Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-044/2012/1030
Názov:
Kontrola obstarania a realizácie vybraných investičných akcií v kapitole Ministerstva zahraničných vecí SR.
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť hospodárnosť a efektívnosťverejného obstarávania a stav a správnosť realizácie vybraných i
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

IČO
00699021
Sídlo
Hlboká cesta 2, 83336 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2008 až 2011 a v prípade potreby objektívneho zhodnotenia kontrolovanej skutočnosti aj predchádzajúce a nasledujúce obdobie
Termín kontroly
20.05.2012 - 04.08.0012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Na investičnú akciu neboli predložené doklady preukazujúce jej zaradenie do rezortného rozvojového programu v zmysle príslušných ustanovení zákona.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Na investičnú akciu nebol vypracovaný stavebný zámer.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Záverečné hodnotenie stavieb nebolo vykonané
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Úhrada faktúry a prevzatie služby v rozsahu a obsahu nenapĺňajúcom dohodnutý predmet zmluvy.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Nesprávne zadanie technických požiadaviek v súťažných podkladoch v opise zákazky a nesprávne posúdenie ceny zákazky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Prijatie neodôvodnene vysokej ceny z návrhu ZoD víťazného uchádzača.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Rozdelenie predmetu zákazky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nedodržanie postupov zákona o VO; formálne uskutočnenie súťaže v zahraničí
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nedodržanie postupov zákona o VO nesprávne vyhodnotené súťažné návrhy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nesprávne vykonaná predbežná finančná kontrola zaplatenie zmluvnej ceny bez DPH.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Úhrada VRN v zmluvnej výške, bez dodatočných dokladov, preukazujúcich ich skutočnú výšku.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Neuvedenie dátumov uzatvorenia zmluvy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Úhrada neskôr vrátených položiek podľa zmluvy za práce, ktoré neboli vykonané
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Výdavky za ubytovanie spôsobené nečinnosťou zhotoviteľa pri realizácii investičnej akcie
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Na základe obsahu predložených dokladov, zistení uvedených v protokole a odpovedí na kontrolné otázky kontrolná skupina konštatovala, že ani jednu z kontrolovanýchinvestičných akcií nemožno hodnotiť ako IA, pri ktorej boli dodržané všetky atribúty zabezpečujúce dodržanie hospodárnosti a efektívnosti jej realizácie
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Neskoré zaradenie ukončených staveb do majetku organziácie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Späť