Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-064/2013/1050
Názov:
Kontrola plnenia opatrení z kontroly dodržiavania povinností vyplývajúcich z finančno-ekonomických vzťahov pri realizovaní práv akcionára v oblasti nakladania s finančnými prostriedkami a majetkom TIPOS, národnej lotériovej spoločnosti, a. s.
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť a vyhodnotiť plnenie opatrení prijatých kontrolovaným subjektom na základe výsledkov kontro
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.

IČO
31340822
Sídlo
Brečtanová 1, 83007 Bratislava-Nové Mesto
Kontrolované obdobie
2013
Termín kontroly
28.10.2013 - 12.12.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

zistené nedostatky v postupe výberovej komisie pri posudzovaní žiadostí o poskytnutie daru podľa čl. 7 ods. 8 písm. e) smernice o poskytovaní darov, tým že pri vyhodnocovaní žiadostí na schválenie prihliadala aj na žiadosti, ktoré neobsahovali prílohy podľa čl. 6 ods. 3 predmetnej smernice:
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
spoločnosť TIPOS, a. s. nekonala v súlade: - s čl. 7 bod 12 Smernice, pretože odpredaj majetku bol predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom schválený skôr, ako vyraďovacia komisia posúdila, či sa jedná o prebytočný majetok alebo o neupotrebiteľný majetok, ktorý nie je možné použiť pri ďalšej prevádzke Spoločnosti. V predloženej dokumentácii nebolo preukázané, že vyraďovacia komisia dostatočne posúdila, či je majetok skutočne prebytočný alebo neupotrebiteľný pre ďalšie využitie v Spoločnosti, a že posúdila vhodnosť navrhovaného spôsobu vyradenia, pretože z predloženej dokumentácie nebolo zrejmé, ktoré počítačové zostavy sú neupotrebiteľné, a ktoré sú prebytočné. - s čl. 7 bod 17 Smernice, pretože odpredala majetok Spoločnosti bez písomnej ponuky najmenej 3 subjektom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Pri vykonávaní analýzy zmlúv uzatvorených spoločnosťou TIPOS, a. s. mali byť identifikované všetky zmluvy neuzatvorené v zmysle zákona o verejnom obstarávaní
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
spoločnosť TIPOS, a.s. nekonala v súlade s čl. 6 bod 6.4 štatútu dozornej rady, pretože správnosť listiny prítomných na zasadnutí dozornej rady konanom dňa 06.05.2013 svojim podpisom nepotvrdil jej predsedajúci. Zároveň nekonala v súlade s čl. 8 bod 8.6 štatútu dozornej rady, nakoľko dve Zápisnice zo zasadnutí dozornej rady Spoločnosti neboli vyhotovené do piatich pracovných dní od zasadnutia dozornej rady.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
jedenásť Zápisníc zo zasadnutia predstavenstva spoločnosti TIPOS, a. s. nebolo vyhotovených najneskôr do piatich pracovných dní od zasadnutia predstavenstva, spoločnosť TIPOS, a. s. nekonala v súlade s čl. 8 bod 8.6 štatútu predstavenstva Spoločnosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Späť