Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-020/2017/1031
Názov:
Financovanie a hospodárenie verejných vysokých škôl
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť zdroje financovania, hospodárenie s finančnými prostriedkami, stav a nakladanie s nehnuteľn
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Ekonomická univerzita v Bratislave

IČO
00399957
Sídlo
Dolnozemská cesta 1, 85235 Bratislava-Petržalka
Kontrolované obdobie
2012-2016
Termín kontroly
01.08.2017 - 09.11.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

štatút neobsahuje všetky podmienky stanovené zákonom o VŠ
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 131/2002 Z.z.
vnútorné predpisy neboli špecifikované v štatúte
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 131/2002 Z.z.
nesprávne stanovená platnosť a účinnosť štatútu
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 131/2002 Z.z.
vnútorné predpisy fakúlt neobsahovali náležitosti stanovené zákonom o VŠ
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 131/2002 Z.z.
schvaľovanie vnútorných predpisov súčastí univerzity nebolo v súlade so zákonom o VŠ
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 131/2002 Z.z.
tri nezaradené projektové dokumentácie účtované na účte 042 - uhradené, práce neboli ani po niekoľkých rokoch začaté
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 176/2004 Z.z.
nesprávne zaúčtovanie nákladov, ktoré neboli súčasťou obstarávacej ceny DHM na účte 042
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
nájomná zmluva obsahovala ustanovenia, v ktorých nebolo odstránené všetko, čo by mohlo viesť k vzniku rozporov
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 40/1964 Zb.
nevyvážený pomer úpravy sankcií v nájomnej zmluve
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 176/2004 Z.z.
nesprávne stanovená účinnosť dvoch dodatkov k nájomnej zmluve
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb.
v dvoch prípadoch neboli zmluvy bezodkladne odoslané na zverejnenie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Dofinancovanie rozdielu medzi výškou nájomného za prenajaté priestory a darovanou sumou v celkovej výške 8 537 eur nebolo v súlade s § 19 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách, v zmysle ktorého je subjekt verejnej správy pri používaní verejných prostriedkov povinný zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
fakturácia v dvoch prípadoch nebola v súlade so zmluvne dohodnutými podmienkami, túto skutočnosť neodhalila ani predbežná finančná kontrola
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.

Prešovská univerzita v Prešove

IČO
17070775
Sídlo
Ul. 17. novembra 15, 08001 Prešov
Kontrolované obdobie
2012-2016
Termín kontroly
23.07.2017 - 22.11.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Dlhodobé zámery piatich fakúlt z časového hľadiska nenadväzovali na dlhodobý zámer univerzity a u dvoch fakúlt bol dlhodobý zámer vypracovaný na kratšie obdobie. V dlhodobom zámere jednej fakulty neboli v oblasti vedecko-výskumnej činnosti stanovené priority, týkajúce sa motivačného prostredia; v oblasti materiálno-technickej neboli uvedené ciele a opatrenia súvisiace s optimalizáciou priestorových kapacít.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nesprávne uplatňovanie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie pri triedení príjmov a výdavkov v 31 prípadoch celkom v sume 9 631 079,27 eur.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/010175/2004-42, 523/2004 Z.z.
Nebola vykonaná predbežná finančná kontrola v prípade zmlúv o poskytnutie dotácie a grantov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Poskytnutie preddavku v sume 880,00 eur bez písomnej dohody a nezúčtovanie poskytnutého preddavku do konca rozpočtového roka.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Nezaúčtované vysporiadanie preddavkov v 10 prípadoch celkom v sume 95 859,47 eur a nedodržanie platných postupov účtovania v dôsledku nezaúčtovania vysporiadania preddavkov na základe vystavených a doručených faktúr.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nesprávne účtovanie o dlhodobom hmotnom majetku v 3 prípadoch spolu v sume 8 899,62 eur a nedodržanie platných postupov účtovania v dôsledku nesprávneho účtovania o dlhodobom hmotnom majetku.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 176/2004 Z.z.
Nedodržanie platných postupov účtovania v dôsledku nesprávneho účtovania opravy podlahy ako technického zhodnotenia majetku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Na objednávkach nebol uvedený register, ktorý podnikateľa zapísal a číslo zápisu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 513/1991 Zb.
PU nemala na internetovom obchode - identifikačné číslo organizácie, označenie registra, ktorý podnikateľa zapísal a číslo zápisu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 513/1991 Zb.
Prešovská univerzita účtovala o drobnom dlhodobom majetku, pričom nemala v internom predpise upravené jeho účtovanie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nebola vykonaná predbežná finančná kontrola v prípade zmlúv o poskytnutie dotácie a grantov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
PU nemala na internetovom obchode - obchodné meno, sídlo a lehotu, počas ktorej je predávajúci viazaný svojou ponukou vrátane ceny
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 108/2000 Z.z.
PU nemala na internetovom obchode - názov, obchodné meno a sídlo poskytovateľa služieb, daňové identifikačné číslo, označenie registra, ktorý ho zapísal, a číslo zápisu, názov a adresu orgánu dozoru alebo dohľadu, ktorému činnosť poskytovateľa služieb podlieha
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 22/2004 Z.z.
V jednom prípade bola časť investície zaradenia do užívania pred nadobudnutím právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia v sume 1 001 472,72 eur, pričom tieto náklady neboli úplné a podkladom pre zaradenie bol aj zápis o prevzatí a odovzdaní stavby od dodávateľa s neúplnými a nesprávnymi údajmi a informáciami.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 176/2004 Z.z., 431/2002 Z.z.
Nesprávna evidencia pozemkov v účtovníctve - v nesprávnej výmere a obstarávacej cene a v dvoch prípadoch neboli pozemky evidované podľa listu vlastníctva vôbec.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 176/2004 Z.z., 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Nebola stanovená hodnota zamieňaných pozemkov podľa znaleckého posudku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 176/2004 Z.z.
Prešovská univerzita nevyfakturovala a nevymáhala zmluvnú pokutu za oneskorenú úhradu faktúr, týkajúcich sa prenájmu nebytových priestorov a s tým spojených služieb.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nezverejnenie uzatvorenej zmluvy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Kontrolovaný subjekt v zmysle stavebného povolenia na stavbu, týkajúceho sa obnovy študentského domova, nemal na jej užívanie kolaudačné rozhodnutie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 50/1976 Zb.
Zaradenie obnovy študentského domova do užívania bez kolaudačného rozhodnutia celkom v sume 225 075,34 eur a časť investície aj pred prebratím stavby od dodávateľa.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 176/2004 Z.z., 431/2002 Z.z.
Nesprávne zaúčtovanie nákladov na opravu balkónov do dlhodobého hmotného majetku v sume 33 283,369 eur.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 176/2004 Z.z., 431/2002 Z.z.

Slovenská technická univerzita v Bratislave

IČO
00397687
Sídlo
Vazovova 5, 81243 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2012-2016
Termín kontroly
31.07.2017 - 23.11.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Rektor VVŠ nemá možnosť vyvodiť voči dekanovi fakulty ani pracovníkom fakulty personálnu zodpovednosť bez súhlasu akademického senátu fakulty.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 131/2002 Z.z.
Fakturácia sumy 936,- eur za TOP ponuku bez objednávky a jej dohodnutia v mandátnej zmluve
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
STU v dvoch prípadoch akceptovala pri predaji formou OVS všeobecnú hodnotu nehnuteľností určených v znaleckých posudkoch, čím mohlo prísť k zníženiu hodnoty jej majetku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 176/2004 Z.z.
Nedostatočné a účelové odôvodnenie použitia priameho rokovacieho konania pri zadávaní podlimitnej zákazky na stavebné práce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

IČO
31118259
Sídlo
Študentská 2, poštový 413, 91150 Trenčín
Kontrolované obdobie
2012-2016
Termín kontroly
20.08.2017 - 23.11.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Štatút univerzity neobsahoval rámcové podmienky štúdia cudzincov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 131/2002 Z.z.
Dlhodobý zámer univerzity nebol po jeho prerokovaní vo vedeckej rade schválený akademickým senátom univerzity.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 131/2002 Z.z.
Dlhodobý zámer univerzity nebol po vypracovaní predložený a prerokovaný s ministerstvom (MŠVVaŠ SR).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 131/2002 Z.z.
Rozpočet univerzity pozostávajúci z výnosov a nákladov na kalendárny rok nebol zostavený.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 131/2002 Z.z.
Náklady na podnikateľskú činnosť univerzity neboli v roku 2012 kryté výnosmi z nej.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 131/2002 Z.z.
Päť nájomných zmlúv na prenájom dlhší ako jeden rok bolo uzatvorených bez súhlasu akademického senátu univerzity.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 176/2004 Z.z.
Nájomné zmluvy neobsahovali účel nájmu (2 zmluvy) alebo začiatok nájmu (6 zmlúv a 6 dodatkov).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 116/1990 Zb.
Majetok univerzity bol prenajatý v šiestich prípadoch bezplatne (priestory telocvične študentom) namiesto stanovenia nájmu obvyklého v danom čase a mieste.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 176/2004 Z.z.
Súhrnné správy o zákazkách s hodnotou vyššou ako 1 000 eur neboli zverejnené v profile univerzity v roku 2015.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Bol poskytnutý preddavok v sume 4 000 eur bez zmluvnej dohody, čím bola porušená finančná disciplína.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Nebolo dodržané opatrenie MF SR o rozpočtovej klasifikácii - výdavky na zaplatený preddavok boli zatriedené na nesprávnu rozpočtovú podpoložku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/010175/2004-42, 523/2004 Z.z.
Nebolo dodržané opatrenie MF SR o postupoch účtovania - záväzky z 10 dodávateľských faktúr neboli účtované ku dňu vzniku ale až ku dňu doručenia príslušných faktúr.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
Pri objednávkach nebol zverejnený údaj o fyzickej osobe, ktorá objednávku podpisuje.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Dve objednávky a jedna dodávateľská faktúra boli zverejnené po zákonom stanovenej lehote.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5 000 eur neboli zverejnené v profile univerzity v roku 2016.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.

Trnavská univerzita v Trnave

IČO
31825249
Sídlo
Hornopotočná 23, 91843 Trnava
Kontrolované obdobie
2012-2016
Termín kontroly
08.08.2017 - 09.11.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

TU začala užívať novovybudovaný študentský domov v roku 2014, pričom o tejto skutočnosti v danom roku neúčtovala
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
kontrolou dvoch najomnych zmluv bolo zistené, že TU vôbec nevystavila faktury pre nájomcov a nájomné nebolo ku dňu začatia kontroly uhradené
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 176/2004 Z.z.
TU uzatvorila nájomnú zmluvu s nadáciou Š. Lubyho na prenájom miestnosti v budove právnickej fakulty, pričom výška nájomného bola dohodnutá na 1 eur v rozpore so zákonom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 176/2004 Z.z.
kontrolou podlimitnej zákazky bolo zistené, že po zverejnení výzvy na predkladanie ponúk táto mala byť zaslaná trom vybraným záujemcom, dátum jej odoslania však kontrolovaný subjekt nepreukázal
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
nové znenie súťažných podkladov bolo zverejnené s nesprávnym dátumom na predkladanie ponúk a v zápisniciach z otvárania ponúk a vyhodnotenia splnenia podmienok účasti bola uvedená odvolávka na nesprávnu podlimitnú zákazku z roku 2014
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.

Univerzita Komenského v Bratislave

IČO
00397865
Sídlo
Šafárikovo nám. 6, 81806 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2012-2016
Termín kontroly
23.07.2017 - 09.11.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

v roku 2014 vytvorením prídelu z výsledku hospodárenia uvedeného v poznámkach k účtovnej závierke neboli vykázané prírastky a úbytky rezervného fondu. Neuvedením prírastkov a úbytkov rezervného fondu v poznámkach kontrolovaný subjekt nepostupoval podľa ustanovenia § 3 ods. 1 Opatrenie MF SR z 05. 12. 2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, podľa ktorého poznámky sa zostavujú tak, aby informácie v nich uvedené boli užitočné, významné, zrozumiteľné, porovnateľné a spoľahlivé.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/25755/2007-31
Pri nevysporiadanom výsledku hospodárenia minulých rokov tento vzrástol k 31. 12. 2015 o 485 369,72 eur oproti predchádzajúcemu roku 2014. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia v roku 2015 predstavoval výšku 11 572 920,46 eur. Pri kontrole účtovnej závierky bolo zistené, že v poznámkach nekorešpondovali vykázané číselné údaje o nevysporiadanom výsledku hospodárenia minulých rokov oproti pasívam v súvahe a s údajmi uvedenými vo výročnej správe. V poznámkach nebol v správne uvedený prírastok a tým ani stav na konci bežného účtovného obdobia nebol korektný. Kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s ustanovením § 3 ods. 1 Opatrenie MF SR z 05. 12. 2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, podľa ktorého poznámky sa zostavujú tak, aby informácie v nich uvedené boli užitočné, významné, zrozumiteľné, porovnateľné a spoľahlivé.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/25755/2007-31
V roku 2015 nárast hodnoty pozemkov predstavoval 337 000,00 eur, t. j. 1 %, tento nárast bol spôsobený chybným zaúčtovaním. Vzhľadom na uvedené skutočnosti, kontrolovaný subjekt v kontrolovanom období chybným zaúčtovaním porušil ustanovenie zákona o účtovníctve § 8 ods. 1, podľa ktorého je účtovná jednotka povinná viesť účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne. Uvedený nedostatok bol v roku 2017 odstránený.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že pri zverejňovaní zmlúv v CRZ je kontrolovaný subjekt vedený pod dvomi identifikačnými číslami a to 00397865 a 397865. Pod nesprávne uvedeným IČO bolo za kontrolované obdobie rokov 2012 – 2016 zverejnených spolu 7 971 zmlúv. Kontrolovaný subjekt v daných prípadoch nesprávne uvádzal IČO, čím porušil ustanovenie § 27 ods. 1 zákona o štátnej štatistike, podľa ktorého identifikačné číslo organizácie sa používa na jednoznačnú identifikáciu právnickej osoby a podnikateľa a má evidenčný význam.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 540/2001 Z.z.
Kontrolou zverejňovania zmlúv v zmysle zákona o slobode informácií bolo zistené, že kontrolovaný subjekt oneskorene zasielal uzatvorené zmluvy Úradu vlády SR na ich zverejnenie do CRZ. Na druhej strane k realizácii zmlúv pristúpil ešte pred ich zverejnením v CRZ. V 9 prípadoch porušil ustanovenie § 5a ods. 7 zákona o slobode informácií, podľa ktorého povinná osoba zašle bezodkladne Úradu vlády SR zmluvu na zverejnenie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Kontrolou zverejňovania zmlúv v zmysle zákona o slobode informácií bolo zistené, že kontrolovaný subjekt oneskorene zasielal uzatvorené zmluvy Úradu vlády SR na ich zverejnenie do CRZ. Na druhej strane k realizácii zmlúv pristúpil ešte pred ich zverejnením v CRZ. Oneskoreným zverejnením zmlúv v 9 prípadoch, ktoré realizoval odo dňa ich podpisu, porušil aj ustanovenie § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého, ak zákon ustanovuje povinné zverejnenie zmluvy, zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb.
Neaktualizáciou dlhodobého zámeru na roky 2008 – 2013 kontrolovaný subjekt nekonal v súlade s čl. 47 ods. 1 Štatútu UK v BA, podľa ktorého dlhodobý zámer univerzita vypracúva najmenej na obdobie šiestich rokov a každoročne ho aktualizuje. Zároveň konal v rozpore aj s bodom c) dlhodobého zámeru do roku 2014 ministerstva, podľa ktorého zámerom ministerstva bola aj podpora rozvoja vysokých škôl, ktorú bolo potrebné uskutočňovať na základe vopred definovaných pravidiel, na základe pravidelného prerokúvania dlhodobého zámeru vysokých škôl a jeho aktualizácií.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Neaktualizáciou dlhodobého zámeru na roky 2014 – 2024 kontrolovaný subjekt nekonal v súlade s čl. 47 ods. 1 Štatútu UK v BA, podľa ktorého dlhodobý zámer univerzita vypracúva najmenej na obdobie šiestich rokov a každoročne ho aktualizuje.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

IČO
00157716
Sídlo
Tr. A. Hlinku 1, 94974 Nitra
Kontrolované obdobie
2012-2016
Termín kontroly
14.03.2017 - 14.08.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

UKF mala taktiež vypracované dlhodobé zámery jednotlivo podľa fakúlt, v súlade s hlavnými strategickými zámermi a cieľmi vlastného dlhodobého zámeru, ale na rôzne časové obdobia, napr. Fakulta prírodných vied na roky 2007 – 2017, Filozofická fakulta na roky 2014 – 2018, Fakulta stredoeurópskych štúdií na roky 2012- 2017. Tieto dokumenty sa odlišovali počtom cieľových oblastí, ktoré boli taktiež pravidelne vyhodnocované na úrovni fakúlt, ale aj na úrovni vedenia univerzity.
UKF realizovala v kontrolovanom období celkovo 71 zákaziek investičných akcií, opráv a údržieb budov, z toho v roku 2015 - 28 zákaziek a v roku 2016 - 43 zákaziek. Z uvedeného počtu bolo prostredníctvom EKS zadaných 12 zákaziek, prostredníctvom výzvy zverejnenej cez ÚVO štyri zákazky. Ostatné zákazky boli zákazky s nízkou hodnotou.
Najväčší vplyv na čerpanie kapitálových výdavkov mala kúpa nových budov a pozemkov (a hlavne realizácie projektov zo štrukturálnych fondov, investície a rekonštrukcie budov. Ukončenie realizácie projektov v roku 2015, sa prejavilo na nižšom čerpaní finančných prostriedkov v oblasti kapitálových výdavkov v nasledujúcom roku 2016. Najvyššie čerpanie kapitálových výdavkov bolo v roku 2015 v sume 5 881 117,77 eur, z čoho boli najvyššie výdavky vynaložené na rekonštrukciu katedry hudby v sume 2 300 513,00 eur, na nákup laboratórnych prístrojov v sume 1 400 000,00 eur a zateplenia troch ŠD v sume 1 285 000,00 eur. Druhé najvyššie čerpanie kapitálových výdavkov bolo v roku 2012 v sume 4 005 570,74 eur, kedy univerzita realizovala kúpy ŠD Brezový háj v sume 1 600 000,00 eur a ŠD Zobor blok Hospodárska ulica v sume 1 410 000,00 eur.
Vychádzajúc z dodržiavania všeobecných právnych predpisov o zabezpečení hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení UKF s verejnými prostriedkami a možnosti výkonu základnej finančnej kontroly pokračovať vo finančnej operácii len ak je operácia krytá finančnými zdrojmi, nebolo možné v roku 2016 spustiť proces verejnej súťaže na realizáciu stavených prác ŠD Brezový háj. Predpokladaný termín začatia prevádzky časti internátu je 2. polrok 2018.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

IČO
30232295
Sídlo
Národná 12, 97401 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
2012-2016
Termín kontroly
19.03.2017 - 21.06.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Nesprávnym uplatňovaním EKRK pri pohyboch na účtoch finančných aktív nekonala UMB v súlade s § 4 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého v rozpočte verejnej správy, pri sledovaní plnenia rozpočtu verejnej správy a pri pohyboch na účtoch finančných aktív sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia, podľa ktorej sa jednotne určujú a triedia príjmy a výdavky rozpočtu verejnej správy vrátane ich vecného vymedzenia, a finančné operácie s finančnými aktívami.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nekonal v súlade s § 5 ods. 12 zákona o verejnom obstarávaní tým, že rozdelil predmet zákazky s cieľom znížiť predpokladanú hodnotu zákazky pod finančný limit stanovený zákonom o verejnom obstarávaní pre podlimitné zákazky, čím sa dostal do rozporu s § 9 ods. 1 a § 9 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, a to najmä s princípom transparentnosti, keď nepoužil postup zodpovedajúci procesu zadávania podlimitných zákaziek.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Tým, že na splnenie podmienok účasti vo VO sa požadovala pri všetkých troch zákazkách vysoká odbornosť na úrovni experta, ktorá pri realizácii týchto zákaziek nebola dodržaná, čím bola znemožnená účasť záujemcom, ktorí nedisponovali požadovaným expertom, nekonala UMB v súlade s § 9 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého pri zadávaní zákaziek sa musí uplatňovať princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov. Tým, že zákazku realizovali aj osoby, ktoré boli členmi komisie pre vyhodnocovanie ponúk uchádzačov a zároveň zamestnanci verejného obstarávateľa, nekonala UMB v súlade s § 9 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého pri zadávaní zákaziek sa musí uplatňovať princíp rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie a transparentnosti a zároveň nekonala UMB v súlade s § 40 ods. 5 písm. b) citovaného zákona, podľa ktorého členom komisie nesmie byť osoba, u ktorej možno mať pochybnosť o jej nezaujatosti vo vzťahu k uchádzačov alebo záujemcovi, najmä ak ide o osobu, u ktorej môže vzniknúť výhoda alebo ujma v súvislosti s výsledkom vyhodnotenia ponúk.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Tým, že spoločnosť OTONYCTERIS s.r.o. Môlča vyhrala verejnú súťaž na službu, ktorú nemala uvedenú v obchodnom registri, tzn. že ju nevykonávala, resp. nemohla vykonávať, nekonala UMB v súlade s § 9 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého pri zadávaní zákaziek sa musí uplatňovať princíp rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie a transparentnosti. Tým, že zákazku realizovali aj osoby, ktoré s uchádzačom do 31. 8. 2014 pracovali na jednej fakulte, nekonala UMB v súlade s § 9 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého pri zadávaní zákaziek sa musí uplatňovať princíp rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie a transparentnosti a zároveň nekonala UMB v súlade s § 40 ods. 5 písm. b) citovaného zákona, podľa ktorého členom komisie nesmie byť osoba, u ktorej možno mať pochybnosť o jej nezaujatosti vo vzťahu k uchádzačov alebo záujemcovi.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
UMB pri zákazke „poskytovanie odborných oponentúr a poradenstva k študijným programom“ uhradila víťazovi verejnej súťaže spoločnosti OTONYCTERIS s.r.o. Môlča aj rizikovú prirážku v sume 10 044,00 eur. Podľa zdôvodnenia projektového manažéra RNDr. Michala Klauča, PhD. v oznámení o použití rizikovej prirážky z 3. 12. 2015 „Riziková prirážka bola použitá z dôvodu navýšenia cien v medziobdobí medzi uzatvorením zmluvy o NFP a samotnou realizáciou projektu. Kolísanie cien súvisí s ekonomicko-politickou situáciou.“ Žiadne navýšenie, resp. kolísanie cien nebolo UMB preukázané a tiež nebolo zdôvodnené, prečo k navýšeniu cien v súvislosti s ekonomicko-politickou situáciou došlo len pri tejto jednej zákazke. Nedodržaním maximálnej hospodárnosti pri čerpaní verejných prostriedkov nekonala UMB v súlade s § 19 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého verejné prostriedky sa môžu používať na krytie nevyhnutných potrieb a subjekt verejnej správy je povinný zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia. Nehospodárnym, neefektívnym a neúčinným vynakladaním verejných prostriedkov došlo zároveň k porušeniu finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. j) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy v sume 10 044,00 eur.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
UMB nezostavovala rozpočet nákladov a výnosov na príslušný rozpočtový rok, čím nekonala v súlade s § 16 ods. 1 zákona o vysokých školách, podľa ktorého na zabezpečenie hlavnej činnosti si verejná VŠ zostavuje rozpočet pozostávajúci z výnosov a nákladov na kalendárny rok a hospodári na jeho základe.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 131/2002 Z.z.
UMB nevypracovala vnútorné pravidlá hospodárenia, ktoré mali obsahovať, podľa Čl. 29 ods. 7 Štatútu UMB, podrobnosti o tvorbe a čerpaní rozpočtu, čím nekonala v súlade s § 15 ods. 2 písm. m) zákona o vysokých školách, podľa ktorého štatút verejnej VŠ obsahuje najmä vnútorné pravidlá hospodárenia verejnej VŠ.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 131/2002 Z.z.
UMB rozpočtovala na roky 2014 a 2015 schodok hospodárenia a nie prebytok hospodárenia, ako bolo deklarované vo výkazoch „Rozpočet a skutočnosť vo vykazovaní HČ a PČ“, v ktorých do príjmov zostavených rozpočtov boli započítané aj zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov v sume 10 503 897,98 eur pre rok 2014 a v sume 10 459 699,96 eur pre rok 2015. Zostatky prostriedkov z predchádzajúceho roka vstupujú do rozpočtu ako príjmové finančné operácie, ktoré sú súčasťou rozpočtu, ale, z dôvodu duplicity, nemôžu byť súčasťou príjmov rozpočtu, pretože už boli príjmom rozpočtu v predchádzajúcom období. V schodkovom rozpočte tieto zostatky prostriedkov vykrývajú chýbajúce príjmové zdroje. Ich použitie je výdavkom rozpočtu a tým sa stáva takýto rozpočet schodkovým. Rozpočet na rok 2016 už bol zostavený ako vyrovnaný. Tým, že UMB rozpočtovala na roky 2014 a 2015 schodok hospodárenia, ktorý vykazovala ako prebytok hospodárenia, nekonala v súlade s § 4 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého pre potreby vyčíslenia rozpočtovaného schodku rozpočtu verejnej správy v rozpočtovom roku alebo rozpočtovaného prebytku rozpočtu verejnej správy v rozpočtovom roku v jednotnej metodike platnej pre EÚ do rozpočtov subjektov verejnej správy nepatria zostatky prostriedkov z predchádzajúceho rozpočtového roka.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Niektoré výdavky UMB neboli kryté rozpočtom na príslušný rozpočtový rok, pričom celkové výdavky boli kryté príjmami a príjmovými finančnými operáciami v príslušnom rozpočtovom roku. Napríklad podľa FIN 1-12 k 31.12.2015, resp. podľa výkazu čerpania rozpočtu v členení na finančné kategórie na rok 2015, bol na podpoložke: 711003 Nákup softvéru rozpočet po úpravách v sume 746 230,44 eur a čerpanie v sume 844 715,93 eur, tzn. vyššie čerpanie o 98 485,49 eur; 713004 Nákup prevádzkových strojov,... rozpočet po úpravách v sume 517 874,08 eur a čerpanie v sume 694 495,51 eur, tzn. vyššie čerpanie 176 621,43 eur; 714001 Nákup osobných automobilov rozpočet po úpravách v sume 0,00 eur a čerpanie v sume 70 878,00 eur, tzn. vyššie čerpanie o 70 878,00 eur; 714005 Nákup špeciálnych automobilov rozpočet po úpravách v sume 0,00 eur a čerpanie v sume 29 400,00 eur. Za hlavnú kategóriu 700 Kapitálové výdavky bolo potom vyššie čerpanie oproti upravenému rozpočtu na rok 2015 o sumu 130 413,01 eur. UMB nevykonávala dostatočne úpravy rozpočtu v priebehu rozpočtového roka a tým nehospodárila na základe aktuálneho rozpočtu, čím nekonala v súlade s § 16 ods. 1 zákona o vysokých školách, podľa ktorého na finančné zabezpečenie hlavnej činnosti si VVŠ zostavuje rozpočet na kalendárny rok a hospodári na jeho základe.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 131/2002 Z.z.
Schválený rozpočet UMB na roky 2016 až 2018 bol identický za každý rozpočtový rok, ako každý predchádzajúci rozpočet na tri roky, pričom zároveň neobsahoval schválený rozpočet a očakávanú skutočnosť za rok 2015 a skutočnosť za roky 2014 a 2013, čím UMB nekonala v súlade s Čl. 9 ods. 1 ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, podľa ktorého subjekty verejnej správy sú povinné zostavovať svoj rozpočet najmenej na tri rozpočtové roky, pričom súčasťou návrhu rozpočtu je aj schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok, údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 493/2011 Z.z.
Netvorením RF z celkového VH v rokoch 2015 a 2016 bol vytvorený RF nižší o 202 536,52 eur, čím konala UMB v rozpore s § 16a ods. 2 zákona o vysokých školách, podľa ktorého finančné fondy verejnej vysokej školy sa tvoria z kladného celkového VH verejnej vysokej školy, z darov, z dedičstva a z výnosov z nich. Celkový VH verejnej vysokej školy je súčet jej VH v HČ a VH v PČ po zdanení.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 131/2002 Z.z.
UMB vykazovala vo výkaze ziskov a strát výnosy z prenájmu svojich priestorov ako aktivitu v rámci PČ, pričom odpisy z tohto prenajatého majetku vykazovala v rámci HČ. Žiadny nehnuteľný majetok UMB, resp. jeho alikvontná čiastka, nebol odpisovaný v súvislosti s jeho použitím v rámci PČ. Týmto konaním bol negatívne ovplyvnený VH z HČ a pozitívne ovplyvnený VH z PČ. Výnosy z prenajatého majetku UMB boli v sume 134 524,16 eur za rok 2015 a v sume 108 627,00 eur za rok 2016. Alikvontnú časť odpisov za plochu prenajatých priestorov UMB neeviduje. Tým, že v rámci PČ boli vykazované len výnosy z prenajatého majetku a nie aj alikvontná časť odpisov z tohto majetku nekonala UMB v danom prípade v súlade s § 7 ods. 1 zákona o účtovníctve, podľa ktorého účtovná jednotka je povinná účtovať tak, aby účtovná závierka poskytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
UMB uplatňovala samostatné analytické členenie nákladov a výnosov v hlavnej knihe len pri oprávkach k strojom, pri pohľadávkach, pri záväzkoch, pri dani z príjmov a pri časovom rozlíšení, pričom v účtovom rozvrhu bolo uvedené členenie na HČ a PČ aj pri účte 021, 551, 552. Výnosy neboli samostatne členené. Tým, že UMB neviedla v hlavnej knihe všetky náklady a výnosy z PČ oddelene od nákladov a výnosov spojených s HČ nekonala v súlade s § 18 ods. 3 zákona o vysokých školách, podľa ktorého verejná VŠ vedie vo svojom účtovníctve výnosy a náklady spojené s PČ oddelene od výnosov a nákladov spojených s HČ.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 131/2002 Z.z.
UMB nevykonáva PČ v rámci poskytovania právnych služieb. Napriek tomu podpísala dňa 16. 8. 2016 darovaciu zmluvu ako obdarovaný, na základe ktorej poskytol darca Mgr. Richard Koiš, MBA sumu 5 000,00 eur pre právnickú fakultu UMB, „za účelom pokrytia výdavkov súvisiacich so spracovaním právneho rozboru – odporučenia alebo neodporučenia ďalšieho vedenia súdneho konania (pokračovania), vedeného pred okresným súdom Bratislava III, v právnej veci uplatnenia nároku darcu na náhradu škody v rozsahu ušlého zisku a skutočnej škody v celkovej výške 10 406 329,09 eur, spolu s 9 % úrokmi z omeškania ročne“. Na právne analýzy, rozbory a ďalšie právne služby používa UMB externé právne služby právnickej firmy člena správnej rady UMB JUDr. Tomáša Suchého. Darca neprenechal finančné prostriedky bezplatne obdarovanému, ale požadoval poskytnutie právnych služieb. O darovaní nemožno hovoriť, ak by z darovacej zmluvy vyplývala pre obdarovaného povinnosť, ktorá by priniesla darcovi prospech. Poskytnutím právnych služieb za úhradu v rámci HČ nekonala UMB v súlade s § 18 ods. 1 zákona o vysokých školách, podľa ktorého v rámci PČ verejná VŠ vykonáva za úhradu činnosť nadväzujúcu na jej vzdelávaciu, výskumnú, vývojovú, liečebno-preventívnu, umeleckú alebo ďalšiu tvorivú činnosť alebo činnosť slúžiacu na účinnejšie využitie ľudských zdrojov a majetku. Uvedený postup sa javí v rozpore s § 628 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého darovacou zmluvou darca niečo bezplatne prenecháva alebo sľubuje obdarovanému.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 131/2002 Z.z.
Nájomnú zmluvu č. 13/2016/OPS-110 uzavrela UMB ako prenajímateľ so združením GLOBSEC so sídlom v Banskej Bystrici ako nájomcom 30. 9. 2016. S týmto združením mala UMB podpísanú dohodu o vzájomnej spolupráci z 31. 8. 2016 na dobu neurčitú. Predmetom zmluvy bol prenájom časti nebytových priestorov spolu o výmere 43,26 m2 nachádzajúcich sa v budove FPVaMV, zapísanej na LV č. 1685. Išlo o miestnosť a spoločné priestory, ktoré mali nájomcovi slúžiť na prevádzkovanie kancelárie občianskeho združenia. Nájom bol dohodnutý na dobu určitú, na jeden rok od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2017. Cena nájmu bola stanovená dohodou v sume 1,00 eur na rok, ktorú bol nájomca povinný uhradiť do 14. 12. 2016 na účet UMB. Podľa vyjadrenia UMB bolo nájomné uhradené včas a v správnej výške. V cene nájmu neboli zahrnuté náklady na energie a ostatné náklady za služby súvisiace s nájmom, ktoré mali byť nájomcovi fakturované mesačne na základe samostatnej fakturácie. Podľa § 8 ods. 3 zákona o nakladaní s majetkom VPI je verejnoprávna inštitúcia povinná dohodnúť v nájomnej zmluve také nájomné, za aké sa v tom čase a na tom mieste obvykle prenecháva do nájmu na dohodnutý účel taká alebo porovnateľná nehnuteľnosť. Tým, že kontrolovaný subjekt prenechal svoj majetok do nájmu za neobvykle nízke nájomné, nekonal v súlade s § 8 ods. 3 zákona o VPI.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 176/2004 Z.z.
Verejný obstarávateľ vyhlásil verejnú súťaž na podlimitnú zákazku „Drobné stavebné opravy a úpravy objektov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici“ bez využitia elektronického trhoviska v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Predmetom zákazky bolo zabezpečovanie drobných stavebných opráv a úprav objektov UMB v Banskej Bystrici. Pri kontrole dokumentácie bolo zistené, že v súťažných podkladoch neboli uvedené predpokladané množstvá pri jednotlivých položkách, ktoré ovplyvňujú jednotkovú cenu jednotlivých položiek a tým majú vplyv na výšku cenových ponúk potenciálnych uchádzačov. Do súťaže sa zapojil aj dovtedajší dodávateľ a zároveň víťazný uchádzač spoločnosť PDP, s. r. o. Nitrianske Sučany, ktorý bol dodávateľom stavebných prác UMB už od roku 2011 a teda mal konkurenčnú výhodu oproti ostatným uchádzačom. Na základe uvedeného došlo k diskriminácii potenciálnych uchádzačov, čo nebolo v súlade s § 9 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého sa pri zadávaní zákaziek musí uplatňovať princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti. S víťazným uchádzačom bola uzavretá Rámcová dohoda o dielo na drobné stavebné opravy a úpravy objektov UMB v Banskej Bystrici do vyčerpania limitu najviac 3 850 000,00 eur bez DPH, ktorá neobsahovala podmienky zadávania zákazky, týkajúce sa predpokladaného množstva v súlade s § 11 zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého rámcová dohoda určuje podmienky zadávania zákaziek počas jej platnosti, najmä čo sa týka ceny a predpokladaného množstva predmetu zákazky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
UMB nezverejňovala na svojom webovom sídle dátum doručenia faktúry. Tým, že zverejnené faktúry za tovary, služby a práce neobsahovali náležitosti podľa § 5b ods. 1 písm. b) bod 6 zákona o slobodnom prístupe k informáciám, nekonala UMB v súlade s týmto zákonom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

IČO
00397768
Sídlo
Šrobárova 2, 04180 Košice-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2012-2016
Termín kontroly
06.09.2017 - 14.11.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Univerzita účtovala dodávateľské faktúry v celkovej sume 58 806,03 eur priamo do nákladov a nie v účtovnej triede 0-Dlhodobý majetok, zaúčtovaním dodávateľských faktúr v sume 13 662,14 eur do majetku UPJŠ a nie do nákladov, nesprávnym zaúčtovaním dodávateľských faktúr v sume 1 074,00 eur. do nákladov, u
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nedodržal pri triedení výdavkov rozpočtovú klasifikáciu v zmysle Opatrenia o rozpočtovej klasifikácií a
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt tým, že na účte 021-Stavby so stavom k 31.12.2016 evidoval technické zhodnotenie prenajatého majetku v sume 1 144 808,44 (v zostatkovej hodnote 829 692,11 eur), postupoval v rozpore s § 29 ods. 2 a ods. 3 platných postupov účtovania, podľa ktorého technické zhodnotenie vykonané na prenajatom majetku a odpisované nájomcom sa odpíše v priebehu nájmu, resp. zostatková cena technického zhodnotenia majetku pri predčasnom skončení nájmu sa účtuje do nákladov na ťarchu účtu 551–Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Univerzita k 31.12.2016 mala nadhodnotený majetok celkom o 1 158 470,58 eur, čím nebolo zabezpečené verné zobrazenie skutočnosti v účtovnej závierke podľa § 7 ods. 1 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nedodržaním postupov účtovania v celkovej sume 73 542,17 eur bol porušený § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve a nebola splnená povinnosť viesť účtovníctvo správne podľa § 8 ods. 1 citovaného zákona.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt tým, že neurčil predpokladanú hodnotu zákazky ako súčet predpokladaných hodnôt obidvoch opráv striech.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z., 25/2006 Z.z.
Kontrolovaný subjekt tým, že v dokumentácií z verejného obstarávania nearchivoval dokumentáciu k určeniu predpokladanej hodnoty zákazky a doklad o informovaní o výsledku prieskumu trhu uchádzačom, postupoval v rozpore s § 5 ods. 14 a § 21 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a zároveň postupoval v rozpore s platnou internou smernicou.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z., 25/2006 Z.z.
Fakulty VS nemali aktualizované a schválené dlhodobé zámery fakúlt s Dlhodobým zámerom UPJŠ na roky 2016-2021.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť

Vysoká škola výtvarných umení

IČO
00157805
Sídlo
Hviezdoslavovo nám. 18, 81437 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2012-2016
Termín kontroly
12.03.2017 - 20.07.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolovaný subjekt k projektovej dokumentácii na „národné reštaurátorské a referenčné centrum“ v súhrnnej hodnote 197 343,35 eur, ktorá mala charakter nezaradeného majetku, netvoril opravné položky, čím konal v rozpore s § 26 ods. 3 zákona o účtovníctve, podľa ktorého ku dňu zostavenia účtovnej závierky je účtovná jednotka povinná upraviť ocenenie hodnoty majetku, vytvoriť rezervy a odpisovať majetok v súlade s účtovnými zásadami a účtovnými metódami a ods. 4, podľa ktorého ocenenie majetku sa upraví opravnými položkami, ak existuje opodstatnený predpoklad zníženia hodnoty majetku pod jeho účtovnú hodnotu.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Podľa § 16 ods. 1 zákona o vysokých školách, verejná vysoká škola zostavuje rozpočet pozostávajúci z výnosov a nákladov na kalendárny rok a hospodári na jeho základe. Zároveň verejná vysoká škola v priebehu roka zostavuje súčasne aj finančné výkazy príjmov a výdavkov (nie nákladov a výnosov). a výdavkov a k týmto finančným výkazom neupravuje zákon o vysokých školách, ale zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy a nadväzujúce podzákonné normy a predpisy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 131/2002 Z.z.
VŠVU účtovala v roku 2015 o piatich preddavkových faktúrach v celkovej sume 1 541,64 eur a v roku 2016 o tridsiatich dvoch prípadoch v celkovej sume 47 664,06 eur, na základe ktorých poskytla preddavok, ktorý nebol vopred zmluvne dohodnutý, čo bolo v rozpore s § 19 ods.8 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Úhradou preddavkov z verejných prostriedkov v rozpore s vyššie uvedeným zákonom došlo k porušeniu finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. l) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že škola prenajímala majetok, o ktorom nebolo rozhodnuté, že je nepotrebný, čím nekonala v súlade s § 5 ods.8 zákona o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 176/2004 Z.z.
Nesúlad údajov v nesprávne vystavenej objednávke na päť kusov stoličiek za celkovú sumu 749,64 eur s DPH s údajmi na likvidačnom liste príslušnej faktúry škola v rozpore so skutočnosťou vyhodnotila ako správny. Uvedeným postupom došlo k porušeniu § 6 ods. 4 písm. d) zákona o finančnej kontrole, podľa ktorého orgán verejnej správy finančnou kontrolou overuje, v súlade s cieľmi podľa odseku 3 a podľa povahy každej finančnej operácie alebo jej časti, jej súlad so zmluvami uzatvorenými orgánom verejnej správy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Nesúlad údajov v nesprávne vystavenej objednávke na päť kusov stoličiek za celkovú sumu 749,64 eur s DPH s údajmi na likvidačnom liste príslušnej faktúry škola v rozpore so skutočnosťou vyhodnotila ako správny. Uvedeným postupom došlo k porušeniu § 6 ods. 4 písm. d) zákona o finančnej kontrole, podľa ktorého orgán verejnej správy finančnou kontrolou overuje, v súlade s cieľmi podľa odseku 3 a podľa povahy každej finančnej operácie alebo jej časti, jej súlad so zmluvami uzatvorenými orgánom verejnej správy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 595/2003 Z.z.
Organizačný poriadok VŠVU upravuje výkon vnútornej kontroly prostredníctvom vedúcich zamestnancov VŠVU a referátu kontroly. Členenie organizačnej štruktúry VŠVU obsahuje aj právny úsek a úsek kontroly. „Smernica pre výkon finančnej kontroly na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave“ uvádza, že kontrolným orgánom školy je kontrolór VŠVU. Štatút VŠVU uvádza, že vnútornú kontrolu činnosti a hospodárenia VŠVU vykonáva na VŠVU zamestnanec poverený výkonom kontrolnej činnosti na VŠVU v zmysle ročných plánov kontrolnej činnosti, ktoré schvaľuje rektor VŠVU po predchádzajúcom prerokovaní na vedení VŠVU. Kontrolou bolo zistené, že v čase výkonu kontroly škola nemala pozíciu kontrolóra obsadenú, tzn., že škola nemala zosúladený stav v obsadenosti pozície kontrolóra VŠVU s príslušnými internými normami.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Žilinská univerzita v Žiline

IČO
00397563
Sídlo
Univerzitná 8215/1, 01026 Žilina
Kontrolované obdobie
2012-2016
Termín kontroly
15.03.2017 - 18.07.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

rozpočty rokov 2012, 2013 nepozostávali z výnosov a nákladov, ale len z príjmov a výdavkov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 131/2002 Z.z.
ŽU nemala spracovanú podrobnejšiu stratégiu na získavanie čo najväčšieho objemu finančných prostriedkov v nadväznosti na dlhodobý zámer
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
náklady podnikateľskej činnosti neboli kryté výnosmi z nej, roky 2012, 2014
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 131/2002 Z.z.
ŹU nevedela preukázať spracovanie ročných investičných plánov
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
nesúlad bodov zásad nakladania s majetkom a štatútu týkajúcich sa oprávnenia podpisovať zmluvy o výpožičke a nájme
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nedodržanie lehoty na oznámenie vybraného návrhu VOS
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 513/1991 Zb.
účinnosť zmluvy bola určená dňom podpisu oboma zmluvnými stranami
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb.
nezverejnenie zmluvy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
absencia znaleckého posudku pri zámene pozemkov na základe zámenných zmlúv
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 176/2004 Z.z.
neaktualizovanie cenníkov na krátkodobý prenájom
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
nízka využiteľnosť UZ Ružomberok a UZ Liptovský Mikuláš
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
absencia zápisnice z vyhodnotenia ponúk uchádzačov po uskutočnení elektronickej aukcie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Späť