Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-042/2013/1080
Názov:
Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom vo vybraných mestských častiach Bratislavy.
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi pri hospodárení s verejnými prostriedkami a
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Mestská časť Bratislava - Jarovce

IČO
00304603
Sídlo
Palmová 1, 85110 Bratislava-Jarovce
Kontrolované obdobie
2011,2012
Termín kontroly
22.09.2013 - 30.10.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Rozpočet výdavkov členený na 12 programov programového rozpočtu neobsahoval zámery a ciele podľa § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z., čím nebolo dodržané citované ustanovenie zákona č. 583/2004 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Výdavky na sociálne služby boli nesprávne evidované v rámci ekonomickej klasifikácie, čím nebol dodržaný § 4 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. a § 4 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. podľa ktorého sa v rozpočte obce uplatňuje rozpočtová klasifikácia v súlade s osobitným predpisom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Záverečný účet v roku 2011 a 2012 neobsahoval hodnotenie plnenia programov obce podľa § 16 ods. 5 písm. g) zákona č. 583/2004 Z. z., čím nebolo dodržané citované ustanovenie zákona č. 583/2004 Z. z
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
MČ nedodržala § 22 ods. 2 písm. d) a i) až k) zákona č. 596/2003 Z. z. tým, že vydala zriaďovaciu listinu ZŠ, ktorá neobsahovala predpísané náležitosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
MČ počas roka 2011 a 2012 nemonitorovala a nehodnotila plnenie programov rozpočtu, čím nedodržala § 12 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Poskytnutím dotácie v sume 37 200 Eur za roky 2011 a 2012 subjektu, ktorý čiastku 22 756,55 Eur nepoužil v rámci podpory všeobecne prospešných služieb, resp. všeobecne prospešného alebo verejnoprospešného účelu, nebol dodržaný § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. Porušenie pravidiel a podmienok, za ktorých boli verejné prostriedky poskytnuté je v zmysle § 31 ods. 1 písm. n) zákona č. 523/2004 Z. z. porušením finančnej disciplíny.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
MČ poskytla dotácie štyrom subjektom bez uzatvorenia zmluvy a v jednom prípade aj subjektu bez právnej subjektivity, čím nedodržala čl. III ods. 6 VZN č. 1/2009. S odkazom na § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. je nedodržanie podmienok pri poskytnutí dotácií ustanovených vo VZN v zmysle § 31 ods. 1 písm. n) zákona č. 523/2004 Z. z. porušením finančnej disciplíny.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Zaplatením preddavkov dodávateľom, ktoré neboli vopred písomne dohodnuté, konala MČ v rozpore s § 19 ods. 8 zákona č. 523/2004 Z. z. Podľa § 31 ods.1 písm. l) zákona č. 523/2004 Z. z. je úhrada preddavku z verejných prostriedkov v rozpore s uvedeným zákonom porušením finančnej disciplíny.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
MČ za rok 2011 nevypracovala výročnú správu, čím nedodržala § 20 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z., podľa ktorého je účtovná jednotka povinná vyhotovovať výročnú správu obsahujúcu predpísaná náležitosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nesprávnym účtovaním niektorých účtovných prípadov, nebol dodržaný § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z., podľa ktorého je účtovná jednotka povinná dodržiavať opatrenie č. MF/16786/2007-31 ustanovujúce postupy účtovania. Porušením § 4 ods. 2 citovaného zákona neviedla účtovná jednotka v zmysle § 8 ods. 2 zákona 431/2002 Z. z. účtovníctvo správne, čím nedodržala povinnosť podľa § 8 ods. 1 citovaného zákona.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
S účinnosťou od 01.04.2011 MČ nezverejňovala súhrnnú správu o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 Eur, čím nedodržala § 102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nesprávnym evidovaním majetku MČ nedodržala smernicu č. 1/2009 a § 7 ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb., podľa ktorého bola povinná viesť majetok v účtovníctve podľa osobitného predpisu (zákon č. 431/2002 Z. z. ).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
MČ nezosúladila právny stav so stavom skutkovým v prípade majetku, ktorý užívala ZŠ, čím nedodržala § 6 ods. 6 zákona č. 138/1991 Zb., podľa ktorého všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom obce musia mať písomnú formu, inak sú s odkazom na § 6 ods. 1 citovaného zákona neplatné.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
MČ neúčtovala o hnuteľnom majetku, ktorý mala od roku 2002 v správe a ktorý užívala ZŠ, čím nedodržala § 2 ods. 2) zákona č. 431/2002, Z. z., ako aj § 7 ods. 2 písm. d) zákona č. 138/1991 Zb., podľa ktorého orgány obce a organizácie sú povinné viesť majetok v účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Inventúrne súpisy majetku v roku 2011 neobsahovali podpisový záznam osôb zodpovedných za zistenie skutočného stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov, čím nebol dodržaný § 30 ods. 2 písm. i) zákona č. 431/2002 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
MČ nevypracovala v roku 2011 inventarizačný zápis, ktorým sa preukazuje vecná správnosť účtovníctva obsahujúci názov účtovnej jednotky a výsledky vyplývajúce z porovnania skutočného stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov s účtovným stavom, čím nedodržala § 30 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 431/2002 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Zmluva o nájme nebytového priestoru neobsahovala účel nájmu, čím nebol dodržaný § 3 ods. 3 zákona č. 116/1990 Zb.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
MČ nemala v kontrolovanom období vypracované zásady hospodárenia s majetkom, čím nedodržala § 9 ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nezverejňovaním povinných zmlúv v roku 2012 MČ porušila § 5a ods. 9 zákona č. 211/2000 Z. z.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
MČ nemala vypracovaný organizačný poriadok MÚ, čím nebol dodržaný § 13 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Predbežná finančná kontrola nebola vykonávaná v súlade s § 9 ods. 2 a 3 zákona č. 502/2001 Z. z.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Správa z následnej finančnej kontroly neobsahovala predpísané náležitosti, čím nebol dodržaný § 17 písm. k) zákona č. 502/2001 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Mestská časť Bratislava - Rača

IČO
00304557
Sídlo
Kubačova 21, 83106 Bratislava-Rača
Kontrolované obdobie
2011, 2012
Termín kontroly
31.01.2013 - 27.03.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Poskytnutím dotácie pri nedodržaní podmienok ustanovených vo všeobecne záväznom nariadení bol porušený § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. a v zmysle § 31 ods. 1 písm. n) zákona č. 523/2004 Z. z. porušená finančná disciplína.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Poskytnutím dotácie pri nedodržaní podmienok ustanovených vo všeobecne záväznom nariadení bol porušený § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. a v zmysle § 31 ods. 1 písm. n) zákona č. 523/2004 Z. z. porušená finančná disciplína.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Poskytnutím preddavku na dodávku tovaru bez toho, aby bol vopred zmluvne dohodnutý bol porušený § 19 ods. 8 zákona č. 523/2004 Z. z. a v zmysle § 31 ods.1 písm. l) zákona č. 523/2004 Z. z. porušená finančná disciplína.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Uzatvorením finančne nevýhodnej zmluvy a jej plnením zo strany kontrolovaného subjektu boli nehospodárne použité verejné prostriedky minimálne v čiastke 9 300 Eur, čím bol porušený § 19 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z., čo je v zmysle § 31 ods. 1 písm. j) citovaného zákona porušením finančnej disciplíny.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Poskytnutím nebytových priestorov do užívania bez platného nájomného vzťahu za neprimerane nízku sumu (0,13 Eur/rok) bol porušený § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 138/1991 Zb.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Použitím rozdielnych postupov pri účtovaní o rovnakých účtovných prípadoch bol porušený § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Účtovné doklady neobsahovali predpísané náležitosti, čím nebol dodržaný § 10 ods. 1 písm. f) a g) zákona č. 431/2002 Z. z.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Majetok kontrolovaného subjektu nebol zverený písomnou formou do správy rozpočtovým organizáciám v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, čím nebol dodržaný postup podľa § 6 ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb., v dôsledku čoho je podľa § 6 ods. 6 citovaného zákona stav spravovania majetku prostredníctvom správcov neplatný.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Na vymáhanie svojich pohľadávok kontrolovaný subjekt neuplatnil svoje práva voči dlžníkom pred príslušnými orgánmi, čím nebol dodržaný § 7 ods. 2 Na vymáhanie svojich pohľadávok kontrolovaný subjekt neuplatnil svoje práva voči dlžníkom pred príslušnými orgánmi, čím nebol dodržaný § 7 ods. 2 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V dôsledku nepreukázania vykonania predbežnej kontroly dátumom a podpisom zodpovednej osoby bol porušený § 9 ods. 3 zákona č. 502/2001 Z. z.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Vypracovaním správy z kontroly, pri ktorej nebolo zistené porušenie právnych predpisov nebol dodržaný postup podľa § 21 ods. 1 zákona č. 502/2001 Z. z.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Predložené správy o výsledku kontroly neobsahovali úplný popis kontrolných zistení s označením všeobecne záväzných predpisov, ktorá sa porušili, čím nebol dodržaný § 17 písm. g) zákona č. 502/2001 Z. z.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Vypracovaním zápisníc z kontrol, ktoré neobsahovali predpísané náležitosti bol porušený § 22 ods. 3 písm. c) a d) zákona č. 502/2001 Z. z.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Mestská časť Bratislava - Vajnory

IČO
00304565
Sídlo
Roľnícka 109, 83107 Bratislava-Vajnory
Kontrolované obdobie
2011, 2012
Termín kontroly
30.06.2013 - 02.09.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

MZ MČ nestanovilo rozsah, v rámci ktorého môže starosta vykonávať zmeny rozpočtu, čím nebol dodržaný § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb., podľa ktorého môže starosta vykonávať zmeny rozpočtu v rozsahu určenom zastupiteľstvom.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Zriaďovacia listina rozpočtovej organizácie neobsahovala predpísané náležitosti, čím nebolo dodržané ustanovenie § 22 ods. 2 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z. a § 21 ods. 9 písm. f) a g) zákona č. 523/2004 Z. z.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Výsledok hospodárenia za rok 2011 a 2012 nebol vypočítaný v súlade s § 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z., čím nebol dodržaný § 2 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
V dôsledku nesprávneho výpočtu výsledku hospodárenia v roku 2012 MČ nedodržala § 15 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z., podľa ktorého mal byť z prebytku hospodárenia prídel do rezervného fondu najmenej vo výške 10 % z prebytku.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
MČ poskytla finančné prostriedky v sume 50 000 Eur na obdobie štyroch dní bez preukázania účelu, resp. potreby, čím nedodržala § 19 ods. 6 zákona 523/2004 Z. z. a v zmysle § 31 ods. 1 písm. j) zákona č. 523/2004 Z. z. porušila finančnú disciplínu.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Objednanie a vykonanie služieb a činností, za ktoré MČ zaplatila celkom 2 880 Eur, nebolo preukázané príslušnými dokladmi, čím bola porušená povinnosť podľa § 8 ods. 1 v nadväznosti na ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. a § 19 ods. 6 zákona 523/2004 Z. z., podľa ktorého sa verejné prostriedky môžu používať na krytie nevyhnutných potrieb a pri ich používaní je subjekt verejnej správy povinný zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia. Nehospodárnym použitím prostriedkov bola porušená v zmysle § 31 ods. 1 písm. j) zákona č. 523/2004 Z. z. finančná disciplína.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
MČ umožnila, aby jej zamestnanec vykonával práce vo verejnom záujme a ako splnomocnená osoba konal za podnikateľský subjekt so 100%-nou majetkovou účasťou MČ s účelom dosiahnutia zisku, čím nebol dodržaný § 8 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 552/2003 Z. z., podľa ktorého je zamestnanec povinný konať a rozhodovať nestranne a zdržať sa pri výkone práce vo verejnom záujme všetkého, čo by mohlo ohroziť dôveru v nestrannosť a objektívnosť konania a zdržať sa konania, ktoré by mohlo viesť k rozporu záujmov. Podľa § 7 ods. 2 Zákonníka práce zamestnávateľ vystupuje v pracovnoprávnych vzťahoch vo svojom mene a má zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Vyplatením sumy náhrad za použitie súkromného motorového vozidla na služobné účely počas pracovnej cesty bez písomného vyslania zamestnávateľom na pracovnú cestu podľa § 3 ods. 1 zákona č. 283/2002 Z. z., bol porušený § 19 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z., a v zmysle § 31 ods. 1 písm. j) citovaného zákona porušená finančná disciplína.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Vyslaním zamestnanca na pracovné cesty so súhlasom použitia súkromného motorového vozidla so značnou spotrebou pohonných látok, použila MČ vyplatením náhrad cestovných výdavkov nehospodárne verejné prostriedky minimálne vo výške 1 425 Eur, čím porušila § 19 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. a v zmysle § 31 ods. 1 písm. j) citovaného zákona finančnú disciplínu.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Poskytnutím dotácií právnickým osobám v sume 5 155 Eur, pričom nedodržala podmienky VZN č. 5/2008, MČ konala v rozpore s § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z., čo je podľa § 31 ods. 1 písm. n) zákona č. 523/2004 Z. z. porušením finančnej disciplíny.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
MČ umožnila, aby jej vedúci zamestnanec ako štatutárny orgán príjemcu dotácie predložil vyúčtovanie dotácie a za poskytovateľa ho odsúhlasil a potvrdil, čím nebol dodržaný § 8 ods. 1 písm. b) zákona č. 552/2003 Z. z., podľa ktorého je zamestnanec povinný konať a rozhodovať nestranne a zdržať sa pri výkone práce vo verejnom záujme všetkého, čo by mohlo ohroziť dôveru v nestrannosť a objektívnosť konania a rozhodovania
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Účtovné závierky za rok 2011 a 2012 neobsahovali podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva, čím nebol dodržaný § 17 ods. 2 písm. f) zákona č. 431/2002 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Účtovné doklady k dodávateľským faktúram neobsahovali podpisový záznam osoby zodpovednej za zaúčtovanie účtovného prípadu, čím bol porušený § 10 ods. 1 písm. f) zákona č. 431/2002 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
MČ zaplatila za spracovanie účtovníctva zriadenej rozpočtovej organizácie celkom 2 570 Eur, čím nedodržala § 19 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. a podľa § 31 ods. 1 písm. n) citovaného zákona porušila rozpočtovú disciplínu.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Uzatvorením zmluvy na poskytovanie služieb, bez dodržania postupov verejného obstarávania, MČ nedodržala § 9 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z., podľa ktorého je verejný obstarávateľ povinný pri zadávaní zákaziek postupovať podľa tohto zákona.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
MČ neúčtovala o hnuteľnom majetku v jej správe, čím porušila § 2 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. a § 7 ods. 2 písm. d) zákona č. 138/1991 Zb., podľa ktorého orgány obce a organizácie sú povinné viesť majetok v účtovníctve podľa osobitného predpisu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Po nadobudnutí práva správy, resp. vlastníckych práv k hnuteľnému a nehnuteľnému majetku MČ písomnou formou nezverila príslušný majetok do správy a nezosúladila právny stav so stavom skutkovým, čím nedodržala § 6 ods. 6 zákona č. 138/1991 Zb. v nadväznosti na § 6 ods. 1 citovaného zákona.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Právo správy k nehnuteľnostiam zvereným do správy nebolo zapísané v katastri nehnuteľností, čím nebol dodržaný § 19 písm. a) zákona č. 162/1995 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
MČ nevydala zásady hospodárenia s majetkom, upravujúce nakladanie s majetkom v súlade s platnou právnou úpravou zákona č. 138/1991 Zb., čím nedodržala § 9 zákona č. 138/1991 Zb.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Zmluvy o nájme nebytových priestorov školskej jedálne a kultúrneho zariadenia neobsahovali účel podľa § 3 ods. 3 zákona č. 116/1990 Zb., v dôsledku čoho boli na základe § 3 ods. 4 citovaného zákona neplatné.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Uzatvorením nájomných zmlúv na prenájom pozemkov a kúpnych zmlúv na predaj pozemkov z dôvodov hodného osobitného zreteľa, nebol dodržaný § 9a ods. 9 písm. c) a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Na vymáhanie pohľadávky v sume 1 398,60 Eur MČ neuplatnila svoje práva voči dlžníkovi, čím nedodržala § 7 ods. 2 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
MČ nevykonávala predbežnú finančnú kontrolu v súlade s § 9 ods. 2 a 3 zákona č. 502/2001 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Výsledné materiály z kontrol miestneho kontrolóra neobsahovali predpísané náležitosti, čím nebol dodržaný § 17 a § 21 zákona č. 502/2001 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Mestská časť Bratislava - Vrakuňa

IČO
00603295
Sídlo
Šíravská 7, 82107 Bratislava-Vrakuňa
Kontrolované obdobie
2011, 2012
Termín kontroly
21.04.2013 - 05.06.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

MČ Vrakuňa neviedla operatívnu evidenciu rozpočtových opatrení
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
MČ Vrakuňa zahrnula do výsledku hospodárenia v roku 2011 aj finančné operácie
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
MČ Vrakuňa neuzatvorila zmluvu na poskytnutie dotácie v sume 650 EUR, čím nedodržala § 7 ods.4 zákona č. 583/2004 Z.z.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
MČ Vrakuňa použila bežné výdavky za práce na technickom zhodnotení priestorov v sume 3 198,02 EUR, pričom úhrada sa mala realizovať z kapitálových výdavkov
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
MČ nepreukázala plnenie zmluvy zo strany poskytovateľa za právne služby v roku 2011 a 2012
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Účtovné doklady MČ Vrakuňa z roku 2011 neobsahovali meno ani podpisový záznam osoby zodpovednej za zaúčtovanie účtovného prípadu a v roku 2012 neobsahovali podpisový záznam osoby zodpovednej za zaúčtovanie účtovného prípadu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
MČ Vrakuňa nesprávne účtovala účtovné prípady
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
MČ Vrakuňa nedodržalo predpísanú lehotu na predkladanie ponúk
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
MČ Vrakuňa neevidovala dokumentáciu z verejného obstarávania
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
MČ Vrakuňa neúčtovala zaradení majetku do obdobia s ktorým účtovný prípad časovo a vecne súvisel
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
MČ Vrakuňa neevidovala v účtovníctve uvedený majetok v období obstarania, resp. zverenia do správy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Účtovné doklady MČ Vrakuňa o zaradení majetku do evidencie neobsahovali predpísané náležitosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
MČ Vrakuňa po nadobudnutí vlastníckych práv k nehnuteľnostiam písomnou formou nezverila majetok do správ školám, ktoré ho od roku 2003 spravujú
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
MČ Vrakuňa nezapísala do katastra nehnuteľností právo správy k nehnuteľnostiam
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Inventúrne súpisy MČ Vrakuňa neobsahovali názov účtovnej jednotky
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Inventarizačné zápisy MČ Vrakuňa neboli vypracované v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
MČ Vrakuňa na vymáhanie pohľadávky doteraz neuplatnila svoje práva voči dlźníkom pred príslušnými orgánmi
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
MČ Vrakuňa nepreukázala predbežnú finančnú kontrolu v súlade so zákonom č. 502/2001 Z.z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
MČ Vrakuňa vypracovala správy z následných finančných kontrol, aj keď neboli zistené nedostatky
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Výsledné materiály MČ Vrakuňa z kontrol neobsahovali predpísané náležitosti
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
MČ Vrakuňa nevypracovala zápisnicu, obsahujúcu predpísané náležitosti o prerokovaní správy
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Miestny kontrolór MČ Vrakuňa nepostupoval pri výkone kontrolnej činnosti podľa zákona č. 502/2001 Z.z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Vajnorská podporná spoločnosť, spol. s r.o.

IČO
36772054
Sídlo
Roľnícka 109, 83107 Bratislava-Vajnory
Kontrolované obdobie
2007-2012. I.polrok 2013
Termín kontroly
18.08.2013 - 07.11.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

kontrolovaný subjekt nesprávne účtoval o obstaraní majetku
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Späť