Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-026/2020/1130
Názov:
Kapitálové transfery a záväzkové vzťahy zriaďovateľa a jeho príspevkovej organizácie.
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s majetkom a záväzkami
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Generálny investor Bratislavy

IČO
00698393
Sídlo
Záporožská 5, 85292 Bratislava-Petržalka
Kontrolované obdobie
2011-2018 a súvisiace obdobia
Termín kontroly
18.02.2020 - 20.05.2020
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

1. Na účte 042-Mirbachov palác bolo zistené, že zrealizované technické zhodnotenie tohto majetku v hodnote 1 490 857,89 eur bolo odovzdané na základe protokolov o vecnom odovzdaní a prevzatí majetku Galérii mesta Bratislava v roku 2012, pričom o tejto skutočnosti, čiže úbytku majetku bolo účtované až v roku 2017. Uvedeným konaním GIB porušil § 7 ods. 1 zákona o účtovníctve, podľa ktorého účtovná jednotka je povinná účtovať tak, aby účtovná závierka poskytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva a o finančnej situácii účtovnej jednotky.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
2. Opravnú položku k nedokončeným investíciám vytvoril GIB prvýkrát v roku 2015 a to vo výške 6 262 203,61 eur. Informácie, týkajúce sa vytvorenej opravnej položky v poznámkach k účtovnej závierke neboli uvedené. Týmto konaním došlo k porušeniu § 18 ods. 5 zákona o účtovníctve, podľa ktorého sa v poznámkach uvádzajú informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú údaje v súvahe.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
3.Inventúrny súpis nedokončených investícií ku dňu 31.12.2015 neobsahoval vyplnenú položku uplatnenie § 26 zákona o účtovníctve (prechodné zníženie účtovnej hodnoty, čiže tvorba opravnej položky), a to napriek tomu, že kontrolovaný subjekt opravnú položku k nedokončeným investíciám k 31.12.2015 vytvoril vo výške 6 262 203,61 eur. Uvedeným konaním došlo k porušeniu § 30 ods. 2 písm. h) zákona o účtovníctve, podľa ktorého inventúrny súpis je účtovný záznam, ktorý zabezpečuje preukázateľnosť účtovníctva (§ 8 ods. 4).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
4.Na účte 042 – neidentifikovateľný majetok v sume 72 549 220,97 eur, prípadne majetok, ktorého hodnotu nevie preukázať dokladmi, čo nebolo v súlade s § 8 ods.4 zákona o účtovníctve, podľa ktorého je účtovníctvo účtovnej jednotky preukázateľné, ak všetky účtovné záznamy sú preukázateľné a účtovná jednotka vykonala inventarizáciu. Z celkovej sumy 76 956 553,91 eur boli aktívne stavby len vo výške 4 407 332,94 eur. Zo zvyšnej sumy 72 549 220,97 eur boli investície v hodnote 997 569,49 eur označené ako projektová dokumentácia – zmarené investície. Skutočnosť, že GIB evidoval vo svojom účtovníctve neidentifikovateľný majetok zakladá riziko nesprávneho vykazovania majetku na účte 042 – Obstaranie DHM, duplicitného vykazovania tohto majetku v rámci konsolidovaného celku. NKÚ SR preveril účtovanie a vykazovanie obstarávaných investícií na základe inventarizácie k účtu 042 - Obstaranie DHM (stav k 31.12.2018 vo výške 76 956 553,91 eur).
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
5.Zriaďovacia listina neobsahovala vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý bol príspevkovej organizácii zverený do správy, čo nebolo v súlade s § 21 ods. 9 písm. g) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a § 5 ods. 2 zásad hospodárenia s majetkom (v tom čase platné VZN 2/1993), podľa ktorého HMB o zverení majetku do správy spíše preberajúci protokol, ktorý obsahuje určenie zvereného majetku, hodnotu zvereného majetku, práva a záväzky súvisiace so zvereným majetkom, spôsob usporiadania schodkov hospodárenia so zvereným majetkom. V účtovnej závierke k 31.12.2009 mal GIB vedený DHM v nadobúdacej hodnote 112 996 851,00 eur vrátane obstarania dlhodobého hmotného majetku (účet 042) v sume 112 867 555,00 eur.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
6.Rozdiel medzi stavom majetku vedeného v účtovníctve GIB a zdrojmi financovania majetku z transferov poskytnutých zriaďovateľom v sume 168 275,62 eur. Uvedený rozdiel bol špecifikovaný na účte 042 Obstaranie DHM. Podľa vyjadrenia kontrolovaného subjektu rozdiel bol z obstarania majetku bez zapojenia kapitálového transferu od zriaďovateľa – pravdepodobne obstaraný z fondu združených prostriedkov, resp. v rámci výkupov pozemkov a iné. Tým, že kontrolovaný subjekt nepreukázal zistený rozdiel, nekonal v súlade s § 8 ods. 1 v nadväznosti na ods. 4 zákona o účtovníctve, podľa ktorých je účtovná jednotka povinná viesť účtovníctvo správne, úplne a preukázateľne. Účtovníctvo účtovnej jednotky je preukázateľné, ak všetky účtovné záznamy sú preukázateľné a účtovná jednotka vykonala inventarizáciu. (nadväznosť na zistenie uvedené v časti 2, strana 10 tohto protokolu o výsledku kontroly).
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
7.Správca nehnuteľného majetku mesta nebol zapísaný na liste vlastníctva. Uvedená skutočnosť nebola v súlade s § 1 ods. 1 v nadväznosti na § 19 písm. a) zákona o katastri nehnuteľností, podľa ktorého súčasťou katastra sú okrem iného údaje o právach k týmto nehnuteľnostiam, a to o vlastníckom práve, ako aj o právach vyplývajúcich zo správy majetku obce. GIB nenavrhol zapísať správcu nehnuteľného majetku HMB na list vlastníctva, čo nebolo v súlade s § 14 ods.3 zákona o majetku obcí, podľa ktorého organizácie založené alebo zriadené obcou, ktoré vykonávajú správu nehnuteľného majetku obce podľa tohto zákona, navrhujú na stredisko geodézie zapísať správcu majetku obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 162/1995 Z.z., 138/1991 Zb.
8. Zmluva o dielo č. 01/2009 z 21.04.2009, ktorej záväzky boli predmetom reštrukturalizácie dlhu medzi GIB a bankou. Zmluva bola uzatvorená na uskutočnenie stavebných prác rekonštrukcie zimného štadióna O. Nepelu s dohodnutou cenou diela 74 822 188,00 eur s DPH. Kontrolou bolo zistené, že GIB sa uzatvorením zmluvy o dielo č. 1/2009 zaviazal na také úhrady, ktoré nemal zabezpečené v rozpočte na rok 2009, čo nebolo v súlade s § 19 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Uvedené konanie bolo zároveň porušením finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. f) prekročenie rozsahu splnomocnenia na prevzatie záväzkov podľa § 19 ods. 5. Subjekt verejnej správy je povinný podľa § 31 ods. 7 tohto zákona uplatniť voči zamestnancovi zodpovednému za porušenie finančnej disciplíny zodpovednosť.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
9.Dohody o reštrukturalizácii dlhu z roku 2010, 2011 a 2013 na postúpené pohľadávky veriteľov zo stavby zimného štadióna O. Nepelu boli uzatvorené medzi GIB (dlžník) a bankou (ako nový veriteľ) so súhlasom MsZ a príspevkom mesta na úhradu záväzkov banke, čo nebolo v súlade so zásadami hospodárenia. Podľa § 16 Zásad hospodárenia, príspevkové organizácie HMBA nemôžu prijať úver alebo pôžičku, ani tieto poskytovať a nemôžu vstupovať do úverových vzťahov ako ručiteľ. V roku 2015 bol novelizovaný § 55 bod 11 postupov účtovania, podľa ktorého platí, že ak sa pohľadávka veriteľa prevedie na financujúci subjekt, ktorým je banka, takéto úvery sa účtujú ako bankové úvery. To znamenalo, že účtovná jednotka splácala úver, čo bolo v rozpore s rozpočtovými pravidlami § 19 ods. 12 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorých rozpočtové a príspevkové organizácie nemôžu prijímať úvery.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 523/2004 Z.z.
10.Využitie prostriedkov banky na úhradu záväzku z reštrukturalizácie dlhu a za neuhradenie záväzku v lehote splatnosti zaplatil GIB v kontrolovanom období rokov 2011 až 2018 spolu sumu 2 503 869,43 eur, čím došlo k nehospodárnemu vynakladaniu finančných prostriedkov. Uvedeným konaním kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s § 19 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého subjekt verejnej správy je povinný pri používaní verejných prostriedkov zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia. Zároveň porušil finančnú disciplínu podľa § 31 ods. 1 písm. j) uvedeného zákona ako nehospodárne, neefektívne a neúčinné vynakladanie verejných prostriedkov. Subjekt verejnej správy je povinný podľa § 31 ods. 7 tohto zákona uplatniť voči zamestnancovi zodpovednému za porušenie finančnej disciplíny zodpovednosť.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Nehospodárne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
11.Záväzok z reštrukturalizácie dlhu (pohľadávka veriteľa prevedená na financujúci subjekt) v sume 27 105 884,39 eur bol účtovaný na účtoch záväzkov (účty 321 a 479), čo nebolo v súlade s § 55 bod 11 postupov účtovania. Zároveň bol porušený § 7 ods. 1 zákona o účtovníctve, podľa ktorého účtovná jednotka je povinná účtovať tak, aby účtovná závierka poskytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva a o finančnej situácii účtovnej jednotky. Pohľadávka veriteľa prevedená na financujúci subjekt (banku) mala byť účtovaná na účte bankových úverov (účet 461).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
12.Výdavky súvisiace so splácaním záväzkov banke na základe dohôd o reštrukturalizácii dlhu boli zatriedené na podpoložku kapitálových výdavkov 717002 – Rekonštrukcia a modernizácia, zdroj príjmu 41- vlastné zdroje. Kontrolou bolo zistené, že výdavky neboli zatriedené do finančných operácií (ako splátky návratných zdrojov financovania). Vo finančných výkazoch ani v rozpočtovníctve neboli vedené ako úverové prostriedky od bankovej inštitúcie, ale výdavok na splátku úveru banke bol zatriedený na položku 717 Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie. Kontrolovaný subjekt tým nekonal v súlade s § 4 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, ktorým sa ukladá povinnosť uplatňovať rozpočtovú klasifikáciu všetkým subjektom verejnej správy v nadväznosti na opatrenie o rozpočtovej klasifikácii.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
13.Kontrolou zmlúv bolo zistené, že chýbalo vyjadrenie, či pripravovaná finančná operácia je alebo nie je v súlade s rozpočtom orgánu verejnej správy, osobitnými predpismi a rozhodnutiami vydanými na ich základe a internými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami. Uvedeným konaním nebol dodržaný § 9 ods. 3 zákona č. 502/2001 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
14.Predbežná finančná kontrola zmluvy o dielo č. 1/2009 na rekonštrukciu zimného štadióna O. Nepelu nebola vykonaná vedúcim zamestnancom, povereným vedúcim orgánu verejnej správy ani zamestnancom zodpovedným za rozpočet, čím nebolo dodržané ustanovenie § 9 ods. 2 a 3 zákona č. 502/2001 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

IČO
00603481
Sídlo
Primaciálne námestie 1, 81499 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2011-2018 a súvisiace obdobia
Termín kontroly
18.02.2020 - 20.05.2020
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Zriaďovacia listina neobsahovala vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý bol príspevkovej organizácii zverený do správy pri jej zriadení.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Mesto Bratislava neúčtovalo o technickom zhodnotení Mirbachovho paláca z roku 2012 vo výške 1 490 857,89 Eur.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Pri ZŠON a Mirbachovom paláci nebol správca majetku vedený na LV.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 162/1995 Z.z.
Mesto nevyužilo svoju kompetenciu prevziať záväzok z úveru svojej príspevkovej organizácie, ktorá zo svojho rozpočtu splácala bankový úver.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
V rokoch 2010 – 2011 (obdobie reštrukturalizácie dlhu v GIB) bola zadlženosť mesta nad hranicou 60 %, čo nebolo v súlade s § 17 ods. 6 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Mesto nesprávne zatriedilo transfery na splácanie istín úveru do kapitálových výdavkov.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Pri dvoch protokoloch o vecnom odovzdaní a prevzatí majetku medzi mestom a GIB nebol overený súlad vykonania finančnej operácie pred jej zaúčtovaním.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Pri jednom protokole o vecnom odovzdaní a prevzatí majetku medzi mestom a GIB nebol overený súlad vykonania finančnej operácie pred jej zaúčtovaním, čo nebolo v súlade s § 7 ods. 1 nového zákona o finančnej kontrole, podľa ktorého je orgán verejnej správy vždy povinný overovať základnou finančnou kontrolou súlad každej finančnej operácie alebo jej časti so skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4 na príslušných stupňoch riadenia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Späť