Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-038/2013/1140
Názov:
Kontrola hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti použitia verejených prostriedkov a majetku subjektov územnej samosprávy pri správe, údržbe a obnove miestnych komunikácií
Účel kontrolnej akcie:
Zistiť a zhodnotiť stav dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri využívaní verejných
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Mesto Kolárovo

IČO
00306517
Sídlo
Kostolné námestie 1, 94603 Kolárovo
Kontrolované obdobie
roky 2010 - 2012 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
30.06.2013 - 16.12.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Finančná sebestačnosť mesta mala v kontrolovanom období kolísavý trend. Zo 66,81 % v roku 2010 stúpla na 69,52 % v roku 2011 a v roku 2012 poklesla na 48,42 %. Finančná sila mesta rástla z 347,27 EUR/obyvateľ mesta v roku 2010 na 389,42 EUR/obyvateľ mesta v roku 2012. To znamená, že výdavky na svoju činnosť mohlo mesto pokryť v uvedenom percentuálnom vyjadrení z vlastných zdrojov. Mesto bolo závislé na cudzích zdrojoch v roku 2010 na 33,19 %, v roku 2011 na 30,48 % % a v roku 2012 na 51,58 %.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Mesto pri vynakladaní finančných prostriedkov pri údržbe, opravách ani pri rekonštrukcii MK systematicky nesledovalo jednotkové výdavky, t.j. finančné prostriedky vztiahnuté na dĺžkové resp. plošné jednotky, teda 1 km, 1m alebo 1m2.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Mesto alokovalo prostriedky na MK pri zostavovaní rozpočtov na príslušné rozpočtové roky kvalifikovaným odhadom na základe fyzickej obhliadky MK a na základe podnetov poslancov MsZ. Finančné zdroje neboli rozpočtované v dostatočnom množstve.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Mesto zabezpečovalo správu, údržbu a obnovu MK kombinovaným spôsobom. Rekonštrukciu MK realizovalo dodávateľským spôsobom, opravy MK prevažne dodávateľským spôsobom, ale aj za pomoci vlastnej príspevkovej organizácie, skupiny stavebných robotníkov mesta patriacich do organizačnej štruktúry MsÚ, ako aj za pomoci zapájania nezamestnaných v rámci aktivačnej činnosti. Pravidelná letná a zimná údržba MK bola vykonávaná príspevkovou organizáciou mesta.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Mesto konalo hospodárne, keď vynaložilo na rekonštrukciu a opravy MK verejné prostriedky výberom uchádzača na základe postupov ustanovených zákonom o verejnom obstarávaní. Kontrolovaný subjekt preukázal hospodárnosť obstarávaných prác a služieb
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Mesto neviedlo nákladové účtovníctvo MK, nemalo vytvorené účtovné nákladové strediská na sledovanie nákladov súvisiacich s výkonmi správy, údržby a opráv MK.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Mesto sa zameriavalo na preventívnu údržbu, priority zostavovalo na akútne opravy.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Mesto malo vo vlastníctve a aplikovalo GIS.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Mesto v rámci systému monitorovania stavu MK neuplatňovalo prístup založený na systematickom zbere štruktúrovaných údajov o stave MK (premenné parametre MK).
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Mesto nemalo stanovené a zadefinované minimálne požiadavky na úroveň kvality MK.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Mesto nakladalo s verejnými prostriedkami pri správe, údržbe a obnove MK efektívne, nie vo všetkých prípadoch uplatňovalo postupy najlepšej praxe.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Mesto vypracovalo PHSR, v ktorom identifikovalo prioritné oblasti rozvoja mesta a stanovilo strategické ciele, priority a opatrenia.. V rámci rozvojovej stratégie PHSR malo vypracovaný spoločný akčný plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2009 – 2015.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Projektové zámery viazané na strategický cieľ mesta sa plnili priebežne spolu s plánom finančných prostriedkov na roky 2006 – 2013 potrebných na dosiahnutie výstupov vyplývajúcich z projektových zámerov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Finančná potreba pre realizáciu projektov bola vzhľadom k vyhodnoteniu finančných možností mesta spracovaná reálne na vo väzbe na vlastné disponibilné prostriedky a potenciálne disponibilné prostriedky (napr. národné zdroje, fondy EÚ).
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Mesto priebežne monitorovalo a vyhodnocovalo plnenie zámerov a cieľov PHSR, ale vzhľadom k tomu, že neboli naformulované merateľné ukazovatele a plánované hodnoty pre tie výstupy a dopady, nebolo možné vyjadriť očakávaný pozitívny dopad dlhodobého plnenia príslušného cieľa.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Mesto vykonávalo monitorovanie a vyhodnotenie plnenie stanovených cieľov programového rozpočtu za každý bežný rok.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Merateľné ukazovatele plnenia cieľov programového rozpočtu boli zamerané okrem jediného prípadu výlučne kvantitatívne, čo mestu neumožnilo v dostatočnej miere vyjadriť očakávaný pozitívny dopad dlhodobého pnenia príslušného cieľa v budúcnosti.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Plánované hodnoty merateľných ukazovateľov prvkov programového rozpočtu boli stanovené nereálne a to nadhodnote, resp. podhodnotene, čím prichádzalo k nenaplneniu, resp. prekročeniu plánovaných hodnôt.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Analýzou finančného rozpočtu boli pri alokácii výdavkov na jednotlivé podprogramy, resp. ich zámery a ciele identifikované rezervy (prekročenie/nevyčerpanie finančných prostriedkov).
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Mesto malo zavedený dostatočný systém riadenia údržby, obnovy a výstavby MK, ale nemalo zavedený ucelený informačný systém technickej evidencie MK.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Údajová základňa účtovnej evidencii MK bola preukázateľná a zrozumiteľná.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obyvatelia mesta nemali dostatočné povedomie o cieľoch a zámeroch mesta v oblasti MK, z čoho vyplýva aj vyjadrenie názoru respondentov, že ako obyvatelia mesta nemajú adekvátnu možnosť vyjadriť svoj názor pri rozhodovaní mesta o plánoch obnovy alebo výstavby MK.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Výrazná väčšina obyvateľov nebola spokojná s bezpečnosťou detí a chodcov na MK (nedostatočný počet priechodov pre chodcov, absencia svetelnej signalizácie, cyklotrás v centrálnej zóne), s technickým stavom MK. Negatívny postoj zaujali obyvatelia aj k súčasnému stavu a k podpore rozvoja cyklistickej dopravy.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Väčšina obyvateľov nebola spokojná s pravidelnosťou, včasnosťou a dostatočnosťou letnej údržby, ešte väčšiu nespokojnosť prejavili s pravidelnosťou, včasnosťou a dostatočnosťou vykonávania zimnej údržby a vykonávaním opráv MK.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Priestor na podanie sťažností bol podľa obyvateľov mesta postačujúci.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Mesto Medzev

IČO
00324442
Sídlo
Štóska 6, 04425 Medzev
Kontrolované obdobie
roky 2010 - 2012 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
07.07.2013 - 10.11.2013
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Turčianske Teplice

IČO
00317004
Sídlo
Partizánska 1, 03901 Turčianske Teplice
Kontrolované obdobie
roky 2010 - 2012 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
12.08.2013 - 21.11.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Rezerva v rozpočte - bežné výdavky cca 25 % sa javila ako veľkorysá
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Vzhľadom ku skutočnosti, že údržba a opravy na MK sa vykonávali najmä ad hoc, nebolo možné vyhodnotiť priemerný interval údržby a obnovy na jednotlivých úsekoch MK.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Mesto pri vynakladaní finančných prostriedkov pri údržbe, opravách ani pri rekonštrukcii MK systematicky nesledovalo jednotkové výdavky, t.j. finančné prostriedky vztiahnuté na dĺžkové resp. plošné jednotky, teda 1 km, 1m alebo 1m2.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Pri poskytovaní služieb Obchodnou spoločnosťou nebol obchodnoprávny vzťah tak nebol zmluvne ošetrený a podľa vyjadrenia mesta a ďalších dokladov (uznesenia a zápisnice MsZ) sa v uvedených rokoch uplatňovali ceny za dodané služby podľa cenníka platného na rok 2010. V dôsledku absencie zmluvnej úpravy práv, povinností a cien za práce a služby poskytované zo strany OS mestu nebolo možné preukázať hospodárne, účinné a efektívne konanie zo strany mesta.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Vzhľadom na absenciu exaktnej údajovej základne o MK v meste (napr. technická evidencia, pasport MK a pod.) nebolo možné uvedené údaje overiť aj na iný zdroj údajov. Porovnaním s ďalšími dostupnými informáciami bolo zistené, že napr. podľa údajov programového rozpočtu (ďalej aj „PR“) mesto udržiavalo 8 300m2 parkovísk (v štatistickom výkaze bola uvedená hodnota 7 007m2), okrem toho bola v štatistickom výkaze uvedená aj celková dĺžka mostov v meste 41 km, čo bola takmer rovnaká hodnota ako celková dĺžka spravovaných MK.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
Stav povrchu MK sa preskúmaval a vyhodnocoval spravidla dvakrát do roka a to príslušníkmi mestskej polície. Tieto údaje boli analyzované, avšak išlo iba o bežnú vizuálnu kontrolu, ktorá neposkytovala dostatok informácií ohľadom dôvodu vzniku porúch. Mesto v rámci systému monitorovania stavu MK neuplatňovalo prístup založený na systematickom zbere štruktúrovaných údajov o stave MK (premenné parametre MK). Zber dát o stave a poruchách MK je možný buď vizuálnou prehliadkou alebo optickým systémom. Vzhľadom na relatívne malú dĺžku MK v meste sa ako hospodárnejší a efektívnejší javí spôsob systematických vizuálnych prehliadok. Vykonávanie a vyhodnocovanie monitoringu MK upravujú Technické podmienky 13/2006 – Vykonávanie a vyhodnocovanie podrobných vizuálnych prehliadok asfaltových vozoviek vydané Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, pričom táto metodika je aplikovateľná aj v podmienkach mesta ako správcu MK.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
Neaplikovaním odporúčaní od Hlavného kontrolóra z kontroly vybavovania sťažností mesto nekonalo dostatočne pružne
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
V meste neexistovala rovnováha medzi rôznymi formami dopravy a opatrenia na utlmovanie dopravy nebolo možné považovať za dostatočné
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
Mesto nemalo v žiadnom zo svojich strategických materiáloch zadefinovanú stratégiu pre rozvoj nemotorizovaných druhov dopravy.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
V Pláne hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta neboli stanovené žiadne merateľné ukazovatele. V čase jeho zostavenia ich stanovenie nebolo zákonnou povinnosťou, avšak od schválenia PHSR nebol tento dokument v žiadnej jeho časti aktualizovaný, a teda sa nemenili ani jeho zámery a ciele. Taktiež v ňom absentovalo uvedenie východiskových hodnôt pre hodnotenie pokroku pri napĺňaní cieľov PHSR. Tým, že neboli naformulované merateľné ukazovatele pre tie výstupy, ktoré boli merateľné, nebolo možné vyjadriť očakávaný pozitívny dôsledok/dopad dlhodobého plnenia príslušného cieľa v nadväznosti na stanovené špecifické ciele a globálny cieľ. Tým, že merateľné ukazovatele neboli stanovené, nebolo možné pre manažment mesta vykonávať meranie v pokroku pri plnení cieľov. PHSR neobsahoval uvedenie žiadnych termínov, ktoré by boli záväzné pre plnenie špecifických cieľov, čo sťažilo vedeniu mesta vyhodnocovanie PHSR, resp. prijímanie korekčných opatrení. Absentovalo aj uvedenie predpokladaných výdavkov na realizáciu aktivít, a teda už v čase schválenia PHSR nebolo zrejmé, či sú jednotlivé aktivity realizovateľné z hľadiska financovania a záťaže na mestský rozpočet.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Vyhodnotenie plnenia zámerov a cieľov PHSR nebolo mestom vôbec vykonávané. V čase výkonu kontroly boli napĺňané všetky zámery a ciele v oblasti MK. Vzhľadom k absencii akýchkoľvek merateľných ukazovateľov však nebolo možné stanoviť mieru dosiahnutia zámerov a cieľov.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Ciele podprogramovPR boli stanovené konkrétne a neboli všeobecné, definovali konkrétny stav, ktorý mal byť ich realizáciou dosiahnutý. Viaceré zámery a ciele PR sa zaoberali otázkou zvýšenia bezpečnosti na MK, avšak bezpečnosť v rámci PR nebola vyhodnocovaná (napr. uvedením zníženia počtu dopravných nehôd a pod.). Podľa vyjadrenia kontrolovaného subjektu sledovala mestská polícia vývoj nehodovosti na MK, ale tento vývoj nebol hodnotený v rámci plánovacích materiálov.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Nesprávne vykazovanie merateľných ukazovateľov prvku 7.1.1 (rok 2011) a prvku 7.1.3 (rok 2012) podprogramu č. 7.1, kedy ku koncu roka bola vykázaná nižšia hodnota merateľného ukazovateľa ako ku polroku.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Vyhodnotenie podprogramu č. 7.2: v roku 2010 a 2011 mesto nesplnilo tri stanovené ciele a dva ciele splnilo podľa plánu a v roku 2012 tri ciele splnilo a dva ciele nesplnilo.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Vyhodnotenie podprogramu č. 7.3: v kontrolovanom období mesto naplnilo sedem cieľov a jeden cieľ nebol naplnený. Merateľný ukazovateľ prvku 7.3.3. bol v každom roku stanovený optimisticky.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Mesto nemalo spracovanú ucelenú evidenciu o MK.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie

Obec Cerová

IČO
00309478
Sídlo
Cerová 104, 90633 Cerová
Kontrolované obdobie
roky 2010 - 2012 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
25.06.2013 - 21.11.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec nemala vytvorený dostatočne účinný systém alokácie prostriedkov na jednotlivé programy.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Obec nemala prijatý operačný plán, alebo program údržby a obnovy miestnych komunikácií, ktorý by konkretizoval a špecifikoval podmienky výkonu činností súvisiacich s ich údržbou a obnovou a ani rozpočet obce neobsahoval žiadne ciele obnovy a údržby miestnych komunikácií.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Pri plánovaní údržby a obnovy miestnych komunikácií obec nevychádzala z údajov o zostatkovej životnosti miestnych komunikácií.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Pri realizácií opráv a rekonštrukcií obec nemala formálne zadefinované postupy pri odstraňovaní porúch pri jednotlivých miestnych komunikáciách.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Neboli formálne zadefinované ani minimálne úrovne pre procesy údržby a opráv (napr. stanovenie reakčného času, maximálnej lehoty na odstránenie poruchy), ani minimálne požiadavky na úroveň kvality miestnych komunikácií (napr. maximálne prípustná hĺbka výtlku a pod.).
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V rámci systému monitorovania stavu miestnych komunikácií obec neuplatňovala prístup založený na systematickom zbere štruktúrovaných údajov o stave miestnych komunikácií (premenné parametre miestnych komunikácií).
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Obec nemala v kontrolovanom období rokov 2010 – 2012 v schválených rozpočtoch formulované žiadne zámery, ciele a merateľné ukazovatele, čím nevytvorila primerané podmienky pre plánovanie svojich úloh a aktivít a nekládla dôraz na výsledky a efektívnosť vynakladania rozpočtových prostriedkov.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
Obec nezabezpečila zrealizovanie takého systému plánovania, rozpočtovania a hodnotenia, ktorý by kládol dôraz na vzťah medzi rozpočtom obce a očakávanými (plánovanými) výstupmi a výsledkami realizovaných činností, financovanými z rozpočtu obce.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
Obec pri vynakladaní finančných prostriedkov pri údržbe, opravách ani pri rekonštrukcii miestnych komunikácií systematicky nesledovala jednotkové výdavky, t. j. finančné prostriedky viazané na dĺžkové resp. plošné jednotky, teda 1 km, 1m alebo 1m2.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja nemal stanovené žiadne merateľné ukazovatele a tiež absentovalo uvedenie východiskových hodnôt pre hodnotenie pokroku pri napĺňaní cieľov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec nevykonávala vyhodnocovanie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
Obec nemala v kontrolovanom období prijatú internú smernicu, ktorá by upravovala postupy obce pri verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Obec Cífer

IČO
00312347
Sídlo
Nám. A. Hlinku 31, 91943 Cífer
Kontrolované obdobie
roky 2010 - 2012 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
28.07.2013 - 21.11.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Každoročné výrazné zmeny rozpočtu výdavkov na miestne komunikácie poukázali na skutočnosť, že prístup, ktorý si obec pre alokáciu prostriedkov zvolila nebol dostatočný. Neprehľadnosť v alokovaní prostriedkov z dôvodu absencie programového rozpočtu indikovalo rezervy pri tvorbe rozpočtu obce.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
V rokoch 2010 – 2012 nemala obec prijatý operačný plán alebo program údržby a obnovy miestnych komunikácií, ktorý by konkretizoval a špecifikoval podmienky výkonu činností súvisiacich s ich údržbou a obnovou a ani rozpočet obce neobsahoval žiadne ciele obnovy a údržby miestnych komunikácií.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolou verejných obstarávaní bolo zistené, že jedna zmluva neobsahovala predpokladanú hodnotu zákazky a NKÚ SR tým nemohol overiť dodržanie ustanovených postupov pre verejné obstarávanie.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec nevykonávala monitoring stavu miestnych komunikácií systematicky a pravidelne.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
Pri plánovaní údržby a obnovy miestnych komunikácií obec nevychádzala z údajov o zostatkovej životnosti miestnych komunikácií.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
V jednom prípade nepredložila obec ku kontrole uzavretú zmluvu ani dokumentáciu z verejného obstarávania. V dôsledku nepredloženia zmluvnej úpravy prác, povinností, doby trvania a cien za práce a služby poskytované zo strany dodávateľa nebolo možné preukázať hospodárne, účinné a efektívne konanie zo strany obce.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
V priebehu posledných piatich rokov obec nesledovala vlastné náklady na miestne komunikácie a nesledovala ani trend týchto výdavkov.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Pri realizácií opráv a rekonštrukcií obec nemala formálne zadefinované postupy pri odstraňovaní porúch jednotlivých miestnych komunikácií, pričom podľa vyjadrenia obce sa riadila pri opravách technologickým postupom pre údržbu a opravy cestných komunikácií TP 08/2011 a normou STN 736110. neboli formálne zadefinované ani minimálne úrovne pre procesy údržby a opráv (napr. stanovenie reakčného času, maximálnej lehoty na odstránenie poruchy), ani minimálne požiadavky na úroveň kvality miestnych komunikácií (napr. maximálne prípustná hĺbka výtlku a pod.).
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec vykonávala diagnostiku stavu miestnych komunikácií iba fyzickou obhliadkou, bez meraní technických parametrov a ich zmien a neviedla si žiadnu evidenciu o technickom stave miestnych komunikácií.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja nemal stanovené správne merateľné ukazovatele a tiež absentovalo uvedenie východiskových hodnôt pre hodnotenie pokroku pri napĺňaní cieľov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec nemala v kontrolovanom období zostavený rozpočet v programovej štruktúre, neformulovala v rozpočte zámery, ciele, merateľné ukazovatele a nealokovala výdavky do programovej štruktúry, čím nevytvorila primerané podmienky pre plánovanie svojich úloh a aktivít a nekládla dôraz na výsledky a efektívnosť vynakladania rozpočtových prostriedkov.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
Obec nezabezpečila zrealizovanie takého systému plánovania, rozpočtovania a hodnotenia, ktorý by kládol dôraz na vzťah medzi rozpočtom obce a očakávanými (plánovanými) výstupmi a výsledkami realizovaných činností, financovanými z rozpočtu obce.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie

Obec Divín

IČO
00316041
Sídlo
Námestie mieru 654/3, 98552 Divín
Kontrolované obdobie
roky 2010 - 2012 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
09.07.2013 - 04.12.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Nevypracovaná technická evidencia o miestnych komunikáciách.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Obec Ladce

IČO
00317438
Sídlo
Ladce 0, 01863 Ladce
Kontrolované obdobie
roky 2010 - 2012 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
14.07.2013 - 27.11.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

1. V súvislosti s nákladmi vynaloženými na správu, údržbu a obnovu MK obec nemala dôsledne odčlenené mzdové náklady.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
2. Obec nekoordinovala svoju činnosť pri správe a údržbe MK so správcami nadväzujúcich komunikácií, prípadne okolitých obcí.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
3. Merateľné ukazovatele programového rozpočtu boli zamerané výlučne kvantitatívne, ktoré sa v princípe nemenili.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
4. Ciele programov boli stanovené nekonkrétne a všeobecne a nedefinovali konkrétny stav, ktorý mal byť ich realizáciou dosiahnutý.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
5. Programy, resp. podprogramy neobsahovali žiadne rozpočtované sumy alebo obsahovali len celkovú sumu vynaloženú na revitalizáciu v každom roku kontrolovaného obdobia.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
6. Obec nevyhotovovala monitorovacie ani hodnotiace správy programového rozpočtu.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
7. Obec evidovala o MK len informácie obsiahnuté v „Súpise miestnych komunikácií“ (názov ulice, rozmery – dĺžka, šírka,, technický popis povrchu).
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
8. Obec neevidovala sťažnosti na kvalitu, resp. zjazdnosť ciest.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
9. Obec náklady na údržbu a opravy nemala samostatne evidované.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
10. Obec nemala prijatú vlastnú stratégiu v zmysle dopravnej politiky Slovenskej republiky do roku 2015.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
11. Kontrola a el. dotazník preukázal nespokojnosť občanov s celkovou informovanosťou o zámeroch obce v oblasti MK.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
12. Obec nemala prijatý zimný operačný plán a plán rekonštrukcie komunikácií.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť

Obec Ladomerská Vieska

IČO
00652199
Sídlo
Ladomerská Vieska 132, 96501 Žiar nad Hronom
Kontrolované obdobie
roky 2010 - 2012 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
09.07.2013 - 19.11.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec nemala vypracovanú technickú evidenciu MK
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nemala vypracovaný programový rozpočet
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Obec Studienka

IČO
00310042
Sídlo
Studienka 364, 90875 Studienka
Kontrolované obdobie
roky 2010 - 2012 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
30.07.2013 - 29.11.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

obec vykonala presuny finančných prostriedkov bez rozpočtových opatrení a bez schválenia zmien rozpočtu obecným zastupiteľstvom a tým nevedie ani evidenciu rozpočtových opatrení
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec konala neúčinne, pretože aj napriek nízkej výške schválených prostriedkov v rozpočte, nepoužila všetky schválené prostriedky na MK alebo ich použila na platby, ktoré nesúvisia s MK.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie

Obec Turany

IČO
00316962
Sídlo
Osloboditeľov 83/91, 03853 Turany
Kontrolované obdobie
roky 2010 - 2012 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
01.08.2013 - 21.11.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Pri plánovaní údržby a obnovy MK sa nevychádzalo z údajov zostatkovej životnosti MK, ale údržba a obnova sa vykonávala podľa iných priorít a v rozsahu schváleného rozpočtu
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
v roku 2012 došlo k významnému prekročeniu plánu bežných aj kapitálových výdavkov a že upravený rozpočet obce na MK v danom roku nepokrýval reálnu potrebu financovania starostlivosti o MK
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
celkové odstránenie porúch MK, resp. celková obnova MK by trvala cca 33 rokov, čo je hodnota výrazne presahujúca odporúčanú dobu pre kompletnú obnovu MK (20 -25 rokov). Uvedený ukazovateľ je však potrebné vnímať len orientačne vzhľadom na skutočnosť, že sa jedná o priemer len za posledné tri roky, čo je pomerne krátky časový horizont pre stanovenie dlhodobého trendu.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Obec pri vynakladaní finančných prostriedkov pri údržbe, opravách ani pri rekonštrukcii MK systematicky nesledovala jednotkové výdavky, t.j. finančné prostriedky vztiahnuté na dĺžkové resp. plošné jednotky, teda 1 km, 1m alebo 1m2
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
V kontrolovanom období nebolo zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou v obci bližšie špecifikované. Až v roku 2013 obec prijala smernicu o verejnom obstarávaní, ktorá procesy vo verejnom obstarávaní v obci bližšie upravovala a špecifikovala
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Tým, že dlhodobá stratégia obnovy a údržby na MK nebola napĺňaná, resp. jej realizácia bola odsúvaná v závislosti od disponibilných finančných prostriedkov do budúcna, nebolo možné stanoviť ani kvalifikovaným odhadom priemerný interval údržby a obnovy na jednotlivých úsekoch MK. Z vyššie uvedeného vyplýva, že celková obnova MK sa nevykonávala ani po fáze skončenia životnosti MK, ale vykonávala sa ad hoc, respektíve vo väčšine prípadov až keď dôjde k vzniku porúch vozovky
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
Pri realizácií opráv a rekonštrukciách obec, resp. príspevková organizácia nemala formálne zadefinované postupy pri odstraňovaní porúch pri jednotlivých MK, namiesto toho sa vedenie obce spoliehalo na skúsenosti pracovníkov, ktorí opravy realizovali.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
neboli formálne zadefinované ani minimálne úrovne pre procesy údržby a opráv (napr. stanovenie reakčného času, maximálnej lehoty na odstránenie poruchy), ani minimálne požiadavky na úroveň kvality MK (napr. maximálne prípustná hĺbka výtlku a pod.). Zadefinovanie týchto úrovni by bolo žiaduce z titulu precíznejšieho vyhodnocovania cieľov a zámerov obce v oblasti MK.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
Obec v rámci systému monitorovania stavu MK neuplatňovala prístup založený na systematickom zbere štruktúrovaných údajov o stave MK (premenné parametre MK
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
Viaceré mostné objekty neboli zabezpečené informačnými tabuľami o výkonových parametroch a zaťažiteľnosti.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
V oblasti vybraných akcií boli hlavným kontrolrólom zistené marginálne nedostatky, ktoré nemali vplyv na výšku fakturovaných prác. HK nepoukázal na riziko uplatňovania obchodno-právnych vzťahov medzi obcou a príspevkovou organizáciou pri vykonávaní komunálnych činností.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
PHSR nemal stanovené žiadne merateľné ukazovatele, a teda ani ciele PHSR neboli merateľné, resp. nestanovenie merateľných ukazovateľov znemožnilo merať pokrok pri plnení cieľov PHSR.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
absentovalo uvedenie východiskových hodnôt pre hodnotenie pokroku pri napĺňaní cieľov PHSR. Tým, že neboli naformulované merateľné ukazovatele, nebolo možné vyjadriť očakávaný pozitívny dôsledok/dopad dlhodobého plnenia príslušného cieľa v nadväznosti na stanovené špecifické ciele a globálny cieľ. Tým, že merateľné ukazovatele neboli stanovené, nebolo možné pre vedenie obce vykonávať meranie v pokroku pri plnení cieľov.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
finančná potreba pre realizáciu akcií uvedených v PHSR nebola spracovaná reálne vo väzbe na vlastné disponibilné zdroje, ani vo väzbe na potenciálne disponibilné prostriedky (napr. spolufinancovanie z prostriedkov EÚ). Dôsledkom tohto bolo neplnenie termínov vymedzených v PHSR a odsúvanie realizácie niektorých akcií do budúcna
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Pri určovaní akčných plánov týkajúcich sa výstavby južného obchvatu obce a zrealizovania zásobovacej komunikácie sa nevychádzalo z analýzy spoločensko-ekonomických nákladov a výnosov alebo inej analýzy
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Pri určovaní akčných plánov týkajúcich sa cyklotrás obec nevychádzala z koncepcie rozvoja cyklistickej dopravy, ktorej prijatie bolo odporučené v zmysle Dopravnej politiky SR do roku 2015 - predmetnú koncepciu obec nemala ani v čase výkonu kontroly spracovanú
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Vyhodnotenie PHSR bolo v obci vykonané raz ku dňu 09.11.2011, a to aj napriek odporúčaniu spracovateľa PHSR vykonávať vyhodnocovanie raz ročne
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Čiastkový cieľ podprogramu č. 7.1 (bezpečnosť) bol však zvolený vzhľadom na údajovú základňu obce nevhodne. Keďže podprogram č. 7.1 sa pri formulácii cieľov odvolával na Plán údržby a opráv miestnych komunikácií, plán zimnej údržby, plán obnovy miestnych komunikácií (ďalej len „Plán údržby“), ktorého obsahom neboli ani okrajovo otázky bezpečnosti na MK, nebol cieľ bezpečnosti formulovaný v kontexte s predmetným Plánom údržby a nedal sa vyhodnotiť
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Dokumentom, na ktorý sa PR odvolával bol Plán údržby na konkrétny rok. Tieto dokumenty na konkrétne roky boli vypracované osobou, ktorá bola zodpovedná za správu a údržbu MK v obci. Predmetný Plán údržby nebol dostatočne prezentovaný na zasadnutí obecného zastupiteľstva, resp. nebol predmetom jeho rokovania
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Obsah Plánov údržby sa v jednotlivých rokoch v kľúčových oblastiach nemenil. Úseky MK obce, ktoré boli v rámci Plánov údržby vytipované na vykonanie opráv, údržby, resp. rekonštrukcie MK neboli dostatočne konkretizované. Úseky boli špecifikované len názvom ulice alebo lokality, bez uvedenia dĺžkových a plošných jednotiek. Z uvedeného nebolo zrejmé, či sa jednalo o opravu, rekonštrukciu celej ulice, resp. iba jej časti. Tým, že v Plánoch údržby absentovali tieto informácie, nebolo možné vyhodnotiť zo strany obce splnenie plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov v každom roku stanovených v PR. Dosahovanie stanovených cieľov bolo zo strany obce vyhodnocované len odhadom
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
vedenie obce nedostatočne sledovalo naplnenie svojich zámerov a cieľov, resp. PR ako taký plnil len úlohu formálne prijatého dokumentu. PR v jeho súčasnej podobe neumožňuje merať výkonnosť komunálnej služby a jej kvalitu, a to v dôsledku nevhodne nastavených merateľných ukazovateľov. Merateľné ukazovatele pri hodnotení nebolo možné kvantifikovať a miera ich plnenia sa vykonáva len odhadom
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
obec ani nedisponuje takou údajovou základňou, ktorá by umožnila spoľahlivo kvantifikovať plnenie merateľných ukazovateľov. Obec nedisponuje evidenciou o MK, pri vyhodnocovaní cieľov vychádza len z približného údaju. Obec disponuje len účtovnou evidenciou o MK, v evidencii však absentujú údaje o premenných a nepremenných parametroch MK; evidenciu nie je možné považovať za dostatočnú
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
obec zverejnila na svojej webovej stránke PHSR, avšak nebol zverejnený PR ani ostatné súvisiace dokumenty
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
obec neplnila plány, ktoré si vytýčila v oblasti nemotoristickej dopravy
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
obec resp. jej príspevková organizácia nemala zadefinované technologické postupy pre realizáciu údržby a opráv
Typ nedostatku: Neefektívne konanie

Obec Valaská Belá

IČO
00318531
Sídlo
Dedina 1, 97228 Valaská Belá
Kontrolované obdobie
roky 2010 - 2012 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
14.07.2013 - 26.11.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Evidencia miestnych komunikácií neobsahovala údaje o ich dĺžke, ploche, intenzite dopravy a kvalite povrchu, jednotlivé ulice nemali jednoznačné názvy.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obyvatelia obce nemali informácie o vlastníctve jednotlivých miestnych komunikácií obcou, resp. inou osobou.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce neobsahoval akčný a finančný plán so všetkými údajmi pre oblasť miestnych komunikácií.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce neobsahoval informácie o cyklistickej doprave s prihliadnutím na dokument Dopravná politika SR do roku 2015.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V programovom rozpočte neboli stanovené konkrétne ciele, hodnotiace kritériá a merateľné ukazovatele tak, aby boli reálne merateľné a umožnili vyhodnotiť efektívnosť dosahovania stanovených cieľov, zároveň neboli relevantne prepojené na Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Stav miestnych komunikácií nebol vyhodnocovaný systematicky.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Postupy pre nahlasovanie poškodených miestnych komunikácií ako aj spôsoby a termíny ich opráv neboli formálne stanovené.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Obec Veľká Ida

IČO
00324868
Sídlo
Kaštieľ 42, 04455 Veľká Ida
Kontrolované obdobie
roky 2010 - 2012 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
07.07.2013 - 27.11.2013
Stav kontroly
Ukončená

Obec Veľké Ripňany

IČO
00311286
Sídlo
Poštová 461, 95607 Veľké Ripňany
Kontrolované obdobie
roky 2010 - 2012 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
30.06.2013 - 11.12.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Finančná sebestačnosť obce rástla v kontrolovanom období z 26,45% v roku 2010 na 54,41 % v roku 2012. Podobne finančná sila obce rástla z 276,07 EUR/obyvateľ obce v roku 2010 na 319,91 EUR/obyvateľ obce v roku 2012. To znamená, že výdavky na svoju činnosť mohla obec pokryť v uvedenom percentuálnom vyjadrení z vlastných zdrojov. Obec bola závislá na cudzích zdrojoch v roku 2010 na 73,55 %, v roku 2011 na 48,58 % a v roku 2012 na 45,59 %.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec pri vynakladaní finančných prostriedkov pri údržbe, opravách ani pri rekonštrukcii MK systematicky nesledovala jednotkové výdavky, t.j. finančné prostriedky vztiahnuté na dĺžkové resp. plošné jednotky, teda 1 km, 1m alebo 1m2.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec alokovala prostriedky na MK pri zostavovaní rozpočtov na príslušné rozpočtové roky kvalifikovaným odhadom na základe fyzickej obhliadky MK a na základe podnetov poslancov OcZ. Prostriedky na MK čerpala bez vykonania úprav rozpočtu rozpočtovými opatreniami.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Konala hospodárne, keď nevynaložila na rozsiahlejšie opravy/rekonštrukciu MK verejné prostriedky v kontrolovanom období, pretože tieto bude realizovať po ukončení schváleného projektu na základe výzvy Švajčiarskeho finančného mechanizmu v roku 2015.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt preukázal hospodárnosť obstarávaných prác a služieb.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec zabezpečovala správu, údržbu a obnovu MK kombinovaným spôsobom – vo vlastnej réžii, spoluprácou so susediacimi správcami MK a dodávateľsky. Do procesov letnej a zimnej údržby zaraďovala aj nezamestnaných občanov evidovaných na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci aktivačných prác.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec neviedla nákladové účtovníctvo MK, nemala vytvorené účtovné nákladové strediská na sledovanie nákladov súvisiacich s výkonmi správy, údržby a opráv MK.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec sa zameriavala na preventívnu údržbu, priority zostavovala na akútne opravy.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec nemala vo vlastníctve a ani neaplikovala GIS, nepoužívala nové technológie, boli finančne nákladné a neboli stanovené ako priorita obce. Monitoring stavu MK bol vykonávaný vizuálne, bez posúdenia zmien v geometrických a technických parametroch MK.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec rámci systému monitorovania stavu MK neuplatňovalo prístup založený na systematickom zbere štruktúrovaných údajov o stave MK (premenné parametre MK).
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec nemala stanovené a zadefinované minimálne požiadavky na úroveň služieb, minimálne požiadavky na úroveň kvality MK. Neboli formálne zadefinované procedúry opráv.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Zo šiestich mostov nachádzajúcich sa v obci, päť mostov nemalo označenie dopravnou značkou o nosnosti.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec nakladala s verejnými prostriedkami pri správe, údržbe a obnove MK efektívne, nie vo všetkých prípadoch uplatňovala postupy najlepšej praxe.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec na účely podpory regionálneho rozvoja neaktualizovala rozvojový plán obce (RPO).
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec nemala v RPO stanovené ciele rozvoja - globálny cieľ a špecifické ciele v nadväznosti na globálny cieľ. Absentoval spôsob akým mal byť realizovaný samotný RPO - aktivity v oblasti rozvoja MK, jeho monitorovanie a prehodnocovanie. RPO nezahŕňal finančný rámec, t. j. vyčíslenie potrebných finančných prostriedkov a možné zdroje financovania.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V RPO neboli stanovené hodnotiace kritériá pre plnenie cieľov, t. j. merateľné ukazovatele.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Programový rozpočet (PrRo) bol spracovaný reálne vo väzbe na zdroje financovania a nedochádzalo k odsúvaniu plánovaných činností a plánované aktivity viedli k napĺňaniu stanoveného cieľa.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec nevypracovala PrRo v požadovanej štruktúre, nevytvorila primerané podmienky pre rozpočtovanie a hodnotenie plánovaných aktivít, čo jej neumožnilo stanoviť merateľné ukazovatele v potrebnom rozsahu, t. j. za každú oblasť MK.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec nevykonávala k 30.06. monitorovanie a k 31.12. príslušného roka hodnotenie PrRo.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec v prípadoch ako vlastník miestnych komunikácii nevykonávala technickú evidenciu MK vo svojom vlastníctve.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec nemala zavedenú preukázateľnú formu evidencie výstupov z vykonaných obhliadok technického stavu MK predovšetkým po zimných mesiacoch a neviedla písomný záznam ani fotodokumentáciu.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Nebola zistená aktivita hlavného kontrolóra obce, ktorá by bola zameraná na spätnú kontrolu vykonaných činností súvisiacich s plnením RPO a PrRo obce.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obyvatelia – respondenti obce mali dostatočné povedomie o cieľoch a zámeroch obce v oblasti MK, z čoho vyplývalo aj vyjadrenie názoru respondentov, že ako obyvatelia obce mali adekvátnu možnosť vyjadriť svoj názor pri rozhodovaní obce o plánoch obnovy alebo výstavby MK.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Časť obyvateľov nebola spokojná s bezpečnosťou detí a chodcov na MK, s technickým stavom MK. Negatívny postoj zaujali obyvatelia aj k súčasnému stavu a k podpore rozvoja cyklistickej dopravy.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Väčšina respondentov bola spokojná s pravidelnosťou, včasnosťou a dostatočnosťou vykonávania letnej údržby, zimnej údržby a s vykonávaním opráv MK.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Priestor na podanie sťažností je podľa respondentov obce postačujúci, rovnako ako aj prístup k riešeniu ich požiadaviek obcou.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Obec Vysoká pri Morave

IČO
00305197
Sídlo
Hlavná 102, 90066 Vysoká pri Morave
Kontrolované obdobie
roky 2010 - 2012 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
21.07.2013 - 29.11.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec nemala vypracovaný programový rozpočet
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nevykonávala monitorovanie a hodnotenie programového rozpočtu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Obec Zemplínske Hámre

IČO
00323853
Sídlo
Zemplínske Hámre 0, 06777 Zemplínske Hámre
Kontrolované obdobie
roky 2010 - 2012 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
24.06.2013 - 20.11.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

V rozpočtoch obec nemala zadefinovaný samostatný program na úseku miestnych komunikácií so zámermi a cieľmi, ktoré obec plánovala realizovať
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Neboli splnené stanovené ciele obsiahnuté v Programe sociálneho a hospodárskeho rozvoja obce na úseku miestnych komunikácií obce, a to výstavba chodníka pozdĺž hlavnej cesty.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Nebolo možné zhodnotiť skutočné výdavky na opravy MK - obec náklady na správu a údržbu miestnych komunikácií osobitne nesledovala.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec nemala vypracované plány údržby miestnych komunikácií
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Monitoring plnenia programového rozpočtu neobsahoval plnenie cieľov na úseku miestnych komunikácií.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Obec Ľubotice

IČO
00690538
Sídlo
Ľubotice 0, 08006 Ľubotice
Kontrolované obdobie
roky 2010 - 2012 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
24.06.2013 - 27.11.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

V programových rozpočtoch obec nemala stanovené zámery a ciele, ktoré obec plánovala realizovať v kontrolovanom období 2010 - 2012 pre jednotlivé projekty
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Zostavené programy a podprogramy obce neboli kompatibilné, každý rok boli menené niektoré názvy programov a podprogramov a ich čísla, čo sťažovalo monitorovanie vývoja jednotlivých nákladov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V evidencii MK neboli uvedné údaje o dĺžke o ploche jednotlivých MK
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Nebolo vykonávané monitorovanie a vyhodnocovanie merateľných ukazovateľov progromového rozpočtu s výnimkou realizácie „Regenerácie centra obce Ľubotice“.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Späť