Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-013/2017/1060
Názov:
Kontrola výkonu zakladateľskej funkcie, hospodárenia a nakladania s majetkovými právami štátu vo vybraných štátnych podnikoch kapitoly Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Účel kontrolnej akcie:
Zhodnotenie výkonu zakladateľskej funkcie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Hydromeliorácie, štátny podnik

IČO
35860839
Sídlo
Vrakunská 29, 82563 Bratislava-Pod.Biskup.
Kontrolované obdobie
2015,2016 a súvisiace obdobia
Termín kontroly
30.05.2017 - 12.09.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Podnik uhradil faktúry za služby BOZP a OPP, pri zabezpečení ktorých nezachoval hospodárnosť.Za služby platil paušálne aj v mesiacoch, v ktorých neboli žiadne služby poskytnuté, akceptoval zvýšenie ceny služieb napriek zníženiu počtu objektov, pre ktoré mali byť poskytované a za služby platil aj v čase výkonu kontroly NKÚ SR napriek tomu, že 01.03.2017 prijal zamestnanca, ktorého pracovnou náplňou je zabezpečovanie a vedenie agendy BOZP, PPO, CO a OOÚ.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Nehospodárne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
pri obstarávaní bežne dostupných tovarov a služieb podnik nepostupoval využitím elektronického trhoviska
Typ nedostatku: Neefektívne konanie Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
zákazky, ktoré vecne, miestne a časovo súviseli, boli obstarávané jednotlivo, čím došlo k rozdeleniu zákazky pod finančný limit podlimitnej zákazky
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Podnik pri obstarávaní stavebných prác oslovoval firmy, ktoré sídlili mimo okresov, v ktorých bolo potrebné stavebné práce vykonať. V predložených cenových ponukách si oslovené firmy v rámci nákladov účtovali aj náklady spojené s presunom strojov a zariadení
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
nedostatky v inventúrnych súpisoch, v inventarizačných zápisoch ČIK, v inventarizačných zápisoch ÚIK, nevykonanie fyzickej inventúry účtu 112130 a dokladovej inventúry účtu 119, nevykonanie inventarizácie peňažných prostriedkov v hotovosti štyrikrát do roka
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Z predložených ZoD, faktúr a súpisov vykonaných prác vyplynulo, že v Administratívnej budove podniku neboli vykonané iba opravy, ale aj rekonštrukcie DHM, ktoré mali byť zaúčtované ako technické zhodnotenie DHM.Všetky vykonané práce podnik zaúčtoval do nákladov na účet 511 – opravy a udržiavanie.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 23054/2002-92
V niektorých prípadoch podnik nepreukázal prevzatie fakturovaných služieb, čím nezabezpečil preukázateľnosť účtovného záznamu, napr. upratovacie služby za 03/2015, 04/2015, 07/2015, 12/2015, 05/2016, 07/2016, 09/2016, opravy v areáli podniku v Bratislave – oprava elektroinštalácie NN v garáži, obnova a sanácia (zateplenie) havarijného stavu časti fasády.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Opis predmetu zákaziek bol vo väčšine prípadov všeobecný a neobsahoval technické požiadavky tak, aby boli zrejmé všetky podmienky a okolnosti dôležité pre vypracovanie ponúk
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Práce boli zadané priamo spoločnosti bez toho, aby táto spoločnosť vzišla z procesu VO
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Tvorba opravnej položky k pohľadávke až tri roky od jej splatnosti
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z., 23054/2002-92, 23054/2002-92
podnik netvoril k DHM opravné položky
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z., 23054/2002-92, 23054/2002-92
podnik nevykázal k 31.12.2015 dlhodobý záväzok voči MPRV SR vyplývajúci z Dohody o splátkach v celkovej sume 1 648 304,68 eur, ale iba vo výške istiny v sume 899 385,08 eur. Podnik nezaúčtovaním príslušenstvo v sume 735 069,45 eur
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Podnik vykázal k 31.12.2015 na účte 042200 sumu 5 792,01 eur. Jedná sa o pozemky, ktoré boli na podnik delimitované pri jeho vzniku zo SVP, š. p. Vlastníctvo k pozemkom nie je na LV zapísané na podnik, ale na fyzické osoby.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 23054/2002-92, 431/2002 Z.z.
podnik nevytvoril rezervy na súdne spory, v ktorých bol žalovanou stranou
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z., 23054/2002-92
podnik neuviedol vo VS za rok 2014 a vo VS za rok 2015 informácie o výške ročnej odmeny riaditeľa štátneho podniku, o výške ročnej odmeny členov DR a o zmluvách schvaľovaných DR štátneho podniku
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 111/1990 Zb.
Vyvolávacia cena v druhom a treťom kole OVS bola stanovená nižšie ako VŠH určená v ZP.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Štátny podnik prerokoval a predložil zakladateľovi koncepcie rozvoja štátneho podniku, ktorý ich následne schválil, až koncom roka 2015, resp. v druhej polovici roka 2016, na ktorý bola koncepcia vypracovaná, čo bolo iba formálnym procesom na splnenie povinnosti určenej zákonom o štátnom podniku.
Podnik zabezpečil uzatvorením ôsmich ZoD a jednou objednávkou v roku 2015 odstránenie havarijných stavov a obnovu funkčnosti vybraných odvodňovacích kanálov. Zhotovitelia vo všetkých prípadoch fakturovali práce v cene dohodnutej ZoD, resp. objednávkou. Kontrolou ZoD, faktúr a súpisov vykonaných prác bol vo viacerých prípadoch zistený nesúlad medzi dĺžkou odvodňovacích kanálov uvedenou v ZoD a dĺžkou kanálov, ktorá bola použitá pri výpočte množstva vykonaných prác – v dvoch prípadoch bola uvedená menšia dĺžka odvodňovacích kanálov, v štyroch prípadoch bola dĺžka väčšia a v dvoch prípadoch nebola v dokladoch uvedená. Zároveň zhotoviteľ, ktorý vykonával práce na základe troch ZoD, pri výpočte množstva vykonaných prác použil rôzne jednotkové ceny, v súpisoch vykonaných prác na dvoch rôznych kanáloch uviedol rovnaké množstvá odstránených drevín, svahovania a výkopu kanála. Štruktúra fakturovaných položiek sa líšila od štruktúry cenových ponúk predložených zhotoviteľmi v rámci VO.
V aktuálne platnej Smernici č. 8/2015 je v rámci ocenenia hmotného a nehmotného majetku a zásob uvedená aj reprodukčná obstarávacia cena. Po novelizácii zákona o účtovníctve od 01.01.2016 sa už majetok reprodukčnou obstarávacou cenou neoceňuje.
Proces plánovania bol v podmienkach štátneho podniku nedostatočný, nakoľko v kontrolovanom období sa zrealizovalo z pôvodne plánovaného počtu 14 VO až 420 VO, čo bolo 30-násobne viac ako bolo pôvodne plánované.
V dokumentácii sa nenachádzal žiadny dokument, ktorý by preukazoval obvyklú cenu porovnateľného predmetu zákaziek v čase začatia postupu VO.
Výpisy z Obchodného registra spoločností, ktoré predložili ponuky v rámci VO, boli staršie ako 3 mesiace, v niektorých prípadoch boli staršie ako 1 rok.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

IČO
00156621
Sídlo
Dobrovičova 12, 81266 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2015,2016 a súvisiace obdobia
Termín kontroly
02.04.2017 - 23.11.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Odbor organizačný MPRV SR predložil neúplné žiadosti na rokovanie RMK a nevrátil ich doplnenie alebo prepracovanie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Odôvodnenie prečo majetkom štátu neslúži správcovi na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním, ktoré malo byť uvedené v žiadostiach o schválenie zámerov k prevodu vlastníctva, neobsahovalo objektívne skutočnosti, ktoré by ho zdôvodnili.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Na rokovanie komisie boli predložené žiadosti, ktoré neboli spracované v súlade so Smernicou.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Došlo k udeleniu súhlasu a následnému predaju predmetu prevodu záujemcovi o kúpu, ktorý predmet prevodu (stavbu aj pozemok) nemal v nájme po dobu najmenej päť rokov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Udelenie súhlasu k uzatvoreniu zmluvy s nájomcom, ktorý počas minimálnej doby nájmu päť rokov nepreinvestoval finančné prostriedky s predchádzajúcim písomným súhlasom prenajímateľa, minimálne 40 % z hodnoty nehnuteľnosti pred vykonaním investície.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Žiadosti o udelenie súhlasu na uzatvorenie zmluvy o prevode vlastníctva neobsahovali číslo rozhodnutia o prebytočnosti a dátum jeho vydania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Žiadosti o udelenie súhlasu na uzatvorenie zmluvy o prevode vlastníctva neobsahovali prílohu – geometrický plán.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Štatutárne orgány štátnych podnikov nepredkladali aktualizovaný zoznam ku každému štvrťroku kalendárneho roka.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
MPRV SR nezverejnilo na svojej internetovej stránke výsledky výberových konaní na riaditeľa štátneho podniku LESY SR, ktoré sa konali 29.06.2015, 28.06.2016 a 04.10.2016.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 111/1990 Zb.
MPRV SR zverejnilo na svojej internetovej stránke iba vybratých uchádzačov a nezverejnilo poradie uchádzačov a splnenie požadovaných kritérií jednotlivými uchádzačmi (v prípadoch, keď sa na výberových konaniach zúčastnilo viac uchádzačov, ako mohlo byť vybratých).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 111/1990 Zb.
MPRV SR poverilo výkonom funkcie riaditeľa štátneho podniku Závodisko, š.p. bez výberového konania zamestnanca štátneho podniku, ktorý nebol vedúcim zamestnancom štátneho podniku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 111/1990 Zb.
MPRV SR nezabezpečilo zápis troch zmien štatutárneho orgánu štátneho podniku LPM Ulič do Obchodného registra – riaditelia poverení vykonávať funkciu bez výberového konania od 17.05.2016, 03.06.2016 a 16.12.2016 na základe poverení ministerky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 530/2003 Z.z.
MPRV SR nezverejnilo v Centrálnom registri zmlúv dva dodatky k zmluvám o výkone funkcie predsedu dozornej rady a člena dozornej rady.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Zo 16 výročných správ štátnych podnikov za roky 2015 a 2016 až v 11 prípadoch neboli uvedené informácie o výške ročnej odmeny riaditeľa štátneho podniku a o výške jeho podielu na zisku a informácie o výške ročnej odmeny členov dozorných rád a o výške ich podielov na zisku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 111/1990 Zb.
V projekte Hydromeliorácií k žiadosti o poskytnutie dotácie z 02.09.2015 nebola uvedená podrobná kalkulácia oprávnených nákladov alebo výdavkov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Prílohou niektorých faktúr boli preberacie protokoly, ktoré neboli podpísané zodpovedným zamestnancom MPRV SR.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
MPRV SR nesprávne zaúčtovalo zálohové faktúry na účet 518 – Ostatné služby a nie na účet 314 – Poskytnuté prevádzkové preddavky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolované sekcie neplnili úlohy vo vzťahu k štátnym podnikom, ktoré im ukladal Organizačný poriadok.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Gestorské sekcie schválili koncepcie rozvoja štátnych podnikov, ktoré nespĺňali náležitosti podľa zákona o štátom podniku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 111/1990 Zb.
Sekcia potravinárstva a obchodu v kontrolovanom období neprerokovala a neschválila štátnemu podniku Agrokomplex základné otázky koncepcie rozvoja podniku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 111/1990 Zb.
Vo väčšine prípadov dozorné rady nedodržali počty rokovaní, v roku 2016 najmä z dôvodu neuznášaniaschopnosti vzhľadom na odvolanie ich členov zakladateľom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Niektoré dozorné rady štátnych podnikov neprerokovali, resp. nerozhodli, resp. neschválili, resp. nepredložili určené dokumenty.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 111/1990 Zb.
Niektoré výročné správy neobsahovali náležitosti podľa zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nedodržanie stanovenej lehoty predloženia povinných dokumentov pred podpisom zmluvy o NFP.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Štátny podnik Národný žrebčín "Topoľčianky" nemal v kontrolovanom období vypracovaný a schválený štatút dozornej rady a rokovací poriadok dozornej rady.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 111/1990 Zb.
Štátne podniky oneskorene predkladali a zakladateľ oneskorene schvaľoval koncepcie rozvoja štátnych podnikov. Schválenie koncepcie v druhom polroku, resp. až koncom roka, na ktorý bola vypracovaná, bolo iba formálnym procesom na splnenie povinnosti, určenej zákonom o štátnom podniku.
V období od 01.09.2012 do 30.06.2016 nemala gestorská sekcia – sekcia poľnohospodárstva svojho zástupcu v DR štátneho podniku Hydromeliorácie. Od 15.10.2016 sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva nemá svojho zástupcu v DR štátneho podniku Lesopoľnohospodársky majetok Ulič.
Z Rezortnej majetkovej komisie neboli po menovaní dvoch nových členov odvolaní členovia, ktorí boli nahradení.
Pri predaji stavieb priamym predajom nájomcovi, ktorý počas minimálnej doby nájmu päť rokov preinvestoval finančné prostriedky a to minimálne 40 % z hodnoty nehnuteľnosti pred vykonaním investície, nebol MPRV SR stanovený jednotný upravujúci postup a spôsob „cenotvorby“ pri tejto forme predaja. Kúpna cena majetku bola totiž stanovená dohodou medzi štátnym podnikom a záujemcom o kúpu.
Prílohami žiadosti k uzatvoreniu zmluvy nebola preukázaná prebytočnosť majetku štátu, na základe ktorej by mohla rezortná majetková komisia objektívne posúdiť, či štátny podnik predajom zabezpečí ekonomickú výhodnosť.
Spisy žiadostí, ktoré boli predkladané rezortnej majetkovej komisii, neobsahovali zoznam dokumentov založených v spise.
V záznamoch z rokovania rezortnej majetkovej komisie nebolo uvedené odôvodnenie neudelenia súhlasu na uzatvorenie zmluvy o prevode vlastníctva.
Gestorom vypracovania Koncepcie revitalizácie hydromelioračných sústav na Slovensku bol odbor špecifických operácií a štátnych podpôr na sekcii pôdohospodárskej politiky a rozpočtu.
Sekcia kontroly a obchodného dozoru nevykonávala v štátnych podnikoch pravidelné kontroly, ktoré by boli zamerané na nakladanie s majetkom štátu v správe štátnych podnikov.
Sekcia kontroly a obchodného dozoru, ani gestorské sekcie nemali informácie o externých kontrolách vykonaných v štátnych podnikoch.
Späť