Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-003/2022/1110
Názov:
Poskytovanie pomoci v hmotnej núdzi
Účel kontrolnej akcie:
Poukázať na zložitosť nastavenia systému poskytovania pomoci v hmotnej núdzi, ktorý bráni efektívnem
Stav KA:
Schválená v RPKČ

Podať príspevok ku kontrolnej akcii

Subjekty

Obec Boťany

IČO
00331350
Sídlo
Boťany 0, 07643 Boťany
Kontrolované obdobie
2019 - 2021
Termín kontroly
28.06.2022 - 29.09.2022
Stav kontroly
Pripravovaná

Zistenia

V zmysle uzatvorených dohôd, ktorých predmetom bolo zabezpečiť výkon malých obecných služieb, obec bola povinná zabezpečiť dodržiavanie všeobecných zásad prevencie a základných podmienok na zaistenie BOZP a dodržiavanie platných rozhodnutí, opatrení a usmernení vydaných Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pre občanov vykonávajúcich malé obecné služby.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Obec Hodejov

IČO
00318752
Sídlo
Hodejov 141, 98031 Hodejov
Kontrolované obdobie
2019 - 2021
Termín kontroly
11.07.2022 - 20.10.2022
Stav kontroly
Pripravovaná

Zistenia

Vystavením potvrdenia o úhrade nákladov, ktoré neboli uhradené, obec umožnila bezdôvodné obohatenie získaním finančného prospech z verejných prostriedkov, čím bola porušená finančná disciplína podľa § 31 ods. 1 písm. g) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Za roky 2020 a 2021, v ktorých vykonávalo menšie obecné služby v priemere 148 osôb mesačne, vykonanie poučenia o BOZP obec nepreukázala. Nesplnenie tejto povinnosti mohlo mať za následok vznik úrazov alebo poškodenia zdravia, príp. mohlo dôjsť k haváriám a pod., čo by malo negatívny dopad na efektívne plánovanie a výkon menších obecných služieb.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 124/2006 Z.z.

Obec Hostice

IČO
00318761
Sídlo
Hostice 0, 98004 Hostice
Kontrolované obdobie
2019 - 2021
Termín kontroly
11.07.2022 - 16.10.2022
Stav kontroly
Pripravovaná

Zistenia

Obec je povinná zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať svoj majetok a používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi. Jedným z príjmov obce sú aj miestne dane a poplatky, pričom ich úhrada je aj jednou z podmienok získania príspevku na bývanie. Kontrolou bolo zistené, že obec nevydávala rozhodnutia o vyrubení dane z nehnuteľnosti a poplatku za KO. Nakoľko obec nevydávala rozhodnutia o vyrubení dane z nehnuteľnosti a poplatku za KO, nebolo možné overiť, či daň z nehnuteľnosti a poplatok za KO boli uhradené do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Tým, že obec nevydávala predmetné rozhodnutia pri vyrubovaní dane z nehnuteľnosti a poplatku za KO, nekonala v súlade s § 99 e zákona o miestnych daniach a pri vyrubení poplatku za KO nekonala v súlade s § 81 uvedeného zákona. Všetci preverení poberatelia príspevku na bývanie mali v čase podania žiadosti o príspevok na bývanie, resp. v čase prehodnocovania nároku na príspevok na bývanie uhradené dane z nehnuteľnosti a poplatky za KO, resp. nájomné a náklady za služby spojené s bývaním. Uvedené konanie ale môže mať do budúcna dopad na účinnosť systému poskytovania pomoci v hmotnej núdzi. Nevydávanie príslušných rozhodnutí by mohlo mať dopat na neuhradenie daných poplatkov z dôvodu neinformovanosti občanov, čo môže byť prekážkou získania príspevku na bývanie.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 582/2004 Z.z.

Obec Hrčeľ

IČO
00331546
Sídlo
Hlavná 200/30, 07615 Hrčeľ
Kontrolované obdobie
2019 - 2021
Termín kontroly
30.06.2022 - 20.10.2022
Stav kontroly
Pripravovaná

Zistenia

Nastavenie systému vyplácania príspevkov v hmotnej núdzi nezabezpečilo adresnosť tejto pomoci pre ľudí, ktorí spĺňali zákonné predpoklady pre jej poskytnutie. Kontrolou bola preukázaná formálnosť procesov priznávania nároku na PnB, keď boli identifikované prípady obcou vydaných potvrdení o splnení podmienok, ktoré v skutočnosti splnené neboli. Uvedeným bolo zároveň potvrdené riziko o nevhodnom nastavení systému, ktorý umožňoval neoprávnené vyplácanie verejných prostriedkov, pričom samotný úrad práce nemal možnosť toto riziko obmedziť. Jedným z príjmov obce sú miestne dane a poplatky. Pre získanie PnB je okrem iného podmienkou úhrada dane z nehnuteľnosti a poplatku za komunálny odpad, pričom podmienky nároku na bývanie sa v takom prípade prehodnocovali po uplynutí 12 po sebe nasledujúcich mesiacov. To je deklarované potvrdením obce, ktorá pre potreby priznania PnB potvrdzuje, že osoba má uhradené všetky podlžnosti. Na základe uvedeného potvrdenia zo strany obce je úradom práce posúdený nárok na priznanie tohto príspevku. Kontrolou bolo zistené, že v šiestich prípadoch obec vydala v rokoch 2019 -2021 potvrdenia o úhrade dane z nehnuteľnosti a poplatku za komunálny odpad aj napriek tomu, že vlastníci nehnuteľnosti nemali uhradené vyrubené dane a poplatky. Tieto potvrdenia boli podkladom pre úrad práce na účely posúdenia nároku na príspevok na bývanie. Obec vystavením potvrdenia umožnila vyplácanie príspevku, ktorý schválil úrad práce aj napriek nesplneniu podmienok na jeho priznanie. Vystavením potvrdení o úhrade nákladov, ktoré neboli uhradené, obec umožnila bezdôvodné obohatenie získaním finančného prospechu z verejných prostriedkov, čím bola porušená finančná disciplína podľa § 31 ods. 1 písm. g) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Presne vyčíslenie sumy, v ktorej došlo k porušeniu finančnej disciplíny nebolo možné, nakoľko suma pomoci v hmotnej núdzi bola určená ako rozdiel medzi úhrnom súm nárokov a príjmov.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Preverením dennej evidencie dochádzky na vybranej vzorke za mesiace január, júl, september 2021, bolo zistené, že chýbali vlastnoručné podpisy ZUoZ, čo nebolo v súlade s dohodou uzatvorenou podľa § 54 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v čl. III Práva a povinnosti obce ods. 8. Vedenie podpísanej dennej dochádzky ZUoZ zabezpečovalo vyššiu transparentnosť pri príprave a kontrole mesačných dochádzkových listov, ktoré slúžia ako podklad k vyplateniu aktivačného príspevku. Obec na preverovanej vzorke predloženej evidencie dochádzky úradu práce dodržala termíny na predkladanie evidencie definované v rámci dohôd uzatvorených podľa § 10, § 12 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a v rámci dohody podľa § 54 ods.1 zákona č. 5/2004 Z.z o službách zamestnanosti. Z uzatvorených dohôd medzi obcou a úradom práce vyplynuli pre obe zmluvné strany aj ďalšie povinnosti. V prípade vykonávania menších obecných služieb na získanie dávky v hmotnej núdzi v plnej výške spočívala úloha úradu práce okrem iného v zabezpečení osobných ochranných pracovných prostriedkov a pracovných pomôcok. Úrad práce taktiež uzatváral úrazové poistenie pre občanov v hmotnej núdzi, prostredníctvom koordinátora koordinoval a kontroloval činnosti, zaznamenával zistené skutočnosti a prejednával ich s obcou. V prípade vykonávania menších obecných služieb na získanie aktivačného príspevku bola organizácia realizácie činností k získaniu aktivačného príspevku v kompetencii organizátora – obce. Dodržiavanie zmluvných povinnosti obce pri výkone aktivačnej činnosti realizoval koordinátor. Koordinátor organizoval, zabezpečoval vykonávanie aktivačnej činnosti v rámci dohôd podľa § 12 ods.3 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi podľa potreby a počasia. Rozdeľoval aktivačných pracovníkov na dané práce, ktoré boli naplánované a ktoré bolo potrebné urobiť v daný deň, sledoval dodržanie denného rozvrhu práce. Koordinátor organizoval vykonávanie aktivačnej činnosti v rámci dohôd podľa § 54 ods.1 zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti pri upratovaní a kosení verejných priestranstiev, odstránení divokých skládok odpadu v osade, rekonštrukcie obecnej budovy a pri príprave na bezbariérový prístup. Vykonané práce boli doložené fotodokumentáciou. Povinnosťou obce bolo zabezpečiť školenie z BOZP, koordinátorov, pracovné pomôcky a osobné ochranné pracovné prostriedky. Obec viedla záznamy o prevzatí osobných ochranných prostriedkov, čo sa potvrdilo aj na predloženej vzorke záznamov. Obec každoročne zabezpečovala školenie BOZP tak svojich zamestnancov, ako aj UoZ vykonávajúcich menšie obecné služby alebo aktivačné práce, čo sa potvrdilo na predloženej vzorke záznamov – oboznámenie o BOZP. Obec v rámci svojich zmluvných povinností, mala povinnosť vyplývajúcu z dohody č. 21/45/054/59 uzatvorenej podľa § 54 ods.1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti, čl. III Práva a povinnosti obce ods.16: Zabezpečiť úrazové poistenie ZUoZ zaradených na vykonávanie aktivačnej činnosti a predložiť kópiu zmluvy o úrazovom poistení úradu. Obec v kontrolovanom období nemala uzatvorené dohody o poistení osôb. Kontrolou bolo zistené, že obec nemala uzatvorené zmluvy o úrazovom poistení, čím nedodržala povinnosť podľa dohody č. 21/45/054/59 uzatvorenej podľa § 54 ods.1 písm. a) zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti, čl.III Práva a povinnosti obce ods.16: Zabezpečiť úrazové poistenie ZUoZ zaradených na vykonávanie aktivačnej činnosti a predložiť kópiu zmluvy o úrazovom poistení úradu. Nesplnenie tejto povinnosti mohlo mať v prípade vzniku pracovného úrazu alebo poškodenia zdravia ZUoZ negatívny dopad na rozpočet obce (finančné odškodnenie ZUoZ).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu
Kontrolou bolo zistené, že obec nemala uzatvorené zmluvy o úrazovom poistení, čím nedodržala povinnosť podľa dohody č. 21/45/054/59 uzatvorenej podľa § 54 ods.1 písm. a) zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti, čl.III Práva a povinnosti obce ods.16: Zabezpečiť úrazové poistenie ZUoZ zaradených na vykonávanie aktivačnej činnosti a predložiť kópiu zmluvy o úrazovom poistení úradu. Nesplnenie tejto povinnosti mohlo mať v prípade vzniku pracovného úrazu alebo poškodenia zdravia ZUoZ negatívny dopad na rozpočet obce (finančné odškodnenie ZUoZ).
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 5/2004 Z.z.

Obec Jesenské

IČO
00318833
Sídlo
Jesenské 0, 98002 Jesenské
Kontrolované obdobie
2019 - 2021
Termín kontroly
11.07.2022 - 20.10.2022
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolou bolo zistené, že obec v dvoch prípadoch v rokoch 2019 až 2021 vydala potvrdenia o úhrade dane z nehnuteľnosti a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady aj napriek tomu, že vlastníci nehnuteľnosti nemali uhradené vyrubené dane a poplatky. Tieto potvrdenia boli podkladom pre ÚPSVaR na účely posúdenia nároku na príspevok na bývanie. Obec vystavením potvrdenia umožnila vyplácanie príspevkov od 09/2020 do 12/2021, ktorý schválil ÚPSVaR aj napriek nesplneniu podmienok na jeho priznanie. Vystavením potvrdenia o úhrade nákladov, ktoré neboli uhradené, obec umožnila bezdôvodné obohatenie získaním finančného prospech z verejných prostriedkov, čím bola porušená finančná disciplína podľa § 31 ods. 1 písm. g) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Presné vyčíslenie sumy, v ktorej došlo k porušeniu finančnej disciplíny nebolo možné, nakoľko suma pomoci v hmotnej núdzi bola určená ako rozdiel medzi úhrnom súm nárokov a príjmov.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z.

Obec Kráľ

IČO
00318876
Sídlo
Kráľ 223, 98045 Kráľ
Kontrolované obdobie
2019 - 2021
Termín kontroly
11.07.2022 - 16.10.2022
Stav kontroly
Pripravovaná

Zistenia

Nastavenie systému vyplácania príspevkov v hmotnej núdzi nezabezpečilo adresnosť tejto pomoci pre ľudí, ktorí spĺňali zákonné predpoklady pre jej poskytnutie. Kontrolou bola preukázaná formálnosť procesov priznávania nároku na príspevok na bývanie, keď boli identifikované prípady obcou vydaných potvrdení o splnení podmienok, ktoré v skutočnosti neboli splnené. Uvedeným bolo zároveň potvrdené riziko o nevhodnom nastavení systému, ktorý umožňoval neoprávnené vyplácanie verejných prostriedkov, pričom samotný UPSVaR nemal možnosť toto riziko obmedziť. Obec je povinná zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať svoj majetok a používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi. Jedným z príjmov obce sú miestne dane a poplatky. Pre získanie príspevku na bývanie je okrem iného podmienkou úhrada dane z nehnuteľnosti a poplatku za KO, pričom podmienky nároku na bývanie sa v takom prípade prehodnocovali po uplynutí 12 po sebe nasledujúcich mesiacov. To je deklarované potvrdením obce, ktorá pre potreby priznania príspevku na bývanie potvrdzuje, že osoba má uhradené všetky podlžnosti. Na základe uvedeného potvrdenia zo strany obce je úradom posúdený nárok na priznanie tohto príspevku. Kontrolou bolo zistené, že v troch prípadoch obec vydala v rokoch 2019 - 2021 potvrdenia o úhrade dane z nehnuteľnosti a poplatku za KO aj napriek tomu, že vlastníci nehnuteľnosti nemali uhradené vyrubené dane a poplatky. Tieto potvrdenia boli podkladom pre UPSVaR na účely posúdenia nároku na príspevok na bývanie. Obec vystavením potvrdenia umožnila vyplácanie príspevku, ktorý schválil UPSVaR aj napriek nesplneniu podmienok na jeho priznanie. Vystavením potvrdenia o úhrade nákladov, ktoré neboli uhradené, obec umožnila bezdôvodné obohatenie získaním finančného prospechu z verejných prostriedkov, čím bola porušená finančná disciplína podľa § 31 ods. 1 písm. g) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Presne vyčíslenie sumy, v ktorej došlo k porušeniu finančnej disciplíny nebolo možné, nakoľko suma PvHN bola určená ako rozdiel medzi úhrnom súm nárokov a príjmov.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.

Obec Leles

IČO
00331686
Sídlo
Hlavná 62, 07684 Leles
Kontrolované obdobie
2019 - 2021
Termín kontroly
28.06.2022 - 29.09.2022
Stav kontroly
Pripravovaná

Zistenia

Vystavením potvrdenia o úhrade nákladov, ktoré neboli uhradené obec umožnila bezdôvodné obohatenie získaním finančného prospech z verejných prostriedkov, čím bola porušená finančná disciplína podľa § 31 ods. 1 písm. g) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Presne vyčíslenie sumy, v ktorej došlo k porušeniu finančnej disciplíny nebolo možné, nakoľko suma pomoci v hmotnej núdzi bola určená ako rozdiel medzi úhrnom súm nárokov a príjmov.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
V zmysle uzatvorených dohôd, ktorých predmetom bolo zabezpečiť výkon malých obecných služieb, obec bola povinná zabezpečiť dodržiavanie všeobecných zásad prevencie a základných podmienok na zaistenie BOZP a dodržiavanie platných rozhodnutí, opatrení a usmernení vydaných Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pre občanov vykonávajúcich malé obecné služby.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Obec Malé Trakany

IČO
00331716
Sídlo
A. Petrika 208, 07642 Malé Trakany
Kontrolované obdobie
2019 - 2021
Termín kontroly
15.06.2022 - 20.10.2022
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Vzhľadom k frekvencii oboznamovania sa s predpismi o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, raz za 2 roky, a skutočnosti, že po uskutočnenom školení BOZP v priebehu ďalšieho obdobia pribúdali osoby aktivované podľa § 10 zákona o pomoci v hmotnej núdzi a osoby vykonávajúce aktivačnú činnosť, neboli všetky osoby poučené a oboznámené s BOZP. Neplnenie si tejto povinnosti predstavovalo pre obec riziko vzniku úrazov, poškodenia zdravia a majetku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Podľa čl. III ods. 7 dohôd uzatvorených podľa § 52 a § 54 zákona o službách zamestnanosti bola obec povinná viesť dennú evidenciu dochádzky UoZ, ktorí sa zúčastňujú na vykonávaní aktivačnej činnosti a organizátorov, s ich vlastnoručným podpisom, ktorým potvrdzujú účasť na vykonávaní aktivačnej činnosti, resp. na jej organizovaní. Kontrovaný subjekt nezabezpečil vo všetkých prípadoch vedenia evidencie dochádzky plnenie dohodnutej podmienky, keď denná evidencia dochádzky UoZ neobsahovala podpisy denných odchodov UoZ.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Obec Podhorany

IČO
00326461
Sídlo
Podhorany 114, 05993 Podhorany
Kontrolované obdobie
2019 - 2021
Termín kontroly
27.06.2022 - 04.10.2022
Stav kontroly
Pripravovaná

Zistenia

Kontrolou bolo zistené, že v piatich prípadoch obec vydala v rokoch 2019 -2021 potvrdenia o úhrade nákladov súvisiacich s bývaním aj napriek tomu, že nájomníci nemali uhradené predpísané nájomné. Tieto potvrdenia boli podkladom pre úrad práce na účely posúdenia nároku na príspevok na bývanie. Obec vystavením potvrdenia umožnila vyplácanie príspevku od 01.01.2019 do 31.12.2021, ktorý schválil úrad práce aj napriek nesplneniu podmienok na jeho priznanie. Vystavením potvrdenia o úhrade nákladov, ktoré neboli uhradené obec umožnila bezdôvodné obohatenie získaním finančného prospechu z verejných prostriedkov, čím bola porušená finančná disciplína podľa § 31 ods. 1 písm. g) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.Presne vyčíslenie sumy, v ktorej došlo k porušeniu finančnej disciplíny nebolo možné, nakoľko suma pomoci v hmotnej núdzi bola určená ako rozdiel medzi úhrnom súm nárokov a príjmov.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Obec v zmysle dohôd podľa § 12 zákona o pomoci v hmotnej núdzi predkladala úradu práce mesačné dochádzkové listy osôb, ktoré vykonávali menšie obecné služby za účelom získania aktivačného príspevku. Štatutár obce svojim podpisom potvrdzoval pravdivosť uvedených údajov, na základe ktorých úrad práce osobám v hmotnej núdzi vyplácal aktivačný príspevok. Kontrolou bolo preukázané nesprávne vyplnenie mesačného dochádzkového listu za mesiac september 2020, čím bolo identifikované riziko neoprávneného vyplácania verejných prostriedkov, pričom samotný úrad práce nevedel toto riziko obmedziť, nakoľko splnenie podmienok na získanie aktivačného príspevku potvrdzovala obec.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V zmysle uzatvorených dohôd, ktorých predmetom bolo zabezpečiť výkon menších obecných služieb, mala obec UoZ zaradených na vykonávanie týchto činností poučiť o povinnosti dodržiavať predpisy na zaistenie BOZP a zabezpečiť im úrazové poistenie. V kontrolovanom období vykonávalo menšie obecné služby na získanie dávky v hmotnej núdzi a aktivačného príspevku v priemere 188 osôb mesačne, vykonanie poučenia o BOZP nevedela obec preukázať. Kontrolou bolo zistené, že obec nezabezpečila školenia BOZP pre 38 osôb zaradených na vykonávanie činností pre získanie príspevku na aktivačnú činnosť a neuzatvorila úrazové poistenie pre 81 osôb.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie, Neefektívne konanie

Obec Rakúsy

IČO
00326488
Sídlo
Rakúsy 0, 05976 Rakúsy
Kontrolované obdobie
2019 - 2021
Termín kontroly
27.06.2022 - 04.10.2022
Stav kontroly
Pripravovaná

Zistenia

Porovnaním výsledku monitoringu, vykonaného úradom práce a mesačného dochádzkového listu predloženého obcou k vyplateniu aktivačného príspevku bolo zistené, že dňa 10.07.2019 vykonávalo menšie obecné služby 87 osôb, avšak v mesačnom dochádzkovom liste bolo v tento deň uvedených 99 osôb.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V zmysle uzatvorených dohôd, ktorých predmetom bolo zabezpečiť výkon menších obecných služieb, mala obec osoby zaradené na vykonávanie týchto činností poučiť o povinnosti dodržiavať predpisy na zaistenie BOZP. Obec vykonala prostredníctvom štatutára iba ústne poučenia o BOZP pre osoby, ktoré vykonávali menšie obecné služby. Písomný záznam – prezenčnú listinu s podpismi osôb, ktoré sa školenia zúčastnili, bol vyhotovený len 02.07.2020. Za ostatné obdobia, v ktorých vykonávalo menšie obecné služby v priemere 310 osôb mesačne, vykonanie poučenia o BOZP nevedela obec preukázať. Kontrolou bolo zistené, že obec nezabezpečila školenia BOZP pre 160 osôb zaradených na vykonávanie činností pre získanie príspevku na aktivačnú činnosť.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Obec Stráne pod Tatrami

IČO
00326593
Sídlo
Stráne pod Tatrami 0, 05976 Stráne pod Tatrami
Kontrolované obdobie
2019 - 2021
Termín kontroly
05.07.2022 - 16.10.2022
Stav kontroly
Pripravovaná

Zistenia

Kontrolou bolo zistené, že v prípade piatich poberateľov obec vydala v rokoch 2019 -2021 v 15 prípadoch 15krát potvrdenie o úhrade nákladov súvisiacich s bývaním aj napriek tomu, že nájomníci nemali uhradené predpísané nájomné. Tieto potvrdenia boli podkladom pre úrad práce na účely posúdenia nároku na príspevok na bývanie. Obec vystavením potvrdenia umožnila vyplácanie príspevku od 01.01.2019 do 31.12.2021, ktorý schválil úrad práce aj napriek nesplneniu podmienok na jeho priznanie. Vystavením potvrdenia o úhrade nákladov, ktoré neboli uhradené obec umožnila bezdôvodné obohatenie získaním finančného prospechu z verejných prostriedkov. Presne vyčíslenie sumy, v ktorej došlo k porušeniu finančnej disciplíny nebolo možné, nakoľko suma pomoci v hmotnej núdzi bola určená ako rozdiel medzi úhrnom súm nárokov a príjmov.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
V kontrolovanom období obec nevykonávala školenia BOZP pre UoZ, ktorí vykonávali menšie obecné služby na základe dohody podľa § 10 zákona o pomoci v hmotnej núdzi.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Obec Výborná

IČO
00326739
Sídlo
Výborná 12, 05902 Výborná
Kontrolované obdobie
2019 - 2021
Termín kontroly
05.07.2022 - 16.10.2022
Stav kontroly
Pripravovaná

Zistenia

Kontrolou bolo zistené, že v prípade piatich poberateľov obec vydala v rokoch 2019 -2021 v 22 prípadoch potvrdenie o úhrade nákladov súvisiacich s bývaním aj napriek tomu, že nájomníci nemali uhradené predpísané nájomné. Tieto potvrdenia boli podkladom pre úrad práce na účely posúdenia nároku na príspevok na bývanie. Obec vystavením potvrdenia umožnila vyplácanie príspevku od 01.01.2019 do 31.12.2021, ktorý schválil úrad práce aj napriek nesplneniu podmienok na jeho priznanie. Vystavením potvrdenia o úhrade nákladov, ktoré neboli uhradené obec umožnila bezdôvodné obohatenie získaním finančného prospechu z verejných prostriedkov
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
V kontrolovanom období obec vykonávala školenia BOZP pre UoZ, ktorí vykonávali menšie obecné služby na základe dohody podľa § 10 zákona o pomoci v hmotnej núdzi starostka obce ústne, bez potvrdenia písomným záznamom
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

IČO
30794536
Sídlo
Špitálska 8, 81267 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2019 - 2021
Termín kontroly
26.06.2022 - 24.11.2022
Stav kontroly
Pripravovaná

Zistenia

Kontrolou bolo zistené, že údaje zverejňované vo výročných správach ústredia práce nekorešpondovali so skutočnými údajmi v informačných systémoch využívaných ústredím práce.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolou bolo zistené, že nastavenie informačných systémov úradov práce umožňovalo možnosť výberu osobitného príjemcu, ako osoby alebo organizácie, pričom nesprávnym zadávaním týchto údajov dochádzalo ku skresľovaniu vykazovaných údajov. Z uvedeného dôvodu štatistické údaje, ktoré boli požadované pre potreby kontroly NKÚ SR spracované zo systému nekorešpondovali so skutočnými údajmi. Podiel prípadov, kedy bola ustanovená obec ako osobitný príjemca podľa údajov z informačného systému za vybrané úrady práce, bol priemerne za kontrolované obdobie a vybrané úrady na úrovní 8,58 % - 33,43 % namiesto 95,33 % - 100,00 %. Vykazovanie nepresných údajov bolo identifikované na všetkých kontrolovaných úradoch práce, čo indikuje riziko, že údaje vykazované ústredím práce sú v tejto oblasti nepresné.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Späť