Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-087/2012/1110
Názov:
Kontrola realizácie Programu cezhraničnej spolupráce Poľska a Slovenskej republiky v rokoch 2007 - 2013
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť čerpanie prostriedkov z EÚ v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľska a Slovenskej rep
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov

IČO
00179205
Sídlo
Hlavná 1, 08135 Prešov
Kontrolované obdobie
2007-2012
Termín kontroly
21.10.2012 - 29.11.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolovaný subjekt nevypracoval v siedmych prípadoch čiastkové správy o postupe realizácie projektu v stanovenom termíne
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt nevypracoval v siedmych prípadoch čiastkové správy o postupe realizácie projektu v stanovenom termíne
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt nevypracoval v jednom prípade správu a v siedmych prípadoch čiastkovú správu v stanovenom termíne
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt nevypracoval v jednom prípade správu o postupe realizácie projektu v stanovenom termíne
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt v jednom prípade nevypracoval správu o postupe realizácie projektu v stanovenom termíne
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Informačné centrum mladých ORAVA

IČO
31904858
Sídlo
Trojičné námestie 191, 02744 Tvrdošín
Kontrolované obdobie
2007-2012
Termín kontroly
16.09.2012 - 06.11.2012
Stav kontroly
Ukončená

Klaster LIPTOV - združenie cestovného ruchu

IČO
42168724
Sídlo
Štúrova 1989/41, 03142 Liptovský Mikuláš
Kontrolované obdobie
2007-2012
Termín kontroly
23.09.2012 - 21.11.2012
Stav kontroly
Ukončená

MIKROREGIÓN BYSTRICKÁ DOLINA

IČO
37905805
Sídlo
Stará Bystrica 537, 02304 Stará Bystrica
Kontrolované obdobie
2007-2012
Termín kontroly
19.09.2012 - 25.11.2012
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Spišská Belá

IČO
00326518
Sídlo
Petzvalova 18, 05901 Spišská Belá
Kontrolované obdobie
2007-2012
Termín kontroly
15.10.2012 - 13.11.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolovaný subjekt nevypracoval šesť čiastkových monitorovacích správ v stanovených termínoch.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt nevypracoval šesť čiastkových monitorovacích správ v stanovených termínoch.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt nevypracoval správy o postupe realizácie projektu v stanovených termínoch.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt nevypracoval správy o postupe realizácie projektu v stanovených termínoch.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt nevypracoval správy v stanovených termínoch.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt účtoval bežné náklady nesprávne na účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto účtovalo o vzniknutom záväzku jeden deň pred doručením faktúry.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto nesprávne triedilo výdavky.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Nedodržaním platných postupov účtovania kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade so zákonom o účtovníctve.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Mesto nesprávne triedilo výdavky.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Mesto nesprávne triedilo výdavky.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Mesto nevypracovalo správy v stanovených termínoch.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Obec Lúčka

IČO
00595764
Sídlo
Lúčka 0, 08701 Lúčka
Kontrolované obdobie
2007-2012
Termín kontroly
15.10.2012 - 04.12.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolovaný subjekt nevypracoval sedem čiastkových monitorovacích správ v stanovených termínoch.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt nevypracoval sedem čiastkových monitorovacích správ v stanovených termínoch.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt nevypracoval správy o postupe realizácie projektu v stanovených termínoch.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt nevypracoval správy o postupe realizácie projektu v stanovených termínoch.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt nevypracoval správy v stanovených termínoch.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Dokumentácia z implementácie projektu (z verejného obstarávania) nebola označená prvkami, ktoré jednoznačne preukazovali účasť Európskej únie na realizácii projektu, príp. účasť preukazovali čiastočne.)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Dokumentácia z implementácie projektu (z verejného obstarávania) nebola označená prvkami, ktoré jednoznačne preukazovali účasť Európskej únie na realizácii projektu, príp. účasť preukazovali čiastočne.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Dokumentácia z implementácie projektu (z verejného obstarávania) nebola označená prvkami, ktoré jednoznačne preukazovali účasť Európskej únie na realizácii projektu, príp. účasť preukazovali čiastočne.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Obec nesprávne triedila výdavky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nesprávne triedila výdavky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nesprávne triedila výdavky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec neúčtovala náklady na účte 518 - Ostatné služby v analytickej evidencii.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec neúčtovala náklady na účte 518 - Ostatné služby v analytickej evidencii.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec neúčtovala o vzniknutých záväzkoch pri ich vzniku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt nevytvoril rezervu na nevyfakturované dodávky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt nesprávne uviedol dátum vyhotovenia účtovného dokladu a faktúry neboli zaúčtované v deň uskutočnenia účtovného dokladu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nedodržaním platných postupov účtovania nepostupovala v súlade so zákonom o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt nevytvoril rezervu na nevyfakturované dodávky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt nesprávne uviedol dátum vyhotovenia účtovného dokladu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Vykonanie predbežnej finančnej kontroly bolo potvrdené na doklade podpisom len jedného zamestnanca.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Obec Osturňa

IČO
00326453
Sídlo
Osturňa 0, 05979 Osturňa
Kontrolované obdobie
2007-2012
Termín kontroly
15.10.2012 - 05.11.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolovaný subjekt nevypracoval tri čiastkové monitorovacie správy v stanovených termínoch.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt nevypracoval tri čiastkové monitorovacie správy v stanovených termínoch.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt nevypracoval správy o postupe realizácie projektu v stanovených termínoch.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt nevypracoval správy o postupe realizácie projektu v stanovených termínoch.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt nevypracoval správy v stanovených termínoch.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt nevypracoval správy v stanovených termínoch.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec neuzatvorila dohody o vykonaní práce najneskôr deň pred dňom začatia výkonu práce.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec nesprávne triedila výdavky.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec nesprávne triedila výdavky.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec nesprávne triedila výdavky.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec neúčtovala výdavky súvisiace s personálnymi nákladmi projektu na analytických účtoch.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec neúčtovala výdavky súvisiace s personálnymi nákladmi projektu na analytických účtoch.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec neúčtovala výdavky súvisiace s personálnymi nákladmi projektu na analytických účtoch.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec neúčtovala výdavky súvisiace s personálnymi nákladmi projektu na analytických účtoch.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec účtovala o vzniknutom záväzku pri úhrade záväzku a nie pri jeho vzniku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec účtovala o vzniknutom záväzku pri úhrade záväzku a nie pri jeho vzniku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec účtovala o úhrade záväzku o deň neskôr ako bol záväzok uhradený.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nedodržaním platných postupov účtovania obec porušila zákon o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Obec Ľutina

IČO
00327425
Sídlo
Ľutina 0, 08257 Ľutina
Kontrolované obdobie
2007-2012
Termín kontroly
15.10.2012 - 19.11.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolovaný subjekt nevypracoval šesť čiastkových monitorovacích správ v stanovených termínoch.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt nevypracoval šesť čiastkových monitorovacích správ v stanovených termínoch.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt nevypracoval správy o postupe realizácie projektu v stanovených termínoch.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt nevypracoval správy o postupe realizácie projektu v stanovených termínoch.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt nevypracoval správy v stanovených termínoch.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt nerealizoval aktivity projektu v súlade s plánovaným časovým harmonogramom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt nerealizoval aktivity projektu v súlade s plánovaným časovým harmonogramom, ktoré presahovali 6 mesiacov a nepožiadal o zmenu harmonogramu.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec neúčtovala o výdavkoch budúcich období.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec neúčtovala náklady a výnosy do obdobia, s ktorým vecne a časovo súviseli.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nedodržaním platných postupov účtovania obec nepostupovala v súlade so zákonom o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec neúčtovala o účtovnom prípade v období, s ktorým časovo a vecne súvisel.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Občianske združenie pre trvaloudržateľný rozvoj regiónov - PROGRESSUS SLOVAKIA

IČO
37976150
Sídlo
Nesluša 988, 02341 Nesluša
Kontrolované obdobie
2007-2012
Termín kontroly
08.10.2012 - 29.11.2012
Stav kontroly
Ukončená

Prešovská univerzita v Prešove

IČO
17070775
Sídlo
Ul. 17. novembra 15, 08001 Prešov
Kontrolované obdobie
2007-2012
Termín kontroly
21.10.2012 - 20.11.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolovaný subjekt nevypracoval tri čiastkové monitorovacie správy v stanovených termínoch.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt nevypracoval tri čiastkové monitorovacie správy v stanovených termínoch.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt nevypracoval správy o postupe realizácie projektu v stanovených termínoch.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt nevypracoval správy o postupe realizácie projektu v stanovených termínoch.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt nevypracoval správy v stanovených termínoch.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt nevypracoval správy v stanovených termínoch.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Dokumentácia týkajúca sa verejného obstarávania, dohôd o vykonaní práce a dohôd o pracovnej činnosti súvisiacich s realizáciou projektu nebola označená prvkami, preukazujúcimi účasť ERDF na realizácii projektu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Dokumentácia týkajúca sa verejného obstarávania, dohôd o vykonaní práce a dohôd o pracovnej činnosti súvisiacich s realizáciou projektu nebola označená prvkami, preukazujúcimi účasť ERDF na realizácii projektu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Dokumentácia týkajúca sa verejného obstarávania, dohôd o vykonaní práce a dohôd o pracovnej činnosti súvisiacich s realizáciou projektu nebola označená prvkami, preukazujúcimi účasť ERDF na realizácii projektu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade so zákonníkom práce, keď zamestnanec vykonával pracovnú činnosť v rozsahu dlhšom, ako to umožňoval zákonník práce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt nedodržal podmienky dohodnuté v dohode o pracovnej činnosti tým, že zamestnanec vykonával pracovnú činnosť pred tým, ako bola dohodnutá doba na vykonávanie pracovnej činnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt ako zamestnávateľ nesplnil povinnosť prihlásenia do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia zamestnanca v právnom vzťahu na základe dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru, najneskôr pred začatím výkonu práce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt neúčtoval výdavky súvisiace s personálnymi nákladmi projektu na analytických účtoch.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt neúčtoval výdavky súvisiace s personálnymi nákladmi projektu na analytických účtoch.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt neúčtoval výdavky súvisiace s personálnymi nákladmi projektu na analytických účtoch.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt neúčtoval výdavky súvisiace s personálnymi nákladmi projektu na analytických účtoch.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nedodržaním platných postupov účtovania kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade so zákonom o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Prešovský samosprávny kraj

IČO
37870475
Sídlo
Námestie mieru 5043/2, 08001 Prešov
Kontrolované obdobie
2007-2012
Termín kontroly
21.10.2012 - 27.11.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolovaný subjekt nesprávne účtoval obstaranie drobného hmotného majetku, resp. obstaranie materiálu do spotreby.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt nesprávne účtoval obstaranie drobného hmotného majetku, resp. obstaranie materiálu do spotreby.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nedodržaním platných postupov účtovania kontrolovaný subjekt porušil zákon o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt nesprávne účtoval obstaranie drobného hmotného majetku, resp. obstaranie materiálu do spotreby.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Slovenská obchodná a priemyselná komora

IČO
30842654
Sídlo
Gorkého 9, 81603 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2007-2012
Termín kontroly
04.11.2012 - 25.11.2012
Stav kontroly
Ukončená

Žilinský samosprávny kraj

IČO
37808427
Sídlo
Komenského 2622/48, 01109 Žilina
Kontrolované obdobie
2007-2012
Termín kontroly
18.10.2012 - 19.11.2012
Stav kontroly
Ukončená
Späť