Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-084/2012/1050
Názov:
Kontrola dodržiavania povinností vyplývajúcich z finančno-ekonomických vzťahov pri realizovaní práv akcionára v oblasti nakladania s finančnými prostriedkami a majetkom TIPOS, národnej lotériovej spoločnosti, a. s.
Účel kontrolnej akcie:
Zistiť stav dodržiavania povinností vyplývajúcich pre TIPOS, národnej lotériovej spoločnosti, a. s.
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.

IČO
31340822
Sídlo
Brečtanová 1, 83007 Bratislava-Nové Mesto
Kontrolované obdobie
2011 a 1. polrok 2012
Termín kontroly
18.06.2012 - 21.11.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Zmluvy o výkone funkcií členov orgánov spoločnosti a odmeňovanie - uzatvorenie príloh k zmluvám o výkone funkcií členov predstavenstva, dozornej rady a k manažérskej zmluve generálneho riaditeľa bez ich schválenia valným zhromaždením, čo bolo v rozpore so stanovami spoločnosti a s § 187 ods.1 písm. k) Obchodného zákonníka, - prekročenie priemernej mesačnej odmeny, výška ktorej je u členov orgánov spoločnosti obmedzená v zmysle čl. 22 ods. 1 stanov spoločnosti 10 násobkom priemernej mzdy v národnom hospodárstve, v prípade predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa spoločnosti za obdobie jeho pôsobenia vo funkcii v období od 01.01.2012 do 11.04.2012 o 1 504,21 eur, - vyplatenie mimoriadnej odmeny generálnemu riaditeľovi spoločnosti vo februári 2012 vo výške 8 970 eur, ktorá bola schválená predstavenstvom spoločnosti na základe neplatne uzatvorenej prílohy č. 1 k manažérskej zmluve, upravujúcej schvaľovanie odmien pre generálneho riaditeľa, - vyplatenie tantiémy, t. j. podielu na zisku za rok 2011 v plnej výške členovi dozornej rady, ktorý bol v roku 2011 šesť mesiacov štátnym zamestnancom. Použitie prostriedkov na poskytovanie darov Kontrolou vybratej vzorky darovacích zmlúv bolo zistené, že: - v jednom prípade spoločnosť TIPOS, a. s. nepostupovala v súlade s podmienkami uvedenými v darovacej zmluve tým, že písomne nevyzvala občianske združenie o vrátenie daru z dôvodu nesplnenia si povinnosti preukázať použitie daru na stanovený účel do stanoveného termínu, - v dvoch prípadoch spoločnosť TIPOS, a. s. uzatvorila duplicitné darovacie zmluvy na ten istý predmet, výšku daru s rovnakým dátumom uzatvorenia zmluvy a rovnakým obdarovaným, čím nepostupovala v súlade s § 43 Občianskeho zákonníka, pretože si nesplnila povinnosť dbať, aby sa pri úprave zmluvných vzťahov odstránilo všetko, čo by mohlo viesť k vzniku rozporov, - v troch prípadoch boli poskytnuté finančné dary žiadateľom, ktorí boli založení/zriadení v termíne kratšom ako jeden rok od poskytnutia daru. Takýto postup nie je v súlade s jedným zo základných hodnotových pilierov Dlhodobej koncepcie rozvoja spoločnosti TIPOS, a. s., ktorou je transparentnosť, pretože negatívne vplýva na dôveryhodnosť procesov uplatňovaných v oblasti poskytovania darov, - v jednom prípade predstavenstvo spoločnosti TIPOS, a. s. schválilo darovaciu zmluvu na 70 tis. eur, ktorá neobsahovala podmienky vzorovej darovacej zmluvy, a to termín preukázania účelového použitia finančných prostriedkov a výšku zmluvnej pokuty v prípade, ak by bol dar použitý na iný, než zmluvne dohodnutý účel, pričom účel použitia daru nebol zadefinovaný jednoznačne. Kontrolná skupina NKÚ SR na základe kontrolou zisteného stavu konštatuje, že: - v oblasti poskytovania darov existujú rezervy vo zvýšení transparentnosti, efektívnosti a hospodárnosti nakladania s finančnými prostriedkami a účinnosti kontrolného systému, - členovia predstavenstva nepristupovali dôsledne k plneniu povinností vyplývajúcich im z bodov 10.1 a 10.2 štatútu predstavenstva a to vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej akcionárov. Ich povinnosťou je zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia a pri výkone svojej funkcie postupovať podľa zásad účelnosti a hospodárnosti. Náklady na reprezentáciu Kontrolná skupina NKÚ SR na základe kontrolou zisteného stavu konštatuje: - neprimeranosť výšky nákladov použitých na reprezentačné účely, - vysokú mieru rizika v tom, že finančné prostriedky vynaložené na zakúpenie a použitie reklamných predmetov, vzhľadom na množstvo, cenu a dokladovanie použitia nebolo v súlade s princípmi transparentnosti, hospodárnosti a účelovosti, - nevypracovanie internej smernice, v ktorej by boli stanovené pravidlá pre obstarávanie, evidovanie a výdaj darčekových, propagačných a informačných predmet
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
prekročenie priemernej mesačnej odmeny, výška ktorej je u členov orgánov spoločnosti obmedzená v zmysle čl. 22 ods. 1 stanov spoločnosti 10 násobkom priemernej mzdy v národnom hospodárstve, v prípade predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa spoločnosti za obdobie jeho pôsobenia vo funkcii v období od 01.01.2012 do 11.04.2012 o 1 504,21 eur,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
vyplatenie mimoriadnej odmeny generálnemu riaditeľovi spoločnosti vo februári 2012 vo výške 8 970 eur, ktorá bola schválená predstavenstvom spoločnosti na základe neplatne uzatvorenej prílohy č. 1 k manažérskej zmluve, upravujúcej schvaľovanie odmien pre generálneho riaditeľa
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
v troch prípadoch boli poskytnuté finančné dary žiadateľom, ktorí boli založení/zriadení v termíne kratšom ako jeden rok od poskytnutia daru. Takýto postup nie je v súlade s jedným zo základných hodnotových pilierov Dlhodobej koncepcie rozvoja spoločnosti TIPOS, a. s., ktorou je transparentnosť, pretože negatívne vplýva na dôveryhodnosť procesov uplatňovaných v oblasti poskytovania darov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
v jednom prípade predstavenstvo spoločnosti TIPOS, a. s. schválilo darovaciu zmluvu na 70 tis. eur, ktorá neobsahovala podmienky vzorovej darovacej zmluvy, a to termín preukázania účelového použitia finančných prostriedkov a výšku zmluvnej pokuty v prípade, ak by bol dar použitý na iný, než zmluvne dohodnutý účel, pričom účel použitia daru nebol zadefinovaný jednoznačne
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nevypracovanie internej smernice, v ktorej by boli stanovené pravidlá pre obstarávanie, evidovanie a výdaj darčekových, propagačných a informačných predmetov určených na reprezentačné účely
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nehospodárne vynaloženie finančných prostriedkov v sume 102,2 tis. eur. objednaním personálneho a organizačného auditu, výsledky ktorého neboli spoločnosťou TIPOS, a. s. implementované
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
nehospodárne vynaloženie finančných prostriedkov v sume 150,8 tis. eur objednaním služieb spojených s realizáciou elektronickej aukcie s jediným účastníkom a následne nadhodnotením porovnávacej ponuky predmetu obstarania
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
nedodržanie ustanovenia § 43 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého sú účastníci povinní dbať, aby sa pri úprave zmluvných vzťahov odstránilo všetko, čo by mohlo viesť k vzniku rozporov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nehospodárne vynaloženie finančných prostriedkov úhradou faktúr v sume 1 510 tis. eur pred dodaním služieb, zároveň spoločnosť TIPOS, a. s. postupovala v rozpore so zmluvnými podmienkami zmluvy o mediálnych službách
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
nedodržanie podmienok Organizačného poriadku a stanov spoločnosti TIPOS, a. s. objednávaním mediálnych služieb aj na základe mediálnych plánov, ktoré neboli schválené generálnym riaditeľom spoločnosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nedodržanie podmienok zmluvy o mediálnych službách prijatím prílohy č. 4, ktoré nebolo realizované vo forme písomného dodatku k zmluve a čerpaním finančných prostriedkov nad rámec zmluvne stanoveného mediálneho rozpočtu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nedodržanie ustanovenia § 22d zákona o slobodnom prístupe k informáciám tým, že spoločnosť TIPOS, a. s. od 01.01.2012 nezverejňovala na svojej webovej stránke všetky objednávky a faktúry vyhotovené, doručené a uhrádzané na základe zmlúv uzatvorených pred 1. januárom 2012.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nedodržanie podmienok čl. 8 smernice č. 3.01, ktorý upravuje zásady evidovania, účtovania a vyraďovania majetku v prípade vyradenia a následnej likvidácie majetku spoločnosti TIPOS, a. s., ktorého zostatková hodnota predstavovala sumu 79, 2 tis. eur
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
vyplatenie tantiémy, t. j. podielu na zisku za rok 2011 v plnej výške členovi dozornej rady, ktorý bol v roku 2011 šesť mesiacov štátnym zamestnancom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
v jednom prípade spoločnosť TIPOS, a. s. nepostupovala v súlade s podmienkami uvedenými v darovacej zmluve tým, že písomne nevyzvala občianske združenie o vrátenie daru z dôvodu nesplnenia si povinnosti preukázať použitie daru na stanovený účel do stanoveného termínu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
v dvoch prípadoch spoločnosť TIPOS, a. s. uzatvorila duplicitné darovacie zmluvy na ten istý predmet, výšku daru s rovnakým dátumom uzatvorenia zmluvy a rovnakým obdarovaným, čím nepostupovala v súlade s § 43 Občianskeho zákonníka, pretože si nesplnila povinnosť dbať, aby sa pri úprave zmluvných vzťahov odstránilo všetko, čo by mohlo viesť k vzniku rozporov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Od 30.06.2012 do konca výkonu kontroly (07.09.2012) neboli v spoločnosti TIPOS personálne obsadené funkčné miesta oddelenie interného auditu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Späť