Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-056/2011/0010
Názov:
Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom z hľadiska dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane výkonu a dodržiavania povinností vyplývajúcich z európskej legislatívy v oblasti nakladania s odpadmi.
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Mesto Medzev

IČO
00324442
Sídlo
Štóska 6, 04425 Medzev
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

vo VZN nebolo uvedené obdobie, za ktoré sa platí poplatok
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 582/2004 Z.z.

Obec Chtelnica

IČO
00312584
Sídlo
Nám. 1. mája 495/52, 92205 Chtelnica
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

VZN obce neobsahovalo spôsob nakladania s elektroodpadmi
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 223/2001 Z.z.
obec neviedla evidenciu odpadov v r. 2008 kontrolovaného obdobia
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 223/2001 Z.z.
obec neviedla evidenciu odpadov na Evidenčných listoch odpadu a neuchovávala ju po dobu päť rokov v r. 2008 kontrolovaného obdobia
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
obec nepreukázala spracovanie a zaslanie Hlásení o vzniku odpadu a nakladaní s ním za kontrolované obdobie
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname

Obec Cinobaňa

IČO
00316008
Sídlo
Banská ulica 315/1, 98522 Cinobaňa
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec nemala vypracovaný program odpadového hospodárstva
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 223/2001 Z.z.
Obec neupravila všeobecne záväzným opatrením zánik platenia miesteho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 582/2004 Z.z.

Obec Družstevná pri Hornáde

IČO
00324116
Sídlo
Hlavná 38, 04431 Družstevná pri Hornáde
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

vo VZN neboli uvedené podrobnosti o nakladaní s odpadmi
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 223/2001 Z.z.
neboli plnené povinností separovať biologicky rozložiteľný odpad
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 223/2001 Z.z.
nedoplatky na poplatku za komunálny odpad neboli výmáhané v exekučnom konaní
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.

Obec Dvorníky

IČO
00312495
Sídlo
Dvorníky 428, 92056 Dvorníky
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

VZN obce neobsahovalo spôsob nakladania s elektroodpadmi
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 223/2001 Z.z.
obec neviedla evidenciu odpadov na Evidenčných listoch odpadu a neuchovávala ju po dobu päť rokov
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname

Obec Gajary

IČO
00304743
Sídlo
Hlavná 67, 90061 Gajary
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Nevedenie evidencie odpadov v roku 2008
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 223/2001 Z.z.

Obec Gbelce

IČO
00308901
Sídlo
J. Stampayho 1, 94342 Gbelce
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

vykazované údaje za kontrolovaného obdobia sa nezhodovali s údajmi uvedenými v evidenčných listoch odpadu
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 540/2001 Z.z.

Obec Heľpa

IČO
00313424
Sídlo
Farská 588/2, 97668 Heľpa
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

obec nedoplnila v kontrolovanom období VZN v súlade so zmenou zákona
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 223/2001 Z.z.
obec nemala schválený program odpadového hospodárstva
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 223/2001 Z.z.

Obec Jablonica

IČO
00309583
Sídlo
Trnavská 801, 90632 Jablonica
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

obec neviedla evidenciu odpadov
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 223/2001 Z.z.
obec neviedla evidenciu odpadov na Evidenčných listoch odpadu a neuchovávala ju po dobu päť rokov
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname

Obec Madunice

IČO
00312738
Sídlo
P.O.Hviezdoslava 8/368, 92242 Madunice
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

obec nesprávne vyplnila výkaz ŽP 6-01 o odpadoch
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname

Obec Rohožník

IČO
00309923
Sídlo
Školské námestie 406/1, 90638 Rohožník
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Nevedenie evidencie odpadov v rokoch 2008-2010 (počet porušení 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 223/2001 Z.z.
Nezaraďovanie odpadov podľa Katalógu odpadov v rokoch 2008-2010 (počet porušení 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 223/2001 Z.z.
Nepravdivo uvedené údaje v Ročnom výkaze ŽP-6-01 (počet porušení 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 540/2001 Z.z.

Obec Selce

IČO
00313807
Sídlo
Selčianska cesta 132, 97611 Selce
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec nemala vypracovaný program odpadového hospodárstva
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 223/2001 Z.z.
Obec nemala zmluvne upravené podmienky separovaného zberu so združením vykonávajúcim seperovaný zber v obci
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 223/2001 Z.z.

Obec Seňa

IČO
00324698
Sídlo
Abovská 200, 04458 Seňa
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

vo VZN neboli uvedené podrobnosti o nakladaní s odpadmi
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 223/2001 Z.z.
neboli plnené povinností separovať biologicky rozložiteľný odpad
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 223/2001 Z.z.
nedoplatky na poplatku za komunálny odpad neboli výmáhané v exekučnom konaní
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.

Obec Strekov

IČO
00309273
Sídlo
Strekov 53, 94137 Strekov
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

obec v sledovanom období neviedla evidenčné listy odpadu
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 223/2001 Z.z.
obec nezaraďovala odpady podľa katalógu odpadov
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 223/2001 Z.z.

Obec Trnovec nad Váhom

IČO
00306240
Sídlo
Trnovec nad Váhom 587, 92571 Trnovec nad Váhom
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

vykazované údaje za kontrolovaného obdobia sa nezhodovali s údajmi uvedenými v evidenčných listoch odpadu
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 540/2001 Z.z.

Obec Turňa nad Bodvou

IČO
00691313
Sídlo
Moldavská cesta 419/49, 04402 Turňa nad Bodvou
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

vo VZN nebola uvedená forma a miesto zaplatenia poplatku
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 582/2004 Z.z.
nedoplatky na poplatku za komunálny odpad neboli výmáhané v exekučnom konaní
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.

Obec Veľká Ida

IČO
00324868
Sídlo
Kaštieľ 42, 04455 Veľká Ida
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

vo VZN nebola uvedená forma a miesto zaplatenia poplatku
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 582/2004 Z.z.
nedoplatky na poplatku za komunálny odpad neboli výmáhané v exekučnom konaní
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
nesústredené príjmy na príjmovom účte, vzájomne započítané príjmy a výdavky
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.

Obec Veľké Kostoľany

IČO
00313149
Sídlo
M. R. Štefánika 800/1, 92207 Veľké Kostoľany
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

obec neviedla evidenciu odpadov na Evidenčných listoch odpadu a neuchovávala ju po dobu päť rokov
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname

Obec Častá

IČO
00304701
Sídlo
Hlavná 168, 90089 Častá
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Nevedenie evidencie odpadov pre všetky kategórie odpadov podľa druhu odpadu v rokoch 2008-2010 (počet porušení 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 223/2001 Z.z.

Obec Čečejovce

IČO
00324078
Sídlo
Čečejovce 0, 04471 Čečejovce
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

nebolo odoslané Hlásenie o vzniku odpadov
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 223/2001 Z.z.
vo VZN neboli uvedené podrobnosti o nakladaní s odpadmi
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 223/2001 Z.z.
vo VZN nebola uvedená forma a miesto zaplatenia poplatku
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 582/2004 Z.z.
neúčtovanie o účtovnom prípade v deň jeho vzniku
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.

Obec Špačince

IČO
00313033
Sídlo
Hlavná 16, 91951 Špačince
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

VZN obce neobsahovalo spôsob nakladania s elektroodpadmi
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 223/2001 Z.z.
obec neviedla evidenciu odpadov
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 223/2001 Z.z.
obec neviedla evidenciu odpadov na Evidenčných listoch odpadu a neuchovávala ju po dobu päť rokov
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
Späť