Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-023/2012/1030
Názov:
Kontrola hospodárnosti a efektívnosti vynakladania verejných prostriedkov na činnosť obvodných úradov
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť hospodárnosť a efektívnosť vynakladania verejných prostriedkov na zabezpečenie hlavných a o
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

IČO
00151866
Sídlo
Pribinova 2, 81272 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2010-2011 v prípade potreby aj predchádzajúce, resp. nasledujúce obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Diskriminácia uchádzačov z hľadiska teritória, obmedzenie zahraničnej konkurencie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Oznámenie vyhodnotenia ponúk bolo zaslané neskoro - zistené celkom v 5 prípadoch
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Otváranie ponúk v inom čase ako bolo stanovené
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Chýbal doklad o odoslaní zápisnice z otvárania obálok , zistené v 4 prípadoch VO
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V dokumentácii VO chýbala zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Neskoré vrátenie zábezpeky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Neskoré oznámenie uchádzačovi o jeho vylúčení
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Zábezpeka vylúčenému uchádzačovi vrátená neskoro - zistené v 2 prípadoch
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V súťažných podkladoch bola požiadavka nad rámec zákona
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Požiadavka na predloženie dokladu spojená s vylúčením nad rámec zákona
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti nad rámec zákona
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Neúplná a zle stanovená požiadavka v súťažných podkladoch
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Rozdielne určené kritérium v oznámení o vyhlásení VS a v súťažných podkladoch vzhľadom na jeho vyhodnotenie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Rámcová dohoda uzavretá až po lehote viazanosti ponúk
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V zmluve o dielo a jej dodatkoch nebol dojednaný čas, v ktorom má byť dielo vykonané
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Zmluva o výpožičke bola uzavretá s vypožičiavateľom a. s., ktorý nemôže byť vypožičiavateľom majetku štátu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Zmluva uzavretá na dobu neurčitú namiesto najviac 5 rokov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V rôznych článkoch zmluvy bol rozdielne definovaný predmet výpožičky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V rôznych článkoch zmluvy bola rozdielne dohodnutá doba výpožičky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V zmluve bola nezrozumiteľne dohodnutá výpovedná lehota
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nehospodárny spôsob naloženia s prebytočným majetkom - celá budova daná do výpožičky organizáciám iného rezortu, pričom správca má s ňou spojené náklady
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Zámennou zmluvou bol prevzatý do správy nehnut. majetok, ktorý správcovi neslúžil na plnenie úloh v rámci predmetu činnosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Správca uzavrel zámennú zmluvu na nehnuteľný majetok nehospodárnym spôsobom
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Výpožička nebytových priestorov bez uzavretej zmluvy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Dohoda o odovzdaní priestorov pred podpisom zmluvy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Dohoda o odovzdaní priestorov pred podpisom zmluvy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Fakturácia DPH dohodnutá v rozpore so zákonom o DPH
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V zmluve nebol presne definovaný predmet výpožičky a nebolo k nemu vydané rozhodnutie o prebytočnosti. Porušenie bolo zistené v 2 prípadoch.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V zmluve o výpožičke bol nejasne definovaný predmet výpožičky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V zmluve dohodnutá rozdielna úhrada nájomného
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Užívanie predmetu nájmu bolo v rozpore so zmluvou o nájme
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nehospodárne vynaložený výdavok
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Cena nájmu nebola vopred dohodnutá
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Celková úhrada za nájom prevyšovala trhovú cenu pozemku (uhradené 85 600 eur, trhová cena pozemku 80 000 eur)
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
V zmluve nebol definovaný účel nájmu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Ceny za energie boli v zmluve o nájme dohodnuté bez kalkulácie alebo výpočtu a bez ročného vyúčtovania
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Nehospodárne a neefektívne vynakladanie prostriedkov
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny

Obvodný úrad Nové Zámky

IČO
42114934
Sídlo
Podzámska 25, 94001 Nové Zámky
Kontrolované obdobie
2010, 2011 v prípade potreby aj predchádzajúce, resp. nasledujúce obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Nájomná zmluva bola uzatvorená na obdobie dlhšie ako 5 rokov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
OÚ NZ nezaúčtoval predaj majetku
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Účtovná závierka nezobrazovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú jej predmetom.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Inventúrne súpisy neobsahovali predpísané náležitosti.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Suma na inventúrnom súpise nezodpovedala sume uvedenej v inventarizačnom zápise
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Náklady neboli účtované do obdobia, s ktorým časovo a vecne súviseli.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Obvodný úrad Senec

IČO
37926527
Sídlo
Hurbanova 21, 90301 Senec
Kontrolované obdobie
2010-2011, v prípade potreby aj predchádzajúce, resp. nasledujúce obdobie
Termín kontroly
20.05.2012 - 19.07.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Tým, že OÚ Senec v rokoch 2010 a 2011 bez zbytočného odkladu nezaslal výzvy na predloženie dokladov preukazujúcich uzatvorenie PZP všetkým fyzickým a právnickým osobám, ktoré mu boli doručené kanceláriou došlo k porušeniu ustanovenia § 19 ods. 2 zákona o PZP, podľa ktorého obvodný úrad na základe oznámenia kancelárie vyzve bez zbytočného odkladu toho, kto má povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu, aby do siedmich pracovných dní od doručenia výzvy predložil doklad preukazujúci uzatvorenie PZP.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom
Tým, že OÚ Senec predaný automobil účtovne vyradil z evidencie majetku ale nebol súčasťou návrhu na vyradenie, OÚ nepostupoval v súlade s interným predpisom č. 6/2010.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolou bolo zistené, že OÚ v roku 2010 nevyhotovoval inventúrne súpisy, čím nepostupoval v súlade s § 30 ods. 2 a 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť

Obvodný úrad Banská Bystrica

IČO
45016381
Sídlo
Námestie Ľ. Štúra 1, 97405 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
2010-2011, v prípade potreby aj predchádzajúce, resp. nasledujúce obdobie
Termín kontroly
13.05.2012 - 29.07.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

OÚ v rokoch 2010 a 2011 netvoril k pohľadávkam po lehote splatnosti opravné položky, čím nekonal v súlade s § 26 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z.,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Skutočný stav pokutových blokov v hlavnej knihe nesedel so stavom zisteným pri inventúre.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Niektoré inventúrne súpisy neobsahovali deň začatia inventúry.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Obvodný úrad Bratislava

IČO
42131111
Sídlo
Staromestská 6, 81440 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2010-2011 v prípade potreby aj predchádzajúce, resp.nasledujúce obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Následnú finančnú kontrolu poskytnutých verejných prostriedkov na sčítanie od ŠÚ SR OÚ nevykonával, nakoľko podľa organizačných poriadkov účinných od 01.10.2007 a od 01.01.2011 nemal na kontrolnú činnosť vytvorený útvar a ani žiaden zamestnanec túto činnosť nemá v pracovnej náplni. Tým OÚ nekonal v súlade s ustanovením § 6 ods. 4 zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
do výpožičky majetok štátu v dočasnej správe OÚ - nebytové priestory Vypožičané boli subjektu SR – KÚ v Bratislave, majetok štátu OÚ vypožičal na 6 rokov, čo bolo v rozpore s ustanovením § 13 ods. 9 zákona o správe majetku štátu v platnom znení, nakoľko v čase uzatvorenia zmluvy bolo možné uzatvoriť zmluvu o výpožičke najviac na 5 rokov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
kontrolovaný subjekt odpisoval 5 mesiacov majetok, ktorý síce bol vedený v jeho evidencii aj v účtovníctve, ale v skutočnosti bol v správe iného správcu. Tým, že OÚ evidoval, účtoval o majetku a odpisoval majetok, ktorý už nemal v správe, konal v rozpore s ustanovením § 8 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Tým, že OÚ evidoval, účtoval o majetku a odpisoval majetok, ktorý už nemal v správe, konal v rozpore s ustanovením § 3 ods. 1 zákona o správe majetku štátu, podľa ktorého správa majetku štátu je súhrn oprávnení a povinností správcu k tej časti majetku štátu, ktorý je v jeho správe.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
výška mesačnej úhrady za užívanie bytu nebola FO upravená v nadväznosti na opatrenie MF SR a jeho novely. Úhrady za užívanie bytu boli stanovené podľa opatrenia, ktoré nebolo platné už viac ako 4 roky. OÚ nevykonal prepočet nájomného ani nevystavil nájomcovi nové evidenčné listy v čase nadobudnutia účinnosti opatrení MF SR, nekonal v súlade s ustanovením § 3 ods. 3 zákona o správe majetku štátu.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
OÚ bol v prípade prenájmu prenajatej plochy bol povinný uzatvoriť novú nájomnú zmluvu postupom podľa platného zákona o správe majetku štátu a podľa ustanovenia § 13 ods. 8 zákona o správe majetku štátu.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Pri prenájme prenajatej plochy OÚ bol povinný pri uzatvorení novej nájomnej zmluvy postupom podľa platného zákona o správe majetku štátu mať potrebný aj súhlas MF SR. Nesplnením zákonom predpísaných ustanovení OÚ v tomto prípade konal v rozpore s ustanovením § 13 ods. 3 zákona o správe majetku štátu.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Tým, že OÚ prenajímal ostatné plochy nájomcovi v Ružinove na využívanie parkoviska, pozemok prenajímal bez písomnej nájomnej zmluvy, konal v rozpore s ustanovením § 13 ods. 8 zákona o správe majetku štátu.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
OÚ novú nájomnú zmluvu na MF SR nepredložil vo veci prenájmu a užívania pozemkov (parkoviska), Platnosť zmluvy o nájme vyžaduje súhlas MF SR. OÚ konal v rozpore s ustanovením § 3 ods. 3 zákona o správe majetku štátu.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
majetok vo výpožičke, ktorý mal OÚ vypožičaný od iných správcov majetku štátu bezodplatne nebol vedený v účtovníctve na podsúvahovom účte. Účtovníctvo OÚ v roku 2010 nebolo v súlade s ustanovením § 8 ods. 1 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
OÚ neviedol v účtovníctve voči subjektu pohľadávku za uplynulé obdobie. Tým, že pohľadávka nebola zaúčtovaná, účtovníctvo kontrolovaného subjektu bolo vedené v rozpore s ustanovením § 8 ods. 1 zákona o účtovníctve
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Tým, že pohľadávka nebola zaúčtovaná, OÚ neviedol v účtovníctve pohľadávku za uplynulé obdobie účtovná závierka k 31.12.2011 neposkytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva a o finančnej situácii účtovnej jednotky.Tým kontrolovaný subjekt konal v rozpore s ustanovením § 7 ods. 1 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Pri príprave pokynov na vykonanie inventarizácie bolo zistené, že v príkazoch prednostu OÚ boli termíny stanovené tak, že fyzickú inventúru ani dokladovú inventúru nebolo možné vykonať v zmysle cit. ustanovení zákona o účtovníctve, čo bolo v rozpore s ustanovením § 29 ods. 2 zákona o účtovníctve
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
doklady z vykonaných inventarizácií majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov vo viacerých prípadoch neobsahovali náležitosti podľa ustanovenia § 30 ods. 2 zákona o účtovníctve (inventúrne súpisy neobsahovali deň začatia inventúry, deň skončenia inventúry, meno, priezvisko a podpisový záznam hmotne zodpovednej osoby za príslušný druh majetku,meno a priezvisko osôb zodpovedných za zistenie skutočného stavu majetku, predložené inventúrne súpisy hmotného majetku nepreukázali, že bolo vykonané odsúhlasenie fyzického stavu majetku s evidenciou v jednotlivých inventarizovaných priestoroch ap.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Vykonanie inventúry peňazí a cenín bolo v rozpore s ustanovením § 30 ods. 1 zákona o účtovníctve
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Prílohou inventarizačného zápisu z 31.12.2010 neboli inventúrne súpisy pohľadávok a záväzkov, ale len prehľady nedoplatkov a preplatkov vedených na účte pohľadávok 316, prehľady záväzkov na účte 321 a zostatky účtov 323, 325, 331, 335, 336, 342, 345 a 379 (vytlačené z PC) bez dátumu, mena a podpisu, čo bolo v rozpore s ustanovením § 30 ods. 2 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Prílohy zápisnice z dokladovej inventúry pozemkov a stavieb k 31.12.2011 neobsahovali všetky náležitosti inventúrneho súpisu podľa ustanovenia § 30 ods. 2 zákona o účtovníctve
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Obvodný úrad Brezno

IČO
45016399
Sídlo
Nám. M.R.Štefánika 40, 97701 Brezno
Kontrolované obdobie
2010-2011 v prípade potreby aj predchádzajúce, resp. nasledujúce obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

OÚ Brezno netvoril opravné položky k pohľadávkam po lehote splatnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Pohľadávky odpísané v kratšej lehote ako jeden rok od vydania rozhodnutia o trvalom upustení od vymáhania (zánik zo zákona o správe majetku štátu) OU Brezno nesledoval na podsúvahovom účte.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Odpis troch pohľadávok v sume 48,59 eur bol v roku 2010 nesprávne účtovaný protizápisom na účty 648 a 645 a odpis pohľadávky v roku 2011 v sume 16,00 eur protizápisom na účet 648. Správne mal byť účtovaný na ťarchu účtu 546 – odpis pohľadávky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
OÚ Brezno nepostupoval podľa postupov účtovania pri sledovaní odpísaných pohľadávok na podsúvahových účtoch, pri nesprávnom zaúčtovaní odpisa pohľadávok a nevykonaním inventúry rezerv.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Inventarizačné zápisy neboli úplné, keď neobsahovali výsledky porovnania skutočného a účtovného stavu pokutových blokov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V inventarizačných zápisoch z vykonaných inventarizácií za roky 2010 a 2011 boli porovnané aj účtovné a skutočné stavy majetku a záväzkov, u ktorých nebola inventúra vykonaná resp. nie je jej vykonanie preukázané inventúrnymi súpismi napr. krátkodobé rezervy, ostatné priame dane, záväzky sociálneho fondu, zúčtovaný kapitálový transfer.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
OÚ Brezno nemal vypracovaný vnútorný predpis na tvorbu a použitie rezerv
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
OÚ Brezno nevykonal inventúru rezerv.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nezrovnalosť údajov o počte nevybavených priestupkov vo výkazoch o priestupkoch, prejednaných orgánmi miestnej štátnej správy za roky 2010 a 2011, vo výkaze za rok 2010 bol uvedený počet 92 nevybavených priestupkov, ktoré prechádzali do nasledujúceho roka a v roku 2011 bol počet nevybavených priestupkov z minulého obdobia 90. Uvedená nezrovnalosť bola spôsobená programom MAKOP.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
OÚ Brezno nemal vypracovaný žiadny platný vnútorný predpis zaoberajúci sa nakladaním s pohľadávkami, ktorý by riešil ich evidenciu, vymáhanie a odpisovanie. Pri práci s pohľadávkami nepostupovali jednotliví zamestnanci rovnakým spôsobom.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Evidencia kontrolnej činnosti za rok 2010 a 2011 bola bez zamerania kontrol
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Obvodný úrad Košice

IČO
42097002
Sídlo
Komenského 52, 04126 Košice-Sever
Kontrolované obdobie
2010-2011 v prípade potreby predchádzajúce, resp.nasledujúce obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

neviedol osobitnú evidenciu majetku v dočasnej správe v rozsahu stanovenom v zákone
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
oneskorené zaradenie majetku do účtovnej evidencie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
neplnil povinnosť bezodkladne nakladať s majetkom v dočasnej správe štátu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
oneskorené vyradenie majetku v dočasnej správe z účtovnej evidencie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nedohodol výpovednú lehotu v nájomnej zmuve
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
prenájom prebytočného majetku štátu za nižšie ako trhové nájomné
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
fakturácia nájomného v rozpore s dohodnutými zmluvnými podmienkami
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
neuplatnenie a nevymáhanie úrokov z omeškania, keď presiahli v jednotlivom prípade sumu 50 eur
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nesprávne účtovanie záväzkov z pracovnoprávnych vzťahov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
neúčtovanie záväzkov zo súdneho sporu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nepreukázateľne vedené účtovníctvo pre formálne a nedostatočne vykonanú dokladovú inventúru majetkových a záväzkových účtov
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
nevyužitie všetkých právnych prostriedkov na ochranu spravovaného majetku nepoistením majetku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nedostatok personálnych kapacít
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
subjektívne stanovenie pokuty za nezaplatené PZP
Typ nedostatku: Neefektívne konanie

Obvodný úrad Košice - okolie

IČO
42097011
Sídlo
Hroncova 13, 04170 Košice-Sever
Kontrolované obdobie
2010-2011 v prípade potreby aj predchádzajúce, resp. nasledujúce obdobie
Termín kontroly
20.05.2012 - 15.07.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s § 4 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v platnom znení tým, že v rozpočte verejnej správy, pri sledovaní plnenia rozpočtu verejnej správy neuplatnil rozpočtovú klasifikáciu, podľa ktorej sa určujú a triedia príjmy a výdavky rozpočtu verejnej správy vrátane ich vecného vymedzenia
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
ObU tým, že nevykonal k 31.12.2010 a k 31.12.2011 inventarizáciu účtov 342 a 379 porušil § 29 ods. 1 v nadväznosti na § 30 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, podľa ktorých účtovná jednotka mala overiť, či stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Tým, že kontrolovaný subjekt k 31.12.2010 nemal spracovaný inventarizačný zápis u majetkového účtu 013 a u účtov 021, 022, 023 a 031 neuviedol v inventúrnom súpise začiatok a koniec inventarizácie, porušil § 30 ods. 2 písm. b) a ods. 3 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolou vykonanej fyzickej inventarizácie k 31.12.2011 bolo zistené, že kontrolovaný subjekt v inventúrnom súpise účtov 023 a 028 neuviedol začiatok a koniec inventarizácie. Uvedeným konaním ObU nepostupoval v súlade s § 30 ods. 2 písm. b) zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
neoptimálna organizačná štruktúra odboru CO pri vzniku skutočných krízových situácií
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
• nezabezpečený priamy a nepretržitý prístup do databázy informačného systému Policajného zboru SR zo strany ObÚ
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Obvodný úrad Malacky

IČO
37926489
Sídlo
Záhorácka 60A, 90126 Malacky
Kontrolované obdobie
2010-2011 v prípade potreby aj predchádzajúce, resp. nasledujúce obdobie
Termín kontroly
16.05.2012 - 08.07.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Tým, že ObÚ Malacky v rokoch 2010 a 2011 bez zbytočného odkladu nezaslal výzvy na predloženie dokladov preukazujúcich uzatvorenie PZP všetkým fyzickým a právnickým osobám, ktoré mu boli doručené kanceláriou došlo k porušeniu ustanovenia § 19 ods. 2 zákona o PZP, podľa ktorého obvodný úrad na základe oznámenia kancelárie vyzve bez zbytočného odkladu toho, kto má povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu, aby do siedmich pracovných dní od doručenia výzvy predložil doklad preukazujúci uzatvorenie PZP.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nesprávnym zatriedením príjmov v celkovej výške 8 920,00 eur došlo k porušeniu ustanovenia § 1 ods. 3 písm. a) opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších opatrení
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Uvedením nesprávnych údajov v položke 212002 a 233001 finančného výkazu o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy k 31.12.2010 došlo k porušeniu ustanovení opatrenia MF SR č. MF/20414/2007-31, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolou bolo zistené, že v prípade pohľadávok vedených pod variabilnými symbolmi 2006021422, 2005027961, 2007021492, 2006018491, 2006007372, 2007001243, ObÚ Malacky ako správca pohľadávok neuskutočnil všetky úkony smerujúce k vymoženiu pohľadávok, čo malo za následok ich premlčanie, ktoré viedlo k trvalému upusteniu od ich vymáhania. Uvedeným konaním došlo k porušeniu ustanovenia § 6 ods. 4 zákona o správe majetku štátu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Obvodný úrad Nitra

IČO
42114926
Sídlo
Štefánikova tr. 69, 94901 Nitra
Kontrolované obdobie
2010-2011 v prípade poteby aj predchádzajúce, resp. nasledujúce obdobie
Termín kontroly
17.05.2012 - 23.07.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

formálne vykonanie inventarizácie majetku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
subjekt neudržiaval majetok štátu v riadnom stave a nevyužíval všetky právne protriedky na jeho ochranu a nedbal, aby nedošlo najmä k jeho poškodeniu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
subjekt nenaložil s majetkom štátu v dočasnej správe bezodkladne
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
subjekt sa ako správca pohľadávky štátu nestaral o to, aby všetky povinnosti dlžníka boli včas a riadne splnené a aby pohľadávka štátu bola včas uplatnená na príslušných orgánoch
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
neuzatvorením nájomnej zmluvy subjekt nenakladal s majetkom štátu podľa zákona, nevyužil všetky právne prostriedky na jeho ochranu a nedbal, aby nedošlo k jeho poškodeniu, zneužitiu alebo zmenšeniu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
subjekt evidoval v účtovníctve pohľadávky, ktoré neboli doložené účtovnými dokladmi
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
subjekt pri inventarizácii neoveril, či stav pohľadávok v účtovníctve zodpovedá skutočnosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
subjekt nezaúčtoval inventarizačný rozdiel do účtovného obdobia, za ktoré sa inventarizáciou overoval stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
subjekt nevyhotovil inventúrne súpisy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
subjekt neinventarizoval všetok majetok, záväzky a rozdiel majetku a záväzkov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
inventúrne súpisy neobsahovali predpísané náležitosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Obvodný úrad Považská Bystrica

IČO
42024005
Sídlo
Centrum 1/1, 01701 Považská Bystrica
Kontrolované obdobie
2010-2011 v prípade potreby aj predchádzajúce, resp. nasledujúce obdobie
Termín kontroly
16.05.2012 - 18.07.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obvodný úrad uzatvoril zmluvy bez vykonania predbežnej finančnej kontmroly
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Inventúrne súpisy neobsahovali zákonom stanovené náležitosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Ukladanie pokút za nepoistené vozidlá bolo neefektívne, z dôvodu vysokých nákladov a administratívnej záťaže vzhľadom na dosiahnutý efekt.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie

Obvodný úrad Prešov

IČO
42077508
Sídlo
Námestie mieru 3, 08192 Prešov
Kontrolované obdobie
2010-2011 v prípade potreby aj predchádzajúce, resp. nasledujúce obdobie
Termín kontroly
17.05.2012 - 19.07.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Náklady za služby spojené s užívaním predmetu boli v dvoch nájomných zmluvách a v zmluve o výpožičke uvedené v slovenskej mene.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt neupravil zmluvu o poskytovaní upratovacích služieb podľa skutočne vykonávaných prác a na úhradu poskytovateľovi služby za neuskutočnené práce použil verejné prostriedky vo výške 321,02 eur s DPH.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Kontrolovaný subjekt neupravil zmluvu o poskytovaní upratovacích služieb podľa skutočne vykonávaných prác a na úhradu poskytovateľovi služby za neuskutočnené práce použil verejné prostriedky vo výške 321,02 eur s DPH.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Čiastková inventarizačná komisia nevykonala podla inv. zápisu nehnuteľného majetku pri dokladovej inventúre aj fyzickú obhliadku majetku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Čiastková inventarizačná komisia nevykonala podla inv. zápisu nehnuteľného majetku pri dokladovej inventúre aj fyzickú obhliadku majetku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolou inventarizácie materiálu civilnej ochrany, materiálu hospodárskej mobilizácie a kontrolou nehnuteľného majetku, hnuteľného hmotného majetku a majetku vedeného na podsúvahových účtoch bolo zistené, že neboli vypracované inventúrne súpisy, ale bol doložený „inventúrny zoznam majetku MVSR, verzia 01 účtovné odpisy“ a „zoznamy kariet majetku – užívateľské parametre – 01 účtovné odpisy“, ktoré neobsahovali náležitosti inventúrneho súpisu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolou inventarizácie materiálu civilnej ochrany, materiálu hospodárskej mobilizácie a kontrolou nehnuteľného majetku, hnuteľného hmotného majetku a majetku vedeného na podsúvahových účtoch bolo zistené, že neboli vypracované inventúrne súpisy, ale bol doložený „inventúrny zoznam majetku MVSR, verzia 01 účtovné odpisy“ a „zoznamy kariet majetku – užívateľské parametre – 01 účtovné odpisy“, ktoré neobsahovali náležitosti inventúrneho súpisu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolou vykonanej inventarizácie nehnuteľného majetku, hnuteľného hmotného majetku a majetku vedeného na podsúvahových účtoch bolo zistené, že v inventúrnych súpisoch nebol uvedený skutočný stav zistený inventúrou.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt v kontrolovanom období nevykonal inventarizáciu majetku a záväzkov predpísaným spôsobom v zmysle § 30 ods. 1 a 2 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt neviedol účtovníctvo úplne a zrozumiteľne tým, že pri uzavretí účtovných kníh neúčtoval nákup materiálu v sume 1 587,28 eur na účte 112 – Materiál na sklade, tak ako je určené spôsobom B účtovania zásob.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt neviedol účtovníctvo úplne a zrozumiteľne tým, že pri uzavretí účtovných kníh neúčtoval nákup materiálu v sume 1 587,28 eur na účte 112 – Materiál na sklade, tak ako je určené spôsobom B účtovania zásob.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt neviedol účtovníctvo úplne a zrozumiteľne tým, že pri uzavretí účtovných kníh neúčtoval nákup materiálu v sume 1 587,28 eur na účte 112 – Materiál na sklade, tak ako je určené spôsobom B účtovania zásob.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt neviedol účtovníctvo úplne a zrozumiteľne tým, že pri uzavretí účtovných kníh neúčtoval nákup materiálu v sume 1 587,28 eur na účte 112 – Materiál na sklade, tak ako je určené spôsobom B účtovania zásob.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V inventarizačnom zápise neuviedol skutočný stav zásob na účte 112 – Materiál na sklade.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt zaviedol systém, ktorý nebol vždy efektívny, keďže znemožňoval kontrolovanému subjektu plniť dôsledne zákonné povinnosti vyplývajúce z ustanovení § 19 zákona o PZP
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
Prijatím racionalizačných opatrení zabezpečil úsporu mzdových nákladov, navýšil počet pracovných úkonov pripadajúcich na jedného zamestnanca pri nezmenenom celkovom objeme pracovných činností na jednotlivých útvaroch a zároveň nezabezpečil primerané zníženie prevádzkových nákladov pripadajúcich na jedného zamestnanca po znížení počtu zamestnancov, tým zavedený systém racionalizačných opatrení nebol vždy účinný.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie

Obvodný úrad Ružomberok

IČO
42059941
Sídlo
Dončova 11, 03401 Ružomberok
Kontrolované obdobie
2010-2011 v prípade potreby aj predchádzajúce, resp. nasledujúce obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obvodný úrad Ružomberok na úseku povinného zmluvného poistenia vzhľadom na náklady súvisiace so zabezpečením agendy, počtom realizovaných subjektov a sume vymožených pokút vykonával činnosť neefektívne.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie

Obvodný úrad Senica

IČO
45013764
Sídlo
Vajanského 17, 90501 Senica
Kontrolované obdobie
2010-2011 v prípade potreby aj predchádzajúce, resp. nasledujúce obdobie
Termín kontroly
23.05.2012 - 15.07.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

nevydáva sa rozhodnutie o prebytočnosti majetku štátu, pri nakladaní s majetkom štátu v dočasnej správe
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
neboli predložené žiadne písomné doklady, ktoré by preukazovali nakladanie správcu s majetkom v dočasnej správe od februára 2009, s majetkom štátu v dočasnej správe je dočasný správca povinný naložiť bezodkladne podľa tohto zákona a v súlade s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
vydal rozhodnutie o prebytočnom majetku štátu a nie o dočasnej prebytočnosti, za dočasne prebytočný majetok sa považuje majetok štátu, ktorý prechodne neslúži správcovi na plnenie úloh v rámci predmetu činnosti alebo v súvislosti s ním. V súvislosti s § 13 je možné do nájmu prenechať len dočasne prebytočný majetok štátu a s prebytočným majetkom je potrebné naložiť inými spôsobmi ustanovenými citovaným zákonom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nevydal rozhodnutie o prebytočnosti resp. dočasnej prebytočnosti majetku štátu, ako správca majetku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nepreukázal písomnými dokladmi ako nakladal s týmto majetkom vo svojej správe, správca jeoprávnený a povinný majetok štátu užívať na plnenie úloh v rámci predmetu činnosti alebo v súvislosti s ním, nakladať podľa tohto zákona a dbať, aby nedošlo najmä k jeho poškodeniu, strate, zneužitiu alebo zmenšeniu.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
nespracoval inventúrne súpisy za všetky syntetické účty a čiastkové inventarizačné komisie nevypracovali inventarizačné zápisy, účtovníctvo účtovnej jednotky je preukázateľné, ak všetky účtovné záznamy sú preukázateľné a účtovná jednotka vykonala inventarizáciu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
neviedol pohľadávky štátu, na ktoré bolo vydané rozhodnutie o trvalom upustení od vymáhania na podsúvahovom účte
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
účtovníctvo účtovnej jednotky je úplné, ak účtovná jednotka zaúčtovala v účtovných knihách všetky účtovné prípady pohľadávka štátu, pohľadávka na ktorú bolo vydané rozhodnutí o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky štátu zaniká uplynutím jedného roka od splatnosti rozhodnutia a vedie sa na príslušnom podsúvahovom účte
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Obvodný úrad Stropkov

IČO
42077664
Sídlo
Hlavná 51/26, 09101 Stropkov
Kontrolované obdobie
2010-2011 v prípade potreby aj predchádzajúce, resp. nasledujúce obdobie
Termín kontroly
20.05.2012 - 19.07.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Činnosti na úseku PZP, boli za kontrolované obdobie neefektívne a nehospodárne z dôvodu veľkého nepomeru výšky vzniknutých nákladov k vymožiteľnosti úhrady pokút,
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
Činnosti na úseku PZP, boli za kontrolované obdobie neefektívne a nehospodárne z dôvodu veľkého nepomeru výšky vzniknutých nákladov k vymožiteľnosti úhrady pokút,
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Kontrolovaný subjekt uzavrel v dvoch prípadoch dohody o vykonaní práce, ktoré boli podpísané v deň začatia výkonu pracovnej činnosti, čo bolo v rozpore s §226 ods.2 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Obvodný úrad Trenčín

IČO
42024331
Sídlo
Hviezdoslavova 3, 91101 Trenčín
Kontrolované obdobie
2010-2011 v prípade poteby aj predchádzajúce, resp. nasledujúce obdobie
Termín kontroly
15.05.2012 - 17.07.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Podľa písomného stanoviska ObÚ Trenčín nemá oficiálne stanovenú hranicu vymožiteľnosti pohľadávky a v princípe vymáha všetky vymožiteľné pohľadávky. Tým, že ObÚ Trenčín nemal stanovenú hranicu vymožiteľnosti pohľadávky, nedodržal ustanovenie opatrenia c) prijatého MV SR na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č.484 zo 06.07.2011, ktorým vláda schválila návrh opatrení na zvýšenie efektívnosti správy pohľadávok.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Výkon štátnej správy v oblasti PZP nebol efektívny z viacerých dôvodov. Zákon o PZP na jednej strane ukladal obvodným úradom povinnosť zaoberať sa každým prípadom kedy nebolo uzatvorené PZP, na strane druhej však nevytváral pre obvodné úrady podmienky, v ktorých by dostávali od SKP presné a pravidelne aktualizované informácie o skutočne neuzavretých prípadoch PZP bez toho, aby ich pravdivosť museli opätovne overovať. Rovnako aj spodná hranica sankcie uloženej za porušenie povinnosti uzavrieť PZP bola podľa zákona o PZP oveľa nižšia ako komerčná cena PZP ponúkaná poisťovňami, čo mohlo spôsobovať situácie, kedy uložená sankcia za neuzavretie PZP bola pre občana výhodnejšia ako samotné uzatvorenie PZP. Taktiež počet zamestnancov vyčlenený v podmienkach ObÚ Trenčín na spracovanie agendy PZP nebol dostatočný na to, aby bolo reálne spracovať všetky prípady zo zoznamu zasielaného obvodným úradom od SKP. Na to aby bol výkon štátnej správy v oblasti PZP efektívnejší by bolo potrebné iniciovať viaceré zmeny zákona o PZP smerujúce k spresneniu a pravidelnej aktualizácii informácii zasielaných SKP obvodným úradom, zvýšiť spodnú hranicu sankcie ukladanej pri porušení povinnosti uzatvoriť PZP a zvýšiť počet zamestnancov, ktorý sa zaoberali výkonom štátnej správy v oblasti PZP na ObÚ Trenčín.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie

Obvodný úrad Trnava

IČO
45013641
Sídlo
Kollárova 8, 91702 Trnava
Kontrolované obdobie
2010-2011 v prípade potreby aj predchádzajúce, resp. nasledujúce obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

pri nájme dočasne prebytočného majetku nájomná zmluva neobsahovala výpovednú lehotu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Pri nájme dpočsne prebytočného majetku bola nájomná zmluva uzatvorená na dobu neurčitú
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
OÚ nevypracoval inventúrny súpis štyroch účtov k 31.12.2011
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
OÚ nevypracoval inventúrne súpisy štyroch účtov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Obvodný úrad Žilina

IČO
42059950
Sídlo
J. Kráľa 4, 01040 Žilina
Kontrolované obdobie
2010-2011 v prípade potreby aj predchádzajúce a nasledujúce obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolou správnosti vedenia osobitnej evidencie majetku štátu na účte 021 Pozemky bolo kontrolovanému subjektu preukázané, že vo svojom majetku za rok 2010 evidoval v dočasnej správe päť pozemkov v celkovej hodnote 18 378,81 EUR, ktoré boli v roku 2004 chybne a nesprávne zaradené z majetku Okresného úradu Liptovský Mikuláš do majetku Krajského úradu Žilina a následne do majetku ObÚ z dôvodu, že vlastníkmi týchto pozemkov už v danom období podľa výpisov príslušných listov vlastníctva boli iné fyzické, resp. právnické osoby. Jednalo sa o pozemky, ktoré podľa inventárnych kariet (ďalej len „IK“) boli vedené v majetku ObÚ, a to č. 631 pozemok parcela č. (ďalej len „p. č.“) 773/50, IK č. 1185 p. č. 773/64, IK č. 638 p. č. 1135/4, IK č. 639 p. č. 454 a IK č. 640 p. č. 1457/4. Na základe uvedeného došlo k nadhodnoteniu hodnoty účtu 021 Pozemky dlhodobého hmotného majetku súvahy k 31.12.2010 o sumu 18 378,81 EUR a zároveň k nesprávne určenej hodnote obstarávacej ceny pozemkov uvedenej v poznámkach účtovnej závierky za rok 2010. Tým došlo zo strany kontrolovaného subjektu k nedodržaniu ustanovenia § 8 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 431/2002 Z. z.“), podľa ktorého účtovná jednotka je povinná viesť účtovníctvo správne, t. j. podľa tohto zákona a ostatných osobitných predpisov. Zároveň tým, že predmetná informácia o hodnote pozemkov nebola v účtovnej závierke zostavenej k 31.12.2010 kvantifikovaná a vykázaná spoľahlivo, t. j. nezodpovedala skutočnosti, nedodržal ObÚ ustanovenie § 17 ods. 9 zákona č. 431/2002 Z. z., podľa ktorého informácie v účtovnej závierke musia byť pre používateľa spoľahlivé. Tento nedostatok bol odstránený zo strany kontrolovaného subjektu dňa 15.02.2011, kedy boli tieto pozemky vyradené z majetku ObÚ.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Späť