Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-050/2010/0001
Názov:
Kontrola účtovných a finančných výkazov vo vzťahu k vykázaným výsledkom hospodárenia ostatných subjektov verejnej správy za rok 2009.
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Banskobystrický samosprávny kraj

IČO
37828100
Sídlo
Námestie SNP 23, 97401 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

pri zmenách rozpočtu nebolo zadefinované o ktoré rozpočtové opatrenie sa jedná
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
nedodržanie termínov predkladania finančných a účtovných výkazov
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Opatrenie
nesprávne triedenie príjmov rozpočtu podľa ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
nesprávne triedenie výdavkov rozpočtu podľa ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
nepredloženie poznámok účtovnej závierky v stanovenom termíne
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Opatrenie
ÚBBSK evidoval na účte 042 majetok, ku ktorému nemal vlastnícke právo
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Opatrenie
ÚBBSK nezaradil na účet stavby technické zhodnotenie stavby, ktoré bolo ukončené a riadne odovzdané
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Opatrenie
ÚBBSK nerozlíšíl dlhodobú pohľadávku na samostatný analytický účet podľa § 42 ods. 1 písm. a) opatrenia č. MF/16786/2007-31, čím správne v účtovnej závierke nevykázal stav krátkodobých a dlhodobých pohľadávok
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
ÚBBSK v odôvodnených prípadoch neupravil stav majetku opravnými položkami a tým účtovná závierka neposkytovala verný a pravdivý obraz o stave pohľadávok
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
ÚBBSK v odôvodnených prípadoch neupravil stav majetku opravnými položkami a tým účtovná závierka neposkytovala verný a pravdivý obraz o stave pohľadávok
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
ÚBBSK nezaúčtoval v účtovnom období roka 2009 záväzok vzniknutý v decembri 2009, tento nebol zaúčtovaný ani do času výkonu kontroly
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
ÚBBSK nemal vypracovaný interný predpis o spôsobe tvorby a používania rezerv
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Opatrenie
Späť