Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-015/2011/0002
Názov:
Kontrola financovania rekonštrukcie Zimného štadióna Ondreja Nepelu v Bratislave z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a prostriedkov Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava.
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Generálny investor Bratislavy

IČO
00698393
Sídlo
Záporožská 5, 85292 Bratislava-Petržalka
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

poskytnutie preddavkov nebolo v súlade s cit. ustanoveniami zákona č. 523/2004 Z.z. (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 303/1995 Z.z.
poskytnutie preddavkov nebolo v súlade s cit. ustanoveniami zákona č. 523/2004 Z.z. (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 303/1995 Z.z.
zvýšenie nákladov stavby síce GIB nespôsobil, avšak do obdobia uskutočnenia kontroly ich nevymáhal
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 303/1995 Z.z.
zvýšenie nákladov stavby síce GIB nespôsobil, avšak do obdobia uskutočnenia kontroly ich nevymáhal
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 303/1995 Z.z.
GIB uhradil zvýšené náklady za odstránený majetok , ktorého vlastníkom bol tretí subjekt
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 303/1995 Z.z.
GIB uhradil zvýšené náklady za odstránený majetok , ktorého vlastníkom bol tretí subjekt
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 303/1995 Z.z.
za uskutočnené stavebné práce uhradil GIB neoprávnene sumu o 1000,00 eur vyššiu, ako bola ich skutočná hodnota a ako bolo dohodnuté v cit. zmluve o diele
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 303/1995 Z.z.
GIB za práce na stavebnom objekte uhradil neoprávnene sumu o 5 138,39 eur bez DPH (6 114,68 eur s DPH) vyššiu, ako bola ich skutočná hodnota
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 303/1995 Z.z.
náklady na 8 objektov boli uhradené len z prostriedkov hlavného mesta napriek tomu, že tieto objekty boli predmetom užívania aj inej stavby (počet porušení 8)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 303/1995 Z.z.
náklady na 8 objektov boli uhradené len z prostriedkov hlavného mesta napriek tomu, že tieto objekty boli predmetom užívania aj inej stavby (počet porušení 8)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 303/1995 Z.z.
uhradením dvoch dodávateľských faktúr (preložka káblového vedenia) GIB nezabezpečil zachovanie hospodárnosti (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 303/1995 Z.z.
uhradením dvoch dodávateľských faktúr (preložka káblového vedenia) GIB nezabezpečil zachovanie hospodárnosti (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 303/1995 Z.z.
GIB uhradil za poistenie stavby sumu o 19 019,45 eur vyššiu ako ma dohodnuté v poistnej zmluve zhotoviteľ
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 303/1995 Z.z.
stavebný denník nebol vedený v súlade s cit. ustanoveniami (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 50/1976 Z.z.
stavebný denník nebol vedený v súlade s cit. ustanoveniami (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 50/1976 Z.z.
stavebný dozor si dostatočne neplnil svoju povinnosť
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 50/1976 Z.z.
stavebný dozor si dostatočne neplnil svoju povinnosť
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 50/1976 Z.z.
zmeny na stavbe boli uskutočnené bez toho, aby boli vopred odsúhlasené stavebným úradom
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 50/1976 Z.z.
nesprávnym spôsobom účtovania na účte 042
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
súpisy vykonaných prác, ktoré tvorili súčasť uhradených a zaúčtovaných faktúr, potvrdené dodávateľom aj objednávateľom stavby, boli nesprávne a neúplné (počet porušení 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
predbežná finančná kontrola nebola vykonávaná dôsledne a nezabezpečila splnenie cieľa finančnej kontroly
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
GIB uhradil za poistenie stavby sumu o 19 019,45 eur vyššiu ako ma dohodnuté v poistnej zmluve zhotoviteľ
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 303/1995 Z.z.
odôvodnenie použitia rokovacieho konania bez zverejnenia bolo nedostatočné
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Smernice
odôvodnenie použitia rokovacieho konania bez zverejnenia bolo nedostatočné
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Smernice
vybraný uchádzač nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní - nepreukázal technickú alebo odbornú spôsobilosť (počet porušení 6)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Smernice
zákazka bola rozdelená na dve s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov zadávania zákazky podľa tohto zákona (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Smernice
v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania stanovil diskriminačné podmienky (počet porušení 4)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Smernice
v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania stanovil diskriminačné podmienky (počet porušení 4)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Smernice
v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania stanovil diskriminačné podmienky (počet porušení 4)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Smernice
pri zadávaní zákaziek GIB nepostupoval podľa tohto zákona
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Smernice
GIB neposudzoval splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v súlade s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania a súťažnými podkladmi a nevylúčil úspešného uchádzača (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Smernice
GIB neposudzoval splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v súlade s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania a súťažnými podkladmi a nevylúčil úspešného uchádzača (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Smernice
nepreukázal splnenie všetkých zákonom stanovených podmienok, a teda neuniesol dôkazné bremeno oprávnenosti použitia vybraného postupu rokovacieho konania bez zverejnenia.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Smernice
v dokumentácii z verejného obstarávania sa nenachádzalo oznámenie o výsledku zaslané úspešnému uchádzačovi - obstarávateľ má doklady uchovávať 5 rokov po uzatvorení zmluvy (počet porušení 6)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Smernice
poskytnutie preddavkov nebolo v súlade s cit. ustanoveniami zákona č. 523/2004 Z.z. (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 303/1995 Z.z.

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

IČO
00603481
Sídlo
Primaciálne námestie 1, 81499 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

hlavné mesto si neuplatnilo právo podieľať sa na riadení založenej obch. spol-
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 138/1991 Zb.
odňatie pozemkov bez predchádzajúceho súhlasu Mest. zastupiteľstva
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
odňatie pozemkov bez predchádzajúceho súhlasu Mest. zastupiteľstva
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
neudelenie pokuty za nepredloženie stavebného povolenia
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 138/1991 Zb.
prenájom pozemkov bez zabezpečenia zveľaďovania alebo zhodnocovania vlastného majetku
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 369/1990 Zb.
nesprávne ocenenie pozemku
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
prenájom nebytových priestorov vo výmere väčšej ako bolo schválené MZ BA
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
prenájom nebytových priestorov vo výmere väčšej ako bolo schválené MZ BA
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
zmluvy o budúcich zmluvách neboli uzatvorené v mene mandanta
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 513/1991 Zb.
hlavné mesto neviedlo v účtovníctve majetok v sume 97 250,35 EUR
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 138/1991 Zb.
platobné poukazy neobsahovali vykonanie finančnej kontroly
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
platobné poukazy neobsahovali vykonanie finančnej kontroly
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
nezachovalo hosposdárnosť pri nakladaní s majetkom pri zámene nehnuteľností
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 138/1991 Zb.
inventarizácia stavieb nezodpovedala skutočnosti
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
inventarizácia stavieb nezodpovedala skutočnosti
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
hlavné mesto neviedlo viacero stavebných objektov v účtovnej evidencii
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 138/1991 Zb.
pri rozhodovaní o využití areálu bývalého cyklistického štadióna hl. m. nepostupovalo v zmysle zásad zveľaďovania, ochrany a zhodnocovania majetku
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
hl. mesto nezabezpečilo zmenu vlastníckych práv k stav. objektom, ktoré boli zbúrané
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 162/1995 Z.z.
prenájmom pozemkov za nevýhodných podmienok nehospodárilo s majetkom obce v prospech rozvoja obce a jej občanov
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Späť