Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-028/2023/1140
Názov:
Využitie výskumných inštitúcií pri riešení hrozieb pandémie
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť dodržiavanie zmluvy o NFP a všeobecne záväzných právnych predpisov pri čerpaní verejných zd
Stav KA:
Schválená v RPKČ
Správa o výsledku kontroly:
-

Podať príspevok ku kontrolnej akcii

Subjekty

Univerzita Komenského v Bratislave

IČO
00397865
Sídlo
Šafárikovo nám. 6, 81806 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2020 2023
Termín kontroly
14.06.2023 - 05.11.2023
Stav kontroly
Pripravovaná

Zistenia

K termínu 30.6.2023 nebola ukončená vecná realizácia hlavných aktivít projektov (COVCLIN, COVLAB) podľa zmlúv o NFP a neboli naplnené niektoré, s tým súvisiace merateľné ukazovatele. Uvedené bolo riešené oznámeniami a žiadosťami o zmenu zmluvy podľa podmienok zmluvy a usmernenia o znefunkčnení projektov. V prípade neodsúhlasenia predmetných zmien zmlúv týkajúcich sa sfunkčnenia projektov a posunutia lehoty na splnenie niektorých merateľných ukazovateľov existuje riziko nenaplnenia zmluvných podmienok, čím by došlo k podstatnému porušeniu zmlúv o NFP, ktoré je spojené s povinnosťou vrátenia NFP alebo jeho časti.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom
Kontrolou obsahovej stránky veľkoplošných pútačov informujúcich verejnosť o oboch realizovaných projektoch bolo zistené nesprávne uvedenie odkazu na EŠIF, z ktorých mali byť projekty spolufinancované. Ich inštalovaním univerzita nepostupovala podľa všeobecných zmluvných podmienok a manuálu, keďže pútače mali správne odkazovať na EFRR, z ktorého boli projekty skutočne spolufinancované.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Univerzita mala v kontrolovanom období vypracované plány udržateľnosti oboch projektov, ktoré predpokladajú rozvíjanie všetkých aktivít uvádzaných v projektoch aj po ich ukončení. Oba plány však boli spracované všeobecne, bez bližšieho konkretizovania aktivít alebo riešení, ktoré by nadväzovali na konkrétne aktivity projektov z času jeho realizácie. Plány sa taktiež nezaoberali prípadnými súvisiacimi rizikami a v konečnom dôsledku vykazovali znaky formálnosti.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

IČO
00397768
Sídlo
Šrobárova 2, 04180 Košice-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2020 - 2023
Termín kontroly
11.06.2023 - 22.11.2023
Stav kontroly
Pripravovaná

Zistenia

Kontrolou dodržiavania povinností v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám bolo zistené, že zo strany UPJŠ v Košiciach Zmluva o poskytnutí NFP projektu „IPMVDCov“ uzatvorená dňa 26.02.2021 bola zverejnená v CRZ až dňa 20.04.2021. Rovnako Dodatok č. 1 k tejto zmluve uzatvorený dňa 02.08.2021 bol v CRZ zverejnený až dňa 20.08.2021 a Dodatok č. 2 uzatvorený dňa 26.08.2022 bol zverejnený v CRZ zo strany UPJŠ v Košiciach až dňa 28.09.2022. Za projekt „Akardio“ UPJŠ v Košiciach zverejnila Zmluvu o poskytnutí NFP uzatvorenú dňa 24.02.2021 v CRZ až dňa 20.04.2021. Dodatok č. 1 k zmluve uzatvorený dňa 07.09.2022 zverejnila v CRZ až dňa 28.09.2022 a Dodatok č. 2 uzatvorený dňa 18.11.2022 zverejnila UPJŠ v Košiciach v CRZ až dňa 13.12.2022. Tým, že UPJŠ v Košiciach zverejnila za obidva projekty Zmluvy o poskytnutí NFP a ich Dodatky oneskorene, nedodržala svoju povinnosť v zmysle ustanovení § 5a ods. 7 a § 5a ods. 10 zákona o slobodnom prístupe k informáciám, podľa ktorých povinná osoba zasiela bezodkladne ÚV SR zmluvu na zverejnenie, pričom zmluva sa zverejňuje do siedmych dní odo dňa uzatvorenia. Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP uzatvorený dňa 31.07.2023 projektu IPMVDCov bol zverejnený v zmysle uvedeného zákona, UPJŠ v Košiciach bol zverejnený v CRZ dňa 03.08.2023, teda do troch dní.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z., 211/2000 Z.z.
Kontrolou dodržania podmienky zmluvy o poskytnutí NFP projektu Akardio bolo zistené nedodržanie trojmesačnej lehoty na predloženie dvoch priebežných ŽoP a to v prípade ŽoP č. 313011AUB15004, ktorá bola predložená VA namiesto 21.03.2022 až dňa 31.03.2022, teda predloženie bolo v omeškaní osem pracovných dní, pretože predchádzajúca ŽoP č. 313011AUB15003 bola predložená VA 21.12.2021. Rovnako v omeškaní 10 pracovných dní bola aj ŽoP č. 313011AUB15006, ktorá bola predložená VA namiesto v termíne do 16.09.2022 až dňa 30.09.2022, pretože predchádzajúca ŽoP č. 313011AUB15005 bola predložená VA dňa 16.06.2022. Uvedeným konaním UPJŠ v Košiciach nedodržala čl. 5 ods. 5.1 Zmluvy o poskytnutí NFP, podľa ktorého sa zaviazala predkladať ŽoP najmenej jedenkrát za tri kalendárne mesiace počas realizácie hlavných aktivít projektu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

IČO
36078913
Sídlo
Nám. J. Herdu 2, 91701 Trnava
Kontrolované obdobie
2020 - 2023
Termín kontroly
07.06.2023 - 25.10.2023
Stav kontroly
Ukončená

Žilinská univerzita v Žiline

IČO
00397563
Sídlo
Univerzitná 8215/1, 01026 Žilina
Kontrolované obdobie
2020 -2023
Termín kontroly
13.06.2023 - 13.11.2023
Stav kontroly
Pripravovaná

Zistenia

Nezverejnenie zmlúv o NFP zo strany UNIZA.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Nedodržanie plánovaného začiatku realizácie hlavnej aktivity projektu SIATCOVID, jeho neoznámenie a nepožiadanie o zmenu termínu začatia realizácie hlavnej aktivity projektu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nepredloženie prvej ŽoP projektu SENCOZA do troch mesiacov od začatia realizácie jeho hlavných aktivít bez žiadosti o posunutie termínu na jej predloženie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nezúčtovanie všetkých piatich ŽoP typu predfinancovania projektu SIATCOVID do 10 dní odo dňa pripísania finančných prostriedkov na účet UNIZA.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Uvedenie nesprávneho monitorovaného obdobia v záverečných monitorovacích správach projektov COVID-výskumu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Uvedenie nesprávnych údajov v záverečných monitorovacích správach: • nesprávne vyhodnotenie splnenia merateľného ukazovateľa P0355 – počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva v dôsledku dvoch prihlášok na úžitkové vzory na medicínske ochranné tvárové pomôcky podané pred začiatkom realizácie projektu SIATCOVID, • nesprávne hodnoty plánovaných a skutočných cieľových hodnôt merateľného ukazovateľa P0058 – finančná podpora poskytnutá na rekonštrukciu a modernizáciu zariadení výskumnej infraštruktúry.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Chýbajúce plánované cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov v dlhodobom zámere UNIZA na roky 2021 – 2027 a v dlhodobom zámere rozvoja Strojníckej fakulty UNIZA na obdobie 2021 – 2027.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Späť