Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-073/2014/1030
Názov:
Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a kontrola plnenia opatrení z predchádzajúcej kontroly.
Účel kontrolnej akcie:
Prekontrolovať dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri nakladaní s verejnými prostri
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

IČO
00165361
Sídlo
Limbová 12, 83303 Bratislava-Nové Mesto
Kontrolované obdobie
2013
Termín kontroly
18.11.2014 - 10.12.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Voči nákladom predstavovali výnosy univerzity 97,68 %. Pri zohľadnení ustanovenia § 21 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách, podľa ktorého „príspevková organizácia je právnická osoba štátu, ... ktorej menej ako 50 % výrobných nákladov je pokrytých tržbami a ktorá je na štátny rozpočet, ... zapojená príspevkom...“, univerzita nespĺňa túto podmienku.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
na základe darovacích zmlúv získala univerzita od darcov dary vo výške 1 051,00 eur o ktorých SZU v príslušnom období neúčtoval, čím nekonala v zmysle ustanovenia § 3 ods. 1 zákona o účtovníctve, podľa ktorého „účtovná jednotka účtuje a vykazuje účtovné prípady v období, s ktorým časovo a vecne súvisia...“.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
univerzita o akademických insígniách, pečati a pamätnej medaile neúčtovala na príslušnom účte v zmysle ustanovení Opatrenia MF SR, čím porušila § 6 ods. 3 zákona o účtovníctve, podľa ktorého „účtovná jednotka je povinná inventarizovať majetok, záväzky a rozdiel majetku a záväzkov podľa § 29 a § 30
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
organizácia vykazovala v Súvahe, Poznámkach a Výročnej správe rozdielne údaje krátkodobých pohľadávok k 31.12.2013 nepostupovala v zmysle ustanovenia § 8 ods. 1 zákona o účtovníctve
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
SZU porušil § 141 ods. 1 zákona o sociálnom poistení, keď neplnil povinnosť v zmysle ustanovenia vyplývajúceho zo zákona o sociálnom poistení,
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 461/2003 Z.z.
Kontrolou súčasti účtovnej závierky - Poznámok (bez uvedenia dátum zostavenia) bolo zistené, že chýbali niektoré informácie, požadované ustanovením § 18 ods. 6 zákona o účtovníctve. Neuvedením príslušnej informácie v Poznámkach nebolo dodržané ustanovenie § 18 ods. 6 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Správa o hospodárení SZU v Bratislave k 31.12.2013 nebola zverejnená na webovej stránke, čo nebolo v súlade s ustanovením § 20 ods. 1 b) zákona 131/2002 Z. z. o vysokých školách
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 131/2002 Z.z.
dokumentácia neobsahovala inventúrny súpis obstarania hmotných investícií na účte 041 - obstaranie dlhodobého nehmotného majetku s účtovným stavom 16 212,00 eur a na účte 042 - obstaranie dlhodobého hmotného majetku s účtovným stavom 156 754,46 eur, čím bol porušený § 29 ods. 1 a § 30 ods. 1a 2 zákona o účtovníctve
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
nedodržiavanie ustanovenia § 9 ods. 3 zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite, keď doklady súvisiace s pripravovanými finančnými operáciami nemali podpisy a vyjadrenia
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
kontrolovaný subjekt obstaral z bežných výdavkov dlhodobý hmotný majetok vo výške 11 160,00 eur, porušil finančnú disciplínu v zmysle § 31 ods. 1 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlách, keď použil verejné prostriedky v rozpore s určeným účelom
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Späť