Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-003/2021/1033
Názov:
Systém distribúcie príjmov z TIPOS, národnej lotériovej spoločnosti, a. s.
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť použitie príjmov z odvodov z hazardných hier TIPOS, národnej lotériovej spoločnosti, a. s.
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

IČO
00151742
Sídlo
Štefanovičova 5, 81782 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2018, 2019, -2020
Termín kontroly
28.02.2021 - 29.06.2021
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolou použitia príjmov z odvodov z hazardných hier kontrolná skupina NKÚ SR zistila, že MF SR nemá zavedený systém rozdelenia a evidencie použitia týchto príjmov na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb v zmysle § 70 ods. 1 zákona o hazardných hrách. Za preukázateľné použitie príjmov z odvodov z hazardných hier na všeobecne prospešné služby v rokoch 2018 až 2020 možno považovať prostriedky, ktoré predstavovali len 13,5 % až 20,7 % z celkových príjmov z odvodov z hazardných hier, plynúcich do štátneho rozpočtu.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
MF SR nemalo vnútorným predpisom upravený proces schvaľovania dotácií, nemalo zriadený kolektívny poradný orgán na hodnotenie žiadostí, čo umožnilo, aby 226 subjektom boli poskytované dotácie opakovane, napriek skutočnosti, že priemerne ročne bolo zamietnutých 330 žiadostí o poskytnutie dotácií (62 %) z dôvodu obmedzených finančných zdrojov. Uplatňovaný spôsob rozhodovania o prideľovaní dotácií nie je zárukou transparentnosti a objektívnosti poskytovania dotácií podľa § 1 Výnosu MF SR.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
MF SR pri poskytovaní dotácií podľa § 1 Výnosu MF SR o poskytovaní dotácií neuzatváral písomné zmluvy o poskytnutí dotácií s jednoznačne definovanými podmienkami a termínmi, akceptovanými oboma zmluvnými stranami, ale pridelenie dotácií oznamoval len formou listu – oznámenia MF SR o poskytnutí dotácie. Túto formu uzatvárania zmluvných vzťahov kontrolná skupina NKÚ SR považuje za rizikovú, ktorá nie je v súlade s ustanovením § 43 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého „sú účastníci povinní dbať, aby sa pri úprave zmluvných vzťahov odstránilo všetko, čo by mohlo viesť k vzniku rozporov“.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
MF SR nepožadovalo k tlačivu na zúčtovanie dotácie poskytnutej v pôsobnosti MF SR priložiť žiadne prílohy, ani uvádzať odvolávky na doklady, ktoré by preukazovali použitie prostriedkov dotácie na účel uvedený v oznámení o poskytnutí dotácie. Týmto postupom nebolo zabezpečené preukázanie účelového použitia prostriedkov dotácií. Nepožadovaním dokumentácie preukazujúcej použitie dotácie na stanovený účel nevznikla kontrolovanému subjektu ani povinnosť vykonania administratívnej finančnej kontroly v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite a Metodického usmernenia sekcie auditu a kontroly MF SR č. MF/008005/2019-1411. Výnimku z vykonávania administratívnej finančnej kontroly pri poskytovaní dotácií malo MF SR uvedené aj v smernici č. 9/2016 o postupe pri vykonávaní základnej finančnej kontroly, administratívnej finančnej kontroly a finančnej kontroly na mieste v podmienkach MF SR
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.

IČO
31340822
Sídlo
Brečtanová 1, 83007 Bratislava-Nové Mesto
Kontrolované obdobie
2018, 2019, 2020
Termín kontroly
28.02.2021 - 29.06.2021
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Spoločnosť TIPOS tým, že zmenu v rozsahu poskytovaných mediálnych služieb, zníženie odmeny ako aj úpravu textu zmluvy doplnením Prílohy č. 4 Cena za služby neriešila uzatvorením písomných dodatkov k Zmluve o mediálnych službách, nepostupovala v súlade s § 43 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého účastníci sú povinní dbať, aby sa pri úprave zmluvných vzťahov odstránilo všetko, čo by mohlo viesť k vzniku rozporov a s čl. 12 bod 12.9 Zmluvy o mediálnych službách, podľa ktorého zmluvu je možné meniť a/alebo dopĺňať iba v písomnej podobe, a to vo forme dodatkov odsúhlasených oboma zmluvnými stranami.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb.
Interné smernice upravujúce systém podpory z prostriedkov TIPOS neobsahovali kritériá na výber žiadateľov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt nezverejňovať zoznam podporených a zamietnutých žiadateľov o finančnú a vecnú podporu formou daru, sponzorského a partnerstva.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Späť