Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-068/2010/0001
Názov:
Kontrola účtovných a finančných výkazov vo vzťahu k vykázaným výsledkom hospodárenia ostatných subjektov verejnej správy za rok 2009
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Prešovský samosprávny kraj

IČO
37870475
Sídlo
Námestie mieru 5043/2, 08001 Prešov
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

nezabezpečenie včasného uplatnenia svojích práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi pri hospodárení s pohľadávkami (počet porušení: 4)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 446/2001 Z.z.
v predloženej dokumentácií k inventarizácií majetku bolo doložené nepodpísané čestné prehlásenie
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
inventarizáčný zápis vo forme záznamu z riadnej inventarizácie neobsahoval výsledky vyplývajúce z porovnania skutočného stavu majetku s účtovným
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
inventarizáčný zápis vo forme záznamu z riadnej inventarizácie neobsahoval výsledky vyplývajúce z porovnania skutočného stavu majetku s účtovným
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
pri zisťovaní skutočného stavu pozemkov nebola vykonaná dokladová inventúra zvlašť, ale spolu na inventúrnom súpise dlhodobého hmotného majetku v rámci fyzickej inventúry
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
inventarizačné zápisy neobsahovali výsledky vyplývajúce z porovnania skutočného stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov s účtovným stavom
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
nebola vykonaná dokladová inventúra záväzkov a súvahových účtov ku dňu ku ktorému sa zostavovala riadná účtovná závierka (počet porušení: 10)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
neboli vyhotovené inventarizačné zápisy z riadnej inventarizácie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, dlhodobého drobného majetku a majetku vedeného v operatívno technickej evidencií (vypracované len vo forme záznamu) (počet porušení: 10)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
o zúčtovaní /rúšení/ rezerv nebolo účtované v priebehu roka 2009 na účte 653 - Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti, ale na účte 652 - Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti (počet porušení: 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
boli neoprávnené vytvorené oprávne položky k združeným investíciám (počet porušení: 6)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
neboli zaradené združené investície do majetku v roku 2009 (počet porušení: 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
neboli zaradené združené investície do majetku v roku 2009 (počet porušení: 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
poskytnutá dotácia nebola zúčtovaná v príslušnom rozpočtovom roku
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Späť