Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-076/2015/1120
Názov:
Plnenie príjmovej časti rozpočtov vybraných ukazovateľov daňových a nedaňových príjmov miest a obcí.
Účel kontrolnej akcie:
Preverenie stavu ako boli naplnené opatrenia z predchádzajúcich kontrol na zabezpečenie riadneho výk
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Mesto Dubnica nad Váhom

IČO
00317209
Sídlo
Bratislavská 434/9, 01841 Dubnica nad Váhom
Kontrolované obdobie
Rok 2014, pri tabuľkových prehľadoch roky 2012 až 2014, v prípade potreby objektívneho zhodnotenia preverovaných skutočností aj iné súvisiace obdobie.
Termín kontroly
20.08.2015 - 26.11.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

V jednom prípade bola daňovníkovi vyrubená daň o 5,32 eur vyššia z dôvodu, že v rozhodnutí o vyrubení dane bola uvedená o 2 m2 väčšia výmera zastavenej plochy ako v daňovom priznaní.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
V jednom prípade daňový subjekt v podanom čiastkovom priznaní neuviedol, že z dôvodu prevodu nehnuteľností zanikla daňová povinnosť aj na trvalý trávnatý porast o výmere 349 m2, pričom kontrolovaný subjekt nevyzval daňovníka, aby uvedené údaje v daňovom priznaní doplnil.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
V desiatich prípadoch nebolo vo výrokovej časti rozhodnutí u daňovníkov, ktorí vlastnili viacpodlažné stavby uvedené použitie príplatku v sume 0,06 eur za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
V jednom prípade kontrolovaný subjekt evidoval u daňového dlžníka k 31.12.2014 nedoplatok v celkovej sume 2 383,98 eur. Podľa údajov zistených z obchodného vestníka bol daňový dlžník od 02.09.2008 v konkurze, ktorý nebol do 30.09.2015 ukončený. Z predloženej dokumentácie ďalej vyplynulo, že kontrolovaný subjekt nevedel preukázať, či uvedené pohľadávky boli prihlásené do konkurzu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 511/1992 Zb., 138/1991 Zb.
V dvoch prípadoch neboli daňovým dlžníkom doručené výzvy na zaplatenie daňového nedoplatku do vlastných rúk.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
V dvoch prípadoch boli daňoví dlžníci (právnické osoby) vymazaní z obchodného registra, pričom kontrolovaný subjekt u nich evidoval nedoplatky za komunálny odpad.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
V jednom prípade kontrolovaný subjekt u daňového dlžníka evidoval nedoplatok z roku 2006 v sume 512,64 eur, ku ktorému nepredložil výzvu na zaplatenie daňového nedoplatku ani návrh na vykonanie exekúcie, čím bola splnená podmienka premlčania daňového nedoplatku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
Tri pohľadávky v celkovej sume 179,58 eur boli na návrh finančnej a škodovej komisie odpísané z dôvodu zastavenia dedičského konania pre nemajetnosť, pričom kontrolovaný subjekt nevystavil rozhodnutie o zániku daňového nedoplatku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
Kontrolou uplatňovania sankčného mechanizmu pri predaji a prenájme majetku bolo zistené, že mesto pri nájomných zmluvách nevyúčtovalo v štyroch prípadoch úroky z omeškania za oneskorené platby.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Mesto pri nájomných zmluvách nevyúčtovalo úroky z omeškania za oneskorené platby.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Na rozhodnutiach o vyrubení dane nebola vykonávaná predbežná finančná kontrola.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.

Mesto Kráľovský Chlmec

IČO
00331619
Sídlo
L. Kossutha 99, 07713 Kráľovský Chlmec
Kontrolované obdobie
Rok 2014
Termín kontroly
09.09.2015 - 07.12.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Správca dane neuložil daňovým subjektom pokutu za nepodanie daňového priznania v lehote ustanovenej zákonom o miestnych daniach a poplatku. Podľa zákona o správe daní pokutu možno uložiť, ak neuplynulo päť rokov od konca roka, v ktorom sa daňový subjekt dopustil správneho deliktu.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
Správca dane nevyzval daňový subjekt na podanie daňovéhp priznania k DZN.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
Správca dane nevyrubil daňovému subjektu DZN .
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 582/2004 Z.z.
Správca dane vydal rozhodnutie o vyrubebí DZN, ktoré obsahovalo nesprávne meno právnickej osoby, o ktorej právach a povinnostiach sa rozhodovalo.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
Správca dane nevymáhal daňový nedoplatok na dani z nehnuteľnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
Mesto vyrubený úrok z (v roku 2012) za nezaplatenie DZN v ustanovenej lehote netriedilo v zmysle rozpočtovej ekonomickej klasifikácie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Mesto nevykonalo všetky úkony smerujúce k vymoženiu pohľadávky z roku 2008 v sume 995,32 eur a neuplatnil si pohľadávku v stanovenom termíne pred príslušnými orgánmi
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Mesto neevidovalo v účtovníctve predpis pohľadávky za prenájom skládky odpadov a neinventarizovalo túto pohľadávku, čím nekonalo v súlade s § 7 ods. 2 písm. d) zákona o majetku obcí a § 8 ods. 1 a 4 zákona č. 431/2002. V predmetnom prípade od podpisu zmluvy mesto nenavýšilo cenu nájomného o ročnú mieru inflácie, čo nebolo v súlade s čl. IV. bod. 2 nájomnej zmluvy a § 7 ods. 2 písm. c) zákona o majetku obcí.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt uhradil náklady na vyhotovenie znaleckého posudku vo výške 250,00 eur, nekonal v súlade s §19 zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť

Mesto Leopoldov

IČO
00312703
Sídlo
Hlohovská cesta 104/2, 92041 Leopoldov
Kontrolované obdobie
Rok 2014
Termín kontroly
13.09.2015 - 18.11.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolou bolo zistené: - v jednom prípade na daňovom priznaní daňovník nevyplnil druh priznania, - v jednom prípade daňovník v podanom daňovom priznaní neuviedol údaje ako počet spoluvlastníkov, rodné číslo manžela/manželky, v poznámke nevyznačil všetky identifikačné údaje druhého z manželov, t.j. priezvisko, meno, titul, adresu trvalého pobytu. Správca dane v týchto prípadoch nevyzval daňový subjekt na doplnenie chýbajúcich údajov v podanom daňovom priznaní, čím nepostupoval v súlade s ustanovením § 17 ods. 1 zákona o správe daní, podľa ktorého, ak vzniknú pochybnosti o správnosti, pravdivosti alebo úplnosti podaného daňového priznania alebo jeho príloh alebo o pravdivosti údajov v nich uvedených, oznámi správca dane tieto pochybnosti daňovému subjektu a vyzve ho, aby sa k nim vyjadril, najmä aby neúplné údaje doplnil, nejasnosti vysvetlil a nepravdivé údaje opravil alebo pravdivosť údajov riadne preukázal.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
V jednom prípade NKÚ SR zistil, že podľa prihlasovacieho lístku na prechodný pobyt mal daňovník nahlásený prechodný pobyt v období od 25.11.2009 do 24.11.2010 a potom v období od 10.10.2013 do 31.12.2013. Evidovaná výška nedoplatku za komunálny odpad k 31.12.2014 bola vo výške 533,46 eur. Kontrolou bolo zistené, že správca dane vyrubil miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady aj za obdobie, kedy daňovník nemal v obci trvalý ani prechodný pobyt, t. j. v roku 2011, 2012, 2014 za celý rok, v roku 2010 za obdobie od 25.11.2010 do 31.12.2010 a v roku 2013 za obdobie od 01.01.2013 do 09.10.2013. Tým bolo porušené ustanovenie § 77 ods. 2 zákona o správe daní, podľa ktorého poplatok platí poplatník, ktorým je fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt. Uvedené ustanovenie bolo ďalej porušené tým, že nebol vyrubený poplatok za obdobie od 25.11.2009 do 31.12.2009, kedy daňovník v obci mal hlásený prechodný pobyt.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
Vydané rozhodnutia za roky 2011, 2012 a 2013 správca dane nedoručoval daňovníkovi, čím bolo porušené ustanovenie § 31 ods. 1 písm. b) zákona o správe daní, podľa ktorého sa do vlastných rúk doručujú písomnosti, ak je deň doručenia rozhodujúci pre začiatok plynutia lehoty, ktorej nesplnenie by pre adresáta mohlo byť spojené s právnou ujmou. Nedoručovaním rozhodnutí nenastali skutočnosti, podľa ktorých sa určuje právoplatnosť a vykonateľnosť rozhodnutia. Z toho dôvodu správcovi dane nevznikla pohľadávka v celkovej sume 320,25 eur.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
Preverením evidencie pohľadávok k 31.12.2014 bolo zistené, že správca dane evidoval ako pohľadávky aj vyššie uvedené platobné výmery v sume 320,25 eur, t. j. účtoval o pohľadávkach, ktoré mu nevznikli, čím bolo porušené ustanovenie § 7 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, podľa ktorého účtovná jednotka je povinná účtovať tak, aby účtovná závierka poskytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva, a o finančnej situácii účtovnej jednotky.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.

Mesto Lipany

IČO
00327379
Sídlo
Krivianska 1, 08271 Lipany
Kontrolované obdobie
Rok 2014
Termín kontroly
26.08.2015 - 29.11.2015
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Nová Dubnica

IČO
00317586
Sídlo
Trenčianska 45/41, 01851 Nová Dubnica
Kontrolované obdobie
Rok 2014
Termín kontroly
24.08.2015 - 12.11.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Vo VZN o miestnych daniach bola stanovená splatnosť dane za užívanie verejného priestranstva pri ohlasovaní vzniku poplatkovej povinnosti, čo bolo
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 582/2004 Z.z., 369/1990 Zb.
V šiestich prípadoch bolo daňové priznanie nedostatočne alebo chybne vyplnené, pričom správca dane nevyzval daňový subjekt na odstránenie nedostatkov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
V jednom prípade správca dane vyrubil daň neoprávnene na základe nesprávne vyplneného DP, kde daňovník neuviedol, že ide o nehnuteľnosti (kostol) oslobodené od dane.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 582/2004 Z.z.
V štyroch prípadoch bolo zistené, že rozhodnutie prebrala za daňovníka PO, FO) osoba, ktorej podpis sa nezhodoval s podpisom na daňovom priznaní. Správca dane v jednom prípade doručoval výzvu obyčajnou poštou a v troch prípadoch bolo zistené, že daňový subjekt obálku s výzvou doručovanú do vlastných rúk neprevzal, následne sa vrátila správcovi dane, ktorý ju otvoril a opätovne zaslal výzvu daňovému subjektu obyčajnou poštou.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z., 563/2009 Z.z.
V jednom prípade chýbalo na rozhodnutí sídlo daňovníka.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
Mesto nevykonávalo pri vydaných rozhodnutiach predbežnú finančnú kontrolu.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Predložený doklad ku kontrole (PFK) obsahoval len podpisy zamestnanca povereného vyhotovením rozhodnutia.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie, Neefektívne konanie Porušený predpis: 502/2001 Z.z., 502/2001 Z.z.
Rozhodnutia v časti odôvodnenie neobsahovali skutočnosti, ktoré boli podkladom rozhodnutia, podľa ktorých sa rozhodovalo, či daňový subjekt podľa VZN o miestnych daniach mal poskytnutú úľavu na dani alebo nie, ani prečo je daň v rozhodnutí vyrubená odlišne, ako sú údaje na daňovom priznaní.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
Mesto neposkytlo MF pravdivé údaje o skutočnom plnení rozpočtu štvrťročne podľa stavu k 31. marcu, k 30. júnu a k 30. septembru a k 31. decembru rozpočtového roka , pretože nevykonávalo presuny na rozpočtových podpoložkách priebežne, ale len 2 krát do roka.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Výkaz o dani z nehnuteľností za rok 2014, ktorým sa Ministerstvu financií SR predkladajú údaje o dani z nehnuteľností za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, mesto vypracovalo až 26.06.2015
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 582/2004 Z.z.
V piatich prípadoch bolo zistené, že vo výzve bol nesprávne označený správca dane ako mestský úrad
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
V štyroch prípadoch sa správca dane vo výzve odvolával na neplatný zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov, pričom od 01.01.2012 platil nový zákon o správe daní
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
Kontrolou osobného účtu daňového subjektu v konkurze bolo zistené, že mesto na ňom evidovalo pohľadávky vo výške 2 027,80 eur, ktoré neboli prihlásené do konkurzu, čím sa stali pohľadávky nevymožiteľnými a mesto ich zatiaľ neodpísalo. V piatich prípadoch neobsahovali nájomné zmluvy sankčný mechanizmus.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Jedna nájomná zmluva neobsahovala splatnosť nájomného a spôsob jeho platenia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 116/1990 Zb.
Nájomná zmluva neobsahovala údaj o tom, kto zastupuje, koná za právnickú osobu.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 40/1964 Zb.

Mesto Spišská Belá

IČO
00326518
Sídlo
Petzvalova 18, 05901 Spišská Belá
Kontrolované obdobie
Rok 2014
Termín kontroly
01.09.2015 - 23.11.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Mesto nevyzvalo daňovníka, aby sa k rozdielnym údajom v podanom daňovom priznaní vyjadril, nejasnosti vysvetlil a nepravdivé údaje opravil
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
Mesto neuviedlo skutočností, ktoré boli podkladom rozhodnutia alebo aké úvahy ovplyvnili hodnotenie dôkazov podľa ktorých sa rozhodlo
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
Mesto nevymáhalo úrok z omeškania z neuhradeného nájomného v dvoch prípadoch
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 563/2009 Z.z.

Mesto Spišské Podhradie

IČO
00329622
Sídlo
Mariánske námestie 37, 05304 Spišské Podhradie
Kontrolované obdobie
Rok 2014
Termín kontroly
26.08.2015 - 05.11.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Mesto neschválilo spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku u ktorých bol uplatnený inštitút osobitného zreteľa v štyroch prípadoch
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Mesto uzatvorilo nájomné zmlúvy bez uvedenia ustanovení týkajúcich sa sankcií v prípade oneskorených úhrad nájomného v dvoch prípadoch,
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Mesto nevymáhalo nedaňovú pohľadávku v sume 3 201,05 eur
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Mesto neúčtovalo o vzniku pohľadávky pri predaji nehnuteľného majetku v dvoch prípadoch.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Mesto neúčtovalo o vzniku pohľadávky pri predaji nehnuteľného majetku v dvoch prípadoch.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: MF/16786/2007-31
Mesto nezapísalo údaje o nájomnom práve k pozemkom mesta, ktoré boli uzatvorené na obdobie dlhšie ako je päť rokov do katastra nehnuteľností v dvoch prípadoch
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 162/1995 Z.z.
Mesto nevykonávalo predbežnú finančnú kontrolu na vydaných rozhodnutiach, ktorými bola vyrubená daň
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.

Mesto Strážske

IČO
00325813
Sídlo
Nám. A. Dubčeka 300, 07222 Strážske
Kontrolované obdobie
Rok 2014
Termín kontroly
01.09.2015 - 11.10.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Správca dane tým, že vydal rozhodnutie o odklade platenia DzN bez úhrady správneho poplatku nekonal v súlade s § 6 ods. 1 zákona o správnych poplatkoch, podľa ktorého sadzby poplatkov sú určené v sadzobníku pevnou sumou alebo percentuálnou sadzbou zo základu poplatku (položka 143a).
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 145/1995 Z.z.
Vyrubený úrok netriedil v zmysle ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie na položke 160 – sankcie uložené v daňovom konaní
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: MF/010175/2004-42
správca dane samostatne nezačal daňové exekučné konanie v dvoch prípadoch (ďalej len „DEK“) podľa § 90 ods. 1 a 2 zákona o správe daní pretože nevydal rozhodnutie o začatí DEK
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
Mesto tým, že nepoužilo všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátané včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených prostriedkov pred príslušnými orgánmi nekonalo v súlade s § 7 ods. 2 písm. b) a písm. c) zákona o majetku obcí
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 138/1991 Zb.
mesto vo všetkých preverovaných prípadoch nezdôvodnilo v uznesení osobitný zreteľ, zámer prenajať majetok týmto spôsobom nezverejnilo najmenej 15 dní pred schvaľovaním nájmu MZ na svojej úradnej tabuli a na internetovej stránke, pričom tento zámer mal byť zverejnený počas celej tejto doby. Uvedeným postupom mesto nekonalo v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona o majetku obcí
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 138/1991 Zb.

Mesto Tornaľa

IČO
00319091
Sídlo
Mierová 14, 98201 Tornaľa
Kontrolované obdobie
Rok 2014
Termín kontroly
16.09.2015 - 29.11.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Mesto neviedlo pravdivo a úplne údaje v štatistických výkazoch, čím bol porušený zákon o štátnej štatistike
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 540/2001 Z.z.
Mesto nepostúpilo odvolanie odvolaciemu orgánu, čím bol porušený zákon o správe daní
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
Mesto pri predaji projektovej dokumentácie nepostupovalo podľa zákona o majetku obcí
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Mesto nezapracovalo do zmlúv sankcie za nesplnenie podmienok zmluvy
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Mesto evidovalo v účtovníctve nedaňové pohľadávky na nesprávnom účte
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.

Mesto Veľké Kapušany

IČO
00332038
Sídlo
Sídl. L. N. Tolstého 1, 07901 Veľké Kapušany
Kontrolované obdobie
Rok 2014
Termín kontroly
09.09.2015 - 06.12.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Správca dane neuložil daňovým subjektom pokutu za nepodanie daňového priznania v lehote ustanovenej zákonom o miestnych daniach a poplatku. Podľa zákona o správe daní pokutu možno uložiť, ak neuplynulo päť rokov od konca roka, v ktorom sa daňový subjekt dopustil správneho deliktu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
Správca dane neurčil príplatok 0,03 eur na dani zo stavieb za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia v súlade s uvedeným VZN
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Správca dane nevyrubil daňovým subjektom ani v jednom prípade úrok z omeškania podľa § 156 ods. 1 a 2 zákona o správe daní, ak daňový subjekt nezaplatil alebo neodviedol daň v ustanovenej lehote alebo v ustanovenej výške alebo v lehote alebo vo výške určenej v rozhodnutí správcu dane. Kontrolou na vybranej vzorke bolo zistené, že správca dane mohol vyrubiť daňovníkom úrok z omeškania minimálne v piatich prípadoch. Podľa zákona o správe daní úrok z omeškania nemožno vyrubiť, ak uplynulo päť rokov od konca roka, v ktorom daňový subjekt bol povinný zaplatiť daň.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
Správca dane nevymáhal daňový nedoplatok na dani z nehnuteľnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nepostupoval pri predaji pozemku v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona o majetku obcí, keď zámer previesť majetok týmto spôsobom nezverejnil najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu MsZ na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Mesto nezverejnilo zámer prenajať pozemok a prenajalo predmetný pozemok priamo nájomcovi, nekonalo v súlade s § 9a ods. 9 zákona o majetku obcí.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
V roku 2014 mesto odpísalo pohľadávka za prenájom mestských bytov v celkovej sume 6 688,22 eur, ktorá nebola schválená MsZ, čo nebolo v súlade s čl. 9 bod 9.4 zásad hospodárenia a § 7 ods. 2 písm. c) zákona o majetku obcí.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Mesto v kontrolovanom období ani v jednom prípade nevyrubilo a nevymáhalo od nájomcov bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta sankčný úrok z omeškania z dlžnej sumy za každý deň z meškania až do zaplatenia dlžnej sumy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Mesto nevykonalo predbežnú finančnú kontrolu pri úhradách dane z nehnuteľnosti prevodom finančných prostriedkov na účet mesta a pred pred uzatvorením nájomnej zmluvy za prenájom pozemku z 17.02.2014 a kúpnej zmluvy zo 07.01.2014 za predaj pozemku. z 07.01.2014.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.

Mesto Vrbové

IČO
00313190
Sídlo
Gen.. M. R. Štefánika 15/4, 92203 Vrbové
Kontrolované obdobie
Rok 2014
Termín kontroly
23.09.2015 - 19.11.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Správca dane v dvoch prípadoch nevyzval daňový subjekt na doplnenie chýbajúcich údajov v podanom daňovom priznaní, prípadnú opravu daňového priznania
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
Predbežnú finančnú kontrolu vykonával primátor mesta a poverený zamestnanec
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Mesto nevykonávalo predbežnú finančnú kontrolu pred uzatváraním zmlúv
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
zásady o hospodárení s majetkom mesta neobsahovali zákonom stanovené obligatórne náležitosti
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 138/1991 Zb.
zásady obsahovali ustanovenia, ktoré boli v rozpore so zákonom o majetku obcí
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
zásady neupravovali spôsob predaja majetku mesta z dôvodu osobitného zreteľa
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Mesto nemalo v kúpnych zmluvách zakotvený sankčný mechanizmus v prípade porušenia zmluvných podmienok druhou stranou
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
zásady hospodárenia s majetkom mesta neboli aktualizované a obsahovali sumy v slovenskej mene
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 659/2007 Z.z.

Mesto Šamorín

IČO
00305723
Sídlo
Hlavná 37, 93101 Šamorín
Kontrolované obdobie
Rok 2014
Termín kontroly
01.09.2015 - 03.11.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolovaný subjekt nezverejnil zámer previesť majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu MsZ na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Schválenie zámeru na odpredaj pozemkov formou priameho odpredaja, kedy prepočítaním cien pozemkov bolo zistené, že cena pozemkov presiahla sumu 40 000 eur.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Kontrolou NKÚ SR bolo zistené, že správca dane šiestim daňovým subjektom neuložil pokutu za nesplnenie povinnosti podať daňové priznanie v stanovenej lehote. Tým nekonal v súlade s ustanovením § 155 ods. 1 písm. a) zákona o správe daní, podľa ktorého mal uložiť pokutu za nepodanie daňového priznania v ustanovenej lehote.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
Správca dane nevyzýval daňové subjekty na doplnenie, resp. opravu chýbajúcich, nepravdivých alebo neúplných údajov v podaných daňových priznaniach.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
Pri vymáhaní miestneho poplatku za odvoz odpadu, ktorý nebol zaplatený v lehote splatnosti v dvoch prípadoch mesto nedoručilo výzvu poplatníkovi.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
Správca dane v roku 2014 ani v jednom prípade neuložil sankciu (úrok z omeškania) v prípade, že daň nebola uhradená v lehote splatnosti alebo v stanovenej lehote. Správca dane nepostupoval v súlade s ustanovením § 156 ods. 1 písm. a) a c) zákona o správe daní, v zmysle ktorého úrok z omeškania správca dane vyrubí, ak daňový subjekt nezaplatí alebo neodvedie v ustanovenej lehote daň určenú v rozhodnutí správcu dane.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
Mesto v kontrolovanom období účtovalo pohľadávky za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na účet 319 – pohľadávky z daňových príjmov. Podľa ustanovenia § 2 ods. 2 zákona o miestnych daniach mesto ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Keďže nejde o daň, o tomto poplatku bolo mesto povinné účtovať na účte 318 – pohľadávky z nedaňových príjmov. Týmto konaním kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s ustanovením § 43 ods. 8 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky, podľa ktorého sa na účte 318 účtuje vznik pohľadávky z nedaňových príjmov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31
Preverením nájomných zmlúv bolo zistené, že dôvody osobitného zreteľa vo všetkých 11 zverejnených zámeroch neboli uvedené medzi taxatívne stanovenými dôvodmi osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 22 zásad hospodárenia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V jednom prípade pri zmluve o nájme nebytových priestorov bola doba nájmu uzatvorená na dobu neurčitú. Kontrolovaný subjekt postupoval v rozpore so zásadami hospodárenia, nakoľko podľa ustanovenia § 23 ods. 7 zásad hospodárenia mala byť zmluva o nájme nebytových priestorov uzavretá na dobu určitú a to najviac na päť rokov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V desiatich prípadoch nebola v nájomnej zmluve dohodnutá valorizácia ročného nájomného podľa výšky miery inflácie meranej indexom spotrebiteľských cien, zverejnenej Štatistickým úradom SR za hodnotiaci rok v porovnaní s rokom predchádzajúcim. Uvedeným konaním kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s ustanovením § 23 ods. 8 zásad hospodárenia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolou vymáhania pohľadávok bolo zistené, že mesto evidovalo za roky 2012 – 2014 na účte 318 – pohľadávky z nedaňových príjmov (analytická evidencia 31802 – pohľadávky nedaňové) sumu 1 749,00 eur, ktorá sa nemenila, t. j. počas tohto obdobia neprišlo k jej zníženiu. Kontrolou bolo zistené, že išlo o nedaňové pohľadávky, ktoré boli splatné v období rokov 2005 – 2007. Kontrolou NKÚ SR bolo zistené, že mesto pri správe týchto pohľadávok nekonalo v súlade s ustanovením § 30 bod 1 zásad hospodárenia, podľa ktorých je mesto povinné pri nakladaní s majetkovými právami starať sa o to, aby všetky povinnosti dlžníka, najmä peňažné záväzky boli riadne a včas splnené, prípadne, aby sa pohľadávka včas uplatnila na príslušných úradoch. Kontrolovaný subjekt tým zároveň nekonal v súlade s § 7 ods. 2 písm. c) zákona o majetku obcí, podľa ktorého sú orgány obce povinné používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Vykonávanie predbežnej finančnej kontroly bolo preverené v súlade so zákonom o finančnej kontrole a vnútornom audite, ako aj v súlade s opatrením č. 6 z predchádzajúcej kontroly na vzorke 20 rozhodnutí o vyrubení dane a príjmových pokladničných dokladoch za mesiac máj a október 2014. Kontrolou bolo zistené, že predbežnú finančnú kontrolu potvrdzoval svojím podpisom len jeden zamestnanec mesta.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Preverením záznamu o výsledkoch následnej finančnej kontroly bolo zistené, že záznam obsahoval kontrolné zistenia. HK tak nepostupoval v súlade s ustanovením § 21 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite, podľa ktorého sa záznam vypracúva, ak kontrolný orgán nezistí nedostatky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Preverením dokumentácie HK za kontrolované obdobie bolo zistené, že HK v druhom polroku roku 2014 nevypracoval návrh plánu kontrolnej činnosti, čím nepostupoval v súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b) zákona o obecnom zriadení, nakoľko nepredložil MsZ raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti. Zároveň HK v kontrolovanom období nepostupoval v súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b) zákona o obecnom zriadení, keď návrh plánu kontrolnej činnosti nebol najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.

Mesto Šurany

IČO
00309311
Sídlo
Nám. hrdinov 1, 94201 Šurany
Kontrolované obdobie
Rok 2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

daňové subjekty neboli vyzvané na opravu nesprávne uvedených údajov a doplnenie chýbajúcich údajov v podanom daňovom priznaní
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
daňovému subjektu nebola uložená pokuta za nesplnenie si povinnosti podať daňové priznanie v ustanovenej lehote, právo na uloženie sankcie správcovi dane nezaniklo,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
v rozhodnutiach, ktorými správca dane vyrubil miestne dane a poplatky, neboli v odôvodnení uvedené skutočnosti, ktoré boli podkladom pre ich vydanie,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
v rozhodnutiach, ktorými správca dane vyrubil miestne dane a poplatky, neboli v odôvodnení uvedené skutočnosti, ktoré boli podkladom pre ich vydanie a neobsahovalo právny predpisn azáklade, ktorého sa rozhodovalo.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
správca dane vyzval daňový subjekt v roku 2013 na zaplatenie nedoplatku v zmysle ustanovenia už zrušeného zákona č. 511/1992 Zb.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
v roku 2014 správca dane ani v jednom prípade nevyužil možnosť vyzvať daňové subjekty na zaplatenie nedoplatku v náhradnej lehote, ani iným spôsobom nevymáhal vzniknuté pohľadávky na miestnych daniach a poplatkoch
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
mesto neodpísalo premlčaný nedoplatok na základe rozhodnutia súdu v zmysle zásad hospodárenia s majetkom
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
inventúrny súpis účtov 319 01 a 318 04 nezabezpečoval preukázateľnosť účtovníctva
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
mesto v roku 2014 pri vymáhaní daňových pohľadávok nepoužilo všetky právne prostriedky na ochranu svojho majetku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
zásady o hospodárení s majetkom mesta neboli v súlade so zákonom o majetku obcí,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 659/2007 Z.z.
zmluva neobsahovala úpravu meny po prechode na euro,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 659/2007 Z.z.
nájomné zmluvy neobsahovali ustanovenie o dohodnutých sankciách za porušenie zmluvných povinností
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
mesto nevykonalo predbežnú finančnú kontrolu na odoslaných faktúrach, príjmových pokladničných dokladoch, na nájomných zmluvách pred ich uzatvorením a predbežnú finančnú kontrolu vôbec nevykonávalo na rozhodnutiach, ktorými správca dane vyrubil miestne dane a poplatky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
mesto nevykonalo predbežnú finančnú kontrolu na odoslaných faktúrach, príjmových pokladničných dokladoch, na nájomných zmluvách pred ich uzatvorením a predbežnú finančnú kontrolu vôbec nevykonávalo na rozhodnutiach, ktorými správca dane vyrubil miestne dane a poplatky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
správca dane nevymáhal nedoplatok na miestnych daniach a poplatkoch tak, aby zabezpečil jeho nepremlčanie,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.

Obec Branč

IČO
00307777
Sídlo
Hlavné námestie 1, 95113 Branč
Kontrolované obdobie
Rok 2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

VZN, ktoré upravovalo vyberanie miestnych daní a poplatkov nebolo v súlade s príslušným zákonom o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne opdpady a drobné stavebné odpady
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
daňové subjekty neboli vyzvané na opravu nesprávne uvedených údajov a doplnenie chýbajúcich údajov v podanom daňovom priznaní
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
v jednom prípade bol daňovému subjektu vrátený preplatok na dani z nehnuteľností za rok 2014 bez podania žiadosti,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
obec umožnila plynúť nájomný vzťah bez zmluvného základu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
zmluva neobsahovala úpravu meny po prechode na euro
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 659/2007 Z.z.
zmluva neobsahovala úpravu meny po prechode na euro
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 659/2007 Z.z.
nájomné zmluvy neobsahovali ustanovenie o dohodnutých sankciách za porušenie zmluvných povinností,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
obec nevymáhala pohľadávku z nedaňových príjmov tak, aby zabezpečila jej nepremlčanie.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 138/1991 Zb.
obec nevymáhala pohľadávku z nedaňových príjmov tak, aby zabezpečila jej nepremlčanie.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 40/1964 Zb.
obec nevykonala predbežnú finančnú kontrolu pred uzatvorením zmluvy a na rozhodnutiach, ktorými správca dane vyrubil miestne dane a poplatky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
zásady hospodárenia s majetkom obce neupravovali spôsob výkonu práv vyplývajúcich z vlastníctva cenných papierov a majetkových podielov na právnických osobách založených obcou alebo v ktorých má obec postavenie ovládajúcej osoby alebo rozhodujúci vplyv s dôrazom na transparentnosť a efektívnosť nakladania s majetkom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
obec nevedela predložiť zverejnenie zámeru prenajať majetok a uznesenie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
vo výzvach na úhradu nedoplatku bola stanovená daňovému subjektu na jeho zaplatenie lehota kratšia ako 15 dní a v poučení nebol upozornený na možnosť podať riadny opravný prostriedok (námietku)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
zásady o hospodárení s majetkom umožňovali získať majetok do správy aj fyzickej aj právnickej osobe, čo nebolo v súlade so zákonom o majetku obcí
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
zásady o hospodárení s majetkom neobsahovali úpravy meny po prechode na menu euro,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 659/2007 Z.z.

Obec Bánov

IČO
00308765
Sídlo
Hviezdoslavova 34, 94101 Bánov
Kontrolované obdobie
Rok 2014
Termín kontroly
16.08.2015 - 14.10.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

kontrolovaný subjekt nedal obsah VZN o DzN do súladu so zákonom o miestnych daniach, ktorý bol v súvislosti s prechodom meny slovenská koruna na menu euro novelizovaný zákonom č. 465/2008 Z. z., meny, ktorá bola v SR zavedená 01.01.2009
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 659/2007 Z.z.
u trvalých trávnych porastov v katastrálnom území Malá Kesa ustanovená hodnota pozemku 0,2688 eur za l m2. Nesmie presiahnuť 50,00 % hodnoty pozemku podľa prílohy č. 1 určenej za okres, do ktorého príslušné katastrálne územie patrí.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 582/2004 Z.z.
obec ako správca dane takýmto konaním zároveň nepostupovala v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona o obecnom zriadení, v zmysle ktorého obec môže vo veciach územnej samosprávy vydávať nariadenia, ktoré nesmú byť v rozpore so zákonmi,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
rozhodnutia o DzN neobsahovali podpis starostu obce, ale odtlačok pečiatky podpisu starostu,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
správca dane pri vymáhaní pohľadávok uplatnil inú ako písomnú formu výzvy, napr. prostredníctvom miestneho rozhlasu a káblovej televízie, a zároveň nebolo zabezpečené preukázateľné vymáhanie za účelom predĺženia lehoty na premlčanie nedoplatku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
obec nevyrubila úrok z omeškania ak daňový subjekt nezaplatí alebo neodvedie v ustanovenej lehote alebo v ustanovenej výške alebo v lehote alebo výške určenej v rozhodnutí správcu dane daň,
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z., 563/2009 Z.z.
obec neinventarizovala pohľadávky DzN evidovaných na účte 319007 podľa §§ 29 a 30
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
zásady hospodárenia s majetkom obce neupravovali nakladanie s cennými papiermi,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
ZHsM neupravovali spôsoby výkonu práv vyplývajúcich z vlastníctva cenných papierov a majetkových podielov na právnických osobách založených obcou alebo v ktorých má obec postavenie ovládajúcej osoby alebo rozhodujúci vplyv
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
bec nezverejňovala uzatvorené zmluvy bezodkladne po ich uzatvorení
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
obec na svojom webovom sídle nezverejnila dve zmluvy a osem dodatkov k uzatvoreným zmluvám.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
predbežnou finančnou kontrolou neboli overované rozhodnutia o DzN, kúpne zmluvy pri predaji majetku a nájomné zmluvy pri prenájme majetku kontrolovanej vzorky,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
PFK príjmov DzN v hotovosti vykonával len vedúci zamestnanec OcÚ, ktorý potvrdzoval súlad finančnej operácie. Súlad pripravovaných finančných operácií s rozhodnutiami o vyrubení DzN nebol potvrdený.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
obec nepoužila všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
osem rozhodnutí o DzN malo určenú splatnosť DzN pri dani vyrubenej fyzickej osobe v sume vyššej ako 33,19 eur a u právnickej osoby v sume vyššej ako 331,93 eur v dvoch rovnakých splátkach a to do 15.07.2014 a do 31.10.2014, čo bolo v rozpore s VzN,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec v nájomných zmluvách na nebytové priestory nestanovila spôsob splatnosti nájomného a služieb
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 116/1990 Zb.

Obec Dvory nad Žitavou

IČO
00308897
Sídlo
Hlavné námestie 6, 94131 Dvory nad Žitavou
Kontrolované obdobie
Rok 2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

obec zatrieďovala prijatú platbu dane z bytov a nebytových priestorov na nesprávnu podpoložku rozpočtovej klasifikácie,
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 523/2004 Z.z., MF/010175/2004-42
obec nesprávne účtovala pohľadávky za komunálny odpad a drobný stavebný odpad,
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
inventúrne súpisy účtov 318 - Pohľadávky z nedaňových príjmov a 319 – Pohľadávky z daňových príjmov z vykonanej inventarizácie k 31.12.2014 neobsahovali predpísané náležitosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
správca dane určil daňovému subjektu v rozhodnutí lehotu na zaplatenie dane v rozpore so zákonom o miestnych daniach
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 582/2004 Z.z.
pri určení dane podľa pomôcok správca dane túto skutočnosť neoznámil dańovníkovi
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
pri určení dane podľa pomôcok správca dane nevypracoval protokol
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
správca dane neuložil pokutu za nesplnenie povinnosti podať daňové priznanie v ustanovenej lehote, pričom právo na uloženie sankcie nezaniklo,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
správca dane evidoval nedoplatok na dani z nehnuteľností , ktorý zanikol z dôvodu, že nebol riadne a včas prihlásený v reštrukturalizačnom konaní,
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
obec pri vymáhaní daňovej pohľadávky nepoužila všetky právne prostriedky na ochranu svojho majetku, vrátane včasného upklatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
správca dane nerozhodol o podanej námietke
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
v rokoch 2012 až 2014 nevyruboval sankčné úroky za nezaplatenie dane v ustanovenej lehote a výške alebo v lehote a výške určenej v rozhodnutí.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
zásady hospodárenia neupravovali spôsob nakladania s cennými papiermi a spôsob výkonu práv vyplývajúcich z vlastníctva cenných papierov a majetkových podielov na právnických osobách založených obcou alebo v ktorých má obec postavenie ovládajúcej osoby alebo rozhodujúci vplyv
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
zásady hospodárenia uravovali spôsob odpisovania a odpustenia nevymožiteľných dańových pohľadávok podľa už zrušeného zákona o správe daní platného do 31.12.2011
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
obec nepreukázala súhlas obecného zastupiteľstva so zámerom na odpredaj majetku z dôvodu osobitného zreteľa, ale len súhlas so samotným prevodom majetku,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
nájomné zmluvy neobsahovali úpravu meny po prechode na euro
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 659/2007 Z.z., 659/2007 Z.z.
nájomné zmluvy neobsahovali úpravu meny po prechode na euro
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
nemala v nájomných zmluvách zapracované podmienky prehodnocovania výšky nájomného o mieru inflácie v zmysle zásad o hospodárení s majetkom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
nájomné zmluvy neobsahovali ustanovenie o dohodnutých sankciách za porušenie zmluvných povinností,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
obec nezverejnila zmluvu o prenájme nebytových priestorov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
nevykonala predbežnú finančnú kontrolu pred uzatvorením nájomnej zmluvy a ani na žiadnom z rozhodnutí, ktorými správca dane vyrubil miestne dane
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z., 502/2001 Z.z.

Obec Hliník nad Hronom

IČO
00320609
Sídlo
Železničná 320, 96601 Hliník nad Hronom
Kontrolované obdobie
Rok 2014
Termín kontroly
20.09.2015 - 26.11.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

obec v zmluve neupravila prípadné sankcie voči neuhradeniu kúpnej ceny prípadne voči omeškaniu úhrady, nepostupovala v súlade s § 7 ods. 2 písm. c) zákona o majetku obcí, podľa ktorého je obec povinná používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
predbežnú finančnú kontrolu pri predajoch majetku obce vykonal jeden zamestnanec, čo nebolo v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého predbežnú finančnú kontrolu vykonáva zamestnanec poverený vedúcim orgánu verejnej správy a zamestnanci zodpovední za odborné činnosti podľa charakteru finančnej operácie alebo jej časti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.

Obec Kanianka

IČO
00518239
Sídlo
SNP 583/1, 97217 Kanianka
Kontrolované obdobie
Rok 2014
Termín kontroly
07.09.2015 - 29.11.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec stanovila sadzbu dane v sume 33,00 eur na jeden predajný prístroj alebo automat bez určenia časového obdobia, na ktoré sa sadzba vzťahuje
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb., 582/2004 Z.z.
Vo VZN o miestnych daniach obec nešpecifikovala spôsob identifikácie predajných automatov a nevýherných hracích prístrojov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb., 582/2004 Z.z., 582/2004 Z.z.
V piatich prípadoch bolo DP nedostatočne alebo chybne vyplnené, pričom správca dane nevyzval daňový subjekt na odstránenie nedostatkov alebo doplnenie chýbajúcich údajov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
V šiestich prípadoch prebrala rozhodnutie a v jednom prípade výzvu za daňovníka osoba, ktorej podpis sa nezhodoval s podpisom na DP
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
V troch prípadoch rozhodnutia v časti odôvodnenie neobsahovali skutočnosti, ktoré boli podkladom rozhodnutia, podľa ktorých sa rozhodovalo, t. j. prečo bola daň v rozhodnutí vyrubená odlišne, ako boli údaje v podanom daňovom priznaní.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
Inventúrne súpisy ako i inventarizačný zápis obsahovali nesprávny názov účtovnej jednotky.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Obec nepodala včas návrh na vykonanie exekúcie na nedoplatok za vývoz KO v sume 292,19 eur za rok 2011. Obec nepoužila všetky právne prostriedky na zabezpečenie nepremlčania nedaňovej pohľadávky v sume 149,37 eur.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Zásady hospodárenia s majetkom obce neupravovali všetky oblasti stanovené zákonom o majetku obcí, keď v nich neboli uvedené spôsoby výkonu práv vyplývajúcich z vlastníctva cenných papierov a majetkových podielov na právnických osobách založených obcou, alebo v ktorých má obec postavenie ovládajúcej osoby alebo rozhodujúci vplyv, s dôrazom na transparentnosť a efektívnosť nakladania s majetkom.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Zásady hospodárenia stanovovali, že obec môže v odôvodnených prípadoch znížiť výšku nájomného alebo dočasne upustiť od účtovania nájomného, a to na základe žiadosti, o ktorej rozhodne ObZ.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 40/1964 Zb.
Pri predaji majetku obce formou obchodnej verejnej súťaže bolo zistené, že podmienky súťaže schválené uznesením ObZ neobsahovali lehotu na oznámenie vybraného návrhu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 513/1991 Zb.
Obec nepredložila kontrolnej skupine doklad preukazujúci uverejnenie obsahu podmienok obchodnej verejnej súťaže.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 513/1991 Zb.
Obec na základe kúpnych zmlúv odstúpila pozemky na vklad do katastra nehnuteľností v piatich prípadoch skôr, ako bola realizovaná úhrada kúpnej ceny za nehnuteľnosti.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 138/1991 Zb.
V jednom prípade zmluva o nájme nebytových priestorov v budove požiarnej zbrojnice nebola schválená uznesením ObZ.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
Tri kúpne zmluvy a jedna zmluva o nájme pozemku neobsahovali sankčný mechanizmus a v dvoch kúpnych zmluvách nebol stanovený termín splatnosti ceny.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie, Nehospodárne konanie Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Obec neevidovala na účte 318 vznik nedaňovej pohľadávky voči odberateľom v plnej výške na základe kúpnej zmluvy, ale iba vo výške ročných splátok
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: MF/16786/2007-31, MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.

Obec Lehnice

IČO
00305553
Sídlo
Lehnice 89, 93037 Lehnice
Kontrolované obdobie
Rok 2014
Termín kontroly
24.09.2015 - 19.11.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolou VZN o dani z nehnuteľnosti bolo zistené, že ustanovením § 7 ods. 2 bod e) VZN o dani z nehnuteľnosti obec vylúčila nad rámec zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku z predmetu dane stavby na skladovanie a administratívu pri stavbách slúžiacich stavebníctvu. Obec tým nekonala v súlade s § 10 ods. 1 písm. g) zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku, podľa ktorého sú predmetom dane zo stavieb priemyselné stavby, stavby slúžiace energetika, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu. Ďalej bolo zistené, že obec v ustanovení § 15 VZN o dani z nehnuteľnosti nesprávne určila lehotu 15 dní na podanie daňového priznania pri nehnuteľnosti nadobudnutej vydražením, čím nekonala v súlade s ustanovením § 99a ods. 3 zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku, podľa ktorého sa daňové priznanie podáva do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 582/2004 Z.z.
Kontrolou NKÚ SR bolo zistené, že správca dane v roku 2014 trom daňovým subjektom neuložil pokutu za nesplnenie povinnosti podať daňové priznanie v ustanovenej lehote. Tým správca dane nekonal v súlade s ustanovením § 155 ods. 1 písm. a) zákona o správe daní, podľa ktorého správca dane uloží pokutu za nepodanie daňového priznania v ustanovenej lehote. Správcovi dane právo na uloženie sankcie nezaniklo.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
Kontrolou daňových priznaní bolo zistené, že v deviatich prípadoch mali byť daňové priznania označené ako čiastkové, v dvoch prípadoch nebolo pri fyzických osobách podnikateľoch vyplnené identifikačné číslo organizácie. Správca dane nevyzval tieto daňové subjekty na doplnenie chýbajúcich alebo neúplných údajov, resp. opravu nesprávnych údajov v podaných daňových priznaniach. Obec týmto konaním nepostupovala v súlade s ustanovením § 17 ods. 1 zákona o správe daní.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
Správca dane v 17 prípadoch nesprávne určil základ dane z pozemkov (záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy) tým, že chybne určil v rozhodnutí hodnotu pozemku na 1,8589 eur/ m2 namiesto správnej hodnoty 1,85 eur/m2 podľa prílohy č. 2 zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku. V jednom prípade nesprávne určil základ dane zo stavebných pozemkov tým, že chybne určil v rozhodnutí hodnotu pozemku na 18,5886 eur/m2 namiesto správnej hodnoty 18,58 eur/m2 podľa prílohy č. 2 zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku. Správca dane týmto konaním nepostupoval v súlade s ustanovením § 7 ods. 2 zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku a s VZN o dani z nehnuteľnosti. Týmto konaním zároveň v 17 kontrolovaných prípadoch nesprávne vyrubil daň v neprospech daňového subjektu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 582/2004 Z.z.
Ďalej bolo zistené, že obec v ustanovení § 15 VZN o dani z nehnuteľnosti nesprávne určila lehotu 15 dní na podanie daňového priznania pri nehnuteľnosti nadobudnutej vydražením, čím nekonala v súlade s ustanovením § 99a ods. 3 zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku, podľa ktorého sa daňové priznanie podáva do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 582/2004 Z.z.
Obec v kontrolovanom období účtovala pohľadávky za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na účet 319 – pohľadávky z daňových príjmov. Pretože poplatok za komunálny odpad nie je na účely účtovníctva považovaný za daň, bola obec povinná účtovať na účte 318 – pohľadávky z nedaňových príjmov. Týmto konaním kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s ustanovením § 43 ods. 8 Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky, podľa ktorého sa na účte 318 účtuje vznik pohľadávky z nedaňových príjmov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31
Kontrolou postupu správcu dane pri vymáhaní nedoplatkov bolo zistené, že správca dane vyzýval v roku 2014 daňové subjekty na zaplatenie nedoplatku na dani z nehnuteľnosti, ale len za rok 2014. Ďalej bolo zistené, že správca dane vyzýval daňových dlžníkov na úhradu nezaplatenej dane každý rok, ale len na úhradu nedoplatku na dani z nehnuteľností za ten konkrétny rok. Na úhradu nedoplatkov za predchádzajúce roky už viac dlžníkov nevyzýval. Uvedeným konaním prišlo pri troch daňových dlžníkoch k premlčaniu pohľadávok na dani z nehnuteľností, ktoré boli splatné v roku 2008 a skôr, čím kontrolovaný subjekt nekonal v súlade s ustanovením s § 7 ods. 2 písm. c) zákona o majetku obcí, podľa ktorého sú orgány obce povinné používať všetky právne prostriedky na ochranu svojho majetku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
NKÚ SR preveril vykonávanie predbežnej finančnej kontroly v roku 2014 na vzorke kúpno-predajných a nájomných zmlúv a na 20 rozhodnutiach o vyrubení dane. Preverením zmlúv bolo zistené, že súhlas s finančnou operáciou potvrdil svojim podpisom starosta obce. Uvedeným konaním obec nepostupovala v súlade s ustanovením § 9 ods. 2 zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Kontrolou bolo ďalej zistené, že na 20 rozhodnutiach o vyrubení dane súhlas s finančnou operáciou potvrdil svojim podpisom len jeden zamestnanec obce a zároveň nebol overený súlad pripravovanej finančnej operácie so schváleným rozpočtom, rozhodnutiami alebo s internými aktmi riadenia so zameraním na hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť použitia verejných prostriedkov. Kontrolovaný subjekt tým nekonal v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 a ods. 2 zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Správca dane v roku 2014 žiadnemu z kontrolovaných daňových subjektov neuložil sankciu (úrok z omeškania) v prípade, že daň nebola uhradená v lehote splatnosti alebo v stanovenej lehote. Správca dane nepostupoval v súlade s ustanovením § 156 ods. 1 písm. a) a c) zákona o správe daní, v zmysle ktorého úrok z omeškania správca dane vyrubí, ak daňový subjekt nezaplatí alebo neodvedie v ustanovenej lehote daň ale splátku dane určenú v rozhodnutí správcu dane.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.

Obec Lehota pod Vtáčnikom

IČO
00318256
Sídlo
Námestie SNP 33/1, 97242 Lehota pod Vtáčnikom
Kontrolované obdobie
Rok 2014
Termín kontroly
07.09.2015 - 23.11.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec vo VZN o miestnych daniach nešpecifikovala miesta, ktoré sú verejným priestranstvom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb., 582/2004 Z.z.
Obec nestanovila účinnosť dodatku č. 2/2014 k VZN o miestnych daniach, ktorým menila sadzby daní z nehnuteľností, od 01. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb., 582/2004 Z.z., 582/2004 Z.z.
V šiestich prípadoch bolo daňové priznanie nedostatočne alebo chybne vyplnené, pričom správca dane nevyzval daňový subjekt na odstránenie nedostatkov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
Správca dane vydané rozhodnutie doručil zástupcovi PO, ktorý nedisponoval plnou mocou pre daňové konanie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
Obec predbežnou finančnou kontrolou neoverila ani jednu zmluvu pred jej uzatvorením a taktiež neoverila ani jedno rozhodnutie, ktorými správca dane vyruboval miestne dane a poplatky.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie, Neefektívne konanie Porušený predpis: 502/2001 Z.z., 502/2001 Z.z.
V deviatich prípadoch bolo zistené, že rozhodnutia v časti odôvodnenie neobsahovali informáciu, či daňový subjekt podľa VZN o miestnych daniach mal poskytnutú úľavu na dani alebo nie, ani prečo je daň v rozhodnutí vyrubená odlišne, ako boli údaje na DP.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
V troch prípadoch rozhodnutie prebrala za daňovníka osoba, ktorej podpis sa nezhodoval s podpisom na DP.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
Obec nevedela predložiť dokumentáciu dokazujúcu vznik a charakter pohľadávky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Zásady hospodárenia s majetkom obce neboli od roku 1999 ,od ich účinnosti aktualizované v zmysle postupných (siedmych) novelizácii zákona o majetku obcí.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Zásady hospodárenia s majetkom obce a zmluva o nájme obsahovali sumy v slovenskej mene.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 659/2007 Z.z., 659/2007 Z.z.
Zásady hospodárenia s majetkom obce neupravovali všetky oblasti stanovené zákonom o majetku obcí, keď v nich neboli uvedené spôsoby výkonu práv vyplývajúcich z vlastníctva cenných papierov a majetkových podielov na právnických osobách založených obcou, alebo v ktorých má obec postavenie ovládajúcej osoby alebo rozhodujúci vplyv, s dôrazom na transparentnosť a efektívnosť nakladania s majetkom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Obec v jednom prípade predala svoj majetok bez vykonania obchodnej verejnej súťaže, dobrovoľnou dražbou alebo priamym predajom ak zákon o majetku obcí neustanovuje inak.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 138/1991 Zb.
ObZ schválilo uzatvorenú kúpnu zmluvu o predaji nebytového priestoru až po jej podpísaní.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie, Nehospodárne konanie Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Obec do 31.12.2014 nezaúčtovala pohľadávku z predaja majetku v roku 2014 na účte 318 – Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí, Obec predala v priebehu roka 2014 budovy a pozemky a vyradila ich až 31.12.2014. v 1 prípade až v 01.01.2015.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie, Nehospodárne konanie, Nehospodárne konanie Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z., MF/16786/2007-31
Nájomné zmluvy boli uzatvárané štatutárom obce v zmysle zásad hospodárenia s majetkom obce, ktoré neboli v súlade so všeobecne záväznou legislatívou platnou v kontrolovanom období.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Obec prenajímala priestory v období od 01.07.2013 do 13.03.2014 aj bez zmluvného vzťahu a za podmienok, ktoré boli schválené uznesením ObZ až v decembri 2013. Súhlas s pokračovaním nájomného vzťahu s obchodnou spoločnosťou dalo ObZ uznesením č. 22/06/2013 dňa 06.06.2013.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 138/1991 Zb.
V nájomnej zmluve boli prepisované dátumy podpísania zmluvy oboma zmluvnými stranami.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb.
V troch prípadoch boli kúpne zmluvy podpísané obcou bez úhrady kúpnej ceny, neboli dodržané zmluvné podmienky, obec tým nezabezpečila ochranu svojho majetku.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Splátkový kalendár predložený kupujúcim bol obcou akceptovaný bez schválenia ObZ.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kupujúci neuhrádzal splátky v zmysle kúpnej zmluvy a vystaveného splátkového kalendára, ktorý tvoril neoddeliteľnú súčasť príslušnej kúpnej zmluvy a obec neodstúpila od vystaveného splátkového kalendára a nežiadala zaplatiť celú nesplatenú časť kúpnej ceny jednorazovo do 10 dní spolu so zmluvne stanovenou sankciou.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
V jednom prípade ObZ vo svojom uznesení rozhodlo trojpätinovou väčšinou o odpredaji majetku obce, ale nerozhodlo o predaji uplatnením osobitného zreteľa a osobitný zreteľ nebol v uznesení zdôvodnený. Kontrolou uplatnenia inštitút osobitného zreteľa bolo zistené, že v štyroch prípadoch obec nezverejnila zámer predať svoj majetok z dôvodu osobitého zreteľa.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Pri predložených výzvach a upomienkach sa nenachádzal doklad preukazujúci ich doručenie, čím nebolo zabezpečené preukázateľné vymáhanie za účelom predĺženia lehoty premlčania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Kontrolou bolo zistené, že príslušná smernica o kontrole nebola aktualizovaná a upravovaná napriek viacerým novelám zákona o finančnej kontrole. (Účinnosť smernice bola od 01.11.2008)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Hlavná kontrolórka obce vykonávala kontrolnú činnosť v roku 2014 bez schváleného plánu kontrolnej činnosti v ObZ a v kontrolovanom období nepredložila ObZ správy o výsledkoch kontroly.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb., 369/1990 Zb.
V kontrolovanom období hlavná kontrolórka kontrolu zameranú na oblasť daňových príjmov vykonala, avšak žiadny zápis z nej nevypracovala.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.

Obec Pavlovce nad Uhom

IČO
00325589
Sídlo
Kostolné námestie 1, 07214 Pavlovce nad Uhom
Kontrolované obdobie
Rok 2014
Termín kontroly
09.09.2015 - 09.11.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Tri právnické osoby, jedna fyzická osoba podnikateľ a štyri fyzické osoby občania uhradili splátky DzN oneskorene. Správca dane nevyrubil úrok z omeškania za nezaplatenie splátok DzN na rok 2014 v ustanovenej lehote určenej v rozhodnutí.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
Správca dane nevyužil možnosť zabezpečiť vymáhania daňového nedoplatku, pretože samostatne nezačal daňové exekučné konanie podľa § 90 ods. 1 a 2 zákona o správe daní, keďže nevydal rozhodnutia o začatí DEK, a tiež preto, že neodstúpil daňový nedoplatok na vymáhanie súdnemu exekútorovi podľa zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
V rokoch 2012 až 2014 správca dane úrok z omeškania nevyruboval a lehota na vyrubenie neuplynula.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
V roku 2014 boli zistené platby nájomného po stanovenej lehote splatnosti uvedenej vo faktúrach v rozpätí od 2 dní po 11 mesiacov. Pritom obec ani v jednom prípade neúčtovala nájomcom úroky z omeškania z nezaplatenej sumy nájomného a úhrad za služby spojené s užívaním nebytového priestoru, t. j. sankčný mechanizmus v praxi neuplatňovala.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Splatnosť nájomného v uzatvorených zmluvách bola stanovená nejednoznačne, napríklad bez explicitného termínu splatnosti, k určitému dátumu alebo podľa vystavenej faktúry, štvrťročne, ale faktúry vystavené mesačne.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 116/1990 Zb.
Obce bola povinná dlh vyúčtovať a vymáhať aj určené sankčné úroky z omeškania alebo úroky z omeškania, ak nie je osobitným právnym predpisom určené inak.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Hlavný kontrolór o kontrolných zisteniach v roku 2014 nevypracoval správu o výsledku následnej finančnej kontroly, resp. záznam o výsledku následnej finančnej kontroly.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Obec nevykonávala priebežnú finančnú kontrolu v zmysle zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite a nepredložila dôkazy, že vedúci zamestnanec určil zamestnanca organizačného útvaru na vykonanie priebežnej finančnej kontroly.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Správa o plnení, resp. splnení opatrení z kontroly NKÚ SR vykonanej v roku 2009 bola kontrolovaným subjektom zaslaná 02.10.2009, t. j. dva dni po stanovenom termíne v zápisnici o prerokovaní protokolu.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 39/1993 Z.z.

Obec Plešivec

IČO
00328642
Sídlo
Čsl. armády 1, 04911 Plešivec
Kontrolované obdobie
Rok 2014
Termín kontroly
10.09.2015 - 29.11.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

správca dane v rozhodnutiach neuviedol odôvodnenie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
Rozhodnutie č. 725/2014 z 19.10.2014, ktorým správca dane vyrubil DzN v sume 44,26 eur fyzickej osobe neobsahovalo podpis starostu obce alebo ním povereného zamestnanca obce s uvedením mena, priezviska starostu obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
Správca dane tým, že uzatvoril s daňovými dlžníkmi dohodu o splátkach nedoplatku konal v rozpore s Čl. 7 ods. 4 zásad hospodárenia, podľa ktorých mal postupovať podľa zákona o správe daní. Uvedeným konaním správca dane postupoval v rozpore s § 57 zákona o správe daní. Postup správcu dane nebol v súlade s § 63 ods. 1 zákona o správe daní, podľa ktorého ukladať povinnosti alebo priznávať práva podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu možno len rozhodnutím. Správca dane nepostupoval v súlade s § 57 ods. 2 v nadväznosti na § 81 zákona o správe daní tým, že nezabezpečil nedoplatok na DzN záložným právom, alebo iným spôsobom zabezpečenia záväzkov podľa Občianskeho zákonníka.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
v dvoch prípadoch správca dane nevybral správny poplatok v celkovej sume 19,00 eur podľa sadzobníka správnych poplatkov, položka 143 a)
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 145/1995 Z.z.
správca dane nevyrubil dvom právnickým osobám, trom fyzickým osobám a jednej fyzickej osobe – podnikateľovi úrok z omeškania za nezaplatenie splátok DzN v ustanovenej lehote určenej v rozhodnutí
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2014 bolo formálne, hlavný kontrolór nedostatočne využil možnosti upravené v § 18d ods. 1 zákona o obecnom zriadení.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Kontrolou hlavnej knihy za rok 2014 boli zistené mínusové konečné zostatkyna analytických účtoch 31809, 31811, 31812 a 31909, Kontrolovaný subjekt predložil inventúrne súpisy pohľadávok účtu 318-Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí k 31.12.2014, ktoré neobsahovali zoznam dlžníkov na poplatku za roky 2008 až 2013, iba zoznam dlžníkov za rok 2014 v sume 8 219,56 eur. Inventúrny súpis pohľadávok účtu 319-Pohľadávky z daňových príjmov obcí k 31.12.2014 neobsahoval zoznam dlžníkov na DzN za roky 2005 až 2013, iba zoznam dlžníkov za rok 2014 v sume 15 609,33 eur. Obec neinventarizovala opravné položky vytvorené v predchádzajúcom období na DzN a poplatku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
. Správca dane nezačal daňové exekučné konanie (ďalej len „DEK“) podľa § 90 ods. 1 a 2 zákona o správe daní, pretože nevydal rozhodnutia o začatí DEK. Správca dane nevypracoval upovedomenie o začatí exekúcie na vymoženie pohľadávky proti povinnému, nezačal daňovú exekúciu prikázaním pohľadávky z účtu v banke, resp. daňovú exekúciu predajom nehnuteľností, resp. inú formu exekúcie. Správca dane nevyužil možnosť zabezpečiť vymáhanie daňového nedoplatku podľa § 88 ods. 1 a 2 zákona o správe daní, pretože neodstúpil daňový nedoplatok na vymáhanie súdnemu exekútorovi. Obec nekonala v súlade s § 7 ods. 2 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení (ďalej len „zákon o majetku obcí“), pretože nechránila a nezhodnocovala majetok obce tým, že nepoužívala všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
Správca dane nepostupoval v súlade s § 104 ods. 12 zákona o miestnych daniach, pretože údaje o DzN za rok 2014 poskytol MF SR po 31.03.2015, teda po zákonnej lehote.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 582/2004 Z.z.
Obec tým, že zverila majetok obce do správy spoločnosti s ručením obmedzeným konala v rozpore s § 6 ods. 1 zákona o majetku obcí a ustanovením Čl. 3 ods. 1 zásad hospodárenia s majetkom, podľa ktorých OZ mohlo zveriť svoj majetok do správy iba rozpočtovým a príspevkovým organizáciám zriadených obcou.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Obec nepostupovala v súlade s § 3 ods. 3 zákona o nájme a podnájme nebytových priestorov, podľa ktorého zmluva musí mať písomnú formu a musí obsahovať výšku a splatnosť nájomného a spôsob jeho platenia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 116/1990 Zb.
Tým, že v roku 2014 obec nevyrubovala nájomcom úrok z omeškania za oneskorené úhrady nájomného, postupovala v rozpore s § 7 ods. 2 písm. c) zákona o majetku obcí a Čl. 7 ods. 3 zásad hospodárenia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Obec nekonala v súlade s § 9a ods. 9 zákona o majetku obcí, podľa ktorého bola povinná prenajať majetok za najmenej také nájomné za aké sa v tom čase a na tom mieste obvykle prenechávali do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Tým, že uznesenie o prevode vlastníctva nehnuteľného majetku obce neobsahovalo odôvodnenie predať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa, obec nepostupovala v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona o majetku obcí.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Obec tým, že nevyužila možnosť podať žalobu na súde o uznanie pohľadávok v sume 124 242,06 eur konala v rozpore s § 7 ods. 2 písm. c) zákona o majetku obci v zmysle ktorého orgány obce a organizácie sú povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Tým, že obec pohľadávku nevymáhala, pohľadávka sa stala podľa § 101 až § 110 Občianskeho zákonníka premlčanou.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Obec tým, že pohľadávky právnickej osoby v sume 2 376,14 eur a fyzickej osoby v sume 532,14 eur, spolu v sume 2 908,28 eur nevymáhala do štyroch rokov od ich splatnosti, konala v rozpore s § 7 ods. 2 písm. c) zákona o majetku obci,
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Kontrolu správnosti zaúčtovania vypočítaného úroku z omeškania k 07.02.2011 v sume 276,67 eur bolo zistené, že obec nezaúčtovala vypočítaný úrok, rovnako ako nezaúčtovala vypočítaný úrok u dlžníka – fyzickej osoby v sume 325,47 eur. Obec tým, že v účtovných knihách nezaúčtovala účtovné prípady a nevykázala ich v období s ktorým časovo a vecne súviseli, konala v rozpore s § 8 ods. 3 a § 3 ods. 1 zákona o účtovníctve
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Hlavný kontrolór bol povinný pri vykonávaní následnej finančnej kontroly prerokovať správu s kontrolovaným subjektom. Neprerokovanie správy o výsledku následnej finančnej kontroly s kontrolovaným subjektom bolo v rozpore s § 13 ods. 2, písm. g) zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.

Obec Raková

IČO
00314234
Sídlo
Raková 140, 02351 Raková
Kontrolované obdobie
2012 – 2014, v prípade potreby objektívneho zhodnotenia plnenia prijatých opatrení aj iné súvisiace obdobie
Termín kontroly
16.09.2015 - 25.11.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Trom poplatníkom zamestnaným mimo územia obce, ubytovaných v ubytovacích zariadeniach mimo územia obce poskytol úľavu z poplatku za KO, pričom títo poplatníci nepredložili doklad potrebný pre uznanie úľavy, a to potvrdenie z ubytovacieho zariadenia a potvrdenie o zaplatení poplatku za KO v mieste, kde sa poplatník zdržiava a býva.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 582/2004 Z.z.
Obec nevyzvala dotknuté daňové subjekty na opravu a doplnenie daňových priznaní
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
obec nesprávne zatrieďovala daňové príjmy z poplatku za vydanie individuálnych licencií
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: MF/010175/2004-42, 523/2004 Z.z.
Obec evidovala nedoplatky z danových príjmov z rokov 2001 až 2007 ku ktorým nevystavovala výzvy.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
Obec poskytnuté transféry poskytnuté zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy nesprávne zatrieďovala na podpoložke 312001 a nie na podpoložke 312012
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: MF/010175/2004-42
Podľa zásad hospodárenia medzi orgány oprávnené hospodáriť s majetkom obce patril aj obecný úrad.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 138/1991 Zb., 369/1990 Zb.
Obec nevyúčtovala úroky z omeškania pri oneskorených platbách nájomcovi
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Preverením bolo zistené, že v troch prípadoch správny poplatok za povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie, v dvoch prípadoch za stavebné povolenie a v jednom prípade za kolaudačné povolenie žiadatelia uhradili v deň prevzatia predmetného povolenia
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 145/1995 Z.z.
Hlavný kontrolor nekonal v súlade s 502/2001 Z. z.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 369/1990 Zb., 502/2001 Z.z., 502/2001 Z.z.
Obec v internej smernici o finančnej kontrole sa odvolávala na zákon platný do 31.12.2003 (zákon č. 303/1995 Z. z)
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť

Obec Skalité

IČO
00314285
Sídlo
Skalité 598, 02314 Skalité
Kontrolované obdobie
2012 – 2014, v prípade potreby objektívneho zhodnotenia plnenia prijatých opatrení aj iné súvisiace obdobie
Termín kontroly
16.09.2015 - 25.11.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec nevyzvala dotknuté daňové subjekty na doplnenie chýbajúcich údajov v daňových priznaniach
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
HK nekonala v súlade s 502/2001 Z. z.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 369/1990 Zb., 502/2001 Z.z., 502/2001 Z.z.
Obec nedodržala termíny na zaslanie prijatých opatrení a správy o splnení alebo priebežnom plnení z prechádzajúcej kontroly
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 39/1993 Z.z.

Obec Slovenská Ľupča

IČO
00313823
Sídlo
Nám. SNP 13, 97613 Slovenská Ľupča
Kontrolované obdobie
Rok 2014
Termín kontroly
20.09.2015 - 26.11.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec neúčtovala o pohľadávkach z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na účte pohľadávok z nedaňových príjmov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Pohľadávku za daň za užívanie verejného priestranstva obec evidovala ako pohľadávku z nedaňových príjmov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec pri predaji majetku nevykonávala predbežnú finančnú kontrolu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.

Obec Strečno

IČO
00321648
Sídlo
Sokolská 487, 01324 Strečno
Kontrolované obdobie
2012 – 2014, v prípade potreby objektívneho zhodnotenia plnenia prijatých opatrení aj iné súvisiace obdobie
Termín kontroly
06.09.2015 - 11.11.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Tri rozhodnutia o vyrubení miestného poplatku za komunálny opad neobsahovali v poučení formu odvolania
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
preverením postupu obce ako správcu dane pri vyrubovaní, správe a vymáhaní miestnych daní bolo zistené, že prevzatím neúplných daňových priznaní od dvoch právnických osôb a ich nevrátením na doplnenie údajov obec nepostupovala v zmysle § 17 daňového poriadku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
Zásady hospodárenia obce neupravovali spôsoby výkonu práv vyplývajúcich z vlastníctva cenných papierov a majetkových podielov na právnických osobách založených obcou.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
HK nepostupoval pri NFK v súlade so zákonom 502/2001 Z.z. § 17
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Kontrolnou skupinou bolo zistené, že obec predbežnú finančnú kontrolu nevykonávala ani na jednej zmluve pred jej uzatvorením a neoverovala ani jedno rozhodnutie, ktorým správca dane vyruboval miestne dane a poplatky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný subjekt nesplnil termín zaslania správy o splnení prijatých opatrení, ako sa zaviazala v zápisnici o prerokovaní protokolu z predchádzajúcej kontroly z roku 2008
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 39/1993 Z.z.

Obec Teplička nad Váhom

IČO
00648264
Sídlo
Nám. Sv. Florána 290/2, 01301 Teplička nad Váhom
Kontrolované obdobie
2012 – 2014, v prípade potreby objektívneho zhodnotenia plnenia prijatých opatrení aj iné súvisiace obdobie
Termín kontroly
08.09.2015 - 25.11.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Tým, že obec umožnila plynúť nájomný vzťah fyzickej osobe podnikateľovi bez zmluvného základu od 02.01.2011 a právnickej osobe od 01.11.2011 a nepoužila všetky právne prostriedky na ochranu svojho majetku vrátane včasného uplatnenia svojich práv pred príslušnými orgánmi, porušila ustanovenie § 7 ods. 2 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Zároveň uzatváraním ďalších dodatkov k týmto nájomným zmluvám upravujúcich alebo dopĺňajúcich dohodnuté zmluvné podmienky bez predchádzajúcej úpravy trvania zmluvného vzťahu obec nepostupovala podľa § 43 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, podľa ktorého účastníci sú povinní dbať, aby sa pri úprave zmluvných vzťahov odstránilo všetko, čo by mohlo viesť k vzniku rozporov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 40/1964 Zb.
NKÚ SR preukázal, že obec predbežnou finančnou kontrolou neoverila ani jednu preverovanú zmluvu pred jej uzatvorením a taktiež ani jedno vydané rozhodnutie, ktorými obec vyrubovala miestne dane a poplatky.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
NKÚ SR preukázal, že obec predbežnou finančnou kontrolou neoverila ani jednu preverovanú zmluvu pred jej uzatvorením a taktiež ani jedno vydané rozhodnutie, ktorými obec vyrubovala miestne dane a poplatky.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
NKÚ SR preukázal, že obec opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov v písomnej podobe zaslala po uloženom termíne a NKÚ SR boli doručené až 18.05.2009. Rovnako obec správu o splnení, resp. plnení prijatých opatrení doručila 04.08.2009.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 39/1993 Z.z.

Obec Trenčianska Turná

IČO
00312053
Sídlo
Bánovská 86, 91321 Trenčianska Turná
Kontrolované obdobie
Rok 2014
Termín kontroly
25.08.2015 - 29.11.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

V jednom prípade právnická osoba podala daňové priznanie k dani z nehnuteľností na tlačive pre fyzické osoby, pričom obec nevyzvala daňovníka, aby daňové priznanie podal na predpísanom tlačive.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
Obcou nebola uplatnená sankcia v prípadoch oneskorených platieb nájomného v zmysle uzatvorených zmlúv, keď neboli vyúčtované nájomcom úroky z omeškania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Kontrolovaný subjekt nesplnil obidva termíny stanovené z zápisnici o prerokovaní protokolu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 39/1993 Z.z.

Obec Trenčianske Stankovce

IČO
00312100
Sídlo
Trenčianske Stankovce 362, 91311 Trenčianske Stankovce
Kontrolované obdobie
Rok 2014
Termín kontroly
25.08.2015 - 29.11.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

V jednom prípade bolo rozhodnutie o vyrubení dane doručené manželke daňovníka.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
V 15 prípadoch nebolo v odôvodnení rozhodnutia o vyrubení dane uvedené, že daň bola vyrubená na základe podaného daňového priznania daňovníka a v jednom prípade nebolo v odôvodnení rozhodnutia o vyrubení dane uvedené, že bol použitý príplatok v sume 0,033 eur za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
Pri kontrole správnosti doručovania bolo zistené, že výzvy na zaplatenie daňového nedoplatku neboli doručované do vlastných rúk.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
V troch prípadoch nájomných zmlúv neboli nájomcom vyúčtované úroky z omeškania pri oneskorených úhradách nájomného.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Kontrolovaný subjekt tým, že v uzatvorenej nájomnej zmluve nezaviazal nájomcu, aby uzatvoril s dodávateľmi zmluvy o dodávke energií na účet nájomcu a tým, že v nájomnej zmluve nebolo uvedené, že všetky investície zo strany nájomcu budú započítané na základe znaleckého posudku, nevyužil všetky možnosti na ochranu svojho majetku a záujmov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Správa o plnení, resp. splnení opatrení bola zaslaná po určenej lehote.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 39/1993 Z.z.

Obec Veľké Rovné

IČO
00321737
Sídlo
Veľké Rovné 1621, 01362 Veľké Rovné
Kontrolované obdobie
2012 – 2014, v prípade potreby objektívneho zhodnotenia plnenia prijatých opatrení aj iné súvisiace obdobie
Termín kontroly
08.09.2015 - 25.11.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Preverením bolo preukázané, že v desiatich prípadoch DP neobsahovali dátum vzniku daňovej povinnosti
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
Obec vo viacerých prípadoch neuviedla celkovú hodnotu objednaného plnenia v sume, ako bola uvedená na objednávke, alebo maximálnu odhadovanú hodnotu objednaného plnenia.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Obec neuviedla identifikačné číslo dodávateľa objednaného plnenia.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Obec pri zverejňovaní zmlúv nezabezpečila súlad zverejnených dokumentov s platnými štandardami pre informačné systémy verejnej správy, kedy nezabezpečila čitateľnosť súborov
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 55/2014 Z.z.
NKÚ SR preukázal, že obec predbežnou finančnou kontrolou neoverila ani jednu preverovanú zmluvu pred jej uzatvorením a taktiež ani jedno vydané rozhodnutie, ktorými obec vyrubovala miestne dane a poplatky.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
NKÚ SR preukázal, že obec predbežnou finančnou kontrolou neoverila ani jednu preverovanú zmluvu pred jej uzatvorením a taktiež ani jedno vydané rozhodnutie, ktorými obec vyrubovala miestne dane a poplatky.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
NKÚ SR preukázal, že obec opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov v písomnej podobe zaslala po uloženom termíne a NKÚ SR boli doručené až 18.05.2009. Rovnako obec správu o splnení, resp. plnení prijatých opatrení doručila 16.09.2009.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 39/1993 Z.z.

Obec Veľký Kýr

IČO
00309109
Sídlo
Nám. sv. Jána 1, 94107 Veľký Kýr
Kontrolované obdobie
Rok 2014
Termín kontroly
18.10.2015 - 09.12.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

rozhodnutia, ktorými správca dane vyrubil DzN na rok 2014 neobsahovali podpis starostu obce, ale odtlačok pečiatky podpisu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
účtovné doklady príjmov DzN a nedaňových príjmov neobsahovali označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje a podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
obec neinventarizovala majetok, záväzky a rozdiel majetku záväzkov ku dňu ku ktorému zostavuje riadnu účtovnú závierku - k 31.12.2014
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
správca dane pri vymáhaní pohľadávok neuplatnil písomnú formy výzvy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
obec nevyrubila úrok z omeškania podľa odseku 2
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
nesprávne triedenie transferov zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
nesprávne triedenie transferov zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
VZN o zásadách hospodárenia s majetkom v originále ani úradne overená fotokópia nebola prístupná na obecnom úrade
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
v zmluvách nebolo odstránené všetko, čo by mohlo viesť k vzniku rozporov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb.
obec pri prenechávaní majetku obce do nájmu nezverejnila zámer o prenájme majetku, nepostupovala primerane podľa ods. 1 až 3 a 5 až 7 § 9a zákona
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
uzatvorenie zmlúv bez schválenia prenájmu nebytových priestorov v OcZ
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
umožnenie bezdôvodného obohatenia získaním finančného prospechu z verejných prostriedkov nesprávne stanovenou a vypočítanou cenou nájomného
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
orgány obce nehospodárili s majetkom obce v prospech rozvoja obce a jej občanov
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 138/1991 Zb.
obec nechránila svoj majetok, nepoužila všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv pred príslušnými orgánmi - prenechanie užívania
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
nezverejnenie zmlúv na webovom sídle obce, najmenej však počas piatich rokov od nadobudnutia účinnosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
obec zaviazala nájomcov zaplatením zálohovej platby/zábezpeky vo výške 12-násobku základného mesačného nájomného, ktorá nesmie presiahnuť výške 6-mesačného nájomného
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 443/2010 Z.z.
obec tvorila ročne fond prevádzky, údržby a opráv v sume nižšej ako 0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 443/2010 Z.z.
obec neoverovala predbežnou finančnou kontrolou rozhodnutia o vyrubení DzN, kúpne zmluvy o predajoch obecných pozemkov, zmluvy o nájme nebytových priestorov a pozemkov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
vedúci orgánu verejnej správy nezabezpečil vytvorenie, zachovávanie a rozvíjanie finančného riadenia - nestanovil osoby zodpovedné za vykonávanie PFK
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
PFK vykonával len starosta obce a nie aj zamestnanci zodpovední za rozpočet, správu majetku alebo za iné odborné činnosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.

Obec Zemianska Olča

IČO
00306720
Sídlo
Hlavná 26, 94614 Zemianska Olča
Kontrolované obdobie
Rok 2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

prijaté všeobecne záväzné nariadenia obce, ktoré upravovalo podmienky určovania a vyberania dane za užívanie verejného priestranstva na území obce nebolo
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
prijaté všeobecne záväzné nariadenia obce, ktoré upravovalo podmienky vyberania dane za nevýherné hracie prístroje neboli v súlade s príslušným zákonom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
v rozhodnutiach, ktorými správca dane vyrubil miestne dane a poplatky, neboli v odôvodnení uvedené skutočnosti, ktoré boli podkladom pre ich vydanie a právny predpis, na základe ktorého správca dane rozhodoval
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
na rozhodnutiach nebol správne určený deň jeho vykonateľnosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
nebola uložená pokuta za nesplnenie povinnosti podať daňové priznanie v ustanovenej lehote, právo na uloženie sankcie nezaniklo
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
daňové exekučné konanie bolo začaté bez toho, aby správca dane vystavil výkaz nedoplatkov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
daňové exekučné konanie bolo začaté bez toho, aby správca dane vydal rozhodnutie o začatí daňového exekučného konania
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
správca dane nepreukázal, že vykonal úkony na zisťovanie, či boli splnené podmienky na začatie daňového exekučného konania,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
v rokoch 2012 až 2014 neboli vyrubené sankčné úroky za nezaplatenie dane v ustanovenej lehote a výške alebo v lehote a výške určenej v rozhodnutí.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
v rokoch 2012 až 2014 nesprávne účtovala pohľadávky za predaj a prenájom majetku
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
zásady o hospodárení s majetkom obsahovali ustanovenia na odpisovanie a odpustenie nevymožiteľných daňových pohľadávok, ktoré sa riadili podmienkami podľa už zrušeného zákona o správe daní platného do 31.12.2011,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
obec zaslala návrh na vklad do katastra nehnuteľností aj napriek tomu, že suma za prevod majetku nebola ešte v zmysle kúpnej zmluvy uhradená,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
kúpno-predajná zmluva nebola zverejnená
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
obec nevedela preukázať súhlas obecného zastupiteľstva prenajať majetok obce,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
obec uzatvorila nájomné zmluvy, ktoré neobsahovali ustanovenie o dohodnutých sankciách za porušenie zmluvných povinností
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
obec nezabezpečila preukázateľnosť účtovníctva, tým že účtovné doklady (príjmové pokladničné doklady) neobsahovali predpísané náležitosti a neboli čitateľné.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
obec ani v jednom prípade nevykonala predbežnú finančnú kontrolu pred uzatvorením kúpno-predajnej a nájomnej zmluvy a ani na žiadnom z rozhodnutí, ktorými správca dane vyrubil miestne dane a poplatky,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z., 502/2001 Z.z.
organizačný poriadok obsahoval ustanovenia, ktoré nezodpovedali skutočnému stavu v obci a neboli v súlade so zákonom o obecnom zriadení
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.

Obec Ľubotice

IČO
00690538
Sídlo
Ľubotice 0, 08006 Ľubotice
Kontrolované obdobie
Rok 2014
Termín kontroly
24.08.2015 - 29.11.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Správca dane v dvoch prípadoch nevyzval daňovníkov aby doplnili neúplné, resp. opravili nesprávne údaje v podanom daňovom priznaní.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
Rozhodnutie o vyrubení dane nevychádzalo zo stavu zisteného v daňovom konaní, pretože bolo vydané pred podaním daňového priznania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
Správca dane v jednom prípade nepreukázal doručenie rozhodnutia daňovníkovi, kde ukladať povinnosti a priznávať práva možno len rozhodnutím, ktoré musí byť doručené.Zároveň nebolo možné stanoviť právoplatnosť a vykonateľnosť rozhodnutia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z., 563/2009 Z.z., 563/2009 Z.z.
Správca dane nevyruboval úrok z omeškania aj keď lehota na vyrubenie sankčného úroku neuplynula.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
Správca dane neuložil pokutu tým daňovníkom, ktorí sa dopustili správneho deliktu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
Zásady hodpodárenia obce neupravovali spôsob výkonu práv vyplývajúcich z vlastníctva cenných papierov a majetkovýcfh podielov na právnických osobách založených obcou v ktorých má obec postavenie ovládajúcej osoby.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
V uzatvorených nájomných zmluvách nebolo v štyroch prípadoch zapracované ustanovenie týkajúce sa sankcií v prípade oneskorených úhrad nájomného. Zároveň v dvoch prípadoch nevymáhala úrok z omeškania úhrad nájomného.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb., 138/1991 Zb.
Obec nevymáhala pohľadávky z nájomného.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Obec odpísala nedaňové pohľadávky bez schválenia obecným zastupiteľstvom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Obec nesprávne zatriedila príjem z nájmu objektu na inú podpoložku ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Obec nevykonávala predbežnú finančnú kontrolu pred uzatvorením kúpnych a nájomných zmlúv a na rozhodnutiach o vyrubení dane.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.

Obec Šarišské Michaľany

IČO
00327808
Sídlo
Kpt. Nálepku 18, 08222 Šarišské Michaľany
Kontrolované obdobie
Rok 2014
Termín kontroly
24.08.2015 - 02.12.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Správca dane v dvoch prípadoch nevyzval daňovníkov, aby sa opravili resp. doplnili neprávne údaje v podanom dańovom priznaní.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
Správca dane v dvoch prípadoch neboli v odôvodnení rozhodnutia uvedené dôvody a skutočnosti, ktoré boli podkladom rozhodnutia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
Neoznačením dátumu prevzatia daňového priznania nebolo možné v piatich prípadoch určiť deň začatia dańového konania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
Správca dane nevyzval správcu konkurznej podstaty aby konal za dańový subjekt.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
Správca dane neprihlásil daňovú pohľadávku do konkurzu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Obec v jednom prípade neúčtovala vznik pohľadávky z predaja majetku. V období rokov 2010,2012 a 2013 nesprávne účtovala pohľadávky za neuhradený nájom z prenájmu majetku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec nevykonávala predbežnú finančnú kontrolu na rozhodnutiach o vyrubení dane.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Späť