Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-059/2013/1040
Názov:
Kontrola financovania vedecko-výskumnej činnosti zo zahraničných zdrojov na vybraných vysokých školách a univerzitách
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť systém financovania a riadenia vedecko-výskumnej činnosti zo zahraničných zdrojov na úrovni
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu

IČO
00399957
Sídlo
Dolnozemská cesta 1, 85235 Bratislava
Kontrolované obdobie
2009-2012
Termín kontroly
21.03.2013 - 30.06.2013
Stav kontroly
Ukončená

Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta

IČO
00399957
Sídlo
Dolnozemská cesta 1, 85235 Bratislava
Kontrolované obdobie
2009-2012
Termín kontroly
14.05.2013 - 14.07.2013
Stav kontroly
Ukončená

Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta

IČO
00399957
Sídlo
Dolnozemská cesta 1, 85235 Bratislava
Kontrolované obdobie
2009-2012
Termín kontroly
14.05.2013 - 14.07.2013
Stav kontroly
Ukončená

Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta

IČO
37801279
Sídlo
Námestie A. Hlinku 60, 03401 Ružomberok
Kontrolované obdobie
2009-2012
Termín kontroly
16.04.2013 - 15.05.2013
Stav kontroly
Ukončená

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

IČO
00164381
Sídlo
Stromová 1, 81330 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2009-2013
Termín kontroly
24.03.2013 - 15.07.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Na MŠVVaŠ nie je vytvorený špecializovaný útvar, ktorý zastrešuje oblasť financovania VV činnosti na verejných vysokých školách zo zahraničných zdrojov. Agendou sa z časti zaoberajú príslušné odbory Sekcie vysokých škôl a Sekcie vedy a techniky. Z tohto dôvodu nie je možné komplexne zhodnotiť primeranosť počtu pracovníkov, ktorí sa zaoberajú agendou riadenia a financovania VV činnosti na verejných vysokých školách zo zahraničných zdrojov. Pre oblasť VV činnosti financovanej zo zahraničných zdrojov na verejných vysokých školách nie sú na MŠVVaŠ SR zavedené vnútorné písomne postupy stanovujúce pracovné procesy pri riadení a financovaní, získavaní, overovaní, spracovávaní a vyhodnocovaní údajov o VV činnosti na verejných vysokých školách financovanej zo zahraničných zdrojov.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
MŠVVaŠ SR uplatňuje motivačný systém, ktorým motivuje verejné vysoké školy, aby aktívne vyhľadávali a žiadali o zahraničné granty. V rámci rozpisu dotácie pre prvok 077 12 01 - Prevádzka a rozvoj infraštruktúry pre výskum a vývoj, MŠVVaŠ SR uplatňuje 6 výkonových parametrov s fixnými váhami. Výkonový prvok „výsledky hodnotenia kvality výskumnej činnosti vysokej školy podľa poslednej komplexnej akreditácie“ má najväčšiu váhu, a to až 0,45. Keďže v zmysle § 84 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa komplexná akreditácia činností vysokej školy uskutočňuje v šesťročných intervaloch, ide o 6-ročný fixný výkonový prvok, a teda verejné vysoké školy sa môžu spoliehať na pridelenie významnej čiastky bez ohľadu na aktívne vyhľadávanie finančných nástrojov zo zahraničných zdrojov. Pri výkonovom parametri podiel vysokej školy na objeme finančných prostriedkov získaných v r. 2010 a 2011 na výskumné granty zo zahraničia došlo k jeho zníženiu v rámci metodiky rozpisu dotácií na rok 2013 (z 0,14 na 0,10) a k nárastu počtu váh.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
MŠVVaŠ SR nevyhodnocuje účinnosť použitia zahraničných zdrojov. NKÚ SR zistil, že MŠVVaŠ SR nesleduje spolupôsobenie účinnosti projektov financovaných zo zahraničných zdrojov, štrukturálnych fondov a štátnych grantov vo väzbe na plnenie prioritných cieľov VV činnosti v SR.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
V oblasti projektovej podpory MŠVVaŠ SR nerealizovalo aktivity, ktorými by verejné vysoké školy mohli efektívnejšie získavať a využívať zahraničné zdroje na VV činnosť. Napriek tomu, že iba niektoré verejné vysoké školy (prevažne veľké) majú novozriadené tzv. projektové centrá, verejné vysoké školy stále pociťujú potrebu projektovej podpory zo strany MŠVVaŠ SR, čím by sa zvýšila úspešnosť projektov ako aj samotná výška čerpaných zdrojov zo zahraničia na VV činnosť.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Na základe dotazníkov z 19 vybraných fakúlt
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
MŠVVaŠ SR vo viacerých strategických materiáloch vyhodnocuje prínosy VV činnosti. V oblasti zahraničných zdrojov sa tieto prínosy vyhodnocujú iba s ohľadom na 7. RP. Napriek tomu, že 7. RP je významným zahraničným finančným nástrojom, je potrebné vyhodnocovať aj prínosy z iných zahraničných zdrojov, ktoré predstavujú dôležitú časť financovania VV činnosti verejných vysokých škôl.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
V zmysle Dlhodobého zámeru vo vzdelávacej, výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti pre oblasť vysokých škôl do roku 2014 je jedným zo zámerov MŠVVaŠ SR „zvyšovať podiel výnosov vysokých škôl, získaných v rámci riešenia výskumných projektov k výnosom z dotácií na poskytovanie akreditovaných študijných programov“. Na MŠVVaŠ SR nie je zavedený nástroj, ktorým by sa stanovené ciele sledovali a vyhodnocovali. Pre zvyšovanie financovania VV činnosti z mimorozpočtových zdrojov, NKÚ SR považuje takýto nástroj za dôležitý. Národný program rozvoja vedy a techniky vyhodnotil plnenie cieľu 06K/6 zvyšovať podiel mimorozpočtových zdrojov na vedu a techniku pri ukazovateli výdavky na výskum a vývoj zo zahraničných zdrojov. Tento ukazovateľ sa vzťahuje plošne na všetky sektory hospodárstva. Pre sektor verejných vysokých škôl ako druhého najväčšieho príjemcu pomoci zo zahraničných zdrojov sa nesleduje takýto ukazovateľ, t.j. nie je stanovený plán a vyhodnotenie skutočnosti.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie

Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied

IČO
17070775
Sídlo
Ul. 17. novembra 15, 08001 Prešov
Kontrolované obdobie
2009-2012
Termín kontroly
05.03.2013 - 11.06.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

PU v Prešove predložila nesprávne údaje (v sume 50 227,00 eur) MŠVVaŠ SR v stĺpci objem finančných prostriedkov prijatých na účet PU v Prešove, nakoľko počas roka 2011 neboli prijaté žiadne finančné prostriedky za uvedený projekt.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt nemal aktualizovaný organizačný poriadok fakulty.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
PU v Prešove nemala aktualizovanú internú smernicu pre finančnú kontrolu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva

IČO
00397482
Sídlo
Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra
Kontrolované obdobie
2009-2012
Termín kontroly
18.03.2013 - 25.06.2013
Stav kontroly
Ukončená

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta ekonomiky a manažmentu

IČO
00397482
Sídlo
Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra
Kontrolované obdobie
2009-2012
Termín kontroly
18.03.2013 - 25.06.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolovaný subjekt nesprávne účtoval o nákladoch
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

IČO
00397687
Sídlo
Vazovova 5, 81243 Bratislava
Kontrolované obdobie
2009-2012
Termín kontroly
24.03.2013 - 28.05.2013
Stav kontroly
Ukončená

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta, Trnava

IČO
00397687
Sídlo
Vazovova 5, 81243 Bratislava
Kontrolované obdobie
2009-2012
Termín kontroly
24.03.2013 - 29.05.2013
Stav kontroly
Ukončená

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta

IČO
00397687
Sídlo
Vazovova 5, 51243 Bratislava
Kontrolované obdobie
2009-2012
Termín kontroly
24.03.2013 - 25.06.2013
Stav kontroly
Ukončená

Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta

IČO
00397610
Sídlo
Letná 9, 04200 Košice
Kontrolované obdobie
2009-2012
Termín kontroly
07.03.2013 - 04.06.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

fakulta neplánovala vlastné zdroje na spolufinancovanie zahraničných projektov
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
fakulta nemá špecializovaný útvar na získavanie grantov a podávanie návrhov o granty
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
vo výkazoch pre ministerstvo sú uvádzané aj projekty nevedeckého charakteru - zamerané na podporné činnosti
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
výsledky a poznatky z projektov sa v menšej miere využívajú v tuzemsku
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií, Prešov

IČO
00397610
Sídlo
Letná 9, 04200 Košice
Kontrolované obdobie
2009-2012
Termín kontroly
07.03.2013 - 04.06.2013
Stav kontroly
Ukončená

Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta

IČO
00397440
Sídlo
T.G.Masaryka 24, 96053 Zvolen
Kontrolované obdobie
2009-2012
Termín kontroly
13.03.2013 - 29.05.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Zmluvy neboli realizované v štátnom jazyku
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Pri výbere zahraničného grantu nebola skúmaná využiteľnosť projektu pre následné, resp. budúce využitie výsledkov v praxi
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
nebola personálne zabezpečená pracovná sila na administratívne práce pri projektoch zo zahraničných zdrojov
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta priemyselných technológií, Púchov

IČO
31118259
Sídlo
Študentská 2, 91150 Trenčín
Kontrolované obdobie
2009-2012
Termín kontroly
02.04.2013 - 23.06.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolovaný subjekt pri získavaní zahraničných vedecko-výskumných grantov konal neefektívne a neúčinne, keď v kontrolovanom období bola organizácia riadenia vedecko-výskumnej činnosti neefektívna a neúčinna.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Negatívny vplyv na účinnosť projektu zo štrukturálnych fondov bol zistený v prípade nevyužívanie prístrojov a techniky v období od augusta 2012 do decembra 2012 a v prípade klesajúceho trendu počtu študentov na fakulte.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu

IČO
00397865
Sídlo
Šafárikovo nám. 6, 81806 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2009-2012
Termín kontroly
07.03.2013 - 27.06.2013
Stav kontroly
Ukončená

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

IČO
00397865
Sídlo
Šafárikovo nám. 6, 81806 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2009-2012
Termín kontroly
07.03.2013 - 25.06.2013
Stav kontroly
Ukončená

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied

IČO
36078913
Sídlo
Nám. J. Herdu 2, 91701 Trnava
Kontrolované obdobie
2009-2012
Termín kontroly
18.03.2013 - 22.05.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

systém riadenia v oblasti zahraničných grantov sa javí ako nie dostatočne efektívny a účinný
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
absencia interného predpisu určujúceho postupy pri predkladaní projektov financovaných zo zahraničných zdrojov
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
prístup zamestnancov k získavaniu informácií o grantoch nie je dostatočne aktívny
Typ nedostatku: Neefektívne konanie

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

IČO
00397474
Sídlo
Komenského 73, 04181 Košice-Sever
Kontrolované obdobie
2009-2012
Termín kontroly
14.04.2013 - 30.05.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

neexistuje špecializovaný útvar na získavanie zahraničných výskumných grantov
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
útvar vnútorného auditu neplánuje a nehodnotí vnútornú kontrolnú činnosť
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
v evidencii zahraničných vedeckých grantov sú aj granty vzdelávacie a mobilitné
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta humanitných vied

IČO
00397563
Sídlo
Univerzitná 8215/1, 01026 Žilina
Kontrolované obdobie
2009-2012
Termín kontroly
26.03.2013 - 30.05.2013
Stav kontroly
Ukončená
Späť