Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-005/2016/1080
Názov:
Hospodárenie s finančnými prostriedkami a nakladanie s majetkom v subjektoch štátnej správy, územnej samosprávy a organizácií nimi založenými alebo zriadenými
Účel kontrolnej akcie:
Kontrola súladu hospodárenia s verejnými prostriedkami so všeobecne záväznými právnymi predpismi a p
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Belské Služby, s.r.o.

IČO
36731269
Sídlo
Oslobodenia 183, 01305 Belá
Kontrolované obdobie
2015 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
24.05.2016 - 07.06.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

OS nezabezpečila uzavretie zmlúv vo vlastnom mene na dodávku jednotlivých médií (elektrická energia, voda, plyn), nekonala v súlade s čl. 5 ods. 4 zmluvy o výkone správy nehnuteľného majetku obce a podhodnotila svoje náklady v sume rovnajúcej sa cene médií uhradených obcou počas platnosti zmluvy.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Nájomnou zmluvou zo 16.06.2015 OS prenechala osobné vozidlo do nájmu obci Belá s dohodnutým nájmom 436,32 Eur mesačne (platba polročne) a 0,10 Eur / 1km (variabilná sadzba, mesačná platba) na dobu neurčitú. Dodatkom č. 1 z 02.01.2016 bol upravený čl. IV nájomnej zmluvy a to úpravou v platbe nájomného tak, že nájomné sa malo fakturovať „za uplynulý mesiac január.“ Dodatok č. 1 umožňoval viacvýznamový výklad
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
OS nezverejňovala údaje o vyhotovených objednávkach tovarov, služieb a prác
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
OS pri zverejňovaní zmlúv nezabezpečila spracovanie a rozoznávanie textových častí obsahu súborov v tlačených fontoch ako textu
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 55/2014 Z.z.
OS nezverejňovala raz štvrťročne súhrnnú správu o zákazkách v sume nad 1 000,- Eur bez DPH
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.

Dom Seniorov Rudi, n. o.

IČO
45740682
Sídlo
Odbojárov 3, 83104 Bratislava-Nové Mesto
Kontrolované obdobie
2015 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
17.04.2016 - 15.05.2016
Stav kontroly
Ukončená

Kamjana, n.o.

IČO
45738998
Sídlo
Komenského 134/4, 06801 Medzilaborce
Kontrolované obdobie
2015 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
26.01.2016 - 07.04.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Zápisnice zo schôdzí orgánov neziskovej organizácie sa uchovávali kratší čas ako jedno funkčné obdobie jednotlivých orgánov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 213/1997 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nedodržal obsahové vymedzenie predkladaných informácií z účtovníctva.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: MF/21513/2012-31
Kontrolovaný subjekt poskytol preddavky v rozpore s § 19 ods. 8 zákona č. 523/2004.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt vo svojom profile nezverejnil súhrnnú správu o zákazkách, ktorých predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia než 1 000 eur.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Neúčtovanie o účtovnom prípade v deň vzniku účtovného prípadu
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Neúčtovanie o pohľadávkach.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Nedodržanie postupov účtovania.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nevykonával predbežnú finančnú kotnrolu v zmysle zmluvy o poskytnutí finančného príspevku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Kontrolovaný subjekt použil verejné prostriedky nad rámec oprávnenia.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Nesprávna hodnota majetku na podsúvahovom účte.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Formálne overený skutočný stav majetku inventarizáciou.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
V roku 2015 dozorná rada nevykonávala v plnom rozsahu kontrolnú činnosť a ani nevyužila svoje ďalšie oprávnenia.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 213/1997 Z.z.

Lepší svet, n.o.

IČO
36077194
Sídlo
Osuského 8, 85101 Bratislava-Petržalka
Kontrolované obdobie
2015 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
17.03.2016 - 11.05.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

- nedodržaním úplností, preukázateľnosti a pravdivostí účtovných dokladov preukazujúce skutočnosti, ktoré sú predmetom účtovníctva, - neuchovanie úačtovných záznanov počas piatich rokov, - dozorná rada nevykonávala kontrolu počas kontrolovaného obdobia, - porušenie postupov účatovania dotácii, - porušenie čl.II. ods. 2.7 zmluvy o JFP a prílohy č.1
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z., 213/1997 Z.z.

Obec Belá

IČO
00321168
Sídlo
Oslobodenia 183, 01305 Belá
Kontrolované obdobie
2015 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
03.02.2016 - 24.05.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

schválený rozpočet obce neobsahoval zámery a ciele, ktoré mala obec realizovať z výdavkov svojho rozpočtu
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
K návrhu rozpočtu predložil stanovisko hlavný kontrolór obce. Kontrolou bolo zistené, že stanovisko HK bolo vypracované 14.01.2015 a predložené na zasadnutí ObZ 29.01.2015, teda až po schválení rozpočtu
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 369/1990 Zb.
prekročenie výdavkov kapitálového rozpočtu, Kontrolou bolo zistené, že uznesením č. 7/2015 z 13.04.2015 schválilo ObZ návratnú finančnú výpomoc pre obcou založenú OS Belské Služby, s.r.o. v sume 80 000,- Eur so splatnosťou do 31.07.2015. Návratná finančná výpomoc bola obcou poskytnutá dňa 14.04.2015. V ďalšom prípade obec zrealizovala kapitálové výdavky na konci roka 2015 (rekonštrukcia verejného osvetlenia) v sume 35 892,81 Eur. V oboch prípadoch zmena rozpočtu výdavkov obce nebola schválená ObZ
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
obec nerozpísala finančné prostriedky poskytnuté príslušným okresným úradom pre RO
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 597/2003 Z.z.
HK nepreveril dodržanie podmienok pre prijatie pôžičky pred jej prijatím
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
HK nepreveril dodržanie podmienok pre prijatie pôžičky pred jej prijatím
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Časť pôžičky bola použitá 23.12.2015 na úhradu zálohy za nevyfakturované alebo nedodané plnenie dodávateľovi, ktorým bola tá istá spoločnosť, ktorá pôžičku poskytla Podľa čl. 5 bod 9. zmluvy o dielo mohla obec poskytnúť preddavok za nevyfakturované plnenie len v prípade, že na tento účel boli poskytnuté prostriedky z RO/SORO. V tomto prípade RO/SORO žiadne prostriedky neposkytol a preddavok bol vyplatený z pôžičky od dodávateľa.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Obec použila časť pôžičky v sume 1 369,- Eur ako preddavok OS na bežné výdavky; preddavok nebol vopred písomne dohodnutý.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
porušenie postupov účtovania, triedenia výdavkov, nesprávne triedenie záväzkov podľa doby splatnosti
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: MF/21513/2012-31, MF/010175/2004-42, MF/16786/2007-31
nevytvorenie rezervy k zmluvnej pokute
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: MF/16786/2007-31
V dvoch prípadoch bolo zistené, že boli realizované výdavky pred vykonaním predbežnej finančnej kontroly
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
obec na základe preddavkovej faktúry uhradila sumu 720,- Eur za architektonickú štúdiu
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
obec uhradila sumu 3 000,- Eur za bližšie nešpecifikované služby na základe neúčinného dodatku, umožnila Urbáru bezdôvodné obohatenie získaním finančného prospechu z verejných prostriedkov v sume 3 000,- Eur
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Obec vo viacerých prípadoch neuviedla v prehľade objednávok celkovú hodnotu objednaného plnenia v sume, alebo maximálnu odhadovanú hodnotu objednaného plnenia, pri zverejňovaní zmlúvnezabezpečila spracovanie a rozoznávanie textových častí obsahu textového súboru, obec informácie zverejňovala vo forme tabuľky iba v jednom súborovom formáte bez alternatívy
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 55/2014 Z.z., 55/2014 Z.z., 211/2000 Z.z.
Obec nemala zriadený profil verejného obstarávateľa v elektronickom úložisku vestníka UVO
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
obec v účtovníctve neupravila opravnáými položkami pohľadávky voči zaniknutej OS
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: MF/16786/2007-31
zásady hospodárenia s majetkom neupravovali oblasť nakladania s cennými papiermi a spôsoby výkonu práv vyplývajúcich z vlastníctva cenných papierov a majetkových podielov na právnických osobách založených obcou alebo v ktorých má obec postavenie ovládajúcej osoby alebo rozhodujúci vplyv s dôrazom na transparentnosť a efektívnosť nakladania s majetkom
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Predaj pozemku - prevod za kúpnu cenu 3,00 Eur/m2 bol schválený ObZ len na základe odporúčania obecnej komisie. Spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce nebol schválený ObZ; Preverením troch zmlúv o nájme nebytových priestorov bolo zistené, že obec pri týchto nájmoch nepostupovala podľa ustanovenia § 9a ods. 9 zákona o majetku obcí, kedy obec je povinná primerane uplatniť postup podľa ustanovenia § 9a ods. 1 až 3 a 5 až 7 zákona o majetku obcí
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 138/1991 Zb., 138/1991 Zb.
Obec 27.03.2013 uzatvorila s Belskými Službami, s.r.o. zmluvu o výkone správy nehnuteľného majetku obce podľa zákona o majetku obcí za účelom držby, nakladania a užívania nehnuteľností
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Obec uzatvorila 20.12.2012 zmluvu o budúcej kúpnej zmluve s budúcim kupujúcim Urbár o tom, že v časovo ohraničenej budúcnosti do 31.12.2014 uzatvoria kúpnu zmluvu s vymedzením podstatných (esenciálnych) náležitostí budúcej zmluvy (predmet a kúpna cena). Predmetom zmluvy bola kúpa nehnuteľností v majetkovom podiely obce 1/1 zapísané na LV č. 1899 (celkom 24 parciel o celkovej výmere 38 895 m2 v obstarávacej cene 1 755,44 Eur). Kúpna cena bola dohodnutá v sume 1,- Eur, za nesplnenie záväzkov bola dohodnutá zmluvná pokuta v sume 400 000,- Eur.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 138/1991 Zb., 40/1964 Zb., 138/1991 Zb., 138/1991 Zb., 138/1991 Zb.
záznamy z kontrol (päť) neobsahovali dátum oboznámenia kontrolovaného subjektu so záznamom ani písomné potvrdenie o prevzatí záznamu kontrolovaným subjektom, HK nepredkladal ObZ správy o výsledkoch kontrol, nepredložil ObZ ročnú správu o kontrolnej činnosti do 60 dní po uplynutí kalendárneho roka
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 369/1990 Zb., 369/1990 Zb., 502/2001 Z.z.
obec uhrádzala uvedené služby z rozpočtu obce, nekonala v súlade s článkom V. zmluvy o výkone správy nehnuteľného majetku, podľa ktorého mal správca (OS Belské služby, s.r.o.) povinnosť uhrádzať dodávku energií
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť

Obec Brehy

IČO
35659599
Sídlo
Brehy 117, 96801 Brehy
Kontrolované obdobie
2015 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
26.01.2016 - 30.03.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec neuplatnila správnu rozpočtovú klasifikáciu, keď nesprávne triedila výdavky za ozvučenie zasadacej miestnosti OcÚ a výdavky za projekt rekonštrukcie OcÚa domu kultúry v celkovej sume 2 295,00 eur.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Obec nekonala v súlade s § 28 ods. 1 postupov účtovania, podľa ktorého na účte 042 Obstaranie dlhodobého hmotného majetku sa účtuje obstarávaný dlhodobý hmotný majetok a jeho technické zhodnotenie do času jeho uvedenia do používania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Obec nezverejnila na svojom webovom sídle údaje o dvoch faktúrach za tovary, služby a práce, vystavených v roku 2014 v celkovej sume 2 480,00 eur.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Obec nezverejnila na svojom webovom sídle údaje o šiestich faktúrach za tovary, služby a práce do 30 dní odo dňa zaplatenia faktúry a údaje o troch vyhotovených objednávkach tovarov, služieb a prác do desiatich pracovných dní odo dňa ich vyhotovenia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Obec nezverejnila na svojom webovom sídle údaje o troch objednávkach tovarov, služieb a prác vyhotovených v roku 2014 a zrušení objednávky z roku 2014 v roku 2015.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Obec nezverejnila na webovom sídle dve povinne zverejňované zmluvy bezodkladne po uzavretí zmluvy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Obec nezverejnila na svojom webovom sídle informácie o popise organizačnej štruktúry, informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie, informácie ktorými sú miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Obec nezverejnila informácie podľa § 5 ods. 1 zákona o slobode informácií v jej sídle dostatočne.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Obec neevidovala všetky došlé záznamy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 395/2002 Z.z.
Obec nepostupovala v súlade s § 7 ods. 2 písm. c) zákona o majetku obcí, keď od 02.02.2015 nevymáhala pohľadávku v sume 362,09 eur.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Obec nevyužila možnosť vyzvať daňové subjekty na zaplatenie daňových nedoplatkov podľa § 80 daňového poriadku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
Obec nevymáhala daňové nedoplatky daňovým exekučným konaním ani nezabezpečila ich vymáhanie prostredníctvom súdneho exekútora.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
Obec nepostupovala v súlade s § 102 zákona o miestnych daniach, podľa ktorého na správu miestnych daní a miestneho poplatku sa vzťahuje daňový poriadok.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 582/2004 Z.z.
Neevidovaním pohľadávky nebolo účtovníctvo obce úplné v zmysle § 8 ods. 3 zákona o účtovníctve, podľa ktorého účtovníctvo účtovnej jednotky je úplné, ak účtovná jednotka zaúčtovala v účtovnom období v účtovných knihách všetky účtovné prípady podľa § 3.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
V inventúrnych súpisoch obec neuvádzala svoje sídlo, čím nekonala v zmysle § 30 ods. 2 písm. a) zákona o účtovníctve, podľa ktorého inventúrny súpis musí obsahovať sídlo účtovnej jednotky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
V zásadách predbežnej finančnej kontroly, ktoré tvorili prílohu smernice z 28.02.2015 na zabezpečenie vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti obce bol uvedený starosta obce ako zamestnanec.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 253/1994 Z.z., 502/2001 Z.z.
Obec nezabezpečila vzájomnú nezlučiteľnosť a oddelenie rozhodovacích právomocí vedúcich zamestnancov od právomocí zamestnancov zodpovedných za realizáciu finančnej operácie alebo jej častí a od právomocí zamestnancov zodpovedných za vedenie účtovníctva.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.

Obec Huty

IČO
00315222
Sídlo
Huty 84, 02746 Huty
Kontrolované obdobie
2015 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
07.02.2016 - 17.05.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec neuplatňovala programovú štruktúru vo svojom rozpočte, pričom o jej neuplatňovaní nebolo rozhodnuté ObZ pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2015.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec v roku 2015 prijala krátkodobý úver na krytie výdavkov súvisiacich s realizáciou projektu obnovy a modernizácie verejného osvetlenia obce v sume 36 500,- eur. Vo finančnom výkaze FIN 5-04 obec neuviedla informáciu o prijatom bankovom úvere.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: MF/21513/2012-31
Obec v roku 2015 prijala krátkodobý úver na krytie výdavkov súvisiacich s realizáciou projektu obnovy a modernizácie verejného osvetlenia obce v sume 36 500,- eur. Vo finančnom výkaze FIN 1-12 bol prijatý úver nesprávne rozpočtovo zatriedený.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: MF/010175/2004-42
V rámci projektu obnovy a modernizácie verejného osvetlenia obec uhradila aj bežné výdavky za svetelno-technické meranie a štúdiu, pričom na ich úhradu použila návratné zdroje financovania.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nevytvorila zákonné rezervy za rok 2015, a tým skreslila údaje o celkových nákladoch uvedené v účtovnom výkaze ziskov a strát. Spôsob tvorby rezerv nemala obec upravený vnútorným predpisom.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: MF/16786/2007-31
Obec vo viacerých prípadoch porušila platné postupy účtovania.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: MF/16786/2007-31
Obec vo viacerých prípadoch nesprávne rozpočtovo zatriedila položky.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: MF/010175/2004-42
Zásady hospodáreia s majetkom obce neupravovali spôsob výkonu práv vyplývajúcich z vlastníctva cenných papierov a majetkových podielov na právnických osobách založených obcou alebo v ktorých má obec postavenie ovládajúcej osoby alebo rozhodujúci vplyv s dôrazom na transparentnosť a efektívnosť nakladania s majetkom.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Obec neocenila majetok -pozemky,v predchádzajúcom účtovnom období obec o pozemkoch neúčtovala, zároveň tak skreslila aj údaje o svojom majetku v účtovníctve.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Inventarizačné rozdiely (prebytok, manko) obec nezaúčtovala do obdobia, za ktoré sa inventarizáciou overoval stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
K 31.12.2015 obec zaradila do majetku na účet 022 rozhlasovú ústredňu v sume 8 604,54 eur, súčasne o tomto majetku k 31.12.2015 účtovala aj na účte 021. Oprava bola vykonaná v roku 2016 - obec však nevedela preukázať, čo bolo obsahom opravy v celkovej sume 9 103,54 eur.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Rozpočtovým opatrením č. 6 obec okrem iného navýšila výdavky kapitálového rozpočtu. Obec v skutočnosti vykonala zmenu v bežnom rozpočte.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec pri prenechávaní majetku obce do nájmu nepostupovala podľa ustanovenia §9a ods. 9
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Obec už viac ako tri roky je bez výkonu funkcie HK ako dôležitého kontrolného mechanizmu, čím nie sú naplnené povinnosti vyplývajúce zo zákona o obecnom zriadení.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 369/1990 Zb.

Obec Iža

IČO
00306487
Sídlo
Ďatelinová 674, 94639 Iža
Kontrolované obdobie
2015 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
08.06.2016 - 02.10.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Štatút v ustanovení § 15 ods. 2 písm. i) ukladal OZ určovať organizáciu OcÚ, pričom ustanovenie § 11 ods. 4 zákona o obecnom zriadení v platnom znení túto povinnosť neukladá. V ustanovení § 17 ods. 2 štatútu bolo tiež nesprávne uvedené, že zástupcu starostu môže kedykoľvek odvolať OZ, pričom podľa ustanovenia § 13b ods. 1 zákona o obecnom zriadení v platnom znení zástupcu starostu môže odvolať len starosta obce. Obec bola podľa ustanovenia § 23 štatútu zriaďovateľom preddavkových útvarov obce, podľa zistenia kontrolnej skupiny však obec v roku 2015 nemala preddavkové útvary obce a bola zriaďovateľom samostatnej rozpočtovej organizácie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb., 369/1990 Zb.
Zápisnica z rokovania OZ a uznesenie OZ, kedy bol rozpočet schválený, neobsahovali informácie o sume schváleného rozpočtu v členení minimálne na úrovni hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Viacročný rozpočet na roky 2015 – 2017 nebol zostavený v súlade s ustanovením § 9 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého súčasťou viacročného rozpočtu sú aj údaje podľa osobitného predpisu, uvedené v čl. 9 ods. 1 zákona o rozpočtovej zodpovednosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 493/2011 Z.z., 583/2004 Z.z.
Rozpočet bol po jeho schválení vyvesený na úradnej tabuli obce 22.12.2014, na webovej stránke obce v máji 2015. Po skončení rozpočtového roka 2015 bol rozpočet zverejnený 15.06.2016 na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce spolu so záverečným účtom za rok 2015, medzi prílohami k záverečnému účtu za rok 2015. Oneskorené zverejnenie rozpočtu po skončení rozpočtového roka nebolo v súlade s čl. 9 ods. 2 zákona o rozpočtovej zodpovednosti, podľa ktorého subjekty verejnej správy sú povinné zverejňovať údaje o rozpočte podľa ods. 1 do 30 dní po schválení ich rozpočtu a do 60 dní po skončení rozpočtového roka.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 493/2011 Z.z.
Kontrolou rozpočtových opatrení a FIN 1-12 k 31.12.2015 bolo zistené, že obec vykonala zmenu bežných príjmov v sume vyššej o 509,00 Eur, kapitálových príjmov v sume vyššej o 2 190,00 Eur a kapitálových výdavkov v sume vyššej o 2 190,00 Eur bez rozpočtových opatrení.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec neviedla o všetkých vykonaných rozpočtových opatreniach v roku 2015 operatívnu evidenciu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
VZN o dotáciách nebolo v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
V troch prípadoch poskytla obec dotácie v celkovej sume 3 175,00 Eur bez žiadostí.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nepožadovala vrátenie nevyčerpaných prostriedkov dotácie v sume 17,03 Eur do rozpočtu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Poskytnutím dotácií v rozpore s VZN o dotáciách, nepožadovaním vrátenia nevyčerpaných prostriedkov dotácie a akceptovaním vyúčtovania nepreukázateľných výdavkov obec porušila finančnú disciplínu.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Obec porušila finančnú disciplínu, keď neoverila vyúčtovania dotácií.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Obec poskytla finančnú podporu v sume 250,00 Eur neziskovej organizácii so sídlom v Budapešti na podporu zapisovania detí do škôl s vyučovacím jazykom maďarským.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Obec poskytla z rozpočtu bezúročnú pôžičku fyzickej osobe – zamestnancovi obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Obec pri odmeňovaní príslušníka obecnej polície nepostupovala v súlade so zákonom o odmeňovaní zamestnancov, keď starosta v súvislosti s odmeňovaním príslušníka obecnej polície nevydal poriadok odmeňovania zamestnancov. v zmysle ustanovenia § 13 ods. 4 písm. d) zákona o obecnom zriadení
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Obec pri odmeňovaní príslušníka obecnej polície nepostupovala v súlade so zákonom o odmeňovaní zamestnancov, keď starosta stanovil mzdu a nestanovil plat a funkčný plat.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 553/2003 Z.z.
Príslušník obecnej polície nebol zaradený do platovej triedy podľa najnáročnejšej pracovnej činnosti z hľadiska jej zložitosti, zodpovednosti, fyzickej záťaže a psychickej záťaže, ktorú má vykonávať podľa druhu práce dohodnutého v pracovnej zmluve, a podľa splnenia kvalifikačných predpokladov, ktoré sú potrebné na jej vykonávanie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 553/2003 Z.z., 553/2003 Z.z.
Obec nesprávne určila tarifný plat zamestnankyni obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 553/2003 Z.z.
Zvýšený tarifný plat o 15 % nebol priznaný a vyplácaný všetkým zamestnancom v zmysle pracovného poriadku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 553/2003 Z.z.
OZ pri prerokúvaní záverečného účtu nepotvrdilo spôsob financovania schodku rozpočtu v priebehu roka.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nepreviedla nevyčerpané účelovo určené prostriedky zo štátneho rozpočtu v roku 2015 v sume 10,00 Eur, určené na dopravné žiakom, na osobitný bankový účet.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec neúčtovala o prostriedkoch "peňažného fondu" na samostatnom analytickom účte syntetického účtu 221 – Bankové účty.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., MF/16786/2007-31
Preverením pokladničných dokladov bolo v 141 prípadoch zistené nedodržanie ustanovenia § 10 ods. 1 písm. g) zákona o účtovníctve, podľa ktorého musí účtovný doklad obsahovať označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec v 42 prípadoch pokladničných dokladov a v 11 prípadoch došlých faktúr nevykonávala opravy účtovných záznamov v súlade so zákonom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Verejný obstarávateľ stanovil lehotu na prijímanie žiadostí o súťažné podklady a lehotu na predkladanie ponúk na ten istý deň a hodinu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z., 25/2006 Z.z.
Verejné obstarávanie pri nákupe traktora nebolo transparentné.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Obec porušila zákon, keď sa na traktor obstaraný od fyzickej osoby sa už nevzťahovala pôvodná sedemročná záruka.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Pri prenájme pozemku za účelom výstavby nájomných bytov nebolo vykonané verejné obstarávanie. Obec nemohla použiť výnimku z verejného obstarávania a uzatvoriť ako budúci užívateľ so stavebnou firmou ako budúcim predávajúcim, zmluvu o budúcej kúpnej zmluve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Obec nesprávne stanovila predpokladanú hodnotu zákazky na poskytovanie právnych služieb.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Obec zadala zákazky bez vykonania verejného obstarávania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Obec v účtovnej závierke za rok 2015 neuplatnila zásadu opatrnosti pri oceňovaní pohľadávok vytvorením opravnej položky, keď k 31.12.2015 na analytickom účte 374 48 – Pohľadávky z nájmu – KOMVaK viedla kumulatívne pohľadávky z ročného nájomného počnúc rokom 2001 v sume 130 101,88 Eur.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., MF/16786/2007-31
Obec nevykonala inventarizáciu majetku a záväzkov k 31.12.2015 v súlade so zákonom. Inventúrnym súpisom nebolo preukázané vykonanie inventúry niektorých účtov hlavnej knihy. Inventúrne súpisy dokladovej inventúry neobsahovali meno, priezvisko a podpisový záznam osôb zodpovedných za zistenie skutočného stavu majetku a záväzkov. Obec nevyhotovila inventarizačný zápis s predpísanými náležitosťami.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
V dvoch prípadoch OZ schválilo prenechanie majetku do nájmu bez uvedenia spôsobu prenájmu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
V troch prípadoch obec nezverejnila zámery prenajať nehnuteľný majetok na svojej úradnej tabuli, internetovej stránke obce a ani v regionálnej tlači. Nájomné zmluvy v týchto prípadoch neboli schválené OZ.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb., 138/1991 Zb.
Obec zverejnila všetky darovacie zmluvy uzatvorené 29.06.2015 neskôr (až 11.01.2016 – 15.01.2016).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Vnútorný predpis k finančnej kontrole nebol v súlade so zákonom o finančnej kontrole v platnom znení.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Obec neoverovala každú finančnú operáciu predbežnou finančnou kontrolou.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z., 502/2001 Z.z., 502/2001 Z.z.
Kontrolou mzdového listu za rok 2015 bolo zistené, že v mesiaci november 2015 bola hlavnej kontrolórke vyplatená odmena v sume 200,00 Eur, schválená starostom obce.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 369/1990 Zb.
Hlavná kontrolórka predložila v kontrolovanom období len jeden plán kontrolnej činnosti na celý rok 2015.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Hlavná kontrolórka vykonávala v roku 2015 kontrolnú činnosť pre viaceré obce. Obec nemala v kontrolovanom období uzatvorenú zmluvu s dotknutými obcami na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Obec prenajímala byt, ktorého nájom bol schválený Miestnym národným výborom v roku 1984. Zápis o odovzdaní a prevzatí bytu z 12.12.1984 nespĺňal náležitosti predpísané pre nájomné zmluvy v čase výkonu kontroly, napr. nebolo zrejmé na akú dobu bol nájom uzatvorený, aká bola výmera bytu a neboli uvedené platby za služby spojené s užívaním bytu. Výška nájomného nebola prehodnotená.

Obec Klin nad Bodrogom

IČO
00689718
Sídlo
Klin nad Bodrogom 34, 07631 Klin nad Bodrogom
Kontrolované obdobie
2015 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
16.02.2016 - 19.04.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Rozpočet neobsahoval zámery a ciele, ktoré bude obec realizovať z výdavkov z rozpočtu obce nebol dodržaný § 4 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Rozpočet obce nebol pred schválením zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým, čo bolo v rozpore s § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Obec zverejnila návrh rozpočtu až tri dni po zasadnutí obecného zastupiteľstva a v inej, ako obecným zastupiteľstvom schválenej výške. Vykonaním zmeny rozpočtu bežných príjmov a bežných výdavkov v sume 3 048,00 eur bez rozpočtového opatrenia a bez schválenia obecným zastupiteľstvom došlo k porušeniu § 14 ods. 1 a 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec konala v rozpore Obec konala v rozpore s § 12 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, keď v priebehu roka nevykonala zmeny rozpočtu, ktoré by zabezpečili vyrovnanosť bežného rozpočtu ku koncu roka.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Čerpaním, resp. použitím výdavkov, ktoré neboli schválené v rozpočte obce bolo porušené ustanovenie § 13 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého rozpočtové prostriedky možno použiť len na účely, na ktoré boli v rozpočte obce schválené.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Údaje o rozpočte, jeho zmeny, ktoré obec vykonala v priebehu rozpočtového roka, neboli dôsledne premietnuté do rozpočtového informačného systému RIS.SAM podľa § 12 ods. 4 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec uvedeným konaním nepostupovala v zmysle § 18 ods. 3 zákona o štátnej štatistike, podľa ktorého spravodajská jednotka bola povinná úplne a pravdivo poskytovať údaje požadované na štatistické zisťovania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 540/2001 Z.z.
Kontrolou správnosti uplatňovania rozpočtovej klasifikácie podľa opatrenia MF SR bolo zistené nesprávne triedenie výdavkov v 15 prípadoch a nesprávne triedenie príjmov v jednom prípade. Nesprávnym triedením príjmov a výdavkov kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s § 4 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Bolo zistené v troch prípadoch konanie v rozpore so zákonom o cestovných náhradách z dôvodu využitia súkromného motorového vozidla na služobné účely bez súhlasu obecného zastupiteľstva využívať súkromné osobné cestné motorové vozidlo pri pracovných cestách. Uvedený postup bol v rozpore s § 7 ods. 1 zákona o cestovných náhradách, čo malo za následok porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlách verenej správy celkom v sume 60,36 eur.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 283/2002 Z.z.
Kontrolou bolo preverené uplatňovanie cestovných náhrad a s tým súvisiacich dokladov, pričom bolo zistené v štyroch prípadoch konanie v rozpore so zákonom o cestovných náhradách ? z dôvodu uplatnenia stravného v nesprávnej výške (CP z 03.03.2015, CP z 06.03.2015, CP z 28.05.2015 v dvoch prípadoch). Uvedený postup bol v rozpore s § 5 ods.1 a 2 zákona o cestovných náhradách v nadväznosti na opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 296/2014 Z. z. o sumách stravného. Vyplatením stravného v nesprávnej výške, v sume vyššej o 22,40 eur bola porušená finančná disciplína podľa § 31 ods. 1 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 283/2002 Z.z.
Obec, ako zamestnávateľ zastúpený štatutárom – starostkou obce, uzavrela v troch prípadoch dohodu o vykonaní práce (dohoda o vykonaní práce zo 07.01.2015, zo 14.05.2015 a z 09.06.2015) s osobou blízkou osobe, ktorá vykonáva verejnú funkciu, čím postupovala v rozpore s § 7 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Na základe vyššie uvedených dohôd o vykonaní práce bola vyplatená odmena v sume 382,20 eur.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 552/2003 Z.z.
V prípade uzavretej dohody o vykonaní práce z 03.08.2015 na pracovnú úlohu skladníčky materiálu civilnej ochrany nebol deklarovaný rozsah práce v hodinách, čo nebolo v súlade s § 226 ods. 2 Zákonníka práce. Porušenie uvedeného ustanovenia bolo zistené tiež v prípade dohody o vykonaní práce zo 07.01.2015, keď dohoda o vykonaní práce bola uzatvorená v deň začatia výkonu práce.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 311/2001 Z.z.
Obec neviedla evidenciu pracovného času zamestnancov, ktorí vykonávali prácu na základe dohody o vykonaní práce, čím konala v rozpore s § 224 ods. 2 písm. e) Zákonníka práce, podľa ktorého zamestnávateľ je povinný viesť evidenciu pracovného času zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu na základe dohody o vykonaní práce, tak, aby v jednotlivých dňoch bola zaznamenaná dĺžka časového úseku, v ktorom sa práca vykonávala.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 311/2001 Z.z.
Obecné zastupiteľstvo schválilo odmenu 200,00 eur za výkon administratívnych a účtovných prác nepostupovalo v súlade s § 4 ods. 2 zákona o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí. Vyplatením odmien v mesiaci júl až december 2015 v sume 1 200,00 eur bola porušená finančná disciplína podľa § 31 ods. 1 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 253/1994 Z.z.
Kontrolovaný subjekt mal vypracovanú smernicu na reprezentačné a propagačné účely, ktorá nadobudla účinnosť 12.01.2010. Kontrolná skupina NKÚ SR zistila, že výdavky obce na reprezentačné a propagačné účely v roku 2015 spolu v hodnote 922,22 eur, neboli doložené príslušnými dokladmi, ktoré by jasne a preukazne deklarovali napr. pri výdavkoch na občerstvenie a pohostenie, pri akej príležitosti sa poskytli, presný počet resp. zoznam účastníkov, rozpis konzumácie; pri výdavkoch na dary, príležitosť pri akej, komu a kedy bol dar poskytnutý, čím účtovné doklady neboli preukázateľné podľa § 32 a § 8 ods. 4 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec konala v rozpore s článkom III. internej smernice - Použitie finančných prostriedkov z reprezentačného fondu obce. Nedodržanie ustanoveného, resp. určeného spôsobu nakladania s verejnými prostriedkami malo za následok porušenie finančnej disciplíny vo vyššie uvedenej sume podľa § 31 ods. 1 písm. k) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Smernicou na reprezentačné a propagačné účely obec deklarovala existenciu reprezentačného fondu obce, ktorá v zmysle § 7 ods. 6 zákona o obecnom zriadení a § 15 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy nie je mimorozpočtovým peňažným fondom a preto pomenovanie reprezentačného ako fond v zmysle schválenej smernice je nesprávne.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Za kontrolované obdobie roka 2015 nebola dovŕšená lehota na splnenie si povinnosti v zmysle § 16 ods. 12 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy t.j. návrh záverečného účtu prerokovať najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí roka.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Zásadu účtovania nákladov do obdobia, s ktorým tieto časovo a vecne súvisia, kontrolovaný subjekt v roku 2015 nedodržal v troch prípadoch v sume 505,72. Účtovaním nákladov, týkajúcich sa roka 2013 a 2014 do obdobia roka 2015, kontrolovaný subjekt nepostupoval podľa § 6 ods. 1 písm. a) postupov účtovania, čím zároveň porušil § 3 ods. 2 zákona o účtovníctve, podľa ktorého účtovná jednotka účtuje náklady v tom účtovnom období, v ktorom vznikli bez ohľadu na deň ich úhrady.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: MF/010175/2004-42
V 10 prípadoch bolo zistené, že kontrolovaný subjekt účtoval o záväzkoch voči dodávateľom až dňom úhrady záväzku, čím nepostupoval podľa § 2 ods. 1 postupov účtovania, podľa ktorého dňom uskutočnenia účtovného prípadu je deň vzniku záväzkov a podľa § 44 ods. 1, podľa ktorého sa na účte 321 – Dodávatelia účtuje záväzok voči dodávateľovi pri vzniku záväzku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/010175/2004-42
Nezaúčtovaním nákladov v 13 prípadoch v sume 374,41 eur na vecne príslušnom účte 513 – Náklady na reprezentáciu nepostupoval kontrolovaný subjekt podľa § 58 ods. 4 postupov účtovania.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: MF/16786/2007-31
V piatich prípadoch v sume 228,00 eur nezaúčtovaním nákladov súvisiacich v úhradou poštových poplatkov na účte 518-Ostatné služby postupoval v rozpore s § 58 ods. 4 písm. b) postupov účtovania.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: MF/16786/2007-31
V troch prípadoch nezaúčtovaním cestovných nákladov v sume 117,12 eur na vecne príslušnom účte 512 – Cestovné postupoval v rozpore s § 58 ods. 3 postupov účtovania.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: MF/16786/2007-31
V 10 prípadoch nezaúčtovaním nájomného v sume 6 676,22 eur na vecne príslušnom účte 648 – Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti nepostupoval kontrolovaný subjekt podľa § 72 ods. 4 postupov účtovania.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: MF/16786/2007-31
Kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s § 10 ods. 1 písm. f) zákona o účtovníctve, keď účtovné doklady (dodávateľské faktúry, VPD) neboli opatrené podpisovým záznamom osoby zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej jednotke a podpisovým záznamom osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nemal vypracovaný vnútorný predpis pre spôsob tvorby a používanie rezerv v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 postupov účtovania.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: MF/16786/2007-31
Obec o predaji pozemkov neúčtovala, čím majetok v položke dlhodobý hmotný majetok k 01.01.2015 a k 31.12.2015 vykazovala v nesprávnej v sume, vyššej o 5 760,00 eur (prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti nastal v roku 2014). Predmetné bolo v rozpore s § 2 ods. 2 postupov účtovania, podľa ktorého u predávajúceho je dňom uskutočnenia účtovného prípadu deň odovzdania nehnuteľnosti. Neúčtovaním o vzniku pohľadávky nepostupovala podľa § 2 ods. 1 postupov účtovania.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: MF/16786/2007-31
Nebolo preukázané obcou vykonanie jázd uvedeným vozidlom prostredníctvom záznamu o prevádzke motorového vozidla za uvedené obdobie. Podľa písomného vyjadrenia kontrolovaného subjektu z 08.04.2016 uvedené záznamy boli vedené, avšak sa nenašli v archíve obecného úradu, čím nebol dodržaný § 16 ods. 2 pís. a) zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.Nezabezpečením ochrany účtovnej dokumentácie bol porušený § 35 ods. 1 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 395/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt konal v rozpore s § 9 ods. 1 a 3 zákona o verejnom obstarávaní pri obstarávaní tovarov a služieb tým, že nedodržal základné princípy verejného obstarávania v zmysle uvedeného zákona, keď priamo zadal zákazky bez vykonania prieskumu trhu pri obstaraní v sume 2 428,26 eur.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Pri obstarávaní v rámci zákazky „Stavebné úpravy na obecnom úrade“ a zákazky „Zvýšenie bezpečnosti a prevencie kriminality v obci Klin nad Bodrogom, zriadenie kamerového systému“ kontrolná skupina NKÚ SR zistila nesprávny postup pri stanovení predpokladanej hodnoty zákazky. Kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s § 5 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, keď určil predpokladanú hodnotu zákazky ako cenu s daňou z pridanej hodnoty.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Nezriadením profilu v elektronickom úložisku obec konala v rozpore s § 113 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že obec nevykonala v roku 2015 inventarizáciu k 31.12.2015, čím nepostupovala v súlade s § 6 ods. 3 zákona o účtovníctve. Nevykonaním inventarizácie nebola zabezpečená preukázateľnosť účtovníctva podľa § 8 ods. 4 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Vyhotovený dodatok č. 1 k zmluve o dielo mal vplyv na uzatvorenú kúpnu zmluvu v časti článku III – Kúpna cena a platobné podmienky. Zmenou podmienok kúpnej zmluvy bez vyhotovenia písomného dodatku, kontrolovaný subjekt konal v rozpore s § 40 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb.
Obecné zastupiteľstvo vyššie uvedeným uznesením schválilo predaj nehnuteľnosti za odplatu, forma naturálneho plnenia nebola schválená. Tým, že nakladanie s majetkovými právami nebolo schválené obecným zastupiteľstvom došlo k porušeniu § 9 ods. 2 písm. e) zákona o majetku obcí.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Ďalej bolo zistené, že obec poskytovala budovu na bohoslužby bezodplatne, čo nebolo v súlade s čl. 6 ods. 1 zásad hospodárenia s majetkom obce. Zároveň obec postupovala v rozpore s § 9a ods. 9 zákona o majetku obcí, keď pri prenechávaní majetku do nájmu neuplatnila nájomné v cene obvyklej.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Kontrolou správnosti vykazovania pohľadávok z daňových a nedaňových príjmov v nadväznosti na plnenie povinností obce ako správcu dane bolo zistené, že obec nepostupovala v zmysle základných zásad správy daní podľa § 3 ods. 1 daňového poriadku, podľa ktorých sa pri správe daní postupuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, chránia sa záujmy obce a dbá sa pritom na zachovávanie práv a právom chránených záujmov daňových subjektov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
Obec mala upravené podmienky ukladania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku obce schválené uznesením č. 69 z 12.12.2014. Ako správca dane mala povinnosť každoročne vyrubiť daň z nehnuteľností a miestny poplatok upravené v ustanoveniach § 12 ods. 1 a § 36 vyššie uvedeného VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku obce, v zmysle ktorého nekonala.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec tým, že v kontrolovanom období nevyrubovala miestne dane a miestne poplatky vo všetkých prípadoch rozhodnutím (vyrubovala iba podnikateľským subjektom) postupovala v rozpore s § 3 ods. 1 daňového poriadku. Zároveň porušila § 12 ods. 1 a § 36 VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku obce. Účtovne vykazované pohľadávky sú nevymožiteľné. Kontrolovaný subjekt mal v tejto položke nadhodnotené aktíva.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
V obci nebola zabezpečená nezlučiteľnosť a oddelenie rozhodovacích právomocí od právomocí pri realizácii finančných operácií od právomocí pri vedení účtovníctva v zmysle § 8 písm. c) zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Obec nevykonávala predbežnú finančnú kontrolu, čím nepostupovala v súlade s § 6 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite, podľa ktorého predbežnou finančnou kontrolou orgán verejnej správy overuje každú pripravovanú finančnú operáciu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Zároveň obec nekonala v súlade s § 9 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite, podľa ktorého sa predbežnou finančnou kontrolou overuje súlad pripravovanej finančnej operácie so schváleným rozpočtom, medzinárodnými zmluvami, rozhodnutiami alebo s internými aktmi riadenia so zameraním na hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť použitia verejných prostriedkov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Preverením povinností vyplývajúcich zo zákona o slobodnom prístupe k informáciám bolo zistené, že obec v kontrolovanom období nezverejňovala objednávky a zmluvy, čím konala v rozpore s § 5a) a 5b) ods. 1 písm. a) zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Zároveň pri kontrole splnenia povinnosti zverejňovať faktúry v rozsahu uvedenom v § 5b ods. 1 písm. b) zákona o slobodnom prístupe k informáciám bolo zistené konanie v rozpore s bodom 6, 7b a 7c písm. predmetného ustanovenia zákona, keď obec neuviedla dátum doručenia faktúry, adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, resp. miesto podnikania fyzickej osoby – podnikateľa, alebo sídlo právnickej osoby, keď neuviedla identifikačné číslo podnikateľa.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Hlavný kontrolór neplnil povinnosti uložené ustanovením § 18f ods. 1 písm. a), c) a ods. 2 zákona o obecnom zriadení.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
V činnosti hlavného kontrolóra boli zistené nedostatky v prípadoch, keď nevykonal kontrolu v rozsahu ustanovenia § 18d, nevypracoval odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce a nezúčastnil sa zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Kontrolovaný subjekt nemal zriadenú komisiu na ochranu verejného záujmu podľa čl. 7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu v znení neskorších predpisov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2004 Z.z.
Obec nevykonávala predbežnú finančnú kontrolu, nemala zriadené komisie a do 06.10.2015 nemala zvoleného hlavného kontrolóra, čím nezabezpečila povinnosti vyplývajúce z § 4 ods. 3 písm. e) zákona o obecnom zriadení, t.j. utvárať účinný systém kontroly a vytvárať vhodné organizačné, finančné, personálne a materiálne podmienky na jeho nezávislý výkon.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.

Obec Naháč

IČO
00312797
Sídlo
Naháč 84, 91906 Naháč
Kontrolované obdobie
2015 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
01.02.2016 - 17.04.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Podľa ustanovenia § 4 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy rozpočet obce obsahuje zámery a ciele, ktoré bude obec realizovať z výdavkov rozpočtu obce, to neplatí, ak OZ s počtom obyvateľov do 2 000 rozhodne o neuplatňovaní programu obce. OZ nerozhodlo o neuplatňovaní programu obce, t. j. obec bola povinná zostavovať rozpočet obce v programovej štruktúre ako programový rozpočet, ale ho v tej forme nezostavovala. Tým obec nepostupovala v súlade s ustanovením § 4 ods. 5 vyššie uvedeného zákona.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
. Rozpočet na roky 2016 a 2017 neobsahoval zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov vrátane programov obce, čím kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s § 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nepreukázala, že konala v súlade s § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení a zverejnila návrh rozpočtu na rok 2015 v obci 15 dní pred jeho schválením, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť. HK vypracovala 03.12.2014 stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2015 a odporučila OZ návrh rozpočtu schváliť.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Tým, že obec v priebehu rozpočtového roka nesledovala vývoj hospodárenia podľa rozpočtu a v prípade potreby nevykonávala zmeny rozpočtu, nepostupovala v súlade s § 12 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Ďalej bolo zistené, že obec uvoľňovala k úhradám verejné prostriedky, ktoré neboli schválené v rozpočte. Tým nekonala v súlade s § 19 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého štatutárny orgán subjektu verejnej správy je povinný zabezpečiť, aby sa verejné prostriedky uvoľňovali iba v takej výške, aká zodpovedá rozsahu plnenia úloh zahrnutých v rozpočte subjektu verejnej správy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Nedodržaním určeného spôsobu nakladania s verejnými prostriedkami došlo zároveň k porušeniu finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. k) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy v sume 6 182,00 eur.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Tým, že obec v zmluve nesprávne uviedla poskytovateľa dotácie Obecný úrad, nepostupovala v súlade s ustanovením § 43 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého účastníci sú povinní dbať, aby sa pri úprave zmluvných vzťahov odstránilo všetko, čo by mohlo viesť k vzniku rozporov. Správne mala byť poskytovateľom dotácie obec.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb.
Podľa článku IV. uvedenej zmluvy dotácia podliehala ročnému zúčtovaniu a dotáciu bolo možné použiť do 31.12.2015. Príjemca dotácie predložil obci vyúčtovanie dotácie v stanovenom termíne 16.12.2015. NKÚ SR kontrolou predloženého zúčtovania dotácie zistil, že športový klub použil časť finančných prostriedkov poskytnutých obcou v rozpore s účelom určeným v článku III. zmluvy o poskytnutí dotácie (notár, občerstvenie, potraviny) v celkovej sume 385,42 eur. Obec akceptovala vyúčtovanie dotácie v rozpore so stanovenými povinnosťami v zmluve, čo svedčilo o formálne vykonanej kontrole zúčtovania dotácie. Týmto konaním bola porušená finančná disciplína v zmysle ustanovenia § 31 ods. 1 písm. n) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého porušením finančnej disciplíny je porušenie pravidiel a podmienok, za ktorých boli verejné prostriedky poskytnuté.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že údaje v ZÚ nenadväzovali na finančné plnenia rozpočtu a účtovnú závierku, ZÚ bol vypracovaný iba formálne. Tým obec nepostupovala v zmysle ustanovenia § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Zároveň to poukazuje aj na formálny prístup HK k vypracovaniu odborného stanoviska k návrhu ZÚ, keďže odporučila OZ uzatvoriť prerokovanie návrhu ZÚ výrokom „celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Pri kontrole bolo zistené, že v 131 prípadoch (45 %) boli faktúry zverejnené, avšak neobsahovali všetky zákonom stanovené náležitosti. Tým obec nepostupovala v súlade s ustanovením § 5b ods. 1 písm. b) zákona o slobodnom prístupe k informáciám, podľa ktorého povinná osoba zverejňuje na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, najmä údaje o faktúre za tovary, služby a práce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Zároveň viacero faktúr bolo zverejnených po 30 dňoch, čo nebolo v súlade s ustanovením § 5b ods. 2 zákona o slobodnom prístupe k informáciám, podľa ktorého údaje povinná osoba zverejní do 30 dní odo dňa zaplatenia faktúry.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Kontrolou NKÚ SR boli preverené všetky zverejnené objednávky (54 ks) v celkovej sume 18 036,86 Eur. Pri kontrole bolo zistené, že v 18-tich prípadoch (33 %) neobsahovali zverejnené objednávky všetky zákonom stanovené náležitosti v súlade s ustanovením § 5b ods. 1 písm. a) zákona o slobodnom prístupe k informáciám, podľa ktorého povinná osoba zverejňuje na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, najmä údaje o vyhotovenej objednávke.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Taktiež bolo zistené, že viaceré objednávky neboli zverejňované v súlade s § 5b ods. 2 zákona o slobodnom prístupe k informáciám, podľa ktorého údaje o objednávke povinná osoba zverejní do 10 pracovných dní odo dňa vyhotovenia objednávky tovarov, služieb a prác.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
plat starostu nebol prerokovaný a určený OZ, čo nebolo v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. i) zákona o obecnom zriadení.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Nesprávne stanovenou výškou platu starostu obec nekonala v súlade s ustanoveniami § 3 ods. 1 v nadväznosti na § 4 ods. 1 zákona o platových pomeroch starostov,
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 253/1994 Z.z.
Obec pri výpovedi zamestnankyni nepostupovala v súlade s ustanovením § 63 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 311/2001 Z.z.
Obec postupovala v rozpore s ustanovením § 19 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého subjekt verejnej správy je povinný pri používaní verejných prostriedkov zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia. Zároveň bola porušená finančná disciplína vo výške 7 000,00 eur v zmysle ustanovenia § 31 ods. 1 písm. j) uvedeného zákona, podľa ktorého porušením finančnej disciplíny je nehospodárne, neefektívne a neúčinné vynakladanie verejných prostriedkov.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
obec nepostupovala v súlade s ustanovením § 5 ods. 1 zákona o VO, podľa ktorého predpokladaná hodnota zákazky na účely tohto zákona sa určuje ako
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Obec nepostupovala v súlade s ustanovením § 21 ods. 2 zákona o VO, kedy verejný obstarávateľ a obstarávateľ vypracuje správu o každej zákazke a uverejní ju na profile do desiatich dní odo dňa uzatvorenia zmluvy alebo rámcovej dohody.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
obec nezverejnila súhrnnú správu o zákazkách, čím nepostupovala v súlade s ustanovením § 99 ods. 2 zákona o VO, verejný obstarávateľ je povinný zverejniť raz štvrťročne v profile súhrnnú správu o zákazkách podľa § 91 ods. 1 písm. a) s cenami vyššími ako 1 000,00 eur, v ktorej pre každú zákazku uvedie najmä hodnotu zákazky, predmet zákazky a identifikáciu úspešného uchádzača.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Obec tým, že nevykonala inventúru skutočného stavu celého majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov nekonala v súlade s § 30 ods. 1 zákona o účtovníctve
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec nekonala v súlade s ustanovením § 29 ods. 2 zákona o účtovníctve, podľa ktorého inventarizáciu účtovná jednotka vykonáva ku dňu, ku ktorému zostavuje riadnu alebo mimoriadnu účtovnú závierku.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec nemala prijaté zásady hospodárenia, nepostupovala v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 zákona o majetku obcí a zároveň porušila ustanovenie § 11 ods. 4 písm. a) zákona o obecnom zriadení, keď OZ neurčilo zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce, ktorý užíva.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 138/1991 Zb.
obec nezverejnila zámer predať svoj majetok v regionálnej tlači podľa ustanovenia § 9a ods. 2 zákona o majetku obcí, podľa ktorého obec zverejní zámer predať svoj majetok a jeho spôsob v regionálnej tlači, ak ide o prevod na základe OVS a musí oznámenie obsahovať aspoň miesto, kde sú zverejnené podmienky OVS.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Obec konala v rozpore s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona o majetku obcí, podľa ktorého pri prevodoch majetku obce z dôvodu hodného zreteľa je obec povinná zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 138/1991 Zb.
obec nezverejnila zámer prenajať nehnuteľný majetok na svojej úradnej tabuli, na internetovej stránke obce a ani v regionálnej tlači, čím nekonala v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 resp. § 9a ods. 8 písm. e) zákona o majetku obcí
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
prenájom nebol schválený v zmysle § 9a ods. 1 resp. § 9a ods. 8 písm. e) zákona o majetku obcí.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Obec nepreukázala, že uvedený nehnuteľný majetok prenajala najmenej za také nájomné, za aké sa v tom čase a na tom mieste obvykle prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 zákona o majetku obcí
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 138/1991 Zb.
V zmluvách o prenájme, resp. o predaji chýbal, resp. bol nedostatočne zapracovaný sankčný mechanizmus pre prípad, že nájomca, resp. kupujúci nezaplatí včas. Tým, že obec dostatočne nechránila svoj majetok, nekonala v súlade s ustanovením § 7 ods. 2 zákona o majetku obcí.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 138/1991 Zb.
nepostupovala v zmysle ustanovenia § 282 Obchodného zákonníka, podľa ktorého na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže sa vyžaduje, aby sa písomne všeobecným spôsobom vymedzila lehota na oznámenie vybraného návrhu.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 127/1999 Z.z.
obec v niekoľkých prípadoch nepostupovala v súlade s ustanovením § 9 ods. 1, písm. a) až h) zákona o finančnej kontrole..
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Podľa zákona o obecnom zriadení, ak výkon funkcie HK zaniká vzdaním sa funkcie, OZ vyhlási nové voľby HK tak, aby sa konali najneskôr do 60 dní odo dňa skončenia výkonu funkcie HK. OZ odsúhlasilo voľbu HK na 25.10.2013, čo bolo viac ako 60 dní. Tým nebolo dodržané ustanovenie §18a ods. 4 zákona o obecnom zriadení.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 369/1990 Zb.
bolo zistené, že prihláška neobsahovala výpis z registra trestov, čo nebolo v súlade s ustanovením § 18a ods. 2 zákona o obecnom zriadení, podľa ktorého súčasťou prihlášky je aj výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace a doklad o vzdelaní. Výpis z registra trestov bol do osobného spisu HK zaradený dodatočne s dátumom vyhotovenia 10.02.2014, čo bolo 21 dní po uskutočnení úspešnej voľby HK.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 369/1990 Zb.

Obec Pečeňady

IČO
00312878
Sídlo
Pečeňady 93, 92207 Pečeňady
Kontrolované obdobie
2015 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
26.04.2016 - 23.06.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolou zákazky na poskytovanie právnych služieb bolo zistené, že táto nebola zverejnená v profile verejného obstarávateľa, čím obec nepostupovala v súlade s ust. § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Podľa ust. § 9 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ je povinný pri zadávaní zákaziek postupovať podľa tohto zákona. Obec nepostupovala v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, nakoľko víťazným uchádzačom bola právnická osoba bez oprávnenia poskytovať službu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Kontrolou NKÚ SR bolo zistené, že obec nezverejnila zámer prenajať svoj majetok minimálne na 15 dní pred uzatvorením nájomných zmlúv, čím nepostupovala v súlade s ust. § 9a ods. 5 v nadväznosti na ust. § 9a ods. 9, podľa ktorých obec zverejní zámer prenajať svoj majetok a jeho spôsob na svojej úradnej tabuli, na internetovej stránke obce, ak ju má obec zriadenú najmenej na 15 dní.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb., 138/1991 Zb.
V profile verejného obstarávateľa bola za druhý štvrťrok 2015 nesprávne zverejnená ako zákazka realizovaná podľa ust. § 9 ods. 9 tiež zákazka na vybudovanie vodovodu a splaškovej kanalizácie, ktorá bola v skutočnosti s ohľadom na predpokladanú hodnotu zákazky realizovaná ako podlimitná zákazka.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Pracovný pomer bol dohodnutý na dobu určitú do 16.02.2020, čím obec nepostupovala v súlade s ust. § 48 ods. 2 Zákonníka práce, podľa ktorého pracovný pomer na dobu určitú možno dohodnúť najdlhšie na dva roky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 311/2001 Z.z.

Obec Poľany

IČO
00331848
Sídlo
Poľany 0, 07684 Poľany
Kontrolované obdobie
2015 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
08.02.2016 - 25.04.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolou bolo preverené hospodárenie obce v rozpočtovom provizóriu, kde suma výdavkov v januári presiahla limit výdavkov o 3 486,56 eur a vo februári o 5 220,89 eur. Limit výdavkov za mesiac predstavoval 1/12 celkových výdavkov obce za rok 2014 a bol v sume 10 797,15 eur. Prekročením limitu výdavkov kontrolovaný subjekt nepostupoval podľa § 11 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2003 Z.z.
Obec po ukončení rozpočtového provizória nezúčtovala rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória s rozpočtom obce po jeho schválení, čím nepostupovala v súlade s § 11 ods. 2 uvedeného zákona
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2003 Z.z.
Počas roku 2015 obec nevykonávala zmeny rozpočtu ani rozpočtové opatrenia aj napriek skutočnosti, že si to rozpočtové hospodárenie obce vyžadovalo. Obec tým konala v rozpore s § 12 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2003 Z.z.
Finančné operácie príjmové rozpočtované v sume 576,00 eur, podľa vyjadrenia starostu, obce tvorili zostatky na peňažných účtoch a zostatok hotovosti v pokladnici ku 31.12.2015, čo bolo v rozpore s § 4 ods. 7 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Finančná operácia príjmová bola vykazovaná vo výkaze FIN 1-12 k 31.12.2015 napriek tomu, že v rozpočte obce nebola schválená a ani nedošlo v priebehu roka k úprave rozpočtu rozpočtovým opatrením, čím obec konala v rozpore s § 14 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a v rozpore s § 11 ods. 4 písm. b) zákona o obecnom zriadení.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
V rozpočte na rok 2015 boli rozpočtované v bežných výdavkoch úhrady istiny prijatého úveru v sume 3 650,00 eur, ktoré boli zatriedené na nesprávnej položke 651002-Splácanie úrokov v tuzemsku banke a pobočke zahraničnej banky, čím došlo k navýšeniu rozpočtu na strane výdavkov. Nesprávnym zostavením rozpočtu obec porušila § 10 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Finančná operácia výdavková vykazovaná v rozpočte obce v sume 3 344,00 eur bola doplnená do rozpočtu obce na rok 2015 bez rozpočtového opatrenia schváleného OZ, čím obec konala v rozpore s § 14 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a v rozpore s § 11 ods. 4 písm. b) zákona o obecnom zriadení.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Obec tým, že nepoužila reprezentačné výdavky v sume 431,20 eur na nevyhnutné výdavky obce, nepostupovala v súlade s § 34 o rozpočtových pravidlách verejnej správy, čím zároveň porušila finančnú disciplínu podľa § 31 ods. 1 písm. k) uvedeného zákona.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Obec tým, že pri poskytovaní dotácií viackrát porušila VZN o poskytovaní dotácií, ako je uvedené vyššie v texte, porušila finančnú disciplínu podľa § 31 ods. 1 písm. n) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Obec tým, že v kontrolovanom období nevedela zdokladovať účel použitia pohonných látok v objeme 381,41 l v sume 478,18 eur, ktoré tvorili rozdiel medzi skutočným nákupom pohonných látok pre motorové vozidlo a jeho priemernou spotrebou, nekonal hospodárne, čím porušil § 19 ods. 6 a zároveň porušil finančnú disciplínu podľa § 31 ods. 1 písm. j) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Obec tým, že nestanovila priemernú spotrebu krovinorezov a motorových píl, nepostupovala hospodárnym spôsobom pri nákupe pohonných látok pre uvedené zariadenia v sume 1 369,62 eur, čím nepostupovala v súlade s § 19 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Obec tým, že neoprávnene poskytla z verejných prostriedkov sumu 467,93 eur ako odmenu za poskytovanie služieb formou úhrady cestovných náhrad, porušila § 19 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zároveň bola porušená finančná disciplína podľa § 31 ods. 1 písm. b) uvedeného zákona.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Financovanie autobusovej prepravy na zájazd v celkovej sume 180,00 eur nepatrilo do plnenia samosprávnych pôsobností obce, na plnenie ktorých možno použiť výdavky rozpočtu obce podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Uvedeným konaním došlo k porušeniu finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. k) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, ktorým je nedodržanie ustanoveného alebo určeného spôsobu nakladania s verejnými prostriedkami.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že obec neúčtovala o poskytnutých preddavkoch v prípade obstarávania stravných lístkov v sume 2 116,00 eur, čím kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s § 19 ods. 8 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, čím porušil finančnú disciplínu podľa § 31 ods. 1 písm. l).
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Obec tým, že obstarala z verejných prostriedkov v sume 339,00 eur uvedené náradie, ktoré nebolo nevyhnutné pre realizáciu projektu a nesúviselo s realizáciou aktivít projektu porušila § 19 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zároveň bola porušená finančná disciplína podľa § 31 ods. 1 písm. j) uvedeného zákona.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
OZ na základe uznesenia z 26.06.2015 schválilo záverečný účet obce za rok 2014 bez uvedenia výroku, čo bolo v rozpore s § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Záverečný účet obce za rok 2014 v rozpore s § 16 ods. 5 pís. b), c) a e) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy neobsahoval bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, prehľad o poskytnutých dotáciách v členení podľa jednotlivých príjemcov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
OZ nerozhodlo o použití prípadného prebytku rozpočtu za rok 2014 a ani o financovaní prípadného schodku rozpočtu, ktorý obec v priebehu roka financuje predovšetkým z rezervného fondu, z ďalších peňažných fondov alebo z návratných zdrojov financovania, čo bolo v rozpore s § 16 ods. 8 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Napriek skutočnosti, že obec vo výkaze FIN 1-12 vykazovala v období 2011 až 2015 príjmové finančné operácie z rezervného fondu obce, obec neúčtovala o tvorbe, dopĺňaní a použití rezervného fondu podľa § 53 ods. 3 platných postupov účtovania, čo bolo v rozpore s § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec v roku 2010 prijala návratné zdroje financovania v celkovej sume 174 107,30 eur bez stanoviska hlavného kontrolóra k dodržaniu podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania, čo bolo v rozpore s § 17 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Úver v celkovej sume 174 107,30 eur bol použitý na úhradu kapitálových výdavkov súvisiacich s realizovaným projektom. Uvedené výdavky boli rozpočtované na podpoložku 717002 rozpočtovej klasifikácie a kód zdroja 41 vlastné zdroje. Podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, dohodnuté výdavky projektu boli ako nenávratný finančný príspevok 95 % a vlastné zdroje prijímateľa 5 %. Triedenie celkových výdavkov projektu na kód zdroja 41 – Vlastné zdroje, bolo v rozpore s dohodnutými podmienkami, s § 4 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a § 4 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt tým, že vyhotovil neúplné poznámky k účtovnej závierke za rok 2012, 2013 a 2014 konal v rozpore s § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec za obdobie rokov 2011 až 2014 nevyhotovila výročnú správu, čo bolo v rozpore s § 20 ods. 1 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
V rokoch 2010 a 2011 účtovné závierky neboli overené audítorom, čo nebolo v súlade s ustanovením § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, § 19 ods. 3 zákona o účtovníctve a § 9 ods. 4 zákona o obecnom zriadení.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Opravy na majetkových účtoch boli vykonané bez vyhotovenia účtovného dokladu, v ktorom bol uvedený obsah účtovného prípadu (slovné a písomné zdôvodnenie vykonávaných opráv), čo bolo v rozpore s § 10 ods. 1 písm. b) a c) zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Preverením účtovania a vykazovania účtovných prípadov v období, s ktorým časovo a vecne súviseli bolo zistené, že obec si obstarala v roku 2011 krovinorez Dolmar MS 4510 (faktúra č. 201103502 z 10.10.2011) v celkovej sume 759,90 eur. Záväzok bol zaúčtovaný až do nasledujúceho účtovného obdobia (doklad č. 82/DE z 31.01.2012). Ďalej v roku 2013 bol obstaraný krovinorez Dolmar MS 4510 (faktúra č. 20130242 z 02.07.2013) v celkovej sume 639,90 eur, záväzok bol zaúčtovaný až v roku 2014 (doklad č. 1/PF z 31.01.2014), čo bolo v rozpore s § 3 ods. 1 a 2 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že obec v kontrolovanom období nezverejňovala na svojom webovom sídle zmluvy, čo nebolo v súlade s § 5a ods. 1
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Obec v kontrolovanom období nezverejňovala na svojom webovom sídle objednávky a faktúry z nákupov tovarov služieb a prác, čo nebolo v súlade s § 5b ods. 1 pís. a) a b) zákona slobodnom prístupe k informáciám.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Obec v roku 2015 obstarávala na základe dohody na vykonávanie aktivačnej činnosti elektrické ručné náradie v sume 3 387,50 eur bez DPH bez toho, aby použila niektorý z postupov podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, čo bolo v rozpore s § 9 ods. 1 uvedeného zákona.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Obec nemala vypracované a schválené zásady hospodárenia s majetkom obce, čo nebolo v súlade s § 9 ods. 1 zákona o majetku obcí.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Obec si nesplnila povinnosť v zmysle § 6 ods. 3, keď v uvedených prípadoch neinventarizovala majetok v súlade § 30 ods. 1, 2 a 3 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec mala v kontrolovanom období v trvalom pracovnom pomere jednu administratívnu pracovníčku. Kontrolou nebola preukázaná vzájomná nezlučiteľnosť a oddelenie rozhodovacích právomocí vedúcich zamestnancov od právomocí zamestnancov, zodpovedných za realizáciu finančnej operácie a od právomocí zamestnancov zodpovedných za vedenie účtovníctva v zmysle § 8 písm. c) zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Obec v roku 2015 nevykonávala predbežnú finančnú kontrolu, čo bolo v rozpore s § 6 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Hlavný kontrolór vykonával kontrolnú činnosť pre viaceré obce, pričom dotknuté obce neuzatvorili zmluvu na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy podľa § 20a zákona o obecnom zriadení, čo bolo v rozpore s § 18b uvedeného zákona.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Hlavný kontrolór obce nepredkladal obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, nepredkladal správu o výsledkoch kontroly priamo OZ na jeho najbližšom zasadnutí, čo bolo v rozpore s § 18f ods. 1 písm. b) a d) zákona o obecnom zriadení.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Hlavný kontrolór v roku 2016 ako výsledok kontrolnej činnosti vypracoval správu o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2015, podľa ktorej sa v obci nezistili žiadne nedostatky, pričom o výsledku kontrol nebol vypracovaný žiaden záznam alebo správa, čo bolo v rozpore s § 18e zákona o obecnom zriadení a s § 13 až § 25 zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.

Obec Pribylina

IČO
00315711
Sídlo
Pribylina 0, 03242 Pribylina
Kontrolované obdobie
2015 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
03.02.2016 - 23.05.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Zmeny rozpočtu neboli schválené príslušným orgánom obce.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Poskytnutie preddavku nebolo vopred zmluvne dohodnuté
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
faktúry uhradené z kapitálové rozpočtu obce boli zaúčtované do nákladov roka 2015
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: MF/16786/2007-31
Na výdavok 1000,00 eur nebol upravený rozpočet pred jeho použitím .
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
V objednávkach neuvedená celková hodnota objednaného plnenia v sume, alebo maximálna odhadová hodnota objednaného plnenia.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Nezabezpečila spracovanie a rozoznávanie textových častí obsahu súboru v tlačených fontoch ako textu.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 55/2014 Z.z.
Nezverejnenie plného znenia zmlúv, vrátane príloh, ktoré tvorili ich neoddeliteľnú súčasť.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Nezverejňovanie súhrnnej správy o zákazkách nad 1000,00 eur raz štvrťročne
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
V účtovnej evidencii neevidovala dva neocenené pozemky.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nezverejnenie zámeru prenechať svoj majetok do nájmu a spôsob výberu nájomcu na svojej úradnej tabuli, v regionálnej tlači a na svojej internetovej stránke.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontroly nebol predkladaný raz za šesť mesiacov.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Výsledky z vykonaných kontrol neboli spracovávané formou správ, resp. záznamov
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Hlavný kontrolór nepostupoval pri výkone svojej činnosti podľa pravidiel ustanovených v zákone o finančnej kontrole a vnútornom audite.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 369/1990 Zb.

Obec Súlovce

IČO
00311103
Sídlo
Súlovce 177, 95614 Súlovce
Kontrolované obdobie
2015 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
10.02.2016 - 03.05.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec nedodržala ustanovenie § 12 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, keď nesledovala v priebehu rozpočtového roka vývoj hospodárenia podľa rozpočtu a v prípade potreby nevykonávala zmeny vo svojom rozpočte v súlade s § 14 ods. 2 citovaného zákona. Zároveň obec nepostupovala v zmysle § 19 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, keď štatutárny orgán nezabezpečil, aby sa verejné prostriedky uvoľňovali iba v takej výške, aká zodpovedá rozsahu plnenia úloh zahrnutých v rozpočte subjektu verejnej správy
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
Zmluva o poskytnutí dotácie nebola zverejnená, čím došlo k porušeniu § 5a ods. 14 zákona o slobode informácií.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Obec nepostupovala v súlade s § 4 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v nadväznosti na ustanovenie § 4 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého sa pri sledovaní plnenia rozpočtu obce uplatňuje rozpočtová klasifikácia v zmysle opatrenia k rozpočtovej klasifikácii.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
V záverečnom účte za rok 2014 nebol podrobnejšie zhodnotený stav bankových úverov a ich vývoj, čím obec nedodržala ustanovenie § 16 ods. 5 písm. c) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého záverečný účet obce obsahuje prehľad o stave a vývoji dlhu. Zároveň nebol dodržaný § 17 ods. 9 uvedeného zákona, z ktorého vyplýva, že obec sleduje v priebehu rozpočtového roka vývoj dlhu a splátok podľa ods. 6.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Údaje o stave a vývoji dlhu neboli v odbornom stanovisku hlavnej kontrolórky uvedené v dostatočnom rozsahu, čím nebolo dodržané ustanovenie § 17 ods. 15 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, v zmysle ktorého hlavný kontrolór obce sleduje počas rozpočtového roka stav a vývoj dlhu obce.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Súčasťou prerokovania ZÚ nebolo schválenie financovania schodku rozpočtu z návratných zdrojov financovania OcZ, čo nebolo v súlade s § 16 ods. 8 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, v zmysle ktorého spôsob financovania schodku rozpočtu zistený podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) OcZ potvrdí pri prerokúvaní ZÚ.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
-VPD č. 2015000554 z 29.09.2015 v sume 50,00 eur poskytnutých ako záloha na webovú stránku bol účtovaný priamo do nákladov na účet 518 - Ostatné služby, keď podľa postupov účtovania mala byť záloha zaúčtovaná na účte 314 - Poskytnuté prevádzkové preddavky, čo nebolo v súlade s § 43 ods. 4 opatrenia o postupoch účtovania,
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: MF/16786/2007-31
VPD spolu v sume 43,97 eur (č. 201500005, 2015000016, 2015000028, 2015000052, 2015000112, 2015000488, 2015000532) s účelom použitia na reprezentačné výdavky boli zaúčtované na účte 501 – Spotreba materiálu, keď podľa postupov účtovania mali byť reprezentačné výdavky zaúčtované na účet 513 – Náklady na reprezentáciu, čím obec nedodržala § 58 ods. 4 opatrenia o postupoch účtovania
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: MF/16786/2007-31
VPD č. 2015000524 v sume 200,00 eur, VPD č. 2015000616 v sume 100,00 eur, VPD č. 2015000670 v sume 100,00 eur, čo bola dotácia poskytnutá z rozpočtu obce tromi platbami, bola zaúčtovaná do nákladov obce na účet 518 – Ostatné služby. Podľa postupov účtovania mala byť dotácia účtovaná ako transfer na účtoch účtovnej skupiny 35 – Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy a koncoročné zúčtovanie poskytnutej dotácie (žiadateľom bolo doručené obci 29.12.2015) malo byť účtované na účtoch účtovnej skupiny 58 – Náklady na transfery a náklady na odvod príjmov. Uvedeným spôsobom účtovania obec nepostupovala v zmysle § 45 a § 65 opatrenia o postupoch účtovania.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: MF/16786/2007-31
- VPD č. 2015000554 z 29.09.2015 v sume 50,00 eur poskytnutých ako záloha na webovú stránku bol účtovaný priamo do nákladov na účet 518 - Ostatné služby, keď podľa postupov účtovania mala byť záloha zaúčtovaná na účte 314 - Poskytnuté prevádzkové preddavky, čo nebolo v súlade s § 43 ods. 4 opatrenia o postupoch účtovania, - VPD spolu v sume 43,97 eur (č. 201500005, 2015000016, 2015000028, 2015000052, 2015000112, 2015000488, 2015000532) s účelom použitia na reprezentačné výdavky boli zaúčtované na účte 501 – Spotreba materiálu, keď podľa postupov účtovania mali byť reprezentačné výdavky zaúčtované na účet 513 – Náklady na reprezentáciu, čím obec nedodržala § 58 ods. 4 opatrenia o postupoch účtovania, - VPD č. 2015000524 v sume 200,00 eur, VPD č. 2015000616 v sume 100,00 eur, VPD č. 2015000670 v sume 100,00 eur, čo bola dotácia poskytnutá z rozpočtu obce tromi platbami, bola zaúčtovaná do nákladov obce na účet 518 – Ostatné služby. Podľa postupov účtovania mala byť dotácia účtovaná ako transfer na účtoch účtovnej skupiny 35 – Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy a koncoročné zúčtovanie poskytnutej dotácie (žiadateľom bolo doručené obci 29.12.2015) malo byť účtované na účtoch účtovnej skupiny 58 – Náklady na transfery a náklady na odvod príjmov. Uvedeným spôsobom účtovania obec nepostupovala v zmysle § 45 a § 65 opatrenia o postupoch účtovania. Obec v uvedených prípadoch nepostupovala v súlade s ustanoveniami opatrenia o postupoch účtovania, nedodržala § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
V rámci VPD č. 2015000557 bol zúčtovaný výdavok v sume 80,00 eur so zaúčtovaním na účte 518 - Ostatné služby, ku ktorému bola dodatočne starostom obce doložená 11.04.2016 faktúra č. 1500022-VFA od poskytovateľa služby s dátumom vystavenia 31.12.2015, ktorá nebola evidovaná v knihe došlých faktúr obce za rok 2015, zároveň nebola zaúčtovaná, vzťahovala sa na službu zrealizovanú dodávateľom 22.08.2015. Obec nepostupovala v súlade s § 11 ods. 2 zákona o účtovníctve, podľa ktorého účtovná jednotka je povinná zaznamenávať účtovné zápisy v účtovnom období priebežne.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Podľa písomného vyjadrenia účtovníčky obce zo 07.04.2016 starosta nepravidelne predkladal k zúčtovaniu rôzne doklady, ktorých hodnovernosť nevedela overiť vzhľadom na časové oneskorenie predložených dokladov, napr.: - faktúra č. 0113113868 z 28.11.2013 od obchodnej spoločnosti Le Cheque Dejeuner s.r.o. v sume 413,44 eur zaplatená v hotovosti 03.12.2013, starosta predložil k zúčtovaniu 31.07.2015, - čiastočná úhrada faktúry č. 2014000800 v sume 282,33 eur od obchodnej spoločnosti ENVI GEOS s.r.o. z 15.04.2014, predložená na zúčtovanie 31.07.2015 do pokladnice, VPD č. 2015000416, - drobné nákupy v období od 12.02.2015 do 29.06.2015 v sume 130,24 eur predložené na zúčtovanie 31.07.2015, VPD č. 2015000417, - nákup fotoaparátu v Starej Ľubovni 12.09.2015 v sume 105,19 eur starosta predložil na zúčtovanie 08.10.2015 eur, VPD č. 2015000575, - drobný nákup v období od 03.10.2015 – 04.10.2015 v sume 26,03 eur starosta predložil na zúčtovanie 06.11.2015, VPD č. 2015000630, - drobný nákup v období od 01.10.2015 – 21.10.2015 v sume 44,12 eur starosta predložil na zúčtovanie 16.12.2015, VPD č. 2015000646, - starosta predložil 30.12.2015 na zúčtovanie sedem VPD v sume 4 200,00 eur s pečiatkou obce na meno Ing. Peter Čertík za projektovú dokumentáciu požiarnej zbrojnice s dátumami od 09.04. – 27.05.2015, VPD č. 2015000740. Obec nepostupovala v súlade s § 11 ods. 2 zákona o účtovníctve, podľa ktorého účtovná jednotka je povinná zaznamenávať účtovné zápisy v účtovnom období priebežne.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Pohľadávky obce voči starostovi v rokoch 2009 – 2014 obec viedla na účte 261 – Peniaze na ceste, ktorý nebol členený analyticky ani v jednom roku. Obec tým, že evidovala svoju pohľadávku na účte 261 nepostupovala v zmysle § 45 ods. 3 opatrenia o postupoch účtovania, podľa ktorého sa na účte 335 účtujú rôzne pohľadávky, napr. poskytnuté preddavky na cestovné výdavky, preddavky na vyúčtovanie, uplatnenie náhrad voči zamestnancom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31
Z inventarizácie majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov za rok 2015 vyplynulo, že účet 335 nebol inventarizovaný. Ďalej bolo zistené, že obec vôbec nevykonávala inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v rokoch 2009 – 2014, čo nebolo v súlade s § 6 ods. 3 zákona o účtovníctve, podľa ktorého je účtovná jednotka povinná inventarizovať majetok, záväzky a rozdiel majetku a záväzkov podľa § 29 a 30. Zároveň obec porušila § 8 ods. 4 citovaného zákona, podľa ktorého účtovníctvo účtovnej jednotky je preukázateľné, ak všetky účtovné záznamy sú preukázateľné (§ 32) a účtovná jednotka vykonala inventarizáciu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Z dokladov, ktoré obec predložila ku kontrole nebolo možné overiť správnosť vyššie uvedených zostatkov - pohľadávok obce voči starostovi z týchto dôvodov: - výbery z účtov cez bankomaty starostom boli uskutočňované i napriek tomu, že predchádzajúce výbery neboli zúčtované, - neprehľadnej evidencie týkajúcej sa výberov finančných prostriedkov vedenej na syntetickom účte 261, ktorý okrem výberov starostu obsahoval aj výbery a vklady účtovníčky, sociálny fond, rôzne refundácie a iné, - neprehľadnej evidencie týkajúcej sa výberov finančných prostriedkov vedenej na syntetickom účte 335, ktorý obsahoval aj iné pohľadávky obce voči zamestnancom obecného úradu, - neoprávnenosti predložených dokladov (aj z predchádzajúcich rokov) starostom obce na zúčtovanie, - neprehľadnej evidencie výberov a vkladov starostu na účte 211 – Pokladnica, ktoré obec účtovala, napr. ako preddavky na mzdu, čiastočne na paušálne náhrady na cestovné a telefón, úhrady faktúr v hotovosti alebo vklady na bankový účet dodávateľov, - nejednotnosti používaného slovného označenia na účtoch 211, 261, 335, týkajúcich sa výberov starostu, napr. záloha stravné, vklad do pokladnice, preddavky Svorad, príjem Svorad, zúčtovanie Svorad, preddavok z pokladnice, výber do pokladnice a pod., z ktorých nebolo zrejmé, či starosta predložil zúčtovanie finančných prostriedkov z bankomatu, alebo z pokladnice alebo išlo o preddavok náhrady cestovného. Účtovná jednotka týmto nepostupovala v zmysle § 8 ods. 5 zákona o účtovníctve, podľa ktorého účtovníctvo účtovnej jednotky je zrozumiteľné, ak umožňuje podľa § 4 ods. 8 jednotlivo aj v súvislostiach spoľahlivo a jednoznačne určiť obsah účtovných prípadov v nadväznosti na použité účtovné zásady a účtovné metódy (§ 4 ods. 2) a obsah účtovných záznamov v nadväznosti na použité formy účtovných záznamov (§ 31 ods.2).
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Starosta v priebehu rokov 2009 – 2015 výbermi finančných prostriedkov z bankových účtov obce v počte 761 v celkovej sume 200 496,37 eur nekonal hospodárne a ohrozoval platobnú schopnosť obce, čím porušil § 19 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého je subjekt verejnej správy povinný pri používaní verejných prostriedkov zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia, súčasne starosta porušil finančnú disciplínu v zmysle § 31 ods. 1 písm. j) citovaného zákona, podľa ktorého je porušením finančnej disciplíny nehospodárne, neefektívne a neúčinné vynakladanie verejných prostriedkov. Zároveň týmito výbermi obec zaťažil výdavkami za bankové poplatky za výbery a vklady v sume 611,84 eur a výdavkami v sume 456,73 eur, ktorá predstavovali penále Sociálnej poisťovne za oneskorené odvody sociálneho poistenia za zamestnancov.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 431/2002 Z.z.
Kontrolou zverejňovania objednávok a faktúr na webovom sídle obce bolo zistené, že obec nezverejnila žiadnu objednávku ani faktúru, čím si nesplnila povinnosť uvedenú § 5b ods. 1 písm. a) a b) zákona o slobode informácií.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Obe zákazky odovzdané v rovnakom čase svedčia o tom, že jedna zákazka (podprahová) bola rozdelená na dve malé zákazky s nízkou hodnotou. Obec tak porušila § 4 zákona o verejnom obstarávaní, keď nesprávne určila zákazku v rámci finančných limitov v závislosti od predpokladanej hodnoty zákazky. Zároveň obec rozdelením zákazky na dve časti nedodržala ustanovenie § 5 ods. 12 citovaného zákona, ktorý stanovuje, že zákazku nemožno rozdeliť ani zvoliť spôsob určenia jej predpokladanej hodnoty s cieľom znížiť predpokladanú hodnotu zákazky pod finančné limity podľa tohto zákona.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Kontrolou postupov vo verejnom obstarávaní bolo zistené, že kontrolovaný subjekt v roku 2015 nezverejnil evidenciu zákaziek s hodnotou nad 1 000,00 eur bez DPH a nesplnil si povinnosť zverejniť raz štvrťročne na webovom sídle alebo v periodickej tlači súhrnnú správu o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000,00 eur, čím nepostupoval v súlade s ustanovením § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že obec prevzala 21.06.2014 od zhotoviteľa dve stavby, a to modernizáciu verejného priestranstva v obstarávacej cene 22 793,89 eur a verejné priestranstvo – stavebné úpravy v obstarávacej cene 25 102,55 eur, pričom tieto zaradila do majetku obce až 28.04.2015, čo nebolo v súlade s § 28 ods. 1 opatrenia o postupoch účtovania, podľa ktorého sa na účte 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku účtuje obstarávaný dlhodobý hmotný majetok do času jeho uvedenia do používania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31
obec neviedla k pozemkom inventárne karty, neviedla ani analytickú evidenciu k pozemkom v jej vlastníctve. Kontrolovaný subjekt taktiež nemal účtovný zápis na syntetickom účte pozemkov podrobne rozvedený na analytických účtoch. Týmto obec nepostupovala v súlade s ustanovením § 12 ods. 3 zákona o účtovníctve a zároveň nedodržala ustanovenie § 5 a § 25 ods. 4 opatrenia o postupoch účtovania, podľa ktorého sa v analytickej evidencii dlhodobý majetok sleduje aj podľa subjektov, od ktorých bol obstaraný alebo podľa zdrojov financovania alebo miesta, kde je umiestnený.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
Kontrolou predloženej dokumentácie z vykonanej inventarizácie boli zistené nedostatky, predložené inventúrne súpisy neboli v súlade s ustanovením § 30 ods. 2 písm. e) zákona o účtovníctve, nakoľko neobsahovali všetky zákonom predpísané náležitosti, a to meno, priezvisko a podpisový záznam hmotne zodpovednej osoby za príslušný druh majetku. Predložený inventarizačný zápis neobsahoval všetky zostatky účtov, o ktorých bolo v roku 2015 účtované, napr. účet 023 – Dopravné prostriedky, 029 – Ostatný dlhodobý hmotný majetok, účet 081 – Oprávky k stavbám, účet 335 – Pohľadávky voči zamestnancom – starosta, čo nebolo v súlade s ustanovením § 30 ods. 3 písm. b) zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec inventarizáciou neoverila, či stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti v zmysle § 6 ods. 3 zákona o účtovníctve, podľa ktorého je účtovná jednotka povinná inventarizovať majetok, záväzky a rozdiel majetku a záväzkov a zároveň nezabezpečila preukázateľnosť účtovníctva v zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 citovaného zákona, podľa ktorého je účtovníctvo preukázateľné, ak všetky účtovné záznamy sú preukázateľné a účtovná jednotka vykonala inventarizáciu.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolou deviatich predložených zmlúv, 224 dodávateľských faktúr a 205 pokladničných dokladov bolo zistené, že obec vykonávala predbežnú finančnú kontrolu len formálne, čím nepostupovala v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona o finančnej kontrole, podľa ktorého predbežnou finančnou kontrolou vykonávanou ako administratívna kontrola orgán verejnej správy overuje každú finančnú operáciu alebo jej časť. Zároveň obec nepostupovala v zmysle článku 2 ods. 4 smernice o obehu účtovných dokladov, podľa ktorej príslušný vedúci zamestnanec finančnú kontrolu potvrdzuje a súhlas na čerpanie z rozpočtu dáva príslušný vedúci zamestnanec.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Obec nekonala v súlade s ustanovením § 9a zákona o finančnej kontrole, podľa ktorého vykonanie administratívnej kontroly potvrdzujú zamestnanci na doklade súvisiacom s finančnou operáciou alebo jej časťou podpisom, uvedením dátumu jej vykonania a vyjadrením, či je v súlade s rozpočtom orgánu verejnej správy, uzatvorenými zmluvami, vnútornými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami. Pri podpise zmluvy ide o finančnú operáciu, na základe ktorej sa realizuje vstup do záväzku, pričom podpis zmluvy predpokladá finančné plnenie na výdavkovej strane rozpočtu.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.

Obec Veľké Kozmálovce

IČO
34076743
Sídlo
Veľké Kozmálovce 178, 93521 Veľké Kozmálovce
Kontrolované obdobie
2015 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
26.09.2016 - 14.12.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolou štatútu bolo zistené, že: • v § 13 ods. 2 bolo ustanovené, že OcZ zriaďuje podľa potreby alebo podľa osobitných predpisov svoje výkonné orgány a organizačné útvary, ktorými sú komisie a OcÚ, pričom OcZ v zmysle zákona o obecnom zriadení OcÚ nezriaďuje, • v § 15 ods. 2 písm. j) a k) ukladal OcZ určovať organizáciu OcÚ a schvaľovať poriadok odmeňovania pracovníkov obce, pričom ustanovenie § 11 ods. 4 zákona o obecnom zriadení túto povinnosť neukladá, • v čl. 18 boli nesprávne stanovené povinnosti hlavného kontrolóra, keď napr. podľa: - ods. 1 za svoju činnosť zodpovedá OcZ, ktorému podáva o vykonanej kontrole správu minimálne jeden krát polročne, pričom podľa ustanovenia § 18f ods. 1 písm. d) zákona o obecnom zriadení hlavný kontrolór predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo OcZ na jeho najbližšom zasadnutí, - ods. 5 písm. a) predkladá OcZ raz za rok plán kontrolnej činnosti, pričom podľa ustanovenia § 18f ods. 1 písm. a) zákona o obecnom zriadení hlavný kontrolór predkladá OcZ návrh plánu kontrolnej činnosti raz za šesť mesiacov, - ods. 5 písm. b) vypracúva odborné stanoviská k inventarizácii, pričom podľa ustanovenia § 18f ods. 1 písm. c) zákona o obecnom zriadení hlavný kontrolór vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v OcZ, • v čl. 20 ods. 5 bolo nesprávne uvedené, že prácu OcÚ vedie a organizuje starosta OcÚ, pričom v zmysle zákona o obecnom zriadení išlo o starostu obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb., 369/1990 Zb.
Kontrolná skupina preverila zriaďovacie listiny škôl a školských zariadení obce, ktorých právne formy neboli v súlade s ustanovením § 21 ods. 1 a 2 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého rozpočtová, resp. príspevková organizácia je právnická osoba obce, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami zapojená na rozpočet obce. Kontrolou bolo zistené, že školské zariadenia boli organizačnou zložkou obce financované z jej rozpočtu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Viacročný rozpočet na roky 2015 – 2017 nebol zostavený v súlade s ustanovením § 9 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého súčasťou viacročného rozpočtu sú aj údaje podľa osobitného predpisu. Vo viacročnom rozpočte chýbali údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka, tzn. 2015, čo nebolo v súlade s čl. 9 ods. 1 ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, podľa ktorého subjekty verejnej správy sú povinné zostavovať svoj rozpočet najmenej na tri rozpočtové roky, pričom súčasťou návrhu rozpočtu je aj schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok, údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 493/2011 Z.z., 583/2004 Z.z.
Obec netriedila výdavky v súlade s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 z 08. decembra 2004, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov a metodickým usmernením MF SR k opatreniu č. MF/010175/2004-42 v znení neskorších predpisov, bolo porušené ustanovenie § 4 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v nadväznosti na ustanovenie § 4 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
VZN o príspevkoch nebolo v súlade so zákonmi.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Obec poskytla dotácie žiadateľom bez písomnej dohody upravujúcej vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán pri poskytnutí a použití dotácií, najmä s prihliadnutím na účelovosť, hospodárnosť a efektívnosť použitia dotácie. Obec tým nekonala v súlade s ustanovením § 7 ods. 2 písm. b) a c) zákona o majetku obcí, podľa ktorého orgány obce sú povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať. Sú povinné najmä chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím a používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Obec poskytla dotáciu aj subjektu, ktorý nebol právnickou osobou, čo nebolo v súlade s ustanovením § 7 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého obec môže poskytovať dotácie právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi za podmienok ustanovených VZN.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Pri zúčtovaní dotácií obec akceptovala použitie dotácie, ktoré nesúviselo s podporou všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti, čo bolo v rozpore s čl. 4 VZN o príspevkoch a ustanovením § 7 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Dotácie boli vo väčšine prípadov použité na činnosť subjektov,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec akceptovala zúčtovania dotácií, ktoré neboli doložené dokladmi preukazujúcimi ich skutočné čerpanie. Tým, že obec nezabezpečila riadny výkon kontroly zúčtovania dotácií, porušila ustanovenie § 19 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého je subjekt verejnej správy povinný pri používaní verejných prostriedkov zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Celkové zúčtovanie dotácií nebolo overené administratívnou kontrolou kontrolovanej osoby v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 v nadväznosti na ustanovenie § 5 ods. 2 a § 9 ods. 1 zákona o finančnej kontrole
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z., 502/2001 Z.z., 502/2001 Z.z.
Obec vykonala predbežnú finančnú kontrolu žiadostí o dotáciu v zmysle ustanovenia § 9 zákona o finančnej kontrole len formálne, keď osoby zodpovedné za jej vykonanie potvrdili súlad s rozpočtom, ktorý bol schválený 15.12.2014 pred dátumom jeho schválenia
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Obec v piatich prípadoch poskytla preddavky v celkovej sume 1 235,12 eur (na obstaranie kosačky, motorovej píly, jedálenskej zostavy, na účasť na školeniach a na tlačivá bez písomného dojednania), čo nebolo v súlade s ustanovením § 19 ods. 8 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého subjekt verejnej správy môže poskytovať preddavky, ak boli vopred v zmluve o dodávke výkonov a tovarov písomne dohodnuté, a to najviac na obdobie troch mesiacov. Zároveň poskytnutím preddavkov z verejných prostriedkov v rozpore so zákonom porušila finančnú disciplínu podľa ustanovenia § 31 ods. 1 písm. l) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy vo výške 1 235,12 eur.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Preverením správnosti vedenia účtovníctva bolo zistené, že obec nepostupovala v súlade s platnými postupmi účtovania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31, MF/16786/2007-31, MF/16786/2007-31, MF/16786/2007-31, MF/16786/2007-31, MF/16786/2007-31, MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
Kontrolou zverejňovania dodávateľských faktúr v roku 2015 bolo zistené, že neobsahovali všetky predpísané údaje v zmysle ustanovenia § 5b ods. 1 písm. b) zákona o slobode informácií.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Zverejnené objednávky a faktúry v roku 2015 neobsahovali informáciu o dátume zverejnenia. Kontrolná skupina tak nemohla preveriť, či obec ako povinná osoba zverejnila povinné údaje v lehote podľa § 5b ods. 2 zákona o slobode informácií.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
U dodávateľských faktúr prijatých školskou jedálňou obce za potraviny, ovocie a zeleninu bolo zistené, že z počtu 43 dodávateľských faktúrnebolo zverejnených 20 dodávateľských faktúr, čo nebolo v súlade s ustanovením § 5b zákona o slobode informácií.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Obec zadala zákazky dodávateľovi (Detašované pracovisko Arborétum Mlyňany SAV) bez vykonania verejného obstarávania, čím porušila základné povinnosti verejného obstarávateľa ustanovené v § 9 ods. 1 a 3 zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého je verejný obstarávateľ povinný pri zadávaní zákaziek postupovať podľa tohto zákona a zároveň pri zadávaní zákaziek sa musí uplatňovať princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Obec predala a prenajala pozemky spoločnosti Iňastav za účelom výstavby nájomných bytov bez vykonania verejného obstarávania. Obec nemohla použiť výnimku z verejného obstarávania a uzatvoriť ako budúci užívateľ so stavebnou firmou ako budúcim predávajúcim, zmluvu o budúcej kúpnej zmluve. Obec nekonala v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 a 3 zákona o verejnom obstarávaní, pretože nesplnila podmienky pre použite výnimky podľa ustanovenia § 1 ods. 2 písm. m) zákona o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z., 25/2006 Z.z.
Obec v ôsmich prípadoch (účty 073, 079, 081, 082, 083, 088, 089, 093) nevyhotovila inventúrny súpis. Tým, že obec neinventarizovala uvedené účty, nepostupovala v súlade s ustanovením § 30 ods. 1 zákona o účtovníctve, podľa ktorého sa skutočný stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov zisťuje inventúrou.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Obec nevyhotovila inventarizačný zápis v zmysle ustanovenia § 30 ods. 3 zákona o účtovníctve, ktorým by preukázala vecnú správnosť účtovníctva, keď v inventarizačnom zápise absentovalo porovnanie skutočného stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov s účtovným stavom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Kúpna cena pri predaji pozemku SG TEC, s. r. o. bola uhradená neskôr ako bolo dohodnuté v kúpnej zmluve. Obec porušila ustanovenie § 7 ods. 2 písm. c) zákona o majetku obcí, podľa ktorého sú orgány obce povinné používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Kontrolou zmlúv o prenájme, ktorých predmetom bol prenájom stolnotenisového stola a priestorov domu kultúry bolo zistené, že zmluvy uzatvoril starosta obce. Zmluvy boli uzatvorené bez uvedenia spôsobu prenájmu, bez schválenia OcZ a bez zverejnenia zámeru prenajať majetok, čo nebolo v súlade s ustanovením § 9a zákona o majetku obcí.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Obec nevykonávala predbežnú finančnú kontrolu objednávok na dodávku tovarov a služieb formou vnútornej administratívnej kontroly. Zároveň bolo zistené, že vo viacerých prípadoch boli tovary a služby obstarávané telefonicky, bez preukázateľného dokladu o vykonaní predbežnej finančnej kontroly. Kontrolou bolo tiež zistené, že celkové zúčtovanie dotácií nebolo overené administratívnou kontrolou kontrolovanej osoby.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z., 502/2001 Z.z., 502/2001 Z.z.
Správy a záznamy z vykonaných kontrol hlavného kontrolóra v roku 2015 neobsahovali zákonom stanovené náležitosti, čím nebolo dodržané ustanovenie § 17 zákona o finančnej kontrole v nadväznosti na ustanovenie § 18e zákona o obecnom zriadení.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb., 502/2001 Z.z.
Hlavný kontrolór vykonával v roku 2015 kontrolnú činnosť pre viaceré obce. Obec nemala v kontrolovanom období uzatvorenú zmluvu s dotknutými obcami na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy, čím porušila ustanovenie § 18b zákona o obecnom zriadení, podľa ktorého, ak hlavný kontrolór vykonáva činnosti pre viaceré obce, dotknuté obce o tomto uzatvoria zmluvu na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy podľa § 20a.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Zmluvy o prenájme, ktorých predmetom bol prenájom stolnotenisového stola a priestorov domu kultúry neobsahovali náležitosti v zmysle ustanovenia § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka, ako napr. účel nájmu, doba nájmu, splatnosť nájomného a spôsob jeho platenia a iné.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb.
Interné predpisy o limite dennej pokladničnej hotovosti a odvode prostriedkov nad stanovenú hodnotu neobsahovali rovnakú sumu limitu.
Interná norma verejné obstarávanie nebola v súlade s platnou legislatívou.

Obec Vidiná

IČO
00649031
Sídlo
Športová 1, 98559 Vidiná
Kontrolované obdobie
2015 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
24.01.2016 - 30.03.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Poskytnutím náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku v sume 394,63 eur bez rozhodnutia ObZ obec porušila § 31 ods. 1 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého poskytnutie verejných prostriedkov nad rámec oprávnenia, ktorým dôjde k vyššiemu čerpaniu verejných prostriedkov je porušením finančnej disciplíny.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Poskytnutím mzdy bývalému zamestnancovi za obdobie medzi dňom ujatia sa funkcie starostu a skončením zamestnania v sume 622,34 eur obec porušila § 31 ods. 1 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého poskytnutie verejných prostriedkov nad rámec oprávnenia, ktorým dôjde k vyššiemu čerpaniu verejných prostriedkov je porušením finančnej disciplíny.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Ako vyplynulo zo zápisníc zo zasadnutí ObZ ako aj z rozsudku Okresného súdu v Lučenci z 18.09.2014, obec neuzatvorila písomnú zmluvu o dielo so spoločnosťou obec Mýtna, s. r. o., čím nekonala v súlade s § 6 ods. 6 zákona o majetku obcí, podľa ktorého všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom obce musia mať písomnú formu, inak sú neplatné.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Kontrolou bolo zistené, že obec faktúru zo 14.12.2010 v sume 5 000,00 eur nezaúčtovala v účtovníctve obce a nevykázala účtovný prípad podľa § 3 ods. 1 zákona o účtovníctve v období, s ktorým časovo a vecne súvisel.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že obec faktúru zo 14.12.2010 v sume 5 000,00 eur nezaúčtovala v účtovníctve obce a nevykázala účtovný prípad podľa § 3 ods. 1 zákona o účtovníctve v období, s ktorým časovo a vecne súvisel. Na základe uvedených skutočností obec neviedla účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov v súlade s § 8 ods. 1 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že obec v roku 2015 nemala zriadený profil verejného obstarávateľa v rámci elektronického úložiska na webovom sídle ÚVO, čo nebolo v súlade s § 113 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Obec zriadila profil verejného obstarávateľa v rámci elektronického úložiska na webovom sídle ÚVO počas výkonu kontroly.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
V zásadách hospodárenia nebolo vymedzené nakladanie s CP, čím obec nepostupovala v súlade s § 9 ods. 1 písm. d) zákona o majetku obcí, podľa ktorého zásady hospodárenia s majetkom obce, ktoré určí obecné zastupiteľstvo, upravia najmä nakladanie s cennými papiermi.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Zásady hospodárenia v čl. 7 ods. 5 písm. c) uvádzali, že nájom v zmysle § 6 bodu 11 a 12 (obchodná verejná súťaž a dražba) sa nevzťahuje na prípady hodné osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov. Uvedené ustanovenie nebolo v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona o majetku obcí, podľa ktorého pri nájmoch majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa rozhodne obecné zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Vedením neexistujúcej pohľadávky ako aj opravnej položky k nej v účtovníctve obec nekonala v súlade s § 7 ods. 1 zákona o účtovníctve, podľa ktorého účtovná jednotka je povinná účtovať tak, aby účtovná závierka poskytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva a o finančnej situácii účtovnej jednotky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Vedením neexistujúcej pohľadávky ako aj opravnej položky k nej v účtovníctve obec nekonala v súlade s § 29 ods. 1 zákona o účtovníctve, podľa ktorého inventarizáciou overuje účtovná jednotka, či stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec vymáhala nájomné v sume 220,43 eur len výzvou na zaplatenie nájomného z 27.02.2014 a paušálne platby v sume 480,00 eur nevymáhala vôbec, čím nekonala v súlade s § 7 ods. 2 písm. c) zákona o majetku obcí, podľa ktorého orgány obce sú povinné používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie Porušený predpis: 138/1991 Zb.
U dlžníkov DALI František Magušin aj Štefan Hronec obec vydala rozhodnutia o vyrubení DzN a u DALI Františka Magušina bolo tiež vydané rozhodnutie podľa § 155 ods. 1 písm. b) daňového poriadku o uložení pokuty za oneskorené podanie priznania k DzN. Ku dňu ukončenia kontroly ani jeden z týchto dlžníkov svoj dlh neuhradil. Obec počas výkonu kontroly nepreukázala iné konanie ohľadom vymáhania týchto dlhov, napr. možnosť vydania daňovej exekučnej výzvy v zmysle § 80 ods. 1 v zmysle daňového poriadku, čím nekonala v zmysle § 17 ods. 2 písm. c) zákona o majetku obcí, podľa ktorého orgány obce sú povinné používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Dohodnutím možnosti nájomcu vypovedať nájomnú zmluvu s GLOBUSOM bez uvedenia dôvodu s 3-mesačnou výpovednou lehotou v čl. VIII ods. 2 obec nekonala v súlade s § 10 zákona o nájme a podnájme nebytových priestorov, podľa ktorého ak sa nájom uzavrie na neurčitý čas, sú prenajímateľ i nájomca oprávnení vypovedať zmluvu písomne bez udania dôvodu, ak nie je dohodnuté inak.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 116/1990 Zb.
Kontrolou smernice o finančnej kontrole bolo zistené, že medzi osobami vykonávajúcimi predbežnú finančnú kontrolu bol uvedený aj starosta. Uvedeným konaním obec nepostupovala v súlade s § 9 ods. 2 zákona o finančnej kontrole, podľa ktorého predbežnú finančnú kontrolu vykonáva vedúci zamestnanec poverený vedúcim orgánu verejnej správy a zamestnanci zodpovední za rozpočet, verejné obstarávanie, správu majetku alebo za iné odborné činnosti podľa charakteru finančnej operácie alebo jej časti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Obec v rokoch 2014 a 2015 vo veci 8 faktúr v sume 4 749,76 eur nekonala, čím nebol dodržaný § 7 ods. 2 písm. c) zákona o majetku obcí, podľa ktorého orgány obce sú povinné používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie Porušený predpis: 138/1991 Zb.

Obec Vlčany

IČO
00306312
Sídlo
Vlčany 944, 92584 Vlčany
Kontrolované obdobie
2015 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
03.02.2016 - 09.06.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Zápisnice z rokovania OZ neboli v piatich prípadoch podpísané starostom obce, overovateľmi, resp. prednostkou obce, čím bolo porušené ustanovenie § 13 ods. 1 rokovacieho poriadku, podľa ktorého zápisnicu z rokovania podpisuje starosta, určení overovatelia a prednosta OcÚ. Obec tiež porušila ustanovenie § 13 ods. 2 rokovacieho poriadku, nakoľko zápisnice z verejných rokovaní OZ spolu s údajmi o dochádzke poslancov a s výpismi o hlasovaní, nezverejnila spôsobom v obci obvyklým. Obec nekonala v súlade ustanovením § 7 ods. 4 rokovacieho poriadku, keď v zápisniciach nevyznačila dôvod neúčasti poslancov OZ a prednostky OcÚ na rokovaniach OZ.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Obec v niektorých prípadoch čerpala bežné výdavky aj napriek tomu, že ich nemala rozpočtované.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec vykonala úpravu bežných príjmov v sume vyššej o 2,97 Eur a bežných výdavkov v sume vyššej o 999,92 Eur bez rozpočtového opatrenia.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec neviedla o vykonaných rozpočtových opatreniach v roku 2015 operatívnu evidenciu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Viacročný rozpočet na obdobie troch rokov 2015 – 2017 síce obsahoval výdavky v programovej štruktúre, ale neobsahoval zámery rozvoja územia obce a potrieb obyvateľov na roky 2016 a 2017. Rozpočet zároveň nebol zostavený ani v súlade s ustanovením § 9 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého súčasťou viacročného rozpočtu sú aj údaje podľa osobitného predpisu. Vo viacročnom rozpočte 2015 – 2017 chýbali údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka, tzn. roka 2015.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 493/2011 Z.z., 583/2004 Z.z.
Obec nemonitorovala a nehodnotila plnenie programov obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Kontrolou FIN 1 – 12 k 31.12.2015 bolo zistené, že obec nezatriedila nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu určené na dopravné žiakom v sume 1 152,72 Eur medzi príjmové finančné operácie na položku 453 – Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov, aj keď táto suma bola zahrnutá v sume schváleného a upraveného rozpočtu príjmových finančných operácií na rok 2015. Kontrolou pokladničných dokladov z roku 2015 bolo zistené nesprávne uplatňovanie rozpočtovej klasifikácie pri výdavkoch v celkovej sume 2 317,08 Eur, ktoré obec nesprávne zatriedila na podpoložku RK 633016 – Reprezentačné. Uvedené výdavky mali byť triedené na podpoložke RK 637002 – Konkurzy a súťaže. Nesprávne boli zatriedené aj výdavky (prevažne za nákup PHM) v celkovej sume 1 136,35 Eur, ktoré boli preplatené futbalovému klubu, na položku štandardnej a rutinnej údržby na podpoložku RK 635006 – Budovy, objekty alebo ich časti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 583/2004 Z.z., MF/010175/2004-42
VZN o dotáciách upravovalo zúčtovanie prostriedkov dotácie najneskôr do 31. januára nasledujúceho rozpočtového roka.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Fiinančná operácia, ktorou bolo uzatvorenie zmluvy o dotácii, nebola overená predbežnou finančnou kontrolou. Nebol dodržaný Čl. 3 ods. 1 Podmienky poskytovania dotácií VZN o dotáciách, podľa ktorého dotáciu bolo možné poskytnúť na základe písomnej žiadosti podanej do podateľne OcÚ v termíne do 15. decembra predchádzajúceho kalendárneho roka. V piatich prípadoch nebola žiadosť o dotáciu podaná do podateľne OcÚ a v ôsmich prípadoch bola podaná po stanovenom termíne. Obec predložené vyúčtovania dotácií neoverila administratívnou kontrolou kontrolovanej osoby.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z., 502/2001 Z.z.
Obec poskytla skrytú dotáciu futbalovému klubu formou preplatenia výdavkov v sume 1 136,35 Eur a ďalšie dotácie v rozpore s VZN o dotáciách.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Obec neoverila vyúčtovania dotácií.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Činnosti vykonané na základe príkazných zmlúv vykazovali znaky závislej práce. Kontrolou bolo ďalej zistené, že ani jedna príkazná zmluva nebola zverejnená na webovom sídle obce, pričom ich zverejnenie bolo podmienkou ich účinnosti. Povinnosť zverejnenia zmlúv bola uvedená priamo v príkazných zmluvách s tým, že o zverejnení zmlúv bude vydané písomné potvrdenie. Obec tým, že príkazné zmluvy nezverejnila, porušila ustanovenie § 5a zákona o slobode informácií. Zároveň tým, že zverejnením nezabezpečila účinnosť zmlúv a napriek tomu prijala predmety ich plnenia a vyplatila príkazníkom odmeny, porušila finančnú disciplínu v zmysle ustanovenia § 31 ods. 1 písm. k) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy nedodržaním ustanoveného alebo určeného spôsobu nakladania s verejnými prostriedkami, a to v sume 4 755,00 Eur.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 211/2000 Z.z., 311/2001 Z.z.
Obec poskytla v dvoch prípadoch preddavok na obdobie dlhšie ako tri mesiace. preddavku porušila ustanovenie § 19 ods. 8 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého subjekt verejnej správy môže poskytovať preddavky najviac na obdobie troch mesiacov. Zároveň úhradou preddavku z verejných prostriedkov v rozpore so zákonom porušila finančnú disciplínu podľa ustanovenia § 31 ods. 1 písm. l) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy vo výške 500,00 Eur.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Záverečný účet neobsahoval hodnotenie plnenia programov obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
OZ pri prerokúvaní záverečného účtu za rok 2014 nepotvrdilo spôsob financovania schodku rozpočtu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Nevyčerpané účelovo určené prostriedky zo štátneho rozpočtu v roku 2014 v sume 20 193,92 Eur obec nepreviedla na osobitný účet.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
V piatich prípadoch v celkovej sume 2 346,01 Eur, tzn. 0,42 % z celkových skontrolovaných prostriedkov bolo zistené, že obec pri účtovaní nepostupovala v súlade s postupmi účtovania, keď zaúčtovala finančné zábezpeky pri nájomných bytoch na ťarchu účtu 372 – Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy a nie účtu 479 – Ostatné dlhodobé záväzky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec v roku 2015 nezverejnila príkazné zmluvy, čím porušila ustanovenie § 5a zákona o slobode informácií. Obec v roku 2015 nezverejňovala ani informácie o vyhotovených objednávkach tovarov, služieb a prác. Preverením zverejnenia na vybratej vzorke došlých faktúr bolo zistené, že na webovom sídle obce neboli zverejnené dve faktúry za organizovanie kultúrnych podujatí (koncerty), jedna faktúra za sprostredkovanie hudobnej produkcie a všetky faktúry od dátumu 27.10.2015. Nezverejnením objednávok a faktúr kontrolovaný subjekt porušil ustanovenie § 5b zákona o slobode informácií.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z., 211/2000 Z.z.
Kontrolou bolo zistené nesprávne zaradenie zamestnankyne OcÚ v pracovnej pozícii „ekonómka obce“ do 9. platovej triedy v období od 01.02.2011 do 20.08.2015.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 553/2003 Z.z.
Vyplatením mzdových prostriedkov v rozpore so zákonom o odmeňovaní obec porušila finančnú disciplínu v sume 1 080,57 Eur.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrolou súťažných podkladov bolo zistené, že verejný obstarávateľ nesprávne zadal zákazku v zmysle ustanovenia § 100 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Verejný obstarávateľ stanovil lehotu na prijímanie žiadostí o súťažné podklady a lehotu na predkladanie ponúk na ten istý deň a hodinu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Obec nedodržala termín na použitie dotácie. Zároveň tým obec porušila finančnú disciplínu v zmysle ustanovenia § 31 ods. 1 písm. e) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, keď prekročila lehotu určenú na použitie verejných prostriedkov. V zmysle ustanovenia § 31 ods. 5 tohto zákona sa za porušenie finančnej disciplíny podľa ods. 1 písm. e) ukladá penále vo výške 0,1 % zo sumy použitej po určenej lehote za každý deň prekročenia lehoty na použitie verejných prostriedkov až do dňa použitia vrátane. Výška penále činí sumu 760,00 Eur.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Zmluva o dielo nebola schválená OZ, čo bolo v rozpore s ustanovením § 11 ods. 4 písm. a) zákona o obecnom zriadení, podľa ktorého OZ schvaľuje najdôležitejšie úkony týkajúce sa majetku obce. Uzatvorenie zmluvy bolo v rozpore aj s ustanovením § 9 ods. 2 písm. e) zákona o majetku obcí, nakoľko v zásadách hospodárenia mala obec vymedzené, že OZ schvaľuje nakladanie s majetkovými právami obce nad hodnotu 3 300,00 Eur.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb., 369/1990 Zb.
Obec zadala zákazky priamo bez vykonania verejného obstarávania, porušila základné povinnosti verejného obstarávateľa ustanovené v § 9 ods. 1 a 3 zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého je verejný obstarávateľ povinný pri zadávaní zákaziek postupovať podľa tohto zákona a zároveň pri zadávaní zákaziek sa musí uplatňovať princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Poučenie rozhodnutí vo všetkých prípadoch neobsahovalo ustanovenie § 72 ods. 1 daňového poriadku, na základe ktorého bolo možné podať odvolanie, obsahovalo iba spôsob a náležitosti odvolania podľa § 72 ods. 2 a 3 daňového poriadku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
V dvoch prípadoch chýbala na rozhodnutiach doložka právoplatnosti a vykonateľnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
V štyroch prípadoch obec nedoručila rozhodnutia do vlastných rúk v zmysle § 31 ods. 1 písm. b) daňového poriadku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
Správca dane v kontrolovanom období vyzýval daňových dlžníkov na zaplatenie dane v zmysle ustanovenia § 80 ods. 1 daňového poriadku, avšak neukladal pokuty, ani nevyruboval úroky z omeškania v zmysle ustanovení § 155 a § 156 daňového poriadku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb., 563/2009 Z.z.
Kontrolou vybranej vzorky nedaňových pohľadávok bolo zistené, že obec v kontrolovanom období roka 2015 pohľadávky po lehote splatnosti vymáhala len sčasti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Kontrolou postupu pri inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov bolo zistené, že obec v ôsmich prípadoch (účet 069, 274, 323, 355, 357, 379, 428, 472) nevyhotovila inventúrny súpis.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolou bolo ďalej zistené, že v inventarizačnom zápise bol uvedený len skutočný stav majetku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec uplatnením výnimky pri prevodoch pozemkov nepostupovala v súlade s ustanovením § 9a zákona o majetku obcí, keď prevody pozemkov uskutočnila podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. b) zákona o majetku obcí. Podľa vyjadrenia starostu obce išlo vo všetkých prípadoch len o predaj priľahlých pozemkov a nie o pozemky zastavané stavbou vlastníkov nehnuteľností. Na prevod priľahlej plochy bez súčasného prevodu pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa sa nevzťahuje výnimka z použitia zákonných prevodov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Obec vo všetkých prípadoch pri prevodoch pozemkov ("priľahlých") nezverejnila zámer predať svoj nehnuteľný majetok na svojej úradnej tabuli, na internetovej stránke obce a ani v regionálnej tlači.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Obec nezverejnila zámery prenajať nehnuteľný majetok v Butikovom centre na svojej úradnej tabuli, internetovej stránke obce a ani v regionálnej tlači.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Obec dlžné nájomné vymáhala len sčasti, čím nezabezpečila včasné uplatnenie svojich práv.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Kontrolou prenájmu bytových priestorov – nájomných bytov bolo v piatich prípadoch zistené, že obec v nájomných zmluvách nesprávne stanovila finančnú zábezpeku vo výške 12 mesačného nájomného.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 443/2010 Z.z.
Kontrolou úhrad nájomného boli vo všetkých prípadoch zistené nedoplatky k 31.12.2015. Obec nájomné vymáhala len sčasti a na úhradu dlžného nájomného nepoužila prostriedky finančnej zábezpeky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Obec vo veci vymáhania nedoplatku v služobnom byte ďalej nekonala.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Obec neoverovala každú finančnú operáciu predbežnou finančnou kontrolou.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z., 502/2001 Z.z., 502/2001 Z.z.
Obec nesprávne uzatvorila s hlavným kontrolórom dohodu o zmene pracovnej zmluvy č. 2.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.

Obec Štítnik

IČO
00328871
Sídlo
Nám. 1. mája 167, 04932 Štítnik
Kontrolované obdobie
2015 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
12.09.2016 - 14.11.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec v priebehu rozpočtového roka 2015 nevykonala úpravu rozpočtu rozpočtovými opatreniami. V nasledujúcom roku 16.03.2016 OZ uznesením č. 122/2016 schválilo úpravu rozpočtu k 31.12.2015.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt postupoval v rozpore s § 9 ods. 1 písm. a) zákona o finančnej kontrole tým, že predbežnou finančnou kontrolou neoveril súlad finančnej operácie alebo jej časti s rozpočtom orgánu verejnej správy v celkovej sume 129 882,00 EUR.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Obec nepostupovala v súlade s § 1 ods. 2 a Prílohy č. 1 Opatrenia MF SR 01 tým, že vo výkaze FIN 1-12, v stĺpci „2“ v častiach 1.1. a 1.2. neuviedla údaje o príjmoch rozpočtu a výdavkoch rozpočtu subjektu verejnej správy v súlade s rozhodnutiami orgánu verejnej správy. Týmto konaním obec postupovala v rozpore s § 18 ods. 3 zákona o štátnej štatistike, podľa ktorého spravodajské jednotky sú povinné úplne, pravdivo, v ustanovených termínoch a bezplatne poskytovať údaje požadované na štatistické zisťovania zahrnuté v programe štátnych štatistických zisťovaní.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 540/2001 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nesprávnym klasifikovaním rozpočtovej položky 633 001 – Interiérové vybavenie nepostupoval v súlade s § 4 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy v nadväznosti na § 1 ods. 3, ods. 4a), a ods. 5 Metodického usmernenia MF SR 01.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Obec nepostupovala v súlade s § 16 ods. 12 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, pretože návrh ZÚ za rok 2014 a rok 2015 neprerokovala najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nepostupovala v súlade s § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve v nadväznosti na § 61 ods. 3 opatrenia MF SR 02 tým, že v účtovných knihách v roku 2015 neúčtovala o záväzku vo výške 39 564,00 EUR.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt tým, že nákup dlhodobého hmotného majetku v obstarávacej cene nad 1 700,00 EUR financoval z bežných výdavkov nepostupoval v súlade s § 4 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy v nadväznosti na § 1 ods. 3, ods. 4b), a ods. 5 metodického usmernenia MF SR 01, podľa ktorých sa medzi kapitálové výdavky zahrňujú výdavky na obstaranie hmotného a nehmotného majetku, vrátane výdavkov súvisiacich s obstaraním tohto majetku v zmysle zákona o dani z príjmov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Obec nákup dlhodobého hmotného majetku v sume 3 000,00 EUR nezaúčtovala v účtovných knihách v roku 2015 nepostupovala v súlade s § 8 ods. 1 a 3 zákona o účtovníctve, podľa ktorého účtovníctvo účtovnej jednotky je úplné a správne ak všetky účtovné prípady boli zaúčtované a vykázané v období, s ktorým časovo a vecne súvisia. Účtovná jednotka nesplnila povinnosť podľa § 7 ods. 1 zákona o účtovníctve, keď neúčtovala tak, aby účtovná závierka poskytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva, a o finančnej situácii účtovnej jednotky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec prijala s účinnosťou od 01.05.2007 smernicu, ktorou sa upravuje postup pri zverejňovaní a sprístupňovaní informácií v podmienkach samosprávy obce Štítnik s dodatkom č. 1 (ďalej len „smernica o zverejňovaní informácií“). Kontrolou bolo zistené, že obec v roku 2015 neviedla evidenciu žiadostí o poskytnutie informácií tak, aby poskytovala údaje potrebné na kontrolu vybavovania žiadostí a údaje o najčastejšie vyžiadaných informáciách, čo bolo v rozpore s § 20 zákona o slobodnom prístupe k informáciám a v rozpore s čl. 11 uvedenej smernice.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Obec zverejnila v roku 2015 objednávky a faktúry vo forme zoznamov. Objednávky a faktúry uvedené v zoznamoch neobsahovali údaj o tom, či bola vyfakturovaná suma vrátane dane z pridanej hodnoty, alebo bez dane z pridanej hodnoty, čo nebolo v prípade objednávok v súlade s § 5b ods. 1 písm. a) ods. 3 a v prípade faktúr s § 5b ods. 1 písm. b) ods. 3 zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Obec obstarala v roku 2015 hasičskú striekačku, pričom obec nezverejnila na internetovej stránke kúpnu zmluvu, obec nezverejnila v roku 2015 zmluvy o poskytnutí dotácií z rozpočtu obce občianskym združeniam. Obec nemala zverejnenú ani zmluvu o poskytovaní služieb pri nakladaní s odpadom, ktorá bola uzavretá pred účinnosťou zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Obec v roku 2015 nezverejňovala informácie o OZ termíny jeho zasadnutí a zasadaní komisií a návrh programu rokovania, údaje o dochádzke poslancov zastupiteľstva na jeho zasadnutia a na zasadnutia jeho komisií, výpisy o hlasovaní poslancov po každom zasadnutí OZ okrem prípadov tajného hlasovania a hlasovania na neverejnej schôdzi.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Pri niektorých podlimitných zákazkách kontrolovaný subjekt tým neurčil predpokladanú hodnotu zákaziek.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Obec pri niektorých zákazkách nezverejnila správy o zákazkách v profile obstarávateľa.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Obec obstarala tovary a služby formou prieskumu trhu bez vyhotovenia dokumentácie o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Najvyšší daňový nedoplatok obec evidovala na DzN vo výške 8 097,76 EUR. Zvyšok tvoril nedoplatok na dani za psa. Overením procesu vymáhania daňových nedoplatkov na DzN, dani za psa a miestnom poplatku za TKO na vybranej vzorke dlžníkov bolo zistené, že správca dane po zaslaní výziev nevymáhal daňové nedoplatky v celkovej sume 615,79 EUR. Správca dane nezačal DEK podľa § 90 ods. 1 a 2 zákona o správe daní, pretože nevydal rozhodnutia o začatí DEK. Správca dane nevypracoval upovedomenie o začatí exekúcie na vymoženie pohľadávky proti povinnému, nezačal daňovú exekúciu prikázaním pohľadávky z účtu v banke, resp. daňovú exekúciu predajom nehnuteľností, resp. inú formu exekúcie. Správca dane nevyužil možnosť zabezpečiť vymáhanie daňového nedoplatku podľa § 88 ods. 1 a 2 zákona o správe daní, pretože neodstúpil daňový nedoplatok na vymáhanie súdnemu exekútorovi.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Obec ako účtovná jednotka nepostupovala v súlade s § 29 ods. 1, 2 a § 30 ods. 1 zákona o účtovníctve z dôvodu, že ku dňu zostavenia riadnej účtovnej závierky k 31.12.2015 neoverila, či stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti a inventúrou nezisťovala skutočný stav dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého a krátkodobého finančného majetku, zásob, pohľadávok a záväzkov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Obec tým, že žiadosť o odpustenie pohľadávky – nájmu neprerokovala a neschválila v OZ, nepostupovala v súlade s § 4 ods. 2 písm. f) platných zásad hospodárenia s majetkom obce, podľa ktorých OZ schvaľuje vždy odpustenie, prípadne zníženie pohľadávky obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Obec výdavky na zakúpenie pohonných látok účtovala priamo do spotreby. Obec tým, že neúčtovala na základe preukázateľných účtovných dokladov, porušila § 8 ods. 1 a § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
O pridelení bytu rozhodoval a nájomné zmluvy podpisoval starosta obce bez toho, aby komisia ustanovená OZ predložila starostovi návrh na uzavretie nájomnej zmluvy (komisia mala posúdiť splnenie podmienok a vypracovať poradie uchádzačov), čo bolo v rozpore s čl. 3 VZN o podmienkach prideľovania bytov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nepostupovala v súlade s § 4 ods. 9 zákona o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí tým, že v zápisnici zo zasadnutia OZ konaného 11.02.2015 neuviedla plat starostu obce v presnej výške stanovenej v eurách.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 253/1994 Z.z.
Obec tým, že pri poskytovaní dotácií viackrát porušila VZN, ako je uvedené vyššie v texte, porušila finančnú disciplínu podľa § 31 ods. 1 písm. m) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy v sume 6 100,46 EUR. Kontrolovaný subjekt neúčtoval o účtovnom prípade pri poskytovaní dotácií na základe preukázateľných účtovných dokladov, čím porušil § 8 ods. 1 a § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2007 Z.z.
Starosta obce v roku 2015 vykonal organizačné zmeny bez toho aby informoval o vykonaných zmenách OZ.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Hlavná kontrolórka vykonávala v roku 2015 aj podnikateľskú činnosť bez súhlasu OZ.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
HK nepredkladala OZ v rokoch 2015 a 2016 raz za šesť mesiacov návrhy plánu kontrolnej činnosti a nepredkladala správy o výsledkoch kontrol priamo OZ na jeho najbližšom zasadnutí.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb., 369/1990 Zb.
HK vypracovala v roku 2016 ako výsledok kontrolnej činnosti správu o činnosti HKza rok 2015, podľa ktorej sa v obci nezistili žiadne nedostatky, pričom o výsledku kontrol nebol vypracovaný žiaden záznam alebo správa
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.

Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky

IČO
36076643
Sídlo
Trnavská cesta 8/A, 82108 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2015 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
19.07.2016 - 26.09.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Napriek kladnému výsledku hospodárenia v roku 2015 OS ZZS SR rezervný fond netvorilo, čo bolo overené v súvahe Úč. ROPO SFOV 1-01 v riadku 121. OS ZZS SR.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Poznámky účtovnej závierky neobsahovali informácie podľa § 18 ods. 5 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., MF/25755/2007-31, 431/2002 Z.z.
Titulná strana ÚZ neobsahovala podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
OS ZZS SR v piatich prípadoch poskytlo preddavky za dodanie služby bez toho, aby preddavok vopred zmluvne dohodlo.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nezverejnil faktúru v sume 680,00 eur (čistenie a odvoz hlavnej odpadovej kalovej nádrže) a faktúru v sume 2 261,00 eur (zabezpečenie gremiálnej porady v Alexandra Wellness Hotel, Liptovský Ján).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Kontrolovaný subjekt v profile zverejnil súhrnnú správu o zákazkách, ktorých predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia ako 1 000 eur za 3. štvrťrok 2015 až 25.01.2016.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Kontrolovaný subjekt v dokumentácii k VO neuchoval informácie a podklady, na základe ktorých určil predpokladanú hodnotu zákazky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
OS ZZS pri vymáhaní pohľadávok nepostupovalo tak, aby všetky pohľadávky boli riadne a včas splnené a uplatnené na príslušných orgánoch.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
Preverovaním inventúrnych súpisov dlhodobého hmotného, nehmotného a drobného majetku bolo zistené, že neobsahovali všetky náležitosti podľa zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
V desiatich prípadoch nebol na kontrolných a likvidačných listoch uvedený dátum overenia vecnej a číselnej správnosti.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
V troch prípadoch nebol na kontrolných a likvidačných listoch uvedený dátum overenia súladu finančnej operácie so zákonnými predpismi,
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
V deviatich prípadoch boli platby do ŠP vykonané pred overením vecnej a číselnej správnosti na kontrolných a likvidačných listoch.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Kontrolovaný subjekt prenajímal nebytové priestory bez predchádzajúceho súhlasu zriaďovateľa.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
ÚZ bola vyhotovená na neplatnom tlačive.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/25755/2007-31
Výročná správa OS ZZS SR za rok 2015 bola publikovaná na webovom sídle až 31.05.2016.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Výročná správa neobsahovala informácie týkajúce sa kontraktu organizácie s ústredným orgánom a jeho plnenia a hodnotenia a analýzy vývoja organizácie v danom roku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Rotrend, n. o.

IČO
45732442
Sídlo
Duchnovičova 478/25, 06801 Medzilaborce
Kontrolované obdobie
2015 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
09.02.2016 - 21.04.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Návrh rozpočtu riaditeľ nepredložil na schválenie správnej rade a to najneskôr jeden mesiac pred začiatkom kalendárneho roka, na ktorý sa zostavuje rozpočet.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 213/1997 Z.z.
Správna rada nerozhodla o použití zisku do konca roka 2015
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 213/1997 Z.z.
Výročná správa za rok 2014 neobsahovala prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch, prehľad rozsahu príjmov (výnosov) v členení podľa zdrojov a stav a pohyb majetku a záväzkov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 213/1997 Z.z.
Nevytvorila analytické účty podľa zdrojov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nedodržal stanovený účel použitia verejných prostriedkov
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 323/2007 Z.z., 323/2007 Z.z.
Nájomná zmluva neobsahovala spôsob platenia nájomného, čo malo za následok neplatnosť nájomnej zmluvy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 529/1990 Zb.
Kontrolovaný subjekt uhradil sumu 3 000,00 eur za nájomné a za elektrickú energiu, vykurovanie, vodné a stočné na základe neplatnej nájomnej zmluvy
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 323/2007 Z.z., 323/2007 Z.z.
Uhradil preddavky bez zmluvného vzťahu
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 323/2007 Z.z., 323/2007 Z.z.
Účtovný doklad neobsahoval podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej jednotke a podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 198/2007 Z.z.
Vyplatením mesačnej mzdy za riadenie sociálnych služieb v DS v plnej výške kontrolovaný subjekt nezabezpečil účelné, hospodárne a efektívne použitie poskytovaného príspevku.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 323/2007 Z.z., 323/2007 Z.z.
Pred zadaním zákazky na dodanie tovarov - opatrovateľská služba nebola stanovená predpokladaná hodnota zákazky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 213/2009 Z.z.
Kontrolovaný subjekt v opise predmetu zákazky stanovil konkrétne značky tovarov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 213/2009 Z.z.
Verejný obstarávateľ oslovil štyri subjekty, z ktorých boli dva personálne prepojené
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 213/2009 Z.z.
Kontrolovaný subjekt rozdelil zákazku za administratívne služby a vedenie účtovníctva a za poskytovanie záujmových a terapeutických činností
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 232/2008 Z.z.
V rámci prieskumov trhu oslovil uchádzača, ktorý nemal v predmete podnikania obstarávanú činnosť
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 213/2009 Z.z.

SENIOR Nitrianske Rudno n.o.

IČO
37923510
Sídlo
Nitrianske Rudno 2066, 97226 Nitrianske Rudno
Kontrolované obdobie
2015 a súvisace
Termín kontroly
09.02.2016 - 10.03.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Nevedenie samostatného účtovníctva pre finančný príspevok poskytnutý z TSK.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Na piatich účtovných dokladov uhradených z príspevku TSK nebol uvedený text "Hradené z príspevku TSK vo výške ..." ako stanovovala zmluva.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

IČO
00165361
Sídlo
Limbová 12, 83303 Bratislava-Nové Mesto
Kontrolované obdobie
2015 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
26.04.2016 - 21.06.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

obstarávateľ chybne vypočítal hodnotu koncesie v sume 4 884 693,51 eur, správna hodnota koncesie bola v sume 6 366 464,61 eur. Uvedeným postupom obstarávateľ konal v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní lebo predpokladaná hodnota koncesie sa rovnala alebo bola vyššia ako 5 000 000,00 eur.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z., 25/2006 Z.z.
SZU dohodnutím ustanovenia KZ, kde následky rizika dopytu znáša obstarávateľ v rovnakej miere ako koncesionár, konal v rozpore so zákonom o správe majetku štátu, podľa ktorého koncesný majetok je majetok štátu, ktorý užíva koncesionár v rozsahu, za podmienok a v lehote dohodnutej so správcom v KZ, ak riziko vyplývajúce z práva spojeného s peňažným plnením znáša v prevažnej miere koncesionár.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie, Nehospodárne konanie Porušený predpis: 278/1993 Z.z., 278/1993 Z.z.
SZU o vykonaných rozpočtových opatreniach v priebehu rozpočtového roka neviedla operatívnu evidenciu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
SZU nehospodárila podľa svojho rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
SZU nevydala rozhodnutie o dočasne prebytočnom majetku štátu v správe SZU, na ktorý uzavrela nájomnú zmluvu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
SZU si neplnila odvodovú povinnosť voči orgánom sociálneho a zdravotného poistenia, čím porušila zákon o sociálnom poistení
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 461/2003 Z.z.
SZU nevykonávala predbežnú finančnú kontrolu v súlade so zákonom o finančnej kontrole a vnútornom audite, lebo zodpovední zamestnanci nepotvrdzovali svojim podpisom súlad pripravovanej finančnej operácie so schváleným rozpočtom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.

Sv. Kozma, n.o.

IČO
45738939
Sídlo
Nižná Polianka 73, 08636 Nižná Polianka
Kontrolované obdobie
2015 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
26.01.2016 - 31.03.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

kontrolovaný subjekt nezostavil rozpočet na obdobie rokov 2014-2015 v štruktúre a členení na príjmy a výdavky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 213/1997 Z.z.
výročná správa za rok 2014 neobsahovala prehľad o peňažných výdavkoch
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 213/1997 Z.z.
dozorná rada nepredložila svoje vyjadrenie správnej rade k účtovnej závierke a výročnej správe za rok 2014
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 213/1997 Z.z.
štatút neziskovej organizácie nebol vypracovaný v súlade so zákonom o neziskových organizáciách v tom, že v ňom bol určený čas uschovávania zápisníc zo zasadnutí orgánov kratší ako jedno funkčné obdobie správnej rady
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 213/1997 Z.z.
riaditeľ neziskovej organizácie porušil zákaz konkurencie uzatváraním zmluvných vzťahov so zriaďovateľom neziskovej organizácie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 213/1997 Z.z., 513/1991 Zb.
kontrolovaný subjekt porušil finančnú disciplínu tým, že za rozpočtový rok 2014 neodviedol do 31.03.2015 nevyčerpaný finančný príspevok subjektu verejnej správy v určenej lehote a rozsahu a zároveň nedodržal podmienky zmluvy o poskytnutí finančného príspevku podľa čl. IV bod 4.8
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
kontrolovaný subjekt porušil finančnú disciplínu tým, že za rozpočtový rok 2015 neodviedol do 31.03.2016 nevyčerpaný finančný príspevok subjektu verejnej správy v určenej lehote a rozsahu a zároveň nedodržal podmienky zmluvy o poskytnutí finančného príspevku podľa čl. IV bod 4.9
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
poskytnutím preddavku bez vopred dohodnutého zmluvného vzťahu a jeho finančným neusporiadaním do konca rozpočtového roka kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy, čím nezabezpečil hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť pri použití finančných prostriedkov a jeho úhradou zároveň porušil finančnú disciplínu
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Porušenie finančnej disciplíny, Porušenie finančnej disciplíny, Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
kontrolovaný subjekt neúčtoval o vzniku pohľadávky z prenájmu priestorov priebežne, ale sumárne na konci roka, čo nebolo v súlade s opatrením a zákonom o účtovníctve
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
účtovné doklady za rok 2014 nespĺňali náležitosti preukázateľnosti účtovného dokladu, čo nebolo v súlade so zákonom o účtovníctve v tom, že kontrolovaný subjekt pri dodávateľských faktúrach nepreukázal bližšiu špecifikáciu dodaných služieb v celom rozsahu
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
kontrolovaný subjekt v období rokov 2014 a 2015 pri obstarávaní tovarov a služieb súvisiacich s poskytovaním sociálnych služieb nepostupoval ako verejný obstarávateľ
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.

Zariadenie pre seniorov

IČO
42292468
Sídlo
Pod hájkom 2824/36A, 90901 Skalica
Kontrolované obdobie
2015 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
24.01.2016 - 12.04.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

NKÚ SR zistil, že kontrolovaný subjekt v štyroch prípadoch vyžadoval od prijímateľov sociálnej služby úhradu za používanie televízie v sume 2 eur/mesiac a v jednom prípade bola určená úhrada za používanie chladničky v sume 4 eur/mesiac.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 448/2008 Z.z.
Kontrolou faktúry č. 23/2015 zo 16. 2. 2015 za servisný zásah, inštaláciu wifi siete v sume 157,24 eur bolo zistené, že táto bola zatriedená na nesprávnu podpoložku rozpočtovej klasifikácie. Kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s ust. § 4 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého sa v rozpočte verejnej správy uplatňuje rozpočtová klasifikácia, ktorú ustanovuje MF SR opatrením a zároveň nepostupoval v súlade s opatrením MF SR z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie. Podobný nedostatok sa týkal tiež faktúry č. 166/2015 z 28. 12. 2015 za čistiace, pracie prostriedky, pracovné odevy a obuv v sume 11 142,86 eur.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z., MF/010175/2004-42
V jednom prípade bolo kontrolou zistené, že preddavková faktúra za služby programového vybavenia (č. 66/2015) z 25. 5. 2015 v sume 137,40 eur bola zaúčtovaná priamo do nákladov na účet 511 Opravy a udržovanie. Takýto spôsob účtovania preddavku nebol v súlade s ust. § 43 ods. 4 a § 58 ods. 2 postupov účtovania, podľa ktorých sa poskytnuté preddavky pred splnením zmluvy zo strany dodávateľa účtujú na účet 314 Poskytnuté prevádzkové preddavky. Zároveň nekonal v súlade s ust. § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve, podľa ktorého je účtovná jednotka povinná dodržiavať postupy účtovania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
V dvoch prípadoch úhrady faktúr za poskytovanie služieb programového vybavenia na rok 2016 a poistenie majetku na časť roku 2016 kontrolovaný subjekt neúčtoval o časovom rozlíšení nákladov na účte 381 a nepostupoval tak v súlade s ust. § 50 postupov účtovania a ust. § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
Na základe zmluvy o zabezpečení dodávky čistiacich a pracích prostriedkov a zmluvy o zabezpečení dodávky pracovných odevov a obuvi bola dodávateľom kontrolovaného subjektu vystavená faktúra č. 166/2015 v sume 11 142,86 eur za dodanie týchto tovarov za rok 2015. Uvedeným konaním neboli dodržané predmetné zmluvy o zabezpečení dodávky čistiacich a pracích prostriedkov a pracovných odevov a obuvi, podľa ktorých sa dodávateľ zaviazal vykonať prefakturáciu jedenkrát po uplynutí štvrťroka. K faktúre nebol doložený dodací list ani žiadny súpis dodaných tovarov s uvedením množstva a jednotkovej ceny. Účtovný doklad týmto nebol preukázateľný v zmysle ust. § 32 zákona o účtovníctve a kontrolovaný subjekt tak nepostupoval podľa ust. § 8 ods. 4 zákona o účtovníctve, podľa ktorého účtovníctvo účtovnej jednotky je preukázateľné, ak všetky účtovné záznamy sú preukázateľné.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt v dokumentácii k verejnému obstarávaniu neuchoval informácie a podklady, na základe ktorých určil predpokladanú hodnotu zákazky v súlade s ust. § 5 ods. 14 zákona o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Kontrolou dokumentácie k vykonaniu verejného obstarávania pred uzatvorením zmluvy na obstaranie čistiacich a pracích prostriedkov bolo zistené, že kontrolovaný subjekt nepostupoval pri výbere dodávateľa tovaru v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, čím nedodržal ust. § 9 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Kontrolou účtovných dokladov bolo ďalej zistené, že kontrolovaný subjekt v roku 2015 uhradil faktúru za výškovo nastaviteľnú vaňu v hodnote 6 165,00 eur bez DPH. Kontrolovaný subjekt nevykonal verejné obstarávanie pri výbere dodávateľa tovaru a nekonal tak v súlade s ust. § 9 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Podobný nedostatok bol zistený pri úhrade faktúr za rok 2015 za pranie bielizne dvom firmám v hodnote 5 976,25 eur bez DPH. Kontrolovaný subjekt nepostupoval pri výbere dodávateľa na poskytovanie tejto služby v súlade s ust. § 9 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Kontrolou postupov verejného obstarávania za rok 2015 bolo ďalej zistené, že ZpS Jesénia ako verejný obstarávateľ nezverejňovalo raz štvrťročne súhrnnú správu o zákazkách realizovaných podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní s hodnotou rovnou alebo vyššou ako 1 000,00 eur, čo nebolo v súlade s ust. § 9 ods. 9 uvedeného zákona.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Kontrolou povinností, týkajúcich sa zverejňovania informácií a dokumentov bolo zistené, že ZpS Jesénia nemalo zriadený profil verejného obstarávateľa. Kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s ust. § 113 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého verejný obstarávateľ je povinný zabezpečiť si zriadenie profilu, v ktorom uverejňuje informácie a dokumenty, o ktorých to ustanovuje zákon.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Kontrolovaný subjekt mal vypracované dve interné smernice, týkajúce sa evidovania, účtovania a odpisovania majetku, obe s účinnosťou od 1. 1. 2014. V interných predpisoch bolo uvedené, že sadzby účtovných odpisov sa určujú podľa zákona o dani z príjmov a účtovná jednotka bude zaraďovať dlhodobý hmotný majetok do jednej z odpisových skupín podľa zákona o dani z príjmov. Podobne v poznámkach k účtovnej závierke za rok 2015 bolo uvedené, že účtovná jednotka zaraďuje majetok do odpisových skupín v zmysle zákona o dani z príjmov. Prílohu k interným smerniciam tvorilo určenie odpisových skupín, doby odpisovania a ročného odpisu. V prílohe bolo stanovených päť odpisových skupín, čo bolo v rozpore s ust. § 26 a § 27 zákona o dani z príjmov. Podobný nedostatok sa týkal aj poznámok k účtovnej závierke zostavenej k 31. 12. 2015.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 595/2003 Z.z.
Kontrolou vybranej vzorky faktúr za obdobie roku 2015 bolo zistené, že na dokladoch súvisiacich s finančnou operáciou alebo jej časťou nebolo vyznačené vyjadrenie, či finančná operácia alebo jej časť je alebo nie je v súlade s uzatvorenými zmluvami, osobitnými predpismi a vnútornými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami. Týmto konaním kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s ust. § 9a písm. c), e) a g) zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite, podľa ktorého vykonanie predbežnej finančnej kontroly potvrdzujú zamestnanci na doklade súvisiacom s finančnou operáciou alebo jej časťou o. i. vyjadrením, či táto finančná operácia je alebo nie je v súlade s uvedenými skutočnosťami. Podobný nedostatok bol zistený i pri preverení vystavených objednávok k faktúram, vzorky pokladničných dokladov za mesiac november 2015 a preverovaných zmluvách.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.

Šanca pre nechcených, o. z.

IČO
30856515
Sídlo
Fedákova 5, 84101 Bratislava
Kontrolované obdobie
2015 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
16.03.2016 - 28.04.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

nespolufinancovanie z vlastných alebo iných zdrojov dodanie tlačiarenských služieb na vydanie časopisu Šanca Senior & Junior v sume 1 128 eur, čím nedodržalo pravidlá a podmienky, za ktorých mu boli verejné prostriedky poskytnuté,
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
nečlenenie ekonomicky oprávnených nákladov podľa jednotlivých zariadení, čím neboli dodržané pravidlá a podmienky, za ktorých boli verejne prostriedky poskytnuté kontrolovanému subjektu,
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
použitie finančného príspevku vo výške 1 685,42 eur na úhradu služieb, ktoré nesúviseli s poskytovaním sociálnej služby v ZOS a ZPS, čo bolo v rozpore s účelom určeným v zmluve o poskytnutí finančného príspevku.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
neúčtovanie o poskytnutej dotácií z MPSVaR SR v sume 6 000,00 eur a o poskytnutom finančnom príspevku z MPSVaR SR v sume 126 700,00 eur na účte 346 – Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym rozpočtom
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Späť