Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-001/2014/1130
Názov:
Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z kontrol vykonaných NKÚ SR v rokoch 2010 – 2013.
Účel kontrolnej akcie:
Kontrola a vyhodnotenie stavu plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z pred
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

"Harmonia - Zariadenie pre seniorov, Hlohovec"

IČO
00611956
Sídlo
Hollého 7, 92001 Hlohovec
Kontrolované obdobie
2012 a nasledujúce obdobie
Termín kontroly
24.06.2014 - 14.07.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

kontrolované zmluvy neboli overené predbežnou finančnou kontrolou
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.

Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany

IČO
42157005
Sídlo
Bratislavská cesta 122, 92101 Piešťany
Kontrolované obdobie
2012 a nasledujúce obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Obec Voderady

IČO
00313181
Sídlo
Voderady 262, 91942 Voderady
Kontrolované obdobie
2012 a nasledujúce obdobie
Termín kontroly
04.02.2014 - 11.03.2014
Stav kontroly
Ukončená

Obec Šajdíkove Humence

IČO
00310051
Sídlo
Šajdíkove Humence 48, 90607 Šajdíkove Humence
Kontrolované obdobie
2012 a nasledujúce obdobie
Termín kontroly
03.02.2014 - 27.02.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Jedno opatrenie bolo vyhodnotené ako čiastočne splnené (návrh záverečného účtu za rok 2012 bol vypracovaný a bol v ňom vyčíslený prebytok rozpočtu,ktorý bol navrhnutý v celej výške previesť do rezervného fondu, obecné zastupiteľstvo však návrh záverečného účtu neprerokovalo)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Hlavná kontrolórka obce nevypracovala odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2012 pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava

IČO
17055237
Sídlo
Koniarekova 17, 91850 Trnava
Kontrolované obdobie
2012 - 2013
Termín kontroly
20.07.2014 - 07.08.2014
Stav kontroly
Ukončená

Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou

IČO
00738263
Sídlo
Poštový priečinok 72 0, 91865 Hrnčiarovce nad Parnou
Kontrolované obdobie
2012 a nasledujúce obdobie
Termín kontroly
16.07.2014 - 30.07.2014
Stav kontroly
Ukončená

Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov

IČO
00738271
Sídlo
Gucmanova 19/670, 92041 Leopoldov
Kontrolované obdobie
2012 - 2013
Termín kontroly
16.07.2014 - 14.08.2014
Stav kontroly
Ukončená
Späť