalovému klubu na nesprávny nákladový účet.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z., MF/16786/2007-31
Obec preukázateľne nezdokladovala a nepreukázala účtovným dokladom účel výberu a použitie hotovosti.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec nepreukázala preukázateľnými účtovnými dokladmi použitie verejných prostriedkov.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Obec nezaznamenala výber z pokladnice v sume 2 000,00 eur v pokladničnej knihe, ale len v denníku.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Účtovný doklad bol vyhotovený dodatočne.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec uhradila v hotovosti štyri splátky pôžičky v celkovej sume 18 300,00 eur .
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 394/2012 Z.z.
Vzhľadom na nedostatočné a neúplné vedenie pokladničnej knihy nebolo možné preukázateľne zistiť poskytovanie, čerpanie záloh a reálne vysporiadanie pohľadávok voči starostovi obce.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Obec nesprávne uplatnila rozpočtovú klasifikáciu ekonomickej klasifikácie.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: MF/010175/2004-42, 523/2004 Z.z.
Obec neúčtovala vklady a výbery peňazí v hotovosti prostredníctvom účtu 261 - Peniaze na ceste.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
Obec ku dňu uskutočnenia jednotlivých účtovných prípadov, t. j. ku dňu vzniku pohľadávky, záväzku, úhrady, nezaevidovala účtovné prípady v účtovných knihách. K zaúčtovaniu došlo až na konci mesiaca súhrnne jedným účtovným dokladom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31
Obec nezverejnila zmluvu na svojom webovom sídle.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb., 211/2000 Z.z.
Zverejnené faktúry neobsahovali údaj o tom, či je suma fakturovaného plnenia vrátane DPH alebo bez DPH.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Zverejnené faktúry neobsahovali dátum zverejnenia, podľa ktorého by sa dala preveriť povinnosť obce zverejniť faktúry do 30 dní odo dňa zaplatenia.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Obec nezverejnila objednávky na svojom webovom sídle..
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.

Obec Zemplínsky Branč

IČO
00332224
Sídlo
Zemplínsky Branč 0, 07602 Zemplínsky Branč
Kontrolované obdobie
2011 - 2014
Termín kontroly
26.01.2015 - 05.03.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolovaný subjekt svojím konaním nepostupoval v súlade s § 45 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z., pretože uzavrel zmluvu o dielo v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.

Obec Čierna Voda

IČO
00305871
Sídlo
Čierna Voda 102, 92506 Čierna Voda
Kontrolované obdobie
2011 - 2014
Termín kontroly
22.03.2015 - 03.05.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Vo VZN o poskytovaní dotácií je uvedené, že ak poskytnuté prostriedky nemožno vyčerpať do konca kalendárneho roka, právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ je povinná požiadať obec o predĺženie termínu zúčtovania
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
jedna žiadosť neobsahovala rozpočet predpokladaných príjmov a výdavkov súvisiacich s realizáciou dotácie, čo nebolo v súlade s čl. 4 ods. 2 písm. e) VZN o poskytovaní dotácií a tiež mieru spolufinancovania aktivít (minimálne 25 % podiel spolufinancovania z výšky celkových nákladov), čo nebolo v súlade s čl. 4 ods. 3 VZN o poskytovaní dotácií. Tri žiadosti o poskytnutie dotácie neobsahovali v súlade s čl. 4 ods. 2 písm. c) bankové spojenie žiadateľa, písm. d) stručnú charakteristiku projektu a jeho prínos pre obec, písm. e) rozpočet predpokladaných príjmov a výdavkov súvisiacich s realizáciou dotácie, písm. g) požadovanú výšku dotácie. Žiadosť tiež neobsahovala mieru spolufinancovania aktivít (minimálne 25 % podiel spolufinancovania z výšky celkových nákladov), čo nebolo v súlade s čl. 4 ods. 3 VZN o poskytovaní dotácií. Kontrolovaný subjekt v súlade s platným VZN o poskytovaní dotácií poskytoval dotácie na základe písomnej zmluvy uzavretej medzi obcou a žiadateľom. Uzavreté zmluvy neobsahovali v zmysle čl. 5 ods. 3 písm. e) termín realizácie, písm. d) právo obce Čierna Voda vykonať kontrolu použitia poskytnutých finančných prostriedkov u žiadateľa, písm. f) mieru spolufinancovania a tiež písm. g) termín a spôsob vrátenia prípadných nepoužitých finančných prostriedkov, čo nebolo v súlade s platným VZN o poskytovaní dotácií.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
- obec nesprávne zatriedila vo výdavkoch na poskytnutie dotácie na podpoložku ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie 644002 – Transfery ostatnej právnickej osobe Správna podpoložka ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie mala byť 642007 – Transfery cirkvi, náboženskej spoločnosti a cirkevnej charite. - obec nesprávne zatriedila vo výdavkoch poskytnutie dotácie na podpoložku ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie 644002 – Transfery ostatnej právnickej osobe. Správna podpoložka ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie mala byť 642002 – Transfery neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby - obec nesprávne zatriedila vo výdavkoch poskytnutie dotácie na podpoložku ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie 644002 – Transfery ostatnej právnickej osobe. Správna podpoložka ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie mala byť 642002 – Transfery neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/010175/2004-42, 583/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
obec v rozpočte nestanovila zámery a ciele, ktoré realizovala z výdavkov rozpočtu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Finančný rozpočet obce na rok 2014 bol zostavený len podľa ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie, bez uvedenia funkčnej klasifikácie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Prebytok rozpočtu bol nesprávne vyčíslený ako rozdiel bežných príjmov a bežných výdavkov rozpočtu v sume 4 209,87 eur
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
obec neschválila vysporiadanie schodku hospodárenia z rezervného fondu, z ďalších peňažných fondov alebo návratných zdrojov financovania.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
obec poskytla na základe žiadosti o finančnú výpomoc z rozpočtu obce jednorazovú finančnú výpomoc na vydanie knihy, ktorá bola schválená 20.03.2014 uznesením č. 3/OZ/20/03/2014 v sume 50,00 eur
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
V čl. 3 ods. 8 citovanej smernice bolo uvedené, že predbežnú finančnú kontrolu vykonávajú zamestnanci obecného úradu a starosta obce podľa charakteru finančnej operácie Kontrolou bolo zistené, že predbežnú finančnú kontrolu vykonával len jeden zamestnanec obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Kontrolou inventúrnych súpisov a inventarizačného zápisu bolo zistené, že kontrolovaný subjekt nevykonal inventarizáciu oprávok k dlhodobému hmotnému majetku (účtov 081, 082, 083)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Podľa § 18f ods. 1 písm. e) zákona o obecnom zriadení, HK predkladá OZ najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku. Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2013 bola OZ predložená 26.06.2014
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.

Obec Číčov

IČO
00306410
Sídlo
Dunajská 41, 94619 Číčov
Kontrolované obdobie
2011 - 2014
Termín kontroly
29.03.2015 - 07.06.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec predložila 17 opatrení na odstránenie zistených nedostatkov NKÚ SR, Expozitúre Nitra po stanovenej lehote, čím porušila § 18 písm. e) zákona o NKÚ SR, podľa ktorého bola povinná prijať opatrenia na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov a predložiť ich NKÚ SR v stanovených lehotách.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 39/1993 Z.z.
V štyroch pracovných zmluvách neboli uvedené výplatné termíny, pracovný čas, výmera dovolenky a dĺžka výpovednej doby v zmysle Zákonníka práce alebo odkaz na ustanovenia kolektívnej zmluvy ani odkaz na príslušné ustanovenia uvedeného zákona.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 311/2001 Z.z., 311/2001 Z.z.
Obec nezverejnila súhrnnú správu o zákazkách s nízkymi hodnotami za 2. štvrťrok 2013.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
V inventúrnych súpisoch vypracovaných kontrolovaným subjektom 019 - ostatné DNHM,032 – umelecké diela, 022 – stroje, prístroje, zariadenia, 013 – softwér, 023 – dopravné prostriedky, 028 – drobný DHM a ostatný DHM a 021 – stavby chýbalo meno, priezvisko a podpisový záznam hmotne zodpovednej osoby alebo zodpovednej osoby za príslušný druh majetku. V inventúrnych súpisoch vypracovaných za rok 2014 chýbalo okrem mena, priezviska a podpisového záznamu hmotne zodpovednej osoby alebo zodpovednej osoby za príslušný druh majetku aj označenie dňa, ku ktorému bola inventúra vykonaná na týchto konkrétnych súpisoch: 019 – ostatné DNHM,032 - umelecké diela, 022 – stroje, prístroje, zariadenia, 013 – softwér, 023 – dopravné prostriedky, 221 – peňažné prostriedky vedené na BÚ, 028 – drobný DHM a ostatný DHM a 021 – stavby.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Na krycích listoch k šiestim faktúram v celkovej sume 794,47 eur nebol uvedený podpis osoby, ktorá mala overiť, že pripravovaná finančná operácia bola v súlade s rozpočtom obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Kontrolou výdavkových pokladničných dokladov (ďalej aj „VPD“), ktoré obec vystavila v roku 2013 a 2014 na nákup pohonných hmôt bolo zistené, že na dvoch VPD chýbal podpis schvaľujúceho a na 96 VPD nebol uvedený podpis príjemcu.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Prílohou výdavkového pokladničného dokladu č. 8/13 zo dňa 01.02.2013 bol pokladničný doklad, ktorý preukazoval výdavok kontrolovaného subjektu, pričom tento pokladničný doklad bol nečitateľný.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.

Obec Široké

IČO
00327832
Sídlo
Široké 118, 08237 Široké
Kontrolované obdobie
2011 - 2014
Termín kontroly
25.01.2015 - 05.02.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

V porovnaní so schváleným rozpočtom bolo zistené, že kontrolovaný subjekt vykazoval kapitálové výdavky rozdielne, t. j. o 18 930,00 eur viac, ako boli schválené rozpočtovým opatrením na základe uznesenia č. 154 ObZ v Širokom z 12.12.2013. Na základe uvedeného kontrolovaný subjekt nepostupoval v zmysle § 18 ods. 3 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 540/2001 Z.z., 540/2001 Z.z.
obec nevyhotovila inventúrny súpis nehmotného majetku vedeného na účte 013 – software, čím nepostupovala v súlade s § 30 ods. 2 zákona o účtovníctve. Tým, že obec nevypracovala inventúrny súpis majetku na účte 013 – software, neporovnala stav majetku záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov v inventarizačnom zápise, čím nebola preukázaná vecná správnosť účtovníctva v zmysle § 30 ods. 3 zákona o účtovníctve. Zároveň obec nepostupovala v súlade s § 8 ods. 1 zákona o účtovníctve
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
neporovnala stav majetku záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov v inventarizačnom zápise, čím nebola preukázaná vecná správnosť účtovníctva v zmysle § 30 ods. 3 zákona o účtovníctve. Zároveň obec nepostupovala v súlade s § 8 ods. 1 zákona o účtovníctve, podľa
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.

Obec Šoporňa

IČO
00306207
Sídlo
Šoporňa 1179, 92552 Šoporňa
Kontrolované obdobie
2011 - 2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

obec počas rozpočtového provizória neschválila rozpočet v stanovenom termíne na príslušný rozpočtový rok
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
zmeny rozpočtu neboli schválené príslušným orgánom obce
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
výdavky vo viacerých položkách rozpočtovej klasifikácie boli čerpané nad rámec schváleného rozpočtu
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
návrh záverečného účtu nebol prerokovaný v stanovenom termíne
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
obecné zastupiteľstvo nepotvrdilo vysporiadanie schodku rozpočtu
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
obec nezverejnila návrh záverečného účtu
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 369/1990 Zb.
hlavný kontrolór nevypracoval a nepredložil odborné stanoviská k ZU
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 369/1990 Zb.
účtovné doklady vo viacerých prípadoch neobsahovali preukázateľný účtovný záznam
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
obec v niektorých prípadoch nepreukázala, že konala hospodárne a efektívne
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
obec vo viacerých prípadoch nevykonávala predbežnú finančnú kontrolu alebo vykonávala predbežnú finančnú kontrolu iba formálne
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
obec ako verejný obstarávateľ pri zadávaní zákaziek nepostupovala v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
obec nezverejňovala na webovom sídle objednávky a faktúry
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 211/2000 Z.z.

Obec Šíd

IČO
00316423
Sídlo
Šíd 0, 98601 Šíd
Kontrolované obdobie
2011 - 2014
Termín kontroly
22.01.2015 - 12.02.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec nevykonávala zmeny rozpočtu rozpočtovými opatreniami.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec neviedla v priebehu kontrolovaných rozpočtových rokov operatívnu evidenciu o vykonaných zmenách rozpočtu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec v priebehu rozpočtového roka nesledovala hospodárenie podľa rozpočtu, nevykonávala v priebehu roka zmeny vo svojom rozpočte.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nevypracovala monitorovaciu a hodnotiacu správa programového rozpočtu za rok 2013.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec schválila záverečný účet obce za rok 2014 po stanovenom termíne.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Inventarizácia majetku a záväzkov a rozdileu majetku a záväzkov obce k 31.12.2014 nebola v stanovenom termíne vykonaná.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec nepredložila príkaz starostu na vykonanie inventarizácie k 31.12.2012.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.

Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne

IČO
36145106
Sídlo
Hviezdoslavovo nám. 7, 02601 Dolný Kubín
Kontrolované obdobie
2011 - 2014
Termín kontroly
29.01.2015 - 28.04.2015
Stav kontroly
Ukončená

TT-IT, s.r.o.

IČO
44102771
Sídlo
Trhová 2, 91701 Trnava
Kontrolované obdobie
2011 - 2014
Termín kontroly
24.05.2015 - 29.06.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

inventúrne súpisy DHM neobsahovali deň začatia inventúry, deň skončenia inventúry, miesto uloženia majetku, meno, priezvisko a podpisový záznam hmotne zodpovednej osoby alebo zodpovednej osoby za príslušný druh majetku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
inventarizačný zápis neobsahoval meno, priezvisko a podpisový záznam všetkých osôb zodpovedných za vykonanie inventarizácie v účtovnej jednotke
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
členovia komisie podpísali čestné vyhlásenie o nezaujatosti ešte pred oboznámením sa so zoznamom uchádzačov, pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
výzva na predkladanie ponúk po jej uverejnení nebola zaslaná najmenej trom vybraným záujemcom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
obchodná spoločnosť neviedla evidenciu záujemcov, ktorým sa poskytli súťažné podklady
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
obchodná spoločnosť nezverejnila dokumenty v profile verejného obstarávateľa, týkajúce sa podlimitnej zákazky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
obchodná spoločnosť nevyhotovila referenciu týkajúcu sa plnenia zmluvy na kúpu servera
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
obchodná spoločnosť nepostupovala v súlade s internou smernicou, ktorou sa upravuje postup pri vymáhaní a inom uplatňovaní pohľadávok
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Výskumný ústav potravinársky

IČO
00167240
Sídlo
Priemyselná 4, 82475 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2011 - 2014
Stav kontroly
Ukončená

Základná škola Bystré

IČO
37873261
Sídlo
Bystré 347, 09434 Bystré
Kontrolované obdobie
2011 - 2014
Termín kontroly
26.01.2015 - 29.01.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Prijatie opatrení po kontrole vykonanej v roku 2013 malo pozitívny vplyv na ďalšiu činnosť kontrolovaného subjektu. Kontrolovaný subjekt na základe nedostatkov zistených kontrolou NKÚ SR v roku 2013: • v spolupráci s obcou zabezpečil, aby majetok bol finančne a vecne vymedzený v zriaďovacej listine, • vypracoval nový štatút, ktorý upravoval úlohy a poslanie základnej školy, pôsobnosť orgánov školskej samosprávy podľa zákona o štátnej správe v školstve, • uviedol údaje o plnení rozpočtu vo finančnom výkaze v súlade so schváleným rozpočtom, • dodržal rozpočtovú klasifikáciu pri triedení výdavkov, • v súvislosti so starostlivosťou o budovu, ktorá je predmetom samosprávnej pôsobnosti obce, predložil žiadosť na uskutočnenie verejného obstarávania obci z dôvodu havarijného stavu budovy, • zabezpečil preúčtovanie drobného hmotného majetku z účtov dlhodobého majetku, • dodržal postupy účtovania, keď vznik záväzku zaúčtoval včas v deň uskutočnenia účtovného prípadu, • zabezpečil, aby účtovné doklady obsahovali náležitosti v zmysle zákona o účtovníctve, • vypracoval poznámky, ktoré boli súčasťou účtovnej závierky za rok 2013, • zmluvu o dielo na dodávku a montáž prístreškov zverejnil na svojom webovom sídle, • obstarával tovary formou prieskumov trhu podľa zákona o verejnom obstarávaní, • zabezpečil, aby inventúrne súpisy majetku a záväzkov obsahovali zákonné náležitosti a vykonal úplnú fyzickú a dokladovú inventúru v zmysle zákona o účtovníctve, • vykonával predbežnú finančnú kontrolu pred vykonaním finančnej operácii.
Späť