Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-038/2023/1063
Názov:
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014-2020
Účel kontrolnej akcie:
Fungovanie systému a procesov Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014-2020
Stav KA:
Schválená v RPKČ

Podať príspevok ku kontrolnej akcii

Subjekty

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

IČO
00156621
Sídlo
Dobrovičova 12, 81266 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2019-2022
Termín kontroly
09.07.2023 - 30.10.2023
Stav kontroly
Pripravovaná

Zistenia

Verzia 15 Manuálu procedúr RO OPRH nadobudla účinnosť 21.12.2022, z čoho vyplýva, že RO oneskorene reagoval na aktualizácie súvisiacich dokumentov a výsledky vykonaných vládnych auditov, čím uvedená verzia a ani nasledovná verzia 16 neboli v súlade s väčšinou vyššie spomenutej dokumentácie upravujúcej implementáciu EŠIF v SR.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Riadiaci orgán nezabezpečil súlad termínov textovej častí Manuálu procedúr a jeho prílohy Audit trailu, vo verziách č. 14, 15 a 16 v stanovení časového limitu pre zverejnenie HVVV na webovom sídle RO, čím nevytvoril základ pre efektívny a overiteľný výkon jednotlivých činností RO a porušil Systém riadenia EŠIF, kapitola 2.3. bod 2.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
RO nezverejňovaním voľnej časti indikatívnej alokácie na svojej webovej stránke porušil Systém riadenia EŠIF, kapitola 3.1.1, bod 16
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Vyhlásením Vyzvania č. OPRH-NP-A1-2021-04 na webovej stránke MPRV SR 12 dní po zverejnení HVVV , riadiaci orgán porušil Systém riadenia EŠIF časť 3.1. bod 6, ktorý stanovuje minimálnu jednomesačnú lehotu na zverejnenie výzvy po jej zaradení do HVVV.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Zverejnením plánu výziev a vyzvaní dňa 10. 3. 2021, ktorý ohlasoval vyhlásenie výzvy v máji 2021 a zverejnením IHVVV dňa 20.6.2018, v ktorom sú naplánované vyhlásenia výziev na jún 2018 nedodržal RO lehoty na vypracovanie Plánu vyhlasovania výziev a vyzvaní stanovené v riadiacej dokumentácii a porušil Systém riadenia EŠIF časť 3.1. bod 6, ako aj Manuál procedúr ver. 9, platný od 30.9.2020, ktorý v bode č. 2 čl. 4.2.1 stanovuje lehotu pre vypracovanie plánu výziev a vyzvaní pre rok „n+1“ najneskôr do 15.9. roku „n“.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
RO porušil Systém riadenia EŠIF a Manuál procedúr, keď rozhodol o NFP303050CBA3 po 236 dňoch, čím prekročil maximálnu stanovenú 70 dňovú lehotu na rozhodnutie o ŽoNFP.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s pokynmi CKO, keď zámer národného projektu č. 4 s názvom Pilotný projekt Environmentálny monitoring a tvorba databázy o stave rybnikárstva na Slovensku mal byť vypracovaný v súlade so vzorom CKO č. 34 (Zámer NP), účinným od 30.10.2017. V zmysle uvedeného vzoru CKO mali byť v bode č. 13 (tabuľka) uvedené predpokladané finančné prostriedky na podporné aktivity, čo však preverovaný zámer NP neobsahoval
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
RO rozdielnym stanovením termínov zverejňovania HVVV, resp. posunu vyhlásenia vyzvaní pri ich aktualizáciách, ktoré uviedol v Príručke pre žiadateľa NP a projektov TP z OP RH 2014-2020 nepostupoval v súlade s bodom 3.1. SR ods. 6 EŠIF.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Pri vyžiadaní verzie 2 indikatívneho harmonogramu vyhlasovania vyzvaní pre NP kontrolovaný subjekt uviedol, že RO nedisponuje dokumentáciou z dôvodu neodovzdania agendy starých zamestnancov čím došlo k porušeniu Registratúrneho poriadku MPRV SR
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
RO porušil Systém riadenia EŠIF bodom 3.1. ods. 6 a Manuál procedúr tým, že zverejnil IHVV na NP v menej ako mesiac pred vyhlásením vyzvania
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt nezabezpečil súlad termínov v riadiacej dokumentácii. Porovnaním textovej časti MP RO pre OPRH 2014-2020 platného v čase vyhlásenia HVVV (verzia 13) s audit trailom, ktorý tvoril jeho prílohu - na určenie časového limitu pre zverejnenie HVVV na webovom sídle RO
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nevedením prezenčných listín ako príloh k Zápisniciach z rokovaní MV OPRH porušil kontrolovaný subjekt Rokovací poriadok bod 3 článok 6, ktorý stanovuje vyššie uvedené náležitosti Zápisníc z rokovacieho výboru (napr. Zápisnica z VIII. riadneho zasadnutia Monitorovacieho výboru dňa 4.12.2018, Zápisnica z 10. riadneho zasadnutia 3.12.2019 poskytnutá kontrolnej skupine 18.8.2023. Táto zápisnica navyše neposkytuje žiaden prehľad o hlasovaní členov).
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Nariadenie o ENRF a všeobecné nariadenie tvoria legislatívny rámec, ktorý určuje základné podmienky a maximálny strop pre využitie TP pre OPRH. Podľa čl. 78 nariadenia o ENRF je pre technickú pomoc stanovený horný strop 6% z celkovej sumy operačného programu (15 785 000 eur za zdroj EÚ). Z dôvodu znižovania alokácie OPRH na základe dekomitmentov k 31.12.2022, predstavuje podiel čerpania TP (801 777,73 eur za zdroj EÚ) z celkovej zníženej alokácie OP 9 386 728,00 € za zdroj EÚ až 8,54 % s predpokladom ešte vyššieho percentuálneho nárastu na celkovej alokácii v roku 2023 .
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
RO je podľa všeobecného nariadenia plne zodpovedný za efektívne riadenie a implementáciu OPRH v súlade so zásadou správneho finančného riadenia. RO plní úlohy a kompetencie vyplývajúce z legislatívy EÚ a SK, ktorými riadi a ovplyvňuje priebeh implementácie OPRH. Kontrolóri NKÚ v súvislosti s kompetenciami RO, ktorými ovplyvňuje efektívnu implementáciu a riadenie OPRH, zistili a identifikovali nedostatky na manažérskej úrovni riadenia. Napr. Zložitosť a rozsiahlosť riadiacej dokumentácie je považovaná za dlhodobú prekážku výkonnosti programu OPRH, čo deklarujú Výročné správy o vykonávaní OPRH, Monitorovací výbor OPRH, ale aj samotní prijímatelia a žiadatelia investičnej pomoci na základe dotazníkového prieskumu kontrolórov NKÚ.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Plán kontrol SKaOD na rok 2021 schválený nebol, čím kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s čl. 4 Smernice MPRV SR č. 1638/2017-020 o systéme vnútornej kontroly podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov, podľa ktorej sa „kontrola vykonáva najmä na základe ročného plánu kontrol plnenia úloh štátnej správy, ktorý je súčasťou plánu kontrol na nasledujúci kalendárny rok, vlastných podnetov orgánu kontroly, podnetov iných orgánov verejnej správy alebo podnetov fyzických a právnických osôb.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
RO porušil MP RO verzia 13 , keď nezabezpečil včasné zadávania údajov k ŽoNFP 303071BRC3 do ITMS2014+. Rozhodnutie o schválení ŽoNFP 303071BRC3 - Mzdové náklady oprávnených administratívnych kapacít OPRH bolo podpísané RO dňa 29. 11. 2021. Do ITMS2014+ bol vytvorený záznam až 18.5.2023, čo je v rozpore s MP RO verzia 13, bod 6.1 Základné východiská pre aplikáciu ITMS2014+:
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
RO porušil riadiacu dokumentáciu, keď aktivoval Indikatívny harmonogram vyzvaní na projekty technickej pomoci - verzia 3 v systéme ITMS 2014+ po lehote, v rozpore s Audit trail, verzia 13. RO aktivoval IHVVV v systéme ITMS 2014+ dňa 12.11.2021, po uvedenej lehote „do 31.10. roku „n“.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
RO zverejnil IHVVV pre projekty TP v rámci aktivity Zlepšenie/zvyšovanie administratívnych kapacít na webe MPRV SR dňa 12. 11. 2021, pričom „Dátum vyhlásenia vyzvania“ - plánovaný termín vyhlásenia OPRH-TP-A3-2021-01 - priamo v harmonograme (tabuľke) je uvedený október 2021, t. j. mesiac pred zverejnením IHVVV.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
RO porušil riadiacu dokumentáciu, keď dňa 12. 11. 2021 zverejnil Indikatívny harmonogram vyzvaní na projekty technickej pomoci - verzia 3 na webovom sídle RO po lehote stanovenej v Audit trail: Popis riadených procesov – Zoznam, verzia 13 platného MP RO.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
RO nedodržal lehotu zverejnenia IHVVV v rozpore s MP RO verzia 13 a vyzvanie OPRH-TP-A3-2021-01 zverejnil tri dni po zverejnení IHVVV. t.j. pred uplynutím lehoty na zverejnenie IHVVV. HVVV je samostatný dokument, ktorý obsahuje len údaje podľa vzoru CKO č. 5 (Príloha č. 4.2.1.1), a ktorý musí byť zverejnený minimálne jeden mesiac pred vyhlásením výzvy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Späť