Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-034/2013/1070
Názov:
Kontrola efektívnosti a účinnosti poskytovaných služieb v zariadeniach sociálnych služieb pre ľudí v poproduktívnom veku v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja a vybraných dvoch miest v Banskobystrickom kraji.
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť mieru efektívnosti a účinnosti poskytovaných služieb a evidovanú potrebu a vybudovanú kapac
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb

IČO
35679565
Sídlo
Bakulínyho 905, 98061 Tisovec
Kontrolované obdobie
Roky 2010, 2011 a 2012 a súvisiace obdobie pre potreby objektívneho zhodnotenia preverovaných skutočností
Termín kontroly
09.05.2013 - 08.08.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Zariadenie poskytovalo hromadné ubytovanie 43 prijímateľom sociálnych služieb v rozpore s rozhodnutím RÚVZ, ktorý schválil prevádzkový poriadok ubytovacej časti s počtom 42 postelí.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Zo 17 čakateľov v poradovníku 10 nemalo k žiadosti priložené právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Prehodnotenie a úprava zriaďovacej listiny v predmete činnosti v oblasti poskytovania celoročnej pobytovej sociálnej služby a výchovy dieťaťa s nariadenou ústavnou starostlivosťou
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Zreálniť počty miest podľa druhu poskytovanej sociálnej služby tak, aby zodpovedali potrebám v rámci kompetencii zriaďovateľa
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Zabezpečovať aktualizáciu posudzovania stupňa odkázanosti, druhu sociálnej služby u relevantných prijímateľov sociálnej služby.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Rozšíriť vecný rozsah uzatváraných zmlúv o poskytovaní sociálnej služby o poskytovanie sociálneho poradenstva a v rámci systému manažérstva kvality zaviesť jeho evidenciu.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Prehodnotiť skutočný počet zamestnancov a odborných zamestnancov a postupne zabezpečiť plnenie normovaného počtu zamestnancov a odborných zamestnancov napr. ich preškolením, resp. prijatím opatrení a možností na získanie požadovanej odbornosti u vybraných zamestnancov
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb

IČO
00648531
Sídlo
Terany 1, 96268 Terany
Kontrolované obdobie
Roky 2010, 2011 a 2012 a súvisiace obdobie pre potreby objektívneho zhodnotenia preverovaných skutočností
Termín kontroly
12.05.2013 - 08.08.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Zreálneniť kapacity miest podľa druhu poskytovanej sociálnej služby tak, aby zodpovedali potrebám v rámci kompetencii zriaďovateľa
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Zosúladiť prevádzkový poriadok ubytovacej časti zariadenia s uskutočnenými zmenami v kontrolovanom období a požiadať o jeho schválenie RÚVZ.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Zabezpečiť aktualizáciu posudzovania stupňa odkázanosti, druhu sociálnej služby u relevantných prijímateľov sociálnej služby v zariadení.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb HRON

IČO
37827146
Sídlo
Dubová, ŠKN 19/III, 97697 Nemecká
Kontrolované obdobie
Roky 2010, 2011 a 2012 a súvisiace obdobie pre potreby objektívneho zhodnotenia preverovaných skutočností
Termín kontroly
09.05.2013 - 31.07.2013
Stav kontroly
Ukončená

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb SOCIETA

IČO
37889320
Sídlo
Hodruša Hámre 283, 96661 Hodruša-Hámre
Kontrolované obdobie
Roky 2010, 2011 a 2012 a súvisiace obdobie pre potreby objektívneho zhodnotenia preverovaných skutočností
Termín kontroly
06.05.2013 - 28.07.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

zariadenie v kontrolovanom období a do dňa začatia výkonu kontroly nespĺňalo minimálne požiadavky na ubytovacie zariadenia
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
zariadenie k 31.12.2012 nespĺňalo percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov zariadenia za služby poskytované v rámci DSS
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Zariadenie nemalo v programovom rozpočte zriaďovateľa/obce v roku 2012 stanovené konkrétne ciele a merateľné ukazovatele .
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Sušany

IČO
35653663
Sídlo
Sušany 72, 98012 Sušany
Kontrolované obdobie
Roky 2010, 2011 a 2012 a súvisiace obdobie pre potreby objektívneho zhodnotenia preverovaných skutočností
Termín kontroly
08.05.2013 - 05.08.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

zariadenie v kontrolovanom období prekročilo celkové kapacity stanovené v registračnej karte
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
zariadenie k 31.12.2012 nespĺňalo stanovený percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov zariadenia za služby poskytované v rámci ZpS.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
slabšie stránky zariadenia boli podľa dotazníka kvality identifikované v procedurálnej oblasti za spracovávanie a poskytovanie informácií o poskytovaných sociálnych službách, ktoré sú dostupné verejnosti v prijateľnej forme
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Domov seniorov Dolinka

IČO
45021813
Sídlo
ČSA 67/57, 96223 Očová
Kontrolované obdobie
Roky 2010, 2011 a 2012 a súvisiace obdobie pre potreby objektívneho zhodnotenia preverovaných skutočností
Termín kontroly
02.05.2013 - 01.07.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

v zriaďovacej listine zariadenia a jej doplnkoch nebol druh a forma poskytovanej sociálnej činnosti určený v súlade s § 9 ods. 9 a nasledujúcich zákona č. 448/2008 Z.z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
zariadenie v kontrolovanom období prekračovalo kapacity stanovené v registračnej karte pre DSS a tým aj celého zariadenia
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Späť