Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-078/2011/0005
Názov:
Kontrola správnosti zostavenia záverečných účtov kapitol Ministerstva hospodárstva SR, Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR za rok 2010 a spoľahlivosti údajov v informačných systémoch
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

IČO
00156621
Sídlo
Dobrovičova 12, 81266 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

V účtovníctve MPaRV SR sú evidované pohľadávky po zrušených štátnych fondoch bez preukázateľných účtovných dokladov -- v niektorých prípadoch chýbali zmluvy afaktúry a pod.Zistené skutočnosti majú v niektorých prípadoch vplyv aj na vykazovanie účtovných rozdielov identifikovaných pri inventarizácii pohľadávok. MPaRV SR dlhodobo vykazuje vo svojom účtovníctve pohľadávky po lehote splatnosti po zaniknutých štátnych fondoch a Intervenčnej agentúre, ku ktorým vo viacerých prípadoch nemé žiadnu dokumentáciu, resp. dokumentácia je neúplná. Takéto pohľadávky si MPaRV SR nemôže účinne vymôcť a bude ich problematické previesť na Slovenskú konsolidačnú, a.s., Bratislava.
V účtovníctve MPaRV SR sú evidované pohľadávky po zrušených štátnych fondoch bez preukázateľných účtovných dokladov -- v niektorých prípadoch chýbali zmluvy afaktúry a pod.Zistené skutočnosti majú v niektorých prípadoch vplyv aj na vykazovanie účtovných rozdielov identifikovaných pri inventarizácii pohľadávok. MPaRV SR dlhodobo vykazuje vo svojom účtovníctve pohľadávky po lehote splatnosti po zaniknutých štátnych fondoch a Intervenčnej agentúre, ku ktorým vo viacerých prípadoch nemé žiadnu dokumentáciu, resp. dokumentácia je neúplná. Takéto pohľadávky si MPaRV SR nemôže účinne vymôcť a bude ich problematické previesť na Slovenskú konsolidačnú, a.s., Bratislava.
V účtovníctve MPaRV SR sú evidované pohľadávky po zrušených štátnych fondoch bez preukázateľných účtovných dokladov -- v niektorých prípadoch chýbali zmluvy afaktúry a pod.Zistené skutočnosti majú v niektorých prípadoch vplyv aj na vykazovanie účtovných rozdielov identifikovaných pri inventarizácii pohľadávok. MPaRV SR dlhodobo vykazuje vo svojom účtovníctve pohľadávky po lehote splatnosti po zaniknutých štátnych fondoch a Intervenčnej agentúre, ku ktorým vo viacerých prípadoch nemé žiadnu dokumentáciu, resp. dokumentácia je neúplná. Takéto pohľadávky si MPaRV SR nemôže účinne vymôcť a bude ich problematické previesť na Slovenskú konsolidačnú, a.s., Bratislava.
V účtovníctve MPaRV SR sú evidované pohľadávky po zrušených štátnych fondoch bez preukázateľných účtovných dokladov -- v niektorých prípadoch chýbali zmluvy afaktúry a pod.Zistené skutočnosti majú v niektorých prípadoch vplyv aj na vykazovanie účtovných rozdielov identifikovaných pri inventarizácii pohľadávok. MPaRV SR dlhodobo vykazuje vo svojom účtovníctve pohľadávky po lehote splatnosti po zaniknutých štátnych fondoch a Intervenčnej agentúre, ku ktorým vo viacerých prípadoch nemé žiadnu dokumentáciu, resp. dokumentácia je neúplná. Takéto pohľadávky si MPaRV SR nemôže účinne vymôcť a bude ich problematické previesť na Slovenskú konsolidačnú, a.s., Bratislava.
MPaRV SR nezaúčtovalo majetok hospodárskej mobilizácie, civilnej obrany a cudzí majetok v užívaní na podsúvahové účty
MPaRV SR nevykonalo úplnú inventarizáciu
MPaRV SR, finančné prostriedky (kapitálové výdavky) v celkovej sume 118 064,54 EUR účelovo určené v roku 2009 a 2010 na realizácciu investičných akcií, použilo tieto prostriedky v rozpore s účelom na realizáciu výdavkov súvisiacich s rekonštrukciou majetku v správe Výskumného ústavu potravinárskeho Bratislava, ktorý je príspevkovou organizáciou v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti.
MPaRV SR, finančné prostriedky (kapitálové výdavky) v celkovej sume 118 064,54 EUR účelovo určené v roku 2009 a 2010 na realizácciu investičných akcií, použilo tieto prostriedky v rozpore s účelom na realizáciu výdavkov súvisiacich s rekonštrukciou majetku v správe Výskumného ústavu potravinárskeho Bratislava, ktorý je príspevkovou organizáciou v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti.
zaúčtovaním majetku, ku ktorému MPaRV SR nemalo vlastnícke právo a ani právo správy majetku štátu účtovná závierka neposkytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva
zaúčtovaním majetku, ku ktorému MPaRV SR nemalo vlastnícke právo a ani právo správy majetku štátu účtovná závierka neposkytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva
MPaRV SR nedodržalo opatrenie MF/16786/2007-31 - účtovalo o majetku ku ktorému namalo vlastnícke právo a ani právo správy majetku štátu
MPaRV SR nedodržalo Opatrenie MF SR č. MF/010175/2004
Späť