Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-007/2023/1090
Názov:
Obnova a rekonštrukcia vysokoškolských internátov
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť zabezpečenie obnovy a rekonštrukcie vysokoškolských internátov
Stav KA:
Schválená v RPKČ

Podať príspevok ku kontrolnej akcii

Subjekty

Ekonomická univerzita v Bratislave

IČO
00399957
Sídlo
Dolnozemská cesta 1, 85235 Bratislava-Petržalka
Kontrolované obdobie
2018 - 2022
Termín kontroly
01.02.2023 - 30.05.2023
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Fyzickou obhliadkou v nezrekonštruovaných ŠD Hroboňova a ŠD Starohájska 4 bolo zistené poškodenie podlahových dlaždíc v spoločných umyvárňach a poškodenie PVC podláh, poškodenie a opotrebovanie nábytku – vybavenia izby, čím došlo k porušeniu ustanovenia § 13 ods. 2 a 3 vyhlášky č. 259/2008 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 259/2008 Z.z.

Prešovská univerzita v Prešove

IČO
17070775
Sídlo
Ul. 17. novembra 15, 08001 Prešov
Kontrolované obdobie
2018 - 2022
Termín kontroly
05.02.2023 - 22.05.2023
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Tým, že PU v Prešove nezverejnila zmluvu v centrálnom registri zmlúv bezodkladne ale až sedem mesiacov po jej uzatvorení resp. k jej zverejneniu došlo spolu so zverejnením dodatku č. 1 k zmluve, nepostupovala v súlade § 5a ods. 7 zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Tiež podľa § 47 a ods. 4 zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, keďže sa zmluva nezverejnila do troch mesiacov od jej uzavretia platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nesprávne zaúčtoval dodávateľskú faktúru č. 190601 (účtovný doklad č. 2020002213 z 06.06.2019) v celkovej sume 8 516,40 eur na ťarchu účtu 518 – Ostatné služby namiesto účtu 511 – Opravy a udržiavanie, čím nekonal v súlade s § 54 ods. 1 postupov účtovania a zároveň nepostupoval v súlade s § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Pri obhliadke objektu ŠD Exnárova 36, Prešov bolo zistené, že v izbách na stenách sú nevyhovujúce poškodené (cca 40-ročné) tapety, tiež bolo zistené zatečenie v TV miestnosti spôsobené pretekaním z potrubia na vyšších poschodiach. Kúpeľne so sprchovacími kútmi a WC, ktoré tvorí umakartové jadro, boli značne znečistené, skorodované a zatečené. Maľovanie v izbách a ostatných priestoroch (chodby, kúpeľne, WC) nebolo realizované v súlade s § 13 vyhlášky MZ SR č. 259/2008 Z. z. najmenej raz za tri roky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 259/2008 Z.z.
Fyzickou obhliadkou bolo zistené, že v ŠD 17. novembra 13 boli v 78 izbách ubytovaní štyria študenti, čo nebolo v súlade s vyhláškou, kde v prílohe č. 5, tabuľka č. 8 je uvedené, že vo viacposteľovej izbe môžu byť najviac traja ubytovaní.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 259/2008 Z.z.
Pri priebežnom vyhodnotení dlhodobého zámeru neboli uvádzané skutočnosti, na základe ktorých boli ciele a opatrenia vyhodnotené, neboli uvedené žiadne opatrenia v prípade, že ciele neboli plnené.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 131/2002 Z.z.
Výročné správy o hospodárení PU za roky 2019 až 2021 správna rada prerokovala a zobrala na vedomie, čím nepostupovala podľa § 41 ods. 4 zákona o vysokých školách, podľa ktorého mala správna rada tieto výročné správy schváliť.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 131/2002 Z.z.

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

IČO
00397482
Sídlo
Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra
Kontrolované obdobie
2018 - 2022
Termín kontroly
31.01.2023 - 23.05.2023
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolou bola zistená vo viacerých prípadoch v ŠD Mladosť (blok C) opadaná omietka na spoločných internátnych chodbách, v miestach, kde sa nachádzali kúpeľne. Tento stav bol spôsobený vplyvom presakovania vody v sociálnych zariadeniach, ktoré zatiaľ v tomto bloku neboli rekonštruované. Kontrolné zistenie 1: Na viacerých miestach spoločných priestorov boli viditeľné stopy po zatečení, čo nebolo v súlade s ustanovením § 2 ods. 11 vyhlášky č. 259/2008 Z. z..
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 259/2008 Z.z.
Fyzickou obhliadkou bolo zistené poškodenie podlahovej krytiny (linoleum) na spoločnej chodbe ŠD Nová Doba a v študovni ŠD Mladosť. Kontrolné zistenie 2: Poškodená podlahová krytina nespĺňala požiadavky v súlade s ustanovením § 13 ods. 2 vyhlášky č. 259/2008 Z. z..
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 259/2008 Z.z.

Slovenská technická univerzita v Bratislave

IČO
00397687
Sídlo
Vazovova 5, 81243 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2018 - 2022
Termín kontroly
01.02.2023 - 14.05.2023
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Výročná správa o hospodárení STU BA za rok 2021 nebola zverejnená na webovom sídle subjektu (zverejnená dodatočne 14.02.2023 počas výkonu kontroly).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 131/2002 Z.z.
STU BA neuložila individuálnu výročnú správu o hospodárení za rok 2021 do registra, ktorý je informačným systémom verejnej správy najneskôr do jedného roka od skončenia účtovného obdobia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Výročná správa o hospodárení STU BA za rok 2020 nebola predložená na schválenie správnej rade.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 131/2002 Z.z.

Technická univerzita v Košiciach

IČO
00397610
Sídlo
Letná 9, 04200 Košice-Sever
Kontrolované obdobie
2018 - 2022
Termín kontroly
01.02.2023 - 21.05.2023
Stav kontroly
Pripravovaná

Zistenia

Po 30.4.2020 TUKE nemala uzatvorenú žiadnu poistnú zmluvu na poistenie majetku TUKE vrátane ubytovacích zariadení ŠDaJ. Napriek realizovaným formám ochrany majetku internátov TUKE, existuje riziko možných finančných strát na jeho hodnote spôsobených najmä vznikom požiaru a pôsobenia ďalších živlov
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 176/2004 Z.z.
Nedodržanie požiadavky v zmysle § 7 ods.6 Vyhlášky č. 259/2008 Z.z. viditeľný rast plesní na vnútorných povrchoch stien a predmetov vo vnútornom prostredí budov bolo zistené v rámci obhliadky nezrekonštruovanej izby na SD Jedlíkova13. Nedodržanie požiadavky §13 ods. 1 citovanej vyhlášky (maľovanie stien sa vykonáva najmenej raz za tri roky, pri znečistení bezodkladne) bolo zistené v rámci obhliadky nezrekošntruovaných izieb v ŠD Jedlíkova 9 a izieb v pôvodnom stave v ŠD Jedlíkova 13.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 259/2008 Z.z., 259/2008 Z.z.
Pri čiastkových cieľoch jednotlivých strategických cieľov dlhodobého zámeru na obdobie rokov 2016-2023 absentovalo ich rozpracovanie do ročných plánov realizačných opatrení so stanovením merateľných indikátorov ich plnenia. Zdroje financovania pre plnenie cieľov dlhodobého zámeru neboli identifikované a plánované
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 131/2002 Z.z.
TUKE neuložila individuálnu výročnú správu o hospodárení za rok 2019 do registra, ktorý je informačným systémom verejnej správy najneskôr do jedného roka od skončenia účtovného obdobia
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Uchádzanie sa o externé zdroje pre internáty situované v areáli na Jedlíkovej ul v Košiciach ovplyvňujú neusporiadané vlastnícke vzťahy k pozemkom, na ktorých sú postavené budovy internátov v areáli Jedlíkova.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

IČO
30232295
Sídlo
Národná 12, 97401 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
2018 - 2022
Termín kontroly
06.02.2023 - 08.05.2023
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolou bol zistený nesúlad s údajmi uvedenými v prevádzkovom poriadku ubytovacieho zariadenia ŠD 1 a 3 pri poskytovaní ubytovania študentom so skutkovým stavom lôžok na izbách. Zároveň boli v projektovej dokumentácií k ŠD1 a ŠD 3 uvedené rozdielne výmery izieb ako boli uvedené v príslušných prevádzkových poriadkoch študentských domovov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Vykonané maľovanie stien v roku 2021 vo všetkých ŠD po viac ako troch rokoch od ich predošlého maľovania nebolo v súlade s §13 ods. 1 vyhlášky o požiadavkách na ubytovacie zariadenia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 259/2008 Z.z.
UMB nevykonala v niektorých prípadoch základnú finančnú kontrolu v zmysle § 7 ods. 1 zákona o finančnej kontrole, resp. vykonané základné finančné kontroly neboli v niektorých prípadoch vykonané v súlade s § 7 ods. 3 uvedeného zákona.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Späť